Anda di halaman 1dari 15

KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA

1
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia
SEMESTER 1 - SESI 2013/14
KPS 6!"
PENDIDIKAN MULTI#UDA$A
TAJUK
Penggabungjalinan Unsur Muzik Dan Seni Dalam Pengajaran & Pembelajaran
Pendidikan Moral Dapat Meningkatkan Pemahaman Murid- Murid Tahun Tentang
Kepelbagaian !uda"a Di Mala"sia
DISEDIAKAN %LE&'
NAMAN% MATRIKN% TELEF%NKAREN NANCY A/P
ANTHONYSAMYM201220015270124708653
PENS$ARA&' DR A#DUL TALI# &AS&IM
KUMPULAN KULIAH:
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
LAPORAN KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN MORAL
Tajuk Kajian :
Penggabungjalinan Unsur Muzik Dan Seni Dala Pengajaran !
Pebelajaran Pen"i"ikan M#ral Da$a% Meningka%kan Pea&aan
Muri"' Muri" Ta&un ( Ten%ang Ke$elbagaian )u"a*a Di Mala*sia
A)STRAK
Pendidikan Moral ialah satu program "ang mendidik murid supa"a menjadi insan "ang
bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan pemikiran moral#
perasaan moral dan tingkah laku moral$ Pendidikan Moral di sekolah rendah memberi
tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan kemoralan murid melalui
pengha"atan dan amalan nilai-nilai murni mas"arakat Mala"sia "ang terdapat dalam agama#
tradisi dan adat resam pelbagai kaum di negara ini$ Dengan itu murid dapat membina satu
panduan hidup "ang membolehkan mereka menjadi insan "ang bermoral$ %ni membolehkan
mereka menjadi indi&idu "ang bertanggungja'ab moral dan sosial terhadap segala
keputusan dan tindakan "ang dilakukan$ Ke(erdasan pelbagai merangkumi ke(erdasan
&erbal-linguistik# logik-matematik# muzik# kinestetik# &isual-ruang# interpersonal#
intrapersonal# dan naturalis "ang merupakan salah satu kemahiran bernilai tambah dalam
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah$ )leh itu# guru perlu mengembangkan
potensi ke(erdasan murid dengan men"ediakan pedagogi pembelajaran "ang sesuai
dengan minat dan ke(enderungan mereka kerana setiap indi&idu mempun"ai ke(erdasan
dan kebolehan "ang berbeza$ )leh sebab itu# penggabungjalinan unsur muzik# seni &isual#
dan si&ik dalam Pendidikan Moral boleh meningkatkan kemahiran dan ke*ahaman murid
bagi isi pelajaran Pendidikan Moral pada hari berkenaan serta pemahaman tentang
kepelbagaian buda"a di Mala"sia$ Mala"sia merupakan sebuah negara "ang berbilang
kaum dan bangsa dan se(ara tidak langsung mas"arakat di negara ini telah diperkenalkan
kepada buda"a# bahasa dan pemakaian "ang berlainan di antara satu sama lain$ +iri-(iri
kebuda"aan ini adalah seperti bahasa# agama# makanan kebiasaan# agama dianuti dan
sebagain"a$ Kajian ini dilakukan terhadap dua puluh satu orang pelajar dari tahun
Anggerik di Sekolah ,endah Jenis Kebangsaan -Tamil. /adang Perak ,i&er 0alle"$ Sebelum
kajian tindakan ini dilaksanakan tinjauan telah dibuat menggunakan pemerhatian dan soal
selidik kepada kumpulan sasaran$ Sehubungan dengan itu# sa"a telah men"ediakan empat
siri kaedah pengajaran dan pembelajaran "ang ber*okus kepada penggunaan unsur muzik
dan seni &isual "ang bertujuan meningkatkan kemahiran bernilai tambah murid "ang sesuai
dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid dan senario dunia "ang global serta
meningkatkan pemahaman kepelbagaian buda"a$ 1mpat set ran(angan pengajaran dan
pembelajaran telah disediakan untuk menja"akan kajian tindakan ini$ Pemahaman pelajar
diuji melalui lembaran kerja "ang disediakan pada akhir pengajaran dan pembelajaran$ 2asil
pelaksanaan kemahiran ke(erdasan pelbagai dapat meningkatkan ke*ahaman pengajaran
dan pembelajaran dalam kalangan murid kumpulan sasaran kajian$
2
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
+,- RE.LEKSI PEN/AJARAN DAN PEM)ELAJARAN LALU
Pendidikan Moral ialah mata pelajaran teras untuk murid bukan beragama %slam di peringkat
sekolah rendah$ Mata pelajaran ini "ang memberi tumpuan pada pemupukan# pengha"atan
dan amalan nilai-nilai murni mas"arakat Mala"sia bertujuan melahirkan murid "ang berilmu
pengetahuan# berperibadi mulia# serta rela dan sanggup berbakti kepada mas"arakat dan
negara$ Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Kurikulum !ersepadu Sekolah
,endah merangkumi aspek diri# keluarga# mas"arakat# alam sekitar dan negara$ Semasa
pengajaran dan pembelajaran "ang lalu# terdapat murid- murid "ang tidak dapat
menjelaskan tentang kepelbagaian buda"a di Mala"sia$ 2ampir keseluruhan pelajar dari
Tahun Anggerik gagal men"atakan adat resam dan buda"a kaum-kaum di Mala"sia$ Topik
Keper(a"aan kepada Tuhan adalah topik "ang penting untuk meningkatkan pengetahuan
murid- murid tentang kepelbagaian buda"a Apabila dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran# murid sering tidak dapat men"atakan kepentingan menganuti agama dan
kepentingan menghormati agama lain$ Murid han"a meneka dan tidak dapat men"atakan
mengapa rak"at Mala"sia perlu menghormati buda"a kaum lain di negara kita$ Murid
memberi ulasan# baha'a pemahaman buda"a kaum lain amat sukar dilaksanakan$ 3uru-
guru lain juga memberikan respons "ang serupa apabila mendapati murid amat sukar untuk
melibatkan diri dalam akti&iti kumpulan berkaitan buda"a di Mala"sia$ Murid sering
melakukan kesilapan "ang serupa setiap kali melibatkan soalan berkaitan kepelbagaian
buda"a di Mala"sia$ Murid juga memberikan alasan amat sukar untuk mengingati konsep
pendidikan kepelbagaian buda"a di negara kita$ Topik ini dirasakan penting kerana murid-
murid negara kita perlu menghormati adat dan buda"a kaum lain kerana negara kita
merupakan negara "ang mempun"ai rak"at pelbagai kaum$ !eberapa prinsip utama telah
dikenal pasti sebagai panduan dalam melahirkan insan "ang men"eluruh dari segi jasmani#
intelek# emosi# rohani dan sosial$ Prinsip-prinsip itu adalah4 !ertanggungja'ab pada diri#
keluarga dan orang lain5 !erpegang teguh pada ajaran agama5 Prihatin kepada alam
sekitar5 Mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup5 !ersemangat patriotik5
Menghormati hak asasi manusia5 dan Mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan$
Pemilihan prinsip-prinsip di atas dilakukan untuk merealisasikan semangat dan hasrat "ang
terkandung dalam ,ukun 6egara# 7a'asan 8989 dan :alsa*ah Pendidikan Kebangsaan$
Sebagai sebuah negara "ang sedang melangkah ke arah status negara maju# kita perlu
membina mas"arakat "ang sepenuhn"a bermoral dan beretika# iaitu sebuah mas"arakat
bersatu padu "ang mempun"ai nilai keagamaan dan kerohanian "ang kukuh dan bersikap
toleransi$ Untuk membolehkan murid memahami# mengha"ati serta mengamalkan prinsip ;
prinsip tersebut seban"ak lima bidang pembelajaran telah dikenal pasti dan nilai-nilai moral
disampaikan menerusi bidang pembelajaran tersebut$ Selain aspek kerohanian dan
kemanusiaan# bidang pembelajaran itu juga menekankan aspek kemas"arakatan dan
kebuda"aan$ Maklum balas "ang diberikan oleh murid dan guru serta keazaman untuk
meningkatkan pemahaman tentang hubungan kepelbagaian buda"a dalam kalangan murid
telah mendorong sa"a untuk menjalankan kajian tindakan$
3
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
0,- ISU KEPRIHATINAN
Sebenarn"a ban"ak masalah "ang dihadapi oleh murid- murid tahun Anggerik dalam
mata pelajaran Pendidikan Moral$ Kajian ini han"a mem*okuskan tentang masalah murid-
murid "ang tidak dapat memahami tentang kepelbagaian buda"a di negara kita$ Kesilapan
"ang sering dilakukan oleh murid- murid adalah 4-
a. Kesilapan dalam men"atakan adat dan buda"a kaum lain$
b. Pelajar menggunakan padanan "ang salah dalam menghuraikan pera"aan# makanan#
pakaian dan topik ;topik "ang lain tentang pelbagai kaum di Mala"sia$
Topik ini boleh dikatakan mudah jika pelajar dapat memahami kepelbagaian buda"a di
Mala"sia$ 6amun bagi murid- murid ini# mereka lebih mudah untuk mengingati sesuatu
perkara "ang berkaitan atau hampir dengan kehidupan seharian mereka$ Sa"a "akin
dengan mempelbagaikan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran iaitu dengan menggunakan
penggabungjalinan unsur muzik dan seni# murid akan lebih berminat untuk belajar$ Dengan
menerapkan kaedah "ang mudah untuk mereka ingati serta berkait rapat dengan kehidupan
seharian mereka# adalah lebih mudah untuk mereka belajar$ Minat setiap kumpulan murid
adalah berbeza$ Dengan itu# amatlah diharapkan kajian ini dapat membantu meningkatkan
pemahaman murid- murid tentang kepelbagaian buda"a di 6egara kita$ Kajian ini juga
memberi peluang kepada murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu seperti
kemahiran generik# kemahiran ber*ikir se(ara kritis dan kreati*# kemahiran men"elesaikan
kon*lik dan kemahiran sosial$ Penguasaan kemahiran-kemahiran ini juga akan men"ediakan
murid menghadapi dunia teknologi maklumat dan komunikasi dan (abaran ala* baru dengan
penuh ke"akinan dan bertanggungja'ab sosial dan moral$ Penguasaan kemahiran ini juga
akan membantu pembinaan da"a tahan dan kebolehan menghadapi segala tekanan dan
(abaran hidup di kalangan murid$ Para murid juga digalakkan men(ari dan memperoleh
sumber-sumber maklumat melalui teknologi maklumat dan komunikasi seperti %nternet# +D-
,om# e-mail dan sidang telekomunikasi$ Akti&iti seperti ini dapat ber*ungsi sebagai
perangsang dan pemangkin kepada ke'ujudan mas"arakat Mala"sia "ang (elek teknologi$
4
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
1,- O)JEKTI. KAJIAN
1,+ O)JEKTI. AM
Selepas kajian ini disempurnakan# adalah diharapkan murid -murid "ang telibat dapat
men(apai tahap minimum "ang ditetapkan dalam objekti* "ang din"atakan$
Pemahaman murid- murid terhadap kepelbagaian buda"a di Mala"sia akan
dipertingkatkan$ Ke"akinan murid-murid juga akan bertambah apabila
men"elesaikan masalah melibatkan pemahaman kepelbagaian buda"a$
1,0 O)JEKTI. KHUSUS
<$8$= Memahami dan mengha"ati nilai-nilai murni mas"arakat Mala"sia5
<$8$8 Meningkatkan amalan budi pekerti mulia5
<$8$< Men"edari dan menerima kepentingan tanggungja'ab moral dan sosial bagi
mengekalkan kesejahteraan hidup dalam perhubungan diri dengan keluarga#
mas"arakat# negara serta alam sekitar5 dan
<$8$ Mengembangkan pemikiran moral# perasaan moral dan amalan moral dalam
membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan "ang selaras dengan nilai-nilai
murni mas"arakat Mala"sia$
(,- KUMPULAN SASARAN
Kajian ini akan melibatkan sebahagian daripada <= orang murid- murid "ang
keseluruhann"a terdiri dari pelajar %ndia$ Pelajar tersebut akan disaring berdasarkan
daripada temubual dan hasil pemerhatian "ang dijalankan$ %ni kerana terdapat pelajar "ang
"ang teramat lemah dan tidak boleh memba(a$ Selepas saringan dilakukan# han"a 8= orang
pelajar sahaja "ang terpilih$
Murid- murid Anggerik
/elaki 4 =9 orang
Perempuan 4 == orang
Jumlah 4 8= orang
5
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
2,- PELAKSANAAN KAJIAN
2,+ TINJAUAN MASALAH
Tinjauan terhadap masalah mengenal pasti kelemahan mereka$ /angkah
pembetulan han"a dilakukan berdasarkan tinjauan "ang dijalankan terhadap mereka$
Tinjauan dilakukan adalah berdasarkan kepada beberapa (ara$ Dalam pelaksanaan
kajian ini# tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian# ujian pra dan pos# soal
selidik dan buku latihan serta lembaran kerja$
2,+,+ Peer&a%ian
Sa"a telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian$
Sebelum kajian dijalankan pelajar kurang memberi respons kepada soalan
"ang diajukan$ Sebagaimana kebiasaann"a# pelajar perempuan "ang lebih
bersedia dan menunjukkan kesungguhan sebalikn"a pelajar lelaki kurang
bersungguh dan kurang mengambil bahagian di dalam akti&iti P&P "ang
dijalankan$
2,+,0 Ujian Pra "an P#s
Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana
ke*ahaman dan ingatan mereka mengenai sub topik Keper(a"aan Kepada
Tuhan$ %tem Ujian Pra merupakan item Kertas = ; Program 3erak 3empur
Pendidikan Moral 6egeri Perak bagi tahun 89=<$ Selepas sa"a men"emak
ja'apan murid- murid# sa"a tidak memulangkan kertas ja'apan murid- murid
dan tidak membin(angkan ja'apann"a# sebalikn"a sa"a telah
memperkenalkan ,an(angan Pengajaran 2arian dengan penggabungjalinan
unsur muzik dan seni dan 8 hari selepas itu sa"a telah memberikan Ujian
Pos = menggunakan set soalan "ang sama dengan Ujian Pra$ /ebih kurang
empat minggu selepas Ujian Pos =# pelajar sa"a telah menduduki
Peperiksaan Akhir Tahun Selaras bagi 6egeri Perak dan sa"a telah
menggunakan item kertas = berkenaan topik Keper(a"aan kepada Tuhan
sebagai Ujian Pos 8$
2,+,1 S#al seli"ik
!orang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid- murid
untuk mendapatkan maklum balas murid- murid berkenaan Topik
Keper(a"aan kepada Tuhan# sebelum dan selepas memperkenalkan
,an(angan Pengajaran 2arian dengan penggabungjalinan unsur muzik dan
seni diperkenalkan $
6
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
Sa"a juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan ; rakan guru
"ang ada dan tiada latar belakang pendidikan moral untuk mendapatkan
pandangan mereka mengenai ,an(angan Pengajaran 2arian dengan
penggabungjalinan unsur muzik dan seni$
2,+,( )uku La%i&an "an Lebaran Kerja
!uku latihan dan nota pelajar dilihat untuk melihat kesungguhan murid-murid
terhadap mata pelajaran Pendidikan Moral$ Didapati murid-murid tidak
berminat untuk mempelajari Pendidikan Moral$ Di sini guru memainkan
peranan untuk menjadikan P&P lebih menarik$ /embaran Kerja dilihat untuk
mengetahui tentang kebolehan murid- murid dalam membuat akti&iti "ang
diberikan oleh guru$
2,0 ANALISIS TINJAUAN MASALAH,
2,0,+ Analisis $eer&a%ian
!erdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan
sasaran didapati 4
- Murid- murid lebih berke"akinan untuk menja'ab soalan "ang diajukan oleh
guru se(ara lisan$ Mereka menja'ab dengan suara "ang lantang dan tidak
lagi menundukkan muka apabila guru men"oal$
-Murid- murid berja"a mengesan dan membetulkan kesalahan "ang sengaja
dibuat oleh guru untuk menguji ke*ahaman dan ingatan pelajar$
-Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan$
-Murid- murid melibatkan diri dalam akti&iti kumpulan dengan lebih akti*$
7
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
2,0,0 Analisis Ujian Pra "an P#s,
Perbandingan pen(apaian pelajar dalam Ujian Pra dan Pos adalah seperti
berikut 4
G!" B#$%&'%& P!$%(%
P% P)* 1 P)* 2
A
B
C
D
E
G
TH
0
1
7
7
1
3
2
5
2
8
3
1
2
1
8
5
5
3
0
0
0

Dapatan Ujian Pra dan Pos menunjukkan terdapat peningkatan dari segi
pen(apaian pelajar$ 7alaupun masih terdapat pelajar "ang gagal tetapi tiada
seorang pun pelajar "ang mendapat si*ar berbanding dengan Ujian Pra
dimana < orang pelajar telah mendapat si*ar$
2,0,1 Analisis S#al Seli"ik
Pelajar telah memberikan respons positi* manakala guru-guru telah
memberikan komen "ang membina$ !erikut adalah analisis soal selidik "ang
telah dija'ab oleh pelajar 4-
Skala /ikert 4 = - sangat tidak setuju
8 - tidak setuju
< - kurang setuju
- setuju
> - sangat setuju
!eberapa (ontoh komen "ang telah diberi oleh guru ; guru pula adalah
seperti berikut4
8
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
/uru Pen"i"ikan Seni :'
Satu pendekatan "ang menarik dalam meningkatkan ke*ahaman dan ingatan
pelajar kerana muzik dan seni adalah dua perkara "ang ringkas dan padat
jika dibandingkan dengan nota$
/uru )a&asa Inggeris :
Satu teknik "ang men"amai ?Peta Minda@$ Unsur muzik dan seni
adalah seronok dan menarik minat$
Penggunaan unsur muzik dan seni berkesan untuk menjelaskan
aliran proses dan meningkatkan pemahaman murid-murid$
Proses lebih mudah diha*al dan di*ahami oleh pelajar$
/uru Sains
Teknik ini dapat menambah ingatan dan ke*ahaman pelajar di samping dapat
melihat se(ara men"eluruh dan mengetahui hubung kait antara sub-sub topik
dalam sesuatu tajuk besar$

+
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
10
SKALA
1 2 3 4 5
ITEM
, BILANGAN MURID-MURID-
1. P!&"#"#/%& M)%$ 0!12%/%& *13(!/
4%&' 01"%5.
2. K!2!$3%'%#%& 31"%4% 0!12%/%& *%61
7%3%&' P!&"#"#/%& M)%$ 4%&' 01"%5
"#/1%*%# 8%$%121& 6%&2% 1&*1 019#/
"%& *!&#.
3. S%4% $!3#5 *1/% 0!&''1&%/%& 6!/&#/
*%4% *!&"## "%#2%"% 1&*1 019#/ "%&
*!&#.
4. S%4% 01"%5 0!0%5%0# 6!&6%&'
/!2!$3%'%#%& 31"%4% *!$!2%* '11
0!02!/!&%$/%& 1&*1 019#/ "%&
*!&#.
5. S%4% 01"%5 0!&'#&'%6# 6!&6%&'
/!2!$3%'%#%& 31"%4% *!$!2%* '11
0!02!/!&%$/%& 1&*1 019#/ "%&
*!&#.
6. S%4% %*% $!3#5 *!)&)/ 3!$%(% 6%(1/
/!2!$3%'%#%& 31"%4% 0!&''1&%/%&
1&*1 019#/ "%& *!&#.
7. S%4% %/%& 0!&''1&%/%& 1&*1 019#/
"%& *!&# 3%'# 6%(1/ $%#& "%$%0
P!&"#"#/%& M)%$.
8. S%4% %/%& 0!&''1&%/%& 1&*1 019#/
"%& *!&# 1&61/ 0%6% 2!$%(%%& $%#& .
+. U&*1 019#/ "%& *!&# 0!03%&61
0!&#&'/%6/%& "%4% /!%6#:#6# *%4%.
1
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3
10
0
0
0
0
0
0
10
13
+
0
4
0
4
5
4
4
0
1
11
15
10
13
15
+
3
3
1
10
2
11
4
1
8
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
2,1 TINDAKAN 3AN/ DIJALANKAN
=$Selepas murid-murid menjalani Ujian Pra# sa"a telah meminta murid- murid tahun
Anggerik untuk bersedia untuk belajar topik Keper(a"aan kepada Tuhan kerana sa"a
ingin memperkenalkan satu teknik P & P "ang dapat membantu mereka memahami
dengan lebih mendalam$
8$Sebelum sa"a membimbing murid-murid sa"a telah menerangkan serba sedikit
tentang struktur# *ungsi dan (ara otak manusia bekerja$
<$Sa"a juga telah men"entuh perihal kepentingan mempelajari kepelbagaian buda"a
dalam kehidupan sebagaimana "ang din"atakan oleh James A$!anks$ Pendidikan
Multibuda"a adalah satu sistem pendidikan "ang menekankan baha'a setiap pelajar
berhak mendapat peluang pendidikan "ang sama tanpa mengira jantina# kelas
sosial# etnik# kaum# buda"a# bahasa pertuturan dan agama$ -James A$!anks dan
+herr" A$ M(3ee !anks# 899<.$
$Seterusn"a sa"a membimbing murid- murid melibatkan diri dalam akti&iti kumpulan
berasaskan unsur muzik dan seni$ Sebelum itu sa"a telah men(ungkil idea dan
pengetahuan sedia ada pelajar terlebih dahulu$
>$Murid- murid diingatkan untuk mempelajari tentang pera"aan# adat resam# pantang
larang dengan menggunakan unsur muzik dan seni dan dapat membezakan antara
satu tindak balas dengan tindak balas "ang lain$
A$Murid-murid membina kad pera"aan di atas dengan menggunakan kertas 'arna
- rujuk lampiran .$
B$Murid-murid menjalani Ujian Pos = dan Pos 8$ Selepas ujian Pos = dan 8# sa"a dan
murid-murid akan membin(angkan ja'apan sebagai langkah pengukuhan$
C$Setiap kali kelas pendidikan Moral# sa"a mengingatkan murid-murid supa"a
memba(a atau memahami topik Keper(a"aan kepada Tuhan untuk mengukuhkan
da"a ingatan$
11
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
2,( PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN4
PENILAIAN,
Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh A minggu$ Semasa sa"a
menjalankan kajian ini sa"a telah men"empurnakan sukatan pelajaran Pendidikan
Moral$ Sa"a telah memperuntukkan dua 'aktu P&P untuk membimbing murid-murid
melibatkan diri dalam akti&iti berkaitan unsur muzik dan seni$ Pelajar telah menjalani
ujian Pos=# 8 hari selepas menjalankan akti&iti tentang kepelbagaian buda"a dan
Ujian Pos 8# sebulan selepas itu$ Selepas Ujian Pos 8# pelajar diminta memenuhkan
borang soal selidik untuk mendapatkan pandangan mereka tentang akti&iti berunsur
muzik dan seni$ Tujuan mengedarkan soal selidik ialah supa"a pelajar lebih bebas
dan selesa menja'ab berbanding mendapatkan maklumat se(ara temubual$ Sa"a
juga telah menerangkan se(ara ringkas mengenai akti&iti berunsur muzik dan seni
kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan$ !erdasarkan
pemerhatian sa"a akti&iti ini berja"a membantu pelajar meningkatkan pen(apaian di
dalam sub topik Keper(a"aan kepada Tuhan$ Pelajar berlumba ; lumba hendak
menja'ab soalan guru# lebih berke"akinan dan mendapat skor "ang baik semasa
menja'ab koleksi soalan dari negeri ; negeri lain$ Sa"a berasa lebih seronok# tidak
lagi marah- marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas Anggerik$ ,akan
; rakan guru juga telah memberikan komen membina# perangsang dan sokongan
terhadap usaha sa"a$ Malah beberapa orang guru telah meminta sa"a mengajar
anak ; anak mereka tentang kepelbagaian buda"a di Mala"sia$
2,2 RE.LEKSI KAJIAN
Pen(apaian pelajar dalam Ujian Pra# Pos = dan Pos 8 menunjukkan peningkatan
"ang agak ketara$ Kebolehan mempelajari tentang kepelbagaian buda"a merupakan
salah satu kemahiran "ang penting dalam Pendidikan Moral dan se(ara kebetulan$
8= daripada <= orang murid Tahun Anggerik mempun"ai ke(erdasan dominan di
dalam Muzik dan Seni$ 2asil dapatan kajian menunjukkan baha'a adunan unsur
muzik dan seni ban"ak membantu pelajar meningkatkan ke"akinan diri# da"a ingatan
dan ke*ahaman terhadap apa "ang dipelajari di samping menjadikan suasana P&P
lebih (eria dan men"eronokkan$ Masih terdapat pelajar "ang gagal dalam Ujian Pos
= dan 8 kerana pada hari sa"a memperkenalkan akti&iti berunsur muzik dan seni
ada seramai 8 orang pelajar tidak hadir ke sekolah kerana hujan lebat$ Selain
daripada itu ada orang murid Tahun Anggerik "ang kerap tidak hadir ke sekolah
dan mereka "ang tidak hadir inilah "ang gagal dalam Ujian Pos$ Sa"a sepatutn"a
menerangkan dan memastikan baha'a mereka *aham dan buat lembaran kerja
bukan han"a sekadar mengarahkan mereka men"alin dari rakan-rakan$ Sa"a juga
sepatutn"a harus lebih bertegas terhadap segelintir pelajar lelaki "ang agak malas
dan bersikap sambil le'a$ Sa"a berasa tersentuh dan terharu apabila seorang murid
Tahun !aka'ali menghantar SMS meminta sa"a mengajar mereka akti&iti
berunsurkan muzik dan seni dalam mata pelajaran Pendidikan Moral dan ada "ang
men"alin dari murid Tahun Anggerik sebelum disuruh$ Sa"a "akin baha'a
Pendidikan Moral dapat membantu pelajar meningkatkan pemahaman mereka
tentang kepelbagaian buda"a di Mala"sia$ Analisis keputusan Peperiksaan Akhir
12
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
Tahun Anggerik menunjukkan peratus kelulusan Pendidikan Moral adalah di tangga
ke > selepas !M# !%# Matematik dan !ahasa Tamil$
5,- 6ADAN/AN UNTUK KAJIAN SETERUSN3A
2asil daripada dapatan dan pemerhatian semasa menjalankan kajian tersebut# beberapa
(adangan untuk kajian seterusn"a adalah seperti berikut4
mengguna pakai akti&iti berunsurkan muzik dan seni sebaik sahaja guru mengajar
bab Keper(a"aan Kepada Tuhan$
memasukkan unsur 'arna dalam kaedah D teknik P&P "ang lain seperti peta minda#
rajah pengurusan gra*ik dan (arta ber'arna
guru boleh men"ediakan satu modul Kepelbagaian !uda"a dalam P&P se(ara lebih
teran(ang D teratur$
selepas melibatkan diri dalam akti&iti unsur muzik dan seni# murid-murid dibekalkan
dengan soalan-soalan "ang dapat membantu mereka meningkatkan ke*ahaman dan
da"a ingatan$
2asil dari pen"elidikan "ang dijalankan# sa"a dapati terdapat perubahan "ang positi* dari
segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran pelajar $ Semoga hasil kajian sa"a
ini dapat diman*aatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik# berkesan dan
men"eronokkan$ Akhir kata 4-
prasarana
3U,U K,1AT%: E P1/AJA, D1D%KAS% K1JAFAA6 !1,1,T%
Kondusi*
13
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
7,- )I)LO/RA.I
!erk# /$1$ =GCG$ +hild de&elopment$ !oston 4 All"n and !a(on$

+han# K$F$ 8999$ 6eed *or Hualit" tea(hers$ Surat$ Sunda" Star# 8< Januari 4 A$
+on(erned Parent$ =GGG$ 6o *leIibilit" in marking *or Moral Studies$ Surat kepada editor$
Sunda" Star# C )gos4 A$

3age# 6$/$ & !erliner# D$+$ =GCC$ 1du(ational ps"(holog"$ !oston 4 2oughton Mi**lin
+ompan"$
3ibbs#J$+$# !asinger# K$S$ & :uller# D$ =GG8$ Moral maturit"# measuring the de&elopment o*
so(iomoral re*le(tion$ 6e' Jerse" 4 /a'ren(e 1rlbaum Asso(iates# Publishers$

2ersh# ,$2$# Paolitto# D$P$ & ,eimer# J$ =GBG$ Promoting moral gro'th# *rom Piaget to
Kohlberg$ 6e' Fork 4 /ongman$
Jee&ajothi# 6$ =GGB$ Keberkesanan perbin(angan dilema moral dalam perubahan peringkat
penaakulan moral di kalangan pelajar tingkatan %0$ /atihan %lmiah$ Uni&ersiti Mala"a$

Kit'ood# T$ =GG9$ +on(ern *or others# a ne' ps"(holog" o* (ons(ien(e and moralit"$ /ondon
4 ,outledge$

Kohlberg# /$ =GB>$ The (ogniti&e-de&elopmental approa(h to Moral 1du(ation$ Phi Delta
Kappan /0% -=9. 4 AB9 ABB$
/oganathan# ,$ =GG>$ Peringkat perkembangan moral di kalangan pelajar sekolah
menengah bandar dan luar bandar$ /atihan %lmiah$ Uni&ersiti Mala"a$

6e' Straits Times$ =GGG$ Fouth Juake 4 Do'n 'ith Moral Studies$ G Julai 4=$

6e' Straits Times$ =GGG$ Tea(hers and parents ha&e their sa"$ G Julai 4 <$

Pusat Perkembangan Kurikulum# Kementerian Pendidikan Mala"sia$ =GCC$ Sukatan
pelajaran sekolah menengah 4 Pendidikan Moral$ De'an !ahasa dan Pustaka$

,est# J$,$ =GBA$ The resear(h base o* the (ogniti&e de&elopmental approa(h to Moral
1du(ation$ Dlm$ 2enness"# T$+$ -pn"t$.$ 0alues and moral de&elopment# hlm$ =98
=8<$ 6e' Fork 4 Paulist Press$

,uslin Amir$ =GGA$ Kesan teknik perbin(angan dilema moral ke atas tahap pertimbangan
moral pelajar-pelajar tingkatan Sek$ Men$ Sungai Pelek# Selangor Darul 1hsan$
/atihan %lmiah$ Uni&ersiti Kebangsaan Mala"sia$

7ilson# J$ =GB<$ The assessment o* moralit"$ 3reat !ritain 4 6:1, Publishing +ompan" /td$

14
KPS 6054 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA
Karin %smail$ =GG9$ Kajian tentang tanggapan mengenai masalah pengajaran Pendidikan
Moral K!SM$ Tingkatan = di sekolah-sekolah dalam daerah 2ulu /angat# Selangor
Darul 1hsan$ /atihan %lmiah$ Uni&ersiti Kebangsaan Mala"sia$
15