Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN TEORI-TEORI PEMBELAJARAN MOTOR

PENGENALAN

Umumnya, kita boleh katakan pembelajaran adalah proses di mana tingkah laku
diperkembangkan atau diubah menerusi latihan atau pengalaman. Asasnya pembelajaran
bermula dengan penerimaan rangsangan yang diterima oleh pancaindera. Rangsangan itu
diproses dan disimpan sebagai pengalaman. Pengalaman yang disimpan dapat dipergunakan
untuk mencapai sesuatu matlamat dan penyelesaian masalah.

Terdapat pelbagai bentuk pembelajaran yang ada. Boleh kita katakan bahawa pembelajaran
motor seperti juga proses pembelajaran lain yang melibatkan penerimaan rangsangan dan
diproses dalam sistem saraf pusat dan seterusnya merangsang otot yang terlibat untuk
menghasilkan gerakan motor yang diingini.

Pembelajaran bagi kebanyakan kemahiran adalah melibatkan suatu proses yang aktif.
Pembelajaran melalui proses cuba jaya bukan sahaja mengecewakan tetapi juga tidak
mendatangkan kesan yang diharapkan. Pergerakan manusia adalah satu fenomena yang
kompleks disebabkan oleh fungsi interaksi tiga elemen iaitu pelajar , tugasan dan alam
sekitar.

Pembelajaran motor ialah proses untuk meningkatkan prestasi kemahiran motor. Ia juga
bertujuan untuk meningkatkan kehalusan dan ketepatan sesuatu pergerakan.

Pembelajaran kemahiran motor juga boleh didefinikan sebagai bidang pengajian pergerakan
manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasimotor
yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan.

Pembelajaran motor menekankan pemerolehan kemahiran motor, peningkatan prestasi dari
belajar atau berpengalaman dalam kemahiran motor atau pengambilalihan semula kemahiran
yang sukar untuk melaksanakan atau tidak boleh dilakukan kerana kecederaan atau penyakit.

Perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasimotor boleh digambarkan melalui
lengkok pembelajaran kemahiran dan prestasi motor.
TEORI LINGKARAN TERTUTUP ADAM (Adams Closed-Loop Theory)

Adam (1971) telah melopori teori lingkaran tertutup (closed-loop) yang mengsasarkan
kepada:
(a) Kelambatan respons
(b) Kedudukan linear.

Teori lingkaran tertutup Adam ini adalah teori yang memfokuskan kepada proses perolehan
kemahiran motor yang berlandas pengukuhan tingkah laku menerusi maklum balas luaran.
Fokus pembelajaran motor adalah di sekitar isu mengenai pengesanan atau penentuan dan
pembetulan ralat dalam prestasi seseorang. Pembetulan ralat dibolehkan menerusi
penyampaian hasil maklum balas hasil lakuan (knowledge of results KR).

Dalam konteks ini, pelajar bukan lagi merupakan organisma yang pasif, sebaliknya pelajar
dianggap sebagai komponen aktif dalam konteks mengawal, memanipulasi dan menghasilkan
lakuan atau pergerakan dalam proses pembelajaran motor yang berlaku.

Berdasarkan teori ini, terdapat dua struktur memori yang terbentuk dalam pembelajaran
motor iaitu:
(a) Kesan memori (memory trace)
Kesan memori adalah mekanisme yang digunakan untuk memilih dan memulakan
sesuatu pergerakan.

(b) Kesan persepsi (perceptual trace)
Kesan persepsi pula yang dibina daripada praktis dan sensori maklum balas adalah
mekanisme yang digunakan untuk membandingkan pergerakan yang sedang
dilakukan dengan merujuk kepada maklumat yang tersimpan dalam memori.

Pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang kekal dan keadaan ini dapat dicapai
menerusi praktis spesifik dan penyampaian maklum balas yang relevan, di mana praktis yang
spesifik boleh mengukuhkan kesan ingatan atau memori sementara ulangan yang tinggi
berserta penyampaian knowledge of results (KR) boleh mengukuhkan kesan persepsi.


Formasi Kesan Persepsi
Apabila seseorang pelajar melakukan satu pergerakan, rangsangan maklum balas intrinsik
adalah dihasilkan bertujuan untuk menandakan lokasi tertentu anggota tubuh badan dalam
ruang. Rangsangan ini akan meninggalkan satu kesan dalam sistem saraf pusat. Dengan
tindak balas berulang-ulang, pelajar itu akan semakin menghampiri sasaran melalui
percubaannya dan dalam setiap percubaan, kesan lain akan ditinggalkan. Dengan itu, satu
pengumpulan koleksi kesan akan berlaku.

Oleh kerana adanya knowledge of results (KR), pelajar dapat bertindak balas menghampiri
sasaran selepas beberapa percubaan di mana dalam setiap percubaan, satu rangsangan
maklum balas akan menunjukkan pergerakan yang betul. Begitu juga dengan adanya koleksi
kesan persepsi, ia akan memberikan maklum balas berkualiti bagi pergerakan yang betul.

Dengan adanya kesan persepsi ini, tindak balas pelajar akan menjadi semakin kukuh dengan
setiap percubaan, kesilapan dalam perlakuan akan berkurangan dengan latihan knowledge of
results (KR). Teori ini juga menjangkakan dengan menurunkan kualiti maklum balas sensori,
ia akan membantutkan perkembangan kesan persepsi dan seterusnya mencacatkan hasil
pembelajaran.

Knowledge of results (KR) dan Kesan Persepsi
Menurut Adam, pelajar bukan merupakan penerima pasif tetapi terlibat secara aktif dalam
pembentukan verbalisasi dan hipotesis berkaitan tugasan yang akan dipelajarinya. Adam
berpendapat knowledge of results (KR) membekalkan maklumat untuk penyelesaian masalah
motor. Seterusnya satu percubaan, knowledge of results (KR) membekalkan maklumat
berkaitan bagaimana pergerakan berikutnya perlu dilakukan.

Semasa awal pembelajaran, pelajar akan menggunakan knowledge of results (KR) bersama
dengan kesan persepsi untuk melakukan pergerakan. Menurut Adam lagi, knowledge of
results (KR) tidak menghasilkan pembelajaran secara terus tetapi ia mewujudkan situasi yang
sesuai supaya mekanisme pembelajaran sebenar boleh berfungsi. Begitu juga, teori ini
menjangkakan faktor-faktor koordinasi dan darjah kebebasan (degree of freedom) yang akan
melemahkan knowledge of results (KR) dan melambatkan atau membantutkan pembelajaran.


Pengukuhan Subjektif
Adam telah cuba menjelaskan bagaimana pelajar membentuk kebolehan mengesan kesilapan.
Beliau menegaskan bahawa selepas sesuatu pergerakan itu dilakukan, pelajar itu boleh
membandingkan maklum balas yang diterima dengan kesan persepsi. Perbezaan ini akan
menggambarkan kesilapan tindak balas pelajar yang dilaporkan kepada dirinya sebagai
pengukuhan subjektif.

Katakan pengukuhan subjektif ini boleh digunakan untuk mengekalkan pergerakan itu pada
sasaran tanpa knowledge of results (KR) dan mengikut teori, mengekalkan pergerakan itu
pada sasaran boleh memanfaatkan pembelajaran. Ini kerana maklum balas akan terus
ditambah kepada kesan persepsi.

Teori Dua Keadaan
Bercanggah dengan teori tertutup, Adam menyedari untuk mengadakan kapasiti sistem untuk
mengesan kesilapan sendiri, dua keadaan memori mesti wujud iaitu keadaan untuk:
(a) Menghasilkan aksi itu
(b) Menilai hasil perlakuan

Sekiranya keadaan memori yang sama menghasilkan pergerakan dan juga menilainya,
maklum balas daripada pergerakan dan rujukan pergerakan yang betul akan sentiasa
berpadanan dan akan menghasilkan satu percubaan tanpa kesilapan.

Dalam teori Adam, walaupun kesan persepsi menunjukkan tindak balas yang betul dan
pergerakan itu dipilih dan dimulakan oleh satu keadaan memori lain yang dikenali sebagai
kesan memori tetapi ia bertanggungjawab untuk:
(a) Memilih arah aksi itu
(b) Memulakannya
(c) Mengarahkannya ke arah sasaran

Seterusnya, kesan persepsi akan mengambil alih kawalan pergerakan itu untuk
menyebabkannya berhenti di lokasi sasaran.Peranan Kesilapan
Satu daripada implikasi dalam teori Adam adalah sebarang kesilapan yang dihasilkan semasa
tempoh latihan adalah bahaya terhadap pembelajaran. Ini kerana apabila kesilapan telah
dilakukan, maklum balas darinya adalah berlainan di mana ia akan dikaitkan dengan tindak
balas yang betul dan kesan persepsi akan diturunkan sedikit sebagai akibatnya. Oleh itu,
Adam mencadangkan pemberian panduan adalah perlu sebagai satu pendekatan latihan untuk
mengelakkan kesilapan berlaku.

Sebagai salah seorang peneraju dalam teori pembelajaran motor, perspektif Adam telah
memberi cabaran kepada orang lain untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam. Kajian
mereka menggunakan paradigma Adam.

Antara mereka adalah Schmidt. Beliau terasa tergugat dengan teori tertutup Adam. Schmidt
menghadapi masalah menjelaskan bagaimana setiap simbol yang mewakili pergerakan dalam
setiap situasi disimpan dalam memori. Beliau berpendapat, padanan kesan memori kepada
setiap pergerakan yang dibuat adalah tugasan yang akan memakan masa. Beliau juga meragui
bagaimana kesan memori boleh merekodkan setiap pergerakan yang tidak dilakukan dan lihat
sebelumnya. Oleh itu, pada tahun 1975, Schmidt telah menerbitkan perspektifnya dalam
penguasaan kemahiran motor yang dinamakan teori skema.ARAHAN
PUSAT ARAHAN
PERGERAKAN
PENYEBAB
PERGERAKAN
MAKLUM BALAS
RAJAH 1
TEORI SKEMA SCHMIDT (Schmidts Schema Theory)

Teori skema telah diperkenalkan oleh Schmidt pada tahun 1975. Ini kerana Schmidt tidak
bersependapat dengan teori tertutup Adam. Schmidt telah memberikan pendapat beliau dalam
perspektif penguasaan kemahiran motor. Teori yang dikemukakan oleh beliau adalah dikenali
sebagai teori skema. Skema yang dimaksudkan beliau ialah satu set peraturan yang menjadi
garis panduan untuk membuat sesuatu keputusan mengenai matlamat kemahiran.

Schmidt berpendapat bahawa apabila sesuatu perlakuan dilakukan, maklumat itu akan
dikumpulkan dan disimpan dalam memori. Ia disimpan dalam empat tempat umum iaitu:
(a) Keadaan persekitaran semasa pergerakan bermula - Kedudukan badan dan suhu.
(b) Keperluan spesifik pergerakan tersebut - Kelajuan, masa, ruang dan daya
(c) Hasil pergerakan dan pengetahuan keputusan (knowledge of results) -
Membandingkan hasil sebenar dengan hasilan yang diinginkan
(d) Maklumat sensori yang berkaitan pergerakan tersebut - Bagaimana pergerakan itu
dirasai dan kelihatan.

Beliau berpendapat, pembelajaran adalah berkesan sekiranya maklumat yang terkumpul
disimpan. Manakala teori tertutup Adam mempunyai kekurangan proses kawalan terbuka
(open-loop). Namun, pada masa yang sama terdapat aspek yang menarik dalam teori Adam
seperti:
(a) Penumpuan kepada pengukuhan yang subjektif (subjective reinforcement).
(b) Penumpuan (concern) kepada respons lambat (slow response).
(c) Keperluan memiliki satu keadaan memori yang bertanggungjawab untuk
menghasilkan respons dan satu lagi bertanggungjawab untuk menilainya.

Oleh itu, Schmidt telah mengambil sebahagian besar andaian dalam teori Adam. Teori skema
menggunakan konsep dan idea proses pembelajaran untuk cuba menerangkan pembelajaran
pergerakan cepat (balistik) dan pergerakan lambat.

Berdasarkan idea dua mekanisme memori Adam, beliau telah membentuk dua skema berikut
untuk memudahkan simpanan maklumat:


(a) Skema ingat kembali (recall schema) Skema
ingat kembali merupakan satu set peraturan yang
memilih nilai parameter untuk pergerakan
spesifik dan memulakan sesuatu perlakuan.(b) Skema pengenalpastian respons (response
recognition schema) Skema pengenalpastian
respons adalah satu set peraturan yang digunakan
untuk menilai dan membandingkan hasilan
dengan parameter yang dipilih. Ianya disimpan
melalui maklumat sensori untuk kegunaan
pembetulan pada masa akan datang.

Sebagai contoh, bagi seorang penjaga gawang hoki,
keadaan persekitarannya akan mempengaruhinya
menghantar bola kepada pemain pertahanan untuk
mengelakkan daripada jaringan gol pasukan lawan
(lihat Rajah 4). Oleh itu, dia memilih menendang
bola ke pemain pertahanan pasukannya. Apabila
program motor umum telah dipilih dan pergerakan
telah dilakukan, satu skema pengenalpastian respons
telah digunakan untuk menilai dan membandingkan
hasilan dengan parameter yang telah dipilih dan disimpan melalui maklumat sensori untuk
kegunaan pembetulan pada masa akan datang.

Program motor umum adalah program yang menghasilkan pergerakan baru dan fleksibel
dalam pelbagai dimensi. Ia disimpan dalam memori secara simbolik dan mengawal kumpulan
pergerakan tertentu. Program motor dibentuk daripada setiap pengalaman yang mempunyai
persamaan yang dialami oleh individu tersebut.

Sebagai contoh, pengalaman kemahiran menyepak dikumpulkan untuk membentuk satu
program motor umum untuk kemahiran sepakan. Apabila program motor kemahiran ini

Rajah 4
Rajah 3
Rajah 2
dipilih untuk mencapai matlamat kemahiran tersebut, dengan segera dan mudah ianya
dimodifikasi untuk memenuhi kesesuaian keadaan persekitaran. Jika perhubungan respons
berkenaan telah dikaitkan bersama, maka satu skema telah dibentuk.

Teori skema adalah alternatif kepada teori tertutup Adam dalam pembelajaran motor.
Berbanding dengan teori Adam, ia mempunyai kelebihan dalam pergerakan yang lebih
pelbagai. Ia juga dapat mengesan kesilapan dengan lebih berkesan. Teori ini juga
menerangkan penghasilan pergerakan baru dalam situasi kemahiran terbuka.

Selain itu, menurut teori tertutup, pengukuhan lakuan dicapai menerusi pembentukan kesan
memori yang mantap bagi lakuan tersebut. Tafsirannya, setiap lakuan perlu ada kesan
memorinya tersendiri. Walau bagaimanapun, ada dua masalah yang ditimbulkan hasil teori
ini iaitu:
(a) Penstoran bagi setiap pergerakan yang mampu dilakukan
(b) Menghasilkan pergerakan yang tidak pernah dilakukan (tiada kesan memori)

Oleh itu, konsep skema dalam pembentukan kemahiran mengatasi kelemahan tersebut kerana
asas skema terbentuk daripada setiap pengalaman kemahiran baru.

Penumpuan dalam Program Motor Umum
Dalam skema, terdapat satu idea program motor umum, distrukturkan dengan berfasa dan
kuasa relatif dengan parameternya adalah diperlukan untuk menentukan cara tertentu
program itu dilaksanakan. Walau bagaimanapun, seperti kebanyakan teori pengaturcaraan,
teori skema tidak menentukan dari mana program motor berasal. Ini merupakan satu masalah
penting tetapi tahap pengetahuan pada peringkat ini tidak boleh banyak dikatakan dalam
proses ini. Oleh itu, teori ini perlu menganggap program ini dibentuk dalam cara tertentu dan
ianya boleh dilaksanakan dengan parameter yang sesuai.

Konsep Skema
Konsep skema dipelopori oleh Head (1926) dan kemudiannya diperkenal serta dipopularkan
oleh Bartlett (1932). Bartlett berpendapat, skema ini merupakan satu abstrak memori yang
mewakili acara atau aksi kemahiran, penaakulan, konsep atau generalisasi.


Pembelajaran Skema
Setelah sesuatu pergerakan dilakukan dengan program motor umum, seseorang pelajar akan
menyimpan empat perkara berikut:
(a) Keadaan awal seperti kedudukan badan, berat objek yang wujud sebelum
pergerakan.
(b) Pelajar akan menyimpan parameter yang ditetapkan kepada program motor umum.
(c) Hasil daripada pergerakan dalam persekitaran dalam maksud KR disimpan.
(d) Pelajar akan menyimpan kesan sensori pergerakan berkenaan iaitu bagaimana
pergerakan itu dirasai, rupanya dan sebagainya.

Keempat-empat sumber maklumat ini adalah disimpan hanya selama pelajar itu boleh
menggunakan perkaitannya antara maklumat ini. Dengan itu, terbentuklah dua skema.

(a) Skema ingat kembali
Skema ingat kembali yang berkaitan dengan penghasilan pergerakan. Perhubungan ini
diwakili dengan garis regresi yang dilakar melalui titik yang dihasilkan. Dengan setiap
kejayaan pergerakan dengan menggunakan program itu, satu data baru akan dihasilkan dan
perhubungan ini akan melalui sedikit penyesuaian. Selepas setiap penyesuaian ini, data lama
yang disimpan akan dibuang supaya yang disimpan adalah peraturan pergerakan yang
dikenali sebagai skema ingat kembali. Skema ini merangkumi maklumat mengenai keadaan
awal pergerakan. Perhubungan antara parameter yang digunakan dan hasilan yang dihasilkan
akan bergantung kepada keadaan awal.

(b) Skema pengenalpastian
Skema pengenalpastian untuk penilaian tindak balas, adalah dijangka akan terbentuk dan
digunakan dalam cara yang sama. Skema ini terdiri daripada perhubungan antara keadaan
awal, hasil persekitaran dan konsekuens sensori. Perhubungan ini ditunjukkan dengan tiga
garisan. Skema pengenalpastian dijangka akan digunakan dalam cara sama seperti skema
ingat kembali. Sebelum tindak balas berlaku, pelajar memilih satu hasil pergerakan dan
menentukan keseluruhan keadaan awal. Seterusnya dengan skema pengenalpastian, pelajar
itu boleh menganggarkan konsekuens sensori yang akan wujud jika hasil pergerakan itu
dihasilkan. Konsekuens sensori dijangka adalah sama dengan kesan persepsi Adam yang
dibincangkan sebelum ini.

Proses I ngat Kembali dan Pengenalpastian Dalam Pergerakan
Proses ingat kembali dan pengenalpastian akan menumpukan kepada pergerakan pantas,
keadaan awal dan hasil yang diingini merupakan input ke dalam sistem. Ia menyebabkan
peningkatan parameter dan konsekuens sensori dijangka seperti maklum balas proprioseptif
dijangka dan maklum balas eksteroseptif dijangka.

Selepas pergerakan itu dimulakan oleh program ini, maklumat sensori dari anggota badan dan
persekitaran disalurkan semula dan dibandingkan dengan keadaan jangkaan berkenaan.
Sebarang perbezaan menandakan satu kesilapan yang dilabelkan dan kemudiannya dihantar
semula ke mekanisme pemprosesan maklumat sebagai pengukuhan subjektif.

Bagi pergerakan lambat pula, pengukuhan subjektif digunakan untuk menghasilkan aksi
tersebut. Di sini, sumber maklum balas jangkaan menunjukkan kriteria ketepatan dan
maklum balas dibandingkan dengannya membolehkan maklumat mengenai kesilapan adalah
berterusan semasa tindak balas berlaku.

Selepas itu, pelajar bergerak ke satu posisi supaya kesilapannya adalah seminimum mungkin.
Ini menunjukkan bahawa anggota pelajar itu adalah ke arah sasaran. Walaupun pergerakan
lambat dihasilkan secara aktif, ia dikawal oleh memori pengenalpastian dan skema
pengenalpastian.

Pembelajaran Kemahiran
Pembelajaran kemahiran adalah pembelajaran melalui peraturan mengenai fungsi tubuh
badan kita. Di samping itu, pembelajaran ini membentuk perhubungan antara bagaimana otot
kita diaktifkan, apa yang sebenarnya mereka lakukan dan bagaimana rasa aksi-aksi ini. Oleh
itu, tindak balas di mana sekiranya mana-mana satu daripada empat elemen tersimpan hilang
akan mengakibatkan kesusutan dalam pembelajaran peraturan-peraturan itu.

Salah satu yang paling kritikal adalah merupakan maklumat hasil pergerakan atau KR. Jika
pelajar itu tidak menerima maklumat mengenai hasil pergerakannya, walaupun elemen lain
wujud, tidak ada pengukuhan skema boleh berlaku disebabkan lokasi dalam paksi mendatar
tidak akan dikenal pasti. Begitu juga jika konsekuens sensori hilang akan menyebabkan tidak
ada perkembangan skema pengenalpastian berlaku.

Dalam pergerakan pasif, tidak ada parameter dikeluarkan kepada program. Oleh itu, tidak ada
pengemaskinian skema ingat kembali berlaku. Begitu juga teori skema mempunyai kelebihan
positif daripada penghasilan pergerakan sama ada pergerakan itu betul atau salah. Ini kerana
skema merupakan peraturan yang berdasarkan perhubungan antara elemen tersimpan dan
perhubungan ini wujud sama banyak untuk pergerakan yang salah dengan yang betul.

(a) Kepelbagaian dalam latihan
Teori meramalkan melakukan pelbagai latihan untuk menghasilkan pergerakan dengan
program yang sama seperti penggunaan pelbagai parameter akan menyediakan satu tapak
pengalaman yang luas sebelum sesuatu peraturan atau skema boleh dibina. Apabila satu
pergerakan baru diperlukan, kesilapan lebih besar akan berlaku dalam penganggaran
parameter yang sesuai dan atau konsekuens sensori dijangka.

(b) Tindak balas baru
Sesuatu hasil pergerakan tertentu tidak semestinya pernah dihasilkan sebelumnya untuk
menghasilkannya pada masa depan. Ini kerana asas untuk menghasilkan sesuatu pergerakan
baru adalah satu peraturan mengenai bes pemilihan parameter dalam perlakuan yang
bersamaan pergerakan sebelumnya. Kajian menunjukkan dengan pelbagai latihan, tindak
balas baru boleh dihasilkan dengan tepatnya sekiranya tindak balas baru telah dilatih berulang
kali dan ia lebih berkesan untuk kanak-kanak. Hasil kajian ini mencadangkan bahawa
pembelajaran motor mungkin menjadi pembelajaran peraturan utama dan bukannya
pembelajaran tindak balas spesifik. Kesan ini adalah berkesan terutamanya dalam kemahiran
terbuka di mana pergerakan ini tidak akan diulang sama dalam dua percubaan yang berturut.

(c) Pengesanan kesilapan
Teori meramalkan bahawa ia sepatutnya tidak ada kebolehan pengesanan kesilapan selepas
satu pergerakan lambat, sementara itu kebolehan seperti ini sepatutnya wujud selepas satu
pergerakan cepat atau deras. Ini disebabkan kebolehan kesilapan itu sebenarnya digunakan
untuk menghasilkan tindak balas lambat.

TEORI CONSTRAINT NEWELLl