Anda di halaman 1dari 14

Soalan 1.

Perisian kursus bagi Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) boleh


dikategorikan
kepada jenis-jenis yang berikut:
• Tutorial
• Latih-tubi
• Permainan
• Tunjuk cara
• Simulasi
• Ujian

1. Bagi setiap kategori di atas, anda dikehendaki menerokai Laman Web untuk
mencari serta memuat turunkan satu perisian kursus berbentuk PPBK yang
berkaitan dengan bidang anda. Untuk setiap perisian PPBK yang anda peroleh,
anda dikehendaki menilai kesesuaian perisian kursus itu sebagai alat bantu
pengajaran-pembelajaran. Huraian penilaian anda hendaklah meliputi aspek-aspek
berikut:
(a) Jenis kategori perisian kursus
(b) Tujuan perisian kursus
(c) Huraian tentang fungsi dan kegunaan perisian kursus yang dipilih dalam
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pilihan anda.
(d) Huraian tentang kekuatan dan kelemahan dari segi aspek-aspek berikut:
i. isi kandungan (ketepatan, kesesuaian dan skop)
ii. aspek teknikal (Navigasi, ciri-ciri penyimpanan rekod, persembahan
dan kualiti)
iii. Dokumentasi (sokongan teknikal dan panduan pengguna)
Soalan 1 (a) : Jenis kategori perisian kursus

PPBK menggunakan beberapa jenis pendekatan interaksi pengajaran


dan pembelajaran. Antara jenis-jenis interaksi yang popular ialah
tutorial, latih-tubi, simulasi dan permainan pendidikan. Setiap jenis
interaksi ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Ia boleh
dibangunkan secara sendiri. Bagaimanapun, perisian yang
menggunakan gabungan tutorial, latih-tubi, simulasi dan permainan
pendidikan akan bersifat lebih interaktif dan menarik. CD PPBK yang
saya pilih ini merupakan yang dibekalkan oleh kementerian
Pelajaran Malaysia bersama-sama dengan buku teks Science Year
5. Berikut terdapat beberapa jenis pendekatan yang meliputi aspek-
aspek berikut :
1. Tutorial

Tiga perkara asas yang perlu ada dalam sesi tutorial iaitu isi pelajaran
yang kemas, pengguna boleh menjawab soalan dan komputer memberi
maklumbalas. Dalam sesi tutorial, pada asasnya, komputer akan
mengajar pengguna sesuatu konsep atau teori yang baru. Pengguna
kemudian akan berinteraksi dengan komputer mengikut kadar kendiri
pengguna. Setelah konsep-konsep tertentu dipersembahkan kepada
pengguna dan kefahaman pengguna diukur, komputer kemudian akan
mengeluarkan arahan-arahan sama ada berbentuk pengulangan atau
pengukuhan berdasarkan maklumbalas pengguna.
2 Latihtubi (Drill and Practice)

Teori pembelajaran Behaviourisme mementingkan ransangan dan


pengukuhan. Mengikut teori ini, apabila rangsangan diberi pengguna
akan memberi respon. Proses latihtubi ini berdasarkan teori behavioris
ini. Ia adalah untuk memberi latihan dan pengulangan yang bersifat
peneguhan terhadap sesuatu konsep yang telah dipelajari. Penggunaan
latihtubi dalam pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan
kemahiran dan pengetahuan pengguna. Motivasi pengguna untuk
menguasai sesuatu konsep juga dapat ditingkatkan melalui
maklumbalas yang diberi oleh komputer. Contoh pengajaran dan
pembelajaran menggunakan pendekatan latihtubi ini ialah menyuruh
pengguna berlatih menaip sehingga mahir setelah ia mempelajari
tentang papankekunci.
3 Permainan Pendidikan (Educational Games)

Keadah pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan komputer


dapat meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Menurut Jonassen
(1996) para pelajar yang mendapat bahan pengajaran melalui komputer
mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Apatah lagi jika
pendekatan yang digunakan berbentuk permainan pendidikan.

Permainan pendidikan dalam PPBK adalah permainan yang


berorientasikan pembelajaran. Apa yang menarik tentang permainan
pendidikan ini ialah para pengguna dapat mempelajari sesuatu konsep
secara tidak langsung. Unsur-unsur hiburan dan keseronokan yang
dimasukkan dalam permainan ini akan merangsang pengguna untuk
menyelesaikan masalah yang diberi tanpa menyedari bahawa ia perlu
mengaplikasikan konsep-konsep atau kemahiran-kemahiran yang telah
dipelajarinya terlebih dahulu. Dengan ini ia membantu pelajar melatih
kemahiran mereka untuk menyelesaikan masalah.

Pendekatan PPBK yang berasaskan simulasi dan latihtubi boleh juga


disampaikan melalui permainan. Permainan yang baik seharusnya
mampu untuk mengasah pemikiran yang kreatif kerana dalam sesi
permainan, pelajar akan cuba membuat keputusan berdasarkan syarat,
logik dan hukum tetentu. Situasi ini juga dapat mencabar motivasi
pelajar.
4 Simulasi (Simulation)

Komputer boleh digunakan untuk mewujudkan satu senario di


mana para pengguna boleh menerima pengalaman pembelajaran
menerusi simulasi tersebut seperti ia benar-benar berlaku. Kaedah ini
digunakan apabila situasi sebenar tidak dapat dijalankan. Contohnya
dalam pembelajaran sains tentang tajuk meosis, adalah lebih berkesan
dan menarik jika menggunakan simulasi komputer daripada
menggunakan gambarajah-gambarajah statik untuk menerangkan
proses meosis. Selain dari menjadikan topik tersebut amat menarik,
pembaziran dari segi masa dan kos-kos yang tidak perlu dapat
dielakkan. Apa yang penting, pengguna simulasi dapat meneroka
sendiri bahan tersebut sesuai dengan keupayaan pembelajaran mereka.
Soalan 1 (b) : Tujuan perisian kursus

Tujuan perisian CD PPBK Science Year 5 yang saya gunakan ini


bertujuan untuk menarik minat dan memberikan kefahaman kepada
murid tahun 5 tentang matapelajaran sains berasaskan kepada buku
teks yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran. Oleh itu pelajar
dapat melihat, berinteraksi dan menilai tajuk dan topik yang dipelajari
dengan lebih jelas dan mendapat kefahaman terperinci melalui CD
PPBK yang dibekalkan ini.

Soalan 1 (c) :
Huraian tentang fungsi dan kegunaan perisian kursus yang dipilih dalam
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pilihan anda.

Pengajaran-Pembelajaran Bantuan Komputer adalah salah satu


cara pemindahan pengetahuan atau maklumat yang semakin popular
dikalangan para pendidik.

Fungsi dan kegunaan CD PPBK Science Year 5 ini ialah perisian


yang bercirikan pendidikan yang mempunyai unsur-unsur multimedia
interaktif. Unsur-unsur tersebut seperti teks, bunyi dan gambar
bertujuan untuk membolehkan pengguna berinteraksi dengan komputer
serta menerima maklumbalas darinya. Apabila cara pendidikan yang
konvensional diganti dengan cara yang lebih moden, seperti PPBK ini,
semestinya ia dapat memberikan suasana pengajaran dan
pembelajaran yang lebih menggalakkan dan produktif kepada murid-
murid tahun 5 di dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan.
Soalan 1(d):
Huraian tentang kekuatan dan kelemahan dari segi aspek-aspek berikut:
i. isi kandungan (ketepatan, kesesuaian dan skop)
ii. aspek teknikal (Navigasi, ciri-ciri penyimpanan rekod,
persembahan
dan kualiti)
iii. Dokumentasi (sokongan teknikal dan panduan pengguna)

Kriteria Kekuatan Kelemahan

Isi kandungan
1. Ketepatan -Bebas dari kesilapan

- Maklumat terkini

- Sesuai dengan
kebudayaan dan agama.
- tiada
- Penggunaan bahasa
Inggeris yang betul dari
segi nahu, ejaan dan
struktur ayat.

2. - Konsep dan bahasa


Kesesuaian sesuai dengan pelajar.
- Mengambil masa yang
lama dan sedikit
-Maklumat adalah sesuai
mengganggu proses
dengan objektif yang
pengajaran dan
hendak di capai.
pembelajaran.
-Interaksi komputer
dengan pelajar pada tahap
yang memuaskan.
3. Skop - Kandungan disampaikan -Tiada
dalam skop yang hendak
diajar. Ianya memudahkan
guru kerana ianya
bersangkut paut dengan
penggunaan buku teks.

- Kepelbagaian dan
kesesuaian aktiviti.

Maklumat yang ditunjukkan


bersesuaian dengan
oibjektif yang hendak
dicapai.

Aspek Teknikal

1. Navigasi -Maklumat dapat dicari


dengan mudah dan cepat.

- Ada pilihan untuk


mengawal perjalanan
- Perlukan buku teks untuk
perisian, berhenti dan
melihat nota dan
keluar.
maklumat.
- Bunyi yang boleh
dikawal.

2. Ciri-ciri -Boleh mencetak


penyimpanan maklumat.
rekod.
-Boleh menyimpan rekod
tentang kedudukan
semasa, permainan, ujian - Tiada
dan perkembangan
pelajar.

Rekod penggunaan
perisian pelajar untuk di
monitor oleh pelajar itu
sendiri.
- Penerangan kurang
mencukupi bagi visual.
3. - Isi kandungan
Persembahan disampaikan dengan
cara yag dapat
meransang pemikiran
pelajar dan mudah
diadaptasi.
- Aktiviti ayang
menggalakkan
penyelesaian
masalah secara
kreatif
- Maklumbalas yang
membina.
- Susun atur paparan
yang menarik

- Teks yang mudah


dibaca dan
mempunyai saiz
yang sesuai dengan
kumpulan sasaran.

4. Kualiti -Visual yang sesuai


dengan kandungan
pelajaran.

- Audio yang jelas dan - Tiada


mudah difahami oleh
pelajar.

- Suara dan muzik


bersesuaian, menarik dan
memberansangkan pelajar.
Dokumentasi

1. Teknikal - Penerangan tentang


keperluan peralatan dan
- Tiada bantuan melalui
sistem operasi komputer
telefon
- Penerangan tentang
keperluan pengoperasian
perisian.

- Cadangan penggunaan
2. Panduan - Maklumat tentang dalam kelas, rancangan
Pengguna kumpulan sasaran mengajar dan aktiviti
hanya di terangkan di
- Ringkasan kandungan dalam buku teks.
perisian
- Tiada bahan pengajaran
- Objektif pembelajaran dan pembelajaran
tambahan
Rujukkan.

1. Omar Zakaria, Shaifol Bahary Sulaiman, Hassan Ahmad dan


Universiti malaya, 2009,Open universiti Malaysia, Meteor
Doc. Sdn. Bhd. Selangor.

2. Buku Teks Science Text Book Year 5, (2006),

Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.

3. Teacher’s guide Book Science Year 5 ( 2006 )

Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

4. Cd PPBK, MyCD Science year 5, Dawana Sdn. Bhd, Dewan Bahasa dan
Pustaka, Kuala Lumpur.