Anda di halaman 1dari 7

ULUM SYARIAH (IBADAH DAN AQIDAH)

AIR
Air adalah penting untuk kegunaan manusia. Begitu juga bagi agama Islam
kerana meletakkan air sebagai suatu benda yang suci. Walau bagaimanapun,
Islam tidak meletakkan semua air adalah suci. Maka, Islam mengkategorikan air
kepada beberapa bahagian:
1. Air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh digunakan seperti air mutlak.
2. Air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan iaitu air yang terjemur
di di baah kepanasan matahari.
!. Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan air yang digelar musta"mal #$%&'()*
air yang berubah dengan suatu yang suci.
+. Air bernajis yang dikenali sebagai air mutanajjis #,-.')*.
/engertian bersuci
0 1rtinya /ada Bahasa
Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. 2ama ada benda
itu najis ataupun tidak. Benda3benda yang najis seperti darah, bangkai, tahi dan
sebagainya. Benda3benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus
dan lain3Iain.
0 1rtinya /ada 2yarak
Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau
menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab terkena najis.
Alat3alat yang sah untuk bersuci
a. Air mutlak
b. 4anah yang suci
c. Batu yang suci
5ukum bersuci
6lamak telah sepakat bahaa bersuci daripada najis dan hadas adalah ajib.
Bahagian air
A. Air mutlak
Air mutlak #789%* adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Air tersebut
dikatakan mutlak disebabkan air itu adalah dalam bentuk keasliannya. Air
tersebut masih dikatakan air mutlak alaupun ia sudah berubah disebabkan
sudah lama terbiar, dimasuki tanah, lumut dan bertakung atau tempat
mengalirnya mengandungi belerang.
:isenaraikan berikut adalah tujuh jenis air mutlak:
0 air hujan
0 air laut
0 air sungai
0 air telaga atau perigi
0 air mata air
0 air yang dicairkan dari salji
0 air embun
Apabila cukup sukatan atau timbangan air sebanyak dua kolah, maka air
tersebut tidak dikira najis yang disebabkan oleh benda lain melainkan beubah
dari segi arna, bau dan rasa. Air yang kurang dari sukatan tersebut akan dikira
najis apabila jatuh najis ke dalamnya tidak kira berubah sama ada bau, arna
ataupun rasa.
Ukuran Dua Kolah
0 Beratnya anggaran 2!; liter atau <2 gelen.
0 =ebih kurang sebanyak 1! tin minyak tanah.
0 Bekas 1mpat 2egi ialah 2! inci lebar dan 2! inci dalam
0 Bekas yang bulat lebarnya 1> inci dalam +? inci.
B. Air musta'mal
Air musta"mal #$%&'()* adalah air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang
lain. Boleh dikatakan juga air ini boleh diminum tetapi tidak sah untuk
menyucikan sesuatu.
Air musta"amal yang diperolehi dari mengangkatkan hadas adalah air basuhan
kali yang pertama pada mandi atau udhu" yang ajib dan sudah jatuh dari
anggota badan. Air musta"amal dari konsep najis pula ialah jika air itu tidak
berubah dan tidak bertambah. Air tumbuhan dan buah3buahan seperti pucuk
kelapa yang dibuat nira atau akar3akar kayu, air dari batang tebu dan yang
dihasilkan dari buahan seperti kopi dan koko.
Air yang berubah dan bercampur
Air yang berubah dalam konsep tidak boleh menyucikan ialah yang berubah
disebabkan oleh benda asing yang suci yang bercampur ke dalam air seperti
kayu gahara sehingga tidak berubah sehingga jelas digelar @air gahara@.
Berikut adalah cara air yang berubah:
0 Berubah dengan 4aAdiri 3 Air yang berubah dengan 4aAdiri iaitu air yang
berubah hanya pada 4aAdir sahaja yang tidak dapat dilihat akan perubahannya.
0 Berubah dengan 5issi 3 Air yang berubah pada 5issi iaitu berubah air itu
dengan sesuatu yang dapat dilihat akan perubahannya.
Bontoh cara menentukan hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang sama
rupanya dengan seperti air maar yang telah hilang bau, rasa dan arnanya.
0 pada bau hendaklah ditentukan dengan bau gahara.
0 pada rasa hendaklah ditentukan dengan rasa delima.
0 pada arna hendaklah ditentukan dengan arna anggur.
Cika berubah dengan cara ini, maka hukumnya air musta"amal dan jika tidak,
hukumnya adalah air mutlak.
Bagi air yang bercampur pula, terdapat dua cara air bercampur iaitu:
0 Majair 3 cara Mujair ialah apabila air yang berubah disebabkan termasuk ke
dalamnya suatu yang dapat dipisahkan daripada air, contohnya air yang
dimasuki sebatang kayu cendana dan kayu itu boleh dipisahkan daripada air
tersebut, maka hukum air itu adalah air mutlak.
0 Mukhalit 3 cara Mukhalit pula ialah apabila suatu benda yang masuk ke dalam
air itu tidak dapat dipisahkan, contohnya air dimasuki nila, maka dihukumnya air
Musta"amal.
C. Air muqayyad
Air muAayyad #DEF)* pula ialah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci
yang mengubah salah satu siGatnya sama ada dari segi arna, bau atau rasa
yang menyebabkan air tersebut tidak dipanggil air mutlak lagi.
Walau bagaimanapun, Aayyad pada air terbahagi dua:
0 Hayyad =aIim 3 iaitu Aayyad yang tidak bercerai sehingga menjadikannya
berbeIa langsung dari air mutlak seperti air kopi, air madu, air maar.
0 Hayyad MusGaA 3 iaitu Aayyad yang bercerai iaitu yang tidak laIim bagi air
seperti air hujan, air perigi. Maka, ia masih lagi hukumnya air mutlak.
D. Air musyammas
Air musyammas #,%J)* adalah air yang terjemur di baah panas matahari bagi
negeri3negeri beriklim panas. 5ukum air tersebut hanya pada air yang diisi ke
dalam bekas yang bukan emas dan perak.
Air tersebut hanya makruh ketika panas untuk digunakan pada badan dan
makanan serta minuman. Walau bagaimanapun, air yang masih panas tersebut
boleh digunakan untuk membasuh pakaian. Air yang sudah menyejuk tidak lagi
makruh digunakan.
E. Air mutanajjis
Air mutanajjis #,-.')* adalah air yang telah terjatuh najis ke dalamnya sehingga
berubah arna, bau atau rasa alaupun jika dicampur hingga kadar dua kolah.
Air tersebut tetap dikira mutanajjis sekiranya air tidak berubah siGat bau, arna
atau rasa tetapi tidak mencukupi dua kolah.
Air tersebut tidak dikira bernajis apabila jatuh ke dalamnya haiwan ataupun
bangkai haiwan yang memang tidak berdarah seperti semut.
Bontoh berikut tidak termasuk Air Mutanajis
1. 4ermasuk bangkai #lihat perkara di baah* najis yang dimaaGkan dengan
syarat tidak sengaja dicampakkan.
2. Air atau bahan cecair yang lain termasuk najis yang halus yang tidak dapat
dilihat dengan mata kasar melampau daripada najis mughalaIah.
!. Air yang lebih daripada dua kolah dengan syarat tidak berubah siGat air itu.
Contoh bangkai binatang yang ajis tetapi dimaa!kan
1. =alat
2. Kumbang
!. Kala
+. =ipas
<. Bicak
?. Binatang3binatang yang tidak mengalir darahnya jika dibelah atau
dikoyakkannya.
F. Air aid !a"im
Air yang ada kaitan dengan jenama3jenama lain untuk memperkenalkannya.
Kalau tidak disebut orang tidak akan Gaham.
0 Bontohnya:
a. Air Kelapa
b. Air 4ebu
c. Air Maar
d. Air Kopi
#ukum Air aid !a"im
2uci hanya pada dirinya sahaja tetapi tidak sah digunakan untuk menyucikan
yang lain.
$%!A&
$yarat dan Rukun $'lat
2yarat mengerjakan solat mestilah memenuhi dan mematuhi segala rukun solat
itu dan jika salah satu syarat itu tidak dilaksanakan maka solat itu tidaklah sah:3
1.Lrang Islam.
2.Menghadap arah Kiblat
!.2uci dari 5aidh, MiGas dan Cunub.
+.Akil baligh
<.Melihat atau mendengar.
?.Caga #tidak tidur*
N.2udah masuk aktu solat
$yarat $ah $'lat
2yarat3syarat sah solat ialah:
1.2esudah masuk aktu solat.
2.Menghadap ke arah Kiblat.
!.2uci dari hadas kecil dan hadas besar #sudah beruduk dan sudah mandi
ajib jika ada sebabnya*.
+.2uci pakaian, tempat dan badan dari najis.
<.Menutup Aurat, menutupi tubuh dengan pakaian sekurang3kurangnya dari
pusat ke lutut #lelaki*. Menutup semua badan kecuali dua tapak tangan dan
muka #perempuan*. Berpakaianlah dengan pakaian yang bersih sempurna dan
indah kerana kita akan menyembah Allah.
Rukun $'lat
/erkara yang mesti dilakukan dalam solat.
1.B1O:IOI B146=, jika tidak mampu boleh dengan duduk jika tidak mampu juga
boleh solat dalam keadaan berbaring.
2.MIA4, dilaGaIkan seaktu mengangkat takbiratul ihram.
!.4AKBIOA46= I5OAM, mengucapkan perkataan Allahu Akbar.
+.M1MBABA 26OA5 A=3PA4I5A5, bermula dengan bacaan Bismillah...
hinggalah Waladhaallin.
<.O6K6K :1MQAM 456MAKMIMA5, membongkok >; darjah.
?.IK4I:A= :1MQAM 456MAKMKMA5, berdiri betul selapas rukuk.
N.26C6: :6A KA=I :1MQAM 456MAKMIMA5, membongkok sehingga dahi
berada diparas lantai.
R.:6:6K AM4AOA :6A 26C6: :1MQAM 456MAKMIMA5, duduk sebentar
selepas sujud yang pertama.
>.:6:6K BAQI 4A5AISA4 AK5IO.
1;.M1MBABA 4A5AISA4 AK5IO.
11.M1MBABA 21=AWA4, membaca selaat keatas junjungan Mabi Muhammad
s.a..
12.M1MB1OI 2A=AM, memalingkan muka kearah kanan dan memberi salam
dan diikuti pula sebelah kiri juga dengan salam.
1!.41O4IB, mengikut aturan, turutan atau urutan seperti yang dahulu
didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. /erkara lain yang dilakukan
dalam sembahyang dari rukun ini dinamakan sunat.
(erkara )ang *embatalkan $embahyang
1rtinya tidak sah s'lat serta terbatal jika perlakuan ini dan perlu dibuat semula,
yang membatalkan solat ialah:3
1.Batal Wuduk.
2.Makan dan Minum dengan sengaja alaupun seteguk air atau sebiji nasi
sekalipun #sisa makanan di dalam mulut*.
!.4erbuka Aurat.
+.Melangkah, tiga langkah berturut3turut.
<.4erdapat najis di badan , pakaian atau tempat solat.
?.4ertaa 4erbahak3bahak.
N.Bercakap, berkata3kata dengan sengaja.
R.Berubah Miat.
>.Mendahulu Imam sampai dua rukun.
1;.Meninggalkan rukun 2olat.