Anda di halaman 1dari 11

SULIT

PM 2023

UNIVERSITI UTAPW MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKLHIR SEMESTER PERTAMA SESI 2004/2005

~

~~~~

KOD/NAMA KURSUS

:

PM2023 / PENGURUSAN PEMASARAN

TARlKH

:

5 OKTOBER 2004

MASA

: 2.30 - 4.30 PETANG (2 JAM)

TEMPAT

:

DMS, KYM, PMI, KIJUC

ARAHAN

:

I. Buku soalan ini mengandungi EMPAT (4) soalan di dalam SEPULUH (10) halaman bercetak tidak termasuk kulit hadapan.

2. Sila jawab SEMUA soalan di dalam

kertas jawapan ymg disediakan.

INSTRUCTION:

1. This book script contains FOUR (4) questions in TEN (10) printed pages exclude front page. 2. Answer ALL the questions in the paper provided.

NO. MATRIK :

( dengan perkataan )

h

(dengan angka)

NO. KAD PENGENALAN :

tl~IUl

NAMA PENSYARAH :

KUMPULAN :

NOMBOR MEJA:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERI ARAHAN

SULIT