Anda di halaman 1dari 11

Unit 3 : Mengenal dan Membaca

huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
Dicadangkan guru menyediakan kad-kad suku kata dan perkataan serta gambar-gambar atau objek untuk
memperkenalkan perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK. Guru perkenalkan suku kata KVK dan biasakan
murid dengan bunyi suku kata tersebut sebelum memperkenalkan perkataan VKVK untuk menjadi perkataan yang
bermakna. Proses pembinaan perkataan ini boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai bahan bantu
mengajar seperti mencantum kad-kad suku kata, kad lipat, keratan media cetak, perisian I!, bongkah- bongkah
suku kata dan bahan-bahan yang di"kirkan sesuai.
Guru perlu me#ujudkan suasana pembelajaran yang lebih berpusatkan murid, serta menyeronokkan melalui
penggunaan pelbagai strategi dan bahan bantu mengajar untuk mencapai hasil pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan. Konsep didik hibur perlu diaplikasikan untuk program ini. Guru perlu memikirkan cara-cara yang
berkesan untuk murid menguasai kemahiran melalui akti$iti permainan bahasa seperti mencari huru% tersembunyi,
menyanyi menggunakan lirik lagu yang ada kaitan dengan huru%, suku kata dan perkataan yang diajar.
67
Objektif
Panduan Guru
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
Pada akhir Unit 3, murid berua!a:
i. menama dan menulis huru% kecil % ,$, #, &, dan ' dengan betul(
ii. menama dan menulis huru% besar ),V, *, + dan , dengan betul(
iii. membaca suku kata tertutup KVK dengan betul(
i$. membina dan menulis suku kata tertutup KVK dengan betul(
$. membaca perkataan KVK(
$i. membina dan menulis perkataan KVK(
$ii. membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK( dan
$iii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK.
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
&'( Mengenal dan
Menulis huruf
-.- .engenal
i. Perkenalkan murid dengan huru%
kecil %, $, #, & dan ' dengan bantuan
kad huru%.
ii. /imbing murid menulis dengan cara
contoh0
Kad huru% kecil
68
1
2
) #
*
+
f
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
bentuk huru%
kecil a 1 '

-.2 .enulis huru%
kecil
a - '

yang betul melalui akt$iti berikut0
menekap atau menulis huru%
dengan menggunakan kad tebuk
mengikut cara yang betul.
menyambung titik-titik huru% untuk
membentuk huru% dengan cara
yang betul.
memotong huru% yang biasa dilihat
dalam media cetak dan
menampal dalam buku skrap.
menyalin huru% yang diberikan
dalam buku garis empat secara
mekanis.
.enulis huru% yang disebut oleh
guru dalam buku garis empat.
69
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
&'( Mengenal dan
Menulis huruf
-. 3 .engenal
bentuk
huru% besar 4 -
,
-.5 .enulis huru%
besar 4 1 ,
i. Perkenalkan huru% besar ),V, *, +
dan , menggunakan kad huru% dan
melatih murid menyebut nama huru%
dan bentuk huru% tersebut.
ii. /eri latihan membentuk dan menulis
huru% melalui cara-cara berikut0
membentuk huru% besar dari
tanah liat atau doh.
menulis huru% besar di udara atau
di atas pasir.
menekap atau menulis huru%
besar dengan menggunakan kad
tebuk mengikut cara yang betul.
.emotong huru% besar yang biasa
dilihat di media cetak dan
menampal dalam buku skrap.
ontoh 0
Padankan huru% besar dengan huru%
kecil.
70
# ,
) -
+ .
* /
f 0
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
menyambung titik-titik huru% untuk
membentuk huru% besar dengan
cara yang betul.
memotong huru% besar yang biasa
dilihat dalam media cetak dan
menampal dalam buku skrap.
menyalin huru% besar yang diberi
dalam buku garis empat secara
mekanis.
memberi latihan menulis huru%
dalam kertas latihan yang
diedarkan.
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
71
V
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
1'( Membaca dan
Membun!ikan
suku kata
2.2 .embaca
dan
membunyikan
suku kata
tertutup KVK
i. 6atih tubi murid membaca suku
kata KV yang disediakan.
ii. !unjukkan cara mencantum suku
kata KV dengan huru% konsonan
untuk membina suku kata KVK.
iii. /imbing murid membaca suku kata
tertutup KVK.
i$. 6atih murid membaca suku kata
KVK menggunakan pelbagai cara
seperti dengan menggunakan
kemudahan I!, kad suku kata dan
permainan bahasa.
$. /eri latihan pengukuhan membaca
suku kata KVK secara indi$idu,
pasangan atau kumpulan.
ontoh0
ba bi bu be be bo
ca ci cu ce ce co
da di du de de do
a %an $an #an 'an
e 7taling8 %en $en #en 'en
e 7pepet8 %en $en #en 'en
I "n $in #in 'in
9 %on $on #on 'on
u %un $un #un 'un
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
72
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
3'( Membina dan
Menulis Suku
Kata'
3.2 .embina dan
menulis suku
kata tertutup
KVK
i. .embina suku kata KVK dengan
mengaitkan pengalaman murid
membina suku kata KV.
ii. .encantum suku kata KV denaan
satu huru% konsonan lain untuk
membina suku kata KVK.
iii. .enulis suku kata tertutup KVK yang
telah dibina.
i$. Kukuhkan kemahiran murid melalui
beberapa latihan menulis di papan
tulis, pada kad dan di dalam buku
tulis.
ontoh0
.enulis suku kata KVK

$ak #an
73
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru

Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
2'( Membaca
Perkataan
5.: .embaca
perkataan yang
mengandungi
suku kata KVK
i. .engeja dan membaca perkataan
yang dibina berdasarkan kad
perkataan dan kad gambar.
ii. .embaca perkataan yang telah
dicantum daripada kad suku kata.
iii. .emahami makna perkataan tersebut
melalui gambar.
ontoh0
ontoh soalan lisan0
Ini gambar apa;
4pakah rasa kek;
74
k e k
k ek
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
3'( Membina dan
menulis
erkataan
<.: .embina dan
menulis
perkataan yang
mengandungi
suku
kata tertutup
KVK
i. !unjukkan cara yang betul membina
perkataan KVK.
ii. /imbing murid menulis perkataan
daripada kad perkataan yang telah
ditunjukkan ke dalam buku garis
empat.
iii. /eri latihan menulis perkataan
dengan cara yang betul dan kemas.
i$. /eri latihan mengimlak perkataan
yang telah dipelajari.

ontoh latihan.
75
k44 k 5 k e k
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
2'( Membaca
Perkataan
5. -- .embaca
perkataan
yang
mengandungi
suku
kata tertutup
V + KVK
i. /imbing murid mencantum kad
huru% $okal dan kad suku kata KVK
untuk membina perkataan yang
mengandungi suku kata V + KVK.
ii. /imbing murid mengeja dan
membaca perkataan yang
mengandungi suku kata V + KVK.
iii. /imbing murid memahami makna
perkataan tersebut melalui gambar.
ontoh0
Kemahiran "kti#iti $ahan%"latan
3'( Membina dan
Menulis Perkataan
<.-- .embina dan
menulis
perkataan
yang
mengandungi
suku
kata V + KVK
i. !unjukkan cara yang betul
membina perkataan yang
mengandungi suku kata V+KVK
daripada suku kata KVK dan huru%
$okal dan suku kata KVK yang
diberi.
ii. /imbing murid menulis
perkataan yang mengandungi suku
kata V+KVK.
iii. /eri latihan tambahan untuk
mengukugkan penguasaan
kemahiran murid.
ontoh0
Penilaian 0ormatif i. =alankan penilaian untuk menguji
penguasaan kemahiran murid
selepas melalui proses pengajaran.
ii. =alankan latihan pengulangan bagi
murid yang masih belum
menguasai kemahiran.
76
ikan
i kan
ikan
Unit 3 : Mengenal dan Membaca
huruf,
Suku Kata dan Perkataan
: Membina dan Menulis Huruf,
Suku
Unit 3 : Modul Guru

77