Anda di halaman 1dari 1

Tema 2: Halaman Rumah

Aktiviti cara / alat / perasaan /


/
1 menyabit lalang 1 sabit
2 menyiram pokok bunga 2 penyiram
3 membubuh baja pada pokok bunga 3 mesin pemotong rumput
memotong rumput penyapu
! mengayuh basikal ! kain basah
" bermain bola ! " berus "#
# menyapu dedaun kering yang
bertaburan
$%&'
(#
# cangkul )*
$ mengelap kereta + $ gunting
% mencuci kereta , % cat -
1& membaca surat khabar ./0 1
&
gembira / riang /seronok 12
11 mendukung anak 34# 1
1
berhati'hati 52
12 menyusun pasu bunga 67
13 mencangkul tanah )8 Tujuan 9&
1 menatang sedulang minuman :;<=> 1 tumbuh dengan subur ?@AB
1! mengutip sampah CDE 2 bersih 'F
1" menanam pokok bunga G 3 menjaga kesihatan HIJK
1# membaca majalah .LM menceriakan halaman rumah NO
1$ mencantas pokok bunga PQ
1% mengecat pagar RST- tempat 8
2& membaca buku .U 1 halaman rumah
21 menjemur pakaian VWX 2 atas para'para Y#Z
22 membuat senaman ringan [\]^ 3 sepohon pokok yang rendang A_&

(ontoh Ayat `a
1) Ayah menyabit lalang dengan sabit di halaman rumah)
2) *atuk membuat senaman ringan di halaman rumah untuk menjaga kesihatan)
3) +akak menanam pokok bunga untuk menceriakan halaman rumah)
) Abang duduk di atas kerusi sambil membaca majalah di ba,ah sepohon pokok yang rendang)
!) -mak menatang sedulang minuman dengan berhati'hati)
") Ali dan adik bermain bola dengan gembira di halaman rumah)
#) .embantu rumah menyusun pasu bunga di atas para'para)
$) /ohn mengelap kereta dengan kain basah supaya bersih)
di tempat 8
padabcZd tempat 8
denganbefd cara / alat / perasaan //
untuk ghtujuan 9&0me12beR3
supaya ijtujuan 9&
lalu kltujuan 9&
sambil ;mperbuatan0n3