Anda di halaman 1dari 2

Al-Bashir (

) adalah salah satu Al-Asma`ul Husna. Allah l mene!ut nama-"a ini dalam !e!era#a aat$
di antarana dalam %
Al- Hu&urat Aat '(%
)esun**uhna Allah men*etahui a#a an* *hai! di lan*it dan !umi. +an Allah ,aha
,elihat a#a an* -amu -er&a-an.
An-"isa Aat .(
)esun**uhna Allah menuruh -amu menam#ai-an amanat -e#ada an* !erha- menerimana$
dan (menuruh -amu) a#a!ila meneta#-an hu-um di antara manusia su#aa -amu meneta#-an
den*an adil. )esun**uhna Allah mem!eri #en*a&aran an* se!ai--!ai-na -e#adamu.
)esun**uhna Allah adalah ,aha ,enden*ar la*i ,aha ,elihat.
An-"isa Aat '/0
Baran*sia#a an* men*henda-i #ahala di dunia sa&a (ma-a ia meru*i)$ -arena di sisi Allah ada
#ahala dunia dan a-hirat. +an Allah ,aha ,enden*ar la*i ,aha ,elihat.
Al- Ba1arah Aat 23
+an sun**uh -amu a-an menda#ati mere-a$ manusia an* #alin* l4!a -e#ada -ehidu#an (di
dunia)$ !ah-an (le!ih l4!a la*i) dari 4ran*-4ran* musri-. ,asin*-masin* mere-a in*in a*ar di!eri
umur seri!u tahun$ #adahal umur #an&an* itu se-ali--ali tida- a-an men&auh-anna dari#ada si-sa.
Allah ,aha ,en*etahui a#a an* mere-a -er&a-an.