Anda di halaman 1dari 9

GULAI IKAN TONGKOL ( AYO)

Bahan - Bahan
ikan Ayo ( Tongkol ) | bawang Merah | Bawang P!ih | "e#$ah Kari | %alia | A&a# Ke$ing | 'ili
Boh | (an!an | Air | Gla ) Gara# |
'ara *ara #enye+iakannya
,- T#i&kan bahan ki&ar &e$er!i bawang $!ih . #erah +an halia. *ili boh-
/-Ma&kan "e#$ah Kari . &ele$a& i! #a&kan &an!an. le$a& i! #a&kan ikan +an gla ) gara#-
0- (ela$a& #en+i+ih #a&kan a&a# ke$ing. #a&ak &ehingga #a&ak +an &ia$ +ihi+angkan
A(AM P12A( IKAN K1"I(I 3A"I(
Bahan - Bahannya
/ ekor ikan keri&i | 4 la& bawang #erah +i !#bk | , la& bawang $!ih +i!#bk | , in*i
knyi! hi+$ +i!#bk | , ba!ang &erai +i!i!ik | &e+iki! bela*an | 5 &+ be&ar *ili giling | ,6/
*awan air a&a# 7awa | / *awan air bia&a | 8 !angkai +an ke&# | , k!# bnga gan!ang +i belah
/ | 5 bi7i ben+i | , bi7i !o#a!o | gla ) gara# &e*k$ ra&a |
'ara-*ara Menye+iakan
,-#inyak +ala# kali a!a $erik- T#i& bawang #erah. bawang $!ih. knyi!. &erai +an bela*an
&ehingga naik ba- Ma&kkan *ili ki&ar +an !#i& &eke!ika (4 #ini!)-
/-Ma&kkan air bia&a +an air a&a# 7awa- Ka*a &eka!a +an biarkan #en+i+ih-
0-Ma&kkan ikan. +an ke&#. bnga kan!an. ben+i +an !o#a!o-
(n!k ben+i +an !o#a!o. #ngkin #a&kkan la#ba! &e+iki!)
5-Ma&kkan gara# +an gla &e*k$ ra&a- (ia$ n!k +ihi+angkan-
K1"ABU 9ANTUNG PI(ANG 3A"I(
Bahan - Bahan
, Bi7i 9an!ng Pi&ang | , 1kor Ikan yang +ireb& | : la& bawang #erah yang +i!#bk | , &+
la+a hi!a# +i !#bh | , &en+k &an!an | ,6/ bi7i li#a ni$i& | gla ) gla | 4 bi7i *ili #erah yang
+ihiri& |
'ara-*ara
,-Bang kli! +ari 7an!ng $i&ang yang $aling kera&- Ke#+ian belah +a +an hiri& ni$i&-ni$i&
7an!ng $i&ang- "eb& &ehingga e#$k-
/-To&kan 7an!ng $i&ang +an ra#a& &e+iki! &$aya air reb&an !rn-
0-(e#en!ara i!. !#bk6ki&ar la+a hi!a# +an bawang #erah- 5-Galkan ber&a#a-&a#a *ili yang
!elah +ihiri& +an i&i ikan yang !elah +ikk& +an +ibang !langnya-
4-Pana&kan &an!an +ala# $erik. gna a$i yang $erlahan-
:-Ma&kkan la+a hi!a#. bawang #erah. i&i ikan +an *ili yang !elah +igal &eba!i ke +ala#
&an!an-
;-Ma&kkan hiri&an 7an!ng $i&ang +an $erah li#a ni$i&-
8-Ma&kkan gara# +an gla &e*k$ ra&a-(ia$ n!k +ihi+angkan-
AYAM MA(AK %ALIA 3A"I(
Bahan - Bahan
, Kg aya# | / Bi7i Bawang Be&ar yang +i #ayang |; la& bawang $!ih yang +i #ayang | /<< g#
halia yang +i #ayang | , &+ la+a hi!a# | Minyak n!k #en#i& | gara# ) gla &e*k$ ra&a |
0 &+ &o& !ira# |
'ara - 'ara Menye+iakannya
,- T#i& bawang $!ih &ehingga naik ba. Ke#+ian #a&kan halia. !#i& &ehingga lay-
(ele$a& #a&kan bawah be&ar. #a&ak 7angan lay-
/- Ma&kkan aya# +an la+a hi!a#. biarkan ia &ela#a 4 #ini! !e!a$i kena ka*a &$aya !i+ak
hangi!-
0- Ma&kkan /4< #l air . gla . gara# &er!a &o& !ira# biarkan ia #en+i+ih +engan a$i &e+erhana-
5- Angka! aya# a$abila &+ah #a&ak +an kah #en7a+i $eka!-
( 'he= 3ari& - 3aro& >* )
?(ela#a! Men*ba---- re&e$i ni begi! &enang n!k +i ba!--- ki!a #a#$ n!k
#enye+iakannya-- 7angan #e#ba@ir +i blan yang #lia ini-- in&=aAallah----
AYAM KUNYIT 3A"I( GO"1NG
Bahan A
5 ke!l +a+a aya# | / &+ ke*il knyi! | gara# ) gla | &e+iki! Minyak n!k #engoreng | , bi7i
bawang be&ar yang +i#ayang | / bi7i #erah +i$o!ong | , !angkai +an $r! |ka*ang $an7ang |
Peren*ah
, la& bawang be&ar | 0 la& bawang $!ih | , in*i halia | 5 bi7i *ili $a+i | / &+ be&ar knyi! |
gara# &e*k$ ra&a |
'ara -*ara #enye+iakannya
,- 2a+a aya# +i $o!ong ke*il - ke*il. ba&h +an !o&kan-
/- Ma&kan +a+a aya# yang +i $o!ong +an +igalkan +engan Bahan A ) +i $era$ &ela#a 4
#ini!-
0- T#bk Bahan $eren*ah +an +i gal +engan knyi! +an gara#-
5- Pana&kan kali +an #a&k kan aya# yg +i $era$ !a+i ber&a#a &e+iki! air-
4- (e!elah aya# e#$k. #a&k kan #inyak #a&ak +an goreng &eke7a$ aya#-
:- #a&kkan ke&e#a barang $eren*ah ber&a#a +engan &ayr #engik! ke&kaan- goreng
&ehingga #a&ak-
( 'he= 3ari& - 3aro& >* )
3A"I( "12 B11>A( 3A""IO"(
BA%AN - BA%AN
/<<g# +aging +i $o!ong ik! &ka | , in*i halia +ihiri& | / ba!ang &erai +i ke!k | 0 la& bawang
$!ih +i ke!k | / &+ be&ar &o& !o#a!o | / &+ be&ar &o& *ili | , &+ be&ar &o& !ira# | / &e+k
be&ar air reb&an +aging | , bawang be&ar +i kera! 8 | , bi7i *ili #erah ) %i7a | gara# ) gla
&e*k$ ra&a | #inyak #a&ak |
'A"A - 'A"A M1NY12IAKAN
,- "eb& 2aging ber&a#a halia +an &erai &ehingga #a&ak-Angka! +an %iri& #engik! ke&kaan-
/- Goreng &eke7a$ ber&a#a #inyak n!k na#$ak berkila!- kala &ka garing boleh goreng la#a
&iki!-
0- Pana&kan 0 &+ be&ar #inyak #a&ak- !#i& bwg $!ih hingga kning- #a&kkan &e#a &o&/-
#a&kkan +aging goreng +an air reb&an +aging- #a&kkan gara#. gla +an $era&a- #a&ak
hingga kah agak $eka!-
(>ro#B- 'he== 3ari& 3aro& >* )
3A"I( IKAN MA(AK (TIM 3A"O( >'
Bahan A
, ekor ikan &iaka$ | ,6/ &+ !eh gara# | ,6/ &+ !eh !e$ng 7agng | ,6/ &+ !eh la+a &lah |
Bahan &o&
0 &+ !eh Li#a Ka&!ri | , ,6/ &+ !eh #inyak #a&ak | , ,6/ &+ !eh gla | ,6/ &+ !eh
gara# | 4-,< *ili $a+i ?+ihiri& | / ba!ang &erai +ihiri& hal& | ,6/ halia +ihiri& hal& | , bi7i !o#a!o
+i$o!ong +a+ | , helai +an li#a $r! +ihiri& hal& | / la& bawang $!ih +i hiri& hal& | ,6/
&+ !eh !e$ng 9agng | , kib $a!i ikan bili& |
'ara - *ara #enye+iakannya
,- Ber&ihkan ikan !er&eb! +an l#rkan +engan ke&e#a bahan A !a+i- Biarkan ia &ela#a 0<
#ini!-
/- 2ala# &a! beka&. #a&kan ke&e#a bahan &o& !a+i. ka*a &ehingga &eba!i-
0- Pana&kan kk&an +an &e+iakan beka& !ahan $ana&- Le!ak ikan !a+i ke +ala# beka& !ahan
$ana& +an !angkan &o&nya ra!a !er#a&k bahagian +ala# belahan $er!nya- Kk& krang lebih
,< #ini! bergan!ng $a+a &ai@ ikan a!a a$a bila +aging ikan ber!kar #en7a+i $!ih-
( Begi! M+ah kan kena$a ki!a $erl #enba@ir +i blan yang #lia ni-- boleh ba! &en+iri-- $a&!i
lebih &e+a$ +an berkha&ia!--- *ba 7angan !i+ak #en*ba--- )
?'%1>> 3A"I( - 3A"O( >'
C0 GoMo KeLaTe GoMo D
"1(1PI AYAM GOL1K P1"'IK 3A"I( 3A"O( >'
Bahan A
, ekor aya# +i ber&ihkan | 0 Ba!ang (erai | 0 Ula& Bawang P!ih | / Ula& Bawang Merah |
(e+iki! Gla ) Gara# (er!a Knyi!-|
Bahan B
4<< #l &an!an $eka! | , &+ be&ar gla | /<< #l #inyak #a&ak | &e+iki! gara# |
Bahan (o&
/ Ula& Bawang P!ih | / Ula& Bawang Merah | / *# %alia | : Tangkai *hili Kering | 0*#
Lengka& | / Ba!ang &erai |
'ara - *ara #enye+iakannya
,?Ki&ar Bahan A +an $era$kan +engan aya# &ela#a , 7a#. ke#+ian $anggang E bakar +ala#
ke!har ,4< *el&i& &ela#a /<-/4 #ini!-
/?(e#en!ara i!. ki&arkan ke&e#a bahan &o& i!. ke#+ian !#i& &ehingga nak ba-
0?Ta#bahkan gla ) gara# &e*k$ ra&a- Ke#+ian #a&kkan &an!an +an gal &eba!i- Ma&ak
&ehingga &o& 7a+i $eka!
5?(e!elah aya# #a&ak. !angkan &o& kea!a& aya# yang +i $anggang !a+i-- (ia$ n!k
+ihi+angkan
( ke$a+a a+ik kakok a#bo &ela#a! #en*ba re&e$i a#bo ni-- #ngkin &e+a$ n!k #akanan ki!a
bila #a&a !i#e berbka $a&a &ela#a! #en*ba D GoMo KeLaTe GoMo D )