Anda di halaman 1dari 6

T

e
m
a

B
i
l
.

Senarai Semak
S
e
b
e
l
u
m

Selepas
P
1
P
2
P
3
P
e
r
s
e
d
i
a
a
n

G
u
r
u

1.
Adakah hasil pembelajaran yang saya rancang
berdasarkan kebolehan murid dan sukatan pelajaran
(DSKP KSSR)?
/ / / /
2.
Adakah saya menunjukkan persediaan yang mencukupi
sebelum memulakan pengajaran?
/ / / /
3.
Adakah strategi dan aktiviti yang saya rancang sesuai dan
bertepatan dengan kebolehan murid?
X / / /
4.
Adakah sumber pengajaran dan pembelajaran yang saya
pilih sesuai dan mencukupi?
X / / /
5.
Adakah saya menerapkan unsur kemahiran berfikir dalam
rancangan pengajaran dan pembelajaran?
/ / / /
P
e
l
a
k
s
a
n
a
a
n

P
d
P

6.
Adakah saya berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk
belajar?
/ / / /
7.
Adakah saya melaksanakan langkah-langkah pengajaran
yang teratur dan terkawal?
X / / /
8.
Adakah saya berjaya menyampaikan pengajaran secara
berperingkat-peringkat?
X / / /
9.
Adakah kadar kelajuan penyampaian saya sesuai dengan
tahap kebolehan murid?
/ / / /
10.
Adakah saya memberikan penerangan dan arahan yang
jelas dan dipatuhi murid?
X / / /
11.
Adakah saya menunjukkan tahap penguasaan yang baik
dalam menerangkan konsep pecahan tak wajar?
X / / /
12.
Adakah latihan pengukuhan yang diberikan sesuai dan
mencukupi dengan tahap kebolehan murid?
X / / /
13.
Adakah saya memberikan bimbingan yang mencukupi
kepada setiap murid?
X / / /
14.
Adakah semua hasil pembelajaran yang dirancang berjaya
dicapai?
X / / /
P
e
n
g
l
i
b
a
t
a
n

M
u
r
i
d

15.
Adakah saya berjaya mewujudkan persekitaran yang
menggalakkan pembelajaran?
X / / /
16.
Adakah aktiviti yang saya jalankan melibatkan semua
murid?
X / / /
17.
Adakah murid menunjukkan perubahan tingkah laku yang
nyata?
X / / /
18.
Adakah murid responsif dan terlibat sepenuhnya dalam
aktiviti pengajaran?
X / / /
19.
Adakah murid menunjukkan kefahaman yang baik semasa
menjalankan aktiviti?
X / / /
B
i
l
.

Senarai Semak Sebelum Intervensi


Komen
1
Adakah hasil pembelajaran yang saya rancang
berdasarkan kebolehan murid dan sukatan pelajaran
(DSKP KSSR)?
/ Menepati huraian sukatan
pelajaran
2
Adakah saya menunjukkan persediaan yang mencukupi
sebelum memulakan pengajaran?
/ Kesemua bahan telah
disediakan bagi setiap
aktiviti
3
Adakah strategi dan aktiviti yang saya rancang sesuai
dan bertepatan dengan kebolehan murid?
X Strategi pdp yang
berpusatkan guru.
4
Adakah sumber pengajaran dan pembelajaran yang saya
pilih sesuai dan mencukupi?
X Perbanyakkan contoh untuk
memberi kefahaman
5
Adakah saya menerapkan unsur kemahiran berfikir
dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran?
/ Guru banyak bersoal jawb
dengan murid
6
Adakah saya berjaya mewujudkan kesediaan murid
untuk belajar?
/ Set Induksi guru baik.Namun
perlu selitkan unsur kecindan
7
Adakah saya melaksanakan langkah-langkah pengajaran
yang teratur dan terkawal?
X Guru perlu terangkang satu-
persatu baru murid lebih
faham
8
Adakah saya berjaya menyampaikan pengajaran secara
berperingkat-peringkat?
X Penyampaian isi tidak
teratur.Penggunaan masa
tidak dikawal.
9
Adakah kadar kelajuan penyampaian saya sesuai dengan
tahap kebolehan murid?
/ Kelajuan penyampaian baik.
namun perlu beri perhatian
murid lemah
10
Adakah saya memberikan penerangan dan arahan yang
jelas dan dipatuhi murid?
X Arahan kepada murid perlu
jelas (ulang jika perlu)
11
Adakah saya menunjukkan tahap penguasaan yang baik
dalam menerangkan konsep pecahan tak wajar?
X Penguasaan guru kurang baik
kerana guru kelihatan kurang
yakin
12
Adakah latihan pengukuhan yang diberikan sesuai dan
mencukupi dengan tahap kebolehan murid?
/ Latihan sesuai dengan aras
murid namun perlukan
peneguhan
13
Adakah saya memberikan bimbingan yang mencukupi
kepada setiap murid?
X Guru banyak fokus pada
murid yang berada di tengah
dan hadapan.
14
Adakah semua hasil pembelajaran yang dirancang
berjaya dicapai?
X Beberapa hasil pembelajaran
tidak dapat dicapai.tiada bbb
untuk pemahaman konsep
15
Adakah saya berjaya mewujudkan persekitaran yang
menggalakkan pembelajaran?
X Tiada kepelbagaian aktiviti.
murid kurang beri tumpuan
16
Adakah aktiviti yang saya jalankan melibatkan semua
murid?
X Penglibatan murid kurang
17
Adakah murid menunjukkan perubahan tingkah laku
yang nyata?
X Murid yang lemah masih
tidak faham
18
Adakah murid responsif dan terlibat sepenuhnya dalam
aktiviti pengajaran?
X Wujudkan komunikasi dua
hala
19
Adakah murid menunjukkan kefahaman yang baik
semasa menjalankan aktiviti?
X Ramai murid salah konsep.
tidak dapat menjawab soalan
B
i
l
.

Senarai Semak Semasa Intervensi


Komen
1 Adakah hasil pembelajaran yang saya rancang
/ Menepati huraian sukatan
berdasarkan kebolehan murid dan sukatan pelajaran
(DSKP KSSR)?
pelajaran.eksplisit.
2
Adakah saya menunjukkan persediaan yang mencukupi
sebelum memulakan pengajaran?
/ Kesemua bahan telah
disediakan bagi setiap
aktiviti.Memenuhi gaya
belajar murid. lipat kertas
dan lakonan-kinestetik,model
gambar-visual.
3
Adakah strategi dan aktiviti yang saya rancang sesuai
dan bertepatan dengan kebolehan murid?
/ Strategi pdp yang
berpusatkan murid.pemilhan
aktiviti sangat sesuai.
4
Adakah sumber pengajaran dan pembelajaran yang saya
pilih sesuai dan mencukupi?
/ Contoh diberikan sangat
sesuai.Mampu memberi
kefahaman mendalam.
5
Adakah saya menerapkan unsur kemahiran berfikir
dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran?
/ Guru banyak meminta murid
hands-on. galak murid
meneroka

Adakah saya berjaya mewujudkan kesediaan murid
untuk belajar?
/ Aktiviti menarik tumpuan
dan menyeronokkan.
7
Adakah saya melaksanakan langkah-langkah pengajaran
yang teratur dan terkawal?
/ Pelaksanaan guru sangat
tersusun dan baik.
8
Adakah saya berjaya menyampaikan pengajaran secara
berperingkat-peringkat?
/ Langkah aktiviti diajar secara
berperingkat.Ada
pemeringkatan
9
Adakah kadar kelajuan penyampaian saya sesuai dengan
tahap kebolehan murid?
/ Kelajuan penyampaian baik
dan murid dapat melakukan
semua langkah aktiviti
10
Adakah saya memberikan penerangan dan arahan yang
jelas dan dipatuhi murid?
/ Penerangan jelas dan
terperinci. Semua murid ikut
arahan yang diberikan
11
Adakah saya menunjukkan tahap penguasaan yang baik
dalam menerangkan konsep pecahan tak wajar?
/ Penguasaan guru bagi setiap
teknik sangat baik.
Penerangan sangat lancar.
12
Adakah latihan pengukuhan yang diberikan sesuai dan
mencukupi dengan tahap kebolehan murid?
/ Banyak latihan yang
diberikan memberika
kefahaman konsp yang
mendalam
13
Adakah saya memberikan bimbingan yang mencukupi
kepada setiap murid?
/ Guru mebimbing setiap
murid dengan berjaya
14
Adakah semua hasil pembelajaran yang dirancang
berjaya dicapai?
/ Semua hasil berjaya dicapai
15
Adakah saya berjaya mewujudkan persekitaran yang
menggalakkan pembelajaran?
/ Murid bersungguh-sungguh
melakukan aktiviti
16
Adakah aktiviti yang saya jalankan melibatkan semua
murid?
/ Aktiviti melibatkan semua
murid. Murid aktif dalam
proses pdp
17
Adakah murid menunjukkan perubahan tingkah laku
yang nyata?
/ Murid yang lemah boleh
menjawab soalan yang lebih
sukar dan semakin sukar.
18
Adakah murid responsif dan terlibat sepenuhnya dalam
aktiviti pengajaran?
/ Murid sentiasa ingin
menjawab soalan
19
Adakah murid menunjukkan kefahaman yang baik
semasa menjalankan aktiviti?
/ Murid berjaya menjalankan
aktiviti sebak sahaja selepas
diterangkan

Komen Sebelum
Intervensi
Komen Selepas Intervensi
1 Telah dirancang dengan
baik mengikut dokumen
standard tetapi tidak
dinyatakan mengikut
urutan perkembangan.
Hasil pembelajaran dirancang dengan baik
serta dinyatakan dengan jelas dan eksplisit.
Mengikut dokumen standard.
2 Kesemua bahan telah
disediakan bagi setiap
aktiviti namun kurang
menarik.
Kesemua bahan telah disediakan bagi setiap
aktiviti.Memenuhi gaya belajar murid. lipat
kertas dan lakonan-kinestetik,model gambar-
visual.
3 Strategi berpusatkan
guru.Guru perlu
mempelbagaikan aktiviti
dan strategi
pembelajaran yang
dirancang.
Strategi pdp yang berpusatkan
murid.Pemilihan strategi dan aktiviti yang
dirancang sesuai dengan tahap murid.
Strategi pdp berpusatkan bahan dan murid.
4 Guru perlu lebih kreatif
dengan menggunakan
sumber selain buku teks
dan penggunaan papan
putih sahaja.
Pemilihan sumber yang baik dan sesuai
untuk memberikan kefahaman mendalam
kepada murid. Sumber mencukupi dan
menarik.
5 Tiada dinyatakan bahan
ransangan yang sesuai
dengan penerapan unsur
kb.
Guru menyatakan unsur KB dengan jelas dan
terdapat langkah pdp utk penguasaan
kemahiran berfikir.
6 Guru berjaya
mewujudkan kesediaan
murid.Dapat
menceriakan pdp
melalui set induksi yang
menarik tumpuan
sebahagian besar murid.
Berjaya mewujudkan kesediaan murid. set
induksi amat menarik dan menyeronokkan.
7 Langkah pengajaran
kurang teratur. Guru
kurang berjaya
mengawal murid dan
kurang kawalan masa.
Langkah pengajaran sangat baik, terkawal
dan jelas. Pelaksanaan langkah mengikut
perancangan.
8 Penyampaian isi kurang
teratur. Guru perlu
terangkan contoh satu
persatu mengikut aras
murid.
Ada pemeringkatan isi pembelajaran
mengikut urutan. Bahan berjaya disampaikan
secara berperingkat-peringkat.
9 Kelajuan penyampaian
sesuai dengan tahap
sebahagian besar
murid.Namun perlu beri
perhatian murid yang
lemah.
Kelajuan penyampaian baik dan murid dapat
mengikuti semua langkah aktiviti.1
0
Arahan kepada murid
perlu jelas (ulang jika
perlu)
Penerangan jelas dan terperinci. Semua
murid ikut arahan yang diberikan
1
1
Penguasaan guru kurang
baik kerana guru
kelihatan kurang yakin.
Penguasaan guru bagi setiap teknik sangat
baik. Penerangan sangat lancar.
1
2
Latihan sesuai dengan
aras murid namun
perlukan peneguhan
Banyak latihan yang diberikan memberikan
kefahaman konsep yang mendalam
1
3
Guru banyak fokus pada
murid yang berada di
tengah dan hadapan.
Guru membimbing setiap murid dengan
berjaya
1
4
Beberapa hasil
pembelajaran tidak
dapat dicapai.tiada bbb
untuk pemahaman
konsep
Semua hasil berjaya dicapai
1
5
Tiada kepelbagaian
aktiviti. murid kurang
beri tumpuan
Murid bersungguh-sungguh melakukan
aktiviti
1
6
Penglibatan murid
kurang
Aktiviti melibatkan semua murid. Murid
aktif dalam proses pdp
1
7
Murid yang lemah
masih tidak faham
Murid yang lemah boleh menjawab soalan
yang lebih sukar dan semakin sukar.
1
8
Wujudkan komunikasi
dua hala
Murid sentiasa ingin menjawab soalan
1
9
Ramai murid salah
konsep. tidak dapat
menjawab soalan
Murid berjaya menjalankan aktiviti sebak
sahaja selepas diterangkan