Anda di halaman 1dari 6

Integrasi 2 blok 12 2012

1. Hb 16 , ht 54%, leukosit 3800, trombosit 79000.


Petichiae (-
!ia"#osis#$a%
&. !H' 1
(. !H' )
*. !H' 3
!. !H' 4
+. !!
).," ter-a.i bila kemu#"ki#a# i#/eksi seku#.er !H'0
&. 1"2 a#ti.e#"ue 3 4 1"5 a#ti.e#"ue 3
(. 1"2 a#ti.e#"ue - 4 1"5 a#ti.e#"ue -
*. 1"2 a#ti.e#"ue 3 4 1"5 a#ti.e#"ue -
!. 1"2 a#ti.e#"ue - 4 1"5 a#ti.e#"ue 3
+. 6aboratorium ti.ak bisa me#e#tuka# .ia"#osis
3. 1#.ikasi u#tuk 7e#$akit .iatas a.alah0
a. 8rombosi 1)0.000, H8, H( #aik
b. 8rombosit 90.000 H8 H( turu#
c. 8rombosit 85.000 H8 H( #aik
.. 8rombosit 80.000 H8 H( #aik
e. (e#ar semua
4. !i//ere#t .ia"#osis .ari !(! ...
&. 2orbili
b. 2o#o#ukleosis i#/eksiosa
c. !emam ti/oi.
.. !emam chiku#"u#$a
e. ...
5.Pe#"obata# $a#" ti.ak .ia#-urka# 7a.a kasus
.emam ber.arah %
&.7arasetamol
(.kortikosteroi.
*.asetasol
!./resh /ro9e# 7lasma
+.kortikosteroi. .a# /resh /ro9e# 7lasma
:;ke#ario0 8#. &#to# 7a#as #$eri 7u#""u# .a# 7erut
7a#as tiba) me#""i"il #$eri ke7ala .a# mual. P'
sklera ikterik, ko#-u#"ti<itis air mata, kulit ku#i#",
rash makulo7a7ular .a# #$eri teka# kiri he7ar.
leukosit 6500 trombosit )00 ribu . (a7ak itu 7etu"as
kebersiha# abis bersiihi# le.e#" abis ba#-ir.
6. bakteri 7e#$ebab 7e#$akit ba7ak tsb a.alah0
6e7tos7ira s7.
7. Pe#$ebara# 7e#$akit 0 melalui kulit
8. =eaksi 7iro"e# $a#" ter-a.i 7a.a tua# a#to# et
causa >
&. ?at 7iro"e#ik
b. e#.otoksi#
c. +ksotoksi#
.. -
e. -
9. ,a#" .a7at .ite"akka# seba"ai .ia"#osis 7a.a test
t$7oi. % @e#aikka# titer 4A
:ske#ario0 sama ka$ak #o 11 t7i "a a. hasil
7emeriksaa# laboratorium (%
10. Pemeriksaa# $a#" harus .ilakuka# ber.asarka#
.ata .i atas a.alah (%
11. @riteria .ia"#osis .e#"ue Bho 1997 (%
1). C#tuk me#e"akka# .ia"#osis 7a.a kasus i#i
(ti/oi. 0
a. 8ubeA, Bi.al, uri#alisis
(. Di.al, .arah te7i, tubeA
*. @ultuur .arah, .arah te7i, tubeA
!. Di.al, .arah te7i, kultur .arah
+. !arah te7i, kultur .arah, uri#alisis
13. &7a $a#" .a7at memberatka# 7e#$akit .ia"#ose
.i atas % Eti/oi.E 0
Piliha##$a itu $a#" a.a 7emberia# &( terlalu .i#i,
-umlah <irule#si <irus, ke"a#asa#, immu#o.e/isie#si
14. C#tuk me#e"akka# .ia"#osis 7a.a kasus
6e7tos7ira % $a#" a.a 7iliha# urikalis, /ekalis, .arah
te7i, .kk
15. (r7 lama Baktu "ol.e# 7erio. .ari suatu luka
&. 1 -am
(. 1-6 -am
*. 6-8 -am
!. 8-1) -am
16. &7akah $a#" .i lakuka# 7a.a luka $a#" lebih .ari
1) -am% Fahit situasi
17. &7akah ti#.aka# $a#" 7e#ti#" 7a.a 7e#a#"a#a#
luka kotor%
&. Pe#-ahita# luka harus ra7at
(. Pemberia# a#tibiotik .osis ti#""i
*. Pemasa#"a# .rai# 7a.a luka
!. Pemberia# a#tibiotik melalui i#tra<e#a
+. Pe#cucia# .e#"a# .esi#/ekta# $a#" lebih 7ekat
18. (a"aima#a 7e#ce"aha# ter-a.i#$a teta#us 7a.a
kasus luka kotor .a# belum a.a riBa$at imu#isasi %
raBat luka 3 &8; 3 toAoi.
19. (ila ke-a#" o7isto#us $a#" ter-a.i 7a.a 7asie# .i
atas .i .u"a akibat i#/eksi bakteri clostridium tetani.
@e-a#" .isebabka# oleh % 8oksi# teta#os7asmi# $a#"
beker-a 7a.a #euro muscular -u#ctio#
)0. ma#usia 7a.a 7e$akit malaria meru7aka#0 hos7es
.e/i#iti/
)1. Fa#"ka rela7s 7a.a 7lasmo.ium <i<aA $aitu 0
&. =ekru.ese#si .a# rekure#s.
(. =ekure#.
*. =ekru.ese#si.
!. =ela7s -a#"ka 7e#.ek
)).
)3. Fe#is malaria $a#" me#$ebabka# malaria cerebral
a.alah0
a 7lasmo.ium o<ale
b 7lasmo.ium malaria
c 7lasmo.ium /alci7arum
. 7lasmo.ium <i<aA
)4. (a"aima#a cara me#"i#/eksi ookista%
&. +#teric c$cle
(. +Aoteric c$cle
*. +#teric a#. eAo c$cle
!. +ritrosit
+.
)5. 8er-a.i .ima#akah siklus seksual 7lasmo.ium
<i<aA%
&. Hos7es .e/i#iti<e
(. Gektor
*. Hos7es 7era#tara
!. ;emua betul
)6. !ima#akah ter.a7at be#tuk .ibe#tuk sta.ium
s7oro9oit%
&. &#o7heles. ;7
b. 2a#usia .a# a#o7heles s7
c. @uci#"
.. ma#usia
)7. ;ta.ium a7a $" ber7era# .lm tra#smisi malaria%
&. 8ro/o9oit
(. 2ero9oit
*. ;ki9o#
!. 5ametosit
)8. @a#.u#"a# /o"i#" u#tuk membera#tas lar<isi.a
a7a%
8erme/ros
)9.
30. !ima#aka# bree.i#" 7lace <ektor 7era#tara !H'
&. &ir "ot
(. 7a#tai
!. (a# bekas
+. 7ersaBaha#
:ske#ario0 schistosoma -a7o#icum
31.
3). ;ta.ium .iatas $" me#"i#/eksi ma#usia% ;erkaria
:ske#ario0 ;eora#" 7ria 35th# me#"eluh .emam s-ak
) hari $" lalu. !emam sem7at me#"hila#" kemu.ia#
#aik l", .isertai .e#"a# me#""i"il, brkeri#"at, sakit
k7ala .a# mualH. ;etelah berobat ke 7uskesmas,
.okter memberika# obat 7a#as #amu# "e-ala ti.ak
membaik. ;lama i#i ia me#eta7 .i Fakarta # baru 1
bula# 7i#.ah ke Pa7ua. P'0 ;I 39 .era-at *, ==I
18AJme#it, H=I 98AJme#it, 8!I 1)0J80mmH".
33. Fe#is #$amuk $" ber7era# sb" <ektor malaria .i
7e"u#u#"a#%
&. &#o7heles aco#itus
(. &#o7heles su#.aicus
*. &#o7heles sub7ictus
!. &#o7ehels maculatus
+. &#o7heles barbirostris
34. *iri) <ektor malaria
&. 8elur lo#-o#" be#tuk 7eluru
(. 6ar<a .e#"a# 7ela#a trbuka
*. Pu7a .e#"a# tabu#" 7r#a7asa# 7a#-a#" .a# ta#7a
celah
!. K$amuk -a#ta# tr.7at cul7 /orm . 7ul7a#$
+. K$amuk beti#a ."# 7ul7a $" 7#.ek
35. (a"aima#a cara i#/eksi /ilariasis %
a. tertela# telur
b. teri#/eksi serkaria
c. teri#/eksi mikro/ilaria
.. teri#/eksi makro/ilaria
e. teri#/eksi lar<a sta.ium 3
36. 8aha# sta.ium tersebut .alam tubuh <ektor
a.alah 0
&. ;7roro9oi.- mirasi.ia- s7orokista- serkaria
(. 2ikro/ilaria- lar<a 1- lar<a )-lar<a 3
c. "ametosi.-ookista-s7oro9oit
37. ma#akah s7esies #$amuk .i baBah i#i $"
meru7aka# <ector /ilariasis .i 7e.esaa# %
a. ae.es albo7ictus
b. ma#so#ia u#i/ormis
c. a#o7heles ba#cro/ti
.. culeA Lui#Lue/asciatus
e. a#o7heles barbirostris
38. Pera#tara bru"ia timori a7a%
&. &#o7heles barbirostris
:;ke#ario0 te#ta#" kala a9ar.
39. ,a#" me#$ebabka# 7e#$akit kala a9ar tersebut
a.alah% 6eishma#ia .o#o<a#i.
40 hos7es 7era#tara kala a9ar
&. =hos#ius
(. 5lossi#a
*. Plebotomus
!. 8riatoma
+. *uleA
41. ;ta.ium i#/ekti/ .r kala a9ar
a. Promasti"ot
b. e7imasti"ot
c. tri7omasti"ot
.. amasti"ot
e. tri7omasti"ot metasiklik
4). -
43. ,a#" me#"i#/eksi sistem imu# a.alah
a. le7tos7irosis
b. .e#"ue
c. hb<
.. <aricela
e. hi<
:ske#ario0 Pa.a ske#ario .iatas .ilakuka# tes ... !a#
ter#$ata #e"ati<e H1G .a# ter-a.i <iremia.
44. 2e#"a7a bs ter-a.i se7erti itu %
&. @ekebala# seluler hila#" kare#a i#/eksi cam7ak
(%
(. 6im/osit ( ti.ak beker-a kar#a ter-a.i <iremia
*. 8.k ter-a.i /a"ositosis th. &P*
!. +#9im re<erse tra#scri7tase t.k terbe#tuk
+. 8er-a.i Bi#.oB ... Pa.a H1G (%
45. M
46. -
47. &7a si/at <irule#si ,ersi#ia Pestis%
(ertaha# hi.u7 .alam suhu 4E*
48. Per#$ataa# te#ta#" bakteri 2=;&
a..i.eteksi "e# k7c 1 sb" 7embaBa "e# resiste# th.7
meticili#
b.ha#$a resiste# th.7 methicili#
c.meka#isme resiste# .e#"a# me#"hasilka# beta
laktamase
...eteksi ce7at ."# me.ia a"ar .arah e.tra#smisi .i rs
terseri#" melalui ta#"a# 7etu"as
49.*ara resiste#si +;(6 >
50.(@asus seora#" Ba#ita $" .isu#tikN.iberi obat .a#
tiba) 7usi#",mual, .a# mu#tah. !isebabka# oleh 0
hi7erse#siti<itas 1
51. ;ubsta#si $" ber7era# a.alah0
&. 1"2 (. 1"5 *. 1"+ !. 1"& +. 6im/osit 8 Hel7er
5). &7akah struktur sel $a#" terkait 7a.a kasus
.iatas%
&. Ketro/il (. 6im/osit *!83 *. +osi#o/il !.
2akro/a" +. 2ast cell
:ske#ario a.a ora#" cacat katu7 -a#tu#" $a#" .i
sebabka# oleh ;tre7tococcus 7$ro"e#es.
53. @asus .iatas a.alah 7e#$akit autoimu# $a#"
meka#isme timbul#$a % a.a#$a 7rotei# bakteri $a#"
struktur#$a miri7 7rotei# katu7 -a#tu#"
54. 8ermasuk hi7erse#siti<itas a7akah kasus .iatas%
Hi7erse#siti<itas )
55. &#tibo.$ $a#" ber7era# % 1"5
:ske#ario #$a a.a "lomerulo#e/ritis#$a.
56. 5lomerulo#e/ritis 7a.a kasus .i atas meru7aka#
ma#i/estasi % hi7erse#siti<itas 3
57. timbul#$a kerusaka# or"a# akibat .ari % a.a#$a
kom7leks a#ti"e# a#tibo.$ .alam -ari#"a# or"a#
58. =eaksi a#ti"e#-a#tibo.i sa#"at s7esi/ik sh"
.i"u#aka# utk me#e"akka# .ia"#osis. (erikut a.alah
u-i kom7leme#. FBb# 0 #e"ati/ -ika hemolisis
:;ke#ario0 .emam ti/oi.
59. &7akah struktur ekstraseluler bakteri "ram #e"ati/
7e#$ebab i#/eksi tersebut%
&. Pili .a# ka7sul (. ;7ora *. 'la"el !. @a7sul +.
+#.otoksi# .a# 1"& 7rotease
60. ;truktur ba.a# sel kuma# $" memberika# res7o#
imu# 0
61. &7akah #ama 7e#$akit $a#" .itemuka# substa#si
7rotei# 7atolo"ik $a#" ter.e7osit .i a#tara sel-sel
.ima#a 7a.a 7erBar#aa# sta#.ar. .itemuka#
-ari#"a# tam7ak seba"ai substa#si esktraseluler, ti.ak
berbe#tuk, eosi#o/ilik, hiali# .e#"a# akumulasi
7ro"esi/ % &m$loi.osis
6). ,a#" ker-a .i tamba#" besi, 7aru #$a Bar#a
kehitama# si.erosilikosis
63. &.a ibu rokok, &7a $a#" ter-a.i 7a.a 7aru-7aru
ibu tersebut % 2eta7lasia
64. &#ak umur 4 thu# ,ter-atuh 7a.a lutut .a#
membe#tuk -ari#"a# baru , -ari#"a# baru itu a.alah
&. @eloi. (. 8uberkel *. !. Fari#"a# 7arut
+.-ari#"a# "ra#ulasi
:ske#ario0 ;eora#" tua berusia 65th me#"eluh sesak
#a/as seme#-ak ) bula# $" lalu, semaki# berat )
mi#""u terakhir.
65. 7a.a bio7si bro#chosco7$ .i.a7atka# sel beBar#a
coklat kehitama#. PeBar#aa# $" te7at ialah 0 &. H+
(.P&; *.(est *armi#e !.Prussia# blue +.2erah
*o#"o
66.Pa.a broc#sho7$ 7aru ter.a7at Bar#a coklat
hitam. &7a itu %
&. ?at besi
(. @arbo#
*. Hemosi.eri#
!. 6i7o/usi#
+. ;ilikat
67. seora#" ba7ak me#"alami sesak #a7as. hasil
bio7si 7aru .itemuka# Bar#a coklat kehitama#. &7a
#ama sel #$a %
&. sel .atia la#"ha#s
(. sel 7a$ah -a#tu#"
*. sel .atia be#.a asi#"
!. sel .atia
+. -
68. 6aki-laki .i#$ataka# me#i#""al akibat sera#"a#
-a#tu#" , a7a $a#" ter-a.i 7a.a 7embuluh
koro#er#$a %
&. Haemmora"ika
(. 1#/ark 7utih
*. @o#"esti
!. +mboli u.ara
+.thrombus
69. (a7ak 43 tahu# me#"alami sera#"a# -a#tu#" .
Otot -a#tu#"#$a me#"alami%
&. 1shkemi
(. @o#"esti
*. -
!. 1#/ark
+. +mboli
70. &#ak #"iket @aret "ela#" .ita#"a# ter-a.i%
&. +mboli b. 8hrombus c. 1skemik .. @o#"esti e.
1#/ark
71. ;eora#" 7erem7ua# me#-ala#i o7erasi abortus,
bebera7a -am kemu.ia# 7erem7ua# i#i me#i#""al
setelah sebelum#$a me#.erita sesak #a/as. &7a $"
.ialami 7erem7ua# i#i%
&. Oklusi
(. +mboli
*. 8hrombus
!. H$7eremia
+. @o#"esti
7). &#ak umur 4 thu# ,ter-atuh 7a.a lutut,
membe#tuk -ari#"a# baru .a# mu.ah ber.arah a.alah
% Fari#"a# "ra#ulasi
73. 5e-ala $" me#"u#tu#"ka# .ari i#/eksi a.alah
&. 6eukosit -umlah#$a 1).000
(. 5ra#ulasi toksik
*. Hi7erse"me#tasi
!. Gakuolisasi
+. &#eosi#o/ilia
74. ;ke#ario lu7a t7i -mlh trombosit )0 7e#"e#cera#
)00A .a# luas kamar htu" 0,) mm kua.rat. (r7 -mlh
trombosit
&. 100.000
(. )00.000
*. 300.000
!. 400.000
+. 500.000
75. 1bu & .e#"a# hb 0 13, leukosit 0 )5rb. 6im/osit
60%. Hasil 7embacaa# 7emeriksaa# ..
&. 6eukositosis berat .a# lim/ositos absolut
(. 6eu berat .a# lim/o relati/
*. 6eu ri#"a# .a# lim/o absolut
!. 6eu ri#"a# .a# lim/o relati/
+. 8i.ak a.a kelai#a#
76. 'raksi 7rotei# $a#" termasuk &*P ti7e lambat 0
a. *r7 b. ;erulo7lasmi# c. Ha7to"lobi# .. 'ibri#o"e#
e. &lbumi#
77. 6eukositosis 7atolo"ik $a#" ma#a% &.kehamila#
b.hai. c.uremua ...ehi.rasi e.ker-a berat
78. Pemeriksaa# lab s7esi/ik u#tuk rheumatoi.
artritis 0
&. &#ti kerati# a#ti"e#
(. &#ti .s !K&
*. &#ti ;2
!. &#ti =o
+. &K&
79. C-i laboratorium $" me#u#-a#" .ia"#osis %
:ske#ario0 ;eora#" 7erem7ua# usia 35 .ata#" .e#"a#
keluha# ba.a# lemas, .a# se#siti/ terha.a7 .i#"i#,
me#"alami 7e#ambaha# berat ba.a#, ko#sti7asi .a#
#$eri 7a.a 7erut ba" baBah, t7 ti.ak bermasalah
.e#"a# siklus hai.. 8er.a7at 7embesara# 7. leher,
kulit keri#", rambut kasar
80. C-i laboratorium $" .7t .itemuka# 7. 7asie# 0
&. &#ti H&G 1"2 me#i#"kat
(.
*. &#ti H(s me#i#"kat
!.
+. *!4 me#uru#
81. !ia"#osa 7e#$kt tsb a.lh%
&. ;6+
(. 2$asthe#ia 5ra<is
*. Hi7ertiroi.
!. Hi7er7aratiroi.
+. H$7otiroi.
8). 8es 7e#u#-a#" buat 7e#$akit tsb
&. &K&
(. &#ti .s !K&
*. 8h$roi.
!. Paratitoi.
+. .....
:ske#ario0 7erbesara# kele#-ar 7arotis, rambut kusut
83. Hasil 7emeriksaa# lab $" .7t .itemuka# 7.
Ba#ita tsb%
84. Obat 7iliha# utama u#tuk 5O itu a7a% Pe#isili# 5
selama 7 hari
85. &.a ora#" 5O, trus kei#/eksi 8re7o#ema
7alli.um. !ikasi &2 a7a%
&. 8etrasikli# oral
(. (e#9ili# 7e#isili# 5
*. @loram/e#ikol
!. -
+. 5ausa .ikasi tambaha# &2 soal#$a obat 7rtama
u. cuku7 buat 5O 3 si/ilis
86. Pasie# ktu7 -a#tu#" oJ kuma# mrsa ,s$ok
7e#isili#
&. &moksisili# 3kla<ulu#at
(.
*. ;ul/a9oli#3"e#tamisi#
!. 2e9o7ar#em
+. Ga#komisi#
87. Ora#" 7e#.erita H1G, salah su#tik ke#a suster.
&7a 7e#"obata# $" .iberika# u#tuk suster $" ke#a
tusuka# -arum su#tik itu%
&. &siklo<ir 4 9u.o/u.i#
88. (a7ak 48th "a"al "i#-al mau tra#s7la#tasi "i#-al.
!ikasi siklos7ori# uJ hambat 7e#olaka# 5ra/t. +/ek
sam7i#" $" 7ali#" seri#" # me#"khaBatirka#0
&. @ar.iotoksik # he7atotoksik
(. He7atotoksik # #e/rotoksik
*. Hi7ote#si # /ibrosis 7aru
! #e/rotoksik # i#/eksi lai##$a
+. 8rombosis # +mboliJ iskhemik stroke
89. ;ul/o#ami. .a# a#ti/olat $" me#imbulka#
si#er"isme0 sul/a.oksi# 4 7irimetami#
90. &#timalaria ma#akah $a#" .omi#a# memiliki
e/ek sam7i#" #eurotoAic $a#" me#"e#ai 7a#ca i#.era
%
&. &rtemisi#i#
(. @ui#i#
*. !oksisikli#
!. Pro"ua#il
+. Primakui#
91. &#timikro mu.ah timbul resiste#si. &#timuba $"
.7t me#embus saBar 7lase#ta a.alah...
&. &moksisili#
(. !oksisikli#
*. @loram/e#ikol
!. ;7iramisi#
+. @otrimosak9ol
9). &#ti2alaria $" e/ek toksik kr# Baktu 7aruh 7#-"
# metabolit akti/ 0 klorokui#
93. Pa.a /ilariasis 7emberia# !+* ti.ak boleh
.ihe#tika#. &7a $a#" seharus#$a .ilakuka# u#tuk
me#"hi#.ari reaksi aler"i%
&. @ombi#asi .e#"a# i<ermekti#
(. 2e#"hi#.ari be#tuk 7are#teral
*. 2emberika# .e#"a# .osis bertaha7
!. 2emberika# obat a#ti aler"i
+. @ombi#asi .e#"a# se/triksim
94. 1#ti#$a a.a ibu-ibu .ia mi#um obat 7as hari
7ertama .ikasih mem7a# sama 7e#$akit#$a, 7as hari
kebera7a "itu .ikasih la"i u.a "a mem7a#. Hal i#i
.isebut % 8aki/ilaksis
95. seora#" ibu mi#um obat @(, .iikuti# mi#um obat
8(*. ;etelah bbr7 lama, ibu tsb hamil l", 7a.ahal
su.ah mi#um obat @(. &7a $" me#$ebabka# hal
tsb % ker-a obat @( .ii#.uksi oleh obat 8(*
96. obat a#tituberculi# $" e#9im i#.ucer0
a. 1KH
b. etambutol
c. ri/am7isi#
.. 7ira9etami.
e. P&;