Anda di halaman 1dari 12

1

Pendidikan Islam Memantapkan Negara Zikir.


Pendidikan Islam
Menurut Ayyub DakhlalLah dalam kitabnya at-Tarbiah al-Islamiah inda al-Imam al-
Ghazali menyatakan bahawa Imam al-Ghazali mendefinisikan Pendidikan Islam
sebagai suatu proses pemeliharaan dan pembinaan syakhsiah kanak-kanak supaya
menjadi seorang individu yang saleh dalam sebuah masyarakat yang saleh,
seimbang, berkembang dan berdiri atas asas-asas yang kukuh yang memelihara
sifat-sifat semulajadi manusia yang ditegakkan di atas keperluan wujudnya
keseimbangan antara kehendak-kehendak jasad dan roh di samping kepentingan
dunia dan akhirat.

Dari takrif yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali mengenai Pendidikan
Islam ini menunjukkan bahawa Pendidikan Islam itu merupakan sesuatu yang dapat
digunakan sebagai cara ataupun tujuan bagi menerapkan unsur-unsur sosial umat
Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah untuk menuju kesempurnaan hidup
manusia hingga mencapai insan kamil yang bertujuan mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di
akhirat kelak. Pencapaian kesempurnaan hidup melalui proses pendidikan ini juga
merupakan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri.

Perkataan Memantapkan
Menurut Kamus Dewan halaman (996-997), perkataan memantapkan berasal dari
perkataan mantap iaitu tabah hati, tetap hati (fikiran), tetap setia, tidak berubah-
ubah, tetap, stabil.

Negara Zikir
Gabungan perkataan Negara Zikir merupakan istilah yang lahir dari Titah Kebawah
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin
Waddaulah sempena Sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun 1428H/2007M, antara
lain Baginda bertitah:

Beta, insya Allah akan terus berazam untuk menjadikan Brunei
Darussalam sebuah Negara Zikiryang sentiasa mengagungkan
Allah, supaya kita selalu berada dalam perhatian dan
pemeliharaan-Nya, sesuai dengan janji-Nya di dalam Surah al-
Baqarah ayat 152, tafsirnya: Kamu ingati aku, nescaya Aku
akan mengingati kamu pula.


2
Negara Zikir adalah imej sebuah negara yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran
Ugama Islam dan menjadikan ajaran Islam sebagai panduan dan amalan dalam
seluruh aspek kehidupan agar nikmat, kerahmatan dan keberkatan akan sentiasa
mengiringi dan melindungi negara.

Firman Allah Subhanahu wa Taala,

Terjemahannya : Dan kalaulah penduduk sesebuah negeri itu
beriman dan bertaqwa, tentulah Kami akan melimpahkan
kepada mereka berkat dari langit dan bumi.
[al-Araaf, : 96]

Islam mula bertapak di negara ini lebih 500 tahun yang lalu. Sejak itu, Ugama
Islam dan ajarannya terus berkembang dan dihayati oleh rakyat dan penduduk
Negara ini. Ajaran Ugama Islam itu dipelajari oleh orang-orang Brunei menerusi
pengajaran-pengajaran yang diadakan di rumah-rumah persendirian, balai-balai,
sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian.

Dasar yang menjadikan pendidikan Islam itu bertapak kukuh di Negara Brunei
Darussalam adalah menerusi perkara-perkara berikut:

i) Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959
Perlembagaan Negara Brunei Darussalam 1959, yang dipelopori oleh Al-Marhum
Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien telah menggariskan
kedudukan Islam dengan jelas dan tegas dalam Bahagian (II) Bab 3 ceraian (1)
menyatakan:

Ugama rasmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Ugama
Islam: Tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan
aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya.

Mengenai dengan tafsiran Ugama Islam itu, dalam Perlembagaan tersebut di
Bahagian (1) bab 2 ceraian (1) menyebutkan bahawa ugama Islam bermakna
Ugama Islam menurut Ahlis Sunnah Waljamaah mengikut mazhab Shafiee.

ii) Watikah Pemasyhuran Kemerdekaan Brunei 1984
Kedudukan ugama Islam bertambah jelas lagi sebagaimana Titah Pemasyhuran
Kemerdekaan Negara Brunei Darussalampada 1 J anuari 1984, iaitu:

3
Negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah
kurnia Allah Subhanahu Wataala akan untuk selama-lamanya
kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang
Merdeka, Berdaulat dan Demokratik bersendikan ajaran-ajaran
Ugama Islam menurut Ahlis Sunnah Waljamaah, dan dengan
berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan

iii) Titah-titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang
Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
Kesungguhan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan
Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam memastikan pendidikan
ugama mendapat keutamaan sering dinyatakan melalui titah-titah Baginda
sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-21
antaranya:

Pendidikan pada khususnya mestilah jelas, bahawa keperluan
umum tidak akan mengatasi keperluan ugama. Dalam makna,
pendidikan ugama juga hendaklah sempurna, sementara di
peringkat tinggi pula hendaklah mampu melahirkan ulama
dan cendekiawan berwibawa. J angan sama sekali ia kurang
atau dikurangkan kerana berdasarkan fakta sejarah di mana-
mana sahaja, jika pendidikan ugama lemah, maka akan
lemahlah pula bangsa.
[23 Februari 2005]


iv) Falsafah Pendidikan Negara
Falsafah Pendidikan Negara merupakan dasar pemikiran mengenai hal ehwal
pendidikan bagi Negara Brunei Darussalam. Pelaksanaan pendidikan Islam
adalah berpaksikan Falsafah Pendidikan Negara.

Perkara-perkara yang disebutkan tadi menjadi asas dan dasar dalam
mencorak sistem pendidikan Islam untuk diterapkan dalam mengasuh dan mendidik
anak bangsa ke arah melahirkan dan membentuk syakhsiah bangsa dan
masyarakat Brunei yang kuat berpegang teguh dengan ajaran ugama Islam.

Pendidikan Islam Memantapkan Negara Zikir
Asas Pendidikan Islam
Pendidikan Islam itu berkisar kepada tiga perkara berikut:
i. Aqidah

4
Insan saleh bermula dari dalam iaitu aqidah.Ia merupakan asas yang perlu
diberi perhatian dan keutamaan, kerana aqidah yang sejahtera sahaja mampu
menjamin kebahagiaan dan kecemerlangan hidup insan di dunia dan di akhirat.

ii. Syariah
Ibadah adalah tugas utama manusia terhadap Allah Subhanahu wa
Taala.Ibadah yang sempurna merupakan lambang kepatuhan dan ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana itu bukan dari golongan insan saleh,
mereka yang tidak mahu melakukan ibadah. badah dalam Islam merupakan
didikan Ilahi yang semestinya akan membuahkan kesan-kesan positif dalam
pelbagai aspek kehidupan manusia

iii. Akhlak
Akhlak terpuji merupakan lambang kecemerlangan dan keindahan peribadi
seorang muslim sejati. Dengan memiliki akhlak yang terpuji menyebabkan
seseorang itu dihormati dalam masyarakat berbanding dengan orang yang
memiliki akhlak yang tercela akan dibenci dan dikeji oleh masyarakat.

Kesimpulannya ialah aqidah, syariah dan akhlak adalah perkara pokok
dalam kehidupan manusia. Ia menjadi perkara asas kepada kemantapan negara
zikir yang didokong oleh insan saleh yang mantap dan teguh aqidahnya serta tinggi
budi pekerti akhlaknya.

Sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam
membentuk masyarakat Islam dan membina tamadun yang yang sangat gemilang
dan dihormati mengandungi pelbagai pengajaran dan pedoman untuk seluruh
umat Islam.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membina umat Islam bermula dengan
diri Baginda sehinggalah lahir satu kelompok muslim dan seterusnya berkembang
menjadi satu ummah dan negara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa
Taala.

Apakah rahsia kejayaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini? Sejarah
menyaksikan tamadun Islam bermula dengan pendidikan dan puncak
keberhasilannya juga menyaksikan perkembangan pendidikan yang gemilang.

5
Pendidikan pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperlihatkan
tahap-tahap kemajuan pemikiran yang berjaya mengubah sikap, pandangan
hidup dan perlakuan manusia.

Di dalam usaha Baginda mengajak para penduduk Mekah kepada ajaran
Islam, Baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim secara
terancang menerusi pendidikan. Di awal peringkat perkembangan dakwah di
Mekah, proses pembentukan menekankan kepada proses penanaman aqidah dan
keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Taala secara mendalam.

Sejarah telah menceritakan kepada kita mengenai pendidikan aqidah Bilal
bin Abi Rabah yang tetap teguh mempertahankan aqidahnya walaupun menerima
seksaan yang begitu berat dan pedih daripada tuannya Begitu juga dengan
keluarga Ammar bin Yasir dan lain-lain lagi. Semua ini menggambarkan keteguhan
pegangan aqidah mereka menerusi pendidikan yang mereka terima daripada
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.

Apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka
pendidikan Islam menjadi semakin berkembang dan pemikiran pendidikan Islam
pada tahap ini bukan lagi sekadar menyediakan pembentukan seseorang mukmin.
J ika dilihat kepada kurikulum pendidikan peringkat Madinah ini, isi pengajaran dan
matlamat pendidikan adalah untuk memenuhi tuntutan perundangan dan
perhubungan antarabangsa.

Di dalam Islam, pendidikan itu dipandang dari sudut yang sangat luas dan
mendalam iaitu bukan sahaja untuk menggarap potensi diri ke arah yang lebih
mencabar, malah juga untuk melahirkan peribadi-peribadi yang unggul dan
berakhlak mulia serta dapat memenuhi segala keperluan tugasnya di bumi
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala,

Terjemahannya : Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat
kepadaKu.
[adz-Dzariyaat : 56]

Pada peringkat individu, pendidikan Islam dihasratkan melahirkan insan
saleh iaitu manusia yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Taalayang
menjunjung segala perintahnya, mengerjakan segala suruhannya serta menjauhi

6
larangannya. Insan saleh ialah manusia yang bukan sahaja beramal ibadat untuk
kepentingan diri sendiri tetapi juga beramal ibadat dan bekerja untuk tujuan
membangun masyarakat dan negara. Dengan terbentuknya sifat-sifat insan saleh
dalam diri setiap individu, maka akan lahir pulamujtamak saleh atau masyarakat
Islam yang saleh, yang teguh imannya dan mantap aqidahnya. Firman Allah
Subhanahu wa Taala,

Maksudnya: Kamu (wahai Umat Nabi Muhammad) adalah
sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia (kerana) kamu
menyuruh berbuat yang maaruf dan melarang daripada yang
mungkar dan beriman kepada Allah.
[Ali-Imran : 110]

Pendidikan Islam di Negara Brunei Darussalam
Penerapan pendidikan Islam kepada setiap ahli masyarakat merupakan strategi
penting bagi memantapkan gagasan negara sebagai sebuah Negara Zikir.
Kekuatan dan kemantapan Negara Zikir bergantung kepada setakat mana individu
dan masyarakat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan
baik dan berkesan.

Dalam pendidikan formal, pengajaran dan pembelajaran ugama diterapkan
menerusi sistem persekolahan ugama selama 7 tahun iaitu bermula dari kelas Pra
hingga darjah VI. Penerapan pendidikan ugama itu berkisar kepada tiga asas
utama sebagaimana yang disebutkan di awal kertas ini iaitu aqidah, syariah dan
akhlak. Ketiga-tiga asas pokok ini merupakan landasan menuju ke arah
kesempurnaan insan bagi mencapai keredhaan Allah di dunia dan akhirat.
Keutamaan peringkat awal pendidikan ialah pengukuhan aqidah, bimbingan dan
latihan ke arah mengamalkan dan menghayati fardhu ain.

Bagi mengukuhkan dan memantapkan lagi pendidikan ugama di kalangan
murid-murid sekolah ugama, mata pelajaran Bahasa Arab mula diperkenalkan di
sekolah-sekolah ugama bermula pada tahun ini dan perlaksanaannya bagi
peringkat pertama disasarkan kepada murid kelas Pra dan darjah I. Selain Bahasa
Arab, Program Insyirah juga diperkenalkan iaitu program pengintergrasian ilmu
ugama kepada penghayatan berugama melalui sistem pembelajaran. Ianya
bertujuan mendokong pendidikan formal dan memberi nilai tambah kepada
pengetahuan sedia ada murid. Program disasarkan bagi murid-murid kelas Pra,

7
Darjah I, II dan III. Terdapat empat (4) komponen pembelajaran diperkenalkan
melalui Program ini iaitu Asuhan Budi, Warisan Kita, Bimbingan Bahasa dan Hafazan.

Di samping itu, penggunaan tulisan J awi juga sangat dititikberatkan dalam
pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran dalam menguasai jawi berkait rapat
dengan pendidikan ugama, oleh kerana itu usaha bagi menguatkan asas jawi
dilaksanakan bermula dari kelas pra lagi dan diteruskan hingga ke darjah IV agar
murid-murid dapat menguasai kemahiran jawi dan seterusnya menyumbang ke
arah mengekalkan penggunaan tulisan jawi agar terus hidup dan subur di kalangan
generasi bangsa, ugama dan negara.

Seterusnya pendidikan ugama diperkukuhkan lagi dengan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam di peringkat sekolah
rendah, menengah, pra universiti, teknikal dan vokasional di bawah kawalan
Kementerian Pendidikan. Kesinambungan pendidikan ugama juga diteruskan di
peringkat pengajian tinggi. Mercu kegemilangan Pendidikan Islam di Negara ini
dapat dilihat melalui penubuhan sekolah-sekolah ugama, sekolah-sekolah Arab,
Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Maktab Perguruan Ugama Seri
Begawan yang pada masa ini dikenali dengan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri
Begawan dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali.

Bagi masyarakat awam, pendidikan ugama disalurkan melalui Kelas
Bimbingan Ugama, bengkel-bengkel dan kursus-kursus dan diperkasakan lagi
dengan penubuhan kumpulan Belia Masjid dan Muslimah Masjid. Pengukuhan
kefahaman Islam juga disalurkan menerusi pendidikan yang diberikan melalui
saluran media massa dan media cetak.

Pendidikan Ugama juga diberikan kepada saudara-saudara baru menerusi
bimbingan-bimbingan yang diberikan secara berperingkat-peringkat bagi
memastikan mereka dapat menghayati ajaran Islam dengan lebih baik dan
berkesan.

Sistem Pendidikan Negara Abad 21 atau SPN 21
Kurikulum SPN21 memfokus bidang pembelajaran yang luas bagi membolehkan
pelajar mendapat pengetahuan dan kefahaman, kemahiran asas serta sikap dan
nilai untuk memastikan perkembangan secara menyeluruh yang bersesuaian dalam

8
konteks abad ke-21. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memartabatkan pendidikan
ugama Islam dalam Sistem Pendidikan Negara Abad 21 atau SPN 21 dengan
meletakkannya sebagai core subject atau mata pelajaran teras yang wajib diambil
oleh setiap pelajar sebagaimana juga mata-mata pelajaran Bahasa Melayu,
English, Matematik, Sains, dan seterusnya nanti mata pelajaran MIB. Demikian juga,
usaha sedang berjalan untuk mewajibkan setiap anak Islam belajar ugama hingga
Darjah Enam di persekolahan ugama.

Kesan Pendidikan Islam Di Negara Brunei Darussalam Dalam Kehidupan
Berkeluarga, Bermasyarakat dan Bernegara.
Pendidikan Islam yang diterima dan amalan berugama yang diamalkan sejak turun
temurun telah memberi sumbangan yang besar dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat dan bernegara di Negara ini.

Masyarakat Brunei sejak dahulu lagi hidup dalam keadaan aman dengan
menikmati kesejahteraan. Mereka mempunyai hubungan baik sebagai ahli
keluarga, jiran tetangga, kawan sekampung, teman sepermainan dan rakan
sekolah dalam suasana rukun damai. Malah mereka hidup berganding bahu dan
saling bantu membantu antara satu sama lain dalam menyumbangkan khidmat
tenaga membuat sesuatu urusan dan pekerjaan.

Amalan berpakaian menurut Islam diterapkan kepada pelajar-pelajar
sekolah melalui pakaian seragam yang menutup aurat. Etika berpakaian menutup
aurat juga diterapkan kepada pegawai dan kakitangan Kerajaan.

Penerapan pendidikan Islam dan gagasan Negara Zikir juga diterjemahkan
dalam sistem pentadbiran kerajaan dengan mentarbiah pegawai dan kakitangan
kerajaan membaca al-Quran sebelum memulakan tugas.

Mesyuarat-mesyuarat dan majlis-majlis rasmi dimulakan dengan bacaan
surah al-Fatihah dan diakhiri dengan bacaan surah al-Asr atau doa. Majlis-majlis
kenegaraan seperti Hari Kebangsaan dan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang
Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei
Darussalam, dimulakan dengan acara keugamaan iaitu dengan sembahyang

9
berjemaah, bacaan surah Yasin dan Tahlil di semua masjid, surau dan balai ibadat
seluruh negara.

Mengenai undang-undang pula, Negara Brunei Darussalam telah dan
sedang berusaha untuk menyesuaikan undang-undang Negara ini supaya selaras
dengan kehendak Syarak. Di samping itu, bagi kepentingan rakyat dan penduduk
di Negara ini khasnya yang berugama Islam beberapa undang-undang baru telah
digubal dan dikuatkuasakan berdasarkan hukum Syarak seperti Akta Daging Halal,
Penggal 183, Perintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam 1999 dan lain-lain
lagi.

Bagi melaksanakan tuntutan amar maaruf nahi mungkar, Kerajaan melalui
agensi-agensi berkenaan sentiasa memantau kegiatan-kegiatan dan aktiviti-aktiviti
kehidupan masyarakat di Negara ini seperti fahaman-fahaman, ajaran-ajaran atau
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh
merosakkan aqidah dan amalan umat Islam. Berkat pendidikan Islam dan kawalan
pihak-pihak berkuasa, Negara ini selamat dari ancaman ajaran-ajaran sesat dan
kefahaman melampau yang boleh meracuni pemikiran rakyat dan menjejaskan
kestabilan hidup berugama dan keharmonian hidup bernegara di Negara ini.

Usaha-usaha jitu kerajaan ke arah memperkasa kehidupan berugama telah
memberi impak yang sangat besar kepada cara hidup masyarakat Brunei. Di sinilah
pendidikan Ugama itu memainkan peranan, tanpa pendidikan yang berkesan
proses perlaksanaan bagi menjadikan Islam sebagai cara hidup yang lengkap tidak
akan dapat dicapai dengan berkesan dan gagasan Negara Zikir tidak akan
menjadi kenyataan.

Cabaran Pendidikan Islam
Di dalam era masa kini, berbagai-bagai cabaran telah dan akan terus dihadapi
dan ditempuhi oleh umat Islam dan kita di Negara Brunei Darussalam ini juga tidak
terlepas daripada menghadapi cabaran-cabaran tersebut khususnya dalam
mendidik generasi bangsa, antaranya seperti berikut:
i) Cabaran Globalisasi, Teknologi Maklumat dan Media Massa
Globalisasi dan kecanggihan teknologi maklumat merupakan pusat kehidupan
masa kini. Teknologi terus berkembang seiring dengan kepesatan ledakan ilmu.


10
Cabaran yang timbul daripada globalisasi, perkembangan teknologi
maklumat, media massa dan gaya hidup global di alaf baru ialah cabaran
terhadap nilai-nilai moral, akhlak dan kehidupan berugama yang dapat
mempengaruhi nilai dan keperibadian individu muslim.

Dalam menghadapi cabaran ini, kita perlu membuat persiapan dengan
menyusun strategi yang konkrit dan boleh dilaksanakan.

Antara saranan untuk menghadapi cabaran ini ialah dengan
memperkasa keberkesanan pendidikan Islam menerusi pengemaskinian
kurikulum yang lebih kreatif dan inovatif dengan memberi nafas baru dalam
penerapannya yang relevan dengan masa kini agar dapat dihayati dan
diamalkan dengan lebih berkesan. Pendekatan dalam pengajaran hendaklah
dapat menarik minat pelajar. Langkah dan usaha untuk memantapkan dan
meningkatkan lagi keberkesanan kurikulum pendidikan Islam perlu dilaksanakan
dengan bersungguh-sungguh.

ii) Persepsi Masyarakat Mengenai Didikan Ugama
Pendidikan ugama bukan hanya berlaku di sekolah sahaja malahan juga
berlaku di luar sekolah seperti di rumah, kawasan persekitaran dan di mana jua.
Peranan guru ataupun ustaz serta ustazah hanya terhad sewaktu masa
persekolahan, manakala di luar sekolah pula, keluarga dan masyarakat
menggantikan peranan tersebut.

Untuk itu, pendidikan Ugama tidak akan berkesan jika hanya sekolah
sahaja yang memberi pendidikan tersebut sedangkan keluarga dan masyarakat
tidak turut sama membantu atau sebaliknya melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan pendidikan Ugama. Sekiranya amanah ini dilakukan
secara satu pihak sahaja, mana mungkin hasil yang kita inginkan itu akan dapat
berlaku.

Hari ini pengaruh persekitaran telah menjadi semakin hebat, kesannya
lebih pantas dan pengaruhnya lebih menyeluruh berbanding dengan proses
pendidikan formal yang berlangsung secara perlahan di bilik darjah. Manusia
lebih banyak belajar daripada apa yang dilihat berbanding dengan apa yang
didengar sahaja.

11

Inilah yang menjadi cabaran kepada penerapan Pendidikan Ugama iaitu
apabila pendidikan yang diterima oleh para pelajar di sekolah tidak selari
dengan apa yang mereka lihat dan alami di luar sekolah.

Contohnya, murid diajar tentang kewajipan menunaikan sembahyang
tetapi apabila pulang ke rumah, dia melihat ahli keluarganya tidak menunaikan
sembahyang.

iii) Persepsi Guru Terhadap Tugas Dan Peranan
Keberkesanan pendidikan Islam sangat bergantung kepada keupayaan dan
peranan guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan tugasnya
sebagai mudarris, muaddib, murabbi, mursyid dan muallim. Peranan ini sangat
besar tanggungjawabnya.

Hari ini, tidak dapat dinafikan bahawa ramai para guru yang mampu dan
berkeupayaan untuk mengajar dan menyampaikan ilmu dengan baik kepada
pelajarnya, tetapi hanya sebilangan kecil sahaja yang dapat mendidik para
pelajar itu dengan didikan yang berkesan.

Untuk itu para guru perlu membuat transformasi daripada muallim,
mudarris dan mursyid kepada murabbi dan muaddib. Kerana kemuncak
peranan seorang guru ialah kemampuannya sebagai muaddib yang
membabitkan pembentukan, pengembangan dan pengukuhan adab dan
akhlak di kalangan pelajarnya.

Guru merupakan role model kepada pelajar dan masyarakat. Kerana itu
Guru Pendidikan Islam harus mendahului guru lain di sekolahnya dan mendahului
individu lain di dalam masyarakatnya dalam menampilkan imej keislaman yang
sebenar samada dari segi keperibadian, keilmuan dan dalam segenap aspek
kehidupan. Teladan yang baik dipandang sebagai suatu cara yang berkesan
dalam membina akhlak dan menanam prinsip terpuji dalam jiwa pelajar,
masyarakat dan negara.

Kesimpulan

12
Gagasan Negara Zikir merupakan hasrat bagi membentuk negara yang
masyarakatnya sentiasa ingat dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Pendidikan merupakan asas pembentukan masyarakat ke arah
kesempuraan. Kejayaan dalam proses pembinaan masyarakat bergantung kepada
pendidikan yang diterima oleh setiap ahli dalam masyarakat dalam setiap
peringkat. Oleh yang demikian, kekuatan dan kemantapan Negara Zikir adalah
sangat berkait rapat dengan keberkesanan pendidikan Islam yang diterapkan
kepada semua lapisan masyarakat, yang bermula daripada pembentukkan insan
saleh, keluarga bahagia, pembentukan masyarakat Amar Maaruf Nahi
Mungkar dan seterusnya melahirkan negara berkat, penuh keamanan dan
mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa
Taala,
Terjemahannya : Negeri kamu ini adalah negeri yang baik
(aman makmur) dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha
Pengampun.
[Surah Sabaa :15]

Anda mungkin juga menyukai