Anda di halaman 1dari 6

SMK Negeri 4 Makassar

No. Dok SMK4/FM/KUR-01-03


No. Revisi 02
Rencana Pelaksanaan
PemBelajaran
Tanggal 1 Oktober 2010
Halaman 1 dai !
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah : SMK NEGERI 4 MAKASSAR
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan So!al
Kela " Semeter : # " 2
Stan$ar
Kom%eten!
: &' Memaham! Struktur So!al erta
berbaga! (aktor %en)ebab kon*!k
$an mob!l!ta o!al
Kom%eten! +aar : ".2. Menganal!a (aktor %en)ebab
kon*!k o!al $alam ma)arakat'
In$!kator : a' Kon*!k o!al $!jelakan menurut
%engert!ann)a'
b' Kon*!k o!al $!!$ent!,ka!
ber$aarkan (aktor-(aktor
%en)ebabn)a'
.' Kon*!k o!al $!!$ent!,ka!
ber$aarkan bentuk
%engen$al!ann)a'
$' Kon*!k o!al $!anal!! ber$aarkan
$am%ak )ang mun.ul'
Aloka! /aktu : & # 4& men!t'
A' 0ujuan Pembelajaran:
Tujuan Instruksional (instructional efects) :
Setelah mem%elajar! mater! !n! !1a $a%at :
1' Menjelakan %engert!an kon*!k o!al'
2' Meng!$ent!(ka! (aktor2(aktor %en)ebab kon*!k o!al $alam
ma)arakat'
3' Meng!$ent!,ka! jen!-jen! kon*!k o!al'
4' Menjelakan $am%ak %o!t!( $ar! kon*!k o!al'
&' Menjelakan bentuk %engen$al!an kon*!k o!al'
Tujuan Pengiring (nurturant efects) :
Setelah mem%elajar! mater! !n! !1a $a%at :
1' Memaham! bah1a et!a% %erbe$aan angat rentang terja$! kon*!k
o!al'
2' Mener!ma keha$!ran %!hak ket!ga ebag! me$!a!4 kon!l!a! $an
ba!tra! $alam men)elea!kan et!a% kon*!k o!al )ang terja$! $!
ma)arakat'
3' Membuka 1a1aan bah1a et!a% kon*!k t!$ak alaman)a
ber$am%ak negat!( terha$a% keh!$u%an ma)arakat'
5' Mater! Pembelajaran
Kon*!k So!al
Prepared By : SYARIFUDDIN
SMK Negeri 4 Makassar
No. Dok SMK4/FM/KUR-01-03
No. Revisi 02
Rencana Pelaksanaan
PemBelajaran
Tanggal 1 Oktober 2010
Halaman 2 dai !
1' Pengert!an Kon*!k
a' Menurut %en$a%at %ara ahl!
2' Pen)ebab Kon*!k
a' Perbe$aan antar !n$!6!$u
b' Perbe$aan Kebu$a)aan
.' Perbe$aan Ke%ent!ngan
$' Perbe$aan So!al
3' 5entuk-5entuk Kon*!k
a' Kon*!k Pr!ba$!
b' Kon*!k Antarkelom%ok
.' Kon*!k Antaretn!
$' Kon*!k Antarnegara
4' +am%ak Kon*!k
a' +am%ak Negat!(
b' +am%ak Po!t!(
&' Pengen$al!an Kon*!k
a' 5entuk Pengen$al!an 7ormal
b' Akomo$a!'
8' Meto$e Pembelajaran 9Strateg! Pembelajaran:
1' +!ku!
2' 0an)a ja1ab
3' Pengamatan'
+' ;angkah-langkah Keg!atan Pembelajaran
1' Keg!atan A1al :
a' Penge.ekan kela4
b' Aben!4
.' Men)am%a!kan tujuan %embelajaran'
$' Pretet'
e' Mengelom%okkan !1a untuk %er!a%an $!ku! kelom%ok'
2' Keg!atan Int! :
a' Guru men)am%a!kan gar!-gar! bear mater! %elajaran4
b' S!1a men$!ku!kan mater! %elajaran
3' Penutu%
a' Guru member!kan keem%atan !1a untuk men)!m%ulkan
mater! %elajaran'
b' Guru mengakh!r! %elajaran'
E' Sumber $an Alat 5elajar'
1' Sumber belajar :
a' Mo$ul IPS 0101
b' 5uku %aket IPS kela #I4 <u$!t!ra
.' 5uku So!olog! SMA
$' 5uku IPS kela #I4 Erlangga4 200=
Prepared By : SYARIFUDDIN
SMK Negeri 4 Makassar
No. Dok SMK4/FM/KUR-01-03
No. Revisi 02
Rencana Pelaksanaan
PemBelajaran
Tanggal 1 Oktober 2010
Halaman 3 dai !
e' 5uku IPS kela #I4 0!ga Serangka!4 200=
(' Koran atau urat kabar
2' Alat belajar'
a' Out ;!ne
b' Note 5ook
.' 7oku ;8+
7' Pen!la!an:
1' Pen!la!an Proe :
a' Ketekunan
b' Keantu!aan
.' In!!at!(
2' Penugaan :
Tugas
1' Amat!lah keh!$u%an ma)arakat $! l!ngkungan ek!tar
tem%at t!nggalmu' +! !tu akan kamu temukan %eran4 tatu4
atau %ekerjaan )ang han)a $!lakukan oleh %erem%uan atau
lak!-lak! aja'
2' I$ent!,ka! maalah )ang mun.ul $alam ma)arakat
karena %erbe$aan antara lak!-lak! $engan %erem%uan'
3' 5uatlah la%oran !ngkat $engan uunan ebaga! ber!kut :
a' Peranan ;ak!-lak! $alam ma)arakat eua! $engan tatu
o!aln)a'
b' Peranan Perem%uan $alam ma)arakat eua! $engan
tatu o!aln)a'
.' Maalah )ang mun.ul $alam ma)arakat ak!bat %erbe$aan'
$' 8ara men)elea!kan maalah terebut'
! Penilaian "asil :
Soal :
A' P!l!hlah alah atu ja1aban )ang %al!ng te%at $engan member!
tan$a !lang 9#: %a$a huru( a4 b4 .4 $4 atau e %a$a lembar ja1aban )ang
tere$!a'
1' 0atanan atau uunan o!al )ang membentuk kelom%ok-kelom%ok
o!al $alam ma)arakat4 $!ebut :
a' Struktur o!al
b' Strat!,ka! o!al
.' +!(eren!a! o!al
$' 5entuk-bentuk o!al
e' Mob!l!ta o!al
2' +!!%l!n na!onal )ang $a%at menanggulang! kon*!k $an menunjang
keberha!lan %embangunan banga k!ta $!.a%a! melalu! ''''
a' Pelakanaan %enga1aan melekat
b' Pen!ngkatan $!!%l!n PNS
.' Ke%atuhan orang-orang a!ng $! !n!
$' Kea$aran $!!%l!n $ar! et!a% manu!a In$one!a
e' Peranan guru tela$an In$one!a
Prepared By : SYARIFUDDIN
SMK Negeri 4 Makassar
No. Dok SMK4/FM/KUR-01-03
No. Revisi 02
Rencana Pelaksanaan
PemBelajaran
Tanggal 1 Oktober 2010
Halaman 4 dai !
3' Per!t!1a )ang mengah!r! kon*!k berenjata Perang Pu%utan $! 5al!
$!ebut ''''
a' Subak
b' Ao!a!
.' +om!na!
$' Penetra!
e' Pu%utan
4' Kon*!k )ang terja$! $! Poo4 Sula1e! 0engah $!ebabkan oleh ''''
a' Perbe$aan agama
b' Keenjangan antara golongan %r!bum! $an %en$atang
.' Perbe$aan kebu$a)aan
$' Perbe$aan ra
e' Perbe$aan ke%ent!ngan
&' SARA meru%akan uatu !tem )ang mem%er!ngatkan k!ta ke%a$a
em%at maalah )ang memerlukan %erhat!an k!ta e.ara khuu $alam
%eme.ahann)a4 meng!ngat ak!batn)a %a$a tab!l!ta na!onal' <ang
termauk ke$alam SARA $! ba1ah !n! a$alah ''''
91: Kon*!k antar agama
92: Perkelah!an antarmur!$ ekolah $aar
93: Pertentangan antara uku banga
94: Kon*!k $alam %arta! %ol!t!k
a' 14 24 $an 3 benar
b' 1 $an 3 benar
.' 2 $an 4 benar
$' 4 benar
e' Semuan)a benar
>' +! In$one!a berkembang l!ma agama' ?ntuk mengh!$ar! agar t!$ak
terja$! kon*!k atu ama la!n k!ta hen$akn)a mengembangkan !ka% ''''
91: 5eba menganut agama
92: 0oleran!
93: 0!$ak memakakan agama tertentu %a$a orang la!n
94: Sal!ng menghormat!
a' 14 24 $an 3 benar
b' 1 $an 3 benar
.' 2 $an 4 benar
$' 4 benar
e' Semuan)a benar
@' +alam kon*!k $etrukt!( $!kenal a$an)a kon*!k emo!onal $etrukt!(4
m!aln)a '''
a' Peraaan t!$ak enang
b' Perbe$aan !$e"gagaan
.' Perbe$aan %en$a%at
$' Perbe$aan ke%ent!ngan
e' Perbe$aan tujuan
=' 7aktor agama akan mu$ah menja$! %em!.u $alam ebuah kon*!k )ang
terja$! $! ma)arakat a%ab!la $!!kut! oleh ''''
a' 7anat!me )ang berleb!han
b' Ket!$ak ber$a)aan ekonom!
.' Ket!$ak ber$a)aan %ol!t!k
$' Peraaan benar en$!r!
e' 0on$akan-t!n$akan kekeraan
A' +! ba1ah !n! )ang t!t$ak termauk (aktor %en)ebab kon*!k a$alah ''''
Prepared By : SYARIFUDDIN
SMK Negeri 4 Makassar
No. Dok SMK4/FM/KUR-01-03
No. Revisi 02
Rencana Pelaksanaan
PemBelajaran
Tanggal 1 Oktober 2010
Halaman " dai !
a' Perbe$aan antar!n$!6!$u4 ma)arakat4 %eraaan4 %en$!r!an4 agama
$b
b' Perbe$aan %en$!$!kan $an tatu o!al
.' Perbe$aan latar belakang kebu$a)aan
$' Perbe$aan ke%ent!ngan antar!n$!6!$u"kelom%ok
e' Perubahan o!al )ang berlangung e.ara .e%at
10'Pern)ataan $! ba1ah !n! mengena! $e,n!! kon*!k $an kekeraan
a$alah ''''
a' Kon*!k ama art!n)a $engan kekeraan
b' Kekeraan meru%akan akh!r $ar! ebuha kn*!k
.' Kon*!k !alah %erel!!han"%ertentangan $engan %erbe$aan-
%erbe$aan e$angkan kekeraan a$alah %erbuatan )ang
men)ebabkan .e$era atau mat!n)a eeorang
$' Kon*!k $an kekeraan meru%akan uatu t!n$akan )ang $a%at
men!mbulkan keruakan ,!k"barang
e' 0erja$!n)a kon*!k bermula $ar! t!n$akan-t!n$akan kekeraan
5' Ba1ablah %ertan)aan $! ba1ah !n! $engan ba!k $an betul'
1' Belakan %engert!an kon*!k o!al'
2' I$ent!,ka!kanlah (aktor2(aktor %en)ebab kon*!k o!al $alam
ma)arakat'
3' I$ent!,ka!kanlah jen!-jen! kon*!k o!al'
4' Belakan $am%ak %o!t!( $ar! kon*!k o!al'
&' Belakan bentuk %engen$al!an kon*!k o!al
Kun.! Ba1aban :
A' P!l!han Gan$a
1' A 5 8 + E >' A 5 8 + E
2' A 5 8 + E @' A 5 8 + E
3' A 5 8 + E =' A 5 8 + E
4' A 5 8 + E A A 5 8 + E
&' A 5 8 + E 10' A 5 8 + E
Ea) 0et'
1' Kon*!k a$alah uatu kon$!! $! mana terja$! ket!$akamaan %ere%!4
%an$angan4 %er%ekt!( antara atu %!hak $engan %!hak la!nn)a )ang
kemu$!an ma!ng-ma!ng %!hak beruahan untuk membenarkan
%en$a%atn)a $engan .ara men)!ngk!rkan %!hak la1ann)a'
2' 7aktor %en)ebab kon*!k o!al $alam ma)arakat :
a' Perbe$aan antar!n$!6!$u
b' Perbe$aan antarke%ent!ngan
.' Perubahan o!al
$' Perbe$aan kebu$a)aan
3' Ben!-jen! kon*!k o!al :
a' Kon*!k %r!ba$!
b' Kon*!k antarkelom%ok
.' Kon*!k antaretn!
Prepared By : SYARIFUDDIN
SMK Negeri 4 Makassar
No. Dok SMK4/FM/KUR-01-03
No. Revisi 02
Rencana Pelaksanaan
PemBelajaran
Tanggal 1 Oktober 2010
Halaman ! dai !
$' Kon*!k antarnegara
4' +am%ak %o!t!( kon*!k o!al :
a' Men!ngkatkan ol!$ar!ta kelom%ok 9!n grou%ol!$ar!t):
b' Men.!%takan !ngara! )ang harmon!
.' Mem%erkuat !$ent!ta %!hak )ang berkon*!k
$' Men.!%takan kelom%ok baru
e' Membuka 1a1aan
&' 5entuk %engen$al!an kon*!k :
a' 5entuk %engen$al!an (ormal
b' Akomo$a! :
1: Arb!trae
2: Pakaan 98oer.!on:
3: +etente atau mengen$orkan
4: Kon(rom!
&: Kon6en!
>: 0oleran!
@: Kon!l!a!
Mengetahu!4
Ke%ala SMKN 4 Makaar
+ra' ASNAC 5ACAR?++IN
Pangkat : Pemb!na 0k'I ID"b
NIP' 1A>=010> 1AA412 2 003
Makaar4 13 Bul! 200A
Guru Mata Pelajaran
+r' S<ARI7?++IN
NIP' 1A>30=20 1A=A03 1
011
Prepared By : SYARIFUDDIN