Anda di halaman 1dari 24

Penghargaan

Abstrak
Senarai Jadual
Senarai Rajah
Senarai Pelan
Senarai Carta
Senarai Lampiran
Senarai Singkat Kata
IS1 KANDUNGAN
BAB I PENDAHULUAN
1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
1.2 Matlamat Kajian
1.3 Objektif Kajian
1.4 Skop Kajian
1.5 lsu dan Masalah
1.6 Kepentingan Kajian
1.7 Pendekatan Kajian
i
iii
xi
xiii
xiii
xiv
xiv
XV
MUKA SURAT
1.8 Methodologi Kajian
1.9 Carta Alir Kerja
1 .I0 Jadual Kerja
BAS 2 KAJIAN TEORITIKAL PERANCANGAN PASAR
2.0 KAJIAN TEORlTlKAL PERANCANGAN PASAR
2.1 Pengenalan
2.2 Definisi Pasar
2.2.1 Peranan dan Kepentingan Pasar
2.3 Sejarah Pembangunan Pasar
2.4 Pembangunan Sistem Perniagaan Moden
2.5 Jenis-jenis Pasar di Malaysia
2.5.1 Pasar Besar
2.5.2 Pasar Borong
2.5.3 Pasar Lambak
2.5.4 Pasar Malam
2.5.5 Pasar Tani
2.6 Prinsipprinsip Penyediaan Pasar
2.6.1 Lokasi Tapak
2.6.2 Saiz Pasar yang Hendak Di bina
2.6.3 Struktur Binaan Pasar dan Bahan Binaan
2.6.4 Keperluan Ternpat Letak Kereta
2.6.5 Kawasan Memunggah Barang
2.6.6 Campuran Perniagaan
2.6.7 Tatatur Gerai
2.6.8 Kemudahan-kernudahan Lain
2.7 Prinsip-prinsip Perniagaan
2.8 Konsep Mernbeli-belah
2.8.1 Konsep Tradisional
2.8.2 Konsep Moden
2.9 Dasar-dasar dan Polisi-polisi DBKL
2.10 Piawaian Perancangan Pasar DBKL
2.11 Rumusan
BAB 3 LATARBELAKANG KAWASAN KAJIAN
3.0 LATARBELAKANG KAWASAN KAJIAN
3.1 Pengenalan
3.2 Lokasi Kawasan Kajian
3.3 Kawasan Pernbangunan Sekitar
3.4 Sejarah Pembangunan Pasar Sentul
3.5 Perkembangan Pasar Sentul
3.6 Taburan Pasar Di Wilayah Persekutuan
3.7 Pengurusan Pasar Sentul 40
3.8 Pembahagian Lot Perniagaan Di Pasar Sentul 42
3.9 Taburan Peniaga Mengikut Kaum Dalam Pasar 44
Sentul
3.10 Lesen Perniagaan Yang Di Keluarkan Oleh
Pemiagaan
3.1 1 Pontensi Pembangunan Pasar Sentul
3.12 Rumusan
BAB 4 ANALISIS DAN PENEMUAN
4.0 ANALlSlS DAN PENEMUAN
4.1 Pengenalan
4.2 Analisis Kegunaan Bangunan
4.2.1 Bangunan Pasar
4.2.2 Tapak Gerai K.T.M.
4.2.3 Tapak Pemiagaan K.T.M. dan Sekitar
Pasar
4.3 Analisis Keadaan Bangunan
4.4 Analisis Sistem Lalulintas
4.4.1 Sistem Lalulintas Kenderaan
4.4.2 Sistem Laluan Pqalan Kaki
vii
4.5 Analisis Sosio-ekonomi
4.5.1 Analisis Sosio-ekonomi Peniaga
4.5.2 Analisis Sosio-ekonomi Pengunjung
4.6
Analisis Kemudahan Awam dan Asas di
Kawasan Pasar
4.6.1 Sistem Pembuangan Sampah
4.6.2 Sistem Pemunggahan Barang
4.6.3 Tandas Awam
4.6.4 Pejabat Pengurusan
4.6.5 Surau
4.6.6 Telefon Awam
4.6.8 Sistem Perparitan
4.6.9 Alat Kawalan Kebakaran
4.6.10 Tempat Letak Kenderaan
4.6.1 1 Bekalan Air dan Elektrik
4.6.12 Kemudahan Orang Cacat
4.7 Penemuan lsu dan Masalah
4.8 Rumusan
BAB 5 CADANGAN
5.0 CADANGAN
5.1 Pengenalan
5.2 Konsep Pernbangunan Semula
5.2.1 Matlamat Pembangunan Sernula
5.2.2 ObjeMi Pembangunan
5.3 Pelan Konsep Pasar Sentul
5.3.1 Pelan Konsep Pembangunan
Sediada dan Tarnbahan Kawasan
5.3.2 Pelan Konsep Pembangunan Pasar
Sediada
5.3.3 Penilaian Pelan Konsep
5.3.4 Pelan Konsep Pilihan
5.4 Cadangan Pembangunan Semula
Pasar Sentul
5.4.1 Bangunan Pasar
5.4.2 Keperluan TLK
5.4.3 Rekabentuk Dalarn Bangunan Pasar
5.5
Cadangan Penyediaan Kemudahan Awam dan
Asas
5.6 Kawasan Pemunggahan Barang-barang
5.7 Kawasan Pembuangan Sampah 115
5.8 Cadangan Sistern Lalulintas dan Pejalan Kaki 116
5.9 Cadangan Lanskap Bangunan Pasar 117
5.10 Cadangan Pengurusan DBKL 119
5.1 1 Fasa Pembangunan Pasar Sentul
BAB 6 KESIMPULAN
6.0 KESIMPULAN
Lampiran
Bibliografi