Anda di halaman 1dari 8

KELOMPOK TANI TURUS PAMBELUM

DESA HANDIWUNG
KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
peternakan
[Tpe t!e "#$pan na$e%
&'&'()&*
PROPOSAL
PERMOHONAN
BANTUAN BIBIT KELAPA
SAWIT
KELOMPOK TANI
TURUS PAMBELUM
DESA LUWUK KANAN
KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
()&
*
KELOMPOK TANI TURUS
PAMBELUM
DESA LUWUK KANAN KECAMATAN TASIK
PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
Luwuk Kanan, 10 Desember 2013
Nomor : 03 / TP / LWK / TPY / XII / 2013 Kepada :
Y!" Kepa#a D$nas Peran$an
Kabupaen Ka$n%an
&'" ($dan% Perkebunan
d$ )
Kason%an
Lamp$ran : 1 *+au, berkas
Per$!a# : -o!on (anuan ($b$
Ke#apa +aw$ Pemkab Ka$n%an
..........................................
+e!ubun%an den%an adan/a (anuan ($b$ Ke#apa +aw$ dar$ D$nas
Peran$an Kabupaen Ka$n%an maka kam$ dar$ ke#ompok an$ men%a0ukan
Permo!onan (anuan ($b$ Ke#apa +aw$ seban/ak 1100 pokok unuk 10 oran%
an%%oa /an% mana #a!ann/a ersed$a dan s$ap d$%arap o#e! mas$n%.mas$n%
an%%oa" Permo!onan $n$ seba%a$ upa/a op$ma#$sas$ pen%o#a!an #a!an $dur
m$#$k mas/raka men0ad$ #a!an produks$ dan seba%a$ sumber pen%!as$#an a%ar
dapa men0ad$ mas/araka /an% mand$r$ se2ara ekonom$"
La!an Ke#ompok Tan$ 3Turus Pambe#um4 se#uas 10 5a *+epu#u! 5ekar,,
ber#okas$ d$ W$#a/a! Desa Luwuk Kanan Ke2amaan Tas$k Pa/awan Kabupaen
Ka$n%an"
+eba%a$ ba!an per$mban%an, besera $n$ kam$ #amp$rkan :
1" (er$a 62ara -us/awara! Ke#ompok Tan$
2" Da7ar Nama 6n%%oa Ke#ompok Tan$
3" 8ookop$ KTP 6n%%oa Ke#ompok Tan$
9" :ekomendas$ dar$ Kepa#a Desa
Dem$k$an permo!onan $n$ kam$ sampa$kan, aas dan erkabu#n/a
permo!onan kam$, er#eb$! da!u#u d$u2apkan er$ma kas$!"
K;L<-P<K T6NI 3T=:=+ P6-(;L=-4 :
Keua
SUNARTO
+ekrear$s
IMBAH
-;N>;T65=I / -;-(;N6:K6N :
PPL Peran$an
Desa Luwuk Kanan,
AGUS PRIANTO, S.P
NIP" 1?@30A0A 200@01 1 019
Kepa#a Desa Luwuk Kanan,
SUPARTO, S.Pd
Tembusan d$sampa$kan kepada Y! :
1" (apak (upa$ Ka$n%an
2" Keua DP:D Kabupaen Ka$n%an
3" Kepa#a =PTD Peran$an Ke2" Tas$k Pa/awan
9" 6rs$p
KELOMPOK TANI TURUS
PAMBELUM
DESA LUWUK KANAN KECAMATAN TASIK
PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
BERITA ACARA RAPAT
Nomor : 01/TP/LWK/TPY/XII/2013
Pada !ar$ $n$ Jumat an%%a# Enam bu#an Desember a!un Dua Ribu Tiga Belas, e#a! d$adakan
rapa / mus/awara! ke#ompok an$ perkebunan rak/a d$ ruma! (apak +=N6:T< Desa Luwuk
Kanan Ke2amaan Tas$k Pa/awan /an% d$!ad$r$ o#e! 10 *sepu#u!, oran% den%an !as$#
mus/awara! seba%a$ ber$ku :
1" Te#a! bermus/awara! unuk membenuk ke#ompok an$ perkebunan rak/a den%an
nama Ke#ompok Tan$ TURUS PAMBELUM" Ke#ompok $n$ beran%%oakan 10 oran%
/an% mem$#$k$ u0uan /an% sama /akn$ men%o#a! #a!an /an% d$m$#$k$ den%an menanam
ke#apa saw$ a%ar dapa men0ad$ #a!an produks$ dan men0ad$ sumber pen%!as$#an ba%$
an%%oan/a"
2" Ke#ompok Tan$ 3T=:=+ P6-(;L=-4 /an% berkedudukan d$ w$#a/a! Desa Luwuk
Kanan Ke2amaan Tas$k Pa/awan Kabupaen Ka$n%an, mem$#$k$ susunan pen%urus
seba%a$ ber$ku :
Keua : +=N6:T<
+ekrear$s : I-(65
(enda!ara : B6IN=:I 6T=N NI+6
3" -asa kepen%urusan ber#aku se#ama 1 a!un dan dapa d$%an$ sesua$ keper#uan unuk
ke#an2aran dan keber!as$#an pro%ram ker0a / usa!a ke%$aan ke#ompok an$ ersebu"
9" +e#uru! an%%oa e#a! sepaka unuk men%a0ukan =su#an (anuan ($b$ Ke#apa +aw$
kepada D$nas Peran$an Pemkab Ka$n%an" Luas #a!an Ke#ompok Tan$ 3T=:=+
P6-(;L=-4 se#uas 10 5a * sepu#u! !ekar , den%an an%%oa 10 oran%" La!an an%%oa
s$ap d$%arap, namun erkenda#a pen%adaan b$b$ ke#apa saw$ berkua#$as /an% !ar%an/a
2ukup ma!a#" <#e! sebab $u, kam$ memo!on banuan b$b$ ke#apa saw$ kepada D$nas
Peran$an Kabupaen Ka$n%an"
1" Lokas$ #a!an Ke#ompok Tan$ 3T=:=+ P6-(;L=-4 se#uas 10 5a * sepu#u! !ekar ,
ersebar d$ w$#a/a! 5ampan%en . Luwuk Kanan"
Dem$k$an ber$a a2ara $n$ kam$ bua unuk dapa d$per%unakan seba%a$mana mes$n/a"
Luwuk Kanan, C Desember 2013
P$mp$nan :apa
SUNARTO
Nou#en
IMBAH
KELOMPOK TANI TURUS
PAMBELUM
DESA LUWUK KANAN KECAMATAN TASIK
PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
DAFTAR HADIR RAPAT
Per$!a# :apa : Pembenukan Ke#ompok Tan$ dan Pen/usunan =su#an (anuan ($b$
Ke#apa +aw$"
Waku : Buma, 0C Desember 2013
Tempa : :uma! Ked$aman (apak +unaro
No" N6-6 B6(6T6N T6ND6 T6N>6N
1" +=N6:T< K;T=6
2" I-(65 +;K:;T6:I+
3" B6IN=:I 6T=N NI+6 (;ND656:6
9" T;L=N 6N>><T6
1" 6>=+ P:I6NT< 6N>><T6
C" 8;(:I6N+Y65 6N>><T6
@" =BI +6NT<+6 8 6N>><T6
A" 6L8I6N+Y65 6N>><T6
?" W65Y= 6N>><T6
10" 56:I :6Y6DI 6N>><T6
Luwuk Kanan, C Desember 2013
Keua,
SUNARTO
+ekrear$s,
IMBAH
KELOMPOK TANI TURUS
PAMBELUM
DESA LUWUK KANAN KECAMATAN TASIK
PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
SURAT PERNYATAAN
Kam$ /an% beranda an%an d$ bawa! $n$, /a$u pen%urus dan an%%oa Ke#ompok
Tan$ 3T=:=+ P6-(;L=-4 Desa Luwuk Kanan Ke2amaan Tas$k Pa/awan Kabupaen
Ka$n%an men/aakan :
1" +$ap me#aksanakan ke%$aan usa!a bud$da/a anaman ke#apa saw$ pada #a!an
mas$n%.mas$n% den%an oa# #uas 10 5a"
2" (ersed$a meme#$!ara ke#apa saw$ ersebu se2ara kon$n/u"
3" T$dak akan mem$nda!.an%ankan #a!an ersebu kepada p$!ak #a$n"
9" (ersed$a menaa$ semua keenuan perundan%an /an% ber#aku"
Dem$k$an sura pern/aaan $n$ kam$ bua dan d$andaan%an$ bersama unuk
dapa d$per%unakan seba%a$mana mes$n/a"
D68T6: N6-6 6N>><T6 Y6N> -;-(=6T P;:NY6T66N
No" N6-6 B6(6T6N L=6+ T6ND6 T6N>6N
1"
+=N6:T< K;T=6
1 5a
2"
I-(65 +;K:;T6:I+
1 5a
3"
B6IN=:I 6T=N NI+6 (;ND656:6
1 5a
9"
T;L=N 6N>><T6
1 5a
1"
6>=+ P:I6NT< 6N>><T6
1 5a
C"
8;(:I6N+Y65 6N>><T6
1 5a
@"
=BI +6NT<+6 8 6N>><T6
1 5a
A"
6L8I6N+Y65 6N>><T6
1 5a
?"
W65Y= 6N>><T6
1 5a
10"
56:I :6Y6DI 6N>><T6
1 5a
K;L<-P<K T6NI 3T=:=+ P6-(;L=-4 :
Keua
SUNARTO
+ekrear$s
IMBAH
-;N>;T65=I / -;-(;N6:K6N :
PPL Peran$an
Desa Luwuk Kanan,
Kepa#a Desa Luwuk Kanan,
AGUS PRIANTO, S.P
NIP" 1?@30A0A 200@01 1 019
SUPARTO, S.Pd
KELOMPOK TANI TURUS
PAMBELUM
DESA LUWUK KANAN KECAMATAN TASIK
PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN
REKOMENDASI
Nomor :
+a/a /an% beranda an%an d$bawa! $n$ :
Nama : +=P6:T<, +"Pd
Babaan : Kepa#a Desa Luwuk Kanan, Ke2amaan Tas$k Pa/awan, Kab" Ka$n%an
Den%an $n$ member$kan rekomendas$ kepada Ke#ompok Tan$ 3T=:=+ P6-(;L=-4 sesua$
per$!a# permo!onan /a$u 3-emo!on (anuan ($b$ Ke#apa +aw$ dar$ Pemer$na! Kabupaen
Ka$n%an4 seban/ak 1100 *ser$bu #$ma raus, pokok da#am upa/a Pen%emban%an (ud$da/a dan
Peman7aaan La!an Perkebunan"
Kepada semua p$!ak /an% membanu da#am ke#an2aran dan keber!as$#an usa!a ke%$aan
pen%emban%an bud$da/a ke#apa saw$ o#e! Ke#ompok Tan$ 3T=:=+ P6-(;L=-4 er#eb$!
da!u#u d$u2apkan er$ma kas$!"
Dem$k$an rekomendas$ $n$ d$ber$kan a%ar dapa d$kea!u$ dan d$per%unakan seba%a$mana
mes$n/a"
Luwuk Kanan, C Desember 2013
Kepa#a Desa Luwuk Kanan,
SUPARTO, S.Pd