Anda di halaman 1dari 1

SOLAT JUMAAT

Maksud Solat Jumaat


Solat 2 rakaat dalam waktu zohor,pada hari Jumaat yang didahului dengan 2 khutbah dengan syarat-syarat
tertentu.
Hukum Solat Jumaat
WAJIB bagi setiap lelaki muslim yang cukup syaratnya.
Sabda Rasulullah s.a.w.:
!" #$ %&' #$ ($!"$ #$ )*+," -&. : /012$ 3$ /.4,5 %6 7+8" 9: %+. ;5$# <= /0,>?$ @ : A4B CDE F&G?$ H. I4JK H1 L24M H.@
CN#$N *1$ O$#2 E
Bermaksud : Drpd Thorik bin Syihab, Drpd Nabi s.a.w. bersabda:
@ Solat Jumaat itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim secara berjamaah keculai empat golongan ,iaituhamba yang
dimiliki, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit
Keistimewaan Hari Jumaat.
Penghulu segala hari Csaiyidul QyyamE
Rari Sabi Qdam diTadikan dan diwaUatkan
Rari Sabi Qdam dikeluarkan dari syurga
Rari berlaku kiamat
Qllah memakbulkan doa hamba-hambanya yang beramal soleh
SYARATSYARAT WAJIB JUMAAT SYARATSYARAT SAH JUMAAT
V. Islam - Widak waTib ke atas orang kaUir
2. Bali!"- Widak waTib ke atas
kanak-kanak
X. Berakal Widak waTib ke atas orang gila ,
mabuk atau pengsan
Y. Lelaki Widak waTib ke atas wanita
Z. Berkemam#uan [ tidak waTib ke atas orang
uzur \ sakit atau ada perkara
menghalang ke masTid
]. Bermukim $ %ermastautin [
tidak waTib bagi orang musaUir
^. Merdeka [ Widak waTib ke atas hamba
V. _itunaikan di tempat khas
2. _itunaikan dalam waktu zohor
X. _itunaikan secara berTemaah
Y. `ukup bilangan ahli Jumaat Ya orang
Z. didahului dengan 2 khutbah Csebelum solat
TumaatE
HIKMAH SOLAT JUMAAT
V. beningkatkan keimanan dan cetadwaan
2. bengeratkan silaturahim
X. bengetahui isu-isu semasa mengenai umat eslam
Y. bembentuk diri beradab dan berdisiplin
&er%e'aan Oran! Bermastautin( Bermukim dan Musa)ir
*olon!an Maksud Hukum
Kedudukan se%a!ai a"li
Jumaat +,-or!.
Bermastautin frang yang tinggal tetap di suatu tempat gaTib Qhli Jumaat
Bermukim
frang yang tinggal di suatu tempat untuk tempoh
tertentu sahaTa
gaTib hukan ahli Jumaat
Musafir
frang yang dalam perTalanan Tauh lebih dari 2
marhalah Cia kmE
Widak waTib
hukan ahli Jumaat
SOALA/ LATIHA/
V. Syatakan pengertian Solat Jumaat Y. Jelaskan syarat sah Solat Jumaat.
2. Qpakah hukum meninggalkan Solat Jumaat tanpa
keharusan yang dibenarkan syarak.
Z. cemukan perbezaan hukum dan perkiraan ahli Jumaat
bage orang bermastautin, bermukim dam

X. Werangkan Y keistimewaan Rari Jumaat