Anda di halaman 1dari 7

Sistem Westminster adalah sebuah sistem parlimen kerajaan demokratik dimodel selepas

kerajaan British (Parlimen United Kingdom). istilah ini datangnya dari Istana Westminster,
tempat duduk Parlimen UK.
Sistem ini adalah suatu prosedur berturutturut untuk menjalankan sebuah badan perundangan. Ia
digunakan, atau telah sekali digunakan, dalam badan perundangan kebangsaan dan badan
perundangan subkebangsaan dari kebanyakan Koman!el dan bekas negaranegara Koman!el,
bermula dengan pro"insi Kanada dan tanah jajahan #ustralia dalam abad pertengahan abad ke
$%. #da sistem parlimen lain yang prosedurprosedurnya sangat berbe&a dari sistem Westminster.
'iri(iri penting sistem Westminster termasuk yang berikut, !alaupun bukan semua aspekaspek
berikut telah dikekalkan dalam setiap sistem asal Westminster)
*$+
seorang so"ereign atau head o, state yang adalah pemegang nominal atau teoretikal kuasa
eksekuti,, dan memegang pelbagai kuasa reser"e, tetapi yang tugastugas seharian terdiri
dari melakukan suatu peranan ,igurehead upa(ara. 'ontoh(ontoh termasuk raja British,
presidenpresident banyak negara dan gabenor negeri-pro"insi dalam sistem persekutuan.
seorang ketua kerajaan (atau ketua eksekuti,), dikenaili sebagai perdana menteri (P.),
yang terutama atau menteri pertama, yang se(ara rasmi dilantik oleh ketua negara. /alam
amalan, ketua kerajaan adalah hampir sentiasa parti dilantik terbesar dalam parlimen.
sebuah de facto (abang eksekuti, biasanya diperbuat dari ahliahli legislature dengan
ahliahli lebih tua dalam sebuah kabinet dipimpin oleh ketua kerajaan0 ahlihali yang
seperti itu ld by the head o, go"ernment0 su(h members e1e(ute e1e(uti"e authority on
behal, o, the nominal or theoreti(al e1e(uti"e authority.
pembangkang parlimen (sebuah sistem pelbagaiparti)0
sebuah legislature pilihan, sering d!ide!an, di mana sekurangkurangnya satu de!an
dipilih, !alaupun sistem de!an tunggal juga !ujud0 ahliahli legislati, biasanya dipilih
oleh distri(t pada pilihan ,irstpastthepost (bertentangan dengan per!akilan seimbang
seluruh negara).(/alam kes ini, 2e! 3ealand me!akili suatu perubahan keminatan
diberikan pemindahannya ke per!akilan proportional.)
sebuah rumah rendah parlimen dengan kebolehan untuk meme(at sebuah kerajaan dari
ja!atan dengan 4menahan (atau menghalang) Bekalan4 (menolak suatu belanja!an),
meluluskan suatu mosi tidak keyakinan, atau mene!as suatu mosi keyakinan. Sistem
Westminster membenarkan sebuah kerajaan untuk dite!as, atau dipaksa untuk memasuki
suatu pilihanraya umum, bebas dari suatu kerajaan baru yang dipilih.
sebuah parlimen yang dapat dibubarkan dan pilihanraya dapat dipanggil pada bilabila
masa.
hak istime!a parlimen, yang membenarkan Badan Perundangan untuk membin(ang
manamana isu dianggap dari dirinya untuk menjadi berkaitan, tanpa ketakutan akibat
akibat berakar dari penyata ,itnah atau merakam yang disebutkan.
minit mesyuarat, sering dikenali sebagai 5ansard, termasuk suatu kebolehan untuk badan
perundangan untuk mogok perbin(angan dari minitminit ini.
Kebanyakan tata(ara sistem sistem Westminster berasal dengan kon"ensyen, amalan dan duluan
Parlimen United Kingdom, yang adalah sebahagian dari apa yang diketahui sebagai
Perlembangaan United Kingdom. 6idak seperti perlembagaan British yang tidak ditulis,
kebanyakan negara yang menggunakan sistem Westminster telah mengkodkan sistem dalam
suatu perlembagaan yang ditulis.
.eskipun, kon"ensyen yang tidak dikodkan, amalan dan duluan bersambung untuk memainkan
peranan penting dalam kebanyakan negara, oleh kerana banyak perlembagaan tidak menetapkan
elemenelemen penting tata(ara) (ontohnya, sesetengah perlembagaan lebih lama menggunakan
sistem Westminster tidak menjelaskan ke!ujudan kabinet dan-atau perdane menteri, kerana
pega!aipega!ai ini telah diambil kesempatan oleh pengarangpengarang perlembagaan ini.
[sunting] Operasi
'orak ,ungsi,ungsi eksekuti, di dalam Sistem Westminster adalah agak kompleks. /alam
intisari, ketua negara, biasanya seorang raja atau presiden. Ketua kerajaan biasa digelar perdana
menteri atau premier, akan se(ara bergagasan mendapatkan sokongan suatu majoriti dalam
de!an bertanggung ja!ab, dan seharusnya dalam manamana khusus dapat memastikan
ke!ujudan bukan majoriti keseluruhan terhadap kerajaan. 7ikalau parlimen meluluskan suatu
resolusi tidak keyakinan, atau menolak kelulusan suatu bil penting seperti belanja!an, oleh itu
kerajaan harus sama ada meletakkan ja!atan supaya sebuah kerajaan berlainan dapat dilantik
atau men(ari suatu pembubaran parlimen supaya pilihanraya umum baru dapat dijalankan supaya
dapat mengesahkan semula atau menolak mandat kerajaan.
Pihak berkuasa eksekuti, dalam sebuah sistem Westminster adalah se(ara asas dilatih oleh
Kabinet, bersama dengan lebih menteri yang pangkat ba!ah, !alaupun ketua kerajaan biasanya
mempunyai peranan dominant dalam jabatan. /i United Kingdom, pemerintah beraja se(ara
teori memegang pihak berkuasa eksekuti,, !alaupun Perdana .enteri United Kingdom dan
Kabinet se(ara berkesan mengenakan kuasa eksekuti,. /alam sebuah parlimen republik seperti
India, Presiden adalah eksekuti, de jure, !alaupun kuasa eksekuti, adalah se(ara asas dilembaga
oleh Perdana .enteri India dan .ajlis .enteri.
Sebagai suatu (ontoh, Perdana .enteri dan Kabinet (sebagai badan eksekuti, de ,a(to dalam
sistem) se(ara umum harus meminta kei&inan ketua negara apabila menjalankan ,ungsi,ungsi
eksekuti,. 7ika, (ontohnya Perdana .enteri British minta untuk membubarkan parlimen supaya
suatu pilihanraya umum mengambil tempat, Perdana menteri adalah se(ara perlembagaan
terpaksa meminta kei&inan dari so"ereign supaya dapat mendapat suatu permintaan seperti itu.
Kuasa ini (bersama dengan yang lain seperti melantik menteri dalam kerajaan, melantik
diplomat, mengumumkan perang, dan menanda tangani perjanjian, (ontohnya) dikenali sebagai
8oyal Prerogati"e, yang mana dalam &aman moden dilatihkan oleh so"ereign hanya pada nasihat
Perdana .enteri. Sejak raja British adalah seorang raja berperlembagaan, baginda mematuhkan
nasihat menteri baginda, ke(uali apabila melaksanakan kuasa simpanan dalam !aktu krisis.
#dat ini bermun(ul dalam Sistem Westminster lain di dunia, dengan akibatnya dari pengaruh
pemerintahan jajahan British. /i /unia Koman!el seperti Kanada, 2e! 3ealand atau #ustralia,
Perdana .enteri di!ajibkan untuk meminta kei&inan dari 9abenor7endral apabila melaksanakan
keputusan eksekuti,, dalam suatu (ara yang mirip dengan amalan British. Suatu senario analog
juga bermun(ul dalam 8epublik Koman!el, seperti India atau 6rinidad dan 6obago.
Ketua negara akan sering memegang mesyuarat dengan ketua kerajaan dan kabinet, sebagai (ara
mengekalkan polisi kerajaan dan sebagai suatu (ara menasihat, men dan memberi menteri
amaran pada tindakan mereka. Suatu amalan sema(am itu mengambil tempat di United Kingdom
dan India. /i UK, ratu memegang mesyuarat mingguan rahsia dengan Perdana .enteri untuk
membein(angkan polisi kerajaan dan untuk memberikan pendapat baginda dan menasihatkan
pada isuisu hari ini. /i India, Perdana .enteri se(ara perlembagaan terpaksa memegang sesi
la&im dengan Presiden, dalam (ara yang mirip dengan amalan yang tersebut British. Pada
intisari, ketua negara, sebagai pihak berkuasa eksekuti, yang teoretikal, 4pemerintah tetapi tidak
memerintah4. :rasa ini bermakna baha!a peranan ketua negara dalam kerajaan biasanya
berupa(ara dan oleh itu tidak se(ara lanjut melembagakan kuasa eksekuti,. Kuasa simpanan
ketua negara adalah (ukup untuk memastikan kerja sama dengan sesetengah permintaan mereka.
.eskipun, e1tent kuasakuasa sema(am itu berlainan dari satu negara ke satu negara dan ia
sering adalah suatu hal. berkontro"ersi.
Suatu susunan eksekuti, pertama seperti itu pertama kali bertimbul di United Kingdom. /alam
sejarah, raja British dipegang dan se(ara lanjut melatihkan pihak berkuasa eksekuti,. 9eorge I
dari 9reat Britain adalah raja British pertama untuk menugaskan sesetengah kuasa eksekuti, ke
seorang Perdana .enteri dan suatu kabinet menterimenteri, se(ara besar kerana baginda juga
adalah raja 5ano"er di 7erman dan tidak ,asih bertutur bahasa Inggeris. /ari masa ke masa,
susunan berlanjut untuk melatihkan kuasa eksekuti, pada belah pihak so"ereign. Suatu konsep
sema(am itu telah memperteguh dalam Perlembagaan Inggeris ($;<=) oleh Walter Bagehot,
yang mengem,asiskan aspekaspek kerajaan yang 4menimbulkan rasa hormat4 dan 4(ekap4.
/alam segi ini Bagehot menyatakan baha!a raja harus menjadi suatu sudut ,okal untuk negara,
sementara P. dan kabinet sebenarnya menjalankan keputusan eksekuti,.
[sunting] Peranan ketua negara
Seorang ketua negara atau pe!akilan baginda (seperti seorang gabenor jendral), se(ara rasmi
menjemput ketua kerajaan untuk membentuk sebuah kerajaan (iaitu, sebuah pentadbiran). /i
UK, ini diketahui sebagai (ium tangan. #danya penge(ualian pada yang diatas di 8epublik
Ireland, di mana Presiden Ireland mempunyai suatu mandate melalui pilihanraya dire(t, dan
Taoiseach (perdana menteri) sebelum dilantik oleh Presiden Ireland dinominasikan oleh de!an
ba!ah yang dipilih se(ara demokratik, Dil ireann.
>leh kerana mandat dan kekuasaan berperlembagaan yang berpotensi besar, sesetengah pihak
berkuasa memper(ayai perlembangaan Ireland adalah mirip dengan sistem separuh presiden
seperti ia ke Westminster. .iripnya, di ba!ah perlembagaan sesetengah negara Koman!el,
seorang presiden atau 9abenor7endral boleh memiliki jelasnya kuasa simpanan. Satu (ontoh
adalah krisis berperlembagaan #ustralia $%<?, yang di mana 9abenor7endral meme(atkan
Perdana .enteri dari ja!atan, yang memegang suatu majoriti dalam /e!an Per!akilan
#ustralia. >leh kerana perbe&aan dalam perlembagaan bertulisan mereka, kuasakuasa rasmi
presiden dan 9abenor7endral berlainan se(ara besar dari satu negara ke satu negara. .eskipun,
9abenor7endral tidak dipilih se(ara lanjut, mereka kekurangan mandat masyhur yang dipegang,
untuk (ontohnya, oleh seorang presiden Ireland. >leh kerana ini, 9abenor7endral jarang
merisikokan perasaan tidak setuju orang ramai yang dapat disebabkan dari membuat kegunaan
unilateral dan-atau berkontro"ersi pada kuasa mereka.
Walaupun pembubaran badan perundangan dan panggilan untuk pilihanraya baru adalah se(ara
rasmi dilakukan oleh ketua negara, oleh kon"ensyen tindakan ketua negara menurut keinginan
kedua kerajaan.
/alam keadaankeadaan yang penge(ualian ketua negara boleh sama ada menolak suatu
permintaan pembubaran, seperti pada 5al @h!al KingByng Kanada, atau meme(at kerajaan,
seperti pada krisis $%<? #ustralia. Sama ada tindakan lebih lagi membengkok atau mematah
kon"ensyen yang ada. Prinsip Aas(elles adalah per(ubaan untuk men(ipta suatu kon"ensyen
untuk meliputi keadaankeadaan mirip, tetapi tidak pernah diuji dalam amalan.
[sunting] Kerajaan kabinet
/alam Perlembangaan Inggeris, Bagehot mengem,asiskan pembahagian perlembagaan ke dua
komponen, the /igni,ied (that part !hi(h is symboli() and the @,,i(ient (the !ay things a(tually
!ork and get done), and (alled the @,,i(ient 4'abinet 9o"ernment4.
*B+
Walaupun telah tiadanya
karyakarya sejak mengem,asiskan berlainan aspek 4'ekap4, tiada seorang telah menyoalkan
premis Bagehot baha!a pembahagian !ujud dalam sistem Westminster.
#hliahli Kabinet adalah se(ara berkumpulan dilihat sebagai bertanggung ja!ab untuk polisi
kerajaan. Semua keputusan Kabinet dilakukan oleh sepersetujuan, suatu undian tidak akan
diambil dalam suatu mesyuarat Kabinet. Semua menteri, sama ada lebih tua dan di Kabinet, atau
menteri muda, harus menyokong polisi kerajaan se(ara a!am tidak terkira apa sahaja tempahan
peribadi. #pabila suatu 'abinet reshu,,le is imminent, a lot o, time is taken up in the
(on"ersations o, politi(ians and in the ne!s media, spe(ulating on !ho !ill, or !ill not, be
mo"ed in and out o, the 'abinet by the Prime .inister, be(ause the appointment o, ministers to
the 'abinet, and threat o, dismissal ,rom the 'abinet, is the single most po!er,ul (onstitutional
po!er !hi(h a Prime .inister has in the politi(al (ontrol o, the 9o"ernment in the Westminster
system.
Berkaitan dengan kerajaan Kabinet adalah gagasannya, sekurangkurangnya dalam teori, baha!a
para menteri adalah bertanggung ja!ab pada tindakan jabatan mereka. Ia tidak lagi dianggap
suatu isu letakan ja!atan jika tindakan para ahli jabatan mereka, ke atas mana menteri tidak
mempunyai ka!alan lanjut, membuat kesilapan atau merumuskan tata(ara yang tidak menurut
dengan polisi disetujui. Salah satu kuasa utama Perdana .enteri di ba!ah sistem Westminster
adalah untuk berkeputusan apabila rakan menteri adalah bertanggung ja!ab pada tindakan
sebuah jabatan.
Pembangkang 8asmi dan partiparti politik utama lain yang tidak berada dalam Kerajaan, akan
men(erminkan pertubuhan kerajaan dengan Kabinet Bayang tersendiri mereka yang terdiri dari
para .enteri Bayang.
[sunting] Parlimen dwidewan dan dewan tunggal
/alam suatu sisten Westminster, sesetengah ahli parlimen dilantik oleh undi masyhur, sementara
yang lain dilantik. Kesemua parlimen asasWestminster mempunyai sebuah de!an ba!ah
dengan kuasa berasaskan yang pada /e!an 8akyat (di ba!ah pelbagai nama), terdiri dari
per!akilan tempatan, dipilih rakyat. Kebanyakan juga mempunyai de!an atas yang lebih ke(il,
yang terdiri dari ahliahli yang dipilih dengan pelbagai kaedah)
>rangorang yang dilantik de ,a(to kabinet atau yang terutama (seperti Senat Kanada dan
kebanyakan ahli /e!an Pertuanan British)
Pilihanraya lanjut (seperti Senat #ustralia)
Pilihanraya oleh kerajaan subnegara (seperti 8ajya Sabha India)
Keahlian ditentukan hanya dengan se(ara mengikut keturnan (sesetengah ahliahli /e!an
Pertuanan)
/i Britain, de!an ba!ah adalah badan legislati, de ,a(to, sementara de!an atas mengamalkan
restraint dalam latihan kuasa berperlembagaannya dan berkhidmat sebagai suatu badan
perunding. /i negaranegara Westminster lain, meskipun, de!an atas dapat kadangkadang
melatihkan kuasa sangat banyak.
Sesetengah parlimen asalWestminster adalah sistem satu de!an untuk dua tujuan)
sestengah, seperti Parlimen 2e! 3ealand telah memansuhkan de!an atas mereka
yang lain tidak pernah mengadakan mereka, seperti Parlimen .alta dan Parlimen Papua
2e! 9uinea.
#ustralia ialah, dalam banyak segi, adalah (ampuran unik dengan pengaruh dari Perlembagaan
#merika Syarikat dan juga dari adatadat dan kon"ensyen sistem Westminster. #ustralia adalah
yang luar biasa kerana kerajaan menghadapi sebuah de!an atas yang berpilihan penuh, Senat,
yang seharusnya sanggup untuk meluluskan belaja!annya. Walaupun kerajaan dibentuk dalam
de!an ba!ah, /e!an Per!akilan, sokongan Senat adalah diperlu supaya dapat memerintah.
Senat mengekalkan kebolehan mirip dengan yang dipegang oleh /e!an Pertuanan British,
sebelum $%$$, untuk menghadang bekalan terhadap kerajaan pada harinya. Sebuah kerajaan
yang tidak mendapatkan bekalan dapat dipe(at oleh 9abenor7endral) meskipun, ini se(ara
umum dianggap suatu jalan terakhir dan adalah suatu keputusan berkontro"ersi yang tinggi untuk
dilakukan, diberikan kon,lik di antara konsep traditional keyakinan berasal dari de!an ba!ah
dan kebolehan Senat untuk menghadang bekalan. Banyak saintis politik telah memegang baha!a
sistem kerajaan #ustralia telah se(ara sedar diran(ang sebagai suatu pemaduan atau ka(ukan
sistem kerajaan Westminster dan #merika Syarikat, terutamanya sejak Senat #ustralia adalah
sebuah de!an atas berkuasa seperti Senat #.S.0 tanggapan ini dijelaskan dalam nama samaran
4mutasi Washminster4
*C+
. Kebolehan de!an atas untuk menghadang bekalan juga di(irikan
dalam parlimen kebanyakan negeri #ustralia.
[sunting] Pengkritikan
6emplat)Unre,eren(edse(tion
8en(ana ini mungkin mempunyai penyelidikan asli. Perbin(angan yang berkenaan
mungkin boleh didapati di dalam laman perbin(angan. Sila memperbaikinya dengan
mengesahkan dak!aan yang dibuat dan menambah rujukan. Kenyataan yang mengandungi
penyelidikan asli sahaja mungkin akan dikeluarkan. (February 2008)
Pejabat seorang perdana menteri Westminster sering dikritik kerana menjadi terlampau berkuasa,
sejak dia se(ara berkesan menentukan apabila 4sepersetujuan4 di(apai di kabinet, ahli kabinet
tidak ada banyak kedikarian untuk tidak setuju se(ara akti, dengan polisi kerajaan, !alaupun
untuk tujuan produkti,. Seorang ahli kabinet boleh dipaksa untuk meletakkan ja!atan hanya
kerana membangkang satu aspek agenda kerajaan, !alaupun mereka bersetuju dengan majoriti
(adangan lain. Para kabinet Westminster juga mempunyai ke(enderungan untuk menjadi sangat
besar. Sejak kabinet adalah organ utama kuasa dan pengaruh dalam kerajaan, ahliahli parlimen
boleh se(ara akti, lobi untuk suatu kedudukan di kabinet sekali parti mereka dipilih untuk
berkuasa. Perdana .enteri, yang juga ketua parti, akan mempunyai keminatan akti, dalam
mempromosikan ahliahli ini sebanyak boleh.
Kerajaan Westminster biasanya tidak mempunyai adat permisahan kuasa yang sangat kuat, dalam
amalan. Walaupun ketua negara, sama ada gabenorjendral, raja, atau presiden, akan mempunyai
kuasa nominal untuk 4menyelidik4 yang pada perdana menteri, dalam amalan para indi"idu ini
adalah biasanya dianggap lebih sedikit daripada tokoh kepala yang tidak dianggap untuk se(ara
akti, melibatkan diri dalam politik seharian. Ini memberikan seorang perdana menteri
Westminster terlebih kebebasan untuk melantik sepelbagaian besar indi"idu, seperti hakim,
menteri kabinet, dan birokrat ketua lain.
6etapi ia juga haris diingati baha!a perdana menteri dapat biasanya melakukan sebanyak
pendapat orang ramai dan seimbangan keahlian parti parliment akan membuat mereka
melakukannya. /an ia adalah se(ara relati, jarang baha!a seorang perdana menteri akan
mempunyai majoriti yang (ukup besar untuk membatalkan pembangkang dari partiparti yang
lebih ke(il0 dalam amalan, kerajaan dalam kebanyakan sistem parlimen terdiri dari kerajaan
(ampuran, dan perdana menteri seharusnya sentiasa membuat kerajaan (ampuran gembira.
ugutan dikemukakan oleh undiundi bukankeyakinan sering digunakan untuk mempertahankan
partiparti legislati, yang sangat berdisiplin baik dalam sistem Westminster. /engan memastikan
kerajaan sentiasa mempunyai keyakinan majoriti de!an, budaya politik negaranegara
Westminster sering membuatnya sangat tidak biasa untuk seorang ahli majlis undangan untuk
mengundi terhadap parti mereka. Pengkritik memperdebatkan ini di sebaliknya menjejaskan
kebebasan dan kepentingan #hli Parlimen (#P) dalam in daytoday menggubal undangundang,
membuat kabinet satusatunya organ kerajaan di mana ahli majlis undangan dapat berhasrat
untuk mempengaruh keputusan kerajaan.
Kebanyakn polisi yang lebih lama akan dilakukan pada tingkat kabinet, tidak terkira apa #P
peribadi boleh atau tidak boleh berkeputusan dalam ja!atankuasa, oleh itu mengurangkan
kekuatan ja!atankuasa. Kekuasaan terhebat mereka adalah seringnya kebolehan untuk memaksa
sebuah kerajaan untuk mendedahkan sesetengah keping maklumat.
[sunting] Upacara
6emplat)Unre,eren(edse(tion
Sistem Westminster mempunyai suatu kemun(ulan sangat berbe&a apabila ber,ungsi, dengan
banyak adat British digabungkan ke ,ungsi kerajaan harikehari. Sebuah parlimen gaya
Westminster adalah biasanya sebuah bilik segi empat tepat yang panjang, dengan dua baris
tempat duduk dan meja di manamana bahagian. Kerusikerusi diposisikan supaya dua baris
berhadapan sesama sendiri. Se(ara tradisional, dua parti berbangkang akan duduk di salah satu
baris tempat duduk, dan parti kerajaan akan duduk di yang lain. Sudah tentu, kadangkadang
suatu kerajaan majoriti adalah sangat besar yang ia seharusnya menggunakan tempat duduk
4pembangkang4 jga. /i de!an lebih rendah di Westminster (/e!an 8akyat) ada barisan di lantai
di hadapan kerajaan dan bangkubangku pembangkang yang para ahli boleh melintas hanya
apabila keluar dari bilik. Ia sering dikhabaranginkan baha!a jarak di antara barisan adalah
baha!a panjang dua pedang !alaupun tiada bukti dokumentari yang menyokong ini dan pada
nyatanya, senjata tidak pernah dibenarkan di Istana Westminster pada bilabila masa.
/i satu hujung bilik terletaknya sebuah kerusi besar, untuk Penutur /e!an. Penutur biasanya
memakai jubah hitam, dan dalam banyak negara, seiras rambut palsu. Kerani parlimen yang
berjubah sering duduk di mejameja sempit di antara dua baris tempat duduk juga.
Upa(araupa(ara lain kadangkadang berkaitan dengan sistem Westminster termasuk suatu
6uturan dari 6ahta setiap tahun (atau bersama) yang di mana Ketua 2egara memberikan suatu
alamat khusus (ditulis oleh kerajaan) ke parlimen mengenai apa jenis polisi dianggap pada tahun
yang akan datang, dan upa(ara Pembukaan 2yata Parlimen yang sering termasuk penyampaian
suatu mes upa(ara.