Anda di halaman 1dari 13

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 TAHUN 2009


MING. TAJUK HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI /
KEMAHIRAN BELAJAR
AKTIVITI PEMBELAJARAN NILAI
1
MINGGU ORIENTASI &
PENGURUSAN KELAS
2 ASAS SENI REKA
PRINSIP REKAAN
- T!"#$%
1. Memahami sukatan dan Rancangan
Pelajaran tahunan serta tajuk-tajuk untuk
tujuan persediaan awal
2. Memahami dengan lebih jelas lagi
pelbagai jenis unsur seni dan prinsip
rekaan.
3. Mengetahui bagaimana
mengaplikasikan dan memahami
fungsi unsur seni dan prinsip rekaan dalam
aktiviti penghasilam seni visual
A#&' (
1.Berkmunikasi melalui
penghasilan kar!a.
2.Menjalankan aktiviti secara spntan "
terancang.
A#&' 2
1.Memilih maklumat berkaitan
bidang seni halus.
2.Membanding be#a jenis
kmunikasi visual.
A#&' )
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan
maklumat dalam pembelajaran.
3.Mendkumentasikan prses
pembelajaran
KBKK*
$lasifikasi
Banding be#a
Menjana idea
TKP+
$inestatik
%nterpersnal
&aturalis
MASTERI*
Penga!aan
Pemulihan.
Memastikan semua
pelajar membuat
persediaan !ang baik
sebelum memulakan
pembelajaran.
Memberi pendedahan
dengan lebih jelas lagi
berkenaan dengan unsur
seni dan prinsip rekaan.
$e!akinan diri
3 SEJARAH DAN
APRESIASI
SENI VISUAL
- Perkembangan seni di
Mala!sia - 'eni (alus
T!"#$%
1. Mengetahui aliran seni dalam buda!a
lain.
2. Mengenali pelukis-pelukis dalam dan
luar negara.
)ras 1
Berkmunikasi melalui aktiviti !ang
dihasilkan
)ras 2
Men!edari kegiatan seni visual !ang
mencerminkan nilai mas!arakat.
P!,-!.&/&#&0
A1'!' K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
- %nterpersnal
- *erbal linguistic
Menajamkan da!a
persepsi dan imaginasi
pelajar
$reatif
+ekun
,-- SENI HALUS
L51$'&0
- )lam Benda
C&6&0
-)lam Benda
T!"#$ & A,&.$%
1. )plikasi pelbagai jenis dan nilai unsur
seni dalam lukisan dan catan.
2. Mengenalpasti fungsi unsur seni !ang
sesuai untuk menunjukkan rupa. bentuk
ruang dan kadarbanding.
)ras 1
Mengaplikasi )sas 'eni Reka dalam
aktiviti 'eni (alus
Membuat kar!a seni secara kritis dan
kreatif
Mengintepretasi maklumat !ang akan
digunakan dalam penghasilan kerja
)ras 2
Berkmunikasi melalui aktiviti !ang
dihasilkan
Menjalankan aktiviti secara terancang
)ras 3
Men!edari kegiatan seni visual !ang
mencerminkan nilai mas!arakat.
Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
pameran.
KBKK
- $lasifikasi
- Membanding
- Mencirikan
P!,-!.&/&#&0
A1'!' K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
- %nterpersnal
- *erbal linguistik
Menajamkan da!a
persepsi dan imaginasi
pelajar
Menghasilkan lukisan dan
catan dengan
menggunakan media
kering dan basah serta
teknik !ang sesuai.
Melukis dan mewarna
dengan baik.
$reatif
/ ARCA
T!"#$%
1. Memahami knsep. jenis dan
teknik penghasilan arca
2. Memahami dan menghasilkan
arca berfungsi dan estatika.
3. Mengetahui teknik dan prses untuk
menghasilkan arca estetika
A#&' (
1.Berkmunikasi melalui penghasilan
kar!a.
2.Menjalankan aktiviti secara spntan "
terancang.
A#&' 2
1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni
halus.
2.Membanding be#a jenis kmunikasi
visual.
A#&' )
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.
3.Mendkumentasikan prses
pembelajaran
KBKK
Pemikiran kreatif
Banding be#a
TKP+
kinestetik
lgik matematik
%nterpersnal
KONSTRUKTIVISME
Pengetahuan sedia
ada
Pelajar mengkaji dan
menilai cnth arca
berfungsi dan estatika di
sekeliling seklah dan
sekitarn!a.
Pelajar menghasilkan
arca estetika dengan
teknik
&''!,-.&//$0'6&.&'$
Pelajar membuat arca
menggunakan bahan-
bahan terbuang.
$etelitian
$eselamatan
$reatif
0 SENI HALUS
CETAKAN
T!"#$%
1. Mengetahui dan memahami pelbagai
jenis. media dan teknik cetakan
2. Menghasilkan cetakan !ang tertentu
sebagai penghasilan seni visual.
3. Memahami cetakan dan aplikasi unsur
seni dan prinsip rekaan.
A#&' (
1.Berkmunikasi melalui penghasilan
kar!a.
2.Menjalankan aktiviti secara spntan "
terancang.
A#&' 2
1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni
KBKK
Pemikiran kreatif
TKP+
kinestetik
*isual ruang
%nterpersnal
KONSTRUKTIVISME
Pengetahuan sedia
ada
Membuat cetakan sutera
saring dua warna
menggunakan tenik
stensil kertas1prfilem
$ebersihan1
$etelitian
$reatif.
halus.
A#&' )
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.
2 UJIAN SELARAS BER7OKUS (
13 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (
11-12 SENI HALUS
C&6&0
A,&.$%
1. )plikasi pelbagai jenis dan nilai unsur
seni dalam catan.
2. Mengenalpasti fungsi unsur seni !ang
sesuai untuk menunjukkan rupa. bentuk
ruang dan kadarbanding.
A#&' (
Mengaplikasi )sas 'eni Reka dalam
aktiviti 'eni (alus
Membuat kar!a seni secara kritis dan
kreatif
Mengintepretasi maklumat !ang akan
digunakan dalam penghasilan kerja
A#&' 2
Berkmunikasi melalui aktiviti !ang
dihasilkan
Menjalankan aktiviti secara terancang
A#&' )
Men!edari kegiatan seni visual !ang
mencerminkan nilai mas!arakat.
Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
KBKK
- $lasifikasi
- Membanding
- Mencirikan
P!,-!.&/&#&0
A1'!' K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
- %nterpersnal
- *erbal linguistik
Menajamkan da!a
persepsi dan imaginasi
pelajar
Menghasilkan catan
dengan menggunakan
media basah serta teknik
!ang sesuai.
Melukis dan mewarna
dengan baik.
$reatif
pameran.
13-1,
431Mac-
11)pr5

KOMUNIKASI VISUAL
REKA BENTUK
GRA7IK
- P!04!0&.&0
- L"4", S$,-".,
R$'&.&8, I1.&0,
S!6!,,
I.5'6#&'$
T!"#$ & A,&.$%
1. )plikasi knsep garisan grid
dalam rekaletak gubahan.
2. Mengaplikasi mukataip dan ilustrasi
dalam gubahan.
)ras 1
Mengaplikasi maklimat dan membuat
interpretasi
Memahami keperluan knsumer
4pengguna5
)ras 2
Memilih. mengumpul. men!usun dan
mempersembahkan maklumat dalam
prtfli
Membuat reka bentuk 2d berdasarkan
trend semasa 1 masa depan
Men!esuaikan reka bentuk mengikut
cita rasa dan kehendak semasa 1
masa depan.
KBKK
- $lasifikasi
- Membanding
- Mencirikan
P!,-!.&/&#&0
A1'!' K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
ICT
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
- %nterpersnal
- *erbal linguistik
Meningkatkan kemahiran
menggunakan bahan
untuk mempelbagaikan
teknik
Menajamkan da!a
imaginasi dan kreativiti
pelajar.
Melukis
)plikasi $mputer
Mewarna
+eliti
$etepatan1
kebersihan
16
41,-10)pr5
KOMUNIKASI VISUAL
REKA BENTUK
GRA7IK
- T$9"4#&:$
T!"#$ & A,&.$%
1. Mengaplikasi mukataip dalam gubahan.
)ras 1
Mengaplikasi maklimat dan membuat
interpretasi
Memahami keperluan knsumer
4pengguna5
)ras 2
Memilih. mengumpul. men!usun dan
mempersembahkan maklumat dalam
prtfli
Membuat reka bentuk 2d berdasarkan
trend semasa 1 masa depan
Men!esuaikan reka bentuk mengikut
cita rasa dan kehendak semasa 1
KBKK
- $lasifikasi
- Membanding
- Mencirikan
P!,-!.&/&#&0
A1'!' K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
ICT
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
Meningkatkan kemahiran
menggunakan bahan
untuk mempelbagaikan
teknik
Menajamkan da!a
imaginasi dan kreativiti
pelajar.
Melukis
)plikasi $mputer
Mewarna
+eliti
$etepatan1
kebersihan
masa depan. - %nterpersnal
- *erbal linguistik
1--10
421)pr-
2Mei5
KOMUNIKASI VISUAL
M5.6$,!2$&
- 7iterasi
- Phtshp
1. Memahami prses mereka bentuk8
2. Mengenalpasti masalah 4spesifikasi5
3. Membuat $ajian dan pen!elidikan
idea. cara pen!elesaian. prses membuat.
teknik dan penilaian semula
A#&' (
1. Menggunakan Perisian $mputer dalam
pembelajaran grafik dan multimedia
2. Menggunakan pelbagai jenis muka taip
3. Mengaplikasi )sas 'eni Reka secara
kritis dan kreatif dalam pencarian idea
serta penghasilan kerja 'eni *isual
A#&'2
1. Menginterpretasi maklumat dan
perkembangan da!a imaginasi melalui
eksprimentasi ga!aan.
2. Menghasilkan kar!a 29 dan 39 dengan
menggunakan alat bahan dan teknik !ang
sesuai
A#&' )
1. Berkmunikasi melalui aktiviti dan hasil
kar!a
2. Menggunakan kemahiran kmputer
untuk meningkatkan da!a kreativiti dan
prses reka bentuk
P!,-!.&8/&#&0 A1'!'
K!02$#$ PAK%*
bertanggung jawab
ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$
&aturalis
%nterpersnal
%nterapersnal
*erbal 7inguistik
1. Pelajar menghasilkan
persembahan multimedia
bagi tajuk !ang ditetapkan
$reatif.
+ekun
10-12 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 REKABENTUK
INDUSTRI
T!"#$%
1. Mengatahui dan memahami prses
mereka bentuk.
2. Mengenalpasti masalah 4spesifikasi5
3. Membuat $ajian dan pen!elidikan
idea. cara pen!elesaian. prses membuat.
teknik dan penilaian semula
A#&' (
1. Mengaplikasi )sas 'eni Reka secara
kritis dan kreatif dalam pencarian idea
serta penghasilan kerja 'eni *isual
A#&'2
1. Menginterpretasi maklumat dan
perkembangan da!a imaginasi melalui
eksprimentasi ga!aan.
P!,-!.&/&#&0 A1'!'
K!02$#$ PAK%*
bertanggung jawab
ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$
&aturalis
%nterpersnal
%nterapersnal
*erbal 7inguistik
1. Menajamkan persepsi
pelajar dalam pemikiran
lgical. lateral dan penilaian
ke atas penghasilan prduk
!ang berkualiti.
$reatif.
+ekun
21 SENIREKA HIASAN
DALAMAN
SENIREKA
LANDSKAP &
PERSEKITARAN
T!"#$%
1. Mengetahui dengan lebih jelas lagi
berkenaan dengan bidang hiasan dalaman.
2. Memahami fungsi-fungsi hiasan
dalaman.
A#&' (
1. Mengaplikasi )sas 'eni Reka secara
kritis dan kreatif dalam pencarian idea
serta penghasilan kerja 'eni *isual
A#&' 2
1. Menginterpretasi maklumat dan
perkembangan da!a imaginasi melalui
eksprimentasi ga!aan.
P!,-!.&8/&#&0 A1'!'
K!02$#$ PAK%*
bertanggung jawab
ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$
&aturalis
%nterpersnal
%nterapersnal
*erbal 7inguistik
1. Menajamkan persepsi
pelajar dalam pemikiran
lgical. lateral dan penilaian
ke atas penghasilan prduk
!ang berkualiti.
$reatif.
+ekun
22-26 SENI HALUS
C&6&0
A,&.$%
M!2$& C&6 &1#$.$1
:lra (utan
1. Melukis berdasarkan aspek bentuk.
ruang dan kadarbanding.
2. Melukis aksi dan pelbagai ga!a figura
A#&' (
Mengaplikasi )sas 'eni Reka dalam
KBKK
- $lasifikasi
- Membanding
- Mencirikan
Menajamkan da!a
persepsi dan imaginasi
pelajar
Pelajar didedahkan jenis
dan teknik serta
9a!a
;saha
$reatif
aktiviti 'eni (alus
Membuat kar!a seni secara kritis dan
kreatif
Mengintepretasi maklumat !ang akan
digunakan dalam penghasilan kerja
A#&' 2
Berkmunikasi melalui aktiviti !ang
dihasilkan
Menjalankan aktiviti secara terancang
A#&' )
Men!edari kegiatan seni visual !ang
mencerminkan nilai mas!arakat.
Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
pameran.
P!,-!.&/&#&0 A1'!'
K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
- %nterpersnal
- *erbal linguistik
alat1bahan dalam
menghasilkan catan.
Pelajar menghasilkan
catan mudah dengan
menggunakan cat akrilik.
Pelajar menghasilkan
catan !ang tertentu
dengan penekanan unsur
tna. caha!a dan teknik.
Melukis dan mewarna
dengan baik.
2- KRA7
TRADISIONAL
T!,-$1&#
T!"#$%
- Pengenalan
- <enis
- +eknik
- Prses
1. Mengetahui dan memahami $raf
+radisinal tempatan.
2. Mengetahui dan menghargai tkh dan
pandai tukang tempatan.
A#&' (
1.Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan 'eni *isual dalam
kehidupan. buda!a tempatan dan buda!a
lain.
A#&' 2
1.Men!enarai perkara berkaitan
perkembangan kraf tembikar tradisinal
dari aspek8
a. pengenalan
b. tkh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
A#&' )
1.Membuat pern!ataan tentang seni dalam
KBKK
pemikiran kritis
BCB*
Mencatat
Membaca
Menulis lapran
KONSTRUKTIVISME
pengalaman sedia
ada
Pelajar menghasilkan
buku skrap dengan
mengumpul gambar dan
mtif kraf tradisinal spt.
mtif !ang terdapat
pada tembikar
Pelajar menghasilkan
fli ringkas tentang
reka bentuk kraf-kraf
tempatan semakin
pupus dan perlu
diselamatkan.
Penghargaan
$reatif
$esungguhan
kehidupan dan buda!a.
2.Menghasilkan prtfli !ang
mengemukakan bukti hasil 'eni *isual
sebagai warisan buda!a.
3.Membincang cara memelihara. mengekal
dan memajukan hasil 'eni *isual.
,.Men!atakan penghargaan serta peranan
'eni *isual dalam kehidupan seharian
2/ KRA7
TRADISIONAL
U1$#&0 K&;5
T!"#$%
- Pengenalan
- <enis
- +eknik
- Prses
1. Mengetahui dan memahami $raf
+radisinal tempatan.
2. Mengetahui dan menghargai tkh dan
pandai tukang tempatan.
A#&' (
1.Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan 'eni *isual dalam
kehidupan. buda!a tempatan dan buda!a
lain.
A#&' 2
1.Men!enarai perkara berkaitan
perkembangan kraf ukiran ka!u tradisinal
dari aspek8
a. pengenalan
b. tkh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
A#&' )
1.Membuat pern!ataan tentang seni dalam
kehidupan dan buda!a.
2.Menghasilkan prtfli !ang
mengemukakan bukti hasil 'eni *isual
sebagai warisan buda!a.
3.Membincang cara memelihara. mengekal
dan memajukan hasil 'eni *isual.
,.Men!atakan penghargaan serta peranan
KBKK
pemikiran kritis
BCB*
Mencatat
Membaca
Menulis lapran
KONSTRUKTIVISME
pengalaman sedia
ada
Pelajar menghasilkan
buku skrap dengan
mengumpul gambar dan
mtif kraf tradisinal spt.
mtif !ang terdapat
pada ukiran ka!u
Pelajar menghasilkan
fli ringkas tentang
reka bentuk kraf-kraf
tempatan semakin
pupus dan perlu
diselamatkan.
Penghargaan
$reatif
$esungguhan
'eni *isual dalam kehidupan seharian
20 SEJARAH DAN
APRESIASI
SENI VISUAL
TEORI%
1. Peralatan
2. )lat Permainan
3. 'eni Bina
,. $enderaan
6. Pakaian
-. Perhiasan diri
1. Mengetahui dan memahami warisan
buda!a 'eni (alus Mala!sia.
2. Mengetahui dan menghargai tkh dan
warisan buda!a 'eni (alus +empatan
A#&' (
1.Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan 'eni *isual dalam
kehidupan. buda!a tempatan dan buda!a
lain.
A#&' 2
1.Men!enarai perkara berkaitan
perkembangan seni bina tradisinal dan
pribumi dari aspek8
a. pengenalan
b. tkh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
A#&' )
1.Membuat pern!ataan tentang seni dalam
kehidupan dan buda!a.
2.Menghasilkan prtfli !ang
mengemukakan bukti hasil 'eni *isual
sebagai warisan buda!a.
3.Membincang cara memelihara. mengekal
dan memajukan hasil 'eni *isual.
KBKK
pemikiran kritis
BCB*
Mencatat
Membaca
Menulis lapran
KONSTRUKTIVISME
pengalaman
sedia ada
Pelajar membuat
dkumentasi dengan
men!enaraikan
beberapa tkh pelukis
tanah air serta kar!an!a
!ang ppular.
Pelajar membuat
prtfli berkumpulan 42
atau 3 rang
sekumpulan 5 tentang
'ejarah dan sumbangan
+kh 'eni *isual
terkenal di Mala!sia
Pelajar didedahkan
dengan =$ritikan Mudah>
kar!a catan1 arca
tempatan !ang ppular
Penghargaan
$ebersihan
$etelitian
kesabaran
22 UJIAN SELARAS BER7OKUS 2
33-32 SENI HALUS
C&6&0
A,&.$%
Media C&6 &$#
?ubahan alam
1. Melukis berdasarkan aspek bentuk.
ruang dan kadarbanding.
2. Melukis aksi dan pelbagai ga!a figura
A#&' (
Mengaplikasi )sas 'eni Reka dalam
KBKK
- $lasifikasi
- Membanding
- Mencirikan
Menajamkan da!a
persepsi dan imaginasi
pelajar
Pelajar didedahkan jenis
dan teknik serta
9a!a
;saha
$reatif
fantasi aktiviti 'eni (alus
Membuat kar!a seni secara kritis dan
kreatif
Mengintepretasi maklumat !ang akan
digunakan dalam penghasilan kerja
A#&' 2
Berkmunikasi melalui aktiviti !ang
dihasilkan
Menjalankan aktiviti secara terancang
A#&' )
Men!edari kegiatan seni visual !ang
mencerminkan nilai mas!arakat.
Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
pameran.
P!,-!.&/&#&0 A1'!'
K!02$#$
- Bertanggung
jawab ke atas
pembelajaran
sendiri untuk
menghasilkan
tugasan
K!3!#2&'&0 P!.-&4&$*
- &aturalis
- %nterpersnal
- *erbal linguistik
alat1bahan dalam
menghasilkan catan.
Pelajar menghasilkan
catan mudah dengan
menggunakan cat
pster1warna bunch.
Pelajar menghasilkan
ujikaji teknik dan jenis
catan cat air seperti
basah atas basah. basah
atas kering dan kering
atas basah.
Pelajar menghasilkan
catan !ang tertentu
dengan penekanan unsur
tna. caha!a dan teknik.
Melukis dan mewarna
dengan baik.
33-3, KRA7 TRADISIONAL
T!1&6
T!050&0
T!"#$%
- Pengenalan
- <enis
- +eknik
- Prses
1. Mengetahui dan memahami $raf
+radisinal tempatan.
2. Mengetahui dan menghargai tkh dan
pandai tukang tempatan.
A#&' (
1.Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan 'eni *isual dalam
kehidupan. buda!a tempatan dan buda!a
lain.
A#&' 2
1.Men!enarai perkara berkaitan
perkembangan kraf tekat tradisinal dari
aspek8
a. pengenalan
b. tkh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
KBKK
pemikiran kritis
BCB*
Mencatat
Membaca
Menulis lapran
KONSTRUKTIVISME
pengalaman sedia
ada
Pelajar menghasilkan
buku skrap dengan
mengumpul gambar dan
mtif kraf tradisinal spt.
mtif !ang terdapat
pada tekat
Pelajar menghasilkan
fli ringkas tentang
reka bentuk kraf-kraf
tempatan semakin
pupus dan perlu
diselamatkan.
Penghargaan
$reatif
$esungguhan
maklumat secara jelas dan tepat.
A#&' )
1.Membuat pern!ataan tentang seni dalam
kehidupan dan buda!a.
2.Menghasilkan prtfli !ang
mengemukakan bukti hasil 'eni *isual
sebagai warisan buda!a.
3.Membincang cara memelihara. mengekal
dan memajukan hasil 'eni *isual.
,.Men!atakan penghargaan serta peranan
'eni *isual dalam kehidupan seharian
36-3/ KRA7
TRADISIONAL
B&6$1.
A,&.$%
- Pengenalan
- <enis
- +eknik
- Prses
1. Mengetahui dan memahami $raf
+radisinal tempatan.
2. Mengetahui dan menghargai tkh dan
pandai tukang tempatan.
A#&' (
1.Mengumpul maklumat berkaitan
perkembangan 'eni *isual dalam
kehidupan. buda!a tempatan dan buda!a
lain.
A#&' 2
1.Men!enarai perkara berkaitan
perkembangan kraf batik tradisinal dari
aspek8
a. pengenalan
b. tkh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
A#&' )
1.Membuat pern!ataan tentang seni dalam
kehidupan dan buda!a.
2.Menghasilkan prtfli !ang
mengemukakan bukti hasil 'eni *isual
sebagai warisan buda!a.
KBKK
pemikiran kritis
BCB*
Mencatat
Membaca
Menulis lapran
KONSTRUKTIVISME
pengalaman sedia
ada
Pelajar menghasilkan
buku skrap dengan
mengumpul gambar dan
mtif kraf tradisinal spt.
mtif !ang terdapat
pada batik
Pelajar menghasilkan
fli ringkas tentang
reka bentuk kraf-kraf
tempatan semakin
pupus dan perlu
diselamatkan.
Membandingbe#a
pengaruh 'eni %slam.
Barat dan serantau
dengan 'eni (alus dan
$raf +radisinal di
Mala!sia.
Penghargaan
$reatif
$esungguhan
3.Membincang cara memelihara. mengekal
dan memajukan hasil 'eni *isual.
,.Men!atakan penghargaan serta peranan
'eni *isual dalam kehidupan seharian
30-32 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
,3 PERBINCANGAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN
,1-,2 PENGHASILAN KRA7 KONTEMPORARI
9%'@9%)$)& A7@( 8 9%')($)& A7@( 8 9%')($)& A7@(8 9%')($)& A7@(8
BBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBB.. BBBBBBBBBB. BBBBBBBBB.
P&.R;C)&)( )B9 R)(M)& 4?;R; $)&)&5 $@M)&;'%))& 4P@&A7A&? $)&)&5 4P@&?@+;)5
4?;R; M1P " $@+;) P)&%+%)5