Anda di halaman 1dari 33

Penggubal Modul :

Dr. Fatimah binti Mohd. Dahalan


(IPGKT)
Dr. Ramli bin Saadon (IPGKBM)
Dr. Chiang Ee Fong (IPGKIK)
Dr. Ismail bin Said (IPGKP)
Pn. orhani Bebe binti !lta Miah
(IPGKI)
Pn. Masri"ah binti Misni (IPGKT)
Pn. Siti R#$iah binti %aa&ar (IPGM)

Identiti nasional.

Kemahiran memimpin.

Kemahiran dwibahasa.

Etika dan kerohanian.

Pengetahuan.

Kemahiran berfkir.
Pemi$iran ialah 'roses mengg#na$an
minda #nt#$ men(ari ma$na dan
'emahaman terhada' ses#at#)
menero$ai 'elbagai $em#ng$inan idea
ata# (i'taan dan memb#at
'ertimbangan "ang *a+ar) bagi
memb#at $e'#t#san dan
men"elesai$an masalah dan seter#sn"a
memb#at re,e$si dan meta$ognisi
terhada' 'roses "ang dialami.
KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS TINGGI (KBAT)
Menurut Philips (1997) ara guru bertindak
mempengaruhi penapaian akademik dan
tahap ber!kir murid.

Kemahiran ber!kir adalah asas kepada


proses pendidikan.

Keupa"aan seseorang ber!kir boleh


mempengaruhi ara pembela#aran$
kepantasan serta keberkesanan
pembela#arann"a.

%erpisah.

Pen"ebatian.
Apakah yang dimak!dkan dengan "erpiah#

%erpisah bermaksud K&'% dia#arkan seara


berasingan$ tidak dikaitkan dengan kandungan mata
pela#aran.
Apakah yang dimak!dkan dengan
penyeba"ian#

Pen"ebatian bermaksud K&'% dia#arkan seara


teranang untuk dimasukkan ke dalam mata
pela#aran$ bersepadu dengan isi kandungan dengan
menggunakan kemahiran dan alat ber!kir.

$enyeba"ian $en!h

$enyeba"ian Separa
$enyeba"ian $en!h %

&i'akanakan dengan mengg!nakan 'ima 'angkah


berik!"%

Pengenalan kepada isi mata pela#aran dan K&'%

Penggunaan bahan rangsangan$ alat$ latihan dan akti(iti


untuk isi mata pela#aran dan K&'%

)e*eksi dan metakogniti+

Pengukuhan isi MP dan K&'%

'plikasi K&'% dalam situasi harian.


$enyeba"ian Separa %

K&KK digunakan di dalam mana-mana langkah dalam


penga#aran danpembela#aran bagi mata pela#aran "ang di
a#ar$ sama ada pada peringkat permulaan$ perkembangan
dan penutup
()n")h $enyeba"ian
$en!h

Pengenalan kepada isi mata pela#aran dan K&'%. .ontoh /


%a#uk / Pertubuhan &angsa-&angsa &ersatu (P&&)

Penggunaan bahan rangsangan$ alat$ latihan dan akti(iti


untuk isi mata pela#aran dan K&'%. .ontoh /

0oalan K&'% / Pada pendapat anda$ apakah kepentingan
Mala"sia menganggotai agensi P&&1

)e*eksi dan metakogniti+


.ontoh / Memberi respon2pandangan apa berlaku sekiran"a
Mala"sia tidak menganggotai agensi P&&

Pengukuhan isi MP dan K&'%


&ina peta minda 2 i-%hink$ lembaran ker#a dll

'plikasi K&'% dalam situasi harian .th / 3idup ber#iran dll


Tah!
n
$er"!b!han
1945 Pertubuhan &angsa-&angsa &ersatu (P&&)

'lat-alat ber!kir membantu kita menggunakan minda


dengan lebih bi#ak dan berkesan. Pemikiran kita
men#adi lebih tersusun$ luas$ #elas dan kita tidak
terburu-buru melakukan sesuatu.

6i sini dikemukakan empat alat "ang boleh digunakan


untuk meningkatkan keterampilan ber!kir iaitu /

0oalan dan pen"oalan.

Peta minda.

Pengurusan gra!k.

'lat-alat ber!kir ialah instrumen "ang boleh


membantu kita membuat pengurusan
lisan$mengurus pemikiran seara (isual dan
terkawal.

0oalan dan pen"oalan memban"! ki"a berfkir


e*ara menda'am dan me'!a.

0ebagai guru$ penge"ah!an mengenai soalan


dan pen"oalan memb)'ehkan ki"a
memben"!k )a'an dan mengg!nakannya
e*ara berkean dalam situasi penga#aran dan
pembela#aran.

0oalan "ang baik harus mengambil kira semua


aspek iaitu ara+ k)p dan ,)k!.

'nderson (7881) telah


menambah baik %aksonomi
&loom dengan menggunakan
kata ker#a dan meletakkan aras
menilai dan menipta sebagai
pemikiran aras tinggi.

Men"elesaikan

Menun#ukkan

Menggunakan

Membuat
ilustrasi

Membina

Mengemukakan

Menilai

Mengklasi!kasi

Menggambarkan

Melengkapkan

Meramal

Mengaitkan

%ahukah anda peristiwa


lain di mana99.1

&olehkah perkara ini


berlaku9..1

'pakah +aktor "ang anda


ubah #ika9..1

6apatkah anda
mengaplikasikan kaedah
ini dengan pengalaman
sendiri1

'pakah soalan "ang


akan ditan"a9..1

6aripada maklumat
"ang diterima$ bina
satu set arahan
untuk9..1

'dakah matlamat ini


berguna #ika anda
ada9.1

&ina sebuah model


"ang akan
menun#ukkan
bagaimana ia
ber+ungsi

&ina sebuah diodrama


untuk meneritakan
sesuatu peristiwa

'mbil beberapa
keping gambar untuk
menun#ukkan sesuatu
perkara

)angka satu strategi


pemasaran produk anda
menggunakan strategi
"ang diketahui sebagai
panduan

Pakaikan anak patung


dengan pakaian
tradisional 2 kebangsaan

:ukis mural
berdasarkan9

%ulis buku teks tentang9

&ina sebuah model


tanah liat

'ntara strategi "ang boleh


digunakan ;
o
0trategi berasaskan bahan 2 sumber
o
0trategi berasaskan tugasan 2
akti(iti
o
0trategi pen"oalan

%a#uk / Kesedaran Pembinaan <egara dan


&angsa

0ub %a#uk / Kesultanan Mela"u Melaka


'sas Pembentukan <egara dan &angsa

'kti(iti / Perbinangan Kumpulan

Kata Kuni / menggunakan$ mengaitkan$


mengemukakan$ menilai$ men#alankan

.ontoh 0trategi / &erasaskan bahan 2


sumber (+oto)
S)a'an % <egara dan bangsa Mala"sia telah
diasaskan se#ak =aman Kesultanan Mela"u Melaka
lagi. 0ebagai seorang pemimpin$ bagaimanakah
anda dapat men#alankan tanggung#awab dalam
membina negara dan bangsa Mala"sia "ang lebih
emerlang.
Istana Melaka

&erdasarkan salah satu tema


dalam 0ukatan Pela#aran
0e#arah %5 dan mengikut
kumpulan$ ranangkan satu
akti(iti K&'% dalam PdP bilik
dar#ah dengan menggunakan
salah satu strategi aras
mengaplikasi.

%a#uk / Pembinaan <egara dan &angsa "ang


Merdeka.

0ub %a#uk / Perikatan dan Pakatan Murni ke


arah Kemerdekaan.

'kti(iti / Main peranan.

Kata kuni / menun#ukkan$ men#elaskan$


men#alankan.

.ontoh strategi / berasaskan tugasan 2


akti(iti (main peranan)
>ambar berikut menun#ukkan anggota )ombongan
Kemerdekaan ke :ondon diarak menu#u ke &andar
3ilir$ Melaka.

S)a'an / 0ekiran"a anda turut berada di dalam


perarakan di atas$ apakah perasaan anda ketika
melihat para pemimpin kemerdekaan tersebut1
Main peranan iri-iri kepimpinan tokoh-tokoh
tersebut dalam PdP 0e#arah anda.
-Kita mesti ma+# dalam erti $ata 'er'ad#an
nasional dan sosial) dalam erti $ata
e$onomi $ita) dalam erti $ata $eadilan
sosial) $estabilan 'oliti$) sistem $era+aan)
m#t# hid#') nilai sosial dan $e+i*aan)
mar#ah bangsa dan $e"a$inan.-
(Dr. Mahathir (.//.) dalam1a*asan 2323 hlm. .)

&erdasarkan petikan teks uapan di atas$


apakah tanggung#awab anda sebagai murid
dalam merealisasikan ?awasan 78781
ARAS MENGANA-ISIS

MENGANA-ISIS bermaksud membahagi


persoalan kepada beberapa komponen supa"a
dapat diperiksa dengan lebih teliti dan memahami
perhubungan.

MENGANA-ISIS boleh menggunakan kata kuni /


o
Membuat perbandingan
o
Mengkelas
o
Memeriksa
o
Membanding be=a
o
Men"usun mengikut urutan
o
Membuat analisis
()n")h S)a'an Ara
Mengana'ii

Apakah k)mp)nen.k)mp)nen bagi eb!ah


//////////////#

Ke'akan /////////////// mengik!" ///////////.

Garikan 0 '!kikan 0 'akarkan ////////////////////.

Bagaimanakah /////// berbe1a dengan /////////#

Apakah b!k"i yang b)'eh dienaraikan bagi


///////////////#
Ka"a K!n*i Ara
Mengana'ii

Membandingkan

Menganalisis

Mengkategorikan

Mengklasifkasikan

Membahagikan

Memeriksa

Menyenaraikan

Membahaskan

Membanding be=a

Menghubungkan

Membuat ru#ukan

Mengandaikan

Merumuskan
Mengana'ii Idea dan
A'aan

Kemahiran-kemahiran membuat analisis /

Mengena' pa"i *iri.*iri dan k)mp)nen.


k)mp)nen

Mengena' pa"i h!b!ngkai"an dan


*)rak0ben"!k

Mengena' pa"i idea.idea 0 ii.ii !"ama

Mengena' pa"i i!.i! 0 permaa'ahan


()n")h Ak"i2i"i Ara
Mengana'ii

Meny!!n e*ara kr)n)')gi keda"angan k!aa


Bara" ke Aia Tenggara

Membandingkan i"em pen"adbiran ebe'!m


dan emaa pen3a3ahan bara" di Aia Tenggara

Membandingkan *)rak pergerakan nai)na'ime


di Aia Tenggara

Membandingkan ben"!k per3!angan pemimpin


e"empa" menen"ang Bri"ih
()n")h Ak"i2i"i Ara
Mengana'ii

Membandingkan pr)e pembinaan negara dan


banga kera3aan Madinah+ I"a'i dan 4erman

Membandingkan i"em pen"adbiran yang


di5arii )'eh negeri.negeri Me'ay! e'epa
Ke!'"anan Me'ay! Me'aka.

Membandingkan ama'an dem)krai da'am ada"


pepa"ih dengan ama'an dem)krai maa kini

Membandingkan ,!ngi badan.badan pemerin"ah


BENGKE- 6 % ARAS
MENGANA-ISIS

Tema : Penulisan Novel Sebelum


Perang Dunia Kedua

Aktiviti : Perbincangan kumpulan

Kata kunci : Membuat


perbandingan

Contoh strategi : Soalan

S)a'an % Berdaarkan "ema


pen!'ian n)2e' ebe'!m
$erang &!nia Ked!a iai"!
emanipai 0 kebebaan
5ani"a da'am menen"!kan
ha'a "!3! da'am bidang
pendidikan+ b!a"kan
perbandingan i! ini dengan
mer!3!k kepada ha'a "!3!
5ani"a 1aman kini.
BENGKE- 7 % ARAS
MENGANA-ISIS

Tema % 8a5aan 7979

Ak"i2i"i % $erbin*angan k!mp!'an 0


F)r!m

Ka"a k!n*i % Mengke'a+ meny!!n


ik!" kr)n)')gi+ memb!a"
perbandingan

()n")h "ra"egi % Beraakan bahan 0


!mber (gra, : 3ad!a')
Statistik Kes Buang Bai
Statistik Kes Buang Bai
Statistik Kes Buang Bai
Statistik Kes Buang Bai

Mayaraka" dike3!"kan dengan


beri"a bagaimana bayi yang
"idak berd)a dib!ang.
S"a"i"ik di a"a men!n3!kkan
3!m'ah ke b!ang bayi dari
"ah!n 799; hingga 7969.
Ana'ii "a"i"ik ini dan
kai"kan dengan *abaran
keempa" yang digarikan
da'am 8a5aan 7979 iai"!
me5!3!dkan mayaraka" yang
berm)ra' dan bere"ika
<Ka'a! Ada 4ar!m yang $a"ah
4angan &iimpan di &a'am
$e"i
Ka'a! Ada Si'ap dan Sa'ah
4angan &iimpan di &a'am
Ha"i=