Anda di halaman 1dari 2

Item Komen Sebelum Intervensi Komen Selepas Intervensi

1. Menepati huraian sukatan


pelajaran
Menepati huraian sukatan
pelajaran.eksplisit.
2. Kesemua bahan telah
disediakan bagi setiap aktiviti
Kesemua bahan telah disediakan
bagi setiap aktiviti.Memenuhi gaya
belajar murid. lipat kertas dan
lakonan-kinestetik,model gambar-
visual.
3. Strategi pdp yang
berpusatkan guru.
Strategi pdp yang berpusatkan
murid.pemilihan aktiviti sangat
sesuai.
4. Perbanyakkan contoh untuk
memberi kefahaman
Contoh diberikan sangat
sesuai.Mampu memberi kefahaman
mendalam.
5. Guru banyak bersoal jawab
dengan murid
Guru banyak meminta murid
hands-on. galak murid meneroka
6. Set Induksi guru baik.Namun
perlu selitkan unsur kecindan
Aktiviti menarik tumpuan dan
menyeronokkan.
7. Kawalan kelas perlu
dipertingkatkan
Pelaksanaan guru sangat tersusun
dan baik.
8. Penyampaian isi tidak
teratur.Penggunaan masa
tidak dikawal.
Langkah aktiviti diajar secara
berperingkat.Ada pemeringkatan
9. Kelajuan penyampaian baik.
namun perlu beri perhatian
murid lemah
Kelajuan penyampaian baik dan
murid dapat melakukan semua
langkah aktiviti
10. Arahan kepada murid perlu
jelas (ulang jika perlu)
Penerangan jelas dan terperinci.
Semua murid ikut arahan yang
diberikan
11. Penguasaan guru kurang baik
kerana guru kelihatan kurang
yakin
Penguasaan guru bagi setiap teknik
sangat baik. Penerangan sangat
lancar.
12. Latihan sesuai dengan aras
murid namun perlukan
peneguhan
Banyak latihan yang diberikan
memberika kefahaman konsp yang
mendalam
13. Guru banyak fokus pada
murid yang berada di tengah
dan hadapan.
Guru mebimbing setiap murid
dengan berjaya
14. Beberapa hasil pembelajaran
tidak dapat dicapai.tiada bbb
untuk pemahaman konsep
Semua hasil berjaya dicapai
15. Tiada kepelbagaian aktiviti.
murid kurang beri tumpuan
Murid bersungguh-sungguh
melakukan aktiviti
16. Penglibatan murid kurang Aktiviti melibatkan semua murid.
Murid aktif dalam proses pdp
17. Murid yang lemah masih
tidak faham
Murid yang lemah boleh menjawab
soalan yang lebih sukar dan
semakin sukar.
18. Wujudkan komunikasi dua
hala
Murid sentiasa ingin menjawab
soalan
19. Ramai murid salah konsep.
tidak dapat menjawab soalan
Murid berjaya menjalankan aktiviti
sebaik sahaja selepas diterangkan