Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA
Dengan ini saya memberikan KUASA kepada :
Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA
Untuk menggunakan surat tanah yang terdaftar dalam Buku Letter C :
Nomor :
Persil :
Kelas :
Seluas : ...........................m2 (.......................................meter persegi),
Tertulis atas nama :
Terletak di
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Sebagai agunan atas pinjaman di Koperasi ......................
Demikian Surat Kuasa ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar untuk
maksud yang baik serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.


Penerima Kuasa


Magetan, ...............................2014
Pemberi KuasaMATERAI
Rp 6000,-