Anda di halaman 1dari 11

TAJUK KARANGAN: ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA

FOKUS KARANGAN: CARA-CARA MELESTARIKAN ALAM SEKITAR


FORMAT KARANGAN: SYARAHAN (SITUASI PERTANDINGAN)
[Ayat F!"at: Kata A#$-a#$a%& Yang Dihormati Tuan Pengerusi, Yang Berusaha Tuan Pengetua SMK
Bukit Hijau, Encik Zainuddin bin Hj. rshad, !uru Penasihat Ke"ab #ekreasi dan "am Sekitar, Encik
Kamaruddin bin $he Din, %ara hakim &ang adi" saksama, guru'guru, dan rakan %e"ajar. Se"amat %agi
dan sa"am sejahtera.
[Ayat F!"at: Ta'$( )ya!a*a%& Sem%ena Hari "am Sekitar Sedunia, maka tajuk s&arahan sa&a ia"ah
("am Sekitar Tanggunja)ab Kita*. [Ayat Ra%+)a%+a%: Ta'$( (a!a%+a%& Tajuk ini amat sesuai untuk
direnungi bersama memandangkan a"am sekitar kita sedang menghada%i taha% %encemaran &ang
amat serius. [Ayat H$!a,a%: Pa%-a%+a%& Kita sedang menga"ami suatu +enomena &ang dikena"i
sebagai %emanasan g"oba" atau kesan rumah hijau. Sa&a %asti baha)a %ara hadirin turut menga"ami
dam%akn&a. Mungkin %ara hadirin akan tertan&a'tan&a %rihatinkah manusia terhada% a"am
sekitar, [Ayat A!a*a%:F($) (a!a%+a%& -adi, a%akah &ang %atut kita "akukan, Bo"ehkah kita
memainkan %eranan da"am usaha me"estarikan a"am sekitar kita &ang sudah tercemar ini,
Hadirin &ang sa&a hormati,
[Ayat T.,(: I-/a (a!a%+a%& Tanggungja)ab %erdana kita ia"ah men&ahut seruan kerajaan dengan
mengama"kan %rogram kitar semu"a. [Ayat H$!a,a%& .sah"ah bebankan tanggungja)ab %e"estarian
a"am sekitar di %undak kerajaan semata'mata. Kita harus"ah mengikis %erse%si ini dari%ada kamus
hidu% kita dengan menjadi rak&at &ang "ebih %rihatin terhada% a"am sekitar. [Ayat C%t*& Kum%u"kan
dan asingkan"ah bahan'bahan buangan atau%un ter%akai di rumah. Bungkus"ah barang'barang &ang
da%at di%ergunakan atau%un dikitar semu"a se%erti boto" %"astik, surat khabar "ama, dan tin a"uminium,
secara berasingan . Kemudian, hantar"ah barang'barang ini ke %usat kitar semu"a &ang berham%iran.
-adikan"ah akti/iti ini akti/iti ke"uarga bu"anan. [Ayat P/%y,".$#: K/)a%& Sa&a %asti, keceriaan a"am
sekitar dan keharmonian hidu% kita terjamin0
[Ayat T.,(& Seterusn&a, %embakaran sam%ah sara% secara terbuka hendak"ah kita e"akkan. [Ayat
H$!a,a%& Kegiatan ini tidak sihat kerana bukan sahaja mencemari a"am sekitar ma"ah memudaratkan
kesihatan manusia. Sudikah kita hidu% di Bumi &ang dise"ubungi jerebu, -adi, mari"ah kita menjadi
%enghuni Bumi &ang "ebih bertanggungja)ab. [Ayat C%t*& .sah"ah bakar daun'daun kering,
sam%ah, atau%un ta&ar buruk se)enang')enang1 kononn&a hendak membasmi n&amuk aedes.
Seba"ikn&a, buang"ah sam%ah sara% ke da"am tong sam%ah secara sistematik. Pekerja maj"is
%erbandaran akan memungut sam%ah sara% ke ta%ak %e"u%usan sam%ah. [Ayat P/%y,".$#:
K/)a%& Dengan ini, kebersihan a"am sekitar dan kesihatan kita nesca&a ter%e"ihara0
[Ayat T.,(& Satu "angkah mudah &ang da%at kita "akukan ia"ah %enjimatan e"ektrik. [Ayat
H$!a,a%&Penggunaan e"ektrik secara memba2ir bukan sahaja meningkatkan kos kehidu%an bahkan
mencemari a"am sekitar. -ika kita menjimatkan %enggunaan tenaga e"ektrik, kita da%at mengurangkan
%embakaran bahan a%i untuk menghasi"kan tenaga e"ektrik di stesen jana kuasa e"ektrik. -adi,
ama"kan"ah "angkah jimat cermat. [Ayat C%t*& Misa"n&a, tutu%"ah suis "am%u, ki%as, a"at %endingin
udara, dan sebagain&a a%abi"a tidak di%er"ukan. ma"kan"ah %enjimatan e"ektrik di rumah dan di
seko"ah. [Ayat P/%y,".$#&Kesann&a, bukan sahaja sumber a"am semu"a jadi da%at dijimatkan
bahkan Bumi kita da%at dise"amatkan.
Hadirin &ang sa&a harmati,
[Ayat K/),".$#a%& Sebagai akhiru"ka"am s&arahan sa&a %ada %agi ini, sa&a ingin mengingatkan
semua )arga de)an baha)a %enjagaan a"am sekitar meru%akan tanggungja)ab kita bersama. 3Ayat
Ca-a%+a%: Na),*at4 .mat manusia %er"u ingat baha)a dia di"antik sebagai kha"i+ah ""ah di atas
muka bumi &ang juga mi"ik ""ah. Maka, manusia tidak se%atutn&a bertindak beraja di mata, bersu"tan
di hati terhada% a"am sekitar. Mari"ah kita bersama'sama berganding bahu dan menggemb"eng tenaga
untuk men&e"amatkan Bumi kita dari sekarang juga. Biar%un keci", sumbangan ini amat
bermakna. [Ayat Ha!a.a%& Sebe"um sa&a mengakhiri s&arahan sa&a, renungi"ah serangka% sajak
dari%ada sa&a &ang berbun&i5
6ni "aut kita, "indungi"ah dari%ada %encemaran,
ini hutan kita, "indungi"ah dari%ada %emusnahan,
ini sungai kita, "indungi"ah dari%ada %embuangan,
ini Bumi kita, "indungi"ah dari%ada %enodaan.