Anda di halaman 1dari 6

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA


PENTAKSIRAN KERJA KURSUS-PROJEK
JUN NOV 2014
(Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan)

Kursus:
PKE 3103E
Pendidikan Kesihatan Seksualiti
Sexuality Health Education
Tempoh:

4 minggu

Tarikh Mula: 2 Sept 2014

Tarikh Serahan: 6 Oktober
2014


Program:

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Ambilan Jan 2014
Tahun /
Semester: 3
Jun 2014 / Semester 2

Kumpulan:

PISMP Amb Jun 2013 (GSTT)

Disediakan oleh:

Noni Bt. Maki


Disahkan oleh:

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

Nama & Tandatangan
Noni Bt. MakiRavi A/L
Margapandu
Tarikh :

29 Ogos 2014 29 Ogos 20142
JABATAN : PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KESIHATAN SEKSUALITI
KUMPULAN : PISMP
SEMESTER : KEDUA


Tarikh Mula


2 Sept 2014

Tarikh Hantar


6 Oktober 20141. Menghasilkan peningkatan profesionalisme kendiri secara berterusan.

2. Menginterpretasi bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran & pembelajaran yang berkesan.

3. Menyenaraikan tanggung jawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan.

4. Mempamerkan kerjasama sesama rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.


Kerja kursus ini bagi menilai hasil Pembelajaran 2, 3 dan 4 sahaja.
.3


Pada akhir tugasan kerja kursus ini, pelajar-pelajar dapat:
1. Memilih satu dari pada lima tajuk dalam Pendidikan Kesihatan Seksualiti dan membuat :
i. Satu penerangan pendek tentang tajuk tersebut
ii. Cara-cara meningkatkan kualiti kesihatan diri supaya tidak terkena dengan penyakit tersut. Beri contoh-contoh yang sesuai.

2. Menghasilkan satu buku panduan kesihatan yang boleh digunapakai sebagai bahan rujukan di sekolah.
3. Memasukkan grafik yang menarik dalam buku panduan kesihatan tersebut.
4. Melengkapkan ujian dan solan kuiz berdasarkan tajuk-tajuk dalam kursus ini.
5. Membuat penilaian terhadap buku panduan kesihatan yang telah dihasilkan.Subjek ini bertujuan untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan
keterampilan profesionalisme dalam bidang Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
Falsafah Pendidikan Guru
Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani, anda haruslah berusaha melengkapkan diri anda dengan pelbagai pengetahuan kemahiran
yang berkaitan bagi menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
4

Spesifikasi Tugasan
Tajuk

Tugasan


Wajaran

catatan

Pendidikan Kesihatan
Seksualiti


1. Buku panduan kesihatan (kumpulan 3 orang)
i. Memilih satu dari pada lima tajuk dalam
Pendidikan Kesihatan Seksualiti dan membuat :
a. Satu penerangan pendek tentang tajuk tersebut
b. Cara-cara meningkatkan kualiti kesihatan diri
supaya tidak terkena dengan penyakit tersut. Beri
contoh-contoh yang sesuai.
ii. Menghasilkan satu buku panduan kesihatan yang
boleh digunapakai sebagai bahan rujukan di
sekolah.
iii. Membuat penilaian terhadap buku panduan
kesihatan yang telah dihasilkan.
2. Ujian dan Kuiz
20 soalan aneka pilihan (20%)
Satu soalan esei (10%)

Penilaian terhadap buku panduan kesihatan yang
telah dihasilkan.Penilaian tersebut merangkumi
aspek beriikut:
i. Tajuk
ii. Isi kandungan
iii. Olahan dan susun atur grafik
iv. Estetika dan simbolik
v. Cadangan penambahbaikan


30%


30%40%

Kriteria penilaian keseluruhan.
-kandungan
-persembahan
-organisasi
-bahasa
-estetika
-harmoni
-kelancaram
-rujukan dan bahan-bahan
-sokongan

Komitmen
-menunjukkan kesungguhan
dan penglibatan penuh dalam
tugasan
-Berusaha mencari bahan
rujukan relevan dn terkini


Penilaian
-menunjukkan keupayaan ilmu
pengetahuan yang tinggi dan
pemikiran yang kreatif untuk
membuat penilaian dan
justifikasi yang diberikan.


Tugasan Projek (100%)
5

2. Panduan Pelaksanaan Projek.
2.1 Tugasan ini adalah tugasan kumpulan dan individu .
2.2 Anda digalakkan mengumpul data secara kolaboratif.
2.3 Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
i. Font Arial
ii. Saiz huruf ialah 11
iii. Langkau 1.5
iv. Gambar / Lukisan / lakaran
v. Rujukan mengikut format APA
vi. Lampiran dan rakaman video.
2.4 Amalan palagiat tidak dibenarkan sama sekali.
2.5 Panjang tugasan
i. Tugasan kumpulan
ii. Tugasan individu
3. Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut:
3.1 Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
3.2 Bukti-bukti, bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan.
3.3 Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan hasil kerja dan sokongan ilmiah.
3.4 Organisasi penulisan perlu jelas dan teratur.
3.5 Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan
analitikal.
4. Tugasan akan disemak berdasarkan ruberik yang disediakan.
5. Hasil disediakan dalam bentuk bercetak dan salinan dalam bentuk CD
6. Bagi soalan kuiz akan ditadbirkan secara semerta, pelajar dikehendaki sentiasa bersedia dengan ilmu pengetahuan mengikut proforma
yang diberikan.


6

Tugasan disediakan oleh:

(NONI BT MAKI)
Penyelaras Kursus PKE3103E
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
IPGK Gaya

Disemak oleh:

( )
Pakar Bidang (SME)
IPGK Gaya


Disahkan oleh:

(RAVI A/L MARGAPANDU)
Ketua Jabatan
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
IPGK Gaya

Anda mungkin juga menyukai