Anda di halaman 1dari 19

KETERAMPILAN BERBAHASA INDONESIA

A. Pendahuluan
Keterampilan berbahasa Indonesia diberikan kepada !r!" bert!#!an !nt!k meninkatkan
keterampilan berbahasa !r! Sekolah Dasar$ Keterampilan berbahasa Indonesia men%ak!p&
Keterampilan men'imak" keterampilan berbi%ara" keterampilan men!lis" dan keterampilan
memba%a$ Pen'a#ian materi ini dilatarbelakani oleh s!at! ken'ataan bah(a keterampilan
berbahasa sanat pentin dalam kehid!pan sehari)hari$Mari perhatikan kehid!pan mas'arakat$
Anota)anota mas'arakat salin berh!b!nan denan %ara berkom!nikasi$ Kom!nikasi dapat
ber!pa kom!nikasi sat! arah" d!a arah" dan m!lti arah$ Kom!nikasi sat! arah ter#adi ketika
seseoran menirim pesan kepada oran lain" sedankan penerima pesan tidak menanapi isi
pesan terseb!t$ Misaln'a" khotbah #!mat dan berita di T* ata! radio$ Kom!nikasi d!a arah ter#adi
ketika pemberi pesan dan penerima pesan salin menanapi isi pesan$ Kom!nikasi m!lti arah
ter#adi ketika pemberi pesan dan penerima pesan 'an #!mlahn'a lebih dari d!a oran salin
menanapi isi pesan +Abd$ ,o-!r" .& /0012Dalam keiatan kom!nikasi" penirim pesan akti-
menirim pesan 'an di-orm!lasikan dalam lamban)lamban ber!pa b!n'i ata! t!lisan$ Proses ini
diseb!t denan en%odin$ Selan#!tn'a si penerima pesan akti- mener#emahkan lamban)lamban
terseb!t men#adi bermakna sehina pesan terseb!t dapat diterima se%ara !t!h$ Proses ini disdeb!t
denan de%odin$
B. Aspek-aspek Keterampilan berbahasa
Seh!b!nan denan pen!naan bahasa" terdapat empat keterampilan dasar berbahasa 'ait!"
men'imak" berbi%ara" men!lis" dan memba%a$ Keempat keterampilan terseb!t salin terkait antara
'an sat! denan 'an lain$
B.1. Hubungan Menyimak dengan Berbicara
Men'imak dan berbi%ara mer!pakan keiatan kom!nikasi d!a arah 'an lans!n$ Men'imak
bersi-at resepti-" sedankan berbi%ara bersi-at prod!kti-$ Misaln'a" kom!nikasi 'an ter#adi antar
teman" antara pembeli dan pen#!al ata! dalam s!at! disk!si di kelas$ Dalam hal ini A berbi%ara dan
B mendenarkan$ Setelah it! iliran B 'an berbi%ara dan A mendenarkan$ Nam!n ada p!la dalam
s!at! konteks bah(a kom!nikasi it! ter#adi dalam sit!asi noninterakti-" 'ait! sat! pihak sa#a 'an
berbi%ara dan pihak lain han'a mendenarkan$ Misaln'a Khotbah di mas#id" dimana pem%eramah
men'ampaikan %eramahn'a" sedankan 'an lainn'a han'a mendenarkan$Terkait denan keiatan
pembela#aran" !r! dit!nt!t !nt!k mamp! memodi-ikasi akti3itas pembela#aran aar sis(a mamp!
.
!nt!k melaksanakan keiatan kom!nikasi baik sat! arah" d!a arah" ma!p!n m!lti arah$ Akti3itas
'an dapat dilak!kan adalah denan metode disk!si kelompok" Tan'a #a(ab" dan sebaain'a$
B.2. Hubungan Menyimak dan Membaca
Men'imak dan memba%a sama)sama mer!pakan keterampilan berbahasa 'an bersi-at resepti-$
Men'imak berkaitan denan pen!naan bahasa ram lisan" sedankan memba%a mer!pakan
akti3itas berbahasa raam t!lis$ Pen'imak ma!p!n pemba%a malak!kan akti3itas penidenti-ikasian
terhadap !ns!re)!ns!r bahasa 'an ber!pa s!ara +men'imak2" ma!p!n ber!pa t!lisan +memba%a2
'an selan#!tn'a diik!ti diik!ti denan proses de%odin !na memperoleh pesan 'an ber!pa
konsep" ide" ata! in-ormasi$Keterampilan men'imak mer!pakan keiatan 'an palin a(al
dilak!kan oleh man!sia bila dilihat dari proses pemerolehan bahasa$ Se%ara bert!r!t)t!r!t
pemerolehan keterampilan berbahasa it! pada !m!mn'a dim!lai dari men'imak" berbi%ara"
memba%a" dan men!lis$ Keiatan men'imak dia(ali denan mendenarkan" dan pada akhirn'a
memahami apa 'an disimak$ 4nt!k memahami isi bahan simakan diperl!kan s!at! proses berik!t5
mendenarkan" menidenti-ikasi" meninterpretasi ata! mena-sirkan" memahami" menilai" dan 'an
terakhir menanapi apa 'an disimak$ Dalam hal ini men'imak memiliki t!#!an 'an berbeda)
beda 'ait! !nt!k5 mendapatkan -akta" mananalisa -akta" mene3al!asi -akta" mendapat inspirasi"
menhib!r diri" dan meninkatkan kemamp!an berbi%ara$Men'imak memiliki #enis)#enis sebaai
berik!t&.$ Men'imak kreati-& men'imak 'an bert!#!an !nt!kmenembankan da'a ima#inasi dan
kreati3itas pembela#ar$/$ Men'imak kritis& men'imak 'an dilak!kan denan s!n!h)s!n!h
!nt!k memberikan penilaian se%ara ob#ekti-$6$ Men'imak ekstrinsik& men'imak 'an berh!b!nan
denan hal)hal'an tidak !m!m dan lebih bebas$7$ Men'imak selekti-& men'imak 'an dilak!kan
se%ara s!n!h)s!n!h" dan memilih !nt!k men%ari 'an terbaik$8$ Men'imak sosial& men'imak
'an dilak!kan dalam sit!asi)sit!asisosial$9$ Men'imak estetik& men'imak 'an apresiati-"
menikmati keindahan%erita" p!isi" dll$:$ Men'imak konsentrati-& men'imak 'an mer!pakan se#enis
telaahata! men'imak !nt!k menik!ti pet!n#!k)pet!n#!k$
B.3. Hubungan Membaca dan Menulis
Memba%a dan men!lis mer!pakan akti3itas berbahasa raam t!lis$ Men!lis adalah keiatan
berbahasa 'an bersi-at prod!kti-" sedankan memba%a adalah keiatan 'an bersi-at resepti-$
Seoran pen!lis men'ampaikan aasan" perasaan" ata! in-ormasi dalam bent!k t!lisan$ Sebalikn'a
seoran pemba%a men%oba memahami asan" perasaan ata! in-ormasi 'an disa#ikan dalam
bent!k t!lisan terseb!t$Memba%a adalah s!at! proses keiatan 'an ditemp!h oleh pemba%a 'an
menarah pada t!#!an melal!i tahap)tahap tertent! +B!rns" .1;82$ Proses terseb!t ber!pa
pen'andian kembali dan pena-siran sandi$ Keiatan dim!lai dari menenali h!r!-" kata" !nkapan"
/
-rasa" kalimat" dan (a%ana" serta menh!b!nkann'a denan b!n'i dan maknan'a +Anderson"
.1;92$ Lebih dari it!" pemba%a menh!b!nkann'a denan kem!nkinan maks!d pen!lis
berdasarkan penalamann'a +4lit" .1182$ Se#alan denan hal terseb!t" Kridalaksana +.1162
men'atakan bah(a memba%a adalah keterampilan menenal dan memahami t!lisan dalam bent!k
!r!tan lambin)lamban ra-is dan per!bahann'a men#adi bi%ara bermakna dalam bent!k
pemahaman diam)diam ata! pen!#aran keras)keras$ Keiatan memba%a dapat bers!ara n'arin dan
dapat p!la tidak bers!ara +dalam hati2$Men!lis adalah men!r!nkan ata! mel!kiskan lambin)
lamban ra-is 'an menambarkan s!at! bahasa 'an dipahami oleh seseoran sehina oran
lain dapat memba%a lambin)lamban ra-is terseb!t +Br'ne" .1;62$ Lebih lan#!t Br'ne
men'atakan bah(a menaran
pada hakikatn'a b!kan sekedar men!lis s'mbol)simbol ra-is sehina berbent!k kata" dan kata)
kata ters!s!n men#adi kalimat men!r!t perat!ran tertent!" akan tetapi menaran adalah
men!ankan b!ah pikiran ke dalam bahasa t!lis melal!i kalimat)kalimat 'an dirankai se%ara
!t!h" lenkap" dan #elas sehina b!ah pikiran terseb!t dapat dikom!nikasikan kepada
pemba%a$Se%ara sinkat dapat dikatakan bah(a dalam keiatan karan)menaran" penaran
men!nakan bahasa t!lis !nt!k men'atakan isi hati dan b!ah pikirann'a se%ara menarik kepada
pemba%a$ Oleh karena it!" di sampin har!s men!asai topik dan permasalahann'a 'an akan
dit!lis" pen!lis dit!nt!t men!asai komponen +.2 ra-oloi" +/2 str!kt!r" +62 kosakata" dan +72
kelan%aran$Akti3itas men!lis menik!ti al!r proses 'an terdiri atas beberapa tahap$ M%ke'
menem!kakan t!#!h tahap 'ait! +.2 pemilihan dan pembatasan masalah" +/2 pen!mp!lan bahan"
+62 pen'!s!nan bahan" +72 pemb!atan keranka karanan" +82 pen!lisan naskah a(al" +92 re3isi" dan
+:2 pen!lisan naskah akhir$Se%ara padat" proses pen!lisan terdiri atas lima tahap 'ait!5 +.2
pramen!lis" +/2 men!lis" +62 mere3isi" +72 menedit" dan +82 memp!blikasikan$.$
Pramen!lisPramen!lis mer!pakan tahap persiapan$ Pada tahap ini seoran pen!lis melak!kan
berbaai keiatan" misaln'a menem!kan ide<aasan" menent!kan #!d!l karanan" menent!kan
t!#!an" memilih bent!k ata! #enis t!lisan" memb!at keranka dan men!mp!lkan bahan)bahan$Ide
t!lisan dapat bers!mber dari penalaman" obser3asi" bahan ba%aan" dan ima#inasi$ Oleh karena it!"
pada tahap pramen!lis diperl!kan stim!l!s !nt!k meransan m!n%!ln'a respon 'an ber!pa idea
ta! aasan$ Keiatan ini dapat dilak!kan melal!i berbaai akti3itas" misaln'a memba%a b!k!"
s!rat kabar" ma#alah" dan lain)lain$Penent!an t!#!an men!lis erat kaitann'a denan pemilihan
bent!k karanan$ Karanan 'an bert!#!an men#elaskan ses!at! dapat dit!lis dalam bent!k
karanan eksposisi5 karanan 'an bert!#!an memb!ktikan" me'akinkan" dan memb!#!k dapat
dis!s!n dalam bent!k ar!mentasi dan pers!asi$ Karanan 'an bert!#!an mel!kiskan ses!at! dapat
dit!lis dalam bent!k karanan deskripsi$ Di sampin seoran pen!lis dapat memilih bent!k prosa"
p!isi" ata! drama !nt!k menkom!nikasikan aasann'a$/$ Men!lisTahap men!lis dim!lai dari
6
men#abarkan ide)ide ke dalam bent!k t!lisan$ Ide)ide dit!ankan dalam bent!k sat! karanan 'an
!t!h$ Pada tahap ini diperl!kan berbaai penetah!an kebahasaan dan teknik pen!lisan$
Penetah!an kebahasaan di!nakan !nt!k pemilihan kata" penent!an a'a bahasa" dan
pembent!kan kalimat$ Sedankan teknik pen!lisan diterapkan dalam pen'!s!nan parara- sampai
denan pen'!s!nan karanan se%ara !t!h$6$ Mere3isiPada tahap meri3isi dilak!kan koreksi
terhadap kesel!r!han parara- dalam t!lisan$ Koreksi har!s dilak!kan terhadap berbaai aspek"
misaln'a str!kt!r karanan dan kebahasaan$ Str!kt!r karanan melip!ti penataan ide pokok dan ide
pen#elas serta sistematika penalarann'a$ Sementara it! aspek kebahasaan melip!ti pemilihan kata"
str!kt!r bahasa" e#aan dan tanda ba%a$7$ MeneditApabila karanan s!dah dianap semp!rna"
pen!lis tinal melaksanakan tahap peneditan$ Dalam peneditan ini diperl!kan -ormat bak! 'an
akan men#adi a%!an" misaln'a !k!ran kertas" bent!k t!lisan" dan penat!ran spasi$ Proses
peneditan dapat diperl!as dan disemp!rnakan denan pen'ediaan ambar ata! il!strasi$ Hal it!
dimaks!dkan aar t!lisan it! menarik dan lebih m!dah dipahami$8$
Memp!blikasikanMemp!blikasikan memp!n'ai d!a penertian$ Penertian pertama" berarti
men'ampaikan karanan kepada p!bli% dalam bent!k %etakan" sedankan penertian 'an ked!a
disampaikan dalam bent!k non%etakan$ Pen'ampaian non%etakan dapat dilak!kan
denan pementasan" pen%eritaan" peraaan" dan sebaain'a$
B.4. Hubungan Menulis dengan Berbicara
Berbi%ara dan men!lis mer!pakan keiatan berbahasa 'an bersi-at prod!kti-$ Berbi%ara mer!pakan
keiatan raam lisan" sedankan men!lis mer!pakan keiatan berbahasa raam t!lis$ Men!lis pada
!m!mn'a mer!pakan keiatan berbahasa tak lans!n" sedankan berbi%ara mer!pakan keiatan
berbahasa 'an bersi-at lans!n$Berbi%ara pada hakikatn'a mer!pakan s!at! proses
berkom!nikasi 'an dalam proses it! ter#adi pemindahan pesan dari sat! pihak +kom!nikator2 ke
pihak lain +kom!nikan2$ Pesan 'an akan disampaikan kepada kom!nikan lebih dah!l! di!bah ke
dalam s'mbol)simbol 'an dipahami oleh ked!a belah pihak +Abd$ ,o-!r" 9 & /0012Aspek)aspek
'an dinilai pada keiatan berbi%ara terdiri atas aspek kebahasaan dan nonkebehasaan$ Aspek
kebahasaan terdiri atas5 !%apan ata! la-al" tekanan kata" nada dan irama" persendian" kosakata ata!
!nkapan" dan 3ariasi kalimat ata! str!kt!r kalimat$ Aspek nonkebahsaan terdiri atas5 kelan%aran"
pen!asaan materi" keberanian" keramahan" ketertiban" semanat" dan sikap$Lankah)lankah 'an
har!s dik!asai oleh seoran pembi%ara 'an baik adalah&.$ Memilih topik" minat pembi%ara"
kemamp!an berbi%ara" minat pendenar" kemamp!an mendenar" (akt! 'an disediakan$/$
Memahami dan men!#i topik" memahami pendenar" sit!asi" latar belakan pendenar" tinkat
kemamp!an" sarana$6$ Men'!s!n keranka pembi%araan" pendah!l!an" isi dan pen!t!p$
7
P!KMBA"#A" BAHA$A PA%A A"AK
bahasa 'an ia denar +bahasa resepti-2" bar! kem!dian berkemban bahasa ekspresi-n'a$ Seoran
ba'i akan menoleh bila dipanil" #a!h sebel!m ia bisa men'eb!t naman'a sendiri$
Saat bela#ar memahami dan menekspresikan bahasa" 'an har!s dikembankan tidak han'a
Mendengar +A!dition2" tapi #!a Bahasa +Lan!ae2" Bicara +Spee%h2" K&gnisi +=onition2 dan
kemamp!an K&munikasin'a +=omm!ni%ation2 aar dapat men!nakann'a se%ara tepat dalam
kom!nikasi sehari)hari$
Saat 'an palin menent!kan dalam kehid!pan seoran anak dim!lai se#ak lahir sampai denan
!sia sekolah +,olden Ae2$ Dari seoran ba'i 'an sanat terant!n" akan t!mb!h men#adi anak
'an mandiri dalam ber-ikir dan berkom!nikasi saat memas!ki !sia sekolah$
Diba(ah ini adalah Tahap)tahap Perkembanan Bahasa pada Anak" dilihat dari kesem!a aspek$
Sem!a anak" termas!k anak denan an!an pendenaran akan melal!i tahap 'an sama$ Han'a
!nt!k anak)anak denan an!an pendenaran dib!t!hkan stim!l!s 'an lebih dan dim!lai sedini
m!nkin$ Perl! diinat" bah(a tahap)tahap terseb!t didasarkan atas rata)rata anak$ M!nkin sa#a
anak bel!m men%apai tahap seperti 'an diambarkan" nam!n b!kan berarti ia tidak akan
men%apain'a$ Hal ini terant!n denan proram dan latihan 'an diterima ses!ai denan
keb!t!han masin)masin anak$
MENDEN,A
R
BAHASA
RESEPTI>
BAHASA
EKSPRESI>
BI=ARA KO,NISI KOM4NIKASI
0) 6 b!lan
) Sadar akan
adan'a s!ara<
b!n'i
) Menenali
s!ara ib!<
penas!h
) M!lai merespon
s!ara<s!ara keras
denan
tersen'!m" ata!
menoleh
) Menanis saat
lapar< marah
) M!lai
menel!arkan
s!ara
) Men'adari
sit!asi<oran
'an akrab
) Kontak mata
denan 'an
mena#ak bi%ara
m!lai terban!n
7)9 b!lan
) B!n'i<s!ara
berarti"
terkadan
menenali
) M!lai merespon
naman'a
) Bisa
membedakan
) Bers!ara bila
menininkan
ses!at!
) Berbisik"
) Terta(a
) M!lai
men'eb!t
3okal ?a@ !nt!k
) Melihat dan
meraih benda
) M!lai bela#ar
)
Mempertahankan
kontak mata
8
naman'a
) Mendenar
lebih seksama"
termas!k
mendenar
s!aran'a
sendiri
nada marah dan
nada 'an ramah
+misal & menanis
bila dimarah2
berteriak
) Bers!ara
denan 3ariasi
3okal
benda tertent!
sebab akibat
) Menenali
oran 'an
akrab
) Memas!kkan
benda ke m!l!t
) Senan bermain
) Bers!ara 'an
berbeda !nt!k
maks!d 'an
berbeda
) Menir! ekspresi
(a#ah
MENDEN,A
R
BAHASA
RESEPTI>
BAHASA
EKSPRESI>
BI=ARA KO,NISI KOM4NIKASI
:)1 b!lan
) Bisa
membedakan
nada" d!rasi"
intensitas
) M!lai
menerti
bah(a AkataA
it! bermakna
Bisa
membedakan
3okal dan s!k!
kata
) Menenali
nama)nama
anota kel!ara
Merespon s!ara
denan bahasa
t!b!h< sikap
) Menikmati
m!sik<n'an'ian
Tampak
mendenarkan
oran berbi%ara
) Bisa
men!lan s!k!
kata 'an sama
?pa pa@
) Ik!t bers!ara
saat bermain
) Bers!ara saat
minta perhatian
) Bers!ara keras
) Meno%eh<
bablin denan
s!k! kata 'an
sama
) Bers!ara
'an bernada
) Men'eb!t
beberapa
benda denan
h!r!- 3okaln'a
) M!lai
men'eb!t
beberapa
konsonan
) Menir!
erakan
) Menenali
benda 'an
serin dilihat
) Memean
benda dena
sat! tanan
) Tersen'!m
saat melihat
ka%a
) Memberi"
men!n#!k
) M!lai meenal
kom!nikasi d!a
arah
)Tertarik
berinteraksi B
mena!k"
melambai"
bertep!k tanan
) Menembanakn
kemamp!an
berantian
) M!lai berbai
.0)./ b!lan
) Menerti
beberapa kosa
kata
)
Memperhatika
n s!aran'a dan
) Mendenarkan
kata)kata bar!
) Dapat
berkonsentrasi
saat mendenar
) M!lai
) M!lai
men!%ap kata
pertama seperti
mama" dadaa
) Men%oba
menir! nada
dalam n'an'ian
) Menir! b!n'i
dan kata 'an
di!%apkan
oran lain
) M!lai
menerti -!nsi
benda" mis &
sendok !nt!k
menad!k"
mobil didoron
) Dapat
) M!lai menerti
pertan'aan" mis &
menelen !nt!k
bilan CtidakC
) Berkembann'a
interaksi denan
oran lain
9
s!ara oran
lain
) Tah! s!mber
s!ara
memahami
!%apan" perintah
sederhana
) Mendenarkan
lebih lama
memasankan
benda 'an
sama< mirip
.)/ tah!n
)
Berkembann'
a
perbendaharaa
n kosa kata
) Bisa
membedakan
phrase
) imitasi kata
'an didenar
) Bisa
membedakan
la!
) Menerti /
item
) Menik!ti /
perintah
sederhana
) Identi-ikasi
kateori
) Menerti kata
tan'a apa D"
dimana D
) Menerti
ban'ak kata
benda" baian
t!b!h" phrase dan
kateori 'an lain
) Menir! /)6
phrase
) M!lai
men!nakan
kata dalam
sehari)harin'a
) Men!nakan
kata tan'a
) Pen!%apan
3okal dan
konsonann'a
makin
berkemban
) Dalam
men!%ap
kata" sem!a
3okal kel!ar"
!nt!k
konsonann'a
#!a makin
bertambah$
Ter!tama
konsonan di
tenah dan
akhir kata$
) Menenal
(arna" bent!k
) Menenal
-!nsi benda
) Bisa
men'!s!n
balok
) Men'!s!n
p!Ele
sederhana
) M!lai meminta
benda < minta
tolon denan
bers!ara
) Lebih s!ka
denan oran
'an dikenal
ketimban oran
asin
) Menir! anak lain
) M!lai
berkemban
keper%a'aan diri
) Men!nakan
kata)kata !nt!k
berinteraksi
/)6 tah!n
)
Mendenarkan
la! dari kaset
) M!lai menerti
kalimat dan
instr!ksi lebih
) Men!nakan
/)6 phrase lebih
konsisten
) M!lai
men!%ap
di-ton
) Men!nakan
mainan denan
benar
) Bermain
bersama teman
dalam sat! r!p$
:
) Mendenar
dari #arak lebih
#a!h
) Menerti 6
item
) Mendenar
%erita
)Menik!ti / B
6 instr!ksi
kompleks
) Menerti -!nsi
benda" !k!ran"
posisi" si-at
)
Menidenti-ikasi
baian dari benda
) Menerti
konsep (akt!
)Menerti Aapa
'an hilanA"Aapa
'an anehA
) Menerti
kalimat neati-
) Men!nakan
6)7 kata dalam
kalimat
) M!lai
men!nakan
bahasa lebih
kompleks
)Men!nakan
kata tan'a apa"
siapa" dimana"
menapa
) Pen!%apan
lebih tepat
) Bisa
men!%apkan
kata denan
berbisik
)
Memasankan
benda +o
toether2
) Konsep anka
) M!lai
menambar<
me(arnai
)
Memasankan
baian benda
'an hilan
) Berantian"
berbai denan
oran lain
) Men!nkapkan
perasaann'a
+marah" sedih"
senan2
) Mem!lai
per%akapan
6)7 tah!n
) Menerti
lebih dari lima
item dalam
sat! kalimat
) Men%eritakan
kembali %erita
pendek
) Menerti
kalimat
kompleks
) Menerti
deskripsi
benda
) Menerti
instr!ksi 'an
lebih
) Kosa kata
makin
berkemban
) memahami
(akt! pai" sian"
sore" malam
) Memahami
tekst!r" #!mlah"
pai<malam"
sama" beda dan
kata)kata si-at
lainn'a
) Memahami
perbandinan
+lebih besar"
palin ke%il dll2
) Men!nakan
kalimat denan
kata si-at
) Men!nakan
kata AkapanA"
AbaaimanaA"
AkarenaA
)Men'ampaikan
pesan
) Ber%erita le(at
ambar< b!k!
) 4%apan
spontann'a
s!dah lebih
tepat
) Pen!%apan
kata lebih
stabil
) Bisa
memprod!ksi
hampir sem!a
konsonan
) Nada bi%ara
dan
intonasin'a
tepat
) Bisa
menambar
benda
sederhana
) Bisa
memasankan
pro-esi dan
benda 'an
berkaitan
denann'a
) Ima#inasin'a
berkemban
) Konsentrasi
berkemban
) Berkembann'a
per%a'a diri
) Berani berbi%ara
denan oran lain
) Men!nakan
bahasa ses!ai
t!#!ann'a +minta
tolon" ber%erita"
bertan'a dll2
;
kompleks
Tentan pen!lis &>!sli'anto" S$Pd adalah Dosen L!ar Biasa Bahasa Indonesia >KIP)4NEF dan
Dosen 4ni3ersitas Terb!ka dan ,!r! SMAN / FEMBER$SOAL TES BAHASA INDONESIA
DA>TAR P4STAKA
,o-!r" Abd$ /001$ Mod!l Diklat ,!r! Bahasa Indonesia$ Medan & Balai Diklat Keaamaan Medan$
HAK'KA( %A" )*"#$' BAHA$A
1. A. Hakikat Bahasa
Tarian +.110&/)62 menem!kakan adan'a delapan prinsip dasar hakikat bahasa" 'ait! +.2 bahasa
adalah s!at! sistem" +/2 bahasa adalah 3okal" +62 bahasa ters!s!n daripada lamban)lamban
arbitrari" +72 setiap bahasa bersi-at !nik" +82 bahasa diban!n daripada kebiasaan)kebiasaan" +92
bahasa ialah alat kom!nikasi" +:2 bahasa berh!b!nan erat denan tempatn'a berada" dan +;2
bahasa it! ber!bah)!bah$ Pendapat ini tidak berbeda denan 'an dikatakan Bro(n #!a dalam
Tarian +.110&/)62 'an apabila dilihat ban'ak sekali persamaan aasan menenai bahasa it!
(ala!p!n denan kata)kata 'an sedikit berbeda$ Berik!t ini mer!pakan hakikat bahasa men!r!t
pendapat Bro(n 'an #!a dik!tip dari Tarian +.110&72" iait! +.2 bahasa adalah s!at! sistem 'an
sistematik" baran kali #!a !nt!k sistem enerati-" +/2 bahasa adalah seperankat lambanlamban
arbitrari" +62 lamban)lamban terseb!t" ter!tama sekali bersi-at 3okal tetapi m!nkin #!a bersi-at
3is!al" +72 lamban)lamban it! menand!n makna kon3ensional" +82 bahasa diper!nakan
sebaai alat kom!nikasi" +92 bahasa beroperasi dalam s!at! mas'arakat bahasa ata! b!da'a" +:2
bahasa pada hakikatn'a bersi-at keman!siaan" (ala!p!n m!nkin tidak terbatas pada man!sia
saha#a" +;2 bahasa diperoleh sem!a oran<bansa denan %ara 'an hampir<ban'ak persamaan dan
+12 bahasa dan bela#ar bahasamemp!n'ai %iri kese#aatan$ Bahasa dapat dilihat daripada d!a aspek"
iait! hakikat dan -!nsin'a +Nababan" .11.&792$ Hakikat bahasa mena%! pada pembi%araan
sistem<str!kt!r ata! Lan!e" sedankan -!nsi bahasa men'ank!t p!la pembi%araan proses ata!
parole +Sa!ss!re" .116" Kleden" .11:&672$ H!b!nan kedekatan 'an tidak dapat dipisahkan antara
sistem denan proses ini dil!kiskan oleh Kleden denan kalimat& CTanpa proses seb!ah str!kt!r
1
+sistem2 akan mati" tanpa str!kt!r +sistem2 proses akan ka%a!C$ Fadi" antara hakikat bahasa dan
-!nsi bahasa it! sendiri mer!pakan s!at! konsep d!a -!nsi bahasa
B. )ungsi Bahasa
Men!r!t >eli%ia +/00. & .2" dalam berkom!nikasi sehari)hari" salah sat! alat 'an palin serin
di!nakan adalah bahasa" baik bahasa lisan ma!p!n bahasa t!lis$ Beit! dekatn'a kita kepada
bahasa" ter!tama bahasa Indonesia" sehina tidak dirasa perl! !nt!k mendalami dan mempela#ari
bahasa Indonesia se%ara lebih #a!h$ Akibatn'a" sebaai pemakai bahasa" oran Indonesia tidak
terampil men!nakan bahasa$ S!at! kelemahan 'an tidak disadari$
Kom!nikasi lisan ata! nonstandar 'an sanat praktis men'ebabkan kita tidak teliti berbahasa$
Akibatn'a" kita menalami kes!litan pada saat akan men!nakan bahasa t!lis ata! bahasa 'an
lebih standar dan terat!r$ Pada saat dit!nt!t !nt!k berbahasaC bai kepentinan 'an lebih terarah
denan maks!d tertent!" kita %ender!n kak!$ Kita akan berbahasa se%ara terbata)bata ata!
men%amp!rkan bahasa standar denan bahasa nonstandar ata! bahkan" men%amp!rkan bahasa ata!
istilah asin ke dalam !raian kita$ Padahal" bahasa bersi-at sanat l!(es" sanat manip!lati-$ Kita
selal! dapat memanip!lasi bahasa !nt!k kepentinan dan t!#!an tertent!$ Lihat sa#a" baaimana
pandain'a oran)oran berpolitik melal!i bahasa$ Kita selal! dapat memanip!lasi bahasa !nt!k
kepentinan dan t!#!an tertent!$ Aar dapat memanip!lasi bahasa" kita har!s menetah!i -!nsi)
-!nsi bahasa$
Pada dasarn'a" bahasa memiliki -!nsi)-!nsi tertent! 'an di!nakan berdasarkan keb!t!han
seseoran" 'akni sebaai alat !nt!k menekspresikan diri" sebaai alat !nt!k berkom!nikasi"
sebaai alat !nt!k menadakan interasi dan beradaptasi sosial dalam link!nan ata! sit!asi
tertent!" dan sebaai alat !nt!k melak!kan kontrol sosial +Kera-" .11:& 62$
Derasn'a ar!s lobalisasi di dalam kehid!pan kita akan berdampak p!la pada perkembanan dan
pert!mb!han bahasa sebaai sarana pend!k!n pert!mb!han dan perkembanan b!da'a" ilm!
penetah!an dan teknoloi$ Di dalam era lobalisasi it!" bansa Indonesia ma! tidak ma! har!s ik!t
berperan di dalam d!nia persainan bebas" baik di bidan politik" ekonomi" ma!p!n kom!nikasi$
Konsep)konsep dan istilah bar! di dalam pert!mb!han dan perkembanan ilm! penetah!an dan
teknoloi +iptek2 se%ara tidak lans!n memperka'a khasanah bahasa Indonesia$ Denan demikian"
sem!a prod!k b!da'a akan t!mb!h dan berkemban p!la ses!ai denan pert!mb!han dan
perkembanan ilm! penetah!an dan teknoloi it!" termas!k bahasa Indonesia" 'an dalam it!"
sekali!s berperan sebaai prasarana berpikir dan sarana pend!k!n pert!mb!han dan
perkembanan iptek it! +S!nar'o" .116" .1182$
.0
Men!r!t S!nar'o +/000 & 92" tanpa adan'a bahasa +termas!k bahasa Indonesia2 iptek tidak dapat
t!mb!h dan berkemban$ Selain it! bahasa Indonesia di dalam str!kt!r b!da'a" tern'ata memiliki
ked!d!kan" -!nsi" dan peran anda" 'ait! sebaai akar dan prod!k b!da'a 'an sekali!s
ber-!nsi sebaai sarana ber-ikir dan sarana pend!k!n pert!mb!han dan perkembanan ilm!
penetah!an dan teknoloi$ Tanpa peran bahasa ser!pa it!" ilm! penetah!an dan teknoloi tidak
akan dapat berkemban$ Implikasin'a di dalam penembanan da'a nalar" men#adikan bahasa
sebaai prasarana ber-ikir modern$ Oleh karena it!" #ika %ermat dalam men!nakan bahasa" kita
akan %ermat p!la dalam ber-ikir karena bahasa mer!pakan %ermin dari da'a nalar +pikiran2$
Hasil penda'a!naan da'a nalar it! sanat berant!n pada raam bahasa 'an di!nakan$
Pembiasaan pen!naan bahasa Indonesia 'an baik dan benar akan menhasilkan b!ah pemikiran
'an baik dan benar p!la$ Ken'ataan bah(a bahasa Indonesia sebaai (!#!d identitas bahasa
Indonesia men#adi sarana kom!nikasi di dalam mas'arakat modern$ Bahasa Indonesia bersikap
l!(es sehina mamp! men#alankan -!nsin'a sebaai sarana kom!nikasi mas'arakat modern$
1. 1. Bahasa sebagai Alat kspresi %iri
Pada a(aln'a" seoran anak men!nakan bahasa !nt!k menekspresikan kehendakn'a ata!
perasaann'a pada sasaran 'an tetap" 'akni a'ah)ib!n'a$ Dalam perkembanann'a" seoran anak
tidak lai men!nakan bahasa han'a !nt!k menekspresikan kehendakn'a" melainkan #!a !nt!k
berkom!nikasi denan link!nan di sekitarn'a$ Setelah kita de(asa" kita men!nakan bahasa"
baik !nt!k menekspresikan diri ma!p!n !nt!k berkom!nikasi$ Seoran pen!lis menekspresikan
dirin'a melal!i t!lisann'a$ Sebenarn'a" seb!ah kar'a ilmiah p!n adalah sarana pen!nkapan diri
seoran ilm!(an !nt!k men!n#!kkan kemamp!ann'a dalam seb!ah bidan ilm! tertent!$ Fadi" kita
dapat men!lis !nt!k menekspresikan diri kita ata! !nt!k men%apai t!#!an tertent!$
Sebaai %ontoh lainn'a" t!lisan kita dalam seb!ah b!k!" mer!pakan hasil ekspresi diri kita$ Pada
saat kita men!lis" kita tidak memikirkan siapa pemba%a kita$ Kita han'a men!ankan isi hati dan
perasaan kita tanpa memikirkan apakah t!lisan it! dipahami oran lain ata! tidak$ Akan tetapi" pada
saat kita men!lis s!rat kepada oran lain" kita m!lai berpikir kepada siapakah s!rat it! akan
dit!#!kan$ Kita memilih %ara berbahasa 'an berbeda kepada oran 'an kita hormati dibandinkan
denan %ara berbahasa kita kepada teman kita$
Pada saat men!nakan bahasa sebaai alat !nt!k menekspresikan diri" si pemakai bahasa tidak
perl! mempertimbankan ata! memperhatikan siapa 'an men#adi pendenarn'a" pemba%an'a"
ata! khala'ak sasarann'a$ Ia men!nakan bahasa han'a !nt!k kepentinann'a pribadi$ >!nsi ini
berbeda dari -!nsi berik!tn'a" 'akni bahasa sebaai alat !nt!k berkom!nikasi$
..
Sebaai alat !nt!k men'atakan ekspresi diri" bahasa men'atakan se%ara terb!ka seala ses!at! 'an
tersirat di dalam dada kita" sek!ran)k!rann'a !nt!k memakl!mkan keberadaan kita$ 4ns!r)!ns!r
'an mendoron ekspresi diri antara lain &
) aar menarik perhatian oran lain terhadap kita"
) keininan !nt!k membebaskan diri kita dari sem!a tekanan emosi
Pada tara- perm!laan" bahasa pada anak)anak sebaian berkemban sebaai alat !nt!k men'atakan
dirin'a sendiri +,or's Kera-" .11: &72$
1. 2. Bahasa sebagai Alat K&munikasi
Kom!nikasi mer!pakan akibat 'an lebih #a!h dari ekspresi diri$ Kom!nikasi tidak akan semp!rna
bila ekspresi diri kita tidak diterima ata! dipahami oleh oran lain$ Denan kom!nikasi p!la kita
mempela#ari dan me(arisi sem!a 'an pernah di%apai oleh nenek mo'an kita" serta apa 'an
di%apai oleh oran)oran 'an seEaman denan kita$
Sebaai alat kom!nikasi" bahasa mer!pakan sal!ran per!m!san maks!d kita" melahirkan perasaan
kita dan mem!nkinkan kita men%iptakan ker#a sama denan sesama (ara$ Ia menat!r berbaai
ma%am akti3itas kemas'arakatan" meren%anakan dan menarahkan masa depan kita +,or's Kera-"
.11: & 72$
Pada saat kita men!nakan bahasa sebaai alat kom!nikasi" kita s!dah memiliki t!#!an tertent!$
Kita inin dipahami oleh oran lain$ Kita inin men'ampaikan aasan 'an dapat diterima oleh
oran lain$ Kita inin memb!at oran lain 'akin terhadap pandanan kita$ Kita inin mempenar!hi
oran lain$ Lebih #a!h lai" kita inin oran lain membeli hasil pemikiran kita$ Fadi" dalam hal ini
pemba%a ata! pendenar ata! khala'ak sasaran men#adi perhatian !tama kita$ Kita men!nakan
bahasa denan memperhatikan kepentinan dan keb!t!han khala'ak sasaran kita$
Pada saat kita men!nakan bahasa !nt!k berkom!nikasi" antara lain kita #!a mempertimbankan
apakah bahasa 'an kita !nakan lak! !nt!k di#!al$ Oleh karena it!" serinkali kita mendenar
istilah Gbahasa 'an kom!nikati-A$ Misaln'a" kata makr& han'a dipahami oleh oran)oran dan
tinkat pendidikan tertent!" nam!n kata besar ata! luas lebih m!dah dimenerti oleh mas'arakat
!m!m$ Kata griya, misaln'a" lebih s!lit dipahami dibandinkan kata rumah ata! +isma. Denan
kata lain" kata besar" l!as" r!mah" (isma, dianap lebih kom!nikati- karena bersi-at lebih !m!m$
Sebalikn'a" kata)kata ri'a ata! makro akan memberi n!ansa lain pada bahasa kita" misaln'a"
n!ansa keilm!an" n!ansa intelekt!alitas" ata! n!ansa tradisional$
./
Bahasa sebaai alat ekspresi diri dan sebaai alat kom!nikasi sekali!s p!la mer!pakan alat !nt!k
men!n#!kkan identitas diri$ Melal!i bahasa" kita dapat men!n#!kkan s!d!t pandan kita"
pemahaman kita atas s!at! hal" asal !s!l bansa dan neara kita" pendidikan kita" bahkan si-at kita$
Bahasa men#adi %ermin diri kita" baik sebaai bansa ma!p!n sebaai diri sendiri$
1. 3. Bahasa sebagai Alat 'ntegrasi dan Adaptasi $&sial
Bahasa disampin sebaai salah sat! !ns!r keb!da'aan" mem!nkinkan p!la man!sia
meman-aatkan penalaman)penalaman mereka" mempela#ari dan menambil baian dalam
penalaman)penalaman it!" serta bela#ar berkenalan denan oran)oran lain$ Anota)anota
mas'arakat han'a dapat dipersat!kan se%ara e-isien melal!i bahasa$ Bahasa sebaai alat
kom!nikasi" lebih #a!h mem!nkinkan tiap oran !nt!k merasa dirin'a terikat denan kelompok
sosial 'an dimas!kin'a" serta dapat melak!kan sem!a keiatan kemas'arakatan denan
menhindari se#a!h m!nkin bentrokan)bentrokan !nt!k memperoleh e-isiensi 'an setini)
tinin'a$ Ia mem!nkinkan interasi +pemba!ran2 'an semp!rna bai tiap indi3id! denan
mas'arakatn'a +,or's Kera-" .11: & 82$
=ara berbahasa tertent! selain ber-!nsi sebaai alat kom!nikasi" ber-!nsi p!la sebaai alat
interasi dan adaptasi sosial$ Pada saat kita beradaptasi kepada link!nan sosial tertent!" kita akan
memilih bahasa 'an akan kita !nakan berant!n pada sit!asi dan kondisi 'an kita hadapi$ Kita
akan men!nakan bahasa 'an berbeda pada oran 'an berbeda$ Kita akan men!nakan bahasa
'an nonstandar di link!nan teman)teman dan men!nakan bahasa standar pada oran t!a ata!
oran 'an kita hormati$
Pada saat kita mempela#ari bahasa asin" kita #!a ber!saha mempela#ari baaimana %ara
men!nakan bahasa terseb!t$ Misaln'a" pada sit!asi apakah kita akan men!nakan kata tertent!"
kata manakah 'an sopan dan tidak sopan$ Bilamanakah kita dalam berbahasa Indonesia boleh
mene!r oran denan kata Kamu ata! Saudara ata! Bapak ata! Anda? Bai oran asin" pilihan
kata it! pentin aar ia diterima di dalam link!nan pera!lan oran Indonesia$ Fanan sampai ia
men!nakan kata kamu !nt!k men'apa seoran pe#abat$ Demikian p!la #ika kita mempela#ari
bahasa asin$ Fanan sampai kita salah men!nakan tata %ara berbahasa dalam b!da'a bahasa
terseb!t$ Denan men!asai bahasa s!at! bansa" kita denan m!dah berba!r dan men'es!aikan
diri denan bansa terseb!t$
1. 4. Bahasa sebagai Alat K&ntr&l $&sial
Sebaai alat kontrol sosial" bahasa sanat e-ekti-$ Kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita
sendiri ata! kepada mas'arakat$ Berbaai peneranan" in-ormasi" ma!p!n pendidikan disampaikan
.6
melal!i bahasa$ B!k!)b!k! pela#aran dan b!k!)b!k! instr!ksi adalah salah sat! %ontoh pen!naan
bahasa sebaai alat kontrol sosial$
=eramah aama ata! dak(ah mer!pakan %ontoh pen!naan bahasa sebaai alat kontrol sosial$
Lebih #a!h lai" orasi ilmiah ata! politik mer!pakan alat kontrol sosial$ Kita #!a serin menik!ti
disk!si ata! a%ara bin%an)bin%an (talk show) di tele3isi dan radio$ Iklan la'anan mas'arakat ata!
la'anan sosial mer!pakan salah sat! (!#!d penerapan bahasa sebaai alat kontrol sosial$ Sem!a it!
mer!pakan keiatan berbahasa 'an memberikan kepada kita %ara !nt!k memperoleh pandanan
bar!" sikap bar!" perilak! dan tindakan 'an baik$ Di sampin it!" kita bela#ar !nt!k men'imak dan
mendenarkan pandanan oran lain menenai s!at! hal$
=ontoh -!nsi bahasa sebaai alat kontrol sosial 'an sanat m!dah kita terapkan adalah sebaai
alat peredam rasa marah$ Men!lis mer!pakan salah sat! %ara 'an sanat e-ekti- !nt!k meredakan
rasa marah kita$ T!ankanlah rasa donkol dan marah kita ke dalam bent!k t!lisan$ Biasan'a" pada
akhirn'a" rasa marah kita berans!r)ans!r menhilan dan kita dapat melihat persoalan se%ara
lebih #elas dan tenan$
Men!r!t Tarian +.1;:2" -!nsi bahasa adalah sebaai sarana kom!nikasi$ Dalam arti l!as"
kom!nikasi adalah proses transaksi dinamis 'an memandatkan kom!nikator !nt!k +to code)
berperilak!" 3erbal ma!p!n non3erbal$
%. ,andasan (e&ri Bela-ar Bahasa
1. (e&ri Beha.i&ristik
Bapak beha3ioristik 'an terkenal di Amerika 'ait! Fohn B$ Hatson +.;:; B .18;2$ Bahasa
mer!pakan baian -!ndamental dari kesel!r!han perilak! man!sia$ Teori beha3ioristik
mem!mp!nkan perhatiann'a pada aspek 'an dirasakan se%ara lans!n pada perilak! berbahasa
serta h!b!nan antara stim!l!s dan respons pada d!nia sekelilinn'a$ Seoran berha3ioris
menanap bah(a perilak! berbahasa 'an e-ekti- mer!pakan hasil respon tertent! 'an
dik!atkan" respons it! akan men#adi kebiasaan$ +%ontoh& Anak 'an minta s!s! pada ib!n'a oleh ib!
diberi s!s!2 maka hal ini apabila selal! dit!r!ti oleh ib!" san anak akan minta s!s! denan %ara
seperti it! ter!s$ Pern'ataan ini diteliti oleh Skinner 'an dikenal denan teorin'a bela#ar
diseb!t operant conditioning. Konsep ini mena%! pada kondisi di mana man!sia<binatan
menirimkan respons <oprerant +!#aran<kalimat2 tanpa ada stim!l!s 'an tampak$Operant it!
dipertahankan denan pen!atan$
Pendapat Skinner ditentan oEleh Noam =homsk' +.1812" tetapi pada tah!n .1:0" Kenneth
Ma% =orI!adale memberikan #a(aban atas kritikan =homsk'$ Beberapa lin!is dan ahli psikoloi
.7
sependapat denan Skinner bah(a model Skinner tentan perilak! berbahasa dapat diterima se%ara
memadai pada kapasitas memperoleh bahasa" perkembanan bahasa" hal bahasa"dan teori makna$
Ahli Psikoloi men!s!lkan modi-ikasi teori beha3iorisme" %ontohn'a terori modi-ikasi
'an dikembankan dari teori Pa3lo3" 'akni teori konti!itas$ Misaln'a penertian makna"
dipertan!n#a(abkan denan pern'ataan bah(a ransanan kebahasaan +kata<kalimat2
meman%in respons mediasi" 'akni s(astik!lasi$
=harles Osood men'eb!t s(astim!lasi seb!ah proses mediasi representasional" 'akni
proses 'an tidak tampak 'an bererak dalam diri pembela#ar$ Teori mediasi men#elaskan hakikat
bahasa denan makna berba! mentalisme$ Dalam teori mediasi masih terdapat pertan'aan)
pertan'aan 'an bel!m ter#a(ab" hakikat bahasa dan h!b!nan interal antara makna dan !#aran tak
terpe%ahkan
Pend!k!n teori beha3iorisme 'an lain adalah Fenkins dan Palermo +.1972$ Mereka
mensitesiskan lin!istik enerati- denan pendekatan mediasi !nt!k bahasa anak$ Anak
memperoleh keranka tata bahasa str!kt!r -rase dan bela#ar ek!i3alensi stim!l!s respons 'an dapat
dianti dalam tiap keranka$
Teorin'a Fenkis dan Palermo menalami keaalan !nt!k men#elaskan hakikat bahasa 'an
abstrak$ Pendapat ahli psikoloi beha3iorisme 'an menekankan pada obser3asi empirik dan
metode ilmiah han'a dapat m!lai men#elaskan kea#aiban pemerolehan dan bela#ar bahasa dan ranah
ka#ian bahasa 'an sanat l!as masih tak tersent!h$
/$ (e&ri #enerati/
a. (e&ri "ati.isme
Teori nati3isme dihasilkan dari pern'ataan bah(a pembela#aran bahasa ditent!kan oleh
bakat$ Lenneber +.19:2 men'atakan bah(a bahasa it! mer!pakan perilak! kh!s!s man!sia dan
%ara pemahaman tertent!" penkateorian kemamp!an"dan mekanisme bahasa 'an lain ditent!kan
se%ara biolois$ Teori Nati3isme =homsk' dalam Hadle' +.116& 7;2 'an mer!pakan tokoh !tama
olonan ini menatakan bah(asann'a han'a man!sialah sat!)sat!n'a makhl!k T!han 'an dapat
melak!kan kom!nikasi le(at bahasa 3erbal$ =homsk' #!a men'atakan bah(a setiap anak 'an
lahir ke d!nia telah memiliki bekal denan apa 'an diseb!tn'a Galat pen!asaan bahasaA ata!
LAD (Language Acquisition e!ice). M%Neill mendeskripsikan LAD men#adi empat bakat bahasa$
Kemamp!an membedakan b!n'i !#aran denan b!n'i 'an lain dalam link!nann'a Kemamp!an
menoranisasikan peristi(a bahasa ke dalam 3ariasi 'an beraam$ Penetah!an adan'a sistem
bahasa tertent! 'an m!nkin dan sistem 'an lain 'an tak m!nkin$ Kemamp!an !nt!k tetap
mene3al!asi sistem perkembanan bahasa 'an membent!k sistem 'an m!nkin denan %ara
'an palin sederhana dari data kebahasaan 'an diperoleh$ Tata bahasa anak mena%! pada tata
.8
bahasa t!mp! +pi!ot grammar2$ 4#aran anak sat! d!a kata m!la)m!la mer!pakan per(!#!dan d!a
kelas kata terpisah dan b!kan d!a kata 'an dilempar bersama$ Kalimat Bkata t!mp! Jkata terb!ka$
S!mbanan teori nati3isme&
.$ Bebas dari keterbatasan dari metode ilmiah !nt!k men#ela#ah ses!at! 'an tak tampak" tak
dapat diobser3asi" berada di ba(ah perm!kaan 'an tersemb!n'i" str!kt!r kebahasaan 'an
abstrak 'an dikembankan anak$
/$ Deskripsi bahasa anak sebaai sistem 'an sah" taat kaidah" dan konsisten$ Bahasa anak pada
tiap tahap it! sistematik" artin'a anak se%ara berkelan#!tan membent!k hipotesis dasar denan
mas!kan 'an diteriman'a dan men!#i kebenarann'a$ Hipotesis terseb!t ter!s dire3isi"
dibent!k lai" ata! kadan dipertahankan$
6$ Konstr!ksi se#!mlah keka'aan potensial dari tata bahasa !ni3ersal$
b. (e&ri K&gniti/isme
Slobin +.1:.2 menatakan bah(a dalam sem!a bahasa" bela#ar semantik berant!n pada
perkembanan koniti-$ 4r!tan perkembanan it! ditent!kan oleh kompleksitas semantik daripada
kompleksitas str!kt!ral$
Bloom +.1:92" pen#elasan perkembanan bahasa berant!n pada pen#elasan koniti- 'an
tersel!b!n$ Apa 'an diketah!i anak menent!kan kode 'an dipela#arin'a !nt!k memahami pesan
dan men'ampaikann'a$
6$ (e&ri K&nstrukti.isme
Peneliti bahasa melihat bahasa mer!pakan mani-estasi kemamp!an koniti- dan e-ekti-
!nt!k dapat men#ela#ah d!nia" !nt!k berh!b!nan denan oran lain" dan !nt!k keperl!an diri
sendiri sebaai man!sia$
a$ Konisi dan perkembanan bahasa
Pieet menambarkan perkembanan sebaai hasil interaksi anak denan link!nann'a"
denan interaksi komplementer antara perkembanan koniti- persept!al denan penalaman
bahasa mereka$ Pen#elasan tentan perkembanan bahasa anak terant!n pada pen#elasan -aktor
koniti- 'an men#adi pen'ana bahasa$ Apa 'an diketah!i anak menent!kan apa 'an mereka
pela#ari tentan kode bahasa$
Slobin men'atakan bah(a sem!a bahasa bela#ar makna 'an terant!n pada
perkembanan koniti- dan !r!tan perkembanann'a lebih ditent!kan oleh kompleksitas makna it!
daripada kompleksitas bent!kn'a$ Interaksi sosial dan perkembanan bahasa disekitar pebela#ar
akan berpenar!h dalam perkembanan koniti- karena dises!aikan denan #en#an !!sia anak$
.9
Bahasa pada hakikatn'a di!nakan !nt!k kom!nikasi interakti-$ Dalam perspekti- ini" #ant!n
bahasa" -!nsi pramatik dan kom!nikati- dika#i$ Seperti %ontohn'a seoran anak dapat
memahami apa 'an disampaikan oleh la(an bi%ara #ika si anak menetah!i dan dalam konteks
so%ial 'an sama denan pembi%ara maka masalah 'an disampaikan akan #elas diterima oleh
san anak$
Perkembangan bahasa anak
1. Hakikat perkembangan bahasa anak
Dar#o(id#o#o +dalam Tarian dkk$".11;$"dalam >aisal dkk" /001&/).92men!nkapkan bah(a
pemerolehan bahasa anak it! tidaklah tiba)tiba ata!sekali!s" tetapi bertahap$ Kema#!an ma!p!n
berbahasa merekan ber#alanseirin denan perkembanan -isik" mental" intelekt!al" dan sosialn'a$
Olehkarena it!" perkembanan bahasa anak ditandai oleh keseimbanan dinamisata! s!at!
rankaian kesat!an 'an bererak dari b!n'i)b!n'i ata! !nkapan'an sederhana men!#! t!t!ran
'an lebih kompleks$ Tanisan" b!n'i)b!n'iata! !%apan 'an sederhana tak bermakna" dan
%elotehan ba'i mer!pakan #embatan 'an mem-asilitasi al!r perkembanan bahasa anak
men!#!kemamp!an berbahasa 'an lebih semp!rna$ Bai anak" %elotehan mer!pakansema%am
latihan !nt!k men!asai erak artik!latoris +alat !%ap2 'an lamakelamaan dikaitkan denan
kebermaknaan bent!k b!n'i 'an di!#arkann'a
Keterampilan berpikir diperl!kan aar sem!a aspek keterampilan berbahasa berkemban$ Piaet"
Br!ner" dan *'antsk' telah menem!kakanteori)teori perkembanan koniti- 'an palin
komprehensi- +Athe'" le(atRoss dan Roe" .110&60" dalam Darmi'ati dkk" .119&82$ Ketia pakar
terseb!tmenetah!i bah(a ada h!b!nan antara pikiran dan bahasa" tetapi mereka berbeda
dalam hal %ara pikiran dan bahasa it! berh!b!nan$ *'atsk' 'akin bah(a bahasa mer!pakan
dasar bai pembent!kan konsep dan pikiran$Keiaran tidak m!nkin ter#adi tanpa men!nakan
kata)kata !nt!k men!nkapkan b!ah pikiran$ Dia meneaskan bah(a bahasa diperl!kan!nt!k
setiap #enis keiatan bela#ar$ Berbeda denan *'atsk'" Piaet +dalamDarmi'ati" .119&92
menatakan bah(a bahasa it! pentin !nt!k beberapa #enis keiatan bela#ar tetapi tidak !nt!k
sem!a keiatan bela#ar$ Piaet 'akin bah(a perkembanan koniti- anak mendah!l!i
perkembanan bahasan'a$Piaet membai perkembanan koniti- ke dalam empat -ase" 'ait!
-asesensorimotor" -ase praoperasional" -ase operasi konkret" dan -ase operasi-ormal +Piaet"
.1:/& 71)1.$"dalamhttp&<<to'o) !to'$blospot$%om</001<08<koniti-)anak)!sia)dini$html2$a$
a. )ase $ens&rim&t&r 0usia 1 - 2 tahun2
.:
Pada masa d!a tah!n kehid!pann'a" anak berinteraksi denan d!nia disekitarn'a" ter!tama melal!i
akti3itas sensoris +melihat" meraba" merasa"men%i!m" dan mendenar2 dan persepsin'a terhadap
erakan -isik" danakn3itas 'an berkaitan denan sensoris terseb!t$ Koordinasi
akti3itas inidiseb!t denan istilah sensorimotor$>ase sensorimotor dim!lai denan erakan)
erakan re-leks 'an dimilikianak se#ak ia dilahirkan$ >ase ini berakhir pada !sia / tah!n$ Pada
masa ini"anak m!lai memban!n pemahamann'a tentan link!nann'a melal!ikeiatan
sensorimotor" seperti menenam" menisap" melihat" melempar"dan se%ara perlahan ia m!lai
men'adari bah(a s!at! benda tidak men'at!denan link!nann'a" ata! dapat dipisahkan dari
link!nan di mana bendait! berada$ Selan#!tn'a" ia m!lai bela#ar bah(a benda)benda it!
memilikisi-at)si-at kh!s!s$Keadaan ini menand!n arti" bah(a anak telah m!lai
memban!n pemahamann'a terhadap aspek)aspek 'an berkaitan denan h!b!nanka!salitas"
bent!k" dan !k!ran" sebaai hasil pemaharnann'a terhadapakti3itas sensorimotor 'an
dilak!kann'a$Pada akhir !sia / tah!n" anak s!dah men!asai pola)pola sensorimotor 'an
bersi-at kompleks" seperti baaimana %ara mendapatkan benda 'andiininkann'a +menarik"
menenam ata! meminta2" men!nakan sat! benda denE!r t!#!an 'anb erbeda$
Denan benda 'ana da di tanann'a"ia melak!kan apa 'an diininkann'a$ Kemamp!an ini
mer!pakan a(alkemamp!an berpilar se%ara simbolis" 'ait! kemamp!an !nt!k memikirkans!at!
ob#ek tanpa kehadiran ob#ek terseb!t se%ara empiris$
b. /ase pra&perasi&nal 0usia 2-3 tahun2
Pada -ase praoperasional" anak m!lai men'adari bah(a pemahamann'atentan benda)benda di
sekitarn'a tidak han'a dapat dilak!kan melal!ikeiatan sensorimotor" akan tetapi #!a dapat
dilak!kan melal!i keiatan 'an bersi-at simbolis$ Keiatan simbolis ini dapat berbent!k
melak!kan per%akapan melal!i telepon mainan ata! berp!ra)p!ra men#adi bapak ata! ib!"dan
keiatan simbolis lainn3a >ase ini rnemberikan andil 'an besar bai perkembanan koniti- anak$
Pada -ase praoperasional" anak trdak berpikir se%ara operasional 'ait! s!at! proses berpikir 'an
dilak!kan denan #alanmeninternalisasi s!at! akti3itas 'an mem!nkinkan anak
menaitkann'adenan keiatan 'an telah dilak!kann'a sebel!mn'a$>ase ini mer!pakan slasa
perm!laan bai anak !nt!k memban!nkemamp!ann'a dalam men'!s!n pikirann'a$ Oleh sebab
it!" %ara berpikir anak pada -ase ini bel!m stabil dan tidak teroranisasi se%ara baik$
>ase praoperasional dapat %libai ke dalam tia s!b-ase" 'ait! s!b-ase -!nsisimbolis" s!b-ase
berpikir se%ara eosentris dan s!b-ase berpikir se%araint!iti-$S!b-ase -!nsi simbolis ter#adi pada
!sia / ) 7 tah!n$ Pada masa ini" anak telah memiliki kemamp!an !nt!k menarnbarkan s!at! ob#ek
'an se%ara-isik tidak hadir$ Kemamp!an ini memb!at anak dapat rnen!nakan balok) balok ke%il
!nt!k memban!n r!mah)r!mahan" men'!s!n p!EEle" dankeiatan lainn'a$ Pada masa ini" anak
.;
s!dah dapat menambar man!siase%ara sederhana$ S!b-ase berpikir se%ara eosentris ter#adi pada
!sia /)7tah!n$ Berpikir se%ara eosentris ditandai oleh ketidakmamp!an anak !nt!k memahami
perspekti- ata! %ara berpikir oran lain$ Benar ata! tidak benar" bal anak pada -ase ini" ditent!kan
oleh %ara pandann'a sendiri 'an diseb!tdenan istilah eosentris$8
!b-ase berpikir se%ata int!iti- tenadi pada !sia 7 ) : tah!n$ Masa inidiseb!t s!b-ase berpikir se%ara
int!iti- karena pada saat ini anah kelihatann3amenerti dan menetah!i ses!at!" seperti men'!s!n
balok meniadi r!mah)r!mahan" akan tetapi pada hakikatn'a tidak menetah!i alasan)alasan
'anmen'ebabkan balok it! dapat dis!s!n meniadi r!mah$ Denan kata lain" anak bel!m memiliki
kemamp!an !nt!k berpikir se%ara kritis tentan apa 'an adadibalik s!at! ke#adian$
c. )as e 4peras i K&nkret 0 us i a 3- 12 t ahun2
Pada -ase operasi konkret" kemamp!an anak !nt!k berpikir se%ara loiss!dah berkemban" denan
s'arat" ob'ek 'an men#adi s!mber berpikir loisterseb!t hadir se%ara konkret$ Kemamp!an
berpikir lois ini ter(!#!d dalarnkemamp!an menklasi-ikasikan ob'ek ses!ai denan
klasi-ikasin'a"men!r!tkan benda ses!ai denan !r!tann'a" kemamp!an !nt!k memahami%ara
pandan oran lain" dan kemamp!an berpikir se%ara ded!kti-$
d.)ase 4perasi )&rmal 012 tahun sampai usia de+asa2
>ase operasi -ormal ditandai oleh perpindahan dari %ara berpikir konkretke %ara berpikir abstrak$
Ke!lamp!an berpikir abstrak dapat dilihat darikemamp!an menem!kakan ide)ide" memprediksi
ke#adian 'an akan ter#adi"dan melak!kan proses berpikir ilmiah" 'ait! menem!kakan hipotesis
danmenent!kan %ara !nt!k memb!ktikan kebenaran hipotesis$
.1