Anda di halaman 1dari 198

HANNAH ARENDT

Eichmann
Jeruzslemben
Tudsts a gonosz banalitsrl
Judaika
Sorozatszerkeszt
Haraszti Gyrgy
Osiris Kiad * Budaest! "###
$ %ordts ala&ul szolgl '()
Hanna* $rendt) Eichmann in Jerusalem. Report on the Banality of Evil.
+e, -ork! ./012 3ublis*ed by arrange'ent ,it* 4iking 3enguin!
a di5ision o% 3enguin 3ut'an 6n72
89irst ublis*ed in t*e :nited States! ./0;<
9ordtotta
=>S?S 3?T>@
$ %ordtst az eredeti5el egybe5etette
AB@$HA= BOCTA+ ?S H$@$SBT6 G-D@G-
Szerkesztette
H$@$SBT6 G-D@G-
=inden &og %enntart5a2 Br'ilyen 'sols! sokszorosts!
illet5e adat%eldolgoz rendszerben 5al trols
a kiad elzetes rsbeli *ozz&ruls*oz 5an kt5e2
E Hanna* $rendt! ./0;! ./01
Foyrig*t rene,ed E Cotte Ko*ler! .//.! .//"
Hungarian translation E =esGs 3Gter! "###
E Osiris Kiad! "###
Osiris Kiad! Budaest
$ kiadsGrt %elel az Osiris Kiad igazgat&a
Sz5eggondoz Krasznai Katalin
Sorozatter5 Krnyei $nik
=(szaki szerkeszt Galg7zi $ndrea
Trdel 9odor Gbor
+yo'ta Gs kttte az Osiris K%t2
6SB+ /0; ;H/ /#0 0
6SS+ ."./IJ;KJ
TARTALOM
=eg&egyzGs az ol5as sz'ra
62 $z 6gazsg Hza
662 $ 5dlott
6662 $ zsidkGrdGs szakGrt&e
642 $ zsidkGrdGs 'egoldsa >ls %zis L a kiMldzGs
42 $ zsidkGrdGs 'egoldsa =sodik %zis L a kon7entr7i
462 $ zsidkGrdGs 'egoldsa :tols %zis) gyilkossg
4662 $ NannseeIkon%eren7ia! a5agy 3on7ius 3iltus
46662 $ tr5Gnytisztel olgr ktelessGgei
6O2 Peortlsok a birodalo'bl
I +G'etorszg! $usztria Gs a rotektortus
O2 Peortlsok +yugatI>urbl
I 9ran7iaorszg! Belgiu'! Hollandia! Pnia! Olaszorszg
O62 Peortlsok a Balknrl
I Jugoszl5ia! Bulgria! Grgorszg! @o'nia
O662 Peortlsok KzGI>urbl
I =agyarorszg Gs Szlo5kia
O6662 $ keleti *alltborok
O64 BizonytGkok Gs tanQk
O4 RtGlet! %ellebbezGs Gs ki5GgzGs
>ilgus
:tirat
Sze'GlynG5'utat
HelynG5'utat
Bibliogr%ia
Hrend dei Reden, die aus deinem Hausedringen, lacht man. Aber wer dich sieht, der grieft
nach dem esser.
Bertolt Brecht! "eutschland #$%&&'
(A h)*adb+l ,is*-r.d. bes*/det hallv)n nevethetn/,0e t)mad a* emberne,. 1m a,i megl)t, a
,/s//rt ,ap.
Bertolt Brecht! 2/metors*)g #$%&&'3
Megjegyzs az olvas szmra
>z a ktet a &a5tott Gs b5tett kiadsa annak a '(nek! a'ely elszr ./0; '&usban &elent
'eg2 ./0.Iben >i7*'ann &eruzsle'i erGrl tudstotta' a 4he 2ew 5or,er sz'ra! a*ol ez
a besz'ol eredetileg! a la ./0;2 %ebruri Gs 'r7iusi sz'aiban! 5ala'i5el r5idebb
ter&edele'ben 'eg&elent2 $ kny5et ./0" nyarn Gs szGn lltotta' ssze! s ugyanez G5
no5e'berGben %e&ezte' be! a'ikor a Nesleyan :ni5ersity Fenter %or $d5an7ed Studies
sztnd&as kutat&akGnt dolgozta'2
Jelen kiads &a5tsai 'integy tu7atnyi te7*nikai *ibt Grintenek! a'elyek az eredeti sz5eg
Gr5elGsGt Gs ele'zGsGt egyltaln ne' be%olysol&k2 =Gg ne' llnak rendelkezGsMnkre a
kGrdGses korszakra 5onatkozan 'inden rGszletre kiter&ed tGnyadatok! s bizonyos esetekben
a 'egalaozott be7slGst 5alszn(leg so*a ne' %og&uk tudni tkGletesen 'egbz*at
in%or'7i5al *elyettesteni2 Rgy Gldul az Endlsung zsid ldozatainak a sz't 7sak
'egbe7sMlni tud&uk L nGgy Gs %Gl Gs *at 'illi kztt L! nin7senek egyGrtel'( bizonytGkok!
Gs ez Gr5Gnyes 'indegyik szban %org orszg adatai5al ka7solatban is2 $z els kiads
'eg&elenGse ta na5ilgot lttak Q& ublik7ik! kMlnsen Hollandira 5onatkozan! '
ezek egyike se' %ontos az ese'Gnyek egGszGt tekint5e2
$ kiegGsztGsek tbbsGge szintGn te7*nikai ter'Gszet(! bizonyos ontokat tisztzta'! Q&
tGnyekre *i5atkozta'! 5agy nG'ely esetben 's %orrsokat idGzek2 $z Q& %orrsokat a
bibliogr%iban 'egne5eze'! s trgyalo' az Q& utiratban! a'ely az eredeti kiadst k5et
5it5al %oglalkozik2 $z utirattl eltekint5e az egyetlen ne' te7*nikai &elleg( kiegGsztGs a
Hitler elleni! ./112 &Qlius "#In 'egksGrelt nG'et sszeeskM5Gst Grinti! a'elyet az eredeti
kiadsban 7sak Grintlegesen e'ltette'2 $ ktet egGszGnek &ellege tel&es 'GrtGkben
5ltozatlan2
Ksznettel tartozo' @i7*ard Gs Flara Ninstonnak! a'iGrt segtettek a &elen kiads
utiratnak sz5egGt elkGszteni2
./012 &Qnius
Hannah Arendt
I.
Az Igazsg Hza
SBGt *=istS L $z 6gazsg Hza) e sza5aknl! 'elyeket a brsgi szolga ertel&es *angon
kilt a tere'be! %lugrunk szGkeinkrl! *isz ezek ad&k tudtunkra a *ro' br GrkezGsGt! akik
*a&adon%tt! %ekete talrban egy oldala&tn t lGnek a trgyaltere'be! a %erdGn e'elked!
'agastott diu' leg%els szint&Gn el%oglal&k *elyMket! Gs 'egnyit&k a trgyalst2 HosszQ
asztalukat! a'elyet ne'sokra sz'talan kny5 Gs tbb 'int .K## doku'entu' bort 'a&d
el! a brsgi gGrk 5eszik krMl2 $ tol'7sokra! akiknek *elye kz5etlenMl a bri ulitus
alatt 5an! akkor lesz 'a&d szMksGg! a'ikor a 5dlott 5agy a 5Gdele' Gs a brsg kz5etlenMl
k5n egy'ssal Grtekezni2 >gyGbkGnt a 5dlott Gs 5Gd&e! 7sakQgy! 'int 'a&dne' az sszes
&elenlG5! %e&*allgatn keresztMl k5eti a *Gber nyel5en %olytatott trgyalst! a'ely ki5l
%ran7ia! *asznl*at angol Gs egy gyakran %ur7sa! 'a&dne' Grt*etetlen nG'et *alandzsa
szinkron%ordtst knl2 8=inGl inkbb belegondolunk! *ogy a er te7*nikai rGszleteit 'ilyen
arlGkos gondossggal szer5eztGk 'eg! annl Grt*etetlenebbnek t(nik! *ogy Gen 6zrael Q&
lla'ban lett 5olna le*etetlen a sok +G'etorszgbl szr'az olgr kztt egy 'eg%elel
%ordtt tallni a**oz az egyetlen nyel5*ez! 'elyet a 5dlott Gs 5Gd&e Grt2 $ nG'et zsidkkal
sze'beni rGgi eltGlet! a'ely korbban 6zraelben igen szGles krben elter&edt! 'r rGg a
'QltG! gy 'agyarzatkGnt egyedMl a 'Gg rGgebbi! de 'Gg 'indig *atsos S3I5ita'inS 'arad!
a'i5el az izraeliek a kor'nyI Gs tiszt5iselkrkben elter&edt rotek7it Gs neotiz'ust
krMlr&k2< $ diu' *ar'adik szint&Gn! a brk Gs a %ordtk alatt lt&uk a 5dlott
M5egkalitk&t Gs a tanQk e'el5GnyGtT egy'ssal ontosan sze'ben 5annak! Qgy! *ogy a
5dlott Gs a tanQk a ubliku'nak ro%il&ukat 'utat&k2 Cegalul! a kznsGgnek *ttal Ml a
%lla'MgyGsz az MgyGszek Gs egyGb &ogi tan7sadk nagy stb&5al! 'ellette a 5Gd! akinek
az els *etekben egy asszisztens segGdkezett2
$ brk 'agatartsa egyetlen illanatra se' 5lik tetrliss2 ?rkezGsMk Gs t5ozsuk!
'ely az Gen adott MlGs kezdetGt Gs 5GgGt &elzi! ne' 'esterkGltT a trgyalsok sorn a
%igyel'Mk Goly trgyilagos! 'int a'ilyen intenz52 =egrzkdtatsuk! 'ellyel a *allatlan
szen5edGsekrl szl besz'olkat *allgat&k! Grez*et! de so*ase' tQl&tszottT a'ikor
el5esztik tMrel'Mket! 'ert az MgyGsz a tanQ5allo'sokat Gs az iratok be'utatst a
5GgtelensGgig el*Qzza! sontaneitsuk Mdten *at2 :d5ariassguk a 5Gdele''el sze'ben
taln egy ki7sit tQl*angsQlyozott! 'int*a 'indig sze' eltt tartank! *ogy Sdr2 Ser5atiusnak
itt! idegen krnyezetben egyedMl kell 'eg55nia %radsgos *ar7tS! a 5dlottal sze'beni
'agatartsuk 'indig korrekt Gs e'bersGges2 > *ro' %Gr%i e'beri n5&a rgtn
nyil5n5al5 5lik! a tere'ben 'indenki tudo'sul is 5esziT ne' 'egle! *ogy kzMlMk
senki ne' enged a ksGrtGsnek! *ogy szn*zat &tsszon! s Qgy tegyen! 'int*a r lenne utal5a a
*Gber %ordtsra! *isz 'ind*r'an +G'etorszgban szMlettek! Gs ott &rtak iskolba2 =se
Candau! a brsg elnke alig 5r&a 'eg 5laszai5al! *ogy a tol'7s kGsz legyen! gyakran
bea5atkozik a %ordtsba! kiigazt&a Gs ki&a5t&a a sz5eget! lt*atan *lsan! *ogy r5id
lGlegzet*ez &ut az itt trgyalt szrny(sGges dolgok %olya'ban2 Hnaokkal kGsbb! a'ikor a
5dlottat keresztkGrdGseknek 5etik al! a tbbi br is k5eti 'a&d =se Candau Gld&t! Gs
>i7*'annt nG'etMl szlt&k 'eg L egy Q&abb bizonytGk! *a egyltaln szMksGg 5an 'Gg
bizonytGkokra! 'ilyen %igyele're 'Gltan %Mggetlenek az 6zraelben uralkod kz*angulattl
Gs az igazn Grt*et eltGletektl2
>gy dolog az ele&Gtl kezd5e 5ilgos 5olt) ebben a erben Candau br ad&a 'eg a *angot!
Gs 'indent 'egtesz annak 'egakadlyozsra! *ogy a trgyalsok a 'agt sz5esen eltGrbe
tol 5dl inten7iit k5et5e! kirakater &elleget ltsenek2 Ha ez ne' 'indig sikerMl neki! az
rGszben azon 'Qlik! *ogy a trgyalsok egy sznadon! nGzkznsGg eltt za&lanak! gy a
brsgi szolga *atal'as kiltsa! 'ely az MlGst be5ezeti! Qgy *at! 'int a'ikor a szn*zban
%elgrdMl a %Mggny $z Q&onnan %elGtett B/t h)61m, a S+G HzaS auditriu'a 8'elyet 'ost
'agas kertGs 5ez! krsIkrMl lig %el%egy5erzett rendrsGg riz! az elud5arban %ellltott
barakkokban 'inden ltogatt 'eg'otoznak! %egy5erek utn kutat5a< eredetileg szn*znak
GMlt! a tudstk Gs a nGzk a nGztGren Gs a karzaton Mlnek! elttMk az elszn Gs a sznad! a
sznGszek 'eg&elenGsGre szolgl oldala&tkkal2 >gy ilyen trgyaltere' bizonyra ne' rossz
keret a**oz a kirakater*ez! 'elyet 6zrael 'iniszterelnke! Pa5id BenIGurion kGzelt el!
a'ikor el*atrozta! *ogy >i7*'annt $rgentnbl el kell rabolni! *ogy a Jeruzsle'i KerMleti
Brsg elG lltsk! Gs %elelssGgre 5on&k a SzsidkGrdGs 5Ggs 'egoldsbanS betlttt
szeree 'iatt2 ?s BenIGurion! akit &oggal ne5eznek az Slla' Gt'esterGnekS! 'ind5Ggig a
trgyals lt*atatlan rendez&e 'arad2 >gyetlen alkalo''al se' 5esz rGszt egyetlenegy
MlGsen se' L a trgyaltere'ben a %lla'MgyGsz! Gideon Hausner *ang&n beszGl! aki az
lla' kG5isel&ekGnt 'indent 'egtesz! *ogy engedel'esen szolgl&a gazd&tT s *a ez L
szeren7sGre L ne' 'indig sikerMl neki! annak kszn*et! *ogy a erben egy olyan e'ber
elnkl! aki sz'ra az igazsgossg Goly ktelez Gr5Gny(! 'int a'ennyire ktelez az
MgyGsz sz'ra gazd&a akarata2 $z igazsgossg 'egk5eteli! *ogy a gyanQstottat 5dol&k!
5Gd&Gk! 5GgMl tGlkezzenek %elette! 5iszont azokat a ltszlag 'agasabb rend( kGrdGseket!
'elyek a kz5Gle'Gnyt %oglalkoztat&k! %Glre kell tenni2 8$z ilyen kGrdGseket) SHogyan 5olt
'indez le*etsGgesUS Gs S=ik 5oltak az okokUST ilyen kGrdGseket) S=iGrt ont a zsidkUS Gs
S=iGrt ont a nG'etekUS! S=ilyen szeree 5olt a tbbi ne'zetnekUS! S=ilyen 'GrtGkben
%elelsek a sz5etsGgesekUS! SHogyan 5e*ettGk r a zsidkat sa&t 5ezetik az n'aguk
'egse''istGsGben 5al akt5 kzre'(kdGsreUS Gs S=iGrt *agytk 'agukat 'int a birkk a
'GszrszGkre 5ezetniUS< Hisz a kz5Gle'Gny*ez L 5etette egyszer oda Glesen Candau br a
%lla'MgyGsznek L S5GgtGre is nin7s se''i kzMnkS2 $z igazsgossg sze'ont&bl a
trgyaltere'ben 7sakis $dol% >i7*'ann a %ontos! Karl $dol% >i7*'ann %ia! a kMln az
5Gdel'Gre Gtett M5egkalitkban Ml! kzG'agas! so5ny! t5enes G5einek kzeGn &r
e'ber! *tra%GsMlt *a&5al! rosszul Ml %ogsor5al Gs r5idlt sze'G5el! aki az egGsz er
%olya'n 'ere5 nyakkal 7sakis a bri e'el5Gnyt nGzi! ar7t egyetlen alkalo''al se'
%ordt&a a kznsGg %elG! s aki kGtsGgbeesetten rbl&a tartst 'egrizni L ltalban sikerMl is
neki! az ideges rngs ellenGre! a'ely 5alszn(leg 'Gg &5al a er kezdete eltt torztotta el
az ar7t2 $z tetteirl 5an sz! ne' a zsid nG szen5edGseirlT t ereltGk be! ne' a nG'et
nGet 5agy az e'berisGget! 'Gg 7sak ne' is az antisze'itiz'ust 5agy a %a&gy(lletet2
=ost azonban kiderMl! *ogy az igazsgossg L a BenIGurion 'd&n gondolkod
e'berek sz'ra tn 7sun Sabsztraktu'S L szigorQbb Qr! 'int a 'iniszterelnk! 'inden
*atal'5al egyMtt2 Hogy e *atalo' &tGkszablyai 'ennyire rugal'asak! 'ennyire elnGz
kiszolgli5al sze'ben! azt Hausner Qr igen *a'ar Gs nagyobb gtlsok nGlkMl de'onstrl&a)
e &tGkszablyok 'egengedik! *ogy az MgyGsz a er ide&e alatt sa&tkon%eren7ikat tartson Gs
t5Iinter&Qkat ad&on 8a Gli7k'ann Fororation ltal t'ogatott a'erikai rogra'ban ekzben
%olya'atosan ad&k a szoksos rekl'okat! esetMnkben ingatlan*irdetGseket<! st! a szablyok
kGsbb 'Gg a sa&t kG5iseli eltti SsontnS dM*kitrGseket is engedGlyezik) torkig 5an
azzal! %akad ki! *ogy >i7*'annInak keresztkGrdGseket tegyen %el! *isz 'inden kGrdGsGre
*azugsgokkal 5laszolT a szablyok 'egengedik! *ogy gyakran %ordul&on a kznsGg*ez!
'elynek tula&donkGen *ttal kellene llnia! &5*agynak 'inden olyan zt! 'elyekbl
rendk5Mli *iQsgra k5etkeztet*etMnk! s a'elyet 5GgMl az >gyesMlt Alla'ok elnkGnek S&l
5Ggezte a dolgtS ko'li'ent&e koronzott 'eg2 $ki az igazsgossgot szolgl&a! annak
se''i ilyes'it ne' szabad tennie2 $z igazsgossg szolglata ugyanis 'egk5eteli a
rendk5Mli 5issza%ogottsgot! a nyil5nossg*oz %(zd 'inden ka7solat 'egszaktst! s br
a gyszt 'Gg 'egengedi! de a *aragot 'r ne'! szigorQ 'GrtGkletessGgre int 'inden
7sbtssal sze'ben! *ogy az e'ber a %Gnyszrk! ka'erk Gs 'ikro%onok ltal ri5alda%Gnybe
lltsa 'agt2 Candau br a'erikai Qt&t r5iddel a er utn L a 'eg*5 zsid szer5ezetektl
eltekint5e L ne' 5ezte sa&tnyil5nossg2
$zonban br'ilyen lelkiis'eretesen rbltk is a brk a ri5alda%Gnyt elkerMlni L
'Ggis7sak ott %nn! egy sznadon Mltek! sze'ben a kznsGggel! ontosan Qgy! 'int a
szn*zban2 $ kznsGg az egGsz 5ilgot 5olt *i5atott kG5iselni! s az els *etekben 5alban
legnagyobbrGszt nailaok! %olyiratok Gs 'agazinok tudstibl llt! akik 'ind a nGgy Ggt&
%ell Grkeztek Jeruzsle'be2 >gy szn&tGkot akartak be'utatni nekik! ontosan olyan
szenz7isat! 'int a'ilyenek a nMrnbergi erek 5oltak! 7sak 'ost Sa zsidsg tragGdi&a!
annak 'inden rGszleteS kerMlt sznre2 Hiszen Sa'ikor 'i >i7*'annt a ne' zsidk ellen
elk5etett b(nkkel is 'eg5dol&ukS! akkor! 'ert azokat elk5ette! *ane' 7mert nem tes*8n,
,8lnbs/get a n/pe, ,*tt7. 4alban %igyele're 'Glt 'ondat egy lla'MgyGsz nyit
beszGdGben! s a'int kGsbb kiderMlt! igen &elle'z is a 5dra2 :gyanis a 5d sz'ra e er
elssorban a zsidk szen5edGseirl szlt! s 7sak 'sodlagosan %oglalkoztak >i7*'ann
tettei5el2 Hausnert k5et5e kMlnbsGg lGnyegtelennek t(nt! *iszen S7sak egy olyan e'ber 5olt!
aki szinte kizrlag a zsidkkal %oglalkozott! akinek a %eladata a zsidk kiirtsa 5olt! s akinek
a szeree ebben a gyalzatos rezsi'ben erre korltozdott2 >z az e'ber $dol% >i7*'ann2S
+e' 5oltIe logikus a tr5GnyszGknek a zsid szen5edGsek 8ter'Gszetesen senki ltal ne'
5itatott< tGnyeit be'utatni! Gs utna olyan bizonytGkokat keresni! a'elyek >i7*'annt ezekkel
az ese'Gnyekkel 5ala'ilyen 'don ka7solatba *ozzkU $ nMrnbergi erekben! 'elyek sorn
a 5dlottakat SkMlnbz ne'zetek tag&ai ellen elk5etett b(nkkel 5doltkS! 5a&on ne'
abbl az egyetlen okbl *agytk %igyel'en k5Ml a zsid tragGdit 'ert >i7*'ann ne' 5olt
&elenU
4alban *itteIe Hausner %lla'MgyGsz Qr! *ogy a nMrnbergi tr5GnyszGk nagyobb sQlyt
*elyezett 5olna a zsidsg sorsra! *a >i7*'ann is a 5dlottak ad&n MlU $lig*a2 =int
6zraelben szinte 'indenki! is Qgy gondolta! *ogy a zsidknak 7sak egy zsid tr5GnyszGk
szolgltat*at igazsgot! Gs az a zsidk %eladata! *ogy ellensGgeik %elett tGlkezzenek2 6nnen
ered az a 'a&dne' egyntet(en ellensGges reak7i! 'elyet 6zraelben egy ne'zetkzi brsg
uszta e'legetGse is ki5ltott! s a'ely >i7*'annt ne' a Szsid nG ellen elk5etettS
b(nkGrt! *ane' a zsid nGen elk5etett e'berisGgellenes b(nkGrt %ogta 5olna erbe2
>nnGl%og5a az a kMlnsen 7seng di7sek5Gs! *ogy egy brsg Sne' tesz kMlnbsGget a
nGek kzttS! 6zraelben! a*ol a zsid olgrok sttust a rabbinikus tr5Gnyek szablyozzk!
a*ol egy zsid ne' *zasod*at ne' zsid5al! te*t a nGek 'egkMlnbztetGse &ogilag
rgztett! ne' 7sengett kMlnsebben %ur7sn2 $ kMl%ldn kttt *zassgokat ugyan
elis'erik! de az ilyen 5egyes *zassgbl szr'az gyerekeket *zassgon k5Mlinek tekintik
8ellenben a zsid szMlktl szr'az! *zassgon k5Ml szMletett gyer'ek legiti'nek sz't<T
Gs egy ne' zsid anya gyer'eke tr5Gnyesen ne' *zasod*at! ne' is le*et tr5Gnyesen
elte'etni2 >nnek kMlnsen 'egntt a &elentsGge ./K; ta! a'ikor is a 7sald&ogi Mgyek
%eletti tGlkezGs &elents rGszGt 5ilgi brsgok *atskrGbe utaltk2 $zta a nknek le*et
tula&donuk! rkl*etnek! Gs a %Gr%iakkal ltalban azonos &ogokat Gl5eznek2 >ttl azonban
'Gg se''i5el se' lett &obb a *elyzet) Gen a re%or'ok igazol&k! *ogy ne' a &'borsg
%igyele'be5Gtele 5agy a %anatikusan 5allsos kisebbsGg *atal'a akadlyozta 'eg 6zrael
kor'nyt abban! *ogy a *zassg Gs a 5ls kGrdGseit illeten is a 5ilgi &ogalkots
illetGkessGgGt is'er&e el a rabbinikus tr5GnykezGssel sze'ben2 Vgy t(nik! az izraeli olgrok
L %MggetlenMl attl! *ogy 5allsosakIe 5agy se' L egyetGrtenek a ne' zsidkkal kttt
*zassgot tilt tr5Gny 'egtarts5al2 >lssorban e'iatt Grtenek egyet azzal is L e tGnyt
egyGbkGnt 'agas rangQ izraeli kztiszt5iselk a trgyalter'en k5Ml kertelGs nGlkMl
elis'ertGk L! *ogy nin7s igazn szMksGgMk rsba %oglalt alkot'nyra! *iszen akkor az ilyen
&elleg( tr5Gnyeket szrl szra le kellene rniuk2 8S$ olgri *zassgktGs elleni leg%bb Gr5
az! *ogy 'egosztan 6zrael Hzt! Gs aWz >gyesMlt Alla'okban GlX zsidkat el5lasztan a
diaszrban GlktlS L rta ne'rGgiben 3*ili Gillon a Jewish 9rontier 7'( %olyiratban2<
$kr*ogyan is! az a knnyedsGg! a'ellyel a 5dl a *r*edt ./;KIs nMrnbergi tr5Gnyeket L
a'elyek a zsidk Gs a nG'etek kztti *zassgktGst Gs ne'i ka7solatot 'egtiltottk L
'egbGlyegezte! nG'ikG lGlegzetellltan *atott2 $ &obban in%or'lt tudstk tisztban
5oltak az Mgy irni&5al! de ezt krnik&ukban 'Ggse' e'ltettGk2 $ illanat nyil5n5alan
ne' 5olt alkal'as arra! *ogy a zsidkat %igyel'eztessGk sa&t orszguk tr5Gnyeinek Gs
&ogrendszerGnek *ibira2
$'ennyiben a ert az egGsz 5ilgnak szntk! Gs a szn&tGk 7Gl&a a zsid szen5edGsek
szrny(sGges anor'&nak be'utatsa 5olt! akkor a 5alsg ne' %elelt 'eg ezeknek az
el5rsoknak Gs szndGkoknak2 $ legtbb Q&sgr ne' brta kGt *GtnGl to5bb! ezutn a
kznsGg drasztikusan 'eg5ltozott! s 5ele 5ltozott az eredeti szndGk is2 6''r a lakossg
bizonyos rGtegeinek az GrdekldGsGt k5ntk %elkelteni! elssorban a %iatal gener7ikGt!
a'elyek az Mgyet ne' is'er*ettGk! 5agy a sze%rd zsidkGt! akik az egGszrl alig tudtak
5ala'it2 $ ernek kellett 5olna be'utatnia! *ogy 'it &elent ne' zsidk kztt Glni! 'eg
kellett 5olna gyznie ket arrl! *ogy egy zsid 7sakis 6zraelben Gl*et biztonsgban Gs
tisztessGgben2 8> 5Gle'Gnyrl a tudstk egy brosQrbl GrtesMl*ettek! a'ely az izraeli
&ogrendszert 'utatta be2 >bben idGzi a szerz! Poris Cankin a Ceg%elsbb Brsgnak kGt aa
MgyGben 'eg*ozott tGletGt! akik Sgyer'ekeiket elraboltk Gs 6zraelbe 5ittGkS2 $ dntGs
Grtel'Gben a gyer'ekeket 5issza kellett adni any&uknak! 'i5el kMl%ldn is Gr5Gnyes a
gyer'ekMk ne5elGse irnti &ogi igGnyMk2 $ szerz L a %eltGtlen legalits irnt Grzett ugyanazon
bMszkesGggel! a'ellyel Hausner Qr is kGsznek 'utatkozott olyan esetekben is gyilkossgGrt
5dat e'elni! a'ikor az ldozatok ne' zsidk 5oltak L gy %olytatta) a brsg ekkG
dnttt! S*olott a gyer'ekek 5issza*elyezGse az anyai gondnoksg Gs gondozs al azt
&elentette! *ogy kiszolgltattk ket a diaszra ellensGges ele'ei5el 55and egyenltlen
kMzdele'nekS2< Fsak*ogy a kznsGg soraiban ne' 5oltak sze%rd zsidk! %iatalok is alig! a
ubliku' L 'egkMlnbztet5e ket a zsidktl L ne' is izraeliekbl llt2 $ gyakran 7sak %Glig
telt tere'ben a StQlGlkS Mltek! reg! &obb esetben idsd e'berek! eurai e'igrnsok! 'int
&'aga'! akik rGgta k5Mlrl tudtk! a'it tudniuk kellett! se''i szMksGgMk ne' 5olt a
kioktsra! Gs egGszen bizonyosan ne' ebbl a erbl 5ontk le a k5etkeztetGseiket2 $'int
egyik tanQ k5ette a 'sikat! a'int a dbbenet dbbenetre *al'ozdott! ott Mltek! Gs
*allgattk a besz'olkat! a'elyek el5isel*etetlenek lettek 5olna! *a a sze'Gbe kellett 5olna
nGzniMk annak az e'bernek! aki 'indezt elGbMk trta2 =inGl ki'ertbben adtk el Sa zsid
nG ezen gener7i&nak szeren7sGtlensGgGtS! 'inGl nagyszer(bb 5olt Hausner Qr retorik&a!
annl *alo5nyabb Gs ksGrtetiesebbG 5lt az M5egkalitkban Ml %igura2 =Gg a %ele'elt
'utatu&&) SOtt Ml ! a szrnyeteg! aki 'indezGrt %elelsYS! se' 5olt kGes a ksGrtetet Gletre
kelteni2
?en a szrny(sGgek sQlya okozta! *ogy a er szn&tGk&ellege sszeo'lott2 $ erek Gs a
szn&tGkok kzs 5onsa! *ogy a tettessel kezddnek Gs 5Ggzdnek! ne' edig az ldozattal2
$ kirakaterek esetGben sokkal %ontosabb! 'int egy kznsGges ernGl! *ogy ontosan
kr5onalazzk! 'i trtGnt! Gs azt *ogyan *a&tottk 5Ggre2 $ er kzGont&ban 7sak az a
sze'Gly ll*at! aki 7selekedett L ebbl a sze'ontbl *asonlt a dr'a *sGre L! Gs *a
szen5ed! azGrt kell szen5ednie! a'it elk5etett! ne' edig azGrt! 'ert 7selekedetei5el
'soknak szen5edGst okozott2 =indenkinGl &obban tudta ezt a tr5GnyszGk elnke! akinek a
sze'Gben a er szrny(sGgek 5Gres kosz5 kezdett %a&ulni L Solyan *a&! a'elyik
kor'nyos nGlkMl sodrdik ideIoda a art*oz 5erd *ull'okonS2 3rblkozsai! *ogy a
kor'nyt is'Gt 'ag*oz ragad&a! gyakran %ulladtak kudar7ba! a'i rGszben a 5Gdele' *ib&a
5olt! *iszen szinte so*ase' tiltakozott! a'ikor a tanQk olyan dolgokrl beszGltek! 'elyeknek
se''i! illet5e alig 5ala'i kzMk 5olt >i7*'ann*oz L az ilyen irrele5ns 5allo'sokat
azonban 7sak akkor utast*at&a 5issza az elnkl br! *a a 5Gdele' tiltakozik2 $
doku'entu'ok be'utatsakor dr2 Ser5atius! a*ogy 'indenki szltotta! kissG akt5abb 5lt!
Gs a'ikor a 5d Hans 9ranknak! Cengyelorszg +Mrnbergben ki5Ggzett egykori
%kor'nyz&nak a nal&t *ozta %el ter*el bizonytGkkGnt! az Mgy5Gd ritka tiltakozsainak
leg*atsosabbik5al reaglt) SFsak egy kGrdGse' 5an) az $dol% >i7*'ann nG5! a 5dlott ne5e
el%ordulIe egyszer is e "/ W5al&ban ;JX ktetbenU W222X $z $dol% >i7*'ann nG5 a "/ ktet
egyikGben se' %ordul el egyszer se' W222X Kszn'! nin7s tbb kGrdGse'2S
Rgy te*t a erbl 'Ggse' lett szn&tGk! de a BenIGurion elzetes szndGkainak
'eg%elel de'onstr7i 'Ggis 'eg5alsultT a brsg annak a Sle7kGnekS lett a lat%or'&a!
'elyet a zsidknak Gs ne' zsidknak! araboknak Gs izraelieknek! r5iden az egGsz 5ilgnak
szntak2 :gyanabbl a le7kGbl a kznsGg kMlnbz kategriinak 'sI's
k5etkeztetGseket kellett 5olna le5onniuk! a'elyeket BenIGurion a er kezdete eltt
'eg&elent 7ikksorozatban! a'ikor is >i7*'ann elrablst a 5ilg eltt igazolnia k5nta! 'r
ki%e&tett2 $ ne' zsid 5ilgnak szl le7ke gy *angzott) S=eg szeretnGnk 'utatni a 5ilgnak!
*ogyan gyilkoltak 'eg a n7ik e'ber'illikat! 'ert zsidk 5oltak! egy'illi 7se7se't! 'ert
zsid 7se7se'k 5oltak2S 4agy a'int az orszg legnagyobb rt&nak! a BenIGurion ltal
5ezetett =aainak a la&ban! a ")v)rban le*etett ol5asni) S$ 5ilg nyil5nossgnak tudnia
kell! *ogy ne' egyedMl a n7i +G'etorszg a %elels *at'illi eurai zsid le'GszrlsGrt2S
4GgMl is'Gt BenIGurion sa&t sza5ai5al) S$zt k5n&uk! *ogy a 5ilg ne'zetei W'indeztX
'egtud&k W222X Gs szGgyell&Gk 'agukat2S $ diaszrban Gl zsidknak arra kellett 5olna
e'lGkezniMk! *ogy a zsidsg S'inden szelle'i tel&est'GnyG5el! erkl7si k5etel'Gnyei5el
Gs 'essianisztikus 7Gl&ai5al 'r nGgyezer G5eS sze'ben ll az SellensGges 5ilggalS! Gs a
diaszrban a zsid nG szGtesGse azzal 5Ggzdtt! *ogy birkakGnt 'entek a *allbaT 7sakis a
zsid lla' lGtre&tte tette le*et5G sz'ukra a 5GdekezGst Gs a *ar7ot L a %MggetlensGgi
*borQban! a szuezi *ad&ratban! az 6zrael bGkGtlen *atrai 'entGn szinte naonta %oly
7satrozsokban2 >gyrGszt ily 'don k5ntk de'onstrlni a ne' 6zraelben Gl zsidk
sz'ra az izraeli *siessGg Gs a zsid te*etetlensGg kztti kMlnbsGget! 'srGszt azonban az
izraelieknek is szntak nG'i tanulni5alt) S$ nagy katasztr%a utn %eln5ek5 izraeli
gener7ikatS az a 5eszedele' %enyegeti! *ogy el5esztik a zsid nG*ez! ezltal a sa&t
trtGnel'Mk*z %(zd ka7solatukat2 S9ontos! *ogy i%&Qsgunk e'lGkezzGk 'indarra! a'i a
zsid nGel trtGnt2 $zt szeretnGnk! *ogy is'er&Gk trtGnel'Mnk legtragikusabb tGnyeit2S
BenIGurion 5GgMl a er 'egrendezGsGnek 'oti57ii kztt e'ltette! *ogy ily 'don sikerMl
'a&d S's n7ikat is el*ur7olni a re&tek*elyMkrl Gs r'utatni Gldul egyes arab 5ezetk Gs
a n7ik ko'ro'ittl ka7solatairaS2
Ha ezek az Gr5ek lettek 5olna az egyedMli okai! *ogy >i7*'annt $rgentnbl elrabol&k!
Gs a Jeruzsle'i KerMleti Brsg elG lltsk! akkor a er &ogossgt alig*a le*etett 5olna
igazolni2 $ tanulsgok! 'elyeket a erbl kellett 5olna le5onni! rGszben %lslegesek! rGszben
edig egyenesen %Glre5ezetek 5oltak2 Hitler elGrte! *ogy az antisze'itiz'us 'indenMtt
szalonkGtelennG 5l&onT taln ne' egyszer s 'indenkorra! de a &elenre nGz5e bizonyosan2
3ersze ne' azGrt! 'int*a a zsidk *irtelen 'indenMtt nGszer(5G 5ltak 5olna! *ane' L BenI
Gurion sa&t sza5ait idGz5e L 'ert a legtbb e'ber Ssz'ra 5ilgoss 5lt! *ogy az
antisze'itiz'us 5Ggllo'sa 'anasg a gzka'ra Gs a szaangyrS2 :gyanilyen %lsleges
5olt a diaszrban Gl zsidk sz'ra kiosztott le7ke! akiknek alig*a 5olt szMksGgMk a nG
egy*ar'adnak 5esztGt okoz nagy katasztr%ra! *ogy az ket krMl5e5 5ilg
ellensGgessGgGrl 'eggyzd&enek2 $z antisze'itiz'us 'indenkori &elenlGtGbe Gs rk
5oltba 5etett 'eggyzdGs ne' usztn a 7ionista 'ozgalo' leg*atGkonyabb ideolgiai
alkotele'e i''r a Prey%usIMgy ta! *ane' ez a 'eggyzdGs 5olt a tula&donkGeni oka
annak az egyGbkGnt ne*ezen %el%og*at kGszsGgessGgnek is! a'ellyel a nG'et zsidsg a n7ik
*atalo'ra &utsa utn tel&es egGszGben! Sa tGnyek tala&ra ll5aS a n7i *atsgokkal
trgyalsokba kezdett2 8Ter'Gszetesen ezeket a trgyalsokat a rezsi' kezdeti stdiu'ban
Gles szakadGk 5lasztotta el a zsidtan7sok (Judenr:te3 kGsbbi egyMtt'(kdGsGtl2 >kkor
'Gg olitikai Gs ne' 'orlis dntGsrl 5olt sz2 $ tGnyek tala&ra lltak! ne' akartk a
SkonkrGt segt'unktS SabsztraktS! L a*ogy %ogal'aztk! SMresS L *adMzenetekkel
5eszGlyeztetni2 Hogy ez a 'a7*ia5ellisztikus %el*angok nGlkMli SrelolitikaS 'Ggis 'ilyen
5eszGlyeket re&tett 'agban! 7sak a *borQ kitrGse utn derMlt ki! a'ikor a zsid szer5ezetek
%unk7ionriusai Gs a n7i bMrokr7ia kztti! G5ekre 5issza'en ka7solat tGnyGnek
betud*atan az a bizonyos szakadGk knnyedGn t*idal*at5 5lt! i''r ne' a zsidk
'enekMlGse! *ane' a deortlsuk GrdekGben2< 3ontosan ebbl a 'eggyzdGsbl %akadt az a
olitikailag oly 5eszGlyes *elyzet! *ogy kGtelenek 5oltak kMlnbsGget tenni bart Gs ellensGg
kzttT Gs bizony ne' a nG'et zsidk 5oltak az egyedMliek! akik albe7sMltGk ellensGgeiket!
'i5el Qgy kGzeltGk! *ogy a zsidkGrdGsben 'inden ne' zsid egy%or'n Grez Gs
gondolkodik2 $'ennyiben BenIGurion ezt a %a&ta Szsid tudatotS k5nta ersteni! nagyon
'ellG%ogottT *iszen az izraeli lla'i ntudat egyik leg%ontosabb el%eltGtelGnek Gen annak
kellene lennie! *ogy ez a 'entalits 'eg5ltozzGk2 $z izraeli lla' 'egalatsa a zsidkbl
egy nGet tere'tett a tbbi nG kztt! ne'zetet a tbbi ne'zet kztt! lla'ot a tbbi lla'
kztt! a'elynek per definitionem lurlisnak kell lennie! a'elyik a 5ilg G5ezredes L Gs a
zsid 5allsban sa&nlatos 'don 'Gly gykereket eresztett %elosztst zsidkra Gs ne'
zsidkra tbbG ne' t(ri2
=i illusztrl*atta 5olna &obban az izraeli *siessGg Gs a zsid te*etetlensGg kztt
%ennll ellent'ondst a szrny(sGges tGnyeknGl L a'int ezrek Gs ezrek! 5GgMl edig e'berek
'illii ontosan 'eg&elentek a transzortok gyMlekez*elyGn! a*onnan a *allba kMldtGk
ket! a'int lGGsrl lGGsre kzeledtek ki5Ggz*elyMk %elG! ott 'egstk sa&t sr&ukat!
le5etettGk Gs gondosan ssze*a&tottk a ru*ikat! engedel'esen egy's 'ellG %ekMdtek! *ogy
lel*essGk ketU > ontnl az lla'MgyGsz is 'egtorant! 'inden tanQnak %eltette
ugyanazokat a kGrdGseket) S=iGrt ne' lltatok ellenUS S=iGrt szlltatok %el a 5onatraUS STe*t
ott ll tizentezer e'ber nG*ny szz %nyi rsze'Glyzettel sze'ben! 'iGrt ne' t'adttok
'eg ketU =iGrt ne' lzadtatok %el! 'iGrt ne' 5etettGtek r&uk 'agatokatUS =indez nagyon
szGen Gs logikusan *angzott! 'Ggis ala5eten *a'is 5olt2 Hiszen az a szo'orQ igazsg!
*ogy egyetlen ne' zsid 7soort! egyetlen 's nG se' 5iselkedett 'skGen *asonl
krMl'Gnyek kztt2 $z egykori bu7*en,aldi %ogoly! Pa5id @ousset %ran7ia r rta le
tizen*at G55el korbban! 'Gg az ese'Gnyek kz5etlen *atsa alatt azt a %olya'atot! a'elyik
'indegyik kon7entr7is tborban *asonlkGen za&lott) S$z SS diadala 'egk5eteli! *ogy
a 'egknzott ldozat tiltakozs nGlkMl enged&e 'agt az akaszt%*oz 5ezetni! le'ond&on az
ellenllsrl! Gs n'agt annyira %elad&a! *ogy el5esztse az identitst2 =indez ne' ok nGlkMl
5al2 +e' 7sak Qgy! egyszer( szadiz'usbl k5etelik 'eg az SSIlegGnyek ezt a %a&ta
al5etGst2 3ontosan tud&k! *ogy egy olyan rendszer! a'ely ldozatt 'egtri! 'ieltt a
5Gradra kMldi W222X 'inden 'snl ssze*asonlt*atatlanul alkal'asabb egy egGsz nG
rabszolgasorba dntGsGre! rabszolgasgban tartsra2 Se''i se' szrny(bb az e'beri lGnyek
e'e %el5onulsnl! akik bbokkGnt 'ennek a *allba2S #;e Jours de notre ort, ./1H2< $
brsg egyetlen 'egkGrdezett tanQtl se' kaott 5laszt az MgyGsz ostoba Gs szrny(
kGrdGseire! 'elyeket egyGbkGnt sa&t 'aga is knnyen 'eg5laszol*atott 5olna2 3Gldul *a
nG*ny illanatra %elidGzi annak a 1;# %iatal *olland zsidnak a sorst! akiket ./1.
%ebrur&ban tartztattak le $'szterda' rGgi zsidnegyedGben! a zsid ellenllsi 7soort Gs a
nG'et biztonsgi rendrsGg kztt 55ott *ar7 utn2 >lbb Bu7*en,aldba szlltottk ket!
'a&d tkerMltek az ausztriai =aut*ausen kon7entr7is tborba! a*ol sz szerint *allra
knoztk 'indannyiukat2 Hnaokon keresztMl *altak 'eg ezer *alllal! 'indegyikMknek
'inden oka 'eglett 5olna arra! *ogy irigyel&Gk $us7*,itzba kerMlt test5Greiket! de 'Gg a
rigaiakat 5agy 'inszkieket is2 4an rosszabb a *allnl! Gs az SS llandan gondoskodott arrl!
*ogy ldozataik e tGnyt so*a ne %ele&tsGk el2 $z igazsgot! st a zsidk sz'ra rele5ns
tGnyeket sok egyGb sze'ont 'ellett ezGrt is torztotta el a brsg azltal! *ogy eladsa oly
'aka7sul kizrlag a zsid nG szen5edGsei5el %oglalkozott2 Hiszen a 5arsi gettlzads
nagysgt Gs azon ke5esek *siessGgGt! akik *ar7ol5a 'entek a *allba! Gen az ad&a *ogy
5isszautastottk azt a 5iszonylag knny( *allt L a ki5Ggzosztag eltt 5agy a gzka'rban
L! a'it a n7ik a&nlottak nekik2 =indazon tanQk! akik Jeruzsle'ben a %elkelGsrl Gs
lzadsrl azt 5allottk! *ogy Sa %elkelGs a katasztr%a trtGnetGben W222X kis *elyet %oglal elS!
is'Gtelten igazoltk) 7sak az egGszen %iatalok 5oltak kGesek SQgy dnteni! *ogy ne
egyszer(en 7sordakGnt 'en&enek a 5g*draS2
>gy 'sik sze'ontbl azonban igazoldtak BenIGurion el5rsai) a er 5alban
*ozz&rult 's n7ik Gs b(nzk kGzre kertGsGnek sikerG*ez L 'Gg *a ne' is az arab
orszgokban! 'elyek tel&esen nyltan szzaknak nyQ&tottak 'enedGket! a*ol te*t senkinek
ne' kellett Sbu&klniaS2 $ &eruzsle'i %'u%ti Gs a n7ik kztt a *borQ ide&Gn %ennll
ka7solat se' 5olt titokT elbbi az utbbiak segtsGgGben re'Gnykedett az S>ndlsungS kzelI
keleti 5arinsnak 'eg5alstsnl2 $ da'aszkuszi Gs be&rQti! a kairi Gs &ordniai Q&sgok
ne' is titkoltk >i7*'ann irnti szi'ti&ukat! illet5e sa&nlkozsukat! *ogy S'unk&t ne'
sikerMlt be%e&eznieST a er kezdetGnek na&n egy kairi rdiads 'Gg ostorozta is a
nG'eteket! azt 5et5e sze'Mkre! *ogy Saz utols *borQban egyetlen nG'et reMl se'
t'adott 'eg Gs ne' is bo'bzott egyetlen zsid teleMlGst se'S2 $z arab na7ionalistknak a
ne'zetiszo7ializ'us irnt Grzett szi'ti&a kzis'ert! k 'aguk se' titkol&kT se' BenI
Gurionra! se' egy erre ne' 5olt szMksGg! *ogy ket Gs 7inkosaikat S%elkutasskST 'indenki
tud&a! *ol tall*atk2 $ er inkbb azt bizonytotta! *ogy az >i7*'ann Gs a korbbi
&eruzsle'i %'u%ti! Hddzs $'in el Huszeini ka7solatairl szl legendk 'inden alaot
nGlkMlznek2 8TGnylegesen egy *i5atalos %ogadson 'utattk be a 'u%tinak! 's osztlyok
5ezeti5el egyMtt2< $ 'u%ti szoros ka7solatban llt a KMlMgy'inisztGriu''al Gs Hi''lerrel!
de ez se' 5olt Q&donsg2
$'ennyire BenIGurionnak Sa n7ik Gs egyes arab 5ezetk kztt %ennll
ka7solatokrlS tett 'eg&egyzGsei a lGnyeget ne' GrintettGk! annyira 'egle 5olt! *ogy a
%elkutatand n7ik ka7sn a 'ai +G'etorszgot egyltaln 'eg se' e'ltette2
Ter'Gszetesen 'egnyugtat 5olt *allani! *ogy 6zrael S$denauert ne' teszi %elelssG
HitlerGrtS! 5ala'int Segy tisztessGges nG'et sz'unkra egy tisztessGges e'ber! 'Gg akkor is!
*a a**oz a ne'zet*ez tartozik! a'elyik *Qsz G55el ezeltt zsidk 'illiit gyilkolta 'egS2
8TisztessGges arabokrl ne' esett sz2< $ +G'et Sz5etsGgi Kztrsasg ugyan eddig 'Gg
ne' is'erte el dilo'7iailag 6zrael lla'ot L 5alszn(leg attl a %Glele'tl 5ezGrel5e! *ogy
az arab orszgok akkor elis'ernGk :lbri7*t +PKI&t L! de az el'Qlt tz G5ben
*Gtszz*ar'in7*Gt'illi dollr &5tGtelt %izetett 6zraelnek2 > %izetGsi ktelezettsGg *a'arosan
le&r! Gs 6zrael Gen az >i7*'annIer ide&Gn trgyalt +yugatI+G'etorszggal egy *osszQ
t5Q kl7snrl2 $ kGt orszg! 5ala'int kMlnsen BenIGurion Gs $denauer sze'Glyes
ka7solata te*t 'egle*etsen & 5olt! gy a'ikor a er ut*atsakGnt az izraeli arla'ent! a
Knesszet nG*ny kG5isel&e 'egrblt bizonyos akadlyokat grdteni a +yugatI
+G'etorszggal %olytatott kulturlis 7sereka7solatok Qt&ba! az 'inden bizonnyal ellentGtes
5olt BenIGurion szndGk5al! aki e %e&le'Gnyt ne' is ltta elre2 >'ltGsre 'Glt! *ogy azt
se' ltta elre L 5agy legalbbis ne' tartotta szra Grde'esnek L! *ogy >i7*'ann
letartztatsa 5lt&a 'a&d ki +G'etorszgban az els ko'olyabb ksGrleteket legalbb
azoknak a sze'Glyeknek a brsg elG lltsra! akik a gyilkossgokban tGnylegesen rGszt
5ettek2 $z >r,in S7*Mle %lla'MgyGsz 5ezette! 'egle*etsen kGsn! ./KJIban lGtre*ozott
+7i B(nket Kutat Kzontnak igen ko'oly ne*GzsGget &elentett az sszegy(&ttt
bizonytGkokkal a nG'et tarto'nyokban bMntetel&rsokat kezde'Gnyezni) rGszben a nG'et
tanQk! rGszben edig a *elyi brsgok 5onakodsa 'iatt2 >i7*'ann el%ogatsa eltt
nyil5n5alan Sko'olyan 'eg%ontoland Gr5ekS szltak az ellen! S*ogy az elG5MlGs *atrt
sQrol! 'r 'a&dne' el%eledett b(nkS ki5izsglst az tGlet*ozatalig 5Ggig5igyGk L Sa
+G'etorszg *atrain tQl 'Gg 'a is 'eglG5 *a&landsg a n7ik gonosztetteinek a nG'et
ne'zetkarakterbl 5al le5ezetGsGre Gs ezltal 'inden nG'et egy%or'n %elelssG
nyil5ntsraS SQ& lendMletetS kana! Gs Sa b(nk tQlsgosan nagy5onalQ beis'erGseS kGes
lenne Sa nGek b(neinek sszeke5eredGse okn el*o'lyostani a bonyolult trtGnel'i
ssze%MggGseketS 5agy 'eg%ordt5a) Sa tettesek be*atrolt krGnek eltGlGseS S'indenki 'sS
sz'ra 'egknnytenG! *ogy Sa %elelssGgben 5al rGszesedGs all 'agt i''r tel&es
'GrtGkben! 'agasabb sze'ontokblS %el'entettnek Grez*esse 8>r,in Nilken egy*zi
%tan7sos! Rheinische er,ur, ./0;2 462 H2<2 $z ilyen &elleg( 'eg%ontolsokrl a
nyil5nossg 7sak akkor GrtesMlt! a'ikor egy K## erbl ll *ull' 'r beindult2 +o*a a
&eruzsle'i erben alig kerMltek na5ilgra Q&abb bizonytGkok! 'r >i7*'ann szenz7is
letartztatsnak uszta *re arra indtotta a nG'et brsgokat! *ogy a lud,igsburgi kzont
anyagait %el*asznl5a 'egrbl&k a 'Qlt %eldolgozs5al sze'ben igen szGles krben
elter&edt ellenllst oly 'don lekMzdeni! *ogy legalbb Sa kztMnk Gl gyilkosokatS
%elelssGgre tud&k 5onni2 $ rendrsGg rGgi! &l be5lt 'dszerG5el lttak 'unk*oz) &utal'at
t(ztek ki az is'ert b(nzk 'egtalli sz'ra2
$z ered'Gny b'ulatos 5olt2 HGt *naal >i7*'ann Jeruzsle'be GrkezGse utn L Gs
nGgy *naal a er kezdete eltt L letartztattk @i7*ard Baert! az aus7*,itzi aran7snok!
@udol% Hss utd&t2 >zt k5eten gyors egy'sutnban 'egtalltk az Qgyne5ezett
>i7*'annIko''and tbbi tag&t is) 9ranz +o5akot! aki $usztriban Glt nyo'dszkGntT dr2
Otto Huns7*Gt! aki +yugatI+G'etorszgban Mgy5GdkGnt dolgozottT Her'ann Kru'eyt! akibl
drogista lettT Gusta5 @i7*tert! az egykori ro'niai SzsidMgyi tan7sadtS! illet5e Nilli
B%t! aki a %enti llst tlttte be $'szterda'ban2 Br az ket ter*el bizonytGkok
+G'etorszgban korbban 'r Q&sgokban Gs kny5ekben is nyil5nossgra kerMltek!
'Ggse' tartotta egyikMk se' %ontosnak! *ogy lnG5en Gl&en2 $ *borQ 5Gge ta elszr teltek
'eg a nG'et Q&sgok a n7i b(nzk ellen indtott erekrl szl tudstsokkal L
*elyesebben kizrlag t'eggyilkosok elleni erekrl 5olt sz! ugyanis ./0# '&usa!
>i7*'ann el%ogatsa ta az sszes tbbi b(n elG5Mlt! s i''r ne' tartozik az
igazsgszolgltats *atskrGbe! Gs ./0KItl sz'tott *Qsz G5 elteltG5el a gyilkossg is elG5Ml
'a&d2 $ brsgok rGgi kelet( idegenkedGse a n7i b(nk MldzGsGtl! illet5e a lakossg
ellenllsa az ilyen &elleg( erekkel sze'ben! a'it a nG'et tanQk krnikus e'lGkezetkiesGse
is &elez! azta %kG az igen gyakran el%ordul! %antasztikusan eny*e els%okQ tGletekben
nyil5nul 'eg2 8$z SS 'obil gyilkolIegysGgeinek! az Einsat*grupp/,na, egyik 5ezGralak&a!
dr2 Otto Brad%is7* .K### zsid 'eggyilkolsban 5al! bizonytott rGsz5GtelGrt Gs Cdz
olgr'esterekGnt to5bbi ""### zsid 'eggyilkolsnl nyQ&tott segtsGgGrt .# G5i
%egy*zbMntetGst kaott2 >i7*'ann &ogtan7sost! dr2 Otto Huns7*Gt eredetileg ./0"
&Qliusban a %rank%urti eskMdtszGk 'integy ."## 'agyar zsid utols illanatban trtGnt
deortlsGrt! kzMlMk 0## 'eggyilkolsnl nyQ&tott segtsGgGrt becs8letves*t/s n/l,8l tG5i
brtnbMntetGsre tGlte! 'a&d rgtn szabadlbra is *elyezte2 6gaz! 'agyar zsidk
'eggyilkolsa 'iatt &elenleg is'Gt brsg eltt ll az >i7*'annIko''and egy 'sik
tag&5al! Her'ann Kru'ey&al egyMtt2 WHuns7*Gt 5GgMl K G5 %egy*zbMntetGsre tGltGk2X >gy
bizonyos Jose% Ce7*t*alert kGt orosz 5roska! Szlu7k Gs Sz'ole5i7si zsid lakossgnak
Slik5idlsGrtS *ro' G5 Gs *at *nai brtnbMntetGsre tGltek2 $ lud,igsburgi kzont
%ennllsa ta eltelt t G5ben Wa <piegel szerintX a +G'et Sz5etsGgi Kztrsasg eskMdtszGkei
."# eltGlt MgyGben L a 5d 'inden esetben gyilkossg 5agy gyilkossgban 5al b(nrGszessGg
5olt L *oztak tGletet) *Gt esetben tG5i brtnbMntetGst! K/ esetben *ro' Gs t G5 kztti
brtnbMntetGst! "K esetben t Gs tz G5 kztti brtnbMntetGst! kilen7 esetben tz Gs tizent G5
kztti brtnbMntetGst Gs *Qsz esetben Glet%ogytiglani brtnbMntetGst szabtak ki2< Fsak 'ost
tartztattk le a n7i idszak nG*ny ro'inens alak&t! akiknek legtbb&Gt a nG'et *atsgok
korbban 'r %el'entettGk a n7i 5d all2 >gyikMk Karl Nol% SSItbornok! Hi''ler
sze'Glyes trzsGnek egykori %nke! aki L a nMrnbergi tr5GnyszGken ./10Iban be'utatott
doku'entu' szerint L SkMlns r''elS %ogadta a *rt! 'iszerint Si''r tizennGgy na&a
naonta egy 5onat! 'indegyik a ki5lasztott nG K### tag&5alS! indul 4arsbl Treblinkba!
egy keleti 'egse''istItborba2 =ost 5Ggre t is brsg elG lltottk a Szo5&etuniban
elk5etett t'eggyilkossgokban 5al b(nrGszessGge 'iatt2 Cetartztattk Nil*el' KoGt is!
aki elszr 'egszer5ezte a 7*el'ni elgzostsok beindtst! 'a&d Cengyelorszgban
9riedri7*INil*el' KrMger utda lett2 Koe! az SS egyik legro'inensebb 5ezet&e! akinek
%eladata Cengyelorszg 0udenreinn/ tGtele 5olt! a *borQ utni +G'etorszgban egy
7sokoldGgyr igazgat&akGnt dolgozott2
+G*aInG*a olyan tGletekrl is le*et *allani! a'elyek ke'Gnyebbek! st nagy ritkn elGrik
a kiszab*at bMntetGs %els *atrt2 Fsak*ogy ez se' 'indig 'egnyugtat2 6tt 5an Gldul az
egykori 'agas rangQ SSI5ezet! >ri7* 5on de' Ba7*IBele,ski tbornok esete! akit ./0.Iben
az ./;1Ies S@*'Iu77sS ka7sn trtGnt gyilkossgokban 5al rGsz5Gtele 'iatt ; Gs %Gl G5re
tGltek2 ./0"Iben is'Gtelten brsg elG lltottk +Mrnbergben! 'ert ./;;Iban 'eggyilkolt
*at nG'et ko''unistt! ezGrt Glet%ogytiglani %egy*zbMntetGst kaott2 $ kGt tGlet egyike se'
e'lti! *ogy Ba7*IBele,ski a keleti %ronton a artiznok elleni *ar7 irnyt&a 5olt! Gs rGszt
5ett a 'inszki! 5ala'int a szintGn %e*Groroszorszgi 'ogil&o5i zsidk t'eges
le'Gszrlsban2 4a&on a nG'et igazsgszolgltats L olyan indoklssal! *ogy a *borQs
b(nk ne' b(nMgyi &elleg( 7selekedetek L SnGek kztti 'egkMlnbztetGstS tett 5olnaU
$5agy a Ba7*IBele,ski elleni! legalbbis a *borQ utni nG'et brsgoktl olyannyira
szokatlanul ke'Gny tGletnek az le*et az oka! *ogy azon ke5esek kzG tartozott! akik a zsidk
t'eges 'eggyilkolsa utn 5aldi idegsszeo'lst katak! ezutn 'egrblta ket
'eg5Gdeni az Einsat*grupp/,t+l, illet5e +Mrnbergben a 5d tanQ&akGnt 5allottU >
kategriban 5olt az egyetlen! aki ./K"Iben n'agt nyil5nosan t'eggyilkossggal
5dolta! e'iatt azonban so*a egyetlen brsg se' e'elt 5dat ellene2
$zonban az utbbi G5ben a dolgok kGtsGgtelenMl 'eg5ltoztak2 Ha az MgyGszsGg
%ellebbezett! a sz5etsGgi tr5GnyszGk az alsbb %okQ brsgok Grt*etetlenMl eny*e tGleteit
tbbszr is 'egse''istette! Gs el%ordult! *ogy a *elyi brsgok is a 'aZi'lisan
kiszab*at Glet%ogytiglani %egy*zbMntetGsrl *oztak tGletet2 V&abban a kzGletben is
*all*atk olyan *angok! a'elyek el'ond&k! *ogy a korbbi brsgi gyakorlat Sokot ad a
+G'et Sz5etsGgi Kztrsasg oly sokat di7stett &oglla'isgGrt 5al aggodalo'raS 8a'int
dr2 Her'ann 4eit 'ondta a badenI,Mrtte'bergi arla'entben<2 >'e aggodalo' 5alban
tel&esen &ogos2 :gyanakkor az $denauerIkor'ny L 5alszn(leg a &eruzsle'i er *atsra L
kGnyszert5e Grezte 'agt tbb 'int .1# br Gs lla'MgyGsz elbo7stsra! illet5e sz'os
olyan 'agas rangQ! st igen 'agas beosztsQ rendrtiszt5isel elt5oltsra! akiknek a 'Qlt&a
a +G'et Sz5etsGgi Kztrsasgban 'egszokottnl nagyobb 'GrtGkben 5olt ko'ro'ittl2
Kzis'ert! *ogy kzttMk 5olt Nol%gang 6''er,a*r 9rankel is! a sz5etsGgi leg%bb MgyGsz!
'ert egyik keresztne5Gt 'eg*azudtol5a [6''er,a*r) i''er ,a*r &elentGse) 'indig igaz2 #A
ford.'\ tel&es 'GrtGkben 5altlan adatokkal szolglt a n7i rezsi' ide&Gn betlttt szereGt
illeten2 3ersze a'ennyiben a be7slGs *elytll! 'ely szerint a +G'et Sz5etsGgi Kztrsasg
..K## br&a kzMl K### a HitlerIrezsi' ide&Gn is a brsgokon te5Gkenykedett! akkor 'indez
ne' tbb! 'int egy 7s a tengerben2 ./0" no5e'berGben! r5iddel az igazsgszolgltats
'egtiszttst k5eten! illet5e *at *naal azutn! *ogy >i7*'ann ne5e lekerMlt az Q&sgok
7'oldalrl! 9lensburgban 'a&dne' Mres trgyaltere'ben kezddtt 'eg a =artin 9ellenz
elleni! rGgta 5rt er2 $z egykori 'agas rangQ SSI Gs rendrsGgi 5ezett! aki $denauer
+G'etorszgban az 9P3 ro'inens tag&5 5lt! nG*ny *Gttel >i7*'ann el%ogatsa utn!
./0# &Qniusban tartztattk le2 $ 5d negy5enezer lengyelorszgi zsid 'eggyilkolsban
5al b(nrGszessGg! illet5e nG*ny gyilkossgban 5al kz5etlen kzre'(kdGs 5olt2 Tbb
'int *at*eti! ki'ert tanQ'eg*allgats utn az MgyGsz a leg'agasabb bMntetGs! az
Glet%ogytiglani %egy*z kiszabst kGrte2 $z eskMdtszGk 9ellenzet nGgy G5re tGlte! a'elybe
besz'tottk kGt Gs %Gl! 5izsglati %ogsgban eltlttt G5Gt is2 $z eset a 5d sQlyossga 'iatt
igen nagy %elt(nGst keltett! a sz5etsGgi brsg esetleg Q&ra is %og&a trgyalni2 $*ol azonban a
'eggyilkoltak sz'a 7sak szzas! ne' edig ezres nagysgrend(! ott Gen az ilyen
eskMdtbrsgok tGletei 5Ggzdnek gyakran %el'entGssel L Gldul a ;""2 rendr*adosztly
egykori tiszt&ei ellen %olytatott erben! akiket ugyan7sak t'eggyilkossgban 5al
b(nrGszessGggel 5doltak2
=indezek ellenGre kGtsGgtelen! *ogy az >i7*'annIer k5etkez'Gnyei se*ol 's*ol ne'
GrzGkel*etk annyira! 'int +G'etorszgban2 $ nG'et nG sa&t 'Qlt&*oz ka7sold
'agatartsa! a'in a nG'et kGrdGs sszes szakGrt&e i''r tbb 'int tizent G5e tri a %e&Gt!
alig*a nyil5nul*atott 5olna 'eg egyGrtel'(bbenT a nG'eteknek gy is & 5olt! 'skGen is
& lett 5olna2 :gyan ne' igazn za5arta ket! *ogy orszgukban sz'os gyilkos szabadlbon
tartzkod*atott! *iszen ezek %els aran7s *inyban to5bbi gyilkossgokat alig*a k5etnek
'a&d el! de 'i5el a 5ilg kz5Gle'Gnye L illet5e a*ogy a nG'etek 'ond&k) das Ausland =
'indenkGen ragaszkodott az ilyen e'berek 'egbMntetGsG*ez! kGsznek 'utatkoztak az
e%%Gle igGnyek kielGgtGsGre is! legalbbis egy bizonyos 'GrtGkig2
$denauer sz5etsGgi kan7ellr S5issza*atsokatS &solt! Gs ki%e&tette aggodal't! *ogy a
er L a'int ez 'eg is trtGnt L Sa HitlerIrezsi' egGsz iszonyatt Q&ra %elka5ar&aS! Gs az egGsz
5ilgon Q& nG'etellenes *ull'ot kelt Gletre2 $ tz *na alatt! a'elyre 6zraelnek a er
'egrendezGsGre szMksGge 5olt! +G'etorszg %el5Grtezte 'agt a SkMl%ldS elre lt*at
reak7ii5al sze'ben! Gs eddig 'Gg so*a ne' taasztalt buzgalo''al ltott *ozz az
orszgban Gl n7i b(nzk %elkutats*oz Gs a bMntetel&rs 'egindts*oz2 $ nG'et
*atsgok 5agy a kz5Gle'Gny 'eg*atroz szereli azonban egyetlen alkalo''al se'
igGnyeltGk >i7*'ann kiadatst! a'i egyGbkGnt ter'Gszetes lett 5olna! *iszen 'inden
szu5erGn lla' %GltGkenyen rkdik sa&t &ogai %elett! a'ibe beletartozik a sa&t b(nzi %eletti
tGlkezGs &oga is2 8$z $denauerIkor'ny *i5atalos indoklsa! 'ely szerint 'indez azGrt ne'
lenne le*etsGges! 'ert 6zrael Gs +G'etorszg kztt ne' kttetett kiadatsi egyez'Gny! ne'
ll&a 'eg a *elyGtT ez ugyanis usztn annyit &elent! *ogy 6zraelt ne' tudtk 5olna
kGnyszerteni a kiadatsra2 $ *esseni %lla'MgyGsz! 9ritz Bauer kGr5Gnyezte a bonni
sz5etsGgi kor'nynl a kiadatsi el&rs beindtst! de Bauernek az Mgyben ki%e&tett
llsont&a egy nG'et zsid 5Gle'Gnye 5olt! a'it a nG'et kz5Gle'Gny ne' osztott2
KGr5GnyGt ne'7sak Bonnban utastottk 5issza! *ane' ltalban is alig 5ettek rla tudo'st!
Gs senki se' t'ogatta2 $ kiadats elleni 'sik Gr5et olyan 'eg%igyelktl le*etett *allani!
akiket a nyugatnG'et kor'ny kMldtt Jeruzsle'be) +G'etorszgban eltrltGk a
*allbMntetGst! ezGrt nin7s olyan *elyzetben! *ogy olyan tGletet *ozzon! a'it >i7*'ann
'egGrde'el2 Tekintetbe 5G5e azt az eny*esGget! a'it a nG'et brsgok a n7i idszak
t'eggyilkosai5al sze'ben Q&ra Gs Q&ra tanQstottak! az e'bernek 'egle*etsen ne*ezGre esik
ko'olyan 5enni ezt a %a&ta Gr5elGst2 G2 J2 Jansen 'inden bizonnyal kzelebb &rt az
igazsg*oz! a'ikor W./0.2 augusztus ..IGnX a k5etkezket rta a Rheinische er,urban! S$
sz5etsGgi kztrsasgban a ]tr5GnytelensGg^ elk5etGse ]tudatnak *inyban^ a
%el'entGsG5el kellene sz'olni L legalbbis a *asonlan &elents Mgyek eddigi gyakorlata
ala&nS<2
Fsak*ogy az Mgynek 5an egy 'sik! sQlyosabb Gs olitikailag nyo'asztbb oldala is2
>gyltaln ne' 'indegy ugyanis! *ogy a gyilkosokat Gs egyGb b(nzket &l 'en
7sokoldGgyri! illet5e illatszerMzleti bQ5*elyMkn lelezik le! 5agy edig &elents! a szGles
nyil5nossg sz'ra is lt*at tiszteletre 'Glt *i5atali llsokban tallnak sz'os olyan
e'bert! aki Hitler ide&Gn 5irgz karriert %utott be2 Hogy a sz5etsGgi kor'ny Gs a
tarto'nyi ad'inisztr7ik! a rendrsGg! a 'inisztGriu'ok! a dilo'7iai szolglatok Gs az
egyete'ek! r5iden az egGsz nG'et kzGlet tele 5olt egykor 'agas oz7it betlt n7ikkal!
azt az >i7*'annIer kezdetGn 'indenki tudta2 >zt azzal az indokkal le*etett elnGzni! *ogy
5alszn(leg egyltaln ne' le*etett 5olna nG'et kor'nyt Gs nG'et kzigazgatst %ellltani!
*a az $denauerIkor'ny a ko'ro'ittl n7i 'Qlt kGrdGsGt ne' kezeli 'egle*ets
nagy5onalQsggal2 Hiszen ter'Gszetesen Gen az ellenkez&e igaz annak! a'it a sz5etsGgi
kan7ellr ./0. ta5aszn bizonygatottT szerinte a nG'et lakossg 5iszonylag kis szzalGka 5olt
n7i! Gs Sa legtbb e'ber! *a br'ely zsid olgrtrsnak segteni tudott! azt r''el Gs
sz5esen 'egtetteS2 Pe legalbb egy nG'et Q&sg akadt! a 9ran,furter Rundschau, a'elyik a
kGzen%ek5 kGrdGsre! *ogy az a sok e'ber! aki Gldnak okGrt a sz5etsGgi leg%bb MgyGsz
'Qlt&t is'erte! 'iGrt is *allgatott! a 'Gg kGzen%ek5bb 5lasszal %elelt) S=ert sa&t 'agukat
is 5Gtkesnek GreztGk2S $'int 'r e'ltette'! 'indez kzis'ert 5oltT de az ssze%ondsok
i&eszt 'GrtGke Gs az a tGny! *ogy a kzGlet ter*es 'Qlttal br tag&ai kztt t'eggyilkosok is
tall*atk! 7sak a legutbbi G5ekben %oly erek %GnyGben kerMlt na5ilgra2 $ *borQ utni
+G'etorszgot sQ&t szeren7sGtlensGg 'GrtGkGrl 7sak azta alkot*atunk kGet! a'ita az
olyan e'bereket! 'int dr2 Georg Heuser! a r*einlandI%alzi tarto'nyi b(nMgyi rendrsGg
%nke! 7inkoskGnt 5agy legalbbis a t'eggyilkossgok inti' is'er&ekGnt leleleztGkT
a'ita ko'oly gyanQ 'erMlt %el olyan 5ezet *i5atalnokokkal! 'int T*eodor Sae5e7ke
b(nMgyi tan7sos! bonni S*azarulsiS re%erenssel! 'agas kor'nyzati oz7ik birtokosai5al!
'int Gldul Hans KrMger egykori sz5etsGgi kiteletGsIMgyi 'iniszterrel 5agy Karl 9riedri7*
4ialonnal! a bonni %e&lesztGsMgyi 'inisztGriu' lla'titkr5al sze'ben2
$'int ezt 'r e'ltette'! 'indez a er ide&Gn 'Gg is'eretlen 5olt2 $zonban a er
%olya'n! a'ely BenIGurion &a5aslatra a %or'lis &ogi sze'ontokat 'ellz5e az
ese'Gnyek tel&essGgGt 5olt *i5atott az eltGrbe lltani! ter'Gszetesen %el kellett 5olna trni
'inden nG'et *i5atal Gs *atsg rGsz5GtelGt az SEndlsungSIban L 5agyis az lla'i
'inisztGriu'ok tel&es *i5atali aartusnak! a Ne*r'a7*tnak Gs a 5ezGrkarnak! az
igazsgszolgltatsnak! az iarnak Gs a gazdasgnak a 7inkossgt2 $zonban annak ellenGre!
*ogy a 5d Gs sze'Gly szerint Hausner ne' riadt 5issza attl! *ogy az egy's utn k5etkez
tanQkat olyan dolgokrl %aggassa! a'elyek ugyan szrny(ek Gs igazak is 5oltak! de a 5dlott
7selekedetei*ez 5a&'i ke5Gs kzMk 5olt! azt 'Ggis gondosan kerMlte! *ogy a nG'et kzGletben
szinte 'indenMtt taasztal*at ssze%ondsokat! a rt tagsgn &5al tQl'utat olyan
Mzleteket Gs 7selekedeteket! a'elyek tbbGIke5GsbG ka7solatban lltak a zsidk kiirts5al!
egyltaln 'ege'ltse2 $ er kezdete eltt letykaszer(en *allani le*etett! *ogy >i7*'ann Sa
sz5etsGgi kztrsasg tbb szz ro'inens sze'GlyisGgGtS 7inkoskGnt ne5ezte 'eg! de ez
ne' 5olt igaz2 Hausner %lla'MgyGsz a nyit beszGdGben e'ltette >i7*'ann S7inkosait ezen
b(n7selek'Gnyben! akik se' gengszterek! se' edig al5ilgi %igurk ne' 5oltakS! Gs
'eggGrte! *ogy Stallkozni %ogunk 5elMk L or5osokkal Gs Mgy5Gdekkel! tudsokkal!
bankrokkal Gs gazdasgi 5ezetkkel L azon grG'iu'ok ka7sn! a'elyek el*atroztk a
zsidk kiirtstS2 >zt az gGretGt ne' tartotta be! s abban a %or'ban! a*ogyan 'egtette! ne'
is tart*atta be2 Hiszen so*a ne' lGtezett egy Sdnt grG'iu'S! Gs a Stalros! akadG'iai
7'eket 5isel 'GltsgokS so*a ne' is *oztak *atrozatot a zsidk kiirtsrl! 7sun azGrt
gy(ltek egybe! *ogy 'egter5ezzGk azokat a lGGseket! a'elyek Hitler aran7snak a
5Ggre*a&ts*oz szMksGgesek2 Fsak egyetlen ilyen eset kerMlt szba a brsgon! dr2 Hans
GlobkGnak! $denauer egyik legkzelebbi tan7sad&nak az esete! aki & *uszont G55el
korbban a nMrnbergi tr5Gnyek*ez %(ztt gyalzatos ko''entr egyik szerz&e 5olt! 'a&d
5ala'i5el kGsbb az a ragyog tlete t'adt! *ogy 'inden nG'et zsid ok'nyaiba r&k be
az S6sraelS! illet5e SSara*S utne5eket2 Pe Globke ne5Gt L s ne' tbbet! 'int a ne5Gt L ne'
az MgyGszsGg! *ane' a 5Gdele' e'ltette a &eruzsle'i brsgon %oly trgyalsok alatt! s az
is 7sak annak re'GnyGben! *ogy az $denauerIkor'nyt sikerMl SrbeszGlnieS az >i7*'ann
kiadatst 7Glz el&rs 'egindtsra2 =indenesetre a korbbi belMgyi inisterialrat
>'iniszteri tan7sos? Gs $denauer sz5etsGgi kan7ellri&nak &elenlegi <taatsse,ret:r0e
>lla'titkr? az egykori &eruzsle'i 'u%tinl &ogosabban szereel*etett 5olna a zsidknak a
n7iktl elszen5edett MldztetGsGrl szl trtGnetben2
$ 5d sz'ra ugyanis ez a trtGnet llt a er kzGont&ban2 S> trtGnel'i erben ne'
egy sze'Gly Ml a 5dlottak ad&n! 'Gg 7sak ne' is a n7i rezsi'! *ane' a trtGnel'et
5GgigksGr antisze'itiz'us2S $ *angot BenIGurion adta 'eg! Gs Hausner %lla'MgyGsz
*(en k5ette! a'ikor nyit beszGdGben 8a'i *ro' tel&es MlGsen t tartott< az egyito'i
%ra5al Gs H'nnal kezdte L Skiirtani! 'eg%o&tani Gs 'eggyilkolni 'inden zsidt! %iatalt Gs
reget! gyerekeket Gs asszonyokat! 'ind egy na alattS L! 'a&d egy >zGkielIidGzettel %olytatta)
S>l'ente' 'elletted L szlt az Vr L Gs ltta'! *ogy 5Gredben 5ergdsz2 >zt 'ondta' neked!
a'ikor 5Gredben 5oltl) =arad& Gletben W222X 8>z2 .0)0<S Hausner Qr 'eg'agyarzta! *ogy e
sza5akat 'ikGnt kell Grteni) olyan Si'erat5uszkGnt! 'elyet e nG a trtGnele' sznadn
5al els 'eg&elenGsekor kaottS2 >zek az interret7ik L 'ost tel&es 'GrtGkben eltekint5e L
trtGneti %erdtGseiktl Gs ol7s retorik&uktl egyltaln ne' igyekeztek >i7*'annt a
trgyalsok kzGont&ba *elyezni! 'ert tula&donkGen egyenesen k5etkezett bellMk!
*ogy ne' 5olt tbb egy 5ala'ilyen titokzatos! elre 'eg*atrozott ese'Gny SrtatlanS
5Ggre*a&t&nl! illet5e az rk zsidgy(llet trtGnel'ileg szMksGgszer( eszkzGnGl!
a'elynek el kellett kGsztenie a S5Grrel szennyezett utatS! a'elyet Se nGnek 5Ggig kellett
&rniaS! *ogy rendeltetGsGnek eleget tegyen2
$'ikor nG*ny MlGssel kGsbb Salo N2 Baron! a Folu'bia >gyete' zsid trtGnele''el
%oglalkoz ro%esszora a keletIeurai zsidsg Q&kori trtGnel'Grl szl szakGrti eladst
tartotta! >i7*'ann 5Gd&e! dr2 Ser5atius ne' tudott ellenllni a ksGrtGsnek! Gs %eltette az
ebben az ssze%MggGsben nyil5n5al kGrdGseket2 S=iGrt e sok szeren7sGtlensGg! 'iGrt az
MldztetGsekU W222X +e' gondol&a! *ogy e nG sorsa 'gtt irra7ionlis okok llnakU W222X
$'elyek az e'beri Grtel'et 'eg*alad&kUS =a&d ekkG %olytatta) S+in7sIe 5a&on a
trtGnele'ben egy olyan szelle'! a'ely szMksGgszer(en! e'beri kzre'(kdGs nGlkMl *alad
elreUS 4a&on a'it Hausner Qr tesz! az ala5eten ne' egyezikIe 'eg Sa trtGneti &ogi iskola
tantsai5alS L utals Hegelre L! S*ogy 'indaz! a'it a olitikai 5ezetk 7selekednek! az igen
gyakran egyltaln ne' egyezik 'eg azzal! a'i szndGkukban ll W222XU W222X SzeretnG' ezt a
'egtrtGntek Gld&5al 'eg5ilgtani) a 7Gl a 'egse''istGs 5olt! az ered'Gny Gen az
ellenkez&e! 'egszMletett egy 5irgz lla'2S $ 5Gd Gr5elGse igen 5eszGlyesen
'egkzeltette a SFion Bl7seirlS szl legQ&abb antisze'ita nyilatkozatot! a'elyet nG*ny
*Gttel korbban az egyito'i ne'zetgy(lGsben %e&tett ki tel&es ko'olysggal Huszein Bul%ikar
Sabri kMlMgy'iniszterI*elyettes) Hitler rtatlan a zsidk t'eges le'Gszrlsban! *iszen k
SkGnyszertettGk t b(nk elk5etGsGre! *ogy ezltal 5GgMl is elGr*essGk 7Gl&ukat L 6zrael
Alla' lGtre*ozstS2 Fsak*ogy ily 'don dr2 Ser5atius L a 5dl trtGnet%iloz%i&5al
ssz*angban L a StrtGnel'etS arra a *elyre tette! a'elyet ltalban a SFion Bl7seinekS
tartanak %enn2
=indezen lo7sogs ellenGre azonban L BenIGurion szndGkai Gs az lla'MgyGsz
%radozsai ellenGre L a 5dlottak ad&n 'Gg 'indig egy sze'Gly Mlt! egy *QsI5Gr e'berT Gs
*a BenIGurion sz'ra Sne' is 5olt kGtsGges! *ogy 'ilyen tGletet *oznak >i7*'ann
MgyGbenS! a &eruzsle'i brsg %eladata tagad*atatlanul az 'aradt! *ogy tGletet *ozzon2
II.
A vdlott
$z MgyGszsGg .K ontban e'elt 5dat Karl $dol% >i7*'ann Gs %elesGge! =aria 8szMletett
S7*e%%erling< %ia! Otto $dol% >i7*'ann ellen! akit ./0#2 '&us ..IGn este %ogtak el Buenos
$ires egyik kMl5rosban2 Kilen7 naal kGsbb reMl5el 6zraelbe 5ittGk! *ogy ./0.2 rilis
..IGn a Jeruzsle'i KerMleti Brsg elG lltsk! 'i5el S'sokkal egyMttS b(n7selek'Gnyt
k5etett el a zsid nG ellen! b(n7selek'Gnyt k5etett el az e'berisGg ellen! Gs *borQs
b(nket k5etett el a n7i uralo' tel&es idszaka! de kMlnsen a 'sodik 5ilg*borQ alatt2 $
5d az ./K#Ies! n7ikat Gs 7inkosaikat bMntet tr5Gnyre *i5atkozott! a'ely ki'ond&a! *ogy
aki Sezen b(n7selek'Gnyek 5ala'elyikGt elk5ette! *alllal b(n*d&GkS2 >i7*'ann a 5d
'inden ont&ra gy 5laszolt) S$ 5d Grtel'Gben ne' 5agyok b(ns2S
$kkor 'ilyen Grtele'ben Grezte 'agt b(nsnekU $ 5dlott *osszQ ki*allgatsa sorn L
a'ely szerinte Sa 5ala*a is'ert leg*osszabb ki*allgats W5oltXS L se' a 5Gdnek! se' a
5dlnak! de a *ro' br egyikGnek se' &utott eszGbe! *ogy erre rkGrdezzen2 $ kGrdGsre a
klni dr2 @obert Ser5atius! akit >i7*'ann a 5Gdel'G5el bzott 'eg! s akit 8a nMrnbergi erek
re7edensGt k5et5e! a*ol a gyztes *atal'ak %izettGk a 5GdMgy5Gdeket< az izraeli lla'
%izetett! a trgyalter'en k5Ml! a sa&tnak adta 'eg a sztereoti 5laszt) S>i7*'ann 6sten Gs
ne' a tr5Gny eltt Grzi 'agt b(nsnek2S >zt a 5laszt azonban a 5dlott 'aga so*ase'
erstette 'eg2 $ 5Gdele'nek Grez*eten ked5Gre 5albb lett 5olna! *a >i7*'ann rtatlansgi
nyilatkozatban arra *i5atkozik! *ogy az akkoriban Gr5Gnyes n7i tr5Gnyek szerint se''i
bMntetendt ne' k5etett el! ugyanis az inkri'inlt 7selek'Gnyek ne' b(ntettnek! *ane'
Slla'i aktusoknak! sz'tottak a'elyek %elett egyetlen 'sik lla'nak sin7s &oga
brskodniS #par in parem imperium non habet'. KtelessGge 5olt engedel'eskedniT a'it tett!
'int dr2 Ser5atius 5GdbeszGdGben a b(nssGg kGrdGsGt illeten %ogal'azott! Sa 'aga
ide&Gben erGny 5olt! a gyztesek sz'ra 5iszont b(ntett) $kaszt%a a 5esztesnek! Grde'rend
a gyztesnek! ez a kGrdGsS 8>bben az Grtele'ben 'ondta Goebbels 'r ./1;Iban) S=inden
idk legnagyobb lla'%Gr%iaikGnt 5agy legnagyobb gonoszte5ikGnt 5onulunk be a
trtGnele'be2S< 6zrael *atrain k5Ml 8a Katolikus $kadG'ia ba&ororszgi kon%eren7i&n!
a'ely S$ trtGnel'i Gs olitikai b(nssGg %eldolgozsnak le*etsGgei Gs *atrai a
bMnteterekbenS SkGnyes tG'&5alS (Rheinischer er,ur3 %oglalkozott< Ser5atius egy
lGGssel to5bb'ent! a'ikor azt nyilatkozta! *ogy az S>i7*'annIer egyetlen legiti'
bMntetel&rsa elrablinak 'ind ez ideig el'aradt eltGlGse lenneS2 >z az llsont&a ne*ezen
*oz*at ssz*angba az 6zraelben tbbszr Gs szGles krben ubliklt nyilatkozatai5al!
'elyekben a er le5ezetGsGt a nMrnbergi erekkel sze'ben Snagyszer( szelle'i
tel&est'GnykGntS GrtGkelte2
>i7*'ann 'aga 'skGnt 5Glekedett2 >lssorban a gyilkossg 5d&t ki%ogsolta) SSe''i
kz' ne' 5olt a zsidk 'eglGsG*ez2 So*a egyetlen zsidt ne' lte' 'eg! de egyetlen ne'
zsidt se' lte' 'eg L Gn egyltaln ne' lte' e'bert2 So*a ne' adta' aran7sot egy
zsid 'eglGsGre! 'int a*ogy ne' adta' aran7sot egyetlen ne' zsid 'eglGsGre se' W222X
+e' tette'2S KGsbb erre 'Gg egyszer 5isszatGrt) SVgy addott! *ogy ne' kellett
'egtenne'S! 'ert se''i kGtsGget ne' *agyott a%ell! *ogy sa&t a&t is 'eglte 5olna! *a
erre aran7sot ka2 4Ggtelen is'GtlGsekbe bo7stkoz5a 'agyarzta azt! a'it 'r az
Qgyne5ezett SassenIdoku'entu'okbl 8./KKIben $rgentnban Sassen *olland Q&sgrnak!
az igazsgszolgltats ell szintGn bu&kl egykori SSItisztnek adott inter&Q! a'i >i7*'ann
elrablsa utn ki5onatokban 'eg&elent a ;ifeIban Gs a <ternben< tudni le*etett) t 7sak a
zsidk kiirtsban 5al Sb(nrGszessGggelS le*et 5dolni! a'irl Jeruzsle'ben gy beszGlt)
S$z egyik legnagyobb b(ntett az e'berisGg trtGnetGben2S $ 5Gdele' egyGbkGnt ne' sokat
trdtt >i7*'ann terii5al2 $ 5d 5iszont sok idt el5esztegetett arra a ksGrletre! *ogy
>i7*'annra rbizonytsa! legalbb egyszer sa&t kez(leg gyilkolt2 8Hogy az MgyGsz sz'ra
'iGrt 5olt olyan %ontos ennek a gyilkossgnak a bizonytsa! ne' 5lt 5ilgoss2 >gy
'agyarorszgi zsid %iQrl 5olt sz! akit egy kert ben gyM'l7sloson katak2 =ikor Harry
=ulis7*! a 7<trafsache @ABC$7 szerz&e rkGrdezett) S=i igaz ebbl a trtGnetblUS! Hausner
gy 5laszolt) S6sten segtsGgG5el be %ogo' bizonytani! *ogy igaz2S Ha ez sikerMlt 5olna!
olyan b(n7selek'Gnyt bizonyt >i7*'annra! a'iGrt 6zraelben ne' &rt *allbMntetGs2 $zt
ugyanis 'r ne*ezen bizonyt*atta 5olna! *ogy a gyilkossg 7Gl&a a zsid nG kiirtsa 5olt2<
$z MgyGsz 5alszn(leg azt akarta bizonytani! *ogy >i7*'ann aran7s nGlkMl is gyilkolt L
*ogy aran7sra gyilkolt 5olna! azt 'aga is beis'erte L! %eltGtelez*et te*t! *ogy sa&t
szakllra is adott aran7sot gyilkossgokra2 >gy ilyen gyilkossgra %elszlt aran7s
bizonytsnl tbb sikert Grt el a 5dl) 9ranz @ade'a7*ernek! a kMlMgy'inisztGriu'
zsidre%erensGnek egy 'eg&egyzGsGrl 5an sz! a'it a &ugoszl5iai zsidIak7ikrl %olytatott
tele%onbeszGlgetGs sorn egy t5irat szGlGre %irklt) S>i7*'ann agyonl5etGst &a5asol2S =int
kiderMlt! ez 5olt az egyetlen Sgyilkossgi aran7sS L *a ezt egyltaln annak le*et ne5ezni L!
a'i*ez a bizonytGknak legalbb a *al5ny nyo't sikerMlt %el'utatni2
>z a bizonytGk azonban ke5GsbG ll&a 'eg a *elyGt! 'int a'ennyire az a er sorn
ltszott2 $ brk >i7*'ann kategorikus tagadsa ellenGre a 5d 5erzi&t %ogadtk elT igaz! a
5Gdele' se' 5olt Gen 'eggyz! 'ert L 'int Ser5atius %ogal'azott L Se r5idke
kz&tGkot 87sun nyol7ezer e'ber<S 'r tel&esen el%ele&tette2 $ kz&tGk ./1. szGn trtGnt!
*at *naal azutn! *ogy a Ne*r'a7*t Jugoszl5ia szerb rGszGt el%oglal5a lland
artizn*ar7okba bonyoldott2 >zQttal a katonai *atsgok kGt legyet akartak Mtni egy
7sassal! a'ikor el*atroztk! *ogy 'inden 'eglt nG'et katonGrt szz zsid Gs 7igny
tQszt %ognak agyonlni2 Br 'indenki tudta! *ogy se' a zsidk! se' a 7ignyok ne' 5oltak
artiznok! de L 'int Harald Turner tan7sos! a katonai kzigazgats illetGkes 7i5il
*i5atalnoka 'ondta L Sa zsidk Qgyis itt 5annak a tborokban! k is szerb lla'olgrok! Gs
egyGbkGnt is el kell t(nniMkS 8lsd @aul Hilberg) 4he "estruction of the European Jews,
./0.<2 $ tborokat! 'elyekbe 7sak zsid %Gr%iakat internltak! 9ranz B*'e tbornok! a tGrsGg
katonai kor'nyz&a llttatta %el2 Se' B*'e tbornoknak! se' Turner tan7sosnak ne'
5olt szMksGge >i7*'ann *ozz&rulsra zsidk Gs 7ignyok ezreinek agyonl5etGsG*ez2 Fsak
akkor t'adtak ne*GzsGgek! a'ikor B*'e a Szerbiban llo'soz rendrsGgi Gs SSI
aran7snoksgok be5onsa nGlkMl *atrozott zsidinak deport)l)s)r+l. 4alszn(leg gy
akarta 'eg'utatni! *ogy Szerbia 7*sid+tlanDt)s)n)l7 nin7s a kMln aran7snoksg alatt ll
<onder,ommand+,ra. utal5a2 >i7*'annt in%or'ltk! *iszen deort7is Mgyrl 5olt sz!
edig 'egtagadta *ozz&rulst! 'i5el az ak7i 's ter5ekkel Mtkztt 5olna2 Pe ne'
>i7*'ann! *ane' =artin Cut*er a kMlMgy'inisztGriu'bl e'lGkeztette B*'e tbornokot)
S=s tGrsGgekben Wazaz OroszorszgbanX 's Ne*r'a7*tIaran7snokoknak lGnyegesen
nagyobb sz'Q zsid5al 5an dolguk! anGlkMl *ogy ezt egyltaln 'ege'ltenGk2S Ha te*t
>i7*'ann tGnylegesen Sagyonl5etGstS &a5asolt! ez ne' &elentett 'st! 'int *ogy a katonk
tegyGk azt! a'it 'r a'Qgy is tettek! azaz az %eladatuk a tQszok agyonl5Gse! de ne' a
deortlsa2 $z eset 'r 7sak azGrt se' tartoz*atott a Birodal'i Biztonsgi 9*i5atal*oz!
'ert 7sak %Gr%iakrl 5olt sz2 Szerbiban az Endlsung *at *naal kGsbb kezddtt!
a'ikor a nket Gs a gyerekeket sszetereltGk! 'a&d elgzost te*erautkban 'eggyilkoltk
ket2 >i7*'ann a ki*allgats sorn a tle 'egszokott 'don a legbonyolultabb Gs
leg5alszn(tlenebb 'agyarzatot adta) @ade'a7*ernek szMksGge 5olt a Birodal'i Biztonsgi
9*i5atal! azaz >i7*'ann szolglati *elyGnek a t'ogatsra! *ogy a kMlMgy'inisztGriu'ban
keresztMl tud&a 5inni akaratt! ezGrt *a'istotta a doku'entu'ot2 8@ade'a7*er lGnyegesen
el%ogad*atbb 'agyarzatot adott az ./K"Iben! nyugatnG'et brsg eltt le%olytatott
erGben) SSzerbiban a Ne*r'a7*t 5olt %elels a nyugalo'Grt Gs a rendGrt! a lzadoz
zsidkat agyon kellett lni2S >z sokkal 'eggyzbben *angzott! 'Ggis *azugsg 5olt! *iszen
L n7i %orrsokbl L tud&uk! *ogy a zsidk ne' SlzadoztakS2< >gy nor'lis erben alig*a lett
5olna elGgsGges! *ogy egy tele%onon tett 'eg&egyzGst aran7skGnt interretl&anak! annl is
ke5GsbG! 'i5el ez a konstruk7i azt sugallta! *ogy >i7*'annInak 'd&ban llt a Ne*r'a7*t
tbornokainak aran7sokat osztogatni2
>lis'erte 5olna b(nssGgGt! *a gyilkossgban 5al b(nrGszessGggel 5dol&kU Taln igen!
de bizonyra 7sak lGnyeges 'egszortsokkal2 $'it tett! az 7sak 5issza'enleg sz't
b(n7selek'Gnynek2 _ 'indig tr5Gnytisztel olgr 5olt! Hitler aran7sai edig! 'elyeket
leg&obb kGessGgei szerint *a&tott 5Ggre! a Har'adik Birodalo'ban Str5Gnyer5elS brtak2 8$
5Gdele' >i7*'ann tGziseinek alt'asztsra idGz*ette 5olna a Har'adik Birodalo' egyik
legis'ertebb alkot'nyszakGrt&Gt! Ba&ororszg &elenlegi W./0;X oktatsi Gs '(5eldGsMgyi
'iniszterGt! T*eodor =aunzot! aki ./1;Iban! a Eestalt und Recht der Foli*eiIban a
k5etkezket rta) S$ &elenlegi tr5Gnyes rend abszolQt kzGont&a a 9M*rer aran7sa2S< $kik
'ost sz'on kGrtGk >i7*'anntl! *ogy 'iGrt ne' 7selekedett 'skGnt! azok 'int*a
egyszer(en ne' tudnk 5agy el%ele&tettGk 5olna! *ogyan lltak a dolgok Hitler ide&Gn2 _
'indenesetre ne' akart azok kzG tartozni! akik utlag bizonygattk! *ogy S'indig ellene
5oltakS! *olott a 5alsgban buzgn tel&estettGk a kaott aran7sokat2 Pe az idk 5ltoznak!
Gs 'Gg sokan 'sok! Gldul =aunz ro%esszor is SQ& llsontra &utottS2 $'it tett! azt tette!
se''it se' akar tagadniT sokkal inkbb SkGsz lennGk sa&t 'aga' nyil5nosan %elakasztani!
elrettent GldakGnt e 9ld sszes antisze'it&a sz'raS2 >z azonban ne' &elenti azt! *ogy
br'it is 'egbnna) S$ b(nbnat kisgyer'ekeknek 5al2S 8Si7Y<
>zen az llsont&n Mgy5Gd&Gnek ertel&es nyo'sra se' 5ltoztatott2 Hi''ler ./11Ies
a&nlatnak L egy'illi zsidt adott 5olna 7serGbe tzezer te*erautGrt L trgyalsakor a
5Gdele' 'egkGrdezte >i7*'annt az Mgyben betlttt szereGrl) STanQ Qr! a %elettesei5el
%olytatott trgyalsok sorn utalt arra! *ogy sa&nl&a a zsidkat! Gs segteni kellene ra&tukUS
>i7*'ann gy 5laszolt) S>skM alatt llok! az igazsgnak 'eg%elelen kell nyilatkozno'2
>bben az Mgyben ne' sa&nlatbl &rta' el W222XS L a'i igaz is lenne! *a >i7*'ann egyltaln
Sel&rtS 5olna2 $'it 5iszont utna 'ondott! az igaz) S6ndokai'at 'a reggel 'r is'ertette'2S
>zek a k5etkezk 5oltak) Hi''ler egyik sa&t e'berGt kMldte Budaestre! *ogy a zsid
ki5ndorls MgyGt intGzze2 8$ deortlsok ide&Gn az e'igr7i 5irgz Mzletgg 5lt) a
zsidk *atal'as sszegGrt 'eg5lt*attk a szabadulsba 5ezet utat2 Pe errl >i7*'ann ne'
beszGlt2< _! >i7*'ann ter'Gszetesen bosszankodott! 'ert az e'igr7is Mgyeket egy
SrendrsGgtl t5ol ll sze'GlyS intGzte! 'g 'aga! akinek Sez 5olt a szakterMleteS! a
deortls Snyo'orQsgos 'unk&tS 5Ggezte2 >ttl S%el%orrt az agy5izeS! arra az
el*atrozsra &utott! *ogy 5ala'it 7sinlnia kell! *ogy Sa ki5ndorlsi Mgyeket is'Gt 'ag*oz
ragad*assaS2
>i7*'ann az egGsz er %olya'n 'egrblta 'eg'agyarzni L tbbnyire sikertelenMl L!
*ogy 'ilyen Grtele'ben Grezte 'agt b(nsnek! *a 'r a S5d Grtel'Gben ne' 5olt b(nsS2
$ 5d ne'7sak azt lltotta! *ogy b(n7selek'Gnyeit Selre 'eg%ontolt szndGkkalS *a&totta
5Ggre L ezt ne' is tagadta L! *ane' azt is! *ogy al&as indokbl! 7selek'Gnyei b(ns
ter'GszetGnek tel&es tudatban te5Gkenykedett2 $'i az al&as indokot illeti! egGszen biztos 5olt
abban! *ogy ne' Sa belse&Gben re&l iszkos gaze'bertS #innerer <chweinehund' k5ette!
egGszen ontosan e'lGkezett arra! *ogy rossz lelkiis'erete 7sak akkor lett 5olna! *a ne'
tel&esti a aran7sot! ne' kMldi %Gr%iak! nk! gyerekek 'illiit %rad*atatlan buzgalo''al Gs a
legknosabb alaossggal a *allba2 >zt az lltst bizony ne' knny( 'ege'Gszteni2 Hiszen
%Gl tu7at szi7*iter 'Ggis7sak azt lltotta rla! *ogy Snor'lisST S'indenesetre nor'lisabb!
'int Gn 5agyok! 'ita 'eg5izsglta'S L 'ondta lltlag egyikMk2 =sikuk Qgy tallta! *ogy
>i7*'ann egGsz lelki *abitusa! 5iszonya %elesGgG*ez! gyerekei*ez! any&*oz! a&*oz!
test5Grei*ez Gs bartai*oz Sne' egyszer(en nor'lis! *ane' igazn Glda'utatS2 8Hausner
kGsbbi kzlGsei! 'elyek a <aturday Evening Fost sz'ra rt 7ikksorozatban &elentek 'eg
olyan dolgokrl! Sa'elyeket a erben ne' le*etett el*ozniS! ellent'ondanak a
Jeruzsle'ben kaott ne' *i5atalos in%or'7iknak2 $ szi7*iterek 5Gle'Gnye szerint L
tud*at&uk 'eg 'ost L >i7*'ann egyszerre 7sak S5eszGlyes Gs 7sillat*atatlan gyilkolsi
5gytl %(tttS! Ser5erz szadista sze'GlyisGgS lett2 Ha ez igaz a bolondok*zba kellett 5olna
zrni2< 4GgMl a lelkGsz! aki >i7*'annt rendszeresen ltogatta a brtnben! a'ikor
%elMl5izsglati kGrel'Gt a Ceg%elsbb Brsg 'r 'egtrgyalta! de a 'sod%okQ tGletet 'Gg
ne' *ozta 'eg! azt bizonygatta! *ogy >i7*'ann Snagyon ozit5 idekkal br e'berS! a'i
nyil5n az egGsz 5ilgot 'egnyugtatta2 $ lGlekbQ5rok ko'Gdi&a arra a szo'orQ tGnyre
5ezet*et 5issza! *ogy az Mgy ne' a 'orlis! Gs 'Gg ke5GsbG a &ogi besz't*atatlansgrl
szlt2 =Gg 7sak ne' is az eszels zsidgy(lletrl! %anatikus antisze'itiz'usrl 5agy
br'ilyen egyGb kMlnleges indoktrin7irl2 SSze'Gly szerintS a legkisebb 'GrtGkben se'
5olt ba&a a zsidkkal! ellenkezleg! & Ssze'Glyes okaiS 5oltak! *ogy ne legyen zsidgy(ll2
3ersze legkzelebbi bartai kztt 5oltak %anatikus antisze'itk! Gldul >ndre Cszl
'agyar belM gyi lla'titkr! akit ./10Iban Budaesten %elakasztottakT de *a >i7*'annInak
*iszMnk! ez 7sak a Sleg&obb bartai' nG'elyike antisze'ita W222XS is'ert tG'&nak egy
5ltozata2
Pe L ! &a& L senki ne' *itt neki2 $ 5d kG5isel&e ne' *itt neki! *isz ne' ez 5olt a
%eladata2 $ 5Gd egyltaln ne' %igyelt r! 'i5el t L >i7*'annInal ellentGtben L a
lelkiis'ereti kGrdGsek ne' GrdekeltGk2 4GgMl a brk se' *ittek neki! 'ert tQlsgosan
*u'nusak 5oltak! s szak'&uk k5etel'Gnyei*ez taln tQlsgosan ragaszkodtak a**oz! *ogy
el*iggyGk) egy tlagos Snor'lis e'berS! aki ne' gyengeel'G&(! ne' is tQl%(ttt 5agy
7inikus! tel&esen kGtelen legyen az igazat a *a'istl 'egkMlnbztetni2 6nkbb a nG*ny
*azugsgbl 5ontk le a k5etkeztetGst! *ogy >i7*'ann *azug L gy 5iszont el'entek az
ltaluk trgyalt Mgy legne*ezebb 'orlis Gs &ogi roblG'&a 'ellett! tel&esen eltekint5e attl!
*ogy ne' sikerMlt %eloldaniuk az ellent'ondst a kGt llts kztt! 'iszerint a S5dlott a n7i
rezsi'en belMl ne' tekint*et ki5GtelnekS! illet5e *ogy 7selekedeteinek b(ns ter'GszetG5el!
'int 'inden Snor'lisan GrzS e'bernek! tisztban kellett lennie2 $z tGny! *ogy Snor'lisS
5olt Gs ne' ki5Gtel! ' a Har'adik Birodalo' 5iszonyai kztt 7sak a Ski5GtelekS riztek
'eg olyas5ala'it! 'int a Snor'lis GrzGsS2 8$ &ogi kGrdGsek & ttekintGsGt lsd JMrgen
Bau'ann) Gedanken zu' >i7*'annI:rteil2 6n Juristen*eitung, $%C&,@.'
>i7*'ann ./#02 'r7ius ./IGn szMletett Solingenben! a kGseirl! ollirl Gs sebGszeti
segGdeszkzeirl *res @a&naI5idGki nG'et 5rosban2 Dt5ennGgy G5 'Qltn! 'ikor a
&eruzsle'i brtnben ked5en7 idtltGsG5el! az e'lGkiratrssal %oglalatoskodott! a
k5etkez sza5akat szentelte e'e e'lGkezetes illanatnak) S=a! tizent G55el Gs egy naal
./1K2 '&us J2 utn [>i7*'annt ./0#2 '&us ..IGn %ogtk el2 >'lGkiratban gy 'inden
bizonnyal tG5esen r&a a kezd dtu'ot2 #A ford.'\ elkezde' 5issza5ezetni gondolatai'at
a**oz a bizonyos ./#02 G5i 'r7ius ./I*ez! a'ikor Solingenben! a @a&naI5idGken reggeli t
rakor e'beri 'eg&elenGsi %or'ban a %ldi Gletbe lGte'2S 8$z izraeli *atsgok zroltk a
kGziratot[=iutn ./// 5GgGn az izraeli *atsgok %eloldottk a zrlatot! >i7*'ann e'lGkiratai
sz'os nyel5en! gy 'agyarul is kiadsra kerMltek2 #A s*er,.'\2 Harry =ulis7*nak sikerMlt S%Gl
rn keresztMlS tanul'nyoznia az Gletra&zot! illet5e a "er Aufbau 7'( nG'et zsid *etila
kzlt belle r5id ki5onatokat2< $ tQl5ilgrl alkotott elkGzelGseinek 'eg%elelen! a'elyek
a n7i idk ta ne' 5ltoztak 8Jeruzsle'ben olyan Grtele'ben 5allotta 'agt isten*5nek
(Eottesgl:ubiger3, a*ogy a n7ik e szt alkal'aztk a keresztGny *itet el*agykra! Gs ne'
5olt *a&land 'egeskMdni a Biblira<! szMletGsGt egy S'agasabb Grtele' *ordoz&nakS
tula&dontotta! egy! a Skoz'ikus 'ozgssalS 5ala'ikG 'egegyez lGnynek! 'elynek
'inden! n'agban S'agasabb Grtele'S nGlkMli e'beri Glet al 5an rendel5e2 8>z a
ter'inolgia igen tanulsgos) 6stent S'agasabb Grtele' *ordoz&nakS (Hherer
<innestr:ger3 ne5ezni annyit &elent! 'int el*elyezni a katonai *ierar7*iban) a n7ik ugyanis
a Saran7sok be%ogadiblS (Befehlsempf:nger3 Saran7sok *ordozitS (Befehlstr:ger3
7sinltak! *ogy ezzel is L az si Srossz *rek *ordoziS 'int&ra L ki%e&ezzGk! a %elelssGg
'ily ter*Gt *ordozzk! 'ilyen &elentsGggel brnak a aran7sok 5Ggre*a&ti2 >zen%elMl
>i7*'ann L 'int 'indenki! akinek az Endlsungho* kze 5olt L *i5atalosan Stitkok
*ordoz&aS (Eeheimnistr:ger3 5olt! a'i kGtsGgk5Ml erstette ntudatt2< Br >i7*'ann az
e%%Gle 'eta%izikai el'GlkedGs*ez ne' 5onzdott! 'Ggse' kerMlte el a %igyel'Gt a aran7sokat
osztogat S'agasabb Grtele' *ordoz&aS Gs a aran7sokat 5Ggre*a&t Saran7sok *ordoz&aS
kztti ssze%MggGs2 $'ikor az a'erikai %ogolytborban %el%edezte az SGlet Grtel'GtS!
=ulis7* szerint gy rt) S=ost 'egint 'inden rendben 5olt! lGnye' is'Gt 'egnyugod*atott!
*isz ne' 5olta' 'inden 5ezGrlet *&n! *ane' 'int 'indig! irnytottak enge'2S >ttl
'egnyugod5a lGtezGsGnek 'sik! kGzen%ek5bb okrl kezd beszGlni! a szMleirl) S+e'
rMltek 5olna ilyen 'inden 'GrtGket 'eg*aladan az ese'Gnynek! a'i 'inden elsszMltt
GrkezGsekor ter'Gszetes! *a 'r akkoriban! szMletGse' r&ban lt*attk 5olna a
szeren7sGtlensGg istenn&Gnek gondbl Gs szen5edGsbl kGszMlt %onalait! 'elyeket a szeren7se
istenn&Gnek akarata ellenGre sztt az Glete'be2 Pe a sors &sgos! tlt*atatlan %tyla
eltakarta szMlei' sze'ei ell a &5endt2S
$ Sgond Gs szen5edGs %onalaiS elGg korn! 'r az iskolban 'eg'utatkoztak2 >i7*'ann
a&nak! aki elszr a solingeni <tra`enbahnG und Ele,tri*it:tsgesellschaftnl kny5el 5olt!
'a&d ./.; utn ugyanezen trsasg igazgat&a lett az ausztriai Cinzben! t gyer'eke 5olt) egy
lnya Gs nGgy %ia2 KzMlMk 7sak $dol%! a legidsebb ne' 5olt kGes be%e&ezni a reliskolt!
'int a*ogy kGsbb se' sikerMlt letennie a zr5izsgt a olite7*niku'ban! a*o5 bedugtk2
>i7*'ann egGsz GletGn keresztMl 'totta krnyezetGt korai Sszen5edGsei5elS! 'idn a&a
&5al tiszteletre'Gltbb anyagi balsorsa 'gG re&tzkdtt2 Pe 6zraelben az els
ki*allgatsokon! 'elyeket A5ner Cess rendr szzados 'integy ;K naon keresztMl 5Ggzett! s
'elyek ered'Gnye H0 *angszalag lett 8ezek anyagt ;K01 gGelt oldalon rgztettGk<!
>i7*'ann nagyon & *angulatban 5olt! lelkesedett a nagyszer( le*etsGgGrt) SW222X 'indent
kiad*atok 'aga'bl! a'it 7sak tudok2S 6gyekezett 'agnak 'inden idk leginkbb
5allo'sra kGsz 5dlott&nak rang&t ki55ni2 8CelkesedGse azonban *a'arosan lelo*adt! *a
tel&esen so*a ne' *unyt is ki! a'ikor konkrGt kGrdGsekkel Gs 7%ol*atatlan doku'entu'okkal
sze'bestettGk2< Kezdeti *atrtalan bizal'nak L a'ely Cess szzados irnyban sze''el
lt*atan oly *atrtalan 5olt! *ogy az Harry =ulis7*nak azt 'ondta) S>i7*'ann Qr gyntat&a
5olta'S L leg&obb bizonytGkakGnt tekint*et&Mk! *ogy GletGben elszr elis'erte korai
ballGGseit! *olott tudnia kellett! *ogy ezzel ellent'ond sa&t! %ontos Gs *i5atalos n7i
doku'entu'okban tall*at be&egyzGsei egGsz sornak2 +os! ballGGsei *Gtkznaiak 5oltak2
=i5el ne' 5olt SGen a legszorgal'asabb dikS L 5Gl*eten a legte*etsGgesebb se' L! a&a
ki5ette t a reliskolbl! kGsbb a olite7*niku'bl is! &5al azeltt! *ogy br'elyiket
be%e&ezte 5olna2 Dsszes *i5atalos ar&n az llt! *ogy %oglalkozsa gGGsz'Grnk2 >bben
te*t krMlbelMl ugyanannyi az igazsg! 'int abban az lltsban! *ogy 3alesztinban
szMletett! Gs %olyGkonyan beszGl *GberMl Gs &iddisMl2 Szntiszta *azugsgok! 'elyeket
>i7*'ann elszeretettel 'esGlt SSIba&trsainak! de zsid ldozatainak is2 :gyanezen
szn5onalon 5olt az a tbbszr is'Gtelt lltsa is! a'ely szerint azGrt bo7stottk el az osztrk
Hacuum Iil Jompany utaz Mgynki llsbl! 'ert az +SP$3 tag&a 5olt2 $ Cess
szzadosnak 'esGlt 5ltozat ne' 5olt ennyire dr'ai! de a 5alsgnak 5alszn(leg ez se'
%elelt 'eg) azGrt bo7stottk el! 'ert ekkoriban! a nagy 'unkanGlkMlisGg ide&Gn a ntlen
alkal'azottaktl 5ltak 'eg elskGnt2 8>z az egyGbkGnt *i*et 'agyarzat azGrt ne'
kielGgt! 'ert ./;; ta5aszn! a'ikor llst el5esztette! 'r kGt G5e &egyben &rt kGsbbi
%elesGgG5el! 4eronika W4eraX Ciebllel2 =iGrt ne' *zasodtak ssze korbban! 'ikor 'Gg &
llsa 5oltU 4GgMl ./;K 'r7iusban keltek egybe! taln azGrt! 'ert az agglegGnyek
el'enetele az SSIben 'Gg ne*ezebb 5olt! 'int a Hacuum Iilnl2< $ %ontoskods Gs a
nagykG(sGg nyil5n 'r korn ked5en7 szoks5 5lt2
=ialatt az i%&Q >i7*'ann az iskol5al ba&ldott! a&a ott*agyta a <traKenbahnG und
Ele,tri*it:tsgesellschaftot! Gs sa&t 5llalkozsba %ogott2 >gy kis bnyaMze'et 5srolt! a*ol
aztn egyszer( 'unkskGnt alkal'azta ne' tQl sok &5al biztat 7se'etG&Gt! egGsz addig!
'gne' az Ibersterreichische Ele,trobau AE eladsi osztlyn szerzett neki llst! a*ol
tbb 'int kGt G5ig 'aradt2 >kkor! "" G5esen se''ilyen kiltsa se' 5olt br'ilyen karrierre2
$z egyetlen! a'it taln 'egtanult! az elads 5olt2 >kkor GletGben elszr 5ratlan szeren7se
Grte2 >zt a &elents ese'Gnyt is kGt! tel&esen kMlnbz 5ltozatban tlalta2 >gy ./;/Ies! az
SSI*ez benyQ&tott ellGtetGsi kGrel'G*ez 7satolt! kGzzel rt nGletra&zban a k5etkez ll)
S./"KItl ./"HIig az LIbersterr. Ele,trobau $G^Inl eladkGnt te5Gkenykedte'2 $z llst
sa&t akarato'bl *agyta' ott! 'ert 'egbztak a bG7si Hacuum Iil Jompany AE %elsI
ausztriai kG5iseletG5el2S $ kul7ssz a S'egbztakS2 $nnak ala&n! a'it 6zraelben Cess
szzadosnak 5allott! senki ne' bzta 'eg se''i5el! ne' is a&nlottak %el neki se''it2 $ny&a
tzG5es korban 'eg*alt! a&a Q&ra*zasodott2 =osto*aany&a egyik unokatest5GrGnek L akit
Snagyb7sinakS szltott L! az Osztrk $utklub elnkGnek a %elesGge egy 7se*szlo5kiai
zsid keresked lnya 5olt2 9el*asznl5a az osztrk Hacuum Iil Jompany
5ezGrigazgat&*oz! egy bizonyos 8zsid< Neiss Qr*oz %(zd ka7solatait! a Sb7siS utaz
Mgynki llst szerzett szeren7sGtlen rokonnak2 >i7*'ann kellkGen *ls 5olt!
7sald&nak zsid tag&ait *ozta %el Ssze'Glyes okaiS egyikekGnt! a'iGrt ne' 5lt
antisze'it52 =Gg ./1;Iban 5agy ./11Iben! az Endlsung tel&es to'bolsa ide&Gn se'
%ele&tette el a segtsGget) S$ *zassgukbl szr'az lny L azt *isze' L a nMrnbergi W222X
tr5Gnyek szerint %Glzsid W222X ./1;Iban W222X el&tt *ozz'! *ogy az engedGlye''el S5&7ba
e'igrl*asson2 Ter'Gszetesen engedGlyezte'2 :gyanez a nagyb7si kzben&rt nla' 5ala'i
bG7si zsid *zasr MgyGben is2 >zzel 7sak azt akaro' 'ondani! *ogy ott*onrl ne'
is'erte' se''ilyen gy(lletet a zsidk ellen! *iszen any' Gs a' szigorQ keresztGny
ne5elGsben rGszestettek! Gs any'nak rGszben zsid rokonsga 'iatt 's elkGzelGse 5olt
ebben a kGrdGsben! 'int a*ogy az az SSIkrkben 'egszokott 5olt2S
>i7*'ann kitartan igyekezett bizonytani! *ogy ldozatai irnt sose' 5olt ellensGges
GrzMlettel! Gs ezt ne' is titkolta2 S>l'ondta' ezt dr2 C,en*erznek Wa bG7si zsid kzssGg
5ezet&GnekX! Ggy dr2 Kasztnernak Wa budaesti 7ionista szer5ezet elnk*elyettesGnekX! azt
*isze'! 'indenkinek el'ondta'2 =indenki *allotta 5ala'ikor! az e'berei' is tudtk2 =r
az ele'i iskolban 5olt egy barto'! akinGl a szabadid'et tlttte'! 5agy &tt a 'i
*zunkbaT egy Sebba ne5( linzi 7sald W222X W$'ikorX utol&ra tallkoztunk! sGtlni 'entMnk a
linzi CandstraaGra! ekkor 'r az +SP$3 &el5GnyGt *ordta' a go'blyuka'ban! de ne'
tallt benne se''i rosszat2S Ha >i7*'ann ne' lett 5olna ennyire %ino'kod! 5agy a
rendrsGgi ki*allgats 8a'ely biztostand a to5bbi egyMtt'(kdGsGt! ne' 5etette al
keresztkGrdGseknek< ne' lett 5olna ilyen diszkrGt! ki'utat*at lett 5olna SeltGletI
'entessGgGnekS egy 'sik asektusa is2 Vgy t(nik! *ogy BG7sben! a*ol oly rendk5Mli
MgyessGggel szer5ezte a zsidk Serltetett ki5ndorlstS! 5olt egy zsid szeret&e! egy SrGgi
i'dott&aS Cinzbl2 Rassenschande 8%a&gyalzs< L zsid5al olt ne'i ka7solat L 5olt a
legnagyobb b(ntett! a'it egy SSItag elk5et*etett2 +o*a a *borQ ide&Gn! a %ronton ked5en7
idtltGsnek sz'tott a zsid lnyok 'egerszakolsa! az tel&es 'GrtGkben szokatlan 5olt!
*ogy egy 'agas rangQ SSItiszt zsid n5el tartson %enn ka7solatot2 Rgy >i7*'ann gyakori
Gles kiro*ansai Julius Strei7*er! a "er <t8rmer atologikusan obsz7Gn kiad&a Gs annak
ornogra%ikus antisze'itiz'usa ellen taln tGnyleg Ssze'Glyes okokonS alaultak! 'Glyebben
gykereztek! 'int a S%el5ilgosultS SSIek szok5nyos 'eg5etGse az alsbb rtszer5ek
5ulgris e'7ii5al sze'ben! a'elyek kG5iseli StrgyilagossgbanS az elitet 'eg se'
kzeltettGk2
$ Hacuum Iil Jompanyn/l eltlttt t Gs %Gl G5 bizonyra >i7*'ann GletGnek boldogabb
idszakai kzG tartozott2 $'g a 'inden*ol to'bol 'unkanGlkMlisGg 'iatt senkinek ne'
5olt Gnze! &l keresett! Gs! *a Gen ne' 5olt Qton! 'Gg a szMleinGl lakott2 $ dtu'! a'ikor
ez az idill 5Gget Grt L ./;; Mnksd&e L! azon ke5esek kzG tartozott! a'elyekre 'indig
e'lGkezett2 Ce7sQszsa azonban 'r igazbl korbban 'egkezddtt2 ./;" 5GgGn 5ratlanul
t*elyeztGk Cinzbl Salzburgba! a'i Sigen kelle'etlenMl GrintetteS) S+e' okozott tbbG
r'et a 'unka! ne' 5olt ked5e' eladni! Mgy%eleket ltogatni! de azGrt 5Ggezte' 'indennai
teendi'et2S $z Arbeitsfreude ily *irtelen elillansa tbbszr el%ordult >i7*'annInl2 $
legsQlyosabb *elyzetbe akkor kerMlt! a'ikor GrtesMlt a Szsidk %izikai 'egse''istGsGrlS
kiadott 9M*rerIaran7srl Gs az ebben neki sznt %ontos szererl2 >z szintGn tel&esen
5ratlanul Grte) S6lyen erszakos 'egoldsra Gn 'aga' so*ase' gondolta'2S $ k5etkez
sza5akkal r els reak7iirl) S>zzel 'inden kiMresedett benne'! az sszes 'unka! az sszes
%radozs! 'inden GrdekldGsT bizonyos Grtele'ben kiukkadta'2S Rgy Sukkad*atott kiS
./;"Iben Salzburgban is2 Sa&t besz'ol&a ala&n ne' le*etett nagyon 'egle5e! a'ikor
elbo7stottk! de ne kGzel&Mk azt! *ogy e'iatt StQlsgosan boldogS 5olt2
Br'i legyen is az oka L az ./;"Ies G5 %ordulontot &elentett GletGben2 >z G5 rilisban
belGett az +SP$3Iba! >rnst Kaltenbrunnernek! egy %iatal linzi Mgy5Gdnek a tan7sra az SSI
nek is rgtn tag&a lett2 Kaltenbrunner kGsbb a Birodal'i Biztonsgi 9*i5atal 8a
to5bbiakban @SH$ L Reichssicherheitshauptamt' %nke lett! a*ol >i7*'ann a *at
Mgyosztly egyikGn! a Heinri7* =Mller aran7snoksga alatt ll 642 Mgyosztlyon dolgozott! s
5GgMl az Mgyosztly BI1 szek7i&nak 5ezet&e lett2 $ brsg eltt >i7*'ann a tiikus
kisolgr benyo'st keltetteT ezt erstette 'inden 'ondat! a'it ki'ondott 5agy lert2 Pe az
a benyo's 7salka) 5al&ban egy szolid olgri 7sald de,lass*)l+dott gyer'eke 5olt2
Trsadal'i lesMllyedGsGre &elle'z! *ogy br a&a az idsebb Kaltenbrunnerrel L aki 'aga is
Mgy5Gd 5olt Cinzben L igen & bartsgban llt! a kGt %iQ ka7solata ne'7sak *(5s 'aradt! de
Kaltenbrunner >i7*'annt egGsz egyszer(en trsadal'ilag lenGzte2 >i7*'ann &%or'n
'indig! &5al azeltt! *ogy az +SP$3 Gs az SS tag&a lett 5olna! egyesMletek 5agy szer5ezetek
tag&akGnt Grezte &l 'agt2 >zGrt ./1K2 '&us J2! a nG'et 5eresGg dtu'a sze'Glyesen
elssorban azt &elentette sz'ra! *ogy SezentQl 5ezGr nGlkMl kell a sa&t ne*Gz Glete'et
Glne'! ne' kGr*etek se*onnan irny'utatst! se*onnan ne' kaok aran7sokat Gs
utastsokat! se''ilyen r' 5onatkoz rendelkezGst ne' 5e*etek igGnybe L r5iden egy
eddig is'eretlen Glet llt eltte'S2 3olitika irnt ne' Grdekld szMlei 'r gyerekkorban
berattk a 9iatal 9Gr%iak KeresztGny >gyesMletGbe #Jhristlicher Herein Junger anner',
innen kGsbb t'ent a nG'et i%&Qsgi 'ozgalo'ba! a 4ndor'adrba #Mandervogel'. $
reliskola nGgy ered'Gnytelen G5e alatt a +G'etIOsztrk 9ront*ar7os Sz5etsGg #"eutschG
sterreichische 9ront,ampfervereinigung' i%&Qsgi tagozatnak! az 6%&Q 9ront*ar7osok
Sz5etsGgGnek #Jungfront,ampferverband' 5olt tag&a! 'elyet az osztrk kor'ny annak
ellenGre 'egt(rt! *ogy szen5edGlyesen nG'etbart Gs kztrsasgIellenes 5olt2 =ikor
Kaltenbrunner &a5asolta neki! *ogy lG&en be az SSIbe! Gen egy tel&esen 's &elleg(
szer5ezet! a <chlaraffia szabadk'(5esI*oly tag&a akart lenni2 Cess szzadosnak gy
'esGlt) S$ <chlaraffia 5id'sgot! boldogsgot keres Mzlete'berek! or5osok! sznGszek!
*i5atalnokok stb2 egyesMlete 5olt W222X 6dnkGnt 'indenkinek eladst kellett tartania! 'elynek
leg%ontosabb rGsze a *u'or! a %ino' *u'or 5olt W222X2S Kaltenbrunner azonban %l5ilgostotta
>i7*'annt! *ogy e trG%s trsasgot ott kell *agynia! 'ert 'int n7i L ekkoriban 'Gg tel&esen
is'eretlen sz >i7*'ann sz'ra L ne' le*et szabadk'(5es2 Taln ne*ezGre esett 5olna a
5laszts az SS Gs a <chlaraffia kztt! de a roblG'a 'egolddott) SW222X egy 5Gletlen %olytn
'aga'at rQgta' ki2S Olyan *ibt k5etett el ugyanis! a'itl 'Gg az izraeli brtnben is
ugyanQgy elirult! 'int annak ide&Gn) SW222X a 'Gregtl Gs szGgyentl biztos %Mlig irulta'!
'ert 5ala'i olyan trtGnt! a'i tel&essGggel ellentGtes 5olt a ne5eltetGse''el! 'Ggedig
leg%iatalabbkGnt 'egrblta' az egGsz asztaltrsasgot egy borra 'eg*5niT ezzel 'egsta'
a sro'at2S
Rgy %Q&ta t az id %orgszele a <chlaraffidb+l 8a nG5 a nG'et tMndGr'esGk
<chlaraffenland ki%e&ezGsGbl ered! a'i az >ldordnak %elel 'eg<! a terMl&! terMl&! asztalk'
orszgbl! onnan! a*ol a sMlt 7sirke a sznkba reMl L ontosabban szl5a a doktori 7''el!
biztos karrierrel Gs S%ino' *u'orralS br! tiszteletre 'Glt nyrsolgrok trsasgbl!
akiknek legnagyobb b(ne a buta 7snyek*ez 5al ellenll*atatlan 5onzds 5olt L! a ontosan
." G5ig Gs ; *naig %ennll ezerG5es birodalo' 'enetoszloaiba2 =indenesetre ne'
'eggyzdGsbl lGett be a rtba! ne' is lett so*a 'eggyzdGses rttag2 4ala*nyszor az
indokairl kGrdeztGk! 'indig ugyanazokat az el*asznlt kz*elyeket is'Gtelgette a 5ersaillesIi
szerzdGsrl Gs a 'unkanGlkMlisGgrl2 Kzelebb ll az igazsg*oz! a'it a tr5GnyszGken
5allott) S4rakozso' ellenGre! anGlkMl *ogy igazn szndGko'ban llt 5olna! 'integy
bekebelezett a rt! a*ogy ezt 'r el'ondta'2 =inden olyan gyorsan! *irtelen trtGnt W222XS
6de&e! de ked5e se' 5olt *ozz! *ogy rendesen in%or'ld&Gk! 'Gg a rtrogra'ot se'
is'erte! a ein NampfIot sose' ol5asta2 Kaltenbrunner azt 'ondta neki) =iGrt ne' lG be az
SSIbeU _ 'eg 5laszolt) =iGrt is neU >nnyi trtGnt! se''i tbb2
Ter'Gszetesen ennGl &5al tbb trtGnt2 >i7*'ann ne' e'ltette a trgyals sorn elnkl
brnak! *ogy 'ilyen trek5 i%&Q 5olt! akinek 'r azeltt elege lett a Hacuum Iil Jompany
utaz Mgynki llsbl! 'ieltt a trsasg kiadta az Qt&t2 $ &elentGktelen Gs Grtel'etlen!
kznai egziszten7ibl az id szele! a*ogy Grtel'ezte! a StrtGnele'S kzGont&ba
retette2 $ S'ozgalo'baS! a'ely so*a sin7s nyug5 llaotban! a*ol egy olyan e'ber! 'int
L a trsadalo' sze'Gben! a 7sald&a sze'Gben! ebbl k5etkezleg a sa&t sze'Gben is
kisiklott egziszten7ia L 'Gg egyszer Q&rakezd*ette! Gs 5ala'ire 5GgMl 'Ggis 5i*ette2 =Gg *a
ne' szerette is 'indig! a'it 7sinlnia kellett 8Gldul e'bereket 5agonsz'ra a *allba
kMldeni! a*elyett *ogy az orszgbl egyszer(en kiMldzze ket<! 'Gg *a elGg korn r&tt is!
*ogy az egGsznek rossz 5Gge lesz! azaz +G'etorszg el5eszti a *borQt! 'Gg *a legked5esebb
ter5ei ne' 5alsul*attak is 'eg 8az eurai zsidsg kiteletGse =adagaszkrra! a Szsid
*azaS 'egtere'tGse a lengyelorszgi +isko tGrsGgGben! az orosz tankok ellen kidolgozott
berlini 5Gdel'i rendszer<! 'Gg *a Slegnagyobb bnatraS so*a ne' Grt is el az <<G
Iberstunnbannf8hrernGl 8alezredes< 'agasabb rangot! 5agyis 'Gg *a az egy bG7si G5et
lesz't5a az egGsz Glete a Sszeren7sGtlensGg istenn&Gnek gondbl Gs szen5edGsbl sztt
%onalai5alS 5olt is keresztMlIkasul sz5e! akkor se' %ele&tette el! 'i le*etett 5olna az
alternat5a2 Ha 5alaki 'egkGrdezi! akr $rgentnban! a*ol a 'enekMltek nyo'orQsgos GletGt
Glte! akr a &eruzsle'i brsg eltt! a*ol Glete gyakorlatilag 'r 5Gget Grt! inkbb 5lasztotta
5olna! *ogy szolglaton k5Mli Iberstnrmbannf8hrerkGnt akasszk %el! 'int *ogy bGkGsen!
nor'lisan Gl*esse 5Ggig GletGt a Hacuum Iil Jompany utaz MgynkekGnt2
>i7*'ann Q& lya%utsnak kezdete ne' sok &5al ke7segtetett2 ./;; ta5aszn! a'ikor
'r 'unkanGlkMli 5olt! Hitler *atalo'ra &utsnak k5etkez'GnyekGnt $usztriban betiltottk
a n7i rtot! Gs annak 'inden tagozatt2 Pe a dolgok ilyen kelle'etlen %ordulata nGlkMl se'
le*etett 5olna sz karrierrl az osztrk rtban) 'Gg a rGgi SSItagok is eredeti
%oglalkozsukbl Gltek! Kaltenbrunner is a&a Mgy5Gdi irod&ban dolgozott2 >i7*'ann
el*atrozta *t! *ogy +G'etorszgba 'egy! a'i kGzen%ek5 5olt! *iszen 7sald&a sose' adta
%el nG'et lla'olgrsgt2 8> tGnynek a er %olya'n 5olt nG'i &elentsGge2 Pr2 Ser5atius
%elszltotta a nyugatnG'et kor'nyt! *ogy kGr&e a 5dlott kiadatst! illet5e 5egye t a
5Gdele' kltsGgeit2 Bonn 'indkGt kGrel'et arra *i5atkoz5a utastotta el! *ogy >i7*'ann ne'
nG'et lla'olgr L a'i egyszer(en ne' %elel 'eg a 5alsgnak2< >i7*'annban a nG'et
*atr tQloldaln! 3assauban is'Gt %elt'adt az utaz Mgynk2 $'ikor &elentkezett az illetGkes
SSI5ezetnGl! 'egkGrdezte! SW222X ne' tudnaIe sz'o'ra 5ala'i utat a Hacuum IH Fo2I*oz! a
ba&or Hacuum IH Fo2I*ozS2 >z egyike 5olt ne' ritka 5isszaesGseinek Glete egyik szakaszbl
a 'sikba2 $'ikor $rgentnban 5agy Jeruzsle'ben sze'Gre 5etettGk! *ogy ki&elentGsei a
t'Gny n7i %el%ogst tMkrzik! gy 'entegette 'agt) SW222X 'Gg 'indig elka a rGgi kerGk2S
Pe 3assauban *a'ar kiigaztottk a SrGgi kerGkS Qt&t2 ?rtGsGre adtk! 'ilyen idszer( lenne
sz'ra egy katonai kikGzGs2 S+a &! gondolta'! 'iGrt ne legyek katonaUS Gyors
egy'sutnban kGt ba&or SSItborba kerMlt! Ce7*%eldbe Gs Pa7*auba 8se''i kze ne' 5olt
az ottani kon7entr7is tbor*oz<! a*ol az Osterreichische EPillegion 8Osztrk =enekMlt
CGgi< kikGzGse %olyt2 gy lett nG'et Qtle5ele ellenGre egy%a&ta osztrk2 ./;; augusztustl
./;1 szete'berGig 5olt a kikGztborokban! scharf8hreri 8szakasz5ezet< rangot Grt el! Gs
elGg ide&e 'aradt! *ogy a katonai ly*oz %(zd 5iszonyt tgondol&a2 Sa&t besz'ol&a
szerint a tizennGgy *na sorn kizrlag a bMntetgyakorlatokon tMntette ki 'agt! 'elyeket
az SQgy kell az a'nak! *a le%agy a keze'! 'iGrt ne' 5esz neke' keszty(tS szelle'Gben
nagy konoksggal *a&tott 5Ggre2 Pe az ilyen kGtes GrtGk( szrakozsoktl eltekint5e!
'elyeknek ellGtetGsGt kszn*ette! szrnyen szeren7sGtlennek Grezte 'agt) SW222X a
szolglat egy*angQsga tasztott enge'2 =indenna 'indig ugyanaz! 'indig ugyanaz2S $z
unalo' e %eneketlen 'GlysGgGben *allott arrl! *ogy az SS Birodal'i 4ezet Biztonsgi
Szolglatban 8Hi''ler <icherheitsdienst'e, WSPX< szabad llsok 5annak! s rgtn
&elentkezett2
III.
A zsidkrds szakrtje
$'ikor >i7*'ann ./;1Iben 5Ggre 'unkt tallt! az SP 5iszonylag Q& szer5ezet 5olt az SSIen
belMl) Heinri7* Hi''ler alatotta kGt G55el korbban a rton belMli *rszerz szolglatra2
9nke ekkor a *aditengerGszet kG'el*rtsnak egykori tiszt&e! @ein*ardt Heydri7* 5olt!
aki id5el L a'int Gerald @eitlinger rta L Saz Endlsung tGnyleges irnyt&aS lett #4he 9inal
<olation, ./0.< $z SP eredeti %eladata az 5olt! *ogy kG'ked&Gk a rt tag&ai utn! *ogy
ezltal biztostsa az SS be%olyst a *i5atsos rtaartus %ltt2 6dkzben 's %eladatokat
is kaott! gy az Alla'i TitkosrendrsGg (Reichsicherhe8shauptamt, R<HA3, azaz a Gestao
in%or'7is Gs kutatkzont&5 5lt2 >zek 5oltak az els lGGsek az SS Gs a rendrsGg
egybeol5asztsra! &lle*et ez 7sak ./;/ szete'berGben k5etkezett be! br Hi''ler ./;0I
tl 'r 'ind a @ei7*s%M*rer SS! 'ind a nG'et rendr%nki tisztsGget birtokolta2
Ter'Gszetesen >i7*'ann ne' tud*atott e &5beli %e&le'Gnyekrl! ' Qgy t(nik! belGGse
illanatban az SP ter'GszetGrl se' se&tett se''it! a'i le*etsGges! *iszen az SP
te5GkenysGge 'indig szigorQan titkos 5olt2 $'i t illette! sz'ra az egGsz %GlreGrtGs Gs
kezdetben Snagy 7salds 5olt! 'i5el Gn Qgy gondolta'! *ogy ez az! a'irl a 8nchener
Qllustrierte Reitungban ol5asta'T 'ikor a 'agas rangQ rttiszt5iselk 5Ggig*a&tattak!
ko''ands rk ksGrtGk ket! akik a ko7sik %el*g&n lltak W222X2 Te*t sszetG5esztette' a
@ei7*s%M*rer SS Biztonsgi Szolglatt a Birodal'i Biztonsgi Szolglattal W222X Gs senki ne'
5ilgostott %el! senki ne' 'ondott se''it2 =i5el a leg*al5nyabb %ogal'a' se' 5olt arrl!
a'i aztn kGsbb 5ilgosodott 'eg eltte'bc $ kGrdGsnek! *ogy 5a&on igazat lltottIe
>i7*'ann! 5agy *azudott! 5olt bizonyos &elentsGge a trgyalson! a'ikor el kellett dnteni!
*ogy 5a&on nkGntesen &elentkezettIe az llsra! 5agy oda*elyeztGk2 $ %GlreGrtGs! a'ennyiben
5alban az 5olt! ne' 'eg'agyarz*atatlan! tudniillik az SS 5agy <chut*staffeln %eladata L
alatsi 7Gl&a szerint L az 5olt! *ogy biztostsa a rt 5ezetinek 5Gdel'Gt2
9GlreGrtGs 5agy se'! 7saldsa 'Ggis &rGszt arra 5onatkozott! *ogy is'Gt ellrl kellett
kezdenie 'indent! *ogy Q&ra a leg*ts sorban llt! s 7sun az 5igasztalta! *ogy 'sok is
elk5ettGk ugyanazt a *ibt2 >i7*'annt a *rszerz osztlyra *elyeztGk! a*ol kezdetben
katalogizlnia kellett a szabadk'(5essGgre 5onatkoz 5ala'ennyi adatot 8ezt a korai n7i
ideolgiaiI%ogal'i z(rza5arban egy kala al 5ettGk a &udaiz'ussal! katoli7iz'ussal Gs
ko''uniz'ussal<! to5bb segGdkezett egy szabadk'(5esI'Qzeu' lGtre*ozsban2 6''r
b5en 5olt alkal'a! *ogy 'egGrtse! 'it &elent Kaltenbrunner %igyel'eztetGse! a'it a
S7*lara%%irl szl beszGlgetGsMkben 5etett oda neki2 8=ellesleg igen &elle'z 5olt a n7ikra
az a szen5edGly! *ogy 'Qzeu'okat *oztak lGtre ellensGgeik 'egrktGsGre2 $ *borQ alatt a
kMlnbz szolglatok elkeseredetten 5ersenyeztek egy'ssal azGrt a 'egtiszteltetGsGrt! *ogy
zsidellenes 'Qzeu'okat Gs kny5trakat *ozzanak lGtre2 >nnek a kMlns rMletnek
kszn*et&Mk! *ogy az eurai zsidsg sz'os kulturlis GrtGke %enn'aradt2< $ bosszant az
5olt! *ogy 'inden 'egint nagyon! de nagyon unal'as 5olt! Gen ezGrt nagy
'egknnyebbMlGst &elentett sz'ra! *ogy L t *na szabadk'(5essGg utn L a kizrlag
zsidkkal %oglalkoz! 5adonatQ& osztlyra *elyeztGk2 >z 5olt a 5aldi kezdete annak a
lya%utsnak! a'ely a &eruzsle'i brsgon Grt 5Gget2
./;K 5olt az az G5! a'ikor +G'etorszg a 5ersaillesIi szerzdGs kiktGsei ellenGre
be5ezette az ltalnos *adktelezettsGget! Gs nyltan 'eg*irdette az Q&ra%egy5erkezGsi
rogra'ot! beleGrt5e a lGgier Gs a tengeri *ader kiGtGsGt2 :gyanebben az G5ben
+G'etorszg! 'iutn ./;;Iban kilGett a +Gsz5etsGgbl! a legke5GsbG se' 7sendben 5agy
titokban %elkGszMlt a de'ilitarizlt @a&naI5ezet el%oglalsra2 >z 5olt Hitler bGkebeszGdeinek
ide&e L S+G'etorszgnak bGkGre 5an szMksGge! Gs bGkGt akarS! S=i Cengyelorszgot egy nagy
Gs ne'zeti tudatban ers nG orszgakGnt is'er&Mk elS! S+G'etorszg ne' szndGkozik! Gs
ne' *a&t bea5atkozni $usztria belMgyeibe! ne' akar&a $usztrit annektlni! Gs ne' akar
Anschlusst7 =, Gs 'indenek%ltt ez 5olt az az G5! a'ikor a n7i rezsi' ltalnos Gs L
sa&nlatos 'don L 5aldi elis'erGst 55ott ki +G'etorszgban Gs kMl%ldn egyarnt! a'ikor
Hitlert 'indenMtt 'int nagy ne'zeti lla'%Gr%it 7sodltak2 =aga +G'etorszg t'eneti
idszakaszt Glte2 $ grandizus lGtGk( %egy5erkezGsi rogra'nak kszn*eten 'egsz(nt a
'unkanGlkMlisGg! 'egtrt a 'unksosztly kezdeti ellenllsa! Gs a rezsi' ellensGgessGge az
anti%asisztkkal L ko''unistkkal! szo7ialistkkal! baloldali Grtel'isGgiekkel Gs ro'inens
zsidkkal L sze'ben 'Gg ne' 5lt a zsidk 'int zsidk MldzGsG5G2
=r ./;; ta5aszn a n7i kor'ny els lGGsei kzG tartozott! *ogy kizr&a a zsidkat az
lla'i *i5atalokbl 8a'i +G'etorszgban 'agban %oglalta az sszes tanri llst a
kzGiskoltl az egyete'ig! 5ala'int a szrakoztatiar legtbb gt! beleGrt5e a rdit!
szn*zat! oert Gs kon7erteket< Gs ltalban a kztisztsGgekbl2 =indazonltal ./;JIig a
'agntula&donQ 7Ggek &%or'n Grintetlenek 'aradtak! s 'Gg bizonyos
szabad%oglalkozsokat! gy a &ogi Gs or5osi lykat is 7sak %okozatosan zrtk el ellMk! no*a
a zsid *allgatkat a legtbb egyete'rl elt5oltottk! illet5e se*ol se' ka*attak dilo't2
>zekben az G5ekben a zsidk e'igrlsa is a rGgi! 'egszokott gyakorlatnak 'eg%elelen! ne'
%elt(nen erltetett Mte'ben %olytT a Gnz5ltsi korltozsok! a'elyek 'egne*eztettGk
ugyan! de ne' tettGk le*etetlennG! *ogy legalbb GnzMk nagyobb rGszGt ki5igyGk az
orszgbl! ugyanQgy Gr5Gnyesek 5oltak a ne' zsidk sz'ra is! ezek tudniillik 'Gg a
,ei'ari kztrsasg ide&Gbl 'aradtak %enn2 Bizonyos 'GrtGkig egyedi ak7ik is
el%ordultak! a'elyekkel 8Qgyne5ezett Ein*ela,tioneri', nyo'st akartak gyakorolni zsidkra!
*ogy L gyakran ne5etsGgesen ala7sony ron L ad&k el tula&donukat! ' ezekre ltalban a
kis5rosokban kerMlt sor! Gs 5al&ban a ro*a'7saatok! az S$ 5llalkoz ked5( e'berei
sontn! SegyediS kezde'GnyezGseinek 5oltak tula&dont*atkT a szer5ezet tag&ait! a tiszti
llo'nyt ki5G5e! az ala7sonyabb osztlyokbl 5erbu5ltk2 6gaz ugyan! *ogy a rendrsGg
so*a ne' akadlyozta 'eg ezeket a StQlkasokatS 8gy +G'etorszg zsidsga az els natl
%og5a tel&esen ki 5olt szolgltat5a ennek a 7s7selGknek<! 'inda'ellett a n7i *atsgok ne'
5oltak ezektl igazn elragadtat5a! *iszen 'indez orszgszerte be%olysolta az ingatlanok
GrtGkGt2 $z e'igrnsok! a olitikai 'enekMlte ket ne' sz't5a! %iatalok 5oltak! akikben
tudatosodott! *ogy sz'ukra nin7s &5 +G'etorszgban! ' 'i5el *a'arosan r&ttek! *ogy
>ura 's orszgaiban se' 5r r&uk ked5ezbb sors! tbb zsid e'igrns 5issza is tGrt
ebben az idszakban2 =ikor 'egkGrdeztGk >i7*'anntl! *ogy *ogyan egyeztette ssze a
zsidk irnt tllt sze'Glyes Grzel'eit annak a rtnak a nylt Gs agressz5
antisze'itiz'us5al! a'elyik*ez 7satlakozott! egy kz'ondssal %elelt) Sne' eszik olyan
%orrn a kstYS L 'ely kz'onds gyakorta &rta a zsidk kztt is2 =indannyian a boldog
tudatlansg 5ilgban Gltek! a'elyben nG*ny G5ig 'Gg 'aga Strei7*er is a zsidkGrdGs S&ogi
'egoldsrlS beszGlt! Gs ebbl a aradi7so'bl 7sak az ./;J2 no5e'beri szer5ezett
ogro'sorozat! az Qgyne5ezett Nristallnacht, a kristlyG&szaka (zte ki ket2 >zen az G&szakn
HK## zsid Mzlet kirakatt trtGk be! lngba borult 5ala'ennyi zsinagga! Gs "# ### zsid
%Gr%it *ur7oltak kon7entr7is tborokba2
$ kGrdGssel ka7solatban gyakran 'eg%eledkeznek arrl! *ogy az ./;K szGn be5ezetett!
*r*edt nMrnbergi tr5Gnyek ne' oldottk 'eg a roblG't2 Hro' nG'etorszgi tanQ L akik
korbban a 7ionista szer5ezet 'agas rangQ tiszt5iseli 5oltak! Gs r5iddel a *borQ kitrGse
eltt *agytk el +G'etorszgot L besz'ol&a beillantst engedett a n7i rezsi' els t
G5Gnek 5aldi 5iszonyaiba2 $ nMrnbergi tr5Gnyek a olitikai Gs ne' a olgri &ogaiktl
%osztottk 'eg a zsidkatT i''r ne' 5oltak olgrok #Reichsb8rger', de tag&ai 'aradtak a
nG'et lla'nak #<taatsangerhrige'. Ha e'igrltak is! ne' 5ltak ter'Gszetszer(leg
*ontalann2 Tilos 5olt a zsidk Gs nG'etek ne'i GrintkezGse! illet5e Q& 5egyes *zassgok
ktGse! Gs negy5ent G5es kor alatt nG'et n ne' 5llal*atott 'unkt zsid *ztartsban2
>zen elrsok kzMl 7sun ez utbbi brt gyakorlati &elentsGggel) a tbbi 'indssze
tr5Gnyestette a de facto *elyzetet2 ?en ezGrt sokan GreztGk Qgy! *ogy a nMrnbergi
tr5Gnyek stabilizltk a zsidk Q& *elyzetGt a +G'et Birodalo'ban2 9ino'an %ogal'az5a is
'sodrangQ lla'olgrok 5oltak ./;;2 &anur ;#2 taT a lakossg tbbi rGszGtl 5al
'a&dne' tel&es elszigetelGsMk nG*ny *Gt! illet5e *na alatt 'egtrtGnt! Gs ne'7sak a
terrornak kszn*eten! *ane' azGrt is! 'ert olgrtrsaik rendk5Mli 'don kGszsGgesnek
'utatkoztak a 7serben*agysukra2 S>gy %al 5lasztotta el a ne' zsidkat Gs a zsidkatS! a*ogy
a berlini dr2 Benno Fo*n tanQstottaT Sne' e'lGksze' r! *ogy nG'etorszgi utazsai' sorn
szt 5ltotta' 5olna akr egy keresztGnnyel isS2 $ zsidk i''r Qgy Grez*ettGk! *ogy sa&t
tr5Gnyeket katak! s tbbG ne' le*etnek sz'ki5etettek2 Hbortatlanul Gl*etnek! *a 'aguk
kztt 'aradnak! a*ogy erre egyGbkGnt is kGnyszert5e 5oltak2 $ nG'etorszgi zsidk
5ala'ennyi kzssGge Gs szer5ezete orszgos sz5etsGgGnek! a Reichsvertretungna, sza5ai5al
Gl5e 8ezt ./;;Iban *oztk lGtre a berlini kzssGg kezde'GnyezGsGre! Gs egyltaln ne' llt
n7i irnyts alatt<! a nMrnbergi tr5Gnyek Solyan %eltGteleket tere'tenek! a'elyek a nG'etek
Gs zsidk kztt el5isel*et 5iszonyt tesznek le*et5GS! s e**ez a berlini kzssGg egyik
tag&a! egy radiklis 7ionista *ozztette) SBr'ilyen tr5Gny alatt le*etsGges Glni2 $kkor
azonban! a'ikor tel&esen tisztzatlan! *ogy 'it szabad Gs 'it ne'! akkor ne' le*et Glni2
Ce*et *asznos Gs 'egbe7sMlt olgr 5alaki egy nagy ne'zet 'elletti kisebbsGg tag&akGnt is2S
8Hans Ca'') Sber die Entwic,lung des deutschen Judentums, ./K.< S 'iutn Hitler a
*osszQ kGsek G&szak&n 8S@*'Iak7iS< 'egtrte a korai ogro'okGrt Gs atro7itsokGrt
szinte kizrlag %elels barna inges ro*a'7saatok! az S$ ere&Gt! s 'i5el a zsidk! 'integy
rG5Mlt llaotban! ne' %ogtk %el a %ekete inges SS n5ek5 ere&Gt! akik rendszerint
tartzkodtak az >i7*'ann ltal 'eg5etett 7<t8rmer ethoden7 alkal'azstl! ezGrt ltalban
Qgy 5GltGk! *ogy le*etsGges a modus vivendiT 'i tbb! %ela&nlottk! *ogy egyMtt'(kdnek a
SzsidkGrdGs 'egoldsbanS2 @5iden te*t! a'ikor >i7*'ann elkezdte tanon7kodst a
zsidkGrdGsben! a'elynek nGgy G5 utn i''r elis'ert SszakGrt&G5GS 5lt! to5bb a'ikor
els ka7solatait kttte zsid tisztsGg5iselkkel! 7ionistkkal Gs asszi'il7irtiakkal
egyarnt! 'indannyian a nagy Szsid 'egQ&*odsrlS! a SnG'et zsidsg nagy! tere't ere&(
'ozgal'rlS Grtekeztek! s 'Gg ideolgiai skon 5itatkoztak egy's kztt arrl! *ogy
'ennyire k5natos a zsid e'igr7i) 'int*a az az dntGseiktl %Mggtt 5olna2
>i7*'annInak a rendrsGgi 5izsglat sorn az Q& osztlyba kerMlGsGnek 'ikGnt&Grl tett L
ter'Gszetesen torz! de ne' 'inden igazsgtartalo' nGlkMli L besz'ol&a bizarr kGet %est a
tudatlansg e aradi7so'i 5ilgrl2 >lszr is az trtGnt! *ogy Q& %nke! egy bizonyos
Ceoold 5on =ildenstein! aki *a'arosan t&elentkezett az $lbert Seer 5ezette Irganisation
4odtba, a*ol autlyk GtGsGnek %eladatai5al bztk 'eg 8 az 5olt! a'inek >i7*'ann 7sak
kiadta 'agt! azaz *i5atsos 'Grnk<! el5rta tle! *ogy elol5assa T*eodor Herzl A *sid+
)llam #"er Judenstaat' 7'(! klasszikus 7ionista '(5Gt! a'i 5iszont egy 7sasra Gs
5Gglegesen a 7ioniz'us *5G5G tette2 +yil5n5alan ez 5olt >i7*'ann GletGben az els
ko'oly kny5! a'it elol5asott! Gs a'i tarts *atst gyakorolt r2 >ttl %og5a! a*ogy Q&ra Gs
Q&ra elis'Gtelte! ne' gondolt 'sra! 'int a Solitikai 'egoldsraS 8sze'ben a kGsbbi
S%izikai 'egoldssalS) az els kitolon7olst! az utbbi 'egse''istGst &elent<! Gs arra! *ogy
S*ogyan le*etne a zsidk sz'ra szilrd tala&t biztostaniS2 8?rde'es 'eg&egyezni! *ogy
5Gl*etleg L 'Gg ./;/Iben L tiltakozott Herzl bG7si sr&nak 'eggyalzsa 'iatt! Gs egyes
besz'olk szerint 7i5il ru*ban rGszt 5ett Herzl *allnak ;K2 G5%orduls 'ege'lGkezGsGn2
KMlns 'don azonban 'inderrl ne' beszGlt Jeruzsle'ben! a*ol edig %olyton a *i5atalos
zsidsggal 5al & ka7solatai5al di7sekedett2< Segtend e'e 5llalkozst! eladsokkal Gs
a'%letek rs5al kezdte ter&eszteni az igGt SSItrsai kztt2 =a&d szert tett 5ala'i *al5ny
*Gber nyel5tudsra! 'elynek rG5Gn akadoz5a ugyan! de &iddis Q&sgokat ol5asott! a'i ne'
olyan ko'oly tel&est'Gny! ugyanis a &iddis L a'i tud5ale5leg ne' 's! 'int egy rGgi nG'et
dialektus *Gber bet(kkel L br'ely nG'etMl beszGl egyGn sz'ra Grt*et! *a elsa&ttott
nG*ny tu7at *Gber szt2 St! 'Gg $dol% B*' kny5Gt! A cioni*mus trt/net/t is elol5asta
8a'it a er %olya'n 'indig sszeke5ert Herzl '(5G5el<! a'it szintGn szG tel&est'GnykGnt
GrtGkel*etMnk egy olyan e'ber rGszGrl! aki L sa&t be5allsa szerint L 'indig is 5onakodott
az Q&sgokon k5Ml br'it elol5asni! Gs aki! a&a legnagyobb szo'orQsgra! so*a ne'
%rasztotta 'agt a 7saldi tGka kny5ei5el2 B*' nyo'n tanul'nyozni kezdte a 7ionista
'ozgalo' szer5ezeti %elGtGsGt! annak rt&ait! i%&Qsgi szer5ezeteit Gs kMlnbz
rogra'&ait2 >z ugyan 'Gg ne' 5olt elegend a**oz! *ogy SszaktekintGlyS legyen! de a**oz
igen! *ogy *i5atalos kG'kedGsi 'egbzatst ka&on a 7ionista *i5atalokba Gs azok
tallkoziraT Grde'es te*t 'eg&egyezni! *ogy a zsid Mgyeket illeten is'eretei 'a&dne'
kizrlag a 7ionista ideolgira Gs szer5ezetre 5onatkoztak2
>ls ka7solatai a zsid tiszt5iselkkel 8'indannyian rGgi! &l is'ert 7ionistk< tel&es
'GrtGkben kielGgtnek 'utatkoztak2
Sa&t Sidealiz'usaS 5olt az az ok! a'ely 'iatt a SzsidkGrdGsS olyannyira 'egigGzteT
ezek a zsidk ugyanis *ozz *asonlan idealistk 5oltak! sze'ben az asszi'il7irtiakkal!
akiket 'indig lenGzett! Gs sze'ben az ortodoZ zsidkkal! akiket 5iszont unal'asnak tallt2
>gy SidealistaS! >i7*'ann 'eg%ogal'azsa szerint! ne' egyszer(en az! aki *isz az
SidekbanS! 5agy aki ne' lo Gs ne' 5eszteget*et 'eg! no*a ezek a &egyek
nGlkMlz*etetlenek2 S6dealistaS az! aki az ide&nak /l = te*t ne' le*et 's! Gldul
Mzlete'ber L! illet5e aki kGsz ide&Grt %elldozni 'indent Gs ki5ltkGen 'indenkit2 $'ikor
a rendrsGgi 5izsglat %olya'n azt 'ondta! *ogy a'ennyiben szMksGges lett 5olna! a sa&t
a&t is a *allba kMldi! ne' egyszer(en azt akarta *angsQlyozni! *ogy 'ilyen 'GrtGkben
%Mggtt a aran7soktl! Gs 'enynyire kGsz 5olt engedel'eskedni! 'int inkbb azt! *ogy
ennyire idealista 5olt2 =int brki 'snak! ter'Gszetesen a tkGletes SidealistnakS is 5annak
sze'Glyes GrzGsei Gs Grzel'ei! ' so*a ne' enged*eti 'eg 'agnak! *ogy azok L
a'ennyiben kon%liktusba kerMlnGnek Sidei5alS L be%olysol&k a 7selekedeteit2 $ legnagyobb
SidealistaS a zsidk kztt! akit 5ala*a is 'egis'ert! az a 'agyarorszgi dr2 Kasztner @udol%
5olt! aki5el a 'agyar zsidsg deortls5al ka7solatban trgyalt! Gs aki5el 'egegyezett!
*ogy engedGlyezi nG*ny ezer zsid SilleglisS t5ozst 3alesztinba 8a 5onatokat
tGnylegesen a nG'et rendrsGg rizte< 7serGben azGrt! *ogy S7send Gs rendS legyen a
tborokban! a*onnan szzezreket 5ittek $us7*,itzba2 $z egyez'Gny ltal 'eg'entett nG*ny
ezer zsid 8'indannyian ro'inens sze'GlyisGgek! illet5e 7ionista i%&Qsgi szer5ezetek
tag&ai<! >i7*'ann sza5ai5al! a Sleg&obb biolgiai anyagS 5olt2 Pr2 Kasztner! >i7*'ann
Grtel'ezGse szerint! zsid trsait ldozta %el az SideGrtS! Gs ez gy is 5olt rend&Gn2 >i7*'ann
*ro' br&a kzMl az egyik! Ben&'in HlG5i 5ezette 6zraelben a KasztnerIert! a*ol
Kasztnernek 'eg kellett 5Gdenie 'agt az >i7*'annInal Gs 's 'agas rangQ n7ikkal 5al
egyMtt'(kdGs 5d&5al sze'benT HlG5i Qgy 5Glte! *ogy Kasztner Seladta a lelkGt az
rdgnekS2 =ost! a'ikor 'aga az rdg Mlt a 5dlottak ad&n! kiderMlt! *ogy is SidealistaS!
Gs no*a ne*Gz el*inni! ' ugyan7sak le*etsGges! *ogy az! aki eladta a lelkGt! szintGn
SidealistaS 5olt2 =Gg &5al 'indezen ese'Gnyek eltt >i7*'ann 'egkata els le*etsGgGt!
*ogy a gyakorlatban alkal'az*assa 'indazt! a'it tanulG5ei sorn elsa&ttott) az ./;J2
'r7iusi Anschluss 8$usztria bekebelezGse a birodalo' ltal< utn BG7sbe kMldtGk! *ogy
szer5ezzen 'eg egy olyan e'igr7it! a'ely addig +G'etorszgban tel&esen is'eretlen 5olt!
ott ugyanis ./;J szGig tartotta 'agt az a %ik7i! *ogy a zsidk! *a k5ntk! el*agy*attk az
orszgot! de ne' kGnyszertettGk r ket2 $ nG'et zsidk ezen *itGnek ala&a rGszben az
+SP$3 ./"#Iban 'eg%ogal'azott rogra'&a 5olt! a'ely a ,ei'ari alkot'nnyal abban a
kzs Gs kMlns sorsban osztozott! *ogy *i5atalosan so*a egyiket se' *elyeztGk *atlyon
k5Ml! s a'elynek Hus*ont pont0)t Hitler S'eg'st*atatlannakS deklarlta2 $ kGsbbi
ese'Gnyek %GnyGben ennek antisze'ita elirnyzatai 5alban rtal'atlannak t(nnek) zsidk
ne' le*etnek tel&es &ogQ lla'olgrok! ne' 5isel*etnek lla'i tisztsGgeket! ki kell ket zrni
a sa&tbl! Gs 'indazok! akik ./.12 augusztus "2 L te*t az els 5ilg*borQ kitrGse L utn
%olya'odtak nG'et lla'olgrsgGrt! el5esztik *onossgukat! 5agyis ki 5annak tG5e a
kitolon7olsnak2 8Jelle'z! *ogy a *ontalansg 7ikkelyGt azonnal Gr5GnyestettGk! de a
'integy tizentezer zsid kitolon7olsra 7sak t G55el kGsbb! a'ikor 'r senki ne'
sz'tott r! egyik narl a 'sikra kerMlt sor) Bbdszynnl ttettGk ket a lengyel *atron!
a*ol nyo'ban tborokba zrtk ket2< $ rt rogra'&t a n7i *atsgok so*a ne' 5ettGk
ko'olyanT azzal bMszkGlkedtek! *ogy k egy 'ozgalo'*oz! ne' edig egy rt*oz tartoznak!
'redig egy 'ozgalo' ne' kt*eti 'agt se''ilyen rogra'*oz2 $ Hus*ont pont
azonban 'r a n7ik *atalo'ra kerMlGse eltt se' 5olt tbb! 'int a rtrendszernek tett
enged'Gny! 'i5el a leend sza5azk elGg rGgi'diak 5oltak a**oz! *ogy Grdekld&enek
annak a rtnak a rogra'&a irnt! a'elyik*ez 7satlakozni akartak2 >i7*'annt! 'int lttuk!
ne' ktttGk e%%Gle sznal'as de'okratikus eltGletek! gy nagyon 5alszn(! *ogy igazat
'ondott! a'ikor a &eruzsle'i brsgon Qgy nyilatkozott! *ogy ne' is'erte Hitler
rogra'&t) S$ rt rogra'&a ne' sz'tott! az e'ber tudta! *ogy ki*ez 7satlakozik2S $
zsidk ugyanakkor elGg rGgi'diak 5oltak a**oz! *ogy betG5e tud&k a Hus*ont pontot, Gs
*ogy *iggyenek is benneT 'indent! a'i ellent'ondott a rtrogra' tr5Gnyes
Gr5GnyesMlGsGnek! k rendszerint a %egyel'ezetlen tagok 5agy 7soortok ideiglenes!
S%orradal'i kilengGseinekS tudtk be2
:gyanakkor $usztriban ./;J 'r7iusban 5ala'i egGszen 's trtGnt2 >i7*'ann
%eladata a SkGnyszere'igr7iS 'egszer5ezGse 5olt! a'i Gen azt &elentette! a'it ki%e&ezett)
5ala'ennyi zsidt! %MggetlenMl 5gyaiktl a5agy lla'olgrsguktl! e'igr7ira kellett
kGnyszerteni2 +e' egyGbrl 5olt te*t sz! 'int a zsidk ki(zGsGrl a birodalo'bl! Gs ez
$usztriban kezddtt el2 4ala*nyszor >i7*'ann 5isszagondolt GletGnek tizenkGt leg&obb
G5Gre! akkor a BG7sben! az Osztrk >'igr7is Kzont 5ezet&ekGnt tlttt egy G5Gt 'int a
legboldogabb Gs legsikeresebb szakaszt &ellte 'eg2 +e' sokkal korbban tiszti rangra
e'elkedett! tudniillik Untersturmf8hreri, 5agyis *adnagyi kine5ezGst kaott! to5bb a zsid
ellensGg! azaz a Szsidsg szer5ezeti 'dszereinek Gs ideolgi&nak t%og is'eretGGrtS
di7sGretben rGszesMlt2 $ bG7si 'egbzats 5Ggre els %ontos 'unk&a 5olt! gy egGsz L
egyGbkGnt lassan araszol L lya%utsa %orgott ko7kn2 ?sz5eszt5e kellett bizonytania! Gs
sikere lt5nyos 5olt) nyol7 *na alatt negy5entezer zsid *agyta el $usztrit! 'g
ugyanezen idszakban +G'etorszgot ne' tbb 'int tizenkilen7ezer2 Ke5esebb 'int
tizennyol7 *naon belMl $usztrit sikerMlt S'egtiszttaniS kzel szzt5enezer zsidtl! azaz
a tel&es zsid nGessGg dur5n *at5an szzalGktl 8a kikeresztelkedett zsidkat is beleGrt5e<!
Gs 'indannyian Str5GnyesenS *agytk el az orszgotT 'Gg a *borQ kitrGse utn is
krMlbelMl *at5anezren el tudtak 'enekMlni2 Hogyan Grte ezt elU $z alatlet! a'i ezt le*et5G
tette! ter'Gszetesen ne' az 5G 5olt! *ane' L 'a&dne' bizonyosan L az t $usztriba kMld
Heydri7* Qt'utatsnak tula&dont*at2 8>i7*'ann *o'lyosan nyilatkozott a szerzsGg
kGrdGsGben! a'it L kz5et5e L 'agnak tula&dontottT 'srGszt azonban az a tGny is! *ogy az
izraeli *atsgok Wa'int az a Jd 5SG' Bulletin3/b.l kiderMlX ragaszkodtak S$dol%
>i7*'ann 'indenre kiter&ed %elelssGgGnekS %antasztikus tGzisG*ez! illet5e a**oz a 'Gg
ennGl is %antasztikusabb S%eltGtelezGs*ez! 'iszerint egyetlen el'e L tudniillik az 5G L llt
'indezek 'gttS! nagy'GrtGkben segtettGk >i7*'annt! *ogy idegen tollakkal Gkestse
'agt! a'ire 'indig is ko'oly *a&landsgot 'utatott2< $z tlet! a'elyet Heydri7* a
Nristallnachtot k5et *a&nalon! a Gringgel %olytatott 'egbeszGlGsen eladott! egyszer( Gs
lele'Gnyes 5olt) S$ zsid *itkzsGg rG5Gn bizonyos 'ennyisGg( Gnzt 5GteleztMnk azoktl a
zsidktl! akik e'igrlni akartak2 >nnek Gs nG'i 5alutatbbletnek a segtsGgG5el le*et5G 5lt
a szegGny zsidk & rGszGnek t5ozsa2 $ gondot ne' a gazdag zsidk elt5oltsa &elentette!
*ane' az! *ogy *ogyan le*et 'egszabadulni a zsid sredGktl2S A' ezt a SroblG'tS ne'
>i7*'ann oldotta 'eg2 Fsak a er utn! a Holland Alla'i HborQs Poku'ent7is 6ntGzet
rG5Gn derMlt ki! *ogy >ri7* @a&ako,its7*! a Sbrilins &ogszS 5olt az! akitl az Se'igr7is
alaokS tlete szr'azott! akit >i7*'ann! sa&t 5allo'sa szerint! azGrt Salkal'azott! *ogy a
bG7si! rgai Gs berlini zsid e'igr7is kzontokban a &ogi kGrdGsekkel %oglalkozzGkS2
4ala'i5el kGsbb! ./1. rilisban Heydri7* azGrt kMldte @a&ako,its7*ot Hollandiba! *ogy
az SlGtre*ozzon ott egy kzonti *i5atalt! a'ely >ura el%oglalt orszgaiban 'odellkGnt
szolgl*at a zsidkGrdGs 'egolds*oz^S2
$zonban 'Gg gy is 'aradtak olyan roblG'k! a'elyeket 7sak 'enet kzben le*etett
'egoldani! Gs kGtsGgtelen! *ogy >i7*'ann GletGben elszr %edez*etett %el 'agban ki5Gteles
tula&donsgokat2 KGt dolog*oz &obban Grtett! 'int brki 's) tudott szer5ezni! Gs tudott
trgyalni2 +yo'ban 'egGrkezGse utn trgyalsokat kezde'Gnyezett a zsid *itkzsGg
kG5iseli5el! akiket azonban elbb ki kellett szabadtania a brtnkbl Gs kon7entr7is
tborokbl! ugyanis $usztriban a S%orradal'i *G5S! a'i 'Gg a korai nG'etorszgi
StQlkasokonS is tQltett! gyakorlatilag 5ala'ennyi ro'inens zsid bebrtnzGsG*ez 5ezetett2
6lyes%Gle Gl'Gnyek *atsra a zsid tisztsGg5iselknek ne' 5olt szMksGgMk >i7*'annra! *ogy
'eggyzd&enek az e'igr7i k5natos 5oltrl L inkbb a t'eges ki5ndorls Qt&ban ll
risi ne*GzsGgekrl t&Gkoztattk2 $ 'r S'egoldottS GnzMgyi roblG'n tQl a leg%bb
ne*GzsGget a *i5atalos aroknak az a t'ege &elentette! a'elyet az e'igrnsnak! 'ieltt
el*agy*atta az orszgot! ssze kellett gy(&tenie2 A' 'indegyik ar 7sak egy bizonyos ideig
5olt Gr5Gnyes! gy az els Gr5GnyessGge rendszerint rGgen le&rt! 'Gg 'ieltt az utols iratot is
'eg le*etett szerezni2 $'ikor >i7*'ann 'egGrtette! *ogyan 'ennek! illet5e ne' 'ennek a
dolgok! S'egtan7skozta' 'aga''al a dolgotS! Gs S'Gg ugyanezen dGlutn 'egszMlte' az
tletet! a'elyrl Qgy 5Glte'! 'indkGt oldal sz'ra kielGgt le*etS2 >lkGzelt Segy
%utszalagot! a'elynek az ele&Gre &n az els doku'entu'! r a tbbi ar! Gs a 5Ggter'Gk a
kGsz Qtle5GlS2 >zt 7sak Qgy le*etett 'eg5alstani! *a 5ala'ennyi Grintett *i5atalnokot L a
3GnzMgy'inisztGriu'! az ad*atsg! a rendrsGg! a zsid *itkzsGg stb2 e'bereit L kzs
%edGl alatt *elyezik el! Gs kGnyszertik ket! *ogy a *elysznen 5GgezzGk el 'unk&ukat! az
Mgy%Gl &elenlGtGben! akinek i''r ne' kell tbbG *i5atalrl *i5atalra szaladglnia! Gs akinek
ily 'don L %elte*etleg L sikerMl 'egtakartani a 5ele sze'ben alkal'azott 'egalz
tortQrt! illet5e rGszben a 7sQszGnz kiadsait2 =ikor 'inden kGszen llt! s a %utszalag 'r
si'n Gs gyorsan '(kdtt! >i7*'ann Berlinbl zsid %unk7ionriusokat S*5ott 'egS! *ogy
5Gle'Gnyt 'ond&anak2 $zok 'egdbbentek) SOlyan ez! 'int egy auto'atikus Mze'! 'int egy
'alo''al sszekttt GksGg2 $z egyik 5GgGn beteszel egy zsidt! akinek 'Gg 5an nG'i
5agyona! egy gyra 5agy egy bolt&a! esetleg banksz'l&a! Gs aki 5Ggig'egy az GMleten
ulttl ultig! *i5atalrl *i5atalra! Gs ki&n a 'sik 5GgGn Gnztl 'eg%oszt5a! &ogoktl
'eg%oszt5a! 'indssze egy Qtle5Gllel a kezGben! a'iben ez ll) ]KGt *Gten belMl el kell
*agynia az orszgot2 Ha ne'! kon7entr7is tborba kerMl2^S
Ter'Gszetesen ez igaz 5olt az egGsz el&rsra nGz5e! de ne' ez 5olt a tel&es igazsg2
:gyanis ezeket a zsidkat ne' le*etett Stel&esen Gnz nGlkMlS *agyni! annl az egyszer( oknl
%og5a! *ogy akkoriban Gnz nGlkMl egyik orszg se' %ogadta 5olna be ket2 Vgyne5ezett
Hor*eigegeldre 5olt szMksGgMk! a'it 'eg is katak! s ezt az sszeget be kellett 'utatniuk!
*ogy 5zu'ot ka&anak! Gs *ogy bebo7stst nyer&enek a %ogad orszg be5ndorlsi
*i5atalainl2 4alutban 5olt szMksGgMk erre az sszegre! a'it 5iszont a birodalo' ne'
szndGkozott a zsidkra azarolni2 >zt az igGnyt ne' le*etett a zsidk kMl%ldi banksz'lirl
se' kielGgteni! 'i5el azok*oz ltalban ne*ezen le*etett *ozz&utni! ugyanis 'r G5ek ta
illeglisan 5oltak el*elyez5e2 =indezen okok 'iatt >i7*'ann zsid *i5atalnokokat kMldtt
kMl%ldre! *ogy azok a nagy zsid szer5ezetektl anyagi segtsGget kGr&enek2 $z gy szerzett
tkGt azutn a zsid *itkzsGg a leend e'igrnsoknak sz'otte5 ro%it %e&Gben adta el L egy
dollrt! Gldnak okGrt! tz 5agy *Qsz 'rkGrt adtak! 'ikzben ia7i GrtGke 1!"# 5olt2 $
kzssGg &rGszt ily 'don %edezte a kMl%ldi sz'la nGlkMli! szegGny zsidk ltal igGnyelt
Gnzt! Gs ne' utolssorban sa&t! igen7sak kiter&edt te5GkenysGgGnek anyagi *tterGt is2
>i7*'annInak 'indekzben sz'olnia kellett a nG'et GnzMgyi *atsgok! a 'inisztGriu' Gs
a Birodal'i Bank ko'oly ellenlls5al is! *iszen nyil5n5alan tudatban 5oltak annak!
*ogy ezek a tranzak7ik a 'rka leGrtGkeldGsGt ered'Gnyezik2 $ %ontoskods 5olt az a
%ogyatGkossg! a'ely >i7*'ann 5esztGt okozta2 KznsGges *en7egGskGnt GrtGkel*et az!
a'it a *borQ utols na&aiban 'ondott sa&t e'bereinek) S+e5et5e %ogok a sro'ba ugrani!
'ert lelke'et rendk5Mli elGgedettsGggel tlti el az a tGny! *ogy *allba kMldte' t'illi
zsidtS 8a5agy a Sbirodalo' ellensGgeitS! a'int! sa&t be5allsa szerint! 'indig 'ondani
szokta<2 ?ensGggel ne' ugrott! Gs *a nyo'ta 5ala'i a lelkGt! akkor az ne' gyilkossg 5olt!
*ane' L a'int kiderMlt L az! *ogy egyszer! egy *irtelen dM*kitrGs nyo'n! Snural't
el5eszt5eS ar7ul 7sata a bG7si zsid kzssGg 5ezet&Gt! dr2 Jose% C,en*erzet! aki a
kGsbbiekben az egyik ked5en7 zsid&a lett2 8@gtn bo7snatot kGrt sa&t 'unkatrsai
&elenlGtGben! ' az in7idens to5bbra is nyo'asztotta2< _ is ontosan tudta! *ogy ne5etsGges
'agnak tula&dontani t'illi zsid *allt 8ez nagy&bl az sszes n7i *atsg Gs
intGz'Gny kzs er%esztGsei ltal okozott 5esztesGg su''&a<! azonban ad nanseam egyre
ezt a ter*el 'ondatot *a&togatta 'indenkinek! aki *a&land 5olt 'eg*allgatni 'Gg tizenkGt
G5 'Qltn $rgentnban is! usztn azGrt! 'ert Srendk5Ml %ele'el GrzGstS nyQ&tott az a
gondolat! *ogy ily 'don 5onul le Sa sznrlS2 8$ korbbi ;egationsrat, Horst Grell! a
5Gdele' tanQ&a! aki >i7*'annt =agyarorszgrl is'erte! Qgy nyilatkozott! *ogy szerinte
>i7*'ann di7sekszikT ennek nyil5n5alnak kellett lennie 'indenki sz'ra! aki *allotta
>i7*'ann abszurd lltst2< =er di7sek5Gs 5olt azt lltani! *ogy az Stall'nyaS a
gettrendszer! 5agy *ogy Sa szMlaty&a annak az elkGzelGsnekS! *ogy 5ala'ennyi eurai
zsidt =adagaszkrra kell szlltani2 >i7*'ann 'agnak tula&dontotta a t*eresienstadti gett
SaasgtS! a'i 5al&ban G5ekkel azutn &tt lGtre! *ogy az el%oglalt keleti terMleteken
be5ezettGk a gettrendszert! Gs az! *ogy lGtre*oztak egy kMlnleges gettt bizonyos
ki5Gtelezett kategrik sz'ra! L a'int 'aga a gettrendszer is L Heydri7* Side&aS 5olt2 $
=adagaszkrIter5! Qgy t(nik! a nG'et KMlMgy'inisztGriu' irodiban szMletett 'eg! Gs
>i7*'ann *ozz&rulsa L 'int kiderMlt L &rGszt a ked5en7 dr2 C,en*erznek tula&dont*at!
akit &ellt ki! *ogy SnG'ely ala5et gondolatotS tegyen le az asztalra arra 5onatkozan!
*ogy *ogyan le*etne a *borQ utn 'integy nGgy'illi zsidt >urbl elszlltani L
%elte*etleg 3alesztinba! 'i5el a =adagaszkrIter5 szigorQan titkos 5olt2 8=ikor a trgyals
%olya'n sze'bestettGk a C,en*erzI&elentGssel! >i7*'ann ne' tagadta C,en*erz
szerzsGgGtT azon ritka illanatok egyike 5olt ez! a'ikor 5alban za5artnak t(nt2<
Tula&donkGen el%ogats*oz is a nagyot'ondsi kGnyszere 5ezetett L Selege lett abbl!
*ogy 7sun a 5ilgok kztti nG5telen 5ndorS legyen L! Gs ez a kGnyszer az id 'ult5al
egyre ersdtt! ne' egyszer(en azGrt! 'ert se''i olyat ne' te*etett! a'it Grde'esnek
tartott 5olna 'egtenni! *ane' azGrt is! 'ert a *borQ utni korszak oly nagy'GrtGk( Gs
5ratlan S*rnG55elS ru*zta %el2
$ di7sek5Gs azonban ltalnos %ogyatGkossg2 >i7*'ann &elle'Gnek sokkal sa&tosabb Gs
sokkal 'eg*atrozbb 5onsa az 5olt! *ogy szinte tel&es 'GrtGkben kGtelen 5olt br'it is
'sok sze'szgGbl ltni2 >z a 5onsa a leg%elt(nbb 'don a bG7si eizdrl szl
besz'ol&a sorn 5lt nyil5n5al52 _ Gs e'berei! illet5e a zsidk 'ind SsszetartottakS! s
a'ikor br'ilyen ne*GzsGg 'erMlt %el! a zsid %unk7ionriusok *ozz szaladtak! *ogy
Sknnytsenek a lelkMknS! *ogy elanaszol&k neki Saz sszes bnatukat Gs szo'orQsgukatS!
Gs segtsGgGt kGr&Gk2 $ zsidk e'igrlni S5gytakS! Gs ! >i7*'ann 5olt az! aki segtett nekik!
'i5el Gen Qgy esett! *ogy a n7i *atsgok Gen ez id t&t %e&eztGk ki azon *a&ukat! *ogy
birodal'ukat szeretnGk 0udenrein ltni2 $ kGt k5nsg egybe5gott! Gs ! >i7*'ann
Sigazsgot szolgltat*atott 'indkGt %Gl sz'raS2 $ trgyalson a trtGnet ezen rGszGt illeten
so*a ne' engedett egy &ottnyit se'! no*a el%ogadta! *ogy 'a! a'ikor Saz idk oly sokat
5ltoztakS! a zsidk taln ne' e'lGkeznek olyan boldogan 5issza erre az SsszetartsraS!
azonban Sa legse''ikGebben se' (in ,einster Meise3 akar&a az GrzGseiket 'egsGrteniS2
8>i7*'annInak kMlnleges GrzGke 5olt a**oz! *ogy olyan sza5akat *asznl&on %els%okQ
%or'ban! a'elyeket Grtele'szer(en ne' le*et<2
$z ./0#2 '&us "/Itl ./0.2 &anur .HIig 5ezetett rendrsGgi &egyzkny5 gGelt! nG'et
nyel5( sz5ege! a'elyben >i7*'ann 'inden oldalt ki&a5tott Gs &5*agyott! 5alsgos
aranybnya a szi7*olgus sz'ra L *a az elGg bl7s a**oz! *ogy 'egGrtse) a szrny(sGges
ne'7sak *tborzongat le*et! de ki%e&ezetten 'ulatsgos is2 $ ko'Gdia egy rGsze ne' ad*at
5issza 's nyel5en! 'i5el az >i7*'annInak a nG'et nyel55el 5al *eroikus kMzdel'Gbl
%akad! a'elyben 'induntalan alul'aradt2 =ulatsgos! a*ogy passim SszlligGkrlS beszGl
#gefl8gelte Morte, a nG'et nyel5 ki%e&ezGse a klasszikusoktl 5ett *res idGzetekre<! a'ikor
kz*elyeket #Redensarten' 5agy szlogeneket #<chlagworte' akar 'ondani 8'int a'ilyenek
Hi''ler Q&G5i ksznti 5oltak<2 =ulatsgos 5olt! a'ikor a SassenIdoku'entu'okra
5onatkoz! az elnkl br ltal nG'etMl %eltett keresztkGrdGsek %olya'n a ,ontra geben
8'egkontrzni< ki%e&ezGst *asznlta arra utal5n! *ogy ellenllt Sassen a'a ksGrleteinek!
*ogy kisznezze trtGneteitT Candau br! aki nyil5n5alan &ratlan 5olt a krtya&tGkok
'isztGriu'aiban! ne' Grtette ezt! >i7*'ann 5iszont kGtelen 5olt 's sza5akkal ki%e&ezni
'agt2 +e5etsGgesek azok a 'ondatai is! a'elyeket senki ne' kGes 'egGrteni! 'ert ne'
egyebek! 'int kz*elyek 'inden szintaZist nGlkMlz *al'azai2 Candau br %igyel'eztette!
*ogy ez gy ne' 'e*et to5bb! Gs >i7*'ann *al5nyan 'egGrezte! *ogy itt arrl a
%ogyatGkossgrl! tudniillik a beszGdza5ar egy eny*e %a&t&rl 5an sz! a'itl az iskolban
is szen5edett! a'i 'iatt gy szabadkozott) SGn 7sak a *i5atali nyel5et #Amtssprache'
beszGle'2S $ 5i77 ebben az! *ogy azGrt lett a *i5atali nyel5 az egyetlen! a'elyet is'ert! 'ert
tel&es 'GrtGkben kGtelen 5olt akr egyetlen olyan 'ondatot kie&teni! a'i ne' klisG 5olt2
84a&on ezen klisGket 5GltGk a szi7*iterek Snor'lisnakS! illet5e SGlda'utatnakSU >zek
lennGnek azok a Sozit5 esz'GkS! a'elyeket egy lelkGsz k5nna a gond&aira bzott
lelkekbenU >i7*'ann sz'ra akkor knlkozott a leg&obb le*etsGg ozit5 oldalnak
'eg'utatsra! a'ikor a %iatal rendrtiszt Wakit azzal bztak 'eg! *ogy gondoskod&on
>i7*'ann & szelle'i Gs szi7*ikai llaotrlX! i*entetMl a ;olit)t adta ol5asni neki2
>i7*'ann kGt na 'Ql5a! lt*atan indignld5a adta 5issza) S=egle*etsen kelle'etlen
kny5 ("as ist aber ein sehr unerfreuliches Buch37 = 'ondta rGnek2< Ter'Gszetesen a
brknak igazuk 5olt! a'ikor 5GgMl azt 'ondtk! *ogy 'indaz! a'it a 5dlott 'ondott! SMres
beszGdS L 7sak Gen k Qgy 5GltGk! *ogy ez az MressGg usztn l7a! Gs *ogy a 5dlott 7sun
lelezni akar&a gondolatait! a'elyek o7s'nyak ugyan! de ne' Mresek2 >zt a %eltGtelezGst
7%olni ltszik az a %elt(n ll*atatossg! a*ogyan >i7*'ann! rossz e'lGkezte*etsGge
ellenGre is! szrl szra ugyanazokat a ki%e&ezGseket Gs sa&t gyrt'nyQ kz*elyeit is'Gtelte!
5ala*nyszor egy sz'ra %ontos ese'Gnyre 5agy eizdra utalt 8*a sikerMlt egyIegy sa&t
'ondatot sszelltania! akkor azt addig is'Gtelte! a'g az kz*ellyG 5lt<2 $kr az
e'lGkiratait rta $rgentnban 5agy Jeruzsle'ben! akr a rendrsGgi ki*allgats %olya'n
5agy a brsgon beszGlt! 'indig ugyanazt Gs 'indig ugyanazokkal a sza5akkal 'ondta2
=inGl to5bb *allgatta 5alaki! annl inkbb nyil5n5albb 5lt sz'ra! *ogy a beszGdre
5al kGtelensGge szorosan ssze%Mggtt a gondol,od)sra 5al kGtelensGgG5el! ne5ezetesen
azzal! *ogy kGtelen 5olt br'it is 'sok sze'szgGbl tgondolni2 Ce*etetlen 5olt 5ele
ko''uniklni! ' ne' azGrt! 'ert *azudott! *ane' azGrt! 'ert a sza5akkal Gs 'sok
&elenlGtG5el! te*t a 5alsggal 'int olyannal sze'ben a legbiztosabb %al 5Gdel'ezte) a
kGzeler tel&es *inya2
Rgy Gldul a'ikor nyol7 *naon t sze'besMlt a tGnnyel! *ogy egy +G'etorszgbl
szr'az zsid rendrtiszt *allgat&a ki! >i7*'ann egy illanatig se' *abozott 'egle*etsen
ter&engsen Gs is'Gtelten 'agyarzni! *ogy ne' a sa&t *ib&bl ne' Grt el 'agasabb rngott
az SSIben! *olott 'indent 'egtett! 'Gg akt5 katonai szolglatra is kGrte 'agt L Ski a
%rontra! 'ondta' 'aga'ban! Gs annl *a'arabb leszek <tandartenf8hrer WezredesXS 2 >zzel
sze'ben a brsgon azt 5allotta! *ogy azGrt kGrte az t*elyezGsGt! 'ert szabadulni akart a
5Gres %eladatoktl2 +e' kardoskodott ezen nyil5n5al *azugsg 'ellett! Gs kMlns 'don
ne' sze'bestettGk a Cess szzadosnak tett ki&elentGsei5el! no*a eltte 'Gg azt is 'ondta!
*ogy abban is re'Gnykedett! *ogy kine5ezik a keleti 'ozg *allosztagok*oz! az
Einsat*grupp/,ho*, *iszen ./1. 'r7iusban! a'ikor azokat lGtre*oztk! az *i5atala Gen
S*alottS 5olt L az e'igr7i be%e&ezdtt! a deortls 'Gg ne' kezddtt el2 ?s 5GgMl ott 5olt
'Gg a leg'agasabb a'b7i&a! *ogy egy nG'et 5ros rendrkaitnya legyen L ' ez Mgyben
se' trtGnt se''i2 $z teszi oly 'ulatsgoss a 5izsglati anyag ezen oldalait! *ogy 'indezt
egy olyan e'ber *ang&n 'ond&a el! aki biztos abban! *ogy az e7*trtGnete Snor'lis!
e'beriS egyMttGrzGsre %og tallni2 SBr'i! a'it ter5ezte' 5agy elkGsztette'! 'ind rosszul
sMlt el! Qgy a sze'Glyes Mgyei'! 'int az a rGgi 5gya'! *ogy *azt Gs %ldet biztostsak a
zsidk sz'ra2 +e' tudo'! de 'int*a 'indent tok 5ert 5olnaT br'ire 5gyta'! 5agy a'it
akarta' Gs ter5ezte'! 'indent 'egakadlyozott 5ala*ogyan a sors2 $'iben 7sak le*etett!
%rusztrlt 5olta'2S =ikor Cess szzados a 5Gle'GnyGt kGrdezte egy korbbi SSIezredes
ter*el Gs %elte*etleg 5altlan tanQ5allo'sa %ell! >i7*'ann %elkiltott! Gs *irtelen dM*sen
dadogni kezdett) S+agyon 'egle! *ogy ez az e'ber 5ala*a is <<G<tandartenf8hrer le*etett!
ez enge' 5alban nagyon 'egle2 >z tel&essGggel %el%og*atatlan Gs elgondol*atatlan2 +e'
tudok 'it 'ondani2S So*a ne' beszGlt da7bl! 'int*a 'Gg 'ost is 'eg akarta 5olna L egy
zsid5al sze'ben L 5Gdeni azokat az el5eket! a'elyeknek 'eg%elelen Glt a 'Qltban2 $z
SSSS! SkarrierS 5agy SHi''lerS 8akit! no*a egyltaln ne' 7sodlt! 'indig *osszQ! *i5atalos
rang&n e'ltett) SS @ei7*s%M*rer Gs a nG'et rendrsGg aran7snoka< sza5ak n'agukban egy
olyan 'e7*aniz'ust *oztak '(kdGsbe a bens&Gben! a'elyet egyltaln ne' le*etett
'eg5ltoztatni2 >gy illanatra se' lendtette ki '(kdGsGbl ezt a 'e7*aniz'ust a
nG'etorszgi szr'azsQ Cess szzados &elenlGte! akinek so*a ne' &utott 5olna eszGbe! *ogy
az SSIkarrier a 'agas 'orlis el5ek k5etGsGnek %Mgg5Gnye lett 5olna2 6'ittIa'ott a ko'Gdia
egyenesen *orrorr 5lik! olyan L %elte*eten igaz L trtGnetekben! a'elyek %ekete*u'ora
br'elyik szMrrealista in5en7iGt tQlszrnyal&a2 6lyen 5olt a bG7si zsid kzssGg egyik
ro'inens kG5isel&Gnek! Stor%er kereskedel'i tan7sosnak a trtGnete 8aki >i7*'ann
szerint tiszteletre 'Glt e'ber 5olt ugyan! de bal%7n<! a'elyet >i7*'ann a rendrsGgi
5izsglat %olya'n 'ondott el2 >szerint >i7*'ann t5iratot kaott @udol% Hsstl! $us7*,itz
aran7snoktl! 'elyben az llt! *ogy Stor%er 'egGrkezett! Gs kGrte! *ogy sMrgsen
tallkoz*asson >i7*'annInal2 S$zt 'ondta' 'aga'ban) rendben! ez az e'ber 'indig rendes
5olt! Grde'es el'enne' W222X >l'egyek Gs 'egnGze'! 'i trtGnt 5ele2 >l'ente' >bner*ez Wa
bG7si Gestao %nkeX! aki azt 'ondta L br 7sak *al5nyan e'lGksze' L) ]6gen! 7sak ne lett
5olna olyan MgyetlenT elbQ&t Gs szkni akart^! 5agy 5ala'i *asonlt2 ?s a rendrsGg
letartztatta Gs kon7entr7is tborba kMldte! Gs a @ei7*s%M*rer WHi''lerX aran7sa szerint
onnan senki se' &*etett ki! *a 'r egyszer benn 5olt2 +e' le*etett se''it se' tenni! se'
egy dr2 >bner! se' Gn Gs senki 's se' tudott tenni se''it2 +e' tudott ki&nni2 $us7*,itzba
utazta'! Gs 'ondo'! 'egltogatta'! %elkereste' Hsst! Gs kGrte'! *ogy lt*assa' Stor%ert2
]6gen! igen L 'ondta Hss L! az egyik 'unkabrigdban 5an2^ $zutn oda*oztk Stor%ert!
igen! utna egy nagyon nor'lis! e'beri! nor'lis e'beri tallkoznk 5olt2 >lanaszolta
neke' szen5edGseit! Gn 'eg azt 'ondta') ]6gen! ked5es! & Stor%ere' (Ja, mein liebergater
<torfer3, 'i7soda e7*Mnk 5oltY^ S 'Gg azt is 'ondta' neki) ]+Gzze! Gn Dnnek igazn ne'
tudok segteni! 'i5el a @ei7*s%M*rer aran7sa szerint innen senki ne' *oz*at&a ki2 ?n se'
*oz*ato' ki2 Pr2 >bner se' *oz*at&a ki2 $zt *allotta'! *ogy 'aga egy *MlyesGget 7sinlt!
*ogy elbQ&t 5agy szkni akart! a'it 5GgtGre is Dnnek igazn ne' kellett 5olna2^ W>i7*'ann
ezt Qgy Grtette! *ogy Stor%er 'int zsid %unk7ionrius i''unitst Gl5ezett a deort7i all2X
$zt el%ele&tette'! *ogy erre 'it 5laszolt2 ?s akkor azt 'ondta neke' Stor%er L azt kGrdezte'
tle! *ogy 5an L! igen azt 'ondta) 'eg szeretne kGrni! *ogy ne kell&en dolgoznia! 'ert
nagyon ne*Gz 'unkt kell 5Ggeznie2 ?s akkor azt 'ondta' Hssnek) ]Stor%ernek ne' kell
dolgozniaY^ Pe Hss ezt 'ondta) ]6tt 'indenki dolgozik2^ >rre azt 'ondta') ]J L 'ondo'
L! rok egy art! 'ondta'! *ogy Stor%er itt a ser(5el 8a aran7snoksg eltt 5olt egy kert!
kerti lGtest'Gny<! a ser(5el a ka5i7sutat tartsa rendben^! ilyen ki7si ka5i7sutak 5oltak ott!
]Gs *ogy &oga 5an a ser(&G5el a adok egyikGre leMlni2^ $zt 'ondo' WStor%ernekX)
]@endben lesz gy! Stor%er QrU =eg%elel ez DnnekU^ >kkor nagyon rMlt! kezet adtunk
egy'snak! 'egkata a ser(&Gt! s leMlt a adra2 >z nagy bels r't okozott neke'! *ogy
Gn azt az e'bert! aki5el olyan sok G5ig egyMtt dolgozta'! legalbb lt*atta'! Gs beszGl*ettMnk
egy'ssal2S Hat *Gttel e nor'lis! e'beri tallkoz utn Stor%er *alott 5olt L ne'
elgzostottk! *ane' 5alszn(leg lelttGk2
4a&on 'indez ne' 5olna 's! 'int a rossz*isze'(sGg! Gs a 'egdbbent ostobasggal
t5ztt *azug n'ts iskolaGld&aU 4agy egyszer(en az rk n%el'ent b(nz esete
8a'int Poszto&e5szki& egyszer nal&ban 'eg&egyezte! SzibGriban gyilkosok! erszakte5k
Gs rablk tu7at&ai kztt eggyel se' tallkozott! aki elis'erte 5olna! *ogy b(nt k5etett el<!
aki ne' enged*eti 'eg 'agnak! *ogy sze'benGzzen a 5alsggal! 'i5el b(ne annak szer5es
alkotele'G5G! el5laszt*atatlan Soggysz5S 5ltU >i7*'ann esete 'Ggis kMlnbzik a
kznsGges b(nzGtl! aki a ne' b(nzk 5ilgnak 5alsg5al sze'ben 7sak sa&t
7inkosainak sz(k krGn belMl kGes 'eg5Gdeni 'agt2 >i7*'ann sz'ra elegend 5olt
%elidGzni a 'Qltat! *ogy biztonsggal Grez*esse! ne' 7sa&a be n'agt! Gs ne' *azudik!
*iszen Gs az a 5ilg! a'elyikben Glt! tkGletes *ar'niban 5oltak egy'ssal2 ?s az a
nyol75an'illis nG'et trsadalo' ontosan ugyanolyan eszkzk segtsGgG5el! ugyanolyan
n'tssal! *azugsgokkal Gs ostobasggal re&tztt el a 5alsg Gs a tGnyek ell! 'int
a'elyek i''ron belergzdtek >i7*'ann gondolkodsba2 >zek a *azugsgok! a'elyekben
az adott illanatban 'indenki *itt! G5rl G5re 5ltoztak! Gs gyakran egy'snak is
ellent'ondtakT 'i tbb! arra se' 5olt szMksGg! *ogy ugyanazokkal a *azugsgokkal 'tsk a
szi'atiznsokat! a rt *ierar7*i&nak kMlnbz 7soort&ait 5agy ltalban a nGet2
$zonban az n'ts gyakorlata oly ltalnoss! &%or'n a tQlGlGs 'orlis %eltGtelG5G 5lt!
*ogy 'Gg 'ost is! tizennyol7 G55el a n7i rezsi' buksa utn! 'ikor *azugsgai se7i%ikus
tartal'nak nagy rGsze %eledGsbe 'erMlt! idnkGnt ne*Gz el*inni! *ogy a 5altlansg
lltsnak *a&la'a ne' 5lt a nG'et ne'zeti karakter rGszG5G2 $ *borQ %olya'n a nG
tel&es egGsze sz'ra a leg*atGkonyabb *azugsg a Hitler Gs Goebbels ltal *a&togatott
szlogen! a SnG'et nG sorsGrt 55ott *borQS 5olt (der <chic,sals,ampf des deutschen
Hol,es3, a'i az n'tst *ro'%GlekGen ger&esztette) elszr is azt sugallta! *ogy a *borQ
ne' egy szok5nyos *borQT 'sodszor! *ogy azt a sors kezde'Gnyezte Gs ne'
+G'etorszgT *ar'adszor! *ogy Glet Gs *all kGrdGse a nG'etek sz'ra! akiknek 'eg kell
se''isteni ellensGgeiket! *a 'aguk ne' akarnak 'egse''isMlni2
>i7*'ann 'eg*kkent *a&landsga! *ogy akr $rgentnban akr Jeruzsle'ben
elis'er&e b(neit! ne' annyira az n'tsra 5al kri'inlis kGessGgGnek 5olt tula&dont*at!
'int inkbb a sziszte'atikus *azugsg azon aur&nak! a'ely a Har'adik Birodalo'
ltalnos Gs ltalnosan el%ogadott at'osz%Gr&t &elle'ezte2 STer'GszetesenS szereet &tszott
a zsidk 'egse''istGsGbenT ter'Gszetesen! *a Sne' szllttatta 5olna ket! ne' kerMltek
5olna a 'Gszros keze alS2 S=it kell itt beis'erniUS L kGrdezte2 S=ost azonban L %olytatta L
bGkGt szeretne ktni a korbbi ellen%Gllel2S >zt a k5nsgot ne' 7sun Hi''ler osztotta! aki
ugyangy Grzett a *borQ utols G5Gben! 5agy a =unka%ront 5ezet&e! @bert Cey 8aki 'ieltt
ngyilkossgot k5etett 5olna el +Mrnbergben! a t'eggyilkossgokGrt %elels n7i
5ezetkbl Gs a zsid tQlGlkbl ll S'egbGkGlGsi bizottsgS lGtre*ozst &a5asolta<! *ane'!
*i*etetlen 'don! sz'os tlagnG'et is! akiktl a *borQ 5GgGn sz szerint ugyanezt a
'ondatot le*etett *allani2 >zt a %el*bort klisGt ne' a <prachregelung Gs ne' 5ala'i
%elMlrl &5 roaganda szuggerlta a nG'etekbe! *ane' sa&t 'aguk alkottk 'orlis
7Glbl! S*zi *asznlatraS! Gs ne' 5olt tbb 5alsgtartal'a! 'int azoknak a klisGknek!
'elyeket a nGnek tizenkGt G5en t %elMlrl adagoltakT szinte lt*at 5olt! *ogy a S%ele'elI
GrzetS boldogsga tlttte el a beszGlt! a'ikor gy sznokol*atott2
>i7*'ann el'G&e 7sordulsig 5olt tlt5e az e**ez *asonl szlsokkal2 $z
e'lGkezkGessGge 5iszont elGg 'egbz*atatlannak 'utatkozott! a'ikor tGnyekrl 5olt szT
ritka indulatkitrGseinek egyikGben Candau br %eltette a kGrdGst a 5dlottnak) S'ire ,/pes
Dn egyltaln 5isszae'lGkezniUS 8*a 'r ne' e'lGkszik az Qgyne5ezett NannseeI
kon%eren7in leza&lott 'egbeszGlGsekre! a'elyeken az ldklGs kMlnbz 'dozatait
trgyaltk<! a'ire a 5lasz ter'Gszetesen az! *ogy >i7*'ann 'egle*etsen &l e'lGkezett
sa&t lya%utsnak %ordulont&aira! de ezek ne' estek szMksGgszer(en egybe a zsid
nGirts trtGnetGnek 5agy GensGggel a 5ilgtrtGnele'nek a %ordulont&ai5al2 83Gldul
'indig gondot &elentett sz'ra! *ogy %elidGzze a *borQ kitrGsGnek 5agy Oroszorszg
'egt'adsnak idont&t2< $z egGsznek azonban az a lGnyege! *ogy egyetlenegy %rzist
se' %ele&tett el azok kzMl! a'elyek egyik 5agy 'sik alkalo''al S%ele'el GrzetetS
nyQ&tottak sz'ra2 gy azutn akr*nyszor a lelkiis'eretGre igyekeztek *atni a brk a
trgyals %olya'n! 'indig Se'elkedettsGgetS taasztaltak! Gs a'ennyire elkGedtek!
Gannyira za5arba &ttek! a'ikor lttk! *ogy a 5dlottnak Glete 'inden szakaszra Gs
te5GkenysGgGre kMlnbz %ele'el klisGk llnak rendelkezGsGre2 >l'G&Gben ne' 5olt
ellent'onds a *borQ 5GgGn 'eg%elelen *angz S+e5et5e %ogok a sro'ba ugraniS
ki&elentGs! illet5e a 'ost! gykeresen 'eg5ltozott krMl'Gnyek kztt *angoztatott
SDr''el %ogo' nyil5nosan %elakasztani 'aga'! %igyel'eztet GldakGnt a 5ilg
5ala'ennyi antisze'it&a sz'raS %rzisa kztt! *iszen 'indkett ontosan ugyanazt a
szereet tlttte be) %ele'el GrzGst nyQ&tott2
>i7*'annInak ezek a szoksai sz'otte5 ne*GzsGgeket okoztak a er %olya'n! de ne'
is annyira az sz'ra! 'int inkbb azok sz'ra! akik azGrt 5oltak ott! *ogy 'eg5dol&k!
'eg5Gd&Gk! tGlkezzenek %ltte! Gs *ogy tudstsanak rla2 =indannyiuk sz'ra lGnyeges
5olt! *ogy ko'olyan 5egyGk t! a'i 5iszont nagyon ne*Gznek 'utatkozott! *a7sak ne' a
legkGnyel'esebb 5laszt adta az e'ber a ki'ond*atatlanul borzal'as tettek Gs ugyanezen
tettek elk5et&Gnek tagad*atatlan ne5etsGgessGge kztt %ennll dile''ra! azaz ne'
tartotta t ra5asz! sz't *azugnak L 'redig nyil5n5alan ne' 5olt az2 >bben a
kGrdGsben a 'eggyzdGsGt korntse' le*etett szerGnynek ne5ezni! ugyanakkor ne'
nGlkMlzte a ko'iku'ot se') S$zon ke5Gs te*etsGgek egyike! a'ellyel a sors
'ega&ndGkozott! az az igazsg ki'ondsa! a'ennyiben az tle' %Mgg2S >zt a te*etsGget 'r
azeltt 'agnak tula&dontotta! *ogy a 5izsglbr olyan b(n7selek'Gnyekkel ru*zta 5olna
%el! a'elyeket el se' k5etett2 =Gg $rgentnban L 'int akkoriban 'aga 'ondta) Stel&es
testi Gs lelki szabadsgnak birtokbanS L! a SassenIinter&Q elkGsztGse kzben kGsztett
rendszerezetlen Gs ssze%MggGstelen &egyzeteiben annak a atetikus Gs groteszk
%igyel'eztetGsGnek adott *angot! *ogy Sa &5 trtGnGszei legyenek 'eg%elel 'don
trgyilagosak! Gs ne tGr&enek le az itt le&egyzett igazsg s5GnyGrlS L a'i azGrt groteszk!
'i5el ezen iro'nyok 'inden egyes sora tel&es GrdektelensGget rul el 'inden irnt! a'i
te7*nikailag 5agy bMrokratikusn kz5etlenMl ne' ka7soldott a 'unk&*oz! to5bb
rendk5Ml rossz e'lGkezte*etsGgrl tanQskodik2
$z lla'MgyGsz 5ala'ennyi er%esztGse ellenGre 'indenki sz'ra 5ilgos 5olt! *ogy ez
az e'ber ne' SszrnyetegS! 5al&ban azonban ne*Gz 5olt ne' arra gyanakodni! *ogy
arika&an7si2 S 'i5el ez a gyanQ 5Ggzetes le*etett 5olna az egGsz 5llalkozsra! illet5e ne*Gz
lett 5olna %enntartani! tekintettel azokra a szen5edGsekre! a'elyeket >i7*'ann Gs a *ozz
*asonlk okoztak! ezGrt a leg7sQ%osabb bo*7sgait alig 5ettGk tudo'sul! Gs &%or'n
egyltaln ne' kerMltek a tudstsokba2 =it le*etett kezdeni egy olyan e'berrel! aki elszr
igen atetikusan azt lltotta! *ogy az egyetlen! a'it egGsz balszeren7sGs GletGben 'egtanult!
az az! *ogy so*a ne' szabad eskMt tenniU 8S>nge' 'a egyetlen e'ber se' kGes r5enni!
egyetlen br se' kGes r5enni! *ogy eskMt tegyek2 =egtagado'2 =egtagado'! 'Ggedig
'orlis okokbl2 =ert azt taasztalta'! *a az e'ber tart&a 'agt az eskM*z! akkor egy na le
kell 5onnia a konzek5en7ikat2 Szilrdan el*atrozta'! *ogy a 5ilg egyetlen br&a se' lesz
kGes enge' L 5agy egyetlen 5ala'ilyen brsg! tel&esen 'indegy! 'ilyen L 'Gg egyszer
eskMtGtelre ktelezni2 DnkGntesen ne' tesze' 'eg! kGnyszerteni ne' *agyo' 'aga'
tbbG2S A' 'iutn kzltGk 5ele! *ogy a'ennyiben L sa&t 5Gdel'Gben L tanQskodni *a&t!
azt SeskM alatt 5agy anGlkMl is 'egte*etiS! 'inden *abozs nGlkMl azt 'ondta! *ogy &obban
szeretne eskM alatt tanQskodni2 4agy is'Gtelten Gs nagy Grzel'eket 'utat5a! biztostotta a
brsgot! a'int errl a rendrsGgi ki*allgat&t is biztostotta! *ogy a legrosszabb! a'it
te*etne! az 5olna! *a L 'sokkal ellentGtben L 'egrblna kibQ&ni 5aldi %elelssGge all! *a
kMzdene az GletGGrt! *a kegyele'Grt %olya'odna L 'a&d Mgy5Gd&e *atsra benyQ&t&a a
kegyel'i kGr5GnyGt tartal'az kGzrsos doku'entu'ot2
$'i >i7*'annt illette! 'indez 5ltoz *angulatnak %Mgg5Gnye 5olt! Gs a'ennyiben
sikerMlt L akr e'lGkezetGben! akr a illanat *atsa alatt L 'egtallnia a *angulat*oz ill!
%ele'el kz*elyet! elGgedett 5olt anGlkMl! *ogy a Sk5etkezetlensGgnekS br'ine'( GrzGse
%elt'adt 5olna benne2 $'int ltni %og&uk! az a *tborzongat kGessGge! *ogy klisGkkel
5igasztal&a n'agt! 'Gg *allnak r&ban se' *agyta el2
IV.
A zsidkrds megoldsa
L!" #$%I! & A 'I(L)*%+!
$z angolszsz orszgokban a errendtarts L Gs az izraeli errendtarts az angol 'andtu'
ide&Gbl szr'azik L %eltGtelezi! *ogy a 5d Gs a 5Gdele' a tGnyllst egy'ssal llandan
ole'izl5a tr&a %el! le*etsGget nyQ&t5a a brsgnak az igazsgos tGlet 'eg*ozatalra2 Ha e
erben a 5Gdele' sa&t bizonytGkaira t'aszkod5a brzolta 5olna >i7*'ann bG7si
tGnykedGsGt! akkor 'ost rtGr*etnGnk e 5ltozat ala&n annak 5izsglatra! *ogy >i7*'ann
groteszk elkGzelGsei a zsid %unk7ionriusokkal 5al idillikus egyMtt'(kdGsrl 5a&on
kizrlag sa&t *azug ter'GszetGbl %akadnakIe2 6gaz! *ogy a tGnylls! 'elynek ala&n
>i7*'annra az akaszt%a 5rt! 'r &5al a er kezdete eltt S'inden kGtsGget kizranS
bizonytott 5olt! is'erte is 'indenki! aki 5ala*a is %oglalkozott a n7i rezsi''el2 8>i7*'annI
nak a korbban ne' is'ert 7selekedeteit! 'elyeket az lla'MgyGsz oly szorgosan igyekezett
bizonytani! Gs a'elyek rGszben az tGlet indoklsban is szereeltek! 7sak azGrt tekint*ettGk
bizonytottnak! 'ert az ./K#Ies ki5Gteles tr5Gny ala&n trgyalt b(n7selek'GnyeknGl a
'egle*etsen laza bizonytsi el&rs *angsQlyozottan engedGlyez5e 5olt2< Te*t az el&rs
5Ggered'GnyGre egy lGnyegesen akt5abb 5Gdele' se' le*etett 5olna kMlnsebb *atssal!
' az >i7*'annIeset! a'it 'egkMlnbztet*etMnk az >i7*'annIertl! egGszen 'skG
nGzett 5olna ki! *a bizonyos olyan ltalnosan is'ert dolgok is szba kerMlnek! a'elyeket dr2
Ser5atius! ki tud&a 'iGrt! %igyel'en k5Ml *agyott2
6detartozik az az ssze5isszasg! a'ely >i7*'ann %e&Gben a se7ialits5al! a
SzsidkGrdGsselS ka7solatban uralkodott2 BG7si '(kdGsGrl gy 5allott a keresztkGrdGsek
sorn az elnkl brnak) S W222X ellen%elet ltta' a zsidkban! ez igaz! a*ol olyan 'egoldst
kellett tallni! a'elyik 'indkGt %Gl sz'ra kielGgt 5olt! Gs 'indig is utalta' a zsidsg
rGszGrl 'eglG5 trek5GsGkre Gs k5nsgokra! *ogy sa&t %ldn! sa&t orszgukban
5et*essGk 'eg a lbukat! Gs e 5Gle'Gnyt tel&es 'GrtGkben osztotta'! Gs ezen alault az Gn
'(kdGse' Gs az r'teli kzre'(kdGse' ennek az Mgynek a 'egoldsi ksGrleteit
tekint5e2S
Te*t ez okbl 5alban 'indannyian Segy k5et %Q&takS! '(kdGsMk a Skl7snssGgen
alaultS2 =Gg *a ne' is 'inden zsid Grtette ezt 'eg! de 5GgMl is a sa&t GrdekMkben llt!
*ogy az orszgot el*agy*asskT Gs 'aga 'indig is azon S%radozott! *ogy ezeknek a zsid
%unk7ionriusoknak segtsenS2 $z SidealistkatS! 5agyis a 7ionistkat tisztelte! Gs egyenrangQ
%GlkGnt kezelte! 'indig is tMrele''el Gs GrdekldGssel S*allgatta a zsid %unk7ionriusok
t'ogatsGrt esedez sir'ait Gs rk %igyel'eztetGseitS! SgGreteitS! a'ennyire 7sak tudta!
betartotta L Sezt ersze 'ost sz5esen el%ele&tik az e'berekS2 Hiszen ki 'entette 'eg zsidk
szzezreit! *a ne' U Ht ne' az szorgal'nak! szer5ezi te*etsGgGnek 5olt kszn*et!
*ogy 'Gg idben el tudtak 'enekMlniU 3ersze akkoriban 'Gg ne' lt*atta elre a kGsbbi
Endlsungot, de ezeket a zsidkat 'eg'entette! ez StGnyS2 8>i7*'ann %ia! aki a er ide&Gn az
>gyesMlt Alla'okban sa&tt&Gkoztatt tartott! ugyanezt a trtGnetet 'esGlte el az a'erikai
Q&sgrknak L Qgy t(nik! ez nluk egy%a&ta 7saldi legenda 5olt2<
Bizonyos sze'ontbl nagyon is Grt*et! *ogy a 5Gdele' >i7*'annInak a 7ionistk*oz
%(zd 5iszonyrl szl sa&t 5erzi&t ne' akarta kMlnskGen *angsQlyozni2 ?en
ebben az ssze%MggGsben is'erte be >i7*'ann L 'r a SassenIinter&Qban is L! *ogy Sezt a
%eladatot ne' az istllba terelt kr egyked5(sGgG5el %ogadtaS! t 's %bl %aragtk! 'int
nG*ny ba&trst! akik Segyetlen! 'ond&uk egyetlen ala5et kny5et W'int Herzl
Judenstaat&aX se' ol5astak! ne' dolgoztak %el! ne' %ogadtak be! egyetlen kny5 irnt se'
Grdekldtek2 +e' 5olt ka7solatuk! bels ka7solatuk az Mggyel2 3uszta bMrokratk 5oltak2 $
aragra%us dnt! a aran7s dnt! 's ne' Grdekelte ket2S
Te*t ne' ! *ane' a ba&trsai 5oltak azok a Ski7si %ogaskerekekS! a'inek a 5Gdele'
>i7*'ant be'utatni k5nta2 Ha 'ind ezen usztn a Hitler aran7sai irnti 5ak
engedel'essGget GrtettGk! a'ely %GlretGtetett 'inden sa&t k5nsgot Gs 5Gle'Gnyt! akkor
ersze 5ala'ennyien Skis %ogaskerekekS 5oltak L *isz a'int azt 'asszr&Gtl! 9GliZ
Kerstentl tud&uk! az Endlsungot 'Gg 'aga Hi''ler se' %ogadta egyGrtel'( lelkesedGssel!
>i7*'ann edig azt bizonygatta a ki*allgatst v/g*. rendrtisztnek! *ogy sa&t %nke!
Heinri7* =Mller so*a ne' &a5asolt 5olna olyan S5Gres! erszakos 'egoldstS! 'int a'ilyen a
S%izikai 'egse''istGsS 5olt2 $ %ogaskerGkIel'Glet nyil5n5alan egyltaln ne' 5olt
>i7*'ann ked5Gre 5al2 Olyan nagy *al! 'int a'ekkort Hausner k5nt belle krelni! 'Gg
a sa&t igGnyei szerint se' 5olt L el5Ggre ne' 5olt Hitler L! Gs a SzsidkGrdGs
'egoldsbanS betlttt &elentsGgGt se' tudta =MllerG5el! Heydri7*G5el 5agy Hi''lerG5el
'GrniT ne' szen5edett nagyzsi *bortban2 Pe azGrt olyan &elentGktelen se' 5olt! 'int
a'ilyennek a 5Gdele' szerette 5olna lttatni2
$'i a 5alsg >i7*'ann ltali torztsait oly szrny(5G teszi! az 'aga a szrny( Mgy!
a'irl sz 5olt L el5ileg egyGbkGnt 7sak &elentGktelen kMlnbsGgek %edez*etk %el bennMk a
Hitler utni +G'etorszgban *all*at 5Gle'Gnyek*ez kGest2 >lGg 7sak arra e'lGkeznMnk!
*ogy ./0.Iben az akkori *on5Gdel'i 'iniszter! 9ranzIJose% Straue a k5etkez retorikus
kGrdGssel t'adta L a ltszat szerint nagy sikerrel L Nilly Brandtot! +yugatIBerlin
%olgr'esterGt! aki Hitler ide&Gben +or5Ggiba e'igrlt) S=it 7sinlt Dn tizenkGt G5en t
odakintU =ert azt tud&uk! *ogy 'i 'it 7sinltunk idebent2S Ha &l tudo'! akkoriban senki se'
e'lGkeztette a 'inisztert) i''r az iratokbl is ontosan le*et tudni! *ogy az alatt a bizonyos
tizenkGt G5 alatt a nG'etek 'it is 7sinltak +G'etorszgban2 :gyanez a Snai5itsS ol5as*at
egy elis'ert nG'et irodalo'kritikus 8egyGbkGnt 5alszn(leg so*ase' 5olt az +SP$3 tag&a<
egyik 'eg&egyzGsGben! 'elyet ne'rGgiben egy kny5kritik&ban 7sak Qgy 'ellGkesen
oda5etett L 'ege'ltette! *ogy a Har'adik Birodalo' irodal'rl szl tanul'nyban a
szerz S*a&szlontosan azoknak az irodal'roknak a szleng&Gt *asznl&a! akik a barbrsg
kezdetekor ki5Gtel nGlkMl 7serben*agytak 'inketS2 $z e'ltett szerz ter'Gszetesen zsid! aki
senkit se' S*agyott 7serbenS! *ane' elMldztGkT 5Gl*etleg t *agytk 7serben ne' zsid
bartai L olyan e'berek! 'int Gldul Heinz Be7k'ann a Rheinische er,Vrt+l L! akik 'ost
Qgy %ordt&k ki a 5alsgot! *ogy 5alszn(leg Gszre se' 5eszik! 'it tesznek2 >gyGbkGnt az
'ts 'r a SbarbrsgS ki%e&ezGssel kezddik! a'ellyel 'anasg +G'etorszgban oly
sz5esen illetik a *itleri idketT esetMnkben Gldul ez Qgy 7seng! 'int*a a zsid Gs ne' zsid
Grtel'isGgiek *tat %ordtottak 5olna egy olyan orszgnak! a'ely tbbG ne' 5olt sz'ukra
elGggG %ino' Gs '(5elt2
$ 'ai lla'%Gr%iak Gs irodalo'kritikusok Grt*etetlen! a realitsoktl tel&es 'GrtGkben
elrugaszkodott ki&elentGsei5el ellentGtben >i7*'ann L aki '(5eltsGgben ugyan ne' 5e*ette
%l 5elMk a 5ersenyt L a 'aga trtGnetG5el nG*ny 7%ol*atatlan tGnyt tr*atott 5olna %el! *a
e'lGkezete ne' lett 5olna annyira *inyos! illet5e *a a 5Gdele' a segtsGgGre sietett 5olna2
:gyanis SkGtsGgtelen W222X! *ogy a ne'zetiszo7ialista zsidolitika els %zisban gyakran
%ordult el olyan *elyzet! 'elyben a ne'zetiszo7ialistk sz'ra 'eg%elelnek t(nt! *ogy
7ionistarti llsontra *elyezked&enek! 5agy Qgy tegyenekS 8Hans Ca''<! Gs >i7*'ann a
zsidkra 5onatkoz bl7sessGgGt e korai idben szerezte 'eg2 >gyltaln ne' 5olt az
egyetlen! aki ezt a S7ionistartisgotS ko'olyan 5etteT 'aguk a nG'et zsidk is Qgy 5GltGk!
*ogy elegend lesz az Sasszi'il7itS egy Q& Sdisszi'il7isS %olya'attal %el7serGlni! Gs
znlttek a 7ionista szer5ezetekbe2 8> %olya'at alt'asztsra nin7senek 'egbz*at
statisztikk! de be7slGsek szerint a "ie J8dische Rundschau 7'( 7ionista *etila
Gldnysz'a a HitlerIrezsi' els *na&aiban kb2 KIH###Irl 'a&d negy5enezerre ugrott! Gs
bizonyt*at! *ogy a 7ionista szer5ezetek ./;KI;0Iban a lGnyegesen kisebbG Gs szegGnyebbG
5lt zsid nGessGgtl tagd&akban Gs ado'nyokban *ro'szor akkora sszeget katak! 'int
./;.I;"Iben2< >z ersze ne' &elentette %eltGtlenMl azt! *ogy a zsidk ki akartak 5ndorolni
3alesztinbaT 'indez inkbb bMszkesGg kGrdGse 5olt2 $z akkori G5ek legnGszer(bb &elsza5a!
a'ely @bert Nelts7*tl! a "ie J8dische Rundschau %szerkeszt&Gtl szr'azott! 5laszkGnt
az ./;;2 rilis lI&Gn 'eg*irdetett bo&kottra! a S4isel&Gtek bMszkesGggel a srga 7sillagotYS
%e&ezi ki leg&obban a kor Grzel'i lGgkrGt2 $kkoriban ez 5olt az egyetlen le*etsGges
'agatarts2 $ &elsz ole'ikus Gle az Sasszi'ilnsokS! illet5e 'indazok ellen irnyult! akik
'egtagadtk az Q& S%orradal'i irnyzatS k5etGsGt! az Srk 'aradiakS #die ewig Eestrigen'
ellen2 $ er ide&Gn a +G'etorszgbl szr'az tanQk Q&ra %elidGztGk e &elszt2
=egindultsgukban el%ele&tettGk 'ege'lteni! *ogy @obert Nelts7*! aki 'Gg 'a is tekintGlyes
Q&sgr! nG*ny G55el ezeltt azt 'ondta) so*a ne' adta 5olna ki e &elszt! *a elre lt*atta
5olna! *ogy 'indssze *at G55el kGsbb a zsidkat 5alban ktelezni %og&k a *atgQ srga
7sillag 5iselGsGre2
>ltekint5e azonban az sszes &elsztl Gs a zsidk bels ideolgiai 5ititl! a korabeli
taasztalatokon nyug5 tGnyek azt 'utattk! *ogy 7sak a 7ionistknak 5olt esGlyMk a nG'et
*atsgokkal %olytatand ered'Gnyes trgyalsokra2 >nnek egyszer(en az 5olt az oka! *ogy a
*atsgok els sz'Q zsid ellenlbasa! a Bsid 4allsQ +G'et Alla'olgrok Kzonti
>gyesMlete! a'elynek a szer5ezett nG'et zsidk /KfIa a tag&a 5olt! alaszablyzata szerint
elssorban Saz antisze'itiz'us elleni *ar7S GrdekGben '(kdtt! gy a sz5etsGg
auto'atikusan Slla'ellenes szer5ezettGS 5lt! Gs az lla' 5onakods nGlkMl Mldzte is 5olna!
*a alaszablyzat*oz *( 'aradt 5olna L 7sak*ogy ne' gy trtGnt2 $z els G5ekben a
7ionistk Hitler *atalo'ra &utst elssorban Saz asszi'il7i dnt 5eresGgekGntS GltGk 'eg2
>zGrt egyeztek bele! legalbbis egy ideig! a n7i *atsgokkal 5al! a sa&t sze'szgMkbl
nGz5e tel&esen legiti' egyMtt'(kdGsbeT 5alban azt *ittGk! *ogy a Sdisszi'il7iS!
sszekt5e %iatal zsidk Gs L re'Gnyeik szerint L zsid tkGsek alesztinai e'igr7i&5al!
S'indkGt %Gl sz'ra el%ogad*at 'egoldsS lesz2 =i5el sok nG'et *i5atalnok is osztotta e
5Gle'Gnyt! az e%%Gle in%or'lis beszGd'd alkal'asint 'ind5Ggig betlttt egy bizonyos
szereet2 >gy &l GrtesMlt nG'et zsid! aki els 5ilg*borQs 5eternkGnt T*eresienstadtba
kerMlt! a*ol tQlGlte a *borQt! el'ondta! *ogy a n7ik ltal kine5ezett Reichsvereinigung
'inden 5ezet oz7i&ba 7ionistk kerMltek 8'g az autentikus zsid Birodal'i KG5iselet
(Reichsvertretung3 7ionistkbl Gs ne' 7ionistkbl llt<! 'Gg*ozz azzal az ertel&esen
*angsQlyozott Sindokkal! 'iszerint k a ]tisztessGges^ zsidk! akik a n7ik*oz *asonlan
]ne'zeti 'don^ gondolkodnakS2 Ter'Gszetesen egyetlen ro'inens n7i 5ezet se'
nyilatkozott so*ase' ilyen Grtele'ben! a n7i roaganda a kezdetektl a 5Ggig egyGrtel'(en
%anatikus Gs knyrtelen antisze'itiz'ust *irdetettT Gs 5Ggered'Gnyben azok a tGnyezk
Gr5GnyesMltek! a'elyeket a totlis *atal'i aartusok '(kdGsGnek re&tel'eiben &ratlan
e'berek Suszta roagandakGntS el5etettek2 $'a bizonyos kezdeti idszakban kialakult egy
ltszlag 'indkGt %Gl sz'ra tel&es 'GrtGkben kielGgt egyMtt'(kdGs a n7i *atsgok Gs a
Je,is* $gen7y %or 3alestine kztt! az Qgyne5ezett Hc5r 5agy transz%eregyez'Gny
'egktGse rG5Gn2 >szerint a 3alesztinba tart e'igrnsok GnzMket nG'et ru5
transz%erl*attkT a'it +G'etorszgban be%izettek! azt 'egGrkeztMkkor %ontban katk 5issza2
$ zsid ki5ndorlk sz'ra *a'arosan ez bizonyult az egyetlen leglis le*etsGgnek! *ogy
GnzMket 'agukkal 5igyGkT az alternat5a egy zrolt sz'la nyitsa! 'ely*ez kMl%ldrl K#I
/KfIos 5esztesGggel nyQl*attak2 >nnek ered'GnyekGnt a *ar'in7as G5ekben! a'ikor az
a'erikai zsidsg a nG'et ter'Gkek bo&kott&t igyekezett 'egszer5ezni! akkor Gen
3alesztint rasztottk el a kMlnbz S'ade in Ger'anyS ru7ikkek2
> *i5atalos egyez'GnynGl azonban sokkal %ontosabbak 5oltak >i7*'ann sz'ra azok a
alesztinai 'egbzottak! akik sa&t kezde'GnyezGsMkre a nG'et 7ionistkat Gs a Je,is*
$gen7yt egyarnt %igyel'en k5Ml *agy5a kz5etlenMl a Gesta*oz! illet5e az SSI*ez
%ordultak2 $z angolok uralta 3alesztina irnyba za&l illeglis zsid ki5ndorls
t'ogatsnak GrdekGben alkudoztak! s a Gestanl! illet5e az SSInGl egyarnt
'eg*allgatsra leltek2 >i7*'annInal BG7sben akadt dolguk! s a'int kGsbb el'ondtk!
'indig Sud5ariasS 5olt! Sne' olyan %a&ta! aki az e'berre 7sak Qgy rriakodikST st! tanykat
Gs 'ezgazdasgi eszkzket biztostott sz'ukra! *ogy a leend e'igrnsokat
tkGez*essGk2 8S>gy alkalo''al egy 7soortnyi a7t (ztt el egy kolostorbl! *ogy %iatal
ki5ndorl zsidknak oktatkzontot *ozzon lGtreS! 'sik alkalo''al edig elindttatott
egy SkMln5onatot! a'elyet n7i rk 5igyztakS! *ogy egy 7soort e'igrns! akik lltlag
Jugoszl5iba utaztak egy 7ionista kikGztborba! biztosan &usson t a *atron2< Jon Gs P5id
Ki'7*e LStel&es 'GrtGkben az Grintettek nagy5onalQ egyMtt'(kdGsGnekS ala&n szMletett L
*radsa szerint (4he <ecret Roads! 4he 7Qlleged7 igration of a Feople, $%&WG$%@W, Condon!
./K1X e alesztinai zsidk oly nyel5en beszGltek! a'ely >i7*'ann akkori nyel5*asznlattl
egyltaln ne' Mttt el Glesen2 > kMldtteket a alesztinai kzssGgi teleMlGsekrl kMldtGk
>urba! s a 'entak7ik ne' GrdekeltGk ket2 S+e' ez 5olt a %eladatukS! *ane' a
S*asznl*at anyagS ki5lasztsa2 >nnGl%og5a a nGirts eltt ne' azokat tekintettGk %
ellen%eleiknek! akik a zsidk GletGt a rGgi *azban! +G'etorszgban Gs $usztriban
el5isel*etetlennG tettGk! *ane' azokat! akik elzrtk az Q& *azba 5ezet utatT az ellensGgMk
ne' +G'etorszg! *ane' egyGrtel'(en $nglia 5olt2 $ nG'etorszgi zsidkkal ellentGtben
ter'Gszetesen azGrt tudtak a n7i *atsgokkal 'a&dne' egyenrangQ artnerkGnt trgyalni!
'ert a brit 'andtu' *atal'nak 5Gdel'Gt Gl5eztGkT 5alszn(leg k 5oltak az els zsidk!
akik nyltan beszGltek a kl7sns Grdekekrl L 'indenesetre k 5oltak az elsk! akiknek
engedGlyeztGk! *ogy a kon7entr7is tborokban S%iatal zsid teleesek kztt 5logassanakS2
$kkoriban ter'Gszetesen ne' se&t*ettGk! *ogy a 5logats ezen 'd&a egyszer 'it %og 'Gg
&elenteni! de 'indenesetre k is azt gondoltk! *ogy a'ennyiben a dolgok 5alban Qgy
alakulnak! Gs tGnyleg 7sak egy tredGk 'arad Gletben! akkor a ki5laszts 'aguknak a
zsidknak a %eladata2 >z az ala5eten tG5es k5etkeztetGs 5GgMl oda 5ezetett! *ogy a zsidk
tbbsGge! a ne' ki5lasztottak elkerMl*etetlenMl kGt ellensGggel talltk sze'ben 'agukat)
egyrGszt a n7i *atsgokkal! 'srGszt a zsid *atsgokkal2 $'i edig a bG7si eizdot illeti!
>i7*'ann %el*bort lltst! 'ely szerint zsidk szzezreinek az GletGt 'entette 'eg L
a'elyet a trgyaltere'ben gQnyos ka7a& %ogadott L! a leg'eglebb 'don 'Ggis
alt'aszt&a a kGt zsid trtGnGsz %ent e'ltett 'unk&a)
SA* a,,oriban trt/nte,et a n)ci uralom egyi, legparadoPabb epi*+d0)na, ,ell
neve*n8n,! a* a* ember, a,i a *sid+, egyi, legnagyobb h+h/ra,/nt vonul ma0d be a
trt/nelembe, eleinte a *sid+, Eur+p)b+l trt/n. ,iment/s/ben a,tDv r/s*t v)llal+
mun,at)rs,/nt t-nt fl2S
>i7*'ann ersze L a'ilyen e7*es 5olt L egyetlen olyan dtu'ra se' 5olt kGes
e'lGkezni! a'elyik igen7sak 5alszn(tlen trtGnetG*ez br'ilyen *a&szl5Gkony
bizonytGkkal tudott 5olna szolglni! 'egbzott Mgy5Gd&Gnek edig 5alszn(leg %ogal'a se'
5olt olyan tGnyekrl! 'elyekre ne' rtott 5olna e'lGkezni2 8Pr2 Ser5atius Gldul a 5Gdele'
tanQikGnt 'egidGz*ette 5olna az $li&a BGt L gy ne5eztGk azt a szer5ezetet! a'elyik az
illeglis alesztinai be5ndorls GrdekGben '(kdtt L Mgynkeit! akik 'ind 6zraelben Gltek!
Gs biztosan e'lGkeztek 'Gg >i7*'annra2< >i7*'ann e'lGkezete 7sak az olyan ese'Gnyeket
illeten '(kdtt! 'elyek lya%uts5al kz5etlen ssze%MggGsben lltak2 $rra ki5lan
5isszae'lGkezett! *ogy Berlinben egyszer 'egltogatta egy %unk7ionrius 3alesztinbl! aki a
kollekt5 teleMlGsek GletGrl 'esGlt neki! s akit kGtszer ebGdre is 'eg*5ottT e ltogats sorn
ugyanis 'eg*5tk 3alesztinba L a zsidk 'eg akartk 'utatni neki az orszgukat2 +agyon
lelkes 5oltT a *ozz *asonl rangQ n7i %unk7ionriusok kzMl so*a senki se' utaz*atott
Silyen t5oli kMl%ldreS! azonban 'egkata az engedGlyt2 $z tGletben arra a k5etkeztetGsre
&utottak! *ogy SkG'kedGsi %eladatokatS kaott! a'i kGtsGgtelenMl 'eg%elel a 5alsgnak!
'Ggse' 'ond ellent annak a trtGnetnek! a'elyet a rendrsGgi ki*allgats sorn 'esGlt2 8$
5llalkozsbl se''i 5agy 'a&dne' se''i se' sMlt ki2 >i7*'ann egy! a sa&t *i5atalbl
5al Q&sgr5al! bizonyos Herbert Hagennal 'ent 3alesztinba2 ?en annyi ide&Mk 5olt!
*ogy Hai%n 'eg'sszak a Kr'elI*egyet! ezutn a brit *atsgok 'indkette&Mket
kitolon7oltk >gyito'ba! s 'egtagadtk tlMk a beutazsi engedGlyt2 >i7*'ann szerint a
SHgn Wzsid katonai szer5ezet! a kGsbbi izraeli *adsereg 'ag&aX e'bereS ezek utn
Kairban kereste %el ket! Gs a'it ott el'ondott nekik! az kGezte annak a &elentGsnek a
trgyt! a'ely L a'int >i7*'ann elis'erte L SigenIigen negat5 5oltS! s a'elyet 'agasabb
aran7sra kellett kette&Mknek 'eg%ogal'azniuk! 'a&d roaganda7Glokra 'eg&elentetniMk2<
$z ilyen szerGny gyzel'eket lesz't5a >i7*'annInak 7sak sa&t Grzel'ei Gs *angulatai
&utottak eszGbe! 5ala'int az a beszGd'd! a'elyet a 'eg%elel alkal'akkor *asznltT
>gyito'ban ./;HIben! 'Gg bG7si tGnykedGse eltt &rt! az Qtra ki5lan e'lGkezett2 BG7sbl
5iszont is'Gt 7sak az ltalnos lGgkrt Gs S'agasztos GrzGseitS rizte 'eg e'lGkezete2
9igyele'be 5G5e azon 'egle 5irtuozitst! a'ellyel a *angulatok*oz Gs a *ozz&uk tartoz
%rzisok*oz egyszer s 'indenkorra ragaszkodni tudott! 'Gg akkor is! a'ikor ezek 'r L
kGsbbi idszakokban L egGszen 's *angulatQak 5oltak! gy 's%a&ta Se'elkedettsGgetS
igGnyeltek! Gs 'r tel&es 'GrtGkben Gr5GnyMket 5esztettGk 8e 5irtuozitst a rendrsGgi
ki*allgats sorn tbbszr is de'onstrlta<! elkGzel*et! *ogy 5alban szintGn gondolta!
a'ikor bG7si te5GkenysGge ka7sn idillrl beszGlt2 =i5el a konziszten7ia *inya 'iatt
gondolatainak Gs Grzel'einek az ob&ekt5 tGnyllsok*oz ne' sok kzMk 5olt! legalbb az
e%%a&ta szub&ekt5 szintesGget r&uk a &a5ra! 'Gg azt a tGnyt is %igyele'be 5G5e! *ogy bG7si
tartzkodsa olyan idszakra esett L ./;J ta5asztl ./;/ 'r7iusig L! a'ikor a n7i rezsi'
'r %eladta S7ionistaIbartS llsont&t2 $ n7i 'ozgalo' lGnyegG*ez tartozott! *ogy 'inden
*naban radiklisabb 5ltT tag&ainak egyik leg&elle'zbb 5onsa ellenben az 5olt! *ogy
szi7*olgiailag 'indig &7skn le'aradtak a 'ozgalo' 'gtt! ezGrt rendk5Ml ne*ezMkre
esett lGGst tartani L 5agy a'int Hitler oly sz5esen 'ondogatta! StlGni a sa&t rnyGkukonS2
$z ob&ekt5 tGnyGknGl sokkal ter*elbb 5olt az a 'd! a*ogy >i7*'ann *inyos
e'lGkezete '(kdtt2 +G*ny bG7si zsidra ugyanis egGszen ontosan e'lGkezett L Gldul
dr2 C,en*erzre Gs Stor%er kereskedel'i tan7sosra L! 7sak*ogy k Gen ne' azok a
bizonyos alesztinai e'isszriusok 5oltak! akik trtGnetGt igazol*attk 5olna2 Jose%
C,en*erz L aki a *borQ utn nagyon Grdekes e'lGkiratot rt az >i7*'annInal %olytatott
trgyalsairl 8ez egyike azon ke5Gs Q& doku'entu'nak! a'elyek a er k5etkeztGben
kerMltek na5ilgraT >i7*'ann! akinek bizonyos rGszeket 'eg'utattak belle! 'inden
lGnyeges ontban *itelesnek 'instette< L 5olt az els zsid %unk7ionrius! aki egy egGsz
zsid kzssGget 5alban Qgy szer5ezett 'eg! *ogy azt a n7i *atsgok a szolglatukban ll
intGz'GnykGnt *asznl*attk2 ?s egyike 5olt azon 5alban nagyon ke5eseknek! akik
szolglataikGrt &utalo'ban rGszesMltek L a *borQ 5GgGig BG7sben 'arad*atott! a*onnan
elszr $ngliba! 'a&d az >gyesMlt Alla'okba e'igrlt2 ./0#Iban *alt 'eg! ne' sokkal
>i7*'ann el%ogatsa utn! aki egyGbkGnt 'Gg 'indig nagyon 'elegen Grdekldtt %elle2
Stor%er*ez ke5GsbG 5olt kegyes a sors! de ez bizonyosan ne' >i7*'ann b(ne 5olt2 Stor%er
lGett a alesztinai 'egbzottak *elyGbe! a'ikor azok tQlsgosan nll5 5ltakT >i7*'ann
t bzta 'eg a %eladattal! *ogy 'egszer5ezzen nG*ny illeglis zsid transzortot
3alesztinba! a 7ionistk segtsGgGnek igGnybe5Gtele nGlkMl2 Stor%er ne' 5olt 7ionista! a n7ik
ausztriai be5onulsa eltt ne' is GrdekeltGk a zsid Mgyek2 ./1# utn! a'ikor a n7ik %Gl
>urt 'r el%oglaltk! >i7*'ann segtsGgG5el 'Ggis sikerMlt neki tbb 'int ;K## zsidt
>urbl ki'enekteni! s Qgy t(nik! 'indent 'eg is tett! *ogy erre az illeglis be5ndorlsGrt
%elels *elyeken r is 'utasson2 84alszn(leg erre gondol*atott >i7*'ann! a'ikor Stor%errel
trtGnt aus7*,itzi tallkoz&rl szl besz'ol&a 5GgGn a k5etkez re&tGlyes 'eg&egyzGst
tette) S>z az e'ber so*a ne' rulta el a zsidkat egyetlen sz5al se'2 Stor%er ne' tett ilyetS<
4GgMl 5olt 'Gg egy *ar'adik zsid! akinek a ne5Gt >i7*'ann *borQ eltti tGnykedGsG5el
ka7solatban tbbszr is e'ltette L dr2 3aul >stein Berlinbl! aki a Reichsvereinigung, azaz
a n7ik ltal lGtre*ozott zsid %edszer5ezet! a'elyet se''ikGen se' szabad
sszetG5eszteni az ./;/ &Qliusban %eloszlatott autentikus zsid Reichsvertretunggal, utols
G5eiben a ki5ndorlsi Mgyeket intGzte2 >i7*'ann dr2 >steint ne5ezte ki T*eresienstadt
zsid 5ezet&Gnek #Judenaltester', a*ol aztn ./11Iben agyonlttGk2
=s sza5akkal) >i7*'ann 7sak az olyan zsidkra e'lGkezett! akik %elett tel&*atalo''al
rendelkezett2 +e'7sak a alesztinai 'egbzottakat %ele&tette el! *ane' olyan zsid is'erseit
is! akikkel korbban tallkozott Berlinben! a'ikor 'Gg egyszer( Mgynk 5olt! s ne'
rendelkezett 5Ggre*a&ti tel&*atalo''al2 gy Gldul so*ase' e'ltette dr2 9ranz =eyer ne5Gt!
aki korbban a nG'etorszgi 7ionista szer5ezet 5ezetsGgGnek 5olt tag&a! 'a&d Jeruzsle'ben
a 5d tanQ&akGnt tett 5allo'st a 5dlottal ./;0 Gs ./;/ kztt %ennllt ka7solata MgyGben2
Pr2 =eyer bizonyos 'GrtGkben 'egerstette >i7*'ann 5allo'st) Berlinben a zsidk
SidnkGnt bizonyos kGrGsekkel Gs anaszokkal lltak elS! Segy%a&ta egyMtt'(kdGs %olytS2
S+G*a L %olytatta dr2 =eyer L 'i akartunk tle 5ala'it! nG*a edig 'itlMnk2S >i7*'annrl
akkoriban az 5olt a 5Gle'Gnye! *ogy SGrdekldtt irntunk! Gs ontosan akarta tudni! 'it
trtGnik 5elMnk W222XS2 $zt is igazolta! *ogy >i7*'ann S'egle*etsen nor'lisan 5iselkedett!
W222 X se''i%Gle sze'Glyes ktdGs! de korrekt 5iszony2 W222X $kkoriban ]QrInak^ szltott!
*ellyel knltS stb2 >llenben kGt G55el kGsbb! ./;/ %ebrur&ban 'inden 'eg5ltozott2
>i7*'ann a nG'et zsidsg 5ezetit BG7sbe rendelte! *ogy az Serltetett ki5ndorlsS Q&
'dszereit is'ertesse 5elMk2 Ott Mlt a @ot*s7*ildIalota %ldszint&Gn egy nagy tere'ben!
ter'Gszetesen ugyanQgy! 'int rGgen! 'Ggis tel&esen 'skGnt) S6gen! e'lGksze'! rgtn
el'esGlte' bartai'nak W222X korbban egy kis*i5atalnok 5olt! egy & bMrokrata W222X =ost egy
olyan e'ber Mlt ott! aki szGgyentelensGgGben! GletI*all urakGnt! dur5a 5olt! llandan
legoro'btott bennMnket! ne' 'e*ettMnk az asztala kzelGbe se'! az egGsz id alatt llnunk
kellett2S $ 5dl Gs a brk egyetGrtettek abban! *ogy az ellGtetGs >i7*'annInl 5aldi Gs
'aradand sze'GlyisGg5ltozs*oz 5ezetett! de a er %olya'n bizonyos tanQ5allo'sok
r'utattak! arra *ogy azGrt a dolog so*a ne' 5olt ennyire egyszer(2 +G*a 'Gg 'ost is
S5isszaesettS! Selkata a rGgi kerGkS2 >zt 5allotta egy ni tanQ is! a'ikor az >i7*'annInal
./1K 'r7iusban! T*eresienstadtban trtGnt 'egbeszGlGsGrl *allgattk ki! a*ol >i7*'ann
is'Gtelten igen nagy GrdekldGst 'utatott a 7ioniz'us irnt2 $ n egy 7ionista i%&Qsgi
szer5ezet tag&akGnt alesztinai beutazsi engedGllyel rendelkezett) SBeszGlgetGsMnk nagyon
bartsgos *angne'ben %olyt! W>i7*'annX igen kelle'esen Gs ud5ariasan 5iselkedett2S
#H/d.bes*/d/ben az Mgy5Gd %ur7sa 'don 'eg se' e'ltette e n tanQ5allo'st2<
$zt kGtsGgbe 5on*at&uk! *ogy >i7*'annban 5alban 5Ggbe'entIe 5ala*a is 'aradand
sze'GlyisGg5ltozs! az 5iszont kGtsGgtelen! *ogy karrier&Gnek 5aldi kezdete bG7si llsa
5olt2 ./;H Gs ./1. kztt nGgyszer lGtettGk el) .1 *na alatt 5lt Untersturmf8hrerb.l
Hauptsturmf8hrerr/ 8azaz al*adnagybl szzadoss<! to5bbi 's%Gl G5 'Ql5a 'r
Ibersturmbannf8hrer 8alezredes< 5olt2 ./1. oktberGben ne5eztGk ki! nG*ny *Gttel azutn!
*ogy kiosztottk r a SzsidkGrdGs 5Ggs 'egoldsbanS el&tszand szereGt! a'i 'iatt 5GgMl
is a Jeruzsle'i KerMleti Brsg elG kerMlt2 S legnagyobb bnatra itt le is ragadtT a'int
'aga ltta! az osztlyon! a*ol dolgozott! ne' ter5eztGk 'agasabb oszt be5ezetGsGt2
Fsak*ogy a nGgy G5 sorn! a'ikor gyorsabban Gs 'agasabbra e'elkedett! 'int a*ogy ezt
5ala*a is l'odni 'erte 5olna! ez alig*a tudatosult benne2 BG7sben 'r 'eg'utatta! 'ire is
kGesT nos! 'ost el is is'ertGk! 'Ggedig ne'7sak a zsidkGrdGs szakGrt&ekGnt! ne'7sak a
zsid szer5ezetek Gs 7ionista rtok kusza %elGtGsGnek szakGrt&ekGnt! *ane' a ki5ndorls
kGrdGseinek Gs az e5aku7is roblG'knak az SautoritsakGntS! S'esterkGntS! aki tud&a!
*ogyan kell az e'bereket ideIoda tologatni2 Cegnagyobb gyzel'Gt r5iddel a Nristallnacht
utn aratta! a'ikor a nG'et zsidk i''r 5alban 'indenron 'enekMlni 5gytak
+G'etorszgbl2 Gring! 5alszn(leg Heydri7* biztatsra! el*atrozta a zsid ki5ndorlst
irnyt Birodal'i Kzont lGtre*ozst Berlinben! s az utastsait rgzt iratban >i7*'ann
bG7si *atsgt ki%e&ezetten olyan 'odellkGnt ne5ezte 'eg! a'ely*ez a %ellltand Q&
kzontnak igazodnia kell2 $ berlini iroda 5ezet&G5G azonban ne' >i7*'annt! *ane' a
Heydri7* ltal %el%edezett Heinri7* =Mllert ne5eztGk ki! >i7*'ann kGsbb oly nagyra tartott
%el&ebb5al&t2 Heydri7* Gen ekkoriban *ozatta =Mllert 8aki ne'7sak *ogy rttag ne'
5olt! de ./;;Iig ki%e&ezetten a ne'zetiszo7ializ'us ellensGgGnek sz'tott L lsd J2 F2 9est)
"as Eesicht des "ritten Reiches, =Mn7*en! ./0;! 11K2 o2< ba&or rendrtiszti llsbl
Berlinbe a Gesta*oz! 'ert a szo5&etIorosz rendrsGgi rendszer szakGrt&e 5olt2 Te*t =Mller
5aldi karrier&e is ekkor indult! annak ellenGre *ogy eleinte 5iszonylag &elentGktelen
beosztsba kerMlt2 8=Mllernek! aki egyGbkGnt ne' olyan di7sek5 ter'Gszet(! 'int >i7*'ann!
s aki Ssz%inZszer( 5iselkedGsGrlS 5olt kzis'ert! sikerMlt tel&esen elt(nnieT tartzkodsi
*elyGrl senki ne' tud se''it! &lle*et akadnak olyanok! akik tudni 5Glik! *ogy a totalitrius
rendrsGgi 'dszerek ezen alaos is'er&Gnek szolglatait &elenleg a keletnG'et rezsi'!
esetleg $lbnia 5eszi igGnybe2<
Hitler ./;/ 'r7iusban be5onult Fse*szlo5kiba! s lGtre*ozta a Fse* Gs =or5a
3rotektortust2 >i7*'annt azonnal 'egbztk! *ogy 3rgban is lltson %el egy zsid
ki5ndorlst szorgal'az kzontot2 S>leinte 5onakodta' ott*agyni BG7set! *iszen *a az
e'ber %elGt egy ilyen szer5ezetet! Gs lt&a! *ogy 'ilyen sQrlds'entesen! rendesen
'(kdik! bizony akkor az e'ber ne' sz5esen ad&a %el a szolglati *elyGt2S
?s 5alban! 3rga tGnyleg egy kis 7saldst okozott neki! annak ellenGre *ogy a rendszer
olyan 5olt! 'int BG7sben! ugyanis Sa zsid szer5ezetek tiszt5iseli BG7sbe utaztak! a bG7si
zsid szer5ezetek tiszt5iseli edig 3rgba! gy egyltaln ne' tudta' beka7soldni!
*ane' egyszer(en a bG7si Gldt 'soltk le 3rgban2 =r 7sak ezGrt is indult be knnyedGn
a gGezet! br *a szabad 'eg&egyezne'! a rgai kzont &5al kisebb 5olt! Gs 3rgban ne'
tallkozta' dr2 C,en*erz tMt ere&G5el rendelkez sze'Glyekkel2S
$z elGgedetlensGgnek ilyes%a&ta! Qgy'ond sze'Glyes &elleg( okai azonban 'it se'
sz'tottak az i''r eltte tornyosul! kizrlag ob&ekt5 ne*GzsGgekkel sze'ben2 +G*ny
G5 alatt zsidk szzezrei *agytk el *az&ukat! s a lt*atatlan 5rlistn 'illi k lltak 'Gg2
Hiszen Cengyelorszg Gs @o'nia kor'nyainak tbbszr is'Gtelt *i5atalos
'egnyil5nulsai se''i kGtsGget ne' *agytak a%ell! *ogy zsidiktl k is 'eg k5nnak
szabadulni2 >gyltaln ne' GrtettGk! 'iGrt *borodik %el a 5ilg! *a k egy Snagy
kultQrne'zetS Gld&t *a&t&k k5etni2 8Hogy a oten7ilis ki5ndorlk sz'a 'ekkora 5olt!
&l 'utatta az ./;J nyarn ssze*5ott >5ianIkon%eren7ia! a'ely a nG'et zsidk roblG'&t
ne'zetkzi keretek kztt 5olt *i5at5a rendezni2 $ kon%eren7ia 7sQ%os kudar7ba %ulladt! Gs
kGsbb 5Ggzetes k5etkez'Gnyei 5oltak a nG'et zsidsgra nGz5e2< $z eurai 'enekMlGsi
le*etsGgek 'r a'Qgy is ki'erMltek! s 'ost 'Gg a tengerentQli ki5ndorlsi 7satornk is
bedugultak2 >i7*'ann te*t! 'Gg *a ter5eit a *borQ ne' is dnti ro'ba! i''r ne' lett
5olna kGes a SbG7si 7sodaS rgai 'egis'GtlGsGre2
=indezzel ter'Gszetesen tisztban 5olt! *iszen kiis'erte 'agt a ki5ndorls
kGrdGseiben! te*t ne' le*etett el5rni tle! *ogy rgai t*elyezGsGt kitr r''el %ogad&a2
./;/ szete'berGben kitrt a *borQ! egy *naal kGsbb >i7*'annt Berlinbe rendeltGk!
*ogy t5egye =Mller *elyGt a Bsid Ki5ndorls Birodal'i Kzont&a GlGn2 >gy G55el
korbban ez 'Gg 5aldi ellGtetGs lett 5olna! e illanatban azonban egy *ideg zu*annyal Grt
%el2 $z akkori krMl'Gnyek kztt 'r egyetlen nor'lis e'ber se' gondol*atta! *ogy a
zsidkGrdGs 'egold*at lenne az erltetett ki5ndorls keretei kztt) attl a roblG'tl
eltekint5e! a'it *borQs idkben az e'berek egyik orszgbl a 'sikba 5al szlltsa &elent!
a birodalo' Cengyelorszg el%oglals5al Gs %eloszts5al Q&abb kGtIkGt Gs %Gl 'illi zsidra
Stett szertS2 6gaz! a HitlerIkor'nyzat ekkor 'Gg *a&landnak 'utatkozott a zsidk
elengedGsGre 8a 'inden zsid ki5ndorlst 'egtilt aran7s 7sak kGt G55el kGsbb! ./1.
szGn szMletett<! s *a az Endlsungot 'r el is dntttGk! de aran7sba 'Gg ne' adtk! br
Keleten az Einsat*grupp/, 'r gettkba kon7entrltk s lik5idltk a zsidkat2 Ter'Gszetes
5olt *t! *ogy a ki5ndorlst! a'it Berlinben is ra5asz 'don! a be5lt S%utszalagel5S
ala&n kellett 5olna '(kdtetni! lelltottk L e %e&le'Gnyt >i7*'ann a k5etkez sza5akkal
rta le) SW222X Fsak *'ezGsI*'ozs 5olt! Qgy 'ondan'! ked5etlen tenden7ia! 'indkGt
rGszrl2 $ zsidk rGszGrl azGrt! 'ert 5alban ne*Gz 5olt 5ala'i e'ltGsre 'Glt ki5ndorlsi
le*etsGg*ez &utni2 $ 'i rGszMnkrl edig! 'ert ne' 'ent az Mze'! ne' &ttek az Mgy%elek2 $
*z risi 5olt! de stozott az MressGgtlS2
Ha a zsidkGrdGst a Har'adik Birodalo'ban L beleGrt5e a *borQban 'eg*dtott s
'egszllt terMleteket is L to5bbra is indi5idulis! *a 'Ggoly erltetett ki5ndorls Qt&n is
k5ntk 5olna 'egoldani! akkor 5ilgos! *ogy a kGrdGs szakGrt&e *a'arosan
'unkanGlkMli5G 5lt 5olna2
V.
A zsidkrds megoldsa
M$!O)I' #$%I! & A 'O,-,TR$-I.
$ n7i rezsi' 7sak a *borQ kitrGsG5el 5lt nyltan Gs lelezetlenMl totalitriuss! nyltan Gs
lelezetlenMl b(nz &elleg(5G2 Szer5ezeti sze'ontbl az egyik els ez irnyban 'egtett
%ontos lGGs az a Hi''ler ltal kiadott rendelet! a'ely az SS Biztonsgi Szolglatt! 'ely*ez
>i7*'ann ./;1Iben 7satlakozott! te*t egy rtszer5et az lla' regulris Biztonsgi
@endrsGgG5el! beleGrt5e a Gestat is! ssze5onta2 >zen egybeol5aszts ered'GnyekGen
&tt lGtre a Birodal'i Biztonsgi 9*i5atal #Reichssicherheitshauptamt, @SH$<! 'elynek els
5ezet&e @ein*ardt Heydri7* lett! 'a&d 'iutn ./1"Iben 'eg*alt! *elyGt >i7*'ann rGgi
linzi is'erse! dr2 >rnst Kaltenbrunner %oglalta el2 =inden rendrtiszt5isel! te*t ne'7sak a
Gestao! *ane' a B(nMgyi @endrsGg Gs a KzlekedGsrendGszet tag&ai is a korbbi rendri
rend%okozatuknak 'eg%elel SSIrangot katak! tel&esen %MggetlenMl attl! *ogy rttagok
5oltakIe 5agy se'2 Te*t a rGgi lla'i tiszt5iselIaartus egyik igen %ontos rGszGt!
Qgy'ond! egyetlen G&szaka le%orgsa alatt beol5asztottk a n7i *ierar7*ia legradiklisabb
ele'Gbe2 Tudo'so' szerint ez ellen senki se' tiltakozott! s a %el'entGsGt se' kGrte senki2
8Hi''ler! az SS 5ezGre Gs 'egalat&a ugyan 'r ./;0Itl egyben a +G'et @endrsGg
%nke is 5olt! de a kGt aartus ez ideig egy'stl %MggetlenMl '(kdtt2< $z @SH$ a
tizenkGt SSI%*i5atal egyike lett! 'elyek kzMl 'ost 7sak a trgyunkkal ssze%MggGsben
llkat e'lt&Mk 'eg) a zsidk letartztatsGrt %elels @endrsGgi 9*i5atalt #Hauptamt
Irdnungspoli*ei' KMrt Paluege tbornok 5ezetGsG5el! illet5e az Os,ald 3o*l 5ezette
GazdasgiIKzigazgatsi 9*i5atalt #MirtschaftsGHerwaltungsGHauptamt, N4H$<2 >z utbbi
5olt %elels a kon7entr7is tborokGrt Gs kGsbb a t'eges 'egse''istGs SgazdasgiS
5etMletGGrt2
>zen Sob&ekt5S 'egkzeltGsi 'd L a kon7entr7is tborokkal ka7solatban az
Sad'inisztr7iS! a 'egse''istItborokkal ka7solatban edig a SgazdasgS ter'inusok
*asznlata L igen &elle'z az SS 'entalitsra! a'ire egyGbkGnt >i7*'ann 'Gg a er alatt is
'egle*etsen bMszke 5olt2 >z a StrgyilagossgS #<achlich,eit' kMlnbztette 'eg az SSIt az
olyan SGrzel'i kelektyktlS! 'int Strei7*er! akit >i7*'ann Srealitsoktl elrugaszkodott
bolondnakS ne5ezett! illet5e bizonyos SteutonIger'n nagy%e&(kSItl! akik Qgy 5iselkedtek!
'int*a szar5akba Gs brkbe lettek 5olna ltz5e! Gs akik a %a&el'Gletet 5alban ko'olyan
5ettGk2 >i7*'ann 7sodlta Heydri7*et! 'ert az ilyen ostobasgokat egyltaln ne' sz5elte
8Goebbels ilyes'it Sa 'inisztGriu'ban tizenkGt G5ig tart *i5atali ide&e alatt ]'Gg 7sak ne'
is e'ltett^S 9est) i2 '2 .;;2 o2<! s a Hi''lerrel sze'beni ellenGrzGseinek egyik oka is abbl
ered! *ogy Gen a @ei7*s%M*rer SS Gs a +G'et @endrsGg %nke Slegalbbis egy ideig 'aga
is a strei7*erIstMr'eri irnyzat *atsa alatt WlltXS2 A' a &eruzsle'i er ide&Gn a
StrgyilagossgGrtS &r d& ne' a 5dlottak ad&n Ml! szolglaton k5Mli <<G
Ibersturmbannf8hrert illette 'eg! *ane' 5Gd&Gt! az adI Gs gazdasgi Mgyekkel %oglalkoz
%edd*etetlen klni Mgy5Gdet! aki so*a ne' 5olt tag&a az +SP$3Inek! ellenben a brsgnak
olyan le7kGt adott ez Mgyben! *ogy aki azt *allotta! 5alszn(leg tbbG ne' %eledi el2 >z 5olt a
er! ke5Gs 5alban nagy illanatainak egyikeT a 5Gdele' r5id 5GdbeszGde sorn trtGnt!
'ieltt a tr5GnyszGk nGgy *nara 5issza5onult! *ogy 'egtrgyal&a Gs 'eg*ozza az tGletet2
Ser5atius a 5dirat 642 ont&ban %el*ozott 5dakkal sze'ben 5Gdel'ezte 5Gden7Gt! s
ki&elentette! *ogy >i7*'ann ne' te*et %elelssG a steriliz7iGrt 5ala'int 7m)s orvosi
int/*,ed/se,/rt, ne5ezetesen az elgzostsGrt Gs a 7sont5zak gy(&tGsGGrt W222XS2 >kkor HlG5i
br kzbe5gott) SPr2 Ser5atius! %eltGteleze'! *ogy nyel5botls 5olt! a'ikor az elgzostsrl
'int or5osi Mgyrl beszGlt2S Ser5atius a k5etkezket 5laszolta) S$nnyiban or5osi Mgy! *ogy
or5osok kGsztettGk el! his*en l/sr.l van s*+, s a* l/s is orvosi 8gy.7 S 'int*a biztosra
akart 5olna 'enni! *ogy a &eruzsle'i brk 'Gg 7sak 5GletlenMl se %ele&tsGk el! *ogy a
nG'etek L az tlagnG'etek! Gs ne' az egykori SSIlegGnyek 5agy rGgi rttagok L olyan
dolgokrl! 'elyeket 's orszgokban gyilkossgnak ne5eznek! 'Gg 'a is 'ikGnt
5Glekednek! ezt a ki&elentGsGt sz szerint 'egis'Gtelte S$z els%okQ tGlet*ez %(ztt
'eg&egyzGsekSIben! a'elyet %ellebbezGskGen nyQ&tott be a Ceg%elsbb Brsg*oz2 Ott
elis'Gtelte! *ogy ne' >i7*'ann! *ane' egyik szakGrt&e! @ol% GMnt*er S%oglalkozott az
or5osi kGrdGsekkelS2 8Pr2 Ser5atius tkGletesen tisztban 5an azzal! *ogy a Har'adik
Birodalo'ban 'it is &elentettek az Sor5osi MgyekS2 +Mrnbergben 5Gdte dr2 Kari BrandItot!
Hitler ud5ari or5ost! aki 'ellesleg kzegGszsGgMgyi birodal'i biztoskGnt Gs az
eutanziarogra' 5ezet&ekGnt is '(kdtt2<
$ *borQ ide&Gn az SS %*i5atalai szer5ezetileg *i5atalokbl! e *i5atalok edig
Mgyosztlyokbl Gs szek7ikbl lltak2 $ Birodal'i Biztonsgi 9*i5atalban *Gt *i5atal
'(kdtt2 $ 642 *i5atal 5olt a Gestao! 'elyet Heinri7* =Mller <<GEruppenf8hrer
85ezGrrnagy< 5ezetett! aki 'r a ba&or rendrsGg ktelGkGben is e rangban szolgltT %eladata
Saz ellensGg %eldertGse Gs lekMzdGseS 5olt2 $z ellensGgnek! illet5e az Slla' ellensGgeinekS
kGt kategri&t llatottk 'eg! a'elyek kGt kMlnbz Mgyosztly*oz tartoztak) a 64I$
Mgyosztly azokkal az SellensGgekkelS %oglalkozott! akiket ko''uniz'us! szabotzs!
liberaliz'us 5agy 'erGnyletek elk5etGsG5el 5doltak! a 64IB Mgyosztly edig a SszektkS!
azaz a rotestnsok! katolikusok! szabadk'(5esek Gs a zsidk MgyGben 5olt illetGkes2 >
kategrik 'indegyike L ki5G5e a szabadk'(5esekGt! e oszt ugyanis betltetlen 'aradt L
kMln irodt kaott az Mgyosztlyokon! 'elyeket arab sz''al &elltekT gy kerMlt 5GgMl is
>i7*'ann ./1.Iben az @SH$64IBI1 *i5atali &el( rasztala 'gG2 =i5el kz5etlen %nke! a
64IB 5ezet&e nagy nullnak bizonyult! tula&donkGeni %nke Heinri7* =Mller 5olt2 $z
ell&r&a Heydri7*! kGsbb Kaltenbrunner 5olt! akik kz5etlenMl Hi''ler aran7snoksga
al tartoztakT Hi''ler edig 'agtl Hitlertl kata aran7sait2
Hi''ler e *Gt %*i5atalon k5Ml 'Gg egy tel&esen 's szer5ezeti %elGtGs( kGzd'Gny
%elett is uralkodott! 'ely szintGn dnt szereet &tszott az Endlsung 'eg5alstsban2 >z a
'agasabb SSI Gs rendrsGgi 5ezetk szer5ezete! 5olt azokG! akik a 'egszllt terMleteken tel&es
aran7snoki &ogkrrel rendelkeztek! s ne' az @SH$! *ane' kz5etlenMl Hi''ler al
tartoztak2 8gy Gldul az egykori 'agasabb SSI Gs rendrsGgi 5ezet! 5on de' Ba7*I
Bele,ski! aki ./1. Gs ./1; kztt Oroszorszgban a Sbandk elleni *ar7 5ezet&eS 5olt!
+Mrnbergben a 5Gdele' tanQ&akGnt azt lltotta! *ogy az S@SH$ szer5ezeti %elGtGsGt egGszen
a *borQ 5GgGigS ne' is'erte! s az >i7*'ann ne5et 'Gg +Mrnbergben is Sko*ol'nynakS
tartotta2< > 5ezetk rangban 'ind >i7*'ann Gs 'unkatrsai %elett lltak2 =s 5olt a *elyzet az
Einsat*grupp/, esetGben! a'elyek Heydri7*nak! az @SH$ %nkGnek a aran7snoksga alatt
lltak L a'i ersze ne' &elenti azt! *ogy a 64IBI1 rGszleg %eltGtlenMl ka7solatban llt 5olna
5elMk! arrl ne' is beszGl5e! *ogy nekik esetleg aran7sokat ad*atott 5olna2 $z
Einsat*grupp/, 5ezeti is 'ind 'agasabb rangQak 5oltak >i7*'annInl2 Te7*nikai Gs
szer5ezeti sze'ontokbl te*t >i7*'ann llsa ne' 5olt kMlnskGen &elentsT oz7i&a
7sak azltal 5lt dnt %ontossgQ5! *ogy a Har'adik Birodalo' tisztn ideolgiai
sze'ontok ltal 'eg*atrozott *ad5ezetGse a SzsidkGrdGsnekS egyre n5ek5 &elentsGget
tula&dontott! a'i 5GgMl is a 5eresGgek G5eiben! ./1;Itl kezdden 5alban %antasztikus
arnyokat lttt2 >bben az idben te*t 5alban >i7*'ann Mgyosztlya 5olt az egyetlen!
a'elyik *i5atalosan se''i 'ssal ne' %oglalkozott! 7sak Gs kizrlag a Szsid ellensGggelS L
tGnylegesen azonban rGg el5esztette 'onoliu't! *iszen az lla' Gs a rt! a Ne*r'a7*t Gs
az SS sszes *i5atala Gs szer5ezete akt5an rGszt 5ett a roblG'a S'egoldsbanS2 =Gg *a
7sak a rendrsGgi aartust tekint&Mk! s ezenk5Ml 'inden egyGb *atsgot %igyel'en k5Ml
*agyunk is! egy groteszk 'don ko'liklt gGezettel tall&uk sze'ben 'agunkat2 $z
Einsat*grupp/,ho* Gs a 'agasabb SSI Gs rendrsGgi 5ezetk testMletG*ez ugyanis 'Gg a
Biztonsgi @endrsGg Gs a Biztonsgi Szolglat aran7snokait Gs %elMgyelit is *ozz kell
sz'tanunk! akik >i7*'ann szolglatnak bizonyos sze'ontbl 'ind konkuren7it
&elentettek2 >zen 7soortok 'indegyikGnek 'eg5olt a 'aga kMln aran7snoki ln7a! s br
'indegyik GlGn Hi''ler llt! de a 7soortok egy's kzt egyenrangQak 5oltak! s aki az egyik
7soort*oz tartozott! annak egy 'sik 7soort 'agasabb rangQ tag&a se' ad*atott
aran7sokat2 gy a 5d sz'ra 5alban ne' 5olt knny( eligazodni e r*uza'os
szer5ezetek labirintusban L a'it edig 'inden alkalo''al Q&ra Gs Q&ra 'eg kellett tennie! *a
>i7*'annt egy se7i%ikus tGnyllsban %elelssG k5nta tenni2 8Ha a erre egy G55el kGsbb
kerMlt 5olna sor! akkor a %eladat &5al egyszer(bb lett 5olna! ugyanis @aul Hilbergnek sikerMlt
4he "estruction of the European Jews 7'( kny5Gben elszr lernia e *i*etetlenMl
ko'liklt 'egse''istIgGezetet2<
$zt azonban ne' %eled*et&Mk el! *ogy e *allatlan *atalo''al br *atsgok br'ily
elkeseredetten 5ersengtek is! ldozataikon ez 'it se' segtett! *iszen be7s5gyukat egyetlen
7Gl 5ezGrelte) olyan sok zsidt 'eglni! a'ennyit 7sak le*et2 >z a 5ersenyszelle'! a'elyik a
gyilkos ko''andk tag&aitl ter'Gszetesen a sa&t 7saat irnti kMlns lo&alitst igGnyelte!
tQlGlte a *borQt L 'ost azonban ellentGtes Grtele'ben '(kdik) 'indenki 'sok ro5sra
rbl S'egszabadulni ter*GtlS2 Cegalbbis gy 'agyarzta >i7*'ann! *ogy az aus7*,itzi
aran7snok! @udol% Hss %el&egyzGseiben olyan Mgyekkel gyanQstotta t! a'elyeknek
elk5etGsGt 'aga ne' 5llalta! 'r 7sak azGrt se'! 'ert ne' 5olt olyan *elyzetben! *ogy
azokat elk5et*esse2 $zt 'inden to5bbi nGlkMl elis'erte! *ogy Hss ne' sze'Glyes okokbl
akart br'it is r testlni! *iszen barti ka7solatban lltak egy'ssalT 7sak annyit lltott L
ersze *iba L! *ogy Hss a 'aga *i5atalt! a Gazdasgi Gs Kzigazgatsi 9*i5atalt
igyekezett 5Gdel'ezni! ezGrt akart 'inden b(nt az @SH$ nyakba 5arrni2 Hasonl trtGnt 'r
+Mrnbergben is! a*ol a 5dlottak kztudottan %elMl'Qltk egy'st a kl7sns
5daskodsban! 'br Hitlerre egyikMk se' k5nt se''i%Gle b(nt se' t*rtaniY =indez
ne' usztn azGrt trtGnt! 'ert 'indenki a tbbiek ro5sra akarta sa&t 'agt 'eg'enteni!
*ane' elssorban azGrt! 'ert kMlnbz szer5ezetek*ez tartoztak! s a rGgi! 'Glyen gykerez
ellensGgeskedGsek +Mrnbergben %elsznre kerMltek2 8gy rblt Gldul a 'r e'ltett dr2
Hans Globke 'inden b(nt a 'aga BelMgy'inisztGriu'rl a KMlMgy'inisztGriu'ra *rtani!
a'ikor +Mrnbergben a 5d tanQ&akGnt 5allo'st tett2< >bben az Grtele'ben igyekezett te*t
>i7*'ann is 5Gdel'ezni az @SH$It! 5agyis =Mllert! Heydri7*et Gs Kaltenbrunnert! s 'Gg az
se' sz'tott! *ogy ez utbbi 'egle*etsen rosszul bnt 5ele2 KGtsGgtelen! a &eruzsle'i
5d*atsg egyik leg%bb ob&ekt5 *ib&a az 5olt! *ogy a bizonytsi el&rs sorn tQlsgosan
nagy 'GrtGkben t'aszkodott az egykoron ro'inens n7ik! *oltak 5agy ele5enek! eskM alatt
5agy eskM nGlkMl tett ki&elentGseire! s ne' ltta! taln ne' is lt*atta! *ogy e doku'entu'ok
'ily 5itat*atk! *a bizonytGkanyagkGnt kell szolglniuk2 =Gg az tGletben is %igyele'be
5ettGk 's n7i b(nzk >i7*'ann sz'ra *trnyos 5allo'sainak GrtGkelGsGnGl! *ogy
8a'int ezt Horst Grell! egykori Ibersturmbannf8hrer Gs budaesti k5etsGgi tan7sos a
5Gdele' tanQ&akGnt 'ondotta< +Mrnbergben GensGggel Sszoksuk 5olt a 5GlekedGsMk
szerint egyoldalQ gyztes brsg eltt a 5dlottakat a &elen ne' lG5k! illet5e *oltnak 5Gltek
*trnyra 'entegetniS2
=ikor >i7*'ann Q& szolglati *elyGn! az @SH$ 642 *i5atalban 'unkba llt! abban a
kelle'etlen *elyzetben tallta 'agt! *ogy a SzsidkGrdGs 'egoldsnakS *i5atalos
irny5onala 'Gg 'indig az Serltetett ki5ndorlstS rta el! ' a ki5ndorls idkzben
tel&esen le*etetlennG 5lt2 SSIGletGben els 8Gs 'a&dne' utols< alkalo''al kGnyszertettGk a
krMl'Gnyek! *ogy 5ala'it is kezde'Gnyezzen! 'eglssa! kGesIe Segy tlet 'egszMlGsGreS2
$ rendrsGgi ki*allgatsok alkal'5al el'ondta! *ogy *ro' tlettel a&ndGkozta 'eg a
5ilgot! de el kellett is'ernie! 'ind*ro' kQtba esett2 Pe *t gy 5olt ez 'indennel! a'it
nllan kezde'Gnyezett! 'inden %GlresikeredettT az utols 7sas akkor Grte! a'ikor
elaran7soltk berlini 'agnerdt'GnyGbl! 'Gg 'ieltt az orosz n7Glosok ellen
kirbl*atta 5olna2 +e' sikerMlt neki so*a se''i! egGsz Glete a kudar7ok ln7olata 5olt!
'elyeket 'ost nagy Grzel'i %el*a&tssal 'integy sa&t 'aga *asznlatra Ski is adott
'agblS! s 'indegyiket a *ozz tartoz klisG5el zrt le) SSzerte%oszlott az lo'YS ggy ltta!
'inden rossz so*a el ne' aad %orrsa GensGggel az 5olt! *ogy t Gs e'bereit so*a ne'
*agytk bGkGn! az sszes lla'i Gs rtszer5ezet ki akarta 5enni a 'aga rGszGt a
S'egoldsblS2 >z ered'Gnyezte! *ogy SzsidszakGrtkS egGsz *ada ntt ki a %ldbl! akik
egy'son keresztMlgzol5a igyekeztek olyan tereen babGrokat learatni! a*ol ne'
rendelkeztek se''i%Gle is'erettel2 >zekkel az e'berekkel sze'ben >i7*'ann 7sak 'Gly
'eg5etGst tudott GrezniT rGszben 'ert korbban ne' Grdekelte ket a zsidkGrdGs! rGszben
'ert 7sak a 'eggazdagods 5gya 5ezGrelte ket! Gs lya%utsuk sorn 5alban ne'egyszer
%igyele're 'Glt 5agyonra tettek szert! s 5GgMl rGszben azGrt! 'ert ne' brtak kellkGen
alaos is'eretekkel2 Hiszen ki ol5asta kzMlMk a kGt! de legalbb az egyik Sala5et '(5etSU
$'int ugyanis kGsbb kiderMlt! >i7*'ann *ro' StletGtS ontosan ezek az Sala5et
'(5ekS insirltk2 6gaz! kGsbb kiderMlt! *ogy a *ro'bl kett ne' is az tlete 5olt! a'i
edig a *ar'adikat illeti L nos) Sne' is tudo' 'r! *ogy Sta*le7ker WbG7si Gs rgai %eletteseX
szMlteIe az tletet! 5agy Gn szMlte' az tletet! 'indenesetre 'egszMletettS >z utbbi L
kronolgiailag egyGbkGnt az els L a S+iskoItletS 5olt! 'elynek kudar7a Gkesen bizonytotta
>i7*'ann sz'ra! *ogy sok bba kzt el5Gsz a gyer'ek2 8$ ter5 'eg5alsulst ez esetben
Cengyelorszg %kor'nyz&a! Hans 9rank akadlyozta 'eg2< Hogy a ter5et 'egGrt*essMk!
e'lGkeztetnMnk kell arra! *ogy a Cengyelorszg el%oglalsa Gs az Oroszorszg 'egt'adsa
kzti idszakban a lengyel terMleteket +G'etorszg Gs Oroszorszg %elosztotta egy's kztT a
nG'et rGsz a birodalo'ba beol5asztott nyugati tarto'nyokbl Gs a 4arst is 'agban
%oglal! Qgyne5ezett keleti terMletekbl lGtre*ozott 9kor'nyzsgbl llt2 > keleti
terMleteket eleinte 'egszllt 5ezetkGnt kezeltGk2 =i5el a SzsidkGrdGs 'egoldstS
akkoriban 'Gg az Serltetett ki5ndorlsS &elentette! Gs 7Gl&a a birodalo' 0udenreinn/ tGtele
5olt! kGzen%ek5nek t(nt! *ogy az annektlt terMletek zsidit a birodalo' tbbi rGszGn 'Gg
'eg'aradtakkal egyMtt a 9kor'nyzsgba tolon7ol&k! a'i L akr'i 5olt is a 5aldi
sttusa L ne' tartozott a birodalo'*oz2 $ keleti deortls ./;/ de7e'bere t&n kezddtt! s
krMlbelMl egy'illi zsid L 0## ### az annektlt terMletekrl Gs 1## ### a birodalo'bl L
kerMlt a 9kor'nyzsgba2
Ha igaz a +iskoIkaland >i7*'annI%Gle 5erzi&a L s ez esetben se''i okunk kGtelkedni az
ltala el'ondottakban L! akkor 5agy L a'i 'Gg 5alszn(bb L rgai Gs bG7si %nke! 9ranz
Sta*le7ker <<GBrigadef8hrer 8dandrtbornok< e %e&le'Gnyt 'r *naokkal korbban
'eg&solta2 >zt a dr. Sta*le7kert! akinek akadG'iai 7'Gt so*a ne' 'ulasztotta el e'lteni!
>i7*'ann igen & ne5eltetGs(! Grtel'es! ki5l e'bernek tartotta! SW222X azon SSI5ezetk
egyike! W222X akik 'entesek 5oltak a gy(llettl! 'entesek a so5iniz'us 'inden %a&t&tl W222XST
BG7sben 'indig kezet nyQ&tott a zsid tisztsGg5iselknek2 =s%Gl G55el kGsbb! ./1. ta5aszn
ezen ki5lan kGzett Qrie'bert az Einsat*gruppe A aran7snok5 ne5eztGk ki! Gs alig egy G5
alatt! 'gne' ./1" 'r7iusban a keleti %ronton elesett! "K# ### zsidt l5etett agyon2 $z
errl szl &elentGseket bMszkGlked5e Sta*le7ker sze'Glyesen Hi''lernek kMldte el! *olott az
Einsat*grupp/, 'int rendrsGgi egysGgek a Biztonsgi @endrsGg Gs az SP aran7snoknak!
te*t Heydri7*nak 5oltak alrendel5e2 Pe egyelre itt 'Gg ne' tartunk2 $kkoriban! a'ikor
./;/ szete'berGben a nG'et Ne*r'a7*t 'Gg Cengyelorszg 'egszlls5al
%oglalatoskodott!
>i7*'ann Gs dr2 Sta*le7ker S'agnszorgalo'blS azon trtGk a %e&Mket! *ogy 'ikGnt
&ut*atna a Biztonsgi Szolglat keleten az t 'egillet be%olys*oz2 > 7Glbl k5ntak
SCengyelorszgbl egy le*etleg nagy terMletet kiszaktani! Gs e tGrsGgben egy auton' zsid
lla'ot lGtre*ozni! egy%a&ta rotektortust2 W222X >lttMnk iga*i 'egoldskGnt ez lebegett2S
S azonnal *ozzlttak L aran7s nGlkMl L a %eldertGs*ez2 >lutaztak a San %oly 'enti
rado'i krzetbe! az orosz de'ark7is 5onal kzelGbe) S=egGrkeztMnk! lttuk az risi
terMletet! a Sant! 5agyis a %olyt! %al5akat! ia7okat! 5roskkat L s azt 'ondtuk 'agunknak!
erre 5an szMksGgMnk! s azt 'ondtuk 'agunknak! 'iGrt ne le*etne a lengyeleket innen
tteleteni! *a 'r Qgyis annyi 'inden kerMl 's *elyreS2
6tt talltk 'eg azt! a'ire szerintMk a zsidknak szMksGgMk 5olt) Sszilrd tala&t a lbuk
alS L legalbbis egy el%ogad*at t'eneti 'egoldst2
>leinte Qgy t(nt! 'inden si'n 'egy2 9elkerestGk Heydri7*et! aki egyetGrtett 5elMk! s
biztatta ket! 7sinl&k 7sak to5bb2 Ter5Mk ugyanis 5GletlenMl re'ekMl illeszkedett
Heydri7*nek a SzsidkGrdGs 'egoldsraS kidolgozott ltalnos kon7e7i&ba! br erre
>i7*'ann Jeruzsle'ben 'r egyltaln ne' e'lGkezett2 Heydri7* ./;/2 szete'ber ".Ire
Grtekezletre *5ta az @SH$ 5ala'ennyi *i5atalnak 5ezet&Gt! 5ala'int az ekkor 'r
Cengyelorszgban te5Gkenyked Einsat*grupp/, aran7snokait! a*ol is'ertette a kz5etlen
&5re 5onatkoz irny5onalakat) a zsidk gettkban 5al kon7entrlst! zsidtan7sok
%llltst s 5GgMl 'inden zsid deortlst a 9kor'nyzsgba2 >i7*'ann rGszt 5ett ezen
a kon%eren7in! a*ol a zsidk ki5ndorlst szablyoz Birodal'i Kzontrl is trgyaltak!
a'int azt a er %olya'n az izraeli rendrsGg #0 osztlya ltal a ,as*ingtoni +ational
$r7*i5esben %ellelt &egyzkny5 bizonytotta2 Te*t >i7*'ann L 5agy Gen Sta*le7ker L
kezde'GnyezGse tula&donkGen Heydri7* utastsainak konkrGt 5Ggre*a&tsi ter5Gt &elentette2
S i''r ezersz'ra deortltk *anyattI*o'lok az e'bereket L elssorban $usztribl L erre
az isten5erte 5idGkre! a*ol egy SSItiszt! >ri7* @a&ako,its7*! a *ollandiai deortlsok
kGsbbi 5ezet&e 5ilgostotta %l ket) S$ 9M*rer Q& *azt adott a zsidknak2 +in7senek
laksok! nin7senek *zak2 Ha Gtetek 'agatoknak! lesz %edGl a %e&etek %elett2 $ krnyGken
'inden %orrs %ertzttT koleraI! t%uszI Gs 5Gr*as&r5ny 5an2 Ha kutat %Qrtok! Gs talltok
5izet! akkor lesz 5izetekS2
$'int lt*at&uk! S'inden kezdett szGen beindulniS! 'Gg akkor is! *a az SS nG'ely
zsidt el(ztt e 3aradi7so'bl! tQl az orosz *atron! 'sok edig elGg okosak 5oltak! *ogy
'aguktl 'egszk&enek2 >kkor azonban! 'int >i7*'ann anaszolta! SHans 9rank oldalrl!
akit el'ulasztottak t&Gkoztatni! 'egkezddtt a nagy r'nykodsS! 'i5el ez az SS
territriu'a 5olt) S9rank rgtn 5i*art ka5art Berlinben2 hrisi ktGl*Qzs kezddtt2 9rank a
]sa&t^ zsidkGrdGsGt egyedMl akarta 'egoldani2 9rank tiltakozott az ellen! *ogy az
%kor'nyzsgi terMletGre zsidkat teletsenek2 $zoknak! akik 'r odaGrkeztek! azonnal el
kellett t(nniMk2S
S el is t(ntekT nG*nyukat 5isszakMldtGk a *az&ukba L ilyen 'Gg ne' trtGnt! s tbbG
ne' is trtGn*etett2 BG7sben a 5isszatGrtek rendrsGgi akt&ba be&egyeztGk) S5isszatGrtek az
tiskolzsblS L 'egle 5isszakanyarods azon idk sz*asznlat*oz! a'ikor a 'ozgalo'
'Gg a 7ioniz'ust t'ogatta2
>i7*'ann *a&t! *ogy Ssa&tS zsidi sz'ra terMletet biztostson! leginkbb lya%utsa
egGszGt tekint5e Grt*et&Mk 'eg2 $ +iskoIter5 akkor SszMletettS! a'ikor ly&a 'eredeken
5elt %el%elG! s tbb 'int 5alszn(! *ogy akkoriban arrl l'odozott! *ogy 9rank
lengyelorszgi! illet5e Heydri7* 7se*szlo5kiai Gld&a nyo'n 'aga is egy Szsid lla'S
S%kor'nyz&aS 5agy SrotektoraS le*et2 $ 5llalkozs tel&es kudar7a azonban 5alszn(leg
Gsz*ez tGrtette2 S=agnkezde'GnyezGsekkelS 'indenesetre se''ire se' 'egy2 S 'i5el Gs
Sta*le7ker 5GgMl is Heydri7* utastsai Gs *angsQlyozott beleegyezGse ala&n 7selekedtek! a
zsidk e sa&tos 5isszaszlltsa L a'i 'Gg *a 7sak ideiglenesen is! de tagad*atatlanul
kudar7ot &elentett a rendrsGg Gs az SS sze'szgGbl nGz5e L 'Gg 5ala'ire 'egtant*atta!
'Ggedig arra! *ogy sa&t szolglatnak n5ek5 *atal'a se''ikGen se' &elent*et
tel&*atal'at! *iszen a 'inisztGriu'ok Gs a rt szer5ezetei a sa&t! zsugorod *atal'ukat
'inden eszkzzel 5Gdel'ezni igyekeztek2
>i7*'ann 'sodik ksGrlete! *ogy Sszilrd tala&t biztostson a zsidk lba alS! a
=adagaszkrIter5ezet 5olt2 $ ter5et! 'ely szerint >urbl nGgy'illi zsidt szlltottak
5olna az $%rika dGlkeleti art&ai eltt %ek5 ter'Gketlen terMlet(! KJ/ /## k'" kiter&edGs(! 1
;H# ### %nyi bennszMltt lakossggal rendelkez %ran7ia szigetre! a KMlMgy'inisztGriu'ban
dolgoztk ki! Gs innen kMldtGk t az @SH$I*oz2 :gyanis dr2 =artin Cut*er! aki a
Nil*el'straaGn 'inden zsid MgyGrt %elels 5olt! Qgy 5Glte! az @SH$ Saz egyedMli *atsg!
a'elyik taasztalatai ala&n Gs te7*nikailag egyarnt kGes a zsidk en masse e5akulst
5Ggre*a&tani Gs az e5akultak rzGsGt biztostaniS2 $ Szsid lla'S egy Hi''ler &og*atsga
alatt ll rendrsGgi kor'nyz al lett 5olna rendel5e2 $z egGsz ter5nek igen kMlns
eltrtGnete 5olt2 >i7*'ann! aki =adagaszkrt sszeke5erte :gand5al! 5ltig lltotta! *ogy
Sl'tS a S]zsid lla' tletGnek^ Gl*ar7osa! T*eodor HerzlS 'r 'aga is 'egl'odta2 $z
l'ot 5alban 'egl'odtk 'r korbban is! 7sak*ogy ne' Herzl! *ane' a lengyel
kor'ny! a'ely ./;HIben egy kMlnbizottsgot bzott 'eg annak 5izsglat5al! *ogy a
*ro''illi lengyel zsidt ne' le*etneIe =adagaszkrra szlltani 8a 5izsglat ered'Gnye
szerint leg%el&ebb .K ### 7sald elszlltsa le*etsGges! *a7sak ne' akar&k az e'bereket
egyszer(en 'eggyilkolni<2 4ala'i5el kGsbb George Bonnet! a %ran7ia kMlMgy'iniszter is
l'odozott! igaz! &5al szerGnyebb 'Gretekben! a'ikor is a %ran7ia antisze'itiz'us rGgi
re7et&e szerint *a&totta a 'integy "## ###! 9ran7iaorszgban Gl kMl%ldi zsidt a %ran7ia
gyar'atra tolon7olniT ./;JIban 'Gg nG'et kollGg&5al! Joa7*i' 5on @ibbentroal is
'egtan7skozta az Mgyet2
=indenesetre >i7*'ann ./1# nyarn! a'ikor a ki5ndorlsi Mze'e lellt! kGnytelen 5olt
a nGgy'illi zsid 'adagaszkri e5akulsnak ter5G5el rGszletekbe 'enen %oglalkozni! s
Qgy t(nik! az Oroszorszg elleni *ad&rat kezdetGig ez ide&e nagy rGszGt igGnybe is 5ette2 8$
nGgy'illi 'egdbbenten ala7sony sz' egGsz >ura 0udenreinn) tGtelG*ez2 $ sz'tsbl
nyil5n 5alan *inyzott a *ro''illi lengyel zsid! akiket L a'int azt ezekben a
*i5atalokban 'indenki nagyon &l tudta L 'r a *borQ els na&aitl kezd5e t'egesen
lik5idltak2< 6gen7sak 5alszn(tlen! *ogy >i7*'annt Gs tn 'Gg nG*ny *asonlan besz(kMlt
agyQ e'bert ne' sz't5a e ter5et 5alaki is ko'olyan 5ette 5olna! *iszen L attl eltekint5e!
*ogy a terMlet gyar'atostsra kztudottan alkal'atlan! Gs 5Ggered'Gnyben %ran7ia
tula&donban llt L a 'eg5alsts*oz a *borQ kells kzeGn nGgy'illi e'bert be%ogad
*a&tGrre lett 5olna szMksGg! radsul olyan idkben! a'ikor az $tlantiI7ent az angol %lotta
uralta2 $ =adagaszkrIter5 ele5e l7zskGnt szolglt! a'ely 'gG elre&t*ettGk a nyugatI
eurai zsidsg %izikai 'egse''istGsGre irnyul elkGszMleteket 8a lengyel zsidk kiirtst
'indenkGen el*atroztk! e**ez ne' 5olt szMksGgMk l7zsra<2 hrisi elnye abban llt!
*ogy az +SP$3 sz'os tanult Gs tanulatlan zsidszakGrt&Gt! akik 'inden ideolgiai
buzgal'ukkal egyete'ben egy lGGssel 'Ggis7sak el'aradtak a 9M*rer 'gtt! lassa7skn
*ozzszoktatta a gondolat*oz! *ogy a kMln tr5Gnyek! a Sdisszi'il7iS! st a gettk is 7sak
%Gl'egoldst &elent*etnek! te*t egyedMl a zsidk >urbl 5al tel&es e5akulsa &*et
szba2 S a'ikor egy G55el kGsbb a =adagaszkrIter5et S'eg*aladottnakS 'instettGk!
szi7*olgiailag 5agy 'Gg inkbb logikailag 'r 'indenki %el 5olt kGszt5e a k5etkez
lGGsre) 'i5el nin7sen olyan terMlet! a*o5a a zsidkat Se5akulniS le*etne! egyetlen
S'egoldskGntS a 'egse''istGs 'arad2
+e kGzel&Mk! *ogy >i7*'ann! a trtGnel'i tGnyek nagy is'er&e Gs lelelez&e 5ala*a is
gyanQt %ogott 5olna! *ogy a =adagaszkrIter5 'gtt e%%Gle stGt szndGkok re&lettekY $
5llalkozs 7sak id *inyban *iQsult 'eg! 's *atsgok sz(nni ne' akar bea5atkozsai
'iatt bizonyult ke5Gsnek az Oroszorszg elleni *borQ kitrGsGig rendelkezGsre ll id2
Jeruzsle'ben! a*ol a rendrsGg Gs a brsg egyarnt igyekezett 'egrendteni kMlns
nbizal't! kGt olyan doku'entu'ot is be'utattak neki! a'elyek a %ent e'ltett! ./;/2
szete'ber ".Ii kon%eren7ira 5onatkoztak2 $z egyik Heydri7* t5irata 5olt! 'elyben
utastsokat kMldtt az Einsat*grupp/,na,, s els zben tett kMlnbsGget a SszigorQan titkosanS
kezelend S*osszQ t5Q 5Ggs 7GlS Gs Sezen 5Ggs 7Gl tel&estGsGnek szakaszaiS kztt2 $
S5Ggs 'egoldsS 'eg%ogal'azs 'Gg ne' szereel a doku'entu'ban! s arra sin7s utals!
'it is &elent a S5Ggs 7GlS2 >i7*'ann te*t nyugodtan ki'agyarz*atta 5olna 'agt! *ogy ez
a S5Ggs 7GlS 7sakis az =adagaszkrIter5e le*etett! a'it akkoriban a kMlnbz nG'et
*atsgok ideIoda tologattak egy's kzt! s *ogy egy ilyen t'eges e5akuls*oz az sszes
zsid kon7entrlsa nGlkMlz*etetlen elkGszMleti SszakaszS 5olt2 >i7*'ann azonban! 'iutn
gondosan elol5asta a doku'entu'ot! tel&es 'eggyzdGssel 'ondta! *ogy a ki%e&ezGs
kizrlag a Szsidsg %izikai 'egse''istGsGreS 5onatkoz*at) S$z utasts keltezGsGnek
ide&Gben a %els 5ezetGs Gs a leg%elsbb krk elkGzelGsGben az ala5et kon7e7i 'r
szilrdan gykeret 5ert2S +os! ez 5alban 'eg%elel az igazsgnak L 7sak*ogy ezek utn azt is
el kellett 5olna is'ernie! *ogy a =adagaszkrIter5 ne' le*etett egyGb! 'int kznsGges
7sals2 >zt 5iszont ne' tette 'eg! =adagaszkrItrtGnetGn so*a ne' 5ltoztatott! 5alszn(leg
egyszer(en kGtelen 5olt 5ltoztatni ra&ta2 Olyb t(nt! 'int*a e'lGkezete ezt a trtGnetet egy
elkMlntett *angszalagrl adta 5olna 5issza L azon bizonyos szalagokra rgztett Gs
katalogizlt e'lGkezete! a'ely az Grtele''el Gs Gr5ekkel! az in%or'7ikkal Gs a belts
'inden %or'&5al sze'ben tel&esen i''Qnisnak t(nt2
>'lGkezete a *borQ 8a'ely Hitler ./;/2 &anur ;#In! a @ei7*stagban 'ondott
Sr%G7i&aS szerint Sa zsid %a& eurai 'egse''istGsG*ezS %og 5ezetni< kitrGse Gs az
oroszorszgi be5onuls kzti idszakban a kzGI Gs nyugatIeurai zsidsg elleni ak7ikkal
ka7solatban tel&es 'GrtGkben ki*agyott2 +o*a a legkMln%GlGbb *atsgok a birodalo'ban Gs
a 'egszllt terMleteken 'r akkoriban is 'inden ere&Mk 'eg%esztGsG5el a Szsid ellensGgS
'egse''istGsGn %radoztak! egysGges el&rst 'Gg ne' dolgoztak ki2 ?ensGggel Qgy t(nt!
'int*a 'inden *atsg a %els 5ezetGs agyon*allgatott beleegyezGsG5el a sa&t S'egoldsnS
'unklkodott 5olna! 'inden ere&Mkkel Gr5Gnyre &uttat5a azt a ri5lisok S'egoldsai5alS
sze'ben2 >i7*'ann S'egoldsaS egy rendrlla' 5olt! a'ely*ez Snagyobb terMletreS lett
5olna szMksGge! 'i5el L a'int azt Heydri7*nak 'r Ssz'os alkalo''alS el'agyarzta L!
Saz egGsz roblG'a e nG *ontalansgban re&likS2 Fsak*ogy 'inden S%radozs 'eg*iQsult a
sz'ba 5e*et szelle'ek GrtetlensGgeS Gs a S'indent 'aguk*oz ragadni igyek5 Grintett
*i5atalokS sz(nni ne' akar S5ersengGseS! 5iti Gs torzsalkodsai 'iatt2 $ztn egyszerre 7sak
tQl kGs lett! az Oroszorszg elleni *borQ Soly *irtelen &tt! 'int a 5ill'7sasS2 >z 'inden
Slo'S 5GgGt &elentette2 =ost 'r se' llt*atta tiszta sz55el! *ogy S'indkGt oldalt! a zsid
Gs a ne' zsid irny5onalat egyarnt szolgl&aS! 5Gge a lo7sogsnak a S'indkGt oldalt
kielGgt! 5aldi 'egoldsi le*etsGgekrlS2 S a'int $rgentnban rt e'lGkirataiban
*angsQlyozza! ugyanakkor 5Gge annak a Skornak! a'elyben az egyes zsidkkal sze'beni
bns'd ala&t 7sakis tr5Gnyek! rendeletek! utastsok kGeztGkS2
>i7*'ann 5GlekedGse szerint karrier&e is ekkor Grt 5Gget2 SHrne5GtS %igyele'be 5G5e
Jeruzsle'ben ez ugyan 'eg*kkenten *angzott! 'Ggis kGtsGgtelenMl 5olt benne nG'i
igazsg2 $ *i5atala! a'elyik addig dnt *atsgnak sz'tott! i''r Sa 'sodik 5onalba
kerMlt! 'i5el a 'ost indul! ]a zsidkGrdGs 5Ggs 'egoldst^ illet lGGsekrl az egykori SS
birodal'i 5ezet Gs a Biztonsgi Szolglat %nke al tartoz 'sik %*i5atalban Gs 's
egysGgeknGl dntttekS2
>zek a S's egysGgekS az Einsat*grupp/, 5oltak! a'elyeket keleten a %ront nyo'ban
&r5a ki%e&ezetten a *elyi 7i5il lakossg! kMlnskGen a zsid lakossg kiirtsra 5etettek be2
$ S'sik %*i5atalS edig az Os,ald 3o*l 5ezette N4H$ 5oltT >i7*'annInak 'inden egyes
zsid transzort 5Ggleges rendeltetGsi *elyGt illeten *ozz&uk kellett %ordulnia2 :tbbit az
egyes *alltborok Sbe%ogadkGessGgeS! illet5e azon sz'os iari 5llalat rabszolga'unka
irnti igGnye ala&n sz'tottk ki! a'elyek sz'ra elnysnek t(nt! *ogy a *alltborok
szo'szGdsgban Mze'eket lGtestsenek2 8>ltekint5e az SS tula&donban lG5! ne'
kMlnsebben &elents 5llalkozsoktl! olyan ne5es nG'et 7Ggeknek 5oltak Mze'eik
$us7*,itzban Gs a lublini *alltbor kzelGben! 'int az 6GI9arben! a KruI=(5ek Gs a
Sie'ensIS7*u7kertI=(5ek2 $z SS Gs a 7Ggek egyMtt'(kdGse ki5lan sikerMltT Hss a
5allo'sban besz'olt az 6GI9arben kG5iseli*ez %(zd re'ek trsasgi ka7solatairl2
>zekben az Mze'ekben a 'unkakrMl'Gnyek annyira rosszak 5oltak! *ogy a rabok *allra
dolgoztatsnak szndGkt egyGrtel'(en %el le *et is'erniT Hilberg szerint az 6GI9arbenI
lGtest'Gnyek 5ala'elyikGben dolgoz! 'integy ;K ### zsid kzMl "K ### 'eg*alt2<
>i7*'ann sz'ra 'indez elssorban azt &elentette! *ogy az e5akuls Gs a deortls i''r
ne' &elenti a S'egoldscc 5Ggs %zist2 $ 'unk&a 'ost 'r 7sak a 7Gl GrdekGben *asznlt
eszkz 5olt! a S'egoldstS 'agt 'r ne' tartotta kGzben2 =inden oka 'eg5olt te*t! *ogy
rendk5Ml Selkeseredett Gs 7saldottS legyen! a'ikor a =adagaszkrIter5et ad acta tettGkT az
egyetlen 5igaszt az &elentette! *ogy ./1. oktberGben Ibersturmbannf8hrerr/ ne5eztGk ki2
>'lGkezete szerint >i7*'ann ./1. szete'berGben! te*t *ro' *naal az
oroszorszgi *borQ kezdete utn rblt nllan kezde'Gnyezni2 >kkor ne5eztGk ki
Heydri7*et Fse*I Gs =or5aorszg rotektor52 $ kine5ezGsGt 'egMnnelend Heydri7*! aki
to5bbra is a Biztonsgi @endrsGg Gs a Biztonsgi Szolglat 5ezet&e 'aradt!
sa&tkon%eren7it tartott! a'elyen 'eggGrte! *ogy a rotektortus nyol7 *Gten belMl 0udenrein
lesz2 $ kon%eren7ia utn 'egbeszGlte az Mgyet azokkal az e'berekkel! akiknek gGreteit 5alra
kellett 5ltaniuk L 9ranz Sta*le7kerrel! a Biztonsgi @endrsGg akkori rgai aran7snok5al!
5ala'int Kari Her'ann 9rank lla'titkrral! a szudGtanG'etek egyik korbbi 5ezGrG5el! aki
Heydri7*et a *alla utn a Reichsprote,tor *i5atalban 5olt *i5atott k5etni2 >i7*'ann
9rankot ala7sonyrend( %igurnak tartotta! zsid%alnak a SStrei7*er %a&t&bl! Wakik sz'raX
idegenek a olitikai 'egoldsok W222X L akik n'aguktl eltel5e! st! azt 'ondan'! *atal'i
&ogost5nyaiktl 'eg''orosod5a 7sak Qgy rendelkeztek L rendelkeztek Gs
aran7solgattakS2
$z ssze&5etel egyGbkGnt r5endetesen alakult2 >i7*'ann el'ondta! ekkor ltta
Heydri7*et Selszr W222X 5ala'ennyire sze'GlyesnekS! aki kereken be5allotta! Sa
sa&tkon%eren7in elgalorozta 'agtS! a'i*ez >i7*'ann *ozz%(zte) S$ki is'erte
Heydri7*et! az ne' 7sodlkozott tQlsgosan! *iszen a sz gyakran gyorsabban szkkent ki
%ogai kertGsGn! 'int a*ogy azt 'aga utlag szerette 5olna2S
Heydri7* 'aga 'ondta) S=ost aztn itt ez a katy5asz W222X 'it is te*etMnkS >i7*'ann a
k5etkezket &a5asolta) SFsak egyetlen le*etsGgMnk 5an! *a az gGretGt 5alra akar&uk
5ltani2 Bo7ssson rendelkezGse're egy akkora terMletet! a'ely a Fse*I=or5a
3rotektortusban szGtszrtan Gl zsidkat kGes be%ogadniS 86tt tartunk *t M&ra L >i7*'ann
5alst&a 'eg Herzl l't! sszegy(&ti a SszGtszrdottakatS! s *azt a&ndGkoz nekik2< >kkor
azonban szeren7sGtlen 'don 9rank L a Strei7*er %a&t&bl 5al zsid%al L egy konkrGt
&a5aslattal llt el! ne5ezetesen *ogy a szban %org SterMletS T*eresienstadt legyen2 $'ire
Heydri7*! taln 'aga is 'eg''orosod5a a *atal'i &ogost5nyaitl! egyszer(en
'egaran7solta! *ogy a 7se* lakossgot teletsGk ki T*eresienstadtbl! *ogy *elyet
7sinl&anak a zsidknak2
>i7*'annt T*eresienstadtba kMldtGk! *ogy a *elysznen &r&on utna a dolgoknak2 +agyot
7saldott) az O*re 'enti 7se* erdt'Gny tQlsgosan ki7sinek bizonyultT leg&obb esetben is
7sak t'eneti tborkGnt szolgl*atott 5olna a Fse*I Gs =or5aorszgban Gl 'integy /# ###
zsid bizonyos *nyadnak2 8KrMlbelMl K# ### 7se* zsid sz'ra T*eresienstadt 5alban
t'eneti tbor lett! 'Gg*ozz az $us7*,itzba 5ezet Qt&uk sorn! a*o5 to5bbi 'integy "#
### e'bert kz5etlenMl transzortltak2 >i7*'ann *inyos e'lGkezetGnGl biztosabb %orrsbl
tud&uk! *ogy Heydri7* T*eresienstadtot ele5e a zsidk bizonyos ri5ilegizlt kategriinak
%enntartott se7ilis gettnak sznta! %kGnt! br ne' kizrlag nG'et zsidknak L zsid
tisztsGg5iselknek! ro'inenseknek! kitMntetett! illet5e sQlyos sebesMlGst szen5edett els
5ilg*borQs katonknak! 5egyes *zassgok zsid tag&ainak! 5ala'int 0K G5 %eletti nG'et
zsidknak2 6nnen ered az Sregek gett&aS (Altersghetto3 ki%e&ezGs2 $ 5roska azonban 'Gg e
korltozott kategrik sz'ra is tQlsgosan ki7sinek bizonyult! gy krMlbelMl a gett
lGtre*ozsa utn egy G55el L ./1;Iban L 'egkezddtek az t%GsMl Gs %ellazt
(Aufloc,erung3 ak7ik! 'elyek rendszeres idkznkGnt a zsQ%oltsgon 5oltak *i5atottak eny
*teni L az $us7*,itzba transzortls ltal2< >gy bizonyos tekintetben azonban ne' 7salt
>i7*'ann e'lGkezete2 T*eresienstadt 5olt 5alban az egyetlen kon7entr7is tbor! a'ely
ne' a N4H$ %enn*atsga al tartozott! *ane' 'aga 5olt Grte 'ind5Ggig %elels2
T*eresienstadt aran7snokai 'ind >i7*'ann sa&t trzsGbl kerMltek ki! s 'indegyikMk
ala7sonyabb rend%okozatot 5iselt nlaT ez 5olt az egyetlen olyan tbor! a'elyben tGnylegesen
gyakorol*atta azt a *atal'at! a'elyet Jeruzsle'ben a 5d neki tula&dontott2
+o*a >i7*'ann a rendrsGgi ki*allgatson az G5eket llandan sszeke5erte L a'ikor
Cess szzadosnak T*eresienstadtrl beszGlt! kGt G55el elreszaladt az ese'Gnyekben L! Gs a
kronolgiai rend*ez se' tartotta 'agt! e'lGkezetGt 'Ggse' tekint*et&Mk egyszer(en
7saongnak2 Olyan 5olt! 'int egy raktr! 'egtlt5e a leg&elentGktelenebb sze'Glyes
trtGnetekkel2 >zt ne5ezte Sgloblis e'lGkezete'nekS2 $'int gy gondolt 5issza 3rgra!
e'lGkezetGben %elidGzdtt az a illanat! a'ikor a nagy Heydri7* az &elenlGtGben
Ssze'GlyessGS 5lt2 +G*ny MlGssel kGsbb arra e'lGkezett 5issza! *ogy Gen a Heydri7*
elleni 'erGnylet ide&Gn utazott 3ozsonyba2 >szGbe &utott! *ogy Sano =a7*nak! a nG'etek ltal
lGtestett szlo5k bblla' belMgy'iniszterGnek a 5endGge 5olt2 8$ 'egle*etsen zsidellenes
katolikus szlo5k kabinetben =a7* az antisze'itiz'us nG'et 5l%a&nak kG5isel&e 5oltT
'egtagadta! *ogy a kikeresztelkedett zsidk ki5Gtelt &elentsenek! s az egyik % %elels a
szlo5k zsidk t'eges deortlsGrt2< >i7*'ann azGrt e'lGkezett 'inderre oly ki5lan!
'ert ne' sokszor %ordult 5ele el! *ogy kor'nyok tag&aitl 'eg*5st ka&on) nagyon
'egtisztel5e Grezte 'agt2 >i7*'ann e'lGkezete szerint =a7* ked5es! sz5Glyes e'ber 5olt!
aki tekGzni *5ta 'eg t2 4alban se''i 's dolga ne' 5olt >i7*'annInak 3ozsonyban! a
*borQ kells kzeGn! 'int *ogy a belMgy'iniszterrel tekGzzenU +e'! az Gg5ilgon se''iY
S:d5ariassgi ltogats 5olt2S Ha&szlontosan e'lGkezett 'indenre L *ogyan tekGztek! Gs
'ikGnt szolgltk %el az italokat! Gen a'ikor a Heydri7* elleni 'erGnylet *re 'egGrkezett2
+Ggy *naal kGsbb! 'iutn 5allo'sai5al KK Q&abb *angszalag 'egtelt 'r! Cess
szzados 'Gg egyszer 5isszatGrt e kGrdGsre L Gs >i7*'ann is'Gt el'ondta ugyanazt a
trtGnetet! szinte ugyanazokkal a sza5akkal! annyit %(z5e *ozz! *ogy az a na S%ele&t*etetlenS
a sz'ra! 'ert Sakkor gyilkoltk 'eg a %nkGtS2 >kkor azonban a k5etkez
doku'entu''al sze'bestettGk) S>i7*'ann SSIOberstur'bann%M*rer a Biztonsgi
@endrsGg Gs az SP aran7snoknak 'egbzsbl ./1"2 '&us "02 Gs '&us "J2 kztt
Szlo5kiba utazik2 :tazsnak 7Gl&a) a szlo5kiai zsidk &elenleg za&l e5akulsi ak7i&nak
kGrdGseit 'egbeszGlniS2
$zonnal elis'erte tG5edGsGt) S6genis! ez Berlinbl &tt! akkor 'Ggse' tekGzni kMldtek
oda2 >z tel&esen 5ilgos2S
Tbb *naos idkzzel kGtszer is k5etkezetesen *azudott 5olnaU $lig*a2 $z e5akulsi
ak7ik 'indennaos te5GkenysGget &elentettek! a'i az e'lGkezetGben rgzdtt! az a tekGzGs
a 'iniszterrel! a nagy 'egtiszteltetGs! 5ala'int a %nk *alla2 S az is tel&es 'GrtGkben
&elle'z >i7*'ann Sgloblis e'lGkezetGreS! *ogy egyltaln ne' 5olt kGes %elidGzni! 'elyik
G5ben is 5olt ez a bizonyos e'lGkezetes na! a'ikor 7se* *aza%iak a S**GrralS 5Ggeztek2
Ha &obb e'lGkezettel brt 5olna! so*a ne' 'esGlte 5olna el T*eresienstadt trtGnetGt2 Hisz
'indez 'r abban az idben trtGnt! a'ikor a Solitikai 'egoldsnakS be%ellegzett! Gs a
S%izikai 'egoldsS idszaka 'egkezddtt2 $kkor trtGnt! a'ikor L a'int azt egy 'sik
ssze%MggGsben sontn 'don Gs kGszsGgesen elis'erte L a 9M*rer Endlsimgra 5onatkoz
aran7st 'r is'erte2 Ha te*t Heydri7* ./1"Iben 'eggGrte Fse*I Gs =or5aorszg
0udenreinn) tGtelGt! akkor az 7sak egyet &elent*etett) a zsidk deortlst Gs kon7entrlst
olyan *elyeken! a*onnan kGnyel'esen to5bbszllt*attk ket a 'egse''istkzontokba2
Hogy T*eresienstadt 's 7Glokat szolglt L 'Ggedig kirakatkGnt a kMl5ilg %elG 8ez 5olt az
egyetlen gett 5agy lger! a*o5 a +e'zetkzi 4rskereszt kG5iselit beengedtGk< L! az
's lara tartozikT errl >i7*'annt a Heydri7*nGl %olytatott trgyals ide&Gn alig*a
GrtestettGk! s ilyen Mgyekrl egyGbkGnt se' dnt*etett! de 'Gg 7sak tan7sokat se' ad*atott2
VI. A zsidkrds megoldsa
/TOL!. #$%I! & 01IL'O!!$0
Hitler ./1.2 &Qnius ""IGn 'egt'adta a Szo5&etunit2 Hat 5agy nyol7 *Gttel kGsbb Heydri7*
berlini irod&ba rendelte >i7*'annt2 :gyanis &Qlius ;.IGn kaott egy le5elet Her'ann
Gringtl! aki ne'7sak birodal'i 'arsall! a lGgier %aran7snoka! orosz 'iniszterelnk Gs
a nGgyG5es ter5 tel&*atal'Q 'egbzott&a 5olt! *ane' az lla'i *ierar7*iban 8a
rt*ierar7*i5al sze'ben< Hitler *elyettese is2 > le5Glben 'egbzta Heydri7*et a SnG'et
be%olys alatt ll eurai terMleteken a zsidkGrdGs tel&es 'egoldsnakS #Eesamtlsung'
elkGsztGsG5el! 5ala'int Sa zsidkGrdGs ter5ezett 5Ggs 'egolds*oz #Endlsung'
szMksGges szer5ezeti! trgyi Gs anyagi el%eltGtelek 'egtere'tGsGre 5onatkoz ltalnos ter5
elkGsztGsG5elS2 Heydri7*nek! a'ikor e 'egbzst 'egkata! S'r G5ek ta %eladata 5olt az
eurai zsidkGrdGs 5Ggs 'egoldsnak az elkGsztGseS 8@eitlinger<T s a'int azt a
Ne*r'a7*t 9aran7snoksgnak ./1.2 no5e'ber 0In rt le5elGben 'eg5ilgtotta! a
t'eggyilkossgok! a'elyeket az Einsat*grupp/, az orosz *ad&rat kezdete ta keleten
elk5ettek! szintGn az irnyts5al trtGntek2
Heydri7* >i7*'annInal %olytatott 'egbeszGlGsGt a ki5ndorlsrl tartott Skis speechGcsel7
kezdte 8a'i gyakorlatilag 'r lellt! *olott Hi''ler a zsidk ki5ndorlst L a kMlnleges
eseteket ne' sz'ol5a! a'elyekrl sze'Glyesen *ozott dntGst L *i5atalosan 7sak nG*ny
*naal kGsbb tiltotta 'eg<! 'a&d azt 'ondta) 7A 98hrer megparancsolta a *sid+, fi*i,ai
megsemmisDt/s/t.7 SS 'int*a 7sak a sza5ainak a *atst akarta 5olna le'Grni! szoksa ellenGre
*osszQ szMnetet tartott2 =Gg 'a is e'lGksze' r2 $z els illanatban %el se' tudta' 'Grni a
*ordere&Gt! 'ert a sza5ait annyira 'eg5logatta! de aztn 'r tudta'! Gs ne' 'ondta'
se''it! 'ert se''it se' tudta' 'ondani2 Hiszen W222 X ilyen dolgokra! ilyen erszakos
'egoldsra Gn 'aga' so*ase' gondolta'2 =inden 'egsz(nt benne'2 =inden 'unka! az
sszes %radozs! 'inden GrdekldGsT bizonyos Grtele'ben kiukkadta'2 >kkor gy szlt
*ozz') ]>i7*'ann! utazzon el Globo7nik*oz! Cublin W222X $ @ei7*s%M*rer Globo7niknak Waz
egyik %elsbb SSI Gs rendrsGgi 5ezet a 9kor'nyzsgbanX 'r 'egadta a 'eg%elel
utastsokat! nGzzen utna! *ogy *alad a dolgai5al2 $zt *isze'! orosz tank7sadkat *asznl a
zsidk 'egse''istGsG*ez2^ >zt! erre e'lGksze' 'ost is! ezt sose' %ogo' el%ele&teni!
br'eddig Gl&ek is! ezeket a 'ondatokat! 'elyeket e beszGlgetGsMnk sorn 'ondott! a'i ezzel
be is %e&ezdttS2
$ 5alsgban azonban Heydri7* tbbet 'ondott a beszGlgetGs sorn! a'ire $rgentnban
>i7*'ann 'Gg &l e'lGkezett! de Jeruzsle'ben L sa&t 'aga krra L 'r tel&esen
el%ele&tette2 :gyanis a tGnyleges 'egse''istGsi %olya'atban 5al sze'Glyes %elelssGgGrl
5olt sz2 Heydri7* azt 'ondta! *ogy az Mgyosztlynak Sa %izikai lik5idls*oz se''i kze!
az %eladata tisztn rendrsGgi! te*t ebben az esetben az sszegy(&tGsre korltozdikS! Gs Sez
az Mgy ltalnossgban a Gazdasgi Gs Kzigazgatsi 9*i5atal *atskrGbe tartozikS2 =Gg
*ozz tette) a 'egse''istGs *i5atalos %edne5ekGnt egyGbkGnt a SzsidkGrdGs 5Ggs
'egoldsaS ki%e&ezGst kell *asznlni2
+os! >i7*'ann se''ikGen se' tartozott az elsk kzG! akik Hitler aran7srl
GrtesMltek2 $'int 'r e'ltettMk! Heydri7* 'r G5ek ta! 5Gl*etleg a *bor( kezdetGtl
%og5a 'unklkodott ebben az irnyban! Hi''ler edig azt lltotta! *ogy ./1# nyarn!
kz5etlenMl 9ran7iaorszg 5eresGge utn in%or'ltk a 5Ggleges S'egoldsrlS! a'i ellen
akkoriban tiltakozott2 ./1. 'r7iusa t&n! 'integy *at *naal >i7*'ann Gs Heydri7*
e'ltett beszGlgetGse eltt a Szsidk t'eges 'egse''istGse W222X a rt 'agasabb kreiben
'r ltalnosan is'ert 5oltS! a'int 4i7tor Bra7k a 9M*rer kan7ellri&rl +Mrnbergben
5allotta2 Fsak*ogy >i7*'ann! akr'ennyire *iba5alan igyekezett is ezt Jeruzsle'ben
el'agyarzni! 5alban ne' tartozott a rt %elsbb kreibe! 5ele 'indig 7sak annyit kzltek!
a'ennyit bizonyos! &l krMl*atrolt %eladatai el5GgzGsG*ez 'indenkGen tudnia kellett2 $z
ala7sonyabb rang( 5Ggre*a&tk kzMl 5iszont 5alban 5olt az egyik els! akit e SszigorQan
titkosS Mgyrl in%or'ltak! a'i 'Gg akkor is StitokS 'aradt! a'ikor az Endlsung 'r
'inden rtszer5nGl Gs lla'i *i5atalnl! a rabszolgaI'unkaert *asznl iari Mze'eknGl Gs
a Ne*r'a7*tban! legalbbis a tisztek krGben! nylt szbeszGd trgya 5olt2 =indezek ellenGre
a titoktartsi elrsoknak 5olt nG'i gyakorlati *aszna2 =indazok! akik a 9M*rer aran7srl
kz5etlenMl GrtesMltek! az egyszer( Saran7s*ordozkbl Stitkok *ordozi5S lGtek el!
akiknek kMlnleges eskMt kellett tenniMk2 8$ Biztonsgi Szolglat tag&ainak! a'ely*ez
>i7*'ann 'r ./;1 ta tartozott! ettl %MggetlenMl kMln S*allgatsi %ogadal'atS kellett
tenniMk2< >zenk5Ml az Mggyel ka7solatos 'inden 'egnyilatkozs szigorQ Snyel5i
szablyozsS #<prachregelung' al) esett! s az Einsat*grupp/, nylt &elentGseit ne' sz't5a
olyan egyGrtel'( sza5ak! 'int SkiirtsS! Slik5idlsS! SgyilkolsS! a %enn'aradt
doku'entu'okban alig szereelnek2 $ gyilkossgot l7z! ktelezen *asznland ki%e&ezGs
a S5Ggs 'egoldsS! a SkiteletGsS #Aussiedlung' Gs a SkMlnleges kezelGsS
#<onderbehandlung' 5olt2 $ deortlst L *a ne' a t*eresienstadti Sregek gett&baS kerMl
ri5ilegizlt zsidkrl 5olt sz! 'ert az elszlltsukat Sa lak*ely 'eg5ltoztatsnakS
*5tk L az StteletGsS #Umsiedlung', illet5e Skeleti 'unkabe5etGsS #Arbeitseinsat* im
Isten' szakki%e&ezGsekkel illettGk! a'ibl annyi 5GgMl is igaz is 5olt! *ogy zsidkat
t'enetileg 5alban gettkba teletettek t! s egy 'eg*atrozott szzalGkuk 'unkaere&Gt
tGnyleg %el*asznltk2 KMlnleges esetek nG*a 'egk5eteltGk! *ogy a nyel5i szablyozson
kis'GrtGkben 5ltoztassanak2 gy Gldul a KMlMgy'inisztGriu' egyik 'agas rangQ
*i5atalnoka &a5asolta! *ogy a zsidk 'eggyilkolst a 4atiknnal %olytatott le5Gl5ltsban
ne5ezzGk Sradiklis 'egoldsnakS2 @a5asz 'an5er 5olt! ugyanis Szlo5kia katolikus
bbkor'nya! a'elynGl a 4atikn inter5enilt! a zsidtr5Gnyek 'eg*ozatalnl a n7ik
sze'Gben ne' 5olt SelGg radiklisS! 'i5el elk5ettGk azt a S%unda'entlis tG5edGstS! *ogy a
kikeresztelkedett zsidkat ki5Gtelnek tekintettGk2 +yltan 7sak a Stitkok *ordoziS
beszGl*ettek! s k is kizrlag egy's kzt2 $zonban igen 5alszn(tlen! *ogy gyilkos
ktelessGgeik *Gtkzna&ai sorn 'eg is tettGk ezt! titkrnik Gs egyGb *i5atali alkal'azottaik
&elenlGtGben edig egGszen bizonyosan ne'2 Br'ily egyGb okbl talltk is ki a nyel5i
szablyozst #<prachregelung', annak alkal'azsa igen *asznosnak bizonyult az ak7i 5Ggre
*a&tsban nGlkMlz*etetlen szer5ezetek Gs *i5atalok sz'os tagnak nyugal'a! illet5e a rend
'egrzGse sze'ont&bl2 >gyGbkGnt ter'Gszetesen a Snyel5i szablyozsS %ogalo' 'r
n'agban eu%e'iz'us 5olt! azt takarta! a'it kznsGgesen *azugsgnak ne5ezMnk2 $'ikor
ugyanis egy Stitok*ordoznakS a kMl5ilgbl Grkez e'berrel kellett tallkoznia L 'int
Gldul >i7*'annInak! a'ikor a +e'zetkzi 4rskereszt s5&7i kG5iselinek
T*eresienstadtot kellett 'eg'utatnia L! akkor a %eladat*oz 'egkata a kMln erre az
alkalo'ra szl Snyel5i szablyozstS! a'ely az e'ltett esetben azt &elentette! *ogy a
s5&7iaknak! akik BergenIBelsen kon7entr7is tbort is 'eg akartk sze'lGlni! be kellett
beszGlnie! *ogy ott Gen t%usz&r5ny trt ki2 4Ggered'Gnyben a nyel5i szablyozsok e
rendszere ne' azt a 7Glt szolglta! *ogy a 'egse''istGs szakGrtit 5akk tegye tGnykedGsMk
ter'GszetG5el sze'ben! *ane' azt kellett 'egakadlyoznia! *ogy 'unk&uk! illet5e a
gyilkossgrl Gs *azugsgrl 5allott rGgi! Snor'lisS nGzeteik kzG egyenlsGg&elet tegyenek2
>i7*'annt a kz*elyek Gs %rzisok irnti %ogGkonysga! 5ala'int a nor'lis %ogal'azsra
5al kGtelensGge ter'Gszetesen a Snyel5i szablyozsokS idelis alany5 tettGk2
>z a rendszer ersze ne' 5olt *er'etikusan elzr5a a 5alsgtl! s ezt >i7*'ann
ide&ekorn 'eg is taasztalta2 >lutazott Cublinba! Gs a nyel5i szablyozs szerint *asznlta az
7Endlsung7 szt! e &elsz5al igazoland Stitok*ordozS 'i5oltt! illet5e azt! *ogy Heydri7*
'egbzott&a2 Hiszen Odilo Globo7nik <<GBrigadef8hrer, BG7s egykori Eauleitere
ter'Gszetesen 'r 'indenrl tudott! >i7*'ann 'egbzsa te*t ne' arrl szlt! *ogy Sa
zsidk %izikai 'egse''istGsGnek titkos aran7st sze'Glyesen nyQ&tsa neki tS! a'int azt a
5d tG5esen %eltGtelezte2 $zt! *ogy a 5d 'ily ke5GssG is'erte ki 'agt a Har'adik
Birodalo' bMrokratikus labirintusban! taln 'Gg &obban igazol&a az az llts! 'iszerint
@udol% Hss! $us7*,itz aran7snoka is >i7*'anntl GrtesMlt az Endlsungr+l kiadott 9M*rerI
aran7srl2 >z esetben azonban a 5Gdele' arra *5ta %el a %igyel'et! *ogy Sezt 's
bizonytGkanyagok ne' t'aszt&k alS2 Hss! akinek a 5allo'st a 5d 'inden 's
ontban igen ko'olyan 5ette! Cengyelorszgban 'egtartott erGben azt 5allotta! *ogy a
aran7sot ./1. &Qniusban egyenesen Hi''lertl kata! >i7*'annInal 7sak bizonyos
SrGszleteketS beszGltek 'eg2 >'lGkirataiban aztn azt lltotta! *ogy e rGszletek Sa gz
*asznlatrlS szltak L a'it >i7*'ann *e5esen tagadott2 4alszn(leg igaza is 5olt! ugyanis
's %orrsok is ellent'ondanak ennek a 5ltozatnak2 8Hss ki&elentGseinek 'egbz*atsgt
illeten lsd 'Gg @2 3endor%) rder und Ertnordete, WHa'burg! ./0.X< >i7*'annInak
5alszn(leg ne' 5olt kze a *alltborokban *asznland gz*oz! a 'egse''istGsre
5onatkoz aran7sokat a tborok aran7snokai szban 5agy rsban a N4H$Itl katk!
5agy a 9*i5atal 5ezet&Gtl! Os,ald 3o*l Ibergruppenf8hrert.l 5agy @i7*rd GlM7ks
Brigadef8hrert.l, Hss kz5etlen %nkGtl2 >i7*'ann Gs Hss SrGszletekreS kiter&ed
rendszeres 'egbeszGlGseinek trgya a tbor lkaa7itsa 5olt) *ny 5onatrako'nyt kGes
$us7*,itz *etente elnyelni! esetleg a lGtest'Gnyek b5tGsGrl trgyal*attak 'Gg2 $'ikor
>i7*'ann Cublinba Grkezett! Globo7nikigen elzGkenynek bizonyult! egy beosztott&5al
egyMtt krbe5ezette >i7*'annt2 4Ggig'entek egy erdei Qton! &obb szGlGn kznsGges *z llt!
a'elyben 'unksok laktak2 $ rendrsGg egy szzadosa 8taln 'aga F*ristian Nirt* %elMgyel
(Nriminal,omissar3! aki a 9M*rer kan7ellri&nak irnytsa alatt a Sgygyt*atatlan betegekS
elgzostsnak te7*nikai oldalGrt 5olt %elels< ksznttte t! 'a&d el5ezette nG*ny ar
deszkabarakk*oz2 >i7*'ann lerta! a'int Nirt* a szzados SkznsGges! brdolatlan! W222X
dur5a *angon! *ogy Qgy 'ond&a'! idegen5ezett &tszott)
6tt 'a&d egy! egy orosz tengeralatt&r 'otor&a %og dolgozni! Gs a 'otorgzokat ide
5ezetik 'a&d be! a'elyek 'eg'Grgezik 'a&d a zsidkat2 >z sz'o'ra is szrny(sGges 5olt2
?n ne' 5agyok olyan robusztus ter'Gszet(! aki! 'ond&uk! ilyen dolgokat 'inden reagls
nGlkMl W222X el tud 5iselni2 Ha 'a egy ttong sebet ltok egy e'beren! ne' tudok odanGzni2
?n az e'bereknek e**ez a kategri&*oz tartozo'! gyakran 'ondtk is rla'! *ogy ne'
le*etett 5olna or5os belle'2 =Gg 'a is tudo'! *ogyan kGzelte' kGszer(en el a dolgot! Gs
5ala*ogy tel&esen elgyengMlte'2 =int*a 5ala'ilyen izgal'as dolgot *agyta' 5olna a *ta'
'gtt! a'i ugye 'indenki5el el%ordul! s utna egy *alk bels re'egGs! 5agy 5ala'i
*asonl %ogott el2S
+os! 'ost 'Gg szeren7sG&e 5olt! egyelre 7sak a leend szGn'onoZidIka'rk
elkGsztGsGt 'utattk 'eg neki Treblinkban! a *at keleti *alltbor egyikGben! a*ol e'berek
szzezreinek kellett 'eg*alniuk2 +e' sokkal ez utn az Qt utn! 'Gg ugyanazon G5 szGn
kz5etlen %nke! =Mller a birodalo'ba Q&onnan inkororlt Nart*egau
'egse''istkzont&ba kMldte insek7ira2 $ kul'*o%i 8lengyelMl F*el'no< *alltborba
kellett te*t utaznia! a*ol ./11Iben tbb 'int ;## ###! >ura 'inden t&rl Grkez zsidt
gyilkoltak 'eg! akiket elzleg a tdzi gettba Steletettek tS2 $z ak7i itt 'r tel&es er5el
za&lott! igaz! 's 'dszerekkel L gzka'rk *elyett elgzost te*erautkat *asznltak2
>i7*'ann a k5etkezket ltta) a zsidkat egy nagy *elyisGgbe tereltGkT 'egaran7soltk!
*ogy 5etkzzenek leT egy te*eraut llt kz5etlenMl a tere' a&ta&a elG! a 'eztelen zsidknak
be kellett szllniuk2 $z a&tkat lezrtk! a te*eraut elindult2 $ kGrdGsre! *ny e'ber %Grt be!
>i7*'ann Jeruzsle'ben gy 5laszolt) S+e' tudo' ontosan 'eg'ondani2 =Gg 7sak
odanGzni se' tudta'! egGsz id alatt ne' nGzte' oda2 +e' tudta'! ne' Wsi7YX! elege' 5olt2
$z M5ltGs! Gs! Gs! tQlsgosan izgatott 5olta'! Gs gy to5bb2 >l'ondta' &elentGse'ben
=Mllernek is2 +e' sok *aszna 5olt a &elentGse'bl2 :tna a ko7si utn 'ente' L 'inden
bizonnyal az ottani e'berek egyikG5el! aki is'erte az utat! Gs akkor ltta' a
legborzasztbbat! a'it addig Glete'ben ltta'2 $ ko7si egy *osszQks rok 'entGn *aladt!
kinyitottk az a&tkat! Gs *ullkat dobltak ki%elG! akik 'int*a 'Gg Gltek 5olna! olyan
*a&lGkonyak 5oltak 'Gg a tag&aik2 Bedobltk ket az rokba! s 'Gg 'ost is lto'! a'int egy
7i5il %og5al ki*Qzza a *ullk %ogait2 +e' brta' 'r to5bb! beugrotta' az autba2 W222X
rkat Ml*ette' ott Waz autbanX anGlkMl! *ogy a so%rrel egy szt is 5ltotta' 5olna2 >lege'
5olt2 KGsz 5olta'2 =Gg arra e'lGksze'! *ogy egy ottani or5os! %e*Gr kenyben! azt 'ondta!
nGzzek be egy kuku7skln! *ogyan 5oltak benn a ko7siban2 =egtagadta'2 +e' tudta'! ne'
tudta' se''it se' 'ondani! el kellett 'enne'S2
+e' sokkal kGsbb 'Gg sokkal nagyobb szrny(sGget kellett 5GgignGznie2 $kkor! a'ikor
=Mller 9e*Groroszorszgba! =inszkbe kMldte a k5etkez sza5akkal) S=inszkben agyonl5ik
a zsidkat! &elentGst kGrek! *ogyan is za&lik ez2S =inszkbe utazott te*t! s eleinte Qgy t(nt!
ezQttal G brrel 'egQssza! 'ert a'ikor 'egGrkezett! Sa dolog 'r 5Gget Grt! 'a&dne' 5Gget
Grt L Gn 'aga' rettenetesen rMlte' ennek2 Pe a'ikor odaGrte'! 'Gg Gen lt*atta'! a'int
%iatal l5Gszek W222X *all%e&&el a aroli&ukon! 7Glba lttek az rokban %ek5 *ullk koonyira
W222X Belttek Gs ltta' egy nt *tra7sa5arodott karokkal! Gs akkor re'egni kezdett a tGrde'
Gs elt(nte'S2
=inszkbl 5issza%elG utaztban egy *irtelen tlettl 5ezGrel5e 'egllt Ce'bergben
8C,,<2 $z tlet eleinte ki5lnak t(nt! 'ert a'ikor 'egGrkezett az egykor osztrk 5rosba!
'egltta Saz els bartsgos kGetS a sok Sszrny(sGgS utn! ne5ezetesen Sa lyaud5ar
GMletGt! a'elyet 9eren7 Jzse% 7sszr uralkodsnak *at5anadik G5%ordul&ra GtettekS2 >
korszak neki! >i7*'annInak! 'indig nagyon ked5es 5olt! 'i5el a szMli *zban oly sok
r'teli dolgot *allott rla! tbbek kztt azt! *ogy 'osto*aany&a rokonsga 85ilgosan utalt
r! *ogy a 7sald zsid grl 5an sz< 'ilyen &lGtben! nagy tekintGlynek r5end5e Glt
akkoriban2 $ lyaud5ar GMletGnek lt5nya el(zte nyo'aszt Gl'Gnyeit! 'Gg Jeruzsle'ben
is arlGkos rGszletessGggel %el tudta idGzni! *ogy Gldul 'ilyen szGen 5GstGk be a &ubileu'
G5sz't Gs 'Gg sok 'inden 'st2 Pe a'ikor leg&obban Grezte 'agt a szG Ce'bergben!
elk5ette azt a nagy *ibt! *ogy %elkereste az SS *elyi aran7snokt) S6gen! 'ondo' neki! ez
5alban szrny(! a'it erre%elG '(5elnek! a %iatal e'bereket szadist5 ne5elik W222X Hogyan
le*etsGges ezU >gyszer(en odau%%antani L egy nre Gs gyerekekreU Hogyan le*et eztU L
kGrdeze'2 >zt ne' le*et2 $z e'berek 5agy 'egrMlnek! 5agy szadistkk 5lnak2 $ 'i sa&t
e'bereink2S
Sa&nlatos 'don kiderMlt! *ogy Ce'bergben Gen ugyanazt 7sinl&k! a'it =inszkben2
4endGglt&a nagyon is sz5esen 'utatta 'eg neki ezt a lt5nyossgot! br >i7*'ann
*atrozottan rblta ki'enteni 'agt2 Hiba) SOtt 's szrny( dolgokat ltta'2 Ott 5olt egy
rok! de 'r bete'ettGk2 =int egy ge&zr W222X egy 5Grsugr %akadt ki onnan2 6lyes'it se'
ltta' 'Gg2 >lege' lett a 'egbzsbl! 5isszautazta' Berlinbe! Gs &elentGst tette' =Mller
Gruen%M*rernek2S
S 'Gg ez se' 5olt elGg2 >i7*'ann kGrte ugyan) SKMld&n 's5alakit ilyen *elyekre2
4alaki robusztusabbat W222X ?n sose' 5olta' katona2 4annak elegen! akik br&k az ilyes'it2
$zok ne' borulnak ki2 ?n ne' bro' ezt nGzni! 'ondta'2 ?&szaka ne' tudok aludni2
@G'l'ai' 5annak! ne' bro'! Gruen%M*rer2 Pe ne' tette 'egS2
Kilen7 *naal kGsbb =Mller is'Gt Cublin krnyGkGre kMldte! a*ol a 'egle*etsen
serGny Globo7nik i''r be%e&ezte az elkGszMleteket2 S ez 5olt GletGben *atrozottan a
legszrny(bb lt5ny! 'ondta >i7*'ann) a'ikor 'egGrkezett! eleinte %el se' is'erte a
*elyet! a*ol ne'rGgiben 'Gg 7sak nG*ny deszkabarakk llt2 >*elyett ugyanaz a kznsGges
*angQ e'ber 'ost egy STreblinkaS %eliratot 5isel llo'sGMletet 'utatott be neki2
:gyanQgy nGzett ki! 'int br'ely tetszleges 5asQtllo's +G'etorszgban! ugyanolyan
llo'sGMletekkel! 'ellGkGMletekkel! &elzkGszMlGkekkel! rkkal Gs egyGb
lGtest'Gnyekkel) egy ontos 'solat2 S+agyon 5issza%ogta' 'aga'2 +e' 'ente' tQl kzel!
*ogy 'indent lssakY Ctta'! a'int szgesdrttal krMl5ett r'kon 'eztelen zsidk egy
7saata egy *zba W222X egy 7sarnokszer( GMletbe 'ent! elgzostsra2 Ott aztn! a'int
el'esGltGk! 'egltGk ket ezzel a L *ogy is *5&k L 7in W222X 7inkli 5agy 7insa55al W222XS
$ tGny az! *ogy >i7*'ann te*t 5alban ne' ltott tQl sokat2 +o*a tbbszr is
elltogatott a legnagyobb Gs leg*r*edtebb *alltborba! a %elsIszilGziai $us7*,itz 1# k'"
kiter&edGs( kon7entr7is tbora azonban ne' 7sak 'egse''isttborkGnt '(kdtt2 hrisi
5llalkozs 5olt! 'egkzeltleg .## ###! a legkMln%GlGbb kategrikba tartoz %ogollyal!
kztMk ne' zsidkkal Gs egyszer( kGnyszer'unksokkal! akiket ne' akartak elgzostani2
CtogatkGnt knnyedGn el le*etett kerMlni a gyilkolIberendezGseket! s Hss! aki5el
>i7*'ann ki5l 5iszonyban 5olt! 'egk'Glte t a szrny( lt5nytl2 >i7*'ann so*ase'
5olt kz5etlenMl &elen a goly ltali t'eges ki5GgzGseknGl! kzelrl so*ase' ltta az
elgzosts %olya'att! so*a ne' 5olt tanQ&a a r'kon a 'unkakGesek 8tlagosan 'inden
transzortbl "K szzalGk< ki5lasztsnak! a'i $us7*,itzban 'egelzte az el gzostst2
$zonban Gen eleget ltott a sa&t sze'G5el a**oz! *ogy a 'egse''istGs gGezetGnek
'(kdGsGt ontosan is'er&e) tudta! *ogy a gyilkossgnak kGt 'd&a 5an L az agyonl5Gs Gs
az elgzostsT tudta! *ogy az agyonl5Gs az Einsat*grupp/, %eladata! az elgzosts edig a
tborokban trtGnik gzka'rkban 5agy te*erautkban! s azt is tudta! 'ilyen ra5aszul
ki'dolt intGzkedGseket *oztak! *ogy az ldozatokat sorsukat illeten 'ind5Ggig %Glre tud&k
5ezetni2
$ rendrsGgi ki*allgatson kGszMlt *angszalagokat! a*onnan a %enti idGzetek szr'aznak!
a brsgon a szz*uszonegy MlGsbl a tizediken &tszottk le! a 'a&dne' kilen7 *naig tart
er kilen7edik na&n2 $ 5allo'sok kzMl! a'elyek kMlns! test nGlkMli *angon szltak a
szalagokrl L duln testtelenMl! 'i5el a test! 'ely*ez a *ang tartozott! &elen 5olt ugyan! de az
t krMl5e5 5astag M5eg%alon keresztMl Qgy *atott! 'int*a testi 'i5olttl 'eg%osztottk
5olna L! egyet se' 5itatott se' ! se' a 5Gdele'2 Pr2 Ser5atius ne' tiltakozott! 7sun annyit
&egyzett 'eg! *ogy kGsbb! a'ikor a 5Gdele'G lesz a sz! is idGz 'a&d a brsgnak a
5dlott rendrsGg eltt tett 5allo'saibl! de gGretGt ne' tartotta be2 $z e'bernek az 5olt az
GrzGse! *ogy akr rgtn 'egtart*atn zr 5GdbeszGdGt is! *iszen a tGnyllsok
'egllatsa a 5dlottal sze'ben e StrtGnel'i erbenS tel&esnek t(nt! 'inden! a'i az
eltGlGsG*ez szMksGges! kGtsGgtelenMl bizonytottnak ltszott2 +os! az Mgy 5aldi tGnyeiben! az
>i7*'ann ltal 5alban elk5etett 7selek'Gnyekben L 'Gg *a ne' is az sszesben! a'ellyel
az lla'MgyGsz 'eg5dolta t L ne' is kGtelkedett so*a senkiT s ne'7sak azGrt! 'ert 'r
&5al a er kezdete eltt kzis'ertek 5oltak! *ane' 'ert >i7*'ann is Q&ra Gs Q&ra beis'erte
ket2 8$lkal'ankGnt! a'ikor a rendrsGgi ki*allgatson r akartk 5enni olyan dolgok
beis'erGsGre! a'elyeket ne' k5etett el! 5agy 'r ne' e'lGkezett r&uk! azt 'ondta az t
ki*allgat tisztnek! 'inden to5bbi nGlkMl beis'ernG! *a igaz lenne! *iszen ontosan tud&a!
ne' 5r*at 'st! 7sak a *allt! s ne' Grti! *ogy 'indez 'ire lenne &) S+eke' Qgyis elGg 5an
a ro5so'onS2 Pe 'i5el az ldozatok elszlltst intGzte! s ne' a 'eggyilkolsukat!
legalbbis %or'lis &ogi sze'ontbl egy kGrdGs 'Gg nyit5a 'aradt) az a kGrdGs! *ogy tudtaI
e! 'it 7sinl! s *ogy kGes 5oltIe 'egtGlni 7selek'Gnyeinek szrny(sGgGt! te*t *ogy &ogilag
%elelssGgre 5on*atIe! eltekint5e attl a tGnytl! *ogy klinikailag tel&esen besz't*at 5olt2
=indkGt ontra ozit5 5lasz szMletett) ltta azokat a lGtest'Gnyeket! a*o5 a transzortokat
kMldtGk! s a sokktl 'a&dne' eszGt 5esztette2 :tolsnak 'aradt 'inden kGrdGs
legnyugtalantbbika! a'elyet a brk s %kGnt a tr5GnyszGk elnke tbbszr is %ltett) S4anIe
5ala'i a 5dlottnak a brsg! illet5e a rendrsGg eltt tett 5allo'sban! a'i arra utal! *ogy a
zsidk 'egse''istGse ellenkezett a lelkiis'eretG5elUS >z ersze 'orlis kGrdGs 5olt! s le*et!
*ogy a 5lasz &ogilag ne' 5olt rele5ns2
$ tGnylls tisztzsa utn &ogilag 'r 7sak kGt tisztzand kGrdGs 'aradt2 >lszr) %el
le*etIe 'enteni t a bMntet&ogi %elelssGg all annak a tr5Gnynek a tizedik 7ikkelye ala&n!
a'elynek ne5Gben beereltGk! 'ert 7selekedeteit azGrt k5ette el! S*ogy elkerMl&e az t
%enyeget azonnali *alltSU =sodszor edig) *i5atkoz*atottIe olyan krMl'Gnyekre!
a'elyeket a tr5Gny tizenegyedik 7ikkelye eny*tkGnt sorol %el) 'indent 'egtettIe! *ogy
Seny*tse a b(n7selek'Gny k5etkez'GnyeitS! 5agy SszndGkosanS Qgy 7selekedettIe! *ogy
Sel*rtsa a 'Gg sQlyosabb k5etkez'Gnyeket! 'int a'elyek a b(n7selek'Gnybl
szr'aztakSU 8$ n7ikat Gs 7inkosaikat bMntetend ./K#2 G5i tr5Gny tizedik Gs tizenegyedik
7ikkelyGt nyil5n5alan a zsid SkollabornsokraS 5al tekintettel *oztk 'eg2 $ tGnyleges
'egse''istGsi %olya'atban 'indenMtt rGszt 5ettek zsid <onder,ommand+, WkMlnleges
kMlnt'GnyekX! a'elyek bMntetend 7selek'Gnyeket k5ettek el! *ogy 'agukat 'entsGk a
kz5etlen Glet5eszGlybenT illet5e a zsidtan7sok Gs a zsid 5ezetk azGrt kooerltak! 'ert
azt gondoltk! ezltal 'egakadlyoz*at&k a sQlyosabb k5etkez'Gnyeket2< >i7*'ann
esetGben sa&t 5allo'sai szerint 'indkGt esetben egyGrtel'(en negat5 5olt a 5lasz2 >gyszer
ugyan azt 'ondta! *ogy egyetlen 5lasztsi le*etsGge az ngyilkossg lett 5olna! de ez
*azugsgT tud&uk! 'ilyen 'egleen egyszer( 5olt a 'egse''istett alakulatok tag&ainak
el*agyni szolglati *elyMket! anGlkMl *ogy ennek r&uk nGz5e ko'olyabb k5etkez'Gnyei
lettek 5olna2 8$ nMrnbergi doku'entu'anyagban Segyetlen bizonytott eset se' szereel!
a'elyben egy SSItag a gyilkossgi aran7s 'egtagadsa esetGn 'aga kerMlt 5olna
ki5Ggzosztag elGS WHerbert Jger) Betrachtungen *um EichmannGFro*eK Nriminologie und
<trafrechtsreform, ./0"!;b12X2< $ erben 'agban edig a 5Gdele' rendelkezGsGre llt egy
tanQ! 5on de' Ba7*IBele,ski 5allo'sa) S$ le*etsGg! *ogy 5alaki 'egbzatsa tel&estGse
all egy t*elyezGsi kGrele''el kibQ&&on! adott 5olt2 >gyes esetekben bizonyos
rendszablyokkal ugyan sz'olni kellett! de Glet5eszGllyel se''ikGen se'2S >i7*'ann
'aga se' ragaszkodott kMlnsebben e 'eg&egyzGsG*ez! 5alszn(leg ne' is gondolta sz
szerint2 3ontosan tudta! *ogy egyltaln ne' 5olt a'a bizonyos katona klasszikus Sne*Gz
*elyzetGbenS! aki Ia'int azt Pi7ey 'ond&a *ressG 5lt Al,otm)ny0og)na, egy *elyGn L adott
esetben Segy *adbrsg ltal goly ltali *allra tGltet*etik! *a egy aran7sot 'egtagad! egy
eskMdtbrsg ltal edig akaszt%ra! *a a aran7snak engedel'eskedikS2 =indenesetre
>i7*'ann az SS tag&akGnt so*a ne' kerMlt 5olna *adbrsg elG! *ane' rendrsGgi Gs SSI
brsg elG lltottk 5olna2 $ brsg eltt tett utols 'eg&egyzGsGben >i7*'ann beis'erte!
*ogy akadt 5olna olyan MrMgy! a'ely kibQ5t &elent*etett 5olna! 'sok kerestek is ilyet) S$z
egyes e'berek titokban Gen eloldalog*attak2 Pe Gn ne' tartozta' azok kzG! akik ezt
'egenged*etnek tartottk2S $ BelMgy'inisztGriu' zsidre%erensGnek! Csener
osztly5ezetnek a Gld&t *ozta %el! aki elnysebbnek tartotta a S7sendes ellenzGkbeS
5onulst! a*ol aztn a SBirodal'i Kzigazgatsi Brsg &l %izetett br&akGnt szolglta
9M*rerGtS2 S6lyen *t a ro'inensek 7i5il kurzsi&a2S $z esetleges nylt aran7s'egtagads
*borQ utni %el%ogsa 'ese) S$z akkori krMl'Gnyek kztt az ilyes%a&ta 5iselkedGs
le*etetlen 5olt2 +e' is 5iselkedett gy senkiST sz'ra ez SelkGzel*etetlenS is lett 5olna2 Ha
bart&*oz! Hss*z *asonlan t is egy *alltbor aran7snok5 ne5eztGk 5olna ki! Sakkor
golyt rtett 5olna a %e&Gbe! *ogy a lelkiis'eret Gs a ktelessGg kon%liktust 'egold&aS2
8>l%ele&tette! *ogy a brsg Gs a rendrsGg eltt egyarnt azt 5allotta! *ogy egy ilyen aran7s
sz'ra a direkt lGsre 5al kGessGg! illet5e kGtelensGg! 5ala'int a ktelessGg kztti
kon%liktust &elentette 5olna! illet5e azt! *ogy Hss se' nkezG5el gyilkolt2 =ellesleg Hss
%iatal korban elk5etett egy gyilkossgot2 >gy bizonyos Nalter Kado,It lt 'eg! aki
lltlag Ceo S7*lagetert! a @a&naI5idGki na7ionalista terroristt! a n7ik kGsbbi ne'zeti
*sGt elrulta a %ran7ia 'egszll *atsgoknak! s ezGrt egy nG'et brsg Hsst tG5i
brtnbMntetGsre tGlte2 $us7*,itzban ter'Gszetesen ne' kellett Hssnek sa&t kezG5el
gyilkolnia2< Fsak*ogy >i7*'annt 5alszn(leg so*ase' *elyeztGk 5olna ilyen osztra! 'ert
aki a Har'adik Birodalo'ban Saran7sokat ad Gs engedel'eskedik! az tud&a! *ogy egy
e'bertl 'it 5r*at elS2 +e'! ne' 5olt kz5etlenMl %enyeget Glet5eszGlyben2 _! aki oly
bMszke 5olt arra! *ogy S'indig 'egtette a ktelessGgGtS! 'inden aran7snak
engedel'eskedett! a'int azt az eskM&e 'egk5etelte! ter'Gszetesen nagy %radsggal
igyekezett Sa %eladatbl add k5etkez'GnyeketS sQlyosbtani! s ne' edig eny*teni!
*iszen az egyenl lett 5olna a szabotzzsal2 >gyetlen Seny*t krMl'GnykGntS azt *ozta %el!
*ogy %eladata tel&estGse kzben igyekezett a S%elesleges ke'GnysGget le*etsGg szerint
elkerMlniS2 Tel&esen %MggetlenMl attl! *ogy ez igaz 5oltIe 5agy se'! s *ogy egy ilyen szrny(
Mgyben e korltozst egyltaln eny*t krMl'Gnynek le*etIe tekinteni L ez az Gr5 'r 7sak
azGrt is roskatag! 'ert szolglati elrsban *angsQlyozottan szereelt a S%elesleges
ke'GnysGg elkerMlGseS2
Rgy 'iutn a tr5GnyszGk eltt 'agneto%onrl le&tszottk >i7*'ann addigi 5allo'sait! a
*allos tGlet &ogilag tula&donkGen kGszen is llt! *a eltekintMnk attl! *ogy az izraeli
tr5Gny ..2 7ikkelye ala&n a S%elsbb aran7sotS eny*t krMl'GnykGnt %igyele'be le*etett
5olna 5enni2 >zt a le*etsGget azonban ne'igen 5ettGk %igyele'be2 $ 5Gdele' se' %elsbb
aran7sra! *ane' Sszu5erGn aktusraS *i5atkozott! s ennek ala&n a 5dlott %el'entGsGt kGrte2
Pr2 Ser5atius ezt a stratGgit 9ritz Sau7kelnek! a +GgyG5es Ter5 'unkaerGrt %elels
tel&*atal'Q 'egbzott&nak 5Gd&ekGnt 'r +Mrnbergben is sikertelenMl alkal'azta) 5Gden7Gt!
aki lengyelorszgi zsid 'unksok tzezreinek 'eggyilkolsGrt 5olt %elels! ./10Iban
+Mrnbergben %elakasztottk2 $ Sszu5erGn aktusokS! 'elyeket a nG'et igazsgszolgltatsban
&elle'z 'don Str5Gnyen %elMl llnakS 5agy Selbrl*atatlannakS de%inilnak
#gerichtsfreie, 0usti*lose Hoheitsci,te', az lla' Sszu5erGn *atal'nak gyakorlsnS
nyugszanak 8>2 F2 S2 Nade in) British 5ear Boo,for Qnternational ;aw, ./;1<! Gs ezltal tel&es
'GrtGkben kiesnek a &og *atskrGbl! ellenben a aran7sok Gs rendelkezGsek L legalbbis
el'Gletileg L &ogi kontroll alatt llnak2 Ha >i7*'ann 7selek'Gnyeit szu5erGn aktusoknak
tekintettGk 5olna! akkor egyetlen %elettesGt L legke5GsbG 'agt az lla'%t! Hitlert L se'
tGl*ette 5olna el a 5ilg egyetlen brsga se'2 $ Str5GnykezGs %elett ll szu5erGn aktusS
el'Glete oly ki5lan illett dr2 Ser5atius 5ilgkGGbe! *ogy senki se' 7sodlkozott
kMlnsebben! a'ikor itt 'Gg egyszer rblkozott 5eleT 'egleetGst usztn az okozott!
*ogy az tGlet %elol5assa utn Gs a bMntetGs 'GrtGkGnek ki*irdetGse eltt eny*t krMl'Gnyt
&elent Gr5kGnt ne' *i5atkozott a S%elsbb aran7sraS2 =indenesetre a er %olyt to5bb! akkor
is! a'ikor &ogilag 'r tbbGIke5GsbG eldlt2 Bizonyos Grtele'ben 'Gg *ls is le*etett az
e'ber! *ogy a nor'lis bMnteterekkel ellentGtben itt ne' kellett a bMntet&ogi el&rssal
kz5etlen ka7solatban ne' ll 5allo'sokat irrele5nskGnt Gs &elentGktelenkGnt 'ellzni2 $
dolgok ugyanis ne' 5oltak olyan egyszer(ek! 'int a*ogy azt a tr5Gny*ozk kGzeltGk2 Br
&ogilag 5alban nin7sen &elentsGge! de olitikailag 'Ggis nagyon Grdekes 5olt 'egllatani!
'ennyi idre 5an szMksGge egy nor'lis e'bernek! *ogy a b(nzGssel sze'beni 5eleszMletett
irtzst le5etkezze! s 'ikGnt 5iselkedik egyes esetekben! *a azt a ontot 'r elGrte2 >
kGrdGsre $dol% >i7*'ann esete olyan 5laszt adott! a'i 5ilgosabb Gs ontosabb 'r ne' is
le*etett 5olna2
+e' sokkal a keleti 'egse''istkzontokban tett els *i5atalos ltogatsa utn! ./1.
szete'berGben szer5ezte 'eg >i7*'ann az els t'eges deortlst +G'etorszgbl Gs a
rotektortusbl! eleget tG5e Hitler Hi''lernek kinyil5ntott Sk5nsgnakcc! aki a
birodal'at olyan gyorsan! a'int az 7sak le*etsGges! 0udenreinna, szerette 5olna ltni2 $z els
nagy transzorttal ssze%MggGsben! a'ely "# ### @a&naI5idGki zsidbl Gs K### 7ignybl
llt! 5ala'i egGszen kMlnleges trtGnt2 >i7*'ann! aki so*a ne' *ozott nll dntGseket! aki
'indig rendk5Mli 'don Mgyelt! *ogy aran7sokkal S%edezze 'agtS! 'ost Sels alkalo''al
Gs egyben utols alkalo''alS olyas'it kezde'Gnyezett! a'i ellentGtes 5olt a kiadott
aran7sokkal) az e'bereket ne' @igba 5agy =inszkbe! a 'egszllt orosz terMletekre kMldte!
a*ol az Einsat*grupp/, azonnal agyonlttGk 5olna ket! *ane' a tdzi gettba irnytotta!
a*ol! a'int azt is tudta! addig 'Gg ne' trtGntek elkGszMletek a 'egse''istGsre!
5Gl*eten azGrt! 'ert a gett aran7snoka! egy bizonyos gbel*r kor'nytan7sos is'erte
annak a rend&Gt Gs 'd&t! *ogy a S'aga zsidiblS 'ikGnt *Qzzon risi *asznot2 8>gyGbkGnt
az els gettt Cdzban *oztk lGtre! s ezt lik5idltk utolskGntT azok! akik idkzben
betegsGg 5agy az G*ezGs k5etkeztGben ne' *altak 'eg! egGszen ./11 nyarig Gletben
'aradtak2< > dntGse >i7*'annt ne*Gz *elyzetbe *ozta2 $ gett t'5e 5olt! s gbel*r Qrnak
se' ked5e ne' 5olt az Q&onnan Grkeziket be%ogadni! se' *elye! a*o5 te*ette 5olna ket2
Olyannyira dM*be gurult! *ogy Hi''lernGl anaszt e'elt! 'ert >i7*'ann t Gs az e'bereit
Sa 7ignyoktl tanult lkue7trMkkkkelS 7sata be2 Pe Hi''ler Gs Heydri7* %edeztGk
>i7*'annt! az esetet *a'ar 'egbo7stottk Gs el is %ele&tettGk2
>lssorban azonban 'aga >i7*'ann %ele&tette el! aki a rendrsGgi ki*allgatson Gs a
kMlnbz e'lGkirataiban egyszer se' e'ltette2 $'ikor 5Gd&e az eset doku'entu'ai
ala&n a tanQk e'el5GnyGn az Mgyrl kikGrdezte! ragaszkodott a**oz! *ogy akkoriban
S5lasztaniaS kellett2 S$ %nk'tl els alkalo''al Gs egyben utols alkalo''al W222X kGt
le*etsGget kata'! 'Ggedig elszr Citz'annstadtot WCdzX! s *a ott roblG'k addtak
5olna! akkor keletre2 +a 'ost azt 'ondta'! ltta' az elkGszMleteket! Gs ezeknek az
elkGszMleteknek az ala&n el*atrozta'! *ogy ezt az e5akulst Citz'annstadt
7Glllo'skGnt erszakolo' ki2S
$ 5Gdele' az esetet annak bizonytGkakGnt szerette 5olna lttatni! *ogy >i7*'ann a'ikor
7sak tudott! zsidkat 'entett 'eg L a'i nyil5n5alan ne' 5olt igaz2 $ 5dl! aki kGsbb
ugyanezen eset 'iatt keresztkGrdGsek al 5etette! Qgy rblta az Mgyet interretlni! 'int*a
>i7*'ann 'inden egyes transzort 5Ggleges rendeltetGsGrl 'aga dnttt 5olnaT te*t arrl
dnt*etett! *ogy egy transzortot a *allba kMldIe 5agy se' L a'i szintGn ne' 5olt igaz2
>i7*'ann sa&t 'agyarzata! 'iszerint se''ikGen se' a aran7s ellenGben 7selekedett!
*ane' 7sak ki*asznlta a SkGt le*etsGgS kzti 5laszts elnyeit! ugyan7sak ne' 5olt igaz2
3ontosan tudta ugyanis! *ogy Cdzban ne*GzsGgekkel kell sz'olnia! aran7sa te*t
egyGrtel'( 5olt) a 7Glllo's =inszk 5agy @iga2 +o*a >i7*'ann az egGsz Mgyet tkGletesen
el%ele&tette! 'Ggis kGtsGgtelenMl ez 5olt az egyetlen alkalo'! a'ikor 5alban 'egrblta
zsidk GletGt 'eg'enteni2 Fsun *ro' *Gttel kGsbb azonban! a'ikor egy Heydri7* ltal
3rgba ssze*5ott Grtekezleten 5ett rGszt! >i7*'ann 'r &obb beltsra tGrt! be&elentette)
S+ebe Gs @as7* <<GBrigadef8hrere, a *ad'(5eleti terMleten a ko''unista %oglyok tborba
Wte*t az orosz ko'isszrokGba! akiket az Einsat*grupp/, a *elysznen azonnal lik5idltakX
zsidkat is %el5e*etnekS! s ebben a kGrdGsben a *elyrsGgek aran7snokai5al 'r
S'egegyezGsre &utottS2 $z Grtekezleten *angsQlyozottan %oglalkoztak a ldzi roblG'5al! s
5GgMl el*atroztk! *ogy a birodalo'bl 8$usztrit! 5ala'int Fse*I Gs =or5aorszgot is
beleGrt5e< K# ### zsidt @igba Gs =inszkbe! te*t kz5etlenMl az Einsat*grupp/,
'(kdGsGnek *elysznGre deortlnak2 gy 'ost 'r taln 'eg5laszol*at&uk Candau br
kGrdGsGt! a'ely a er szinte sszes 'eg%igyel&Gben %el'erMlt! ne5ezetesen *ogy a 5dlottnak
5a&on 5oltIe lelkiis'erete2 $ 5lasz egyGrtel'(nek ltszott) igen! >i7*'annInak 5olt
lelkiis'erete! s lelkiis'erete krMlbelMl nGgy *Gtig Qgy is '(kdtt! a*ogyan ezt nor'lis
esetben el le*etett 5rniT ezutn azonban 'integy 'eg%ordult! Gs Gen ellenkez 'don
kezdett '(kdni2
A' lelkiis'erete 'Gg azokban a naokban Gs *etekben is! a'ikor nor'lisan '(kdtt!
igen7sak korltozottak kzt Gr5GnyesMlt2 +e' szabad el%ele&tenMnk! *ogy 'r *naokkal
azeltt! 'ieltt a 9M*rerIaran7srl GrtestettGk 5olna! ontosan is'erte az Einsat*grupp/,
gyilkos ak7iit! tudta! *ogy az orosz %unk7ionriusokat 8a Sko'isszrokatS< kz5etlenMl az
ar75onalak 'gtt agyonl5ik! *ogy az egGsz lengyel Grtel'isGget! Hitler direkt5it k5et5e!
Snyugodtan ki le*etett irtaniS! Gs a *elyi zsid lakossg egGszGt t'egesen le'Gszroltk2
=inde'ellett ugyanezen G5 &Qliusban! nG*ny *Gttel azeltt! *ogy Heydri7* 'ag*oz
rendelte! 'e'orandu'ot kaott egy Nart*egauban llo'soz SSItagtl! a'elybl
'egtud*atta) S$ k5etkez tGlen %ennll annak a 5eszGlye! *ogy az sszes zsidt ne' tud&uk
'r tllni2 Ko'olyan 'eg%ontoland! ne' az lenneIe a leg*u'nusabb 'egolds! *a a
zsidkat! a'ennyiben ne' 'unkakGesek! 5ala'ilyen gyorsan *at szerrel elintGznGnk2
=indenesetre kelle'esebb lenne! 'int *agyni ket G*en usztulniS2
$ Sked5es >i7*'ann ba&trsnakS szl ksGrle5Glben a %elad *ozz%(zi! Se dolgok
rGszben %antasztikusnak t(nnek! de v/lem/nyem s*erint tula0don,/ppen ,ivitele*het.,6. A
'egenged szerkezet *asznlata 'utat&a! *ogy a le5Gl r&a 'Gg ne' is'erte a 9M*rer
lGnyegesen S%antasztikusabbS aran7st! de az lt*at! *ogy a aran7s ekkoriban 'r igen7sak
a le5egben lgott2 >i7*'ann ezt az iro'nyt so*a ne' e'ltette! s 5alszn(leg akkoriban a
legkisebb *atssal se' 5olt r2 $ &a5aslat ugyanis 7sak a Skeleti zsidkatS #Ist0uden' Grintette!
ne' edig a birodalo'ban! illet5e 's nyugatIeurai orszgokban Glket2 $ gyilkossg 'int
olyan nyil5n5alan so*a ne' nyo'asztotta >i7*'ann lelkiis'eretGt! az 7sak arra a
gondolatra 'ozdult 'eg! *ogy nG'et zsidkat! akiket 'aga is is'ert! szintGn
'eggyilkolnak2 =egrblta ezt a brsgnak is el'agyarzni) SSo*a ne' tagadta'! *ogy
tudta'! *ogy az Einsat*grupp/, gyilkolsra katak aran7sot! de azt ne' tudta'! *ogy a
birodalo'bl keletre szlltott zsidkat ugyanilyen intGzkedGseknek 5etik al2S
=Gg akkor is 'tottk n'agukat! a'ikor a 9M*rerIaran7sot 'r 'egkatk! S'ert a
dolog olyan szokatlannak t(nt sz'unkraS! Gs e'iatt SQgy 5GltMk! *ogy a birodalo'bl
szr'az zsidkat 'a&d ne' gy kezelikS2 Joga 5olt a S'iS *asznlatra! *iszen ugyangy
'(kdtt Gldul az Sreg *ar7osnakS! a 'egszllt Oroszrszg Eeneral,omissar0)na,,
Nil*el' KubGnak a lelkiis'erete is! aki %el*borodott! a'ikor a 4askereszttel kitMntetett
nG'et zsidk SkMlnleges kezelGsreS =inszkbe Grkeztek2 =i5el Kube ontosabban tudott
%ogal'azni >i7*'annInl! az sza5aibl ki*'oz*at&uk! 'i is 'e*etett 5Ggbe >i7*'ann
%e&Gben azokban a naokban! a'ikor lelkiis'erete 'Gg gytrte2 Kube sza5ai5al te*t) S?n
bizonyosan ke'Gny 5agyok! Gs kGszen llok arra! *ogy a zsidkGrdGs 'egoldsban
segGdkezzek L rta %elettesGnek ./1. de7e'berGben L! de az olyan e'berek! akik a 'i
kultQrkrMnkbl szr'aznak! 7sak 'sok! 'int a %ld*zragadt! elllatiasodott *ordk2S $
lelkiis'eretnek ez a %or'&a! a'elyik a gyilkossg ellen L *a egyltaln 'egteszi L akkor
tiltakozik! *a az a S'i kultQrkrMnkbl szr'azS e'berek ellen irnyul! ne' *alt ki a HitlerI
rezsi''el! a nG'etek krGben 'Gg 'a is tart&a 'agt az a StG5es in%or'7iS! 'ely szerint
7sak a keleti zsidkat Gs a ko''unistkat! 5agyis a Sa %ld*zragadt! elllatiasodott *ordkatS
lik5idltk2 $z e%%a&ta lelkiis'eret se''ikGen se' a nG'et nG egy bizonyos rGtegGnek a
'onoliu'a2 Harry =ulis7* r&a! 'ilyen kGrdGsek t'adtak benne Salo N2 Bron
ro%esszornak a zsidsg szelle'i Gs kulturlis tel&est'Gnyeirl tett tanQ5allo'sa ka7sn)
S4a&on *a a zsidk egy kulturlatlan trzs lett 5olna! 'ond&uk olyanok! 'int a szintGn kiirtott
7ignyok! akkor a *alluk ke5GsbG lett 5olna 'egrzUS
>i7*'ann e'berek 'egse''ist&ekGnt 5agy egy kultQra szGtro'bol&akGnt llIe a
brsg elttU SB(nsebbIe egy gyilkos! *a kzben egy kultQra is oda5GszUS S a'ikor
kGrdGseit Hausner %lla'MgyGsznek %ltette! kiderMlt) SSzerinte igen L szerinte' ne'2S >
ne' olyan rtatlan kGrdGs! a'it a 'Qlttal egyMtt elte'et*etMnk2 Knnyen 'eggyz*et
bennMnket errl a "r. <trangeGlove 7'( a'erikai %il'! a'elyben 's 'don ugyanez a
kGrdGs tGr 5issza) a bo'bk %ura szerel'ese! akit ugyan egy%a&ta n7ikGnt brzolnak! azt
&a5asol&a! nG*ny szzezer e'bert 5lasszanak ki! *ogy bo'babiztos 5*elyeken tQlGlk
le*essenek L 'Ggedig intelligen7ia*nyadosuk %igyele'be5GtelG5elY
$ lelkiis'eret kGrdGsGt! a'ely*ez Jeruzsle'ben oly ne*ezen le*etett *ozz%Grkzni! a
n7i rezsi' egyltaln ne' *anyagolta el2 St! *a 'egnGzzMk a nG'et ellenlls trtGnetGt!
a'i a lelkiis'eret oly egyszer( Gs egyGrtel'( kGrdGsGnek %GnyGben %ur7sa'd oly
ko'likltnak tetszik! taln Qgy is 5Gl*et&Mk! *ogy a n7ik a lelkiis'ereti roblG'k
gyakorlati &elentsGgGt taln tQl is be7sMltGk2 $ baloldali rtok tGnyleges anti%asiszta
ellenzGkisGgGnek korai stdiu'tl 'ost eltekint*etMnk! *isz k a zsidMldzGsnek se''ilyen
&elentsGget ne' tula&dontottak! az ugyanis szerintMk 7sak a %igyel'et 5olt *i5atott elterelni a
kibontakoz osztly*ar7rlT az ltalunk trgyalt idszakban ez az ellenzGk 'r egyGbkGnt is
szinte tel&esen 'egse''isMlt! elusztult az S$Ibandk szrny( terror&ban! a kon7entr7is
tborokban Gs a Gestao in7Giben! %elsz'oldott a 'unkanGlkMlisGg az Q&ra%egy5erkezGs
k5etkeztGben bek5etkezett 'egsz(nte! illet5e a ko''unista rt Sztlin irnytotta
taktik&nak k5etkeztGben! 'elynek 'eg%elelen a rttagok t'egesen lGtek be az
+SP$3Iba! *ogy ott 'a&d Str&ai %alkGntS 5iselked&enek2 $'i 'eg'aradt L nG*ny
szakszer5ezeti 5ezet! a S*aztlan baloldalS nG*ny Grtel'isGgi&e! akik 'aguk se' tudtk!
ne' is tud*attk! ki ll 'gttMk L! az 7sak annak az sszeeskM5Gsnek a %GnyGben nyert
&elentsGget! a'ely 5GgMl &Qlius "#I*oz 5ezetett2 8Tel&es 'GrtGkben *elytelen az ellenzGket
annak ala&n 'egtGlni! *ogy *ny e'ber &rta 'eg a kon7entr7is tborokat2 $ *borQ
kitrGse eltt rengeteg olyan e'ber kerMlt kon7entr7is tborba! akiknek a leg7sekGlyebb
kzMk se' 5olt se''i%Gle ellenlls*oz L tel&esen SrtatlanokS 5oltak! 'int a zsidk!
Saszo7ilisakS! 'int a 5isszaes b(nzk! *o'oszeZulisok 5agy n7ik! akik 5ala'ilyen b(nt
k5ettek elT a *borQ ide&Gn aztn a 'r zsidktl is 'egtiszttott tborokat az egGsz 'egszllt
>urbl szr'az ellenllkkal nGestettGk be2< $z sszeeskM5k kzt 'egleen nagy
sz'ban 5oltak &elen a n7ik egykori *5ei! akik kzMl legtbben a Har'adik Birodalo'
'agas *i5atalait tltttGk be2 >llenzGkisGgMket ne' a zsidkGrdGs 5ltotta ki! *ane' a *borQ
kGrdGsG5el ka7solatban alakult ki! a 5Ggtelen lelkiis'ereti kon%liktusok edig! a'elyekkel
llandan kMszkdtek! szinte kizrlag a *azaruls Gs eskMszegGs roblG'&a krMl %orogtak2
>**ez trsult 'Gg egy 5alban 'egold*atatlan roblG'a) Hitler sikereinek ide&Gn ne'
7sa*attak le! *iszen a nG ne' Grtette 5olna! a 5eresGgek G5eiben edig a trd%Gslegenda
%elGledGsGtl tartottak2 $ legnagyobb gondot 'ind5Ggig a kosz elkerMlGse 8a
sz5etsGgeseknek SokosanS kellett 5olna 5iselkedniMk! Gs a rend *elyrelltsig! ezzel egyMtt
ersze a nG'et *adsereg ellenll kGessGgGnek 5isszanyerGsGig S'oratriu'otS kellett 5olna
*irdetniMk< Gs a olgr*borQ 5eszGlyGnek el*rtsa okozta2 $ keleten trtGntekkel
'indannyian tisztban 5oltak! de alig*a le*etett 5olna akr 7sak egyikMket is 'eggyzni arrl!
*ogy a sok szrny(sGget %igyele'be 5G5e +G'etorszg sz'ra 'Gg 'indig a nylt lzads! a
olgr*borQ lenne a leg&obb! a'i 'egtrtGn*et2 Tn a baloldalnl 'skGnt lett 5olna! de a
nG'et szo7ilde'okr7ia trtGnetGt is'er5e ebben is kGtelked*etMnk2 8$ Sszo7ialistk
szer5ezett ellenllsnakS lGtGben WHenk) 4ragdie des XA. Juli $%@@, ./10X @itter &oggal
kGtelkedik (Jarl Eoerdeler und die deutsche Miderstandsbewegung, ./K1! K;"2 o2! 0;2
&egyzetX! %kGnt Hauba7*! =ierendor%% Gs Ceber ki&elentGseit is %igyele'be 5G5e2<
3olitikailag a *elyzet Goly egyszer( 5olt! 'int a'ilyen kGtsGgbee&t) a nG'et nG
tQlnyo' tbbsGge *itt a 9M*rerben! 'Gg Oroszorszg 'egt'adsa Gs a rettegett kGt%rontos
*borQ kitrGse utn is! $'erika *adba lGGse utn is! st 'Gg Sztlingrd! Olaszorszg
kilGGse Gs a %ran7iaorszgi artraszlls utn is2 >zzel a 'assz5 tbbsGggel llt sze'ben
nG*ny L tel&esen bizonytalan! *ogy 5al&ban 'ennyi L elszigetelt! 'agnyos e'ber! akik
tkGletesen tisztban 5oltak a ne'zeti Gs 'orlis katasztr%5al! alkal'ankGnt tallkoztak is
egy'ssal! esz'Gt 7serGltek! de 'inden ter5 Gs a %elkelGs szndGka nGlkMl2 4GgMl edig ott
5olt a kGsbbi sszeeskM5k 7soort&a! akik olitikailag so*ase' &utottak egyezsGgre) a'g
Farl 9riedri7* Goerdeler az rkletes 'onar7*it t'ogatta! 'ely*ez az egykori
szakszer5ezeti 5ezet! a szo7ilde'okrata Nil*el' Ceus7*ner Sa szGles t'egek t'ogatstS
gGrte! addig a Hel'ut* 5on =oltke be%olysa alatt ll Kreisaui Kr a kGt keresztGny
%elekezet kzeledGsGrl 5itzott! a SkeresztGny egy*zak 5ilgi lla'beli isteni 'isszi&rl
beszGltekS! Gs egy%a&ta radiklis %deraliz'us 'ellett dntttek2 8$z ellenllsi 'ozgalo'
egGszGnek ./;;Itl kezdd olitikai 7sd&Grl kGszMlt! ki5lan doku'entlt! ob&ekt5
'unka Georg K2 @o'oser) 4he Jrisis of Folitical "irection in the Eerm)n Resistance to
2a*ism = Qts 2ature, Irigins, and Effects W:ni5ersity o% F*i7ago! ./KJX 7'( disszert7i&a2<
=inGl to5bb tartott a *borQ! 'inGl biztosabb 5lt a 5eresGg! a olitikai di5ergen7iknak
annl inkbb *ttGrbe kellett 5olna szorulniuk2 Vgy t(nik azonban! Ger*ard @itternek &elen
esetben is igaza 5an) gr% Klaus 5on SStau%%enberg *atrozottsga nGlkMl az ellenzGki
'ozgalo' tan7stalan asszi5itsba sMllyedt 5olnaS2 $z tartotta ket ssze! *ogy Hitlerben
SszGl*'ostS lttak! egy olyan dilettnst! aki Sa szake'berek tan7sai ellenGre egGsz
*adseregeket ldozott %elS 8*asonlan a 3er7y >rnst S7*ra'' ltal Q&ra Gletre keltett %Gl'(5elt
autodidakta legend&*oz! aki el'ulasztotta! *ogy szake'berek tan7sait kGr&e<! egy
Sel'ebetegetS! SdG'ontS S'inden gonosz 'egtestest&GtS! a'i5el az akkori idk nyel5Gn Gs
lGgkrGben tbbet is! ke5esebbet is 'ondtak! 'int *a Sb(nznek Gs bolondnakS ne5eztGk
5olna! a'i egyGbkGnt alkal'ankGnt szintGn el%ordult2 >kkoriban 'indez Sse''ikGen se'
zrta ki az SSI! illet5e rttagsgot 5agy 5ala'ilyen 'agas lla'i *i5atal birtoklstS 89ritz
Hesse<! k5etkezGskGen az sszeeskM5k krGbl ne' zrt ki sz'os olyan e'bert! akik L
Gldul Helldor% gr%! Berlin rendr%nke 8Goerdeler 'iniszterlist&a szerint a %elkelGs utn
lett 5olna a rendrsGg aran7snokaY< 5agy $rt*ur +ebe az @SH$Ibl! az Einsat*gruppe B
egykori aran7snoka L 'aguk is sQlyos b(nket k5ettek el2 St! ./1; nyarn! a'ikor a
Hi''ler 5ezGnyelte nGirt rogra' elGrte 7sQ7st! Goerdeler Hi''lert 8aki egyGbkGnt is
5ala'ennyit tudott a dolgokrl! Gs 7sak az sszeeskM5k kudar7a utn lGett %el ellenMk< Gs
Goebbelst is le*etsGges sz5etsGgesei kztt 5ette sz'tsba 8S*iszen e kGt e'ber is rGg
'egGrtette 'r! *ogy Hitlerrel egyMtt el5esztekS! a'i Hi''lerre igaz 5olt! de Goebbelsre
ne'<! 'Ggedig a 5on Kluge 5ezGrtbornagynak rt le5ele 5zlatban! a'elyben @itter szerint
Sa legszen5edGlyesebb 'don 'utat&a ki a HitlerIrezsi' irnti gy(lletGtS2 >zt ne' le*et a
katonkkal sze'beni taktikai 'eg%ontolsokkal 'agyarzni! ugyanis Kluge 8Gs @o''el<
Gen akkoriban S*atrozottan k5eteltGk annak a kGt szrnyetegnek WHi''ler Gs GringX a
'egse''istGsGt isS 8@itter<2
> %Gr%iak 'indegyike! %MggetlenMl attl! *ogy Kelet 5agy +yugat %elG 5onzdott! ne'zeti
ktdGs( 5olt! ne'zetolitikai 'eg%ontolsok Grtel'Gben 7selekedett2 S$z ./;J2 no5e'beri
5isszataszt zsidMldzGsek olitikai %el*borodstS okoztak 'inden bizonnyal tbbMkben
8@itter<! Gldul -ork 5on Nartenburg gr%ban! is de akkoriban! 'i5el zsinaggk Ggtek! az
egGsz nGet rettegGs szllta 'eg) az 6sten *zait gyQ&tottk %el! s a *5k! 7sakQgy 'int a
babonsok! 6sten bosszQ&tl %Gltek2 $ Ne*r'a7*t aran7snokait 'inden bizonnyal %elettGbb
nyo'asztotta Hitler ./1. '&usban! az orosz *ad&ratra 5onatkozan kiadott Qgyne5ezett
ko'isszraran7sa! 'ely szerint az sszes olitikai %unk7ionriust Gs ersze ter'Gszetesen a
zsidkat egyszer(en ki kellett 5Ggezni2 > krkben 'agtl Grtetden 'indenki eltGlte!
S*ogy a 'egszllt terMleteken! 5ala'int a zsidkkal sze'ben az e'berek 'egse''istGsGnek
olyan 'dszereit alkal'azzk! W222X a'elyek trtGnel'Mnkn llandan sQlyos te*erkGnt
%ognak nyugodniS 8Goerdeler<2 Pe *ogy 'indez tbbet Gs sokkal szrny(sGgesebbet &elent!
'int *ogy S*elyzetMnket Wa sz5etsGgesekkel %olytatand bGketrgyalsonX iszonyatosan
'egne*eztiS! +G'etorszg & *rne5Gt be'o7skol&a! Gs a *adsereg 'orl&t alssa 8S=it
tettek a W+aleon ellen 55ottX szabadsg*ar7ok Gs 62 4il'os bMszke seregG5elYS L kilt %el
Goerdeler az SS egyik tag&a &elentGsGt *all5a! aki Stel&es nyugalo''al 'esGlte! *ogy ]ne' tQl
szG dolog a zsidk ezrei5el telezsQ%olt rkokba gGusk5al belekaszlni! 'a&d %ldet *nyni
a 'Gg rngatz testekre^S<2 ?s *ogy 'indennek a %eltGtel nGlkMli kaitul7i L 5Gle'GnyMk
szerint Sna7ionalistaS Gs SostobaS L k5etelGsG*ez is kze le*et! nyil5n5alan 'eg se'
%ordult a %e&Mkben2 >zt ugyanis az el5akult gy(llet &elGnek tartottk2 =Gg ./1;Iban! a'ikor
+G'etorszg 5eresGge 'r nyil5n5al 5olt! st! kGsbb is Qgy gondoltk! &oguk 5an a
sz5etsGgesekkel SegyenrangQ %GlkGntS trgyalni az Sigazsgos bGkeS GrdekGben! *olott
'indannyian egGszen ontosan tudtk! Hitler 'ilyen igazsgtalan Gs senki ltal ne' ro5oklt
*borQt robbantott ki2 =it kGzeltek Sigazsgos bGkGnekSU Goerdeler! az ellenlls szelle'i
5ezGre sz'os e'lGkiratban lerta) S$ birodal'at ./.1Ies *atrai5al Wte*t >lzszI
Cotaringit is beleGrt5eX! kiegGszt5e $usztri5al Gs a SzudGtaI5idGkkelS! S+G'etorszg
5ezet szereGt a kontinensenS Gs esetleg PGlITirol 5issza7satolstY S 'ikGnt szndGkoztak
az sszeeskM5k siker esetGn a nG elG lGniU 6s'er&Mk az lla'%nek kisze'elt Cud,ig Be7k
tbornok Ne*r'a7*t*oz intGzend kilt5nynak legalbb a 5zlatt L ebben sok sz esik a
5ezetGs SnzGsGrlS! Ste*etsGgtelensGgGrl Gs 'GrtGktelensGgGrlS! Selbizakodottsgrl Gs
*iQsgrlS! de a Sleglelkiis'eretlenebb 7sasS 'Ggis az! *ogy S'ost a Ne*r'a7*t 5ezetit
akar&k 'inden szeren7sGtlensGgGrt %elelssG tenniS! to5bb olyan b(nket k5ettek el!
S'elyek %oltot e&tenek a nG'et nG be7sMletGn! Gs be'o7skol&k a 5ilgban ki55ott &
*rne5GtS2 =i *t a teendU $ddig kell %olytatni a *ar7ot! Sa'g el ne' Gr&Mk! *ogy
be7sMletMnket 'egriz5e lG*essMnk ki a *borQblS2 >zen edig >lzszICotaringia! $usztria
Gs a SzudGtaI5idGk annektlst Grtette2
>zeknek az e'bereknek a btorsga 7sodlatra 'Glt! s ne' kGtsGges! akik Hitlerrel
sze'ben lltak! 'indannyian GletMkkel %izettek Grte! Gs szrny( *allt *altak2 Sokuk btorsga
7sodlatra 'Glt 5olt! ' azt ne' erkl7si 'eg%ontols sztnzte! s ne' is 'sok
szen5edGse) 'a&dne' kizrlag a +G'etorszg el&5end 5eresGgGre 5onatkoz
'eggyzdGsMk 'oti5lta ket2 =inden! a'it az utlag rt 5isszae'lGkezGsektl Gs
Gletra&zoktl %MggetlenMl kz5etlenMl tudunk rluk! azt 'utat&a! 'ennyire igaza 5olt a
+G'etorszgban 'ra el%eledett rnak! 9riedri7* @e7kI=alle7ze,ennek! a'ikor L r5iddel
azeltt! *ogy egy kon7entr7is tborban 'eggyilkoltk L a tel&es is'eretlensGgben 'aradt
nal&ba #4agebuch eines Her*weifelten, ./1H< a 'erGnylet *rGre! 'elynek kudar7a
ter'Gszetesen elkesertette! a k5etkezket rta) S>gy ki7sit kGs! :rai'! Ti! akik
'egtere'tettGtek +G'etorszg el5ete'Mlt 'egront&t! kik 'eneteltetek utna! 'g 'inden
rendben lG5nek t(nt! akik W222X letettetek 'inden! Gen ltalatok k5etelt *(sGgeskMt!
'elyekkel 'agatokat ala7sonytotttok le a szzezer gyilkossggal! a 5ilg tk5al Gs
nyo'orQsg5al sQ&tott gonoszte5 sznal'as 'a'eluk&ai5! Gs 'ost elrul&tok t! 'ikG
tegnaeltt a 'onar7*it! tegna edig a kztrsasgot rulttok el W222X a nagy =oltke
'Gltatlan utdai W222X 'ost k5etnek el rulst! 'ikor a 7sd 'r ne' titkol*at to5bb! s a
7Gg elbukik! *ogy 'aguknak olitikai alibit szerez*essenek L k! akik a leg*it5nyabb
'a7*ia5ellistk 'd&ra rultak el 'indent! a'i *atal'i igGnyeik Qt&ban llt2S
Se''i ne' utal arra! *ogy >i7*'ann 5ala*a is sze'Glyes kontaktusba kerMlt 5olna &Qlius
"#2 rGszt5e5i5el! s azt is tud&uk! *ogy 'Gg $rgentnban is rulnak Gs gaze'bernek tartotta
'indannyiukat2 $zonban *a 7sak egyszer is le*etsGge lett 5olna 'egis'ernie Goerdeler
zsidkGrdGsrl 5allott SeredetiS nGzeteit! tn akadtak 5olna bizonyos t%edGsek2 6gaz ugyan!
*ogy Goerdeler Sa nG'et zsidkat 5esztesGgeikGrt Gs gytrel'eikGrt krtolniS k5nta L
./1"Iben! a'ikor 'r ne'7sak a n/met zsidkrl 5olt sz! a'ikor 'r ne' gytrtGk Gs
kiraboltk! *ane' a gzka'rba kMldtGk ket L! de egy S*osszQ t5Q 'egoldsraS is &a5aslatot
tett! a'ely S'egszabadtan ket >ura orszgaiban a tbbGIke5GsbG ne'k5natos
]5endGgnGkGnt^ betlttt 'Gltatlan *elyzetMkblS2 8>i7*'ann sz*asznlatban) SSzilrd
tala&t a lbuk al2S< > 7Glbl k5nt biztostani sz'ukra Sszabad terMleten nll lla'otS L
Kanadban 5agy PGlI$'erikban L! egy%a&ta =adagaszkrt te*t! 'elyrl bizonyosan 'aga
is *allott2 $ rezsi' kezdeti stdiu'nak szelle'Gben! az akkoriban alkal'azott
SkategriknakS 'eg%elelen k5nta elGrni! *ogy az olyan zsidktl! Sakik +G'etorszg
GrdekGben ki%e&tett *aditetteket 5agy rGgi 7saldi trad7ikatS tudnak igazolni 8ket ne5eztGk a
n7ik Herdienst0udenne, WGrde'es zsidknakX<! Sa nG'et lla'olgrsg se tagadtassGk 'a&d
'egS2 Ct*at&uk! br'it &elentsen is Goerdeler S*osszQ t5Q 'egoldsaS! tQlsgosan SeredetiS
L a*ogyan @itter ro%esszor! Goerdeler 7sodl&a ./K1Iben 'ondta L GensGggel ne' 5olt2
3rogra'&*oz sz5etsGgeseket edig a rt! st az SS kreiben is tall*atott 5olna2
Goerdeler a 5on Kluge tbornagy*oz rott! %ntebb idGzett le5elGben Kluge
Slelkiis'eretGreS *i5atkozott2 Pe ezen 7sun annyit Grtett! *ogy 'Gg egy tbornoknak is 'eg
kell Grtenie) Sa *borQt %olytatni! *a nin7s esGly a gyzele're! nyil5n5al b(nS2 $ %eltrt
%orrsokbl 7sak arra a k5etkeztetGsre &ut*atunk! *ogy +G'etorszgban a lelkiis'eret 'int
olyan nyil5n5alan ki5eszett2 Olyannyira! *ogy szinte egyltaln ne' e'lGkeztek r! s ne'
is is'ertGk %l! *ogy a kMl5ilgban senki se' osztotta a 'egle SQ& nG'et GrtGkeketS2 >z
ersze ne' a tel&es igazsg2 4oltak egyes e'berek! akik ele5e Gs 'egingat*atatlanul! de 'Ggis
tel&es 'GrtGkben nG'a ellenzGkisGgben Gltek2 Senki se' tud*at&a! 5al&ban *nyan is 5oltak
L taln szzezren! taln sokkal tbben! taln sokkal ke5esebben2 =indenMtt ott 5oltak! a nG
'inden rGtegGben! 'inden rtban! tn 'Gg az +SP$3 soraiban is2 Ke5Gs 5olt kztMk az
is'ert sze'GlyisGg L 'int az e'ltett @e7kI=alle7ze,en 5agy Karl Jasers! a %iloz%us2
+G'elyikMk 5alban szintGn Gs 'Glyen &'bor 5olt! 'int az az ltala' is is'ert kGz'(5es!
aki 5llalta! *ogy nll egziszten7i&t tnkretegyGk! s inkbb egyszer( 'unks lett! 'intse'
*ogy eleget tegyen egy Skis %or'alitsnakS! s belG&en a rtbaT a ke5esek! akik eskM&Mket
ko'olyan 5G5e inkbb %elldoztk egyete'i karrier&Mket! 'intse' %eleskMd&enek Hitler
sze'GlyGre2 >gy nagyobb 7soort! %kGnt berlini 'unksok Gs szo7ialista Grtel'isGgiek! akik
igyekeztek az is'ers zsidkon segteni2 S 5GgMl kzG&Mk tartozott az a kGt araszt%iQ is!
akiket a *borQ 5GgGn besoroztak az SSIbe! de 'egtagadtk az alrst! Gs *allra tGltGk ket)
S=i ketten inkbb 'eg*alunk! de lelkiis'eretMnket ilyen gaztettekkel ne' szennyezzMk be2
Tud&uk! 'ik az SS %eladatai2S 8Csd GMnt*er Neisenborn) "er lautlose Aufstand.' $
Slelkiis'eret 5lsgaS Gen ezeknGl az e'bereknGl ne' lGett %el! de az ellenlls 5agy az
sszeeskM5Gs soraiban Goly kis sz'ban 5oltak &elen! 'int br*ol 'sutt2 +e' 5oltak
*sk 5agy szentek! S7sakS %edd*etetlen e'berek2 > 'agnyossg Gs *angtalansg 7sak
egyszer! egyetlen kGtsGgbeesett gesztus ere&Gig lGett a nyil5nossg elG) a'ikor a S7*oll
test5Grek! a 'Mn7*eni egyete' dik&ai! %i5Gr Gs n5Gr tanruk! KMrt Huber 5ezetGsG5el
szGtszrtk azokat a *res r7Gdulkat! a'elyeken Hitlert annak ne5eztGk! a'i 5al&ban 5olt
L S t'eggyilkosnakS2
Ha 'egnGzzMk azonban azoknak az rsait Gs elkGsztett rokla'7iit! akik &Qlius "#2
sszeeskM5i krGbe tartoztak! Gs siker esetGn a 5ilg Gs +G'etorszg kz5Gle'Gnye eltt a
S'sik +G'etorszgotS kG5iseltGk 5olna! akkor ne*Gz ne' arra gondolnunk! *ogy! a'it
ltalban lelkiis'eretnek ne5eznek! az +G'etorszgban szinte tel&esen ki5eszett! st azt is
alig 5ettGk tudo'sul! *ogy k 'aguk is 'ily nagy 'GrtGkben kerMltek a n7ik ltal %ellltott
GrtGkrend b(5krGbe! s *ogy 'ily nagy 5olt a szakadGk! a'ely 'Gg ezt a S'sik
+G'etorszgotS is el5lasztotta a 5ilg tbbi rGszGtl2 >z 'agyarzza az egyGbkGnt tel&esen
Grt*etetlen L %kGnt Goerdeler ltal tllt L illQzikat! de 'eg'agyarzza azt is! 'ikGnt
l'od*atta a *borQ utols *na&aiban ont Hi''ler! de @ibbentro is! *ogy a legyztt
+G'etorszg ne5Gben k trgyal*atnak 'a&d a sz5etsGgesekkel a bGkGrl2 +os! @ibbentro
ostoba %a&ank 5olt! Hi''ler 7sak korltolt! de ne' igazn buta2
>z utbbit igazol&a az is! *ogy a n7i *ierar7*in belMl Gen Hi''ler brt a legnagyobb
te*etsGggel a lelkiis'ereti kGrdGsek 'egoldsban2 $z ne5G*ez %(zdnek olyan %rzisok!
'int Gldul az SS *res &elsza5a) 4reue ist die ar, der Ehre 8S$ *(sGg a be7sMlet 5ele&eS<T
5agy t'asztotta %el azokat rGgi HitlerIbeszGdekbl 8'int a k5etkezt ./;.Ibl<) eine
Yhre heiKt 4reue 8SH(sGge' a tisztessGge'S< L %rzisok! 'elyeket >i7*'ann SszlligGknekS!
a brsg edig SMres lo7sogsnakS ne5ezett2 > &elsza5akat L e'lGkezett 5issza >i7*'ann L
Hi''ler Sltalban Q&G5 t&n adta kiS! 5Gl*etleg a kar7sonyi &utal'azsok*oz is
ka7sold5a2 >i7*'ann e'lGkezetGben egy ragadt 'eg kzMlMk! a'elyet igen gyakran
is'Gtelgetett) SOlyan 7satk ezek! 'elyeket a &5end ne'zedGkeknek 'r ne' kell
'eg55niukS L a 5Gdtelen e'berek! %Gr%iak! nk! gyerekek! regek Gs 's S*aszontalan
GteluszttkS ellen 55ott S7sattS GrtettGk ezen2 Hi''lernek az Einsat*grupp/,
aran7snokai! illet5e a %bb SSI Gs rendrsGgi 5ezetk eltt tartott beszGdeibl to5bbi!
*asonl %rzisokat idGz*etMnk) S$ kitarts ktelezettsGge Gs e'ellett eltekint5e az e'beri
gyarlsg nG*ny ki5GtelGtl L a tisztessGg 'egrzGse az! a'i ke'GnnyG tett bennMnket2 >z
trtGnel'Mnk 'Gg so*a 'eg ne' rt Gs so*a tbbG 'eg ne' r*at! di7ssGges %e&ezete2S
$5agy) S$ szer5ezet sz'ra! 'elynek a %eladatot el kellett 5Ggeznie! ez Wa SzsidkGrdGs
'egoldstS elrendel aran7sX 5olt a legne*ezebb! a'it eddig kaott2S To5bb) SJl tud&uk!
]e'ber%elettit^ 5runk el tletek! azt k5etel&Mk! *ogy ]e'ber%eletti^ 'don e'bertelenek
legyetek2S
Fsak annyit 'ond*atunk! *ogy 5rakozsaikban ltalban ne' kellett 7salatkozniuk2
9igyele're 'Glt azonban! *ogy Hi''ler aligIalig ba&ldott ideolgiai 'agyarzkodssal! s
*a 'Ggis 'egtette! nyil5n *a'arosan el is %ele&tette2 > %Gr%iak %e&Gben! akik gyilkosokk
5ltak! 5Ggered'Gnyben 7sak egy kGzet 'aradt 'eg) 5ala'i trtGnel'i! nagyszer( Gs
%elMl'Ql*atatlan dologba ke5eredtek! Segy 'inden kGtezer G5ben egyszer el%ordul Mgyet
szolgltakS! a'elynek ter'Gszetesen 'eg%elelen nagyok a ter*ei2 S errl 5olt szT *iszen e
gyilkosok ne' kznsGges b(nzk 5oltak! se' szMletett szadistk 5agy egyGb 'don
er5erz alakok2 >llenkezleg! sziszte'atikusan t5oltottak el le*etleg 'indenkit! aki ne'
bizonyult nor'lisnak L szeZulis b(nzket! kznsGges gyilkosokat stb2 L! 'indazokat!
akik %izikai gynyrt Greztek tetteik nyo'n! *iszen az SS kzis'erten el5etette a
S7i5ilizlatlan 'dszereketS2 $z Einsat*grupp/, legGnysGgGt a Na%%enISS tag&aibl
5logattk! egy olyan katonai egysGgbl te*t! a'ely 5alszn(leg ne' k5etett el tbb b(nt
br'ely tetszleges Ne*r'a7*tIalakulatnl! aran7snokaikat edig Heydri7* az SSI
intelligen7ibl ne5ezte ki! kMlns %igyel'et %ordt5a a doktori 7're2 +or'lis e'berekrl
5olt te*t sz! s a % roblG't ne' is az &elentette! *ogy Snor'lis lelkiis'eretMketS 'ikGnt
le*et el*allgattatni! *ane' inkbb az! *ogy 'ikGnt le*et ket a szintGn ani'lis sa&nlat
reak7iitl S'egszabadtaniS! a'i nor'lis e'bereknGl a %izikai gytrele' lt5nynl szinte
elkerMl*etetlen2 $z ilyes%a&ta sztns reak7ik irnt lt*atlag kMlnsen GrzGkeny Hi''ler
trMkk&e igen egyszer(! s 'egle*etsen *atsos 5oltT abbl llt! *ogy a sa&nlatot 'r GbredGse
illanatban 'eg%ordtotta! s ne' 'sokra! *ane' a sa&t sze'Glyre irnytotta2 Rgy te*t a
gyilkosok! a'ikor tetteik szrny(sGge r&uk teleedett! ne' azt 'ondtk tbbG) S:ra'isten!
'it teszekYS! *ane' azt) S=ennyit kell szen5edne' szrny( ktelessGge' tel&estGse kzben!
'ennyire ne*Gz te*er sz'o'ra e %eladatYS
$z a tGny! *ogy >i7*'ann e'lGkezete Hi''ler Gles el'G&( &elsza5ait illeten olyannyira
*inyos 5olt! tn azzal is 'agyarz*at! *ogy lGteztek 's! sokkal *atsosabb 'dszerek is a
lelkiis'eret roblG'inak lekMzdGsGre2 $ leg%ontosabb kzMlMk! a'int azt Hitler *elyesen
elre ltta! az az egyszer( tGny bizonyult! *ogy *borQ 5olt2 >i7*'ann ezt is'Gtelten
'ege'ltette) S=indenMtt *alottakat le*etett ltni! Gs az e'bernek! 'ond&uk! olyan sze'Glyes
*ozzllsa le*etett a dolgok*oz! a'i 'a 'r nin7sen 'eg2S
$kkoriban ugyebr olyan idk &rtak! a'ikor az e'ber kznysen llt a *alllal
sze'ben! a sa&t *all5al sze'ben is! *iszen SGQgy tel&esen 'indegy 5olt sz'unkra! *ogy
'a *alunk 'eg! 5agy 7sak *olna *alunk 'eg! s 5oltak idk! a'ikor tkoztuk a reggelt L
legalbbis Gn! de tudo' ezt 'sokrl is L! *ogy 'Gg 'indig GlMnkS2
$ *allnak Gs az erszaknak ebben a lGgkrGben az a tGny se' 'aradt *atstalan! *ogy az
Endlsungot kGsei %zisban ne' agyonl5etGssel! te*t kz5etlen erszakkal! *ane' a
gzka'rkban *a&tottk 5Ggre! a'i a kezdetektl a 5Ggig szorosan ka7soldott Hitlernek a
*borQ els *eteiben elrendelt SeutanziaIrogra'&*ozS! a'elyet az oroszorszgi *ad&rat
kezdetGtl +G'etorszgban a szelle'i %ogyatGkosok esetGben alkal'aztak2 $z ./1.
nyrut&n Qt&ra indtott nGirt rogra' Qgyszl5n kGt! tel&esen kMlnbz 5gnyon
szaladt2 $z egyik a gzka'rkba 5ezetett! a 'sik az Einsat*grupp/,ho*, 'elyeknek %ront
'gtti ak7iit! ki5ltkG Oroszorszgban! a artiznok elleni *ar77al 'agyarztk! s
a'elyeknek 5alban ne' 7sak zsidk estek ldozatul2 $ 5aldi artiznokon k5Ml az
Einsat*grupp/, orosz tisztsGg5iselk! 7ignyok! aszo7ilis sze'Glyek Gs szelle'i
%ogyatGkosok! 5ala'int zsidk ellen lGtek %el2 $ zsidkat Soten7ilis ellensGgkGntS kezeltGk!
s szeren7sGtlen 'don *etekig! *naokig tartott! a'g az orosz zsidk 'indezt %el%ogtkT s
ekkor 'r tQl kGs 5olt Selt(nniS2 8$z idsebb ne'zedGkek az 62 5ilg*borQra e'lGkeztek!
a'ikor a nG'et *adsereget %elszabadtkGnt MnneeltGkT se' a %iatalok! se' az idsek ne'
*allottak arrl! *ogy +G'etorszgban 5agy akr 4arsban 'ikGnt bntak a zsidkkalT
S%elt(nen rosszul 5oltak in%or'l5aS! &elentette 9e*Groroszorszgbl a nG'et titkosszolglat
WHilberg! "#H2 o2! .#H2 &egyzetX2< $lkal'ankGnt 'Gg nG'et zsidk is el&utottak a tGrsGgbe! akik
abban a %igyele're 'Glt tG5*itben ringattk 'agukat! *ogy a Har'adik Birodalo'
Sionr&aikGntS kMldtGk ket keletre2 $ Sse7ilis %eladattal 'egbzottS <<GEinsat*grupp/,Gnak
L 'indssze nGgy 5olt bellMk! egyenkGnt zszlal&nyi erssGg(ek! te*t sszesen 'integy
;### e'ber L szMksGgMk 5olt a Ne*r'a7*ttal 5al szoros egyMtt'(kdGsre! s ez lGtre is &tt2
St! ka7solatuk ltalban Ski5lS! nG*ny esetben Ssz5GlyesS #her*lich' 5olt2 $ nG'et
tbornokok S'egleen &l 5iszonyultak a zsidk*ozS! ne' 7sak egyszer(en kiszolgltattk
SzsidikatS az Einsat*grupp/,na,, *ane' gyakran sa&t e'bereiket! kznsGges Ne*r'a7*tI
katonkat is kl7snadtak! *ogy a t'eggyilkossgokban segGdkezzenek2 $z Einsat*grupp/,
ltal ki5Ggzett zsidk sz't Hilberg adatai ala&n 's%Gl 'illira be7sMl*et&Mk2 Fsak*ogy
ez ne' a zsid nG egGszGnek kiirtsra 5onatkoz 9M*rerIaran7s ered'Gnye 5olt! *ane'
egy olyan aran7sG! a'elyet Hitler 'r korbban! ./1. 'r7iusban kzlt Hi''lerrel!
'iszerint az SS Gs a rendrsGg Oroszorszgban Sa olitikai kzigazgats elkGsztGsekGnt
se7ilis %eladatokat 5Ggezzen elS2
$z sszes L te*t ne' 7sak lengyel Gs orosz L zsid kiirtsra 5onatkoz 9M*rerI
aran7sot br kGsbb adtk ki! 'Ggis sokkal rGgebbre 5ezet*et 5issza2 $z eredete ne' az
@SH$Iban! se' edig Heydri7* Gs Hi''ler br'ely 'sik irod&ban! *ane' Hitler
sze'Glyes *i5atalban! a 9M*rer kan7ellri&ban keresend2 $ aran7snak ne' 5olt kze a
*borQ*oz! so*a ne' is rbltk a katonai szMksGgszer(sGg Gr5G5el 'egindokolni2 Ger*ard
@eitlinger Endlsnng0)na, 8./K;< egyik legnagyobb Grde'e annak abszolQt k5etkezetes!
doku'entu'okkal alt'asztott bizonytsa! *ogy a keleti gzka'rkban '(kd nGirt
rendszer Hitler eutanziarogra'&ra 5ezet*et 5issza2 Sa&nos az >i7*'annIer erre a tGny
ko'leZu'ra ne' %ordtott %igyel'et! no*a 7Gl&ai kztt szereelt a StrtGnel'i igazsgS
%eltrsa2 3edig %Gny derMl*etett 5olna a sokat 5itatott kGrdGsre! *ogy >i7*'annInak az @SH$
tag&akGnt 5a&on 5oltIe kze a SgzMgyek*ezS #Easgeschichten'. >z 'egle*etsen
5alszn(tlen! br egyik e'bere! @ol% GMnt*er 'agnszorgalo'bl! esetleg kMln 'egbzs
ala&n az Mgy irnt GlGnk GrdekldGst 'utatott2 Globo7nik Gldul! aki a Cublin krnyGki
gzka'rkat Gttette 8s akit! 'int %entebb e'ltettMk! >i7*'ann 'eg is ltogatott<! *a
e'berekre 5olt szMksGge! ne' Hi''ler*ez 5agy 's rendrsGgi! illet5e SSIszer5I*ez %ordult!
*ane' a 9M*rer kan7ellri&ba! 4i7tor Bra7knak rt! aki aztn a kGrel'et to5bbtotta
Hi''ler %elG2
$z els gzka'rkat ./;/Iben GtettGk! Hitlernek nara ontosan a *borQ kitrGsekor
kiadott rendelkezGse ala&n! 'ely szerint Sgygyt*atatlan betegeknek W222X engedGlyez*et a
kegyes *allS2 8Pr2 Ser5atius 5alszn(leg az elgzosts ezen Sor5osiS eredete 'iatt &utott arra
a 'egdbbent k5etkeztetGsre! *ogy a gzzal 5al gyilkolst Sor5osi MgynekS kell tekinteni2<
=aga az tlet azonban lGnyegesen korbban szMletett2 Hitler 'r ./;KIben kzlte a
birodal'i or5osi 5ezet5el! Ger*ard Nagnerrel! S*ogy *a *borQ lesz! az eutanzia kGrdGsGt
%elkarol&a Gs keresztMl is 5isziS! 'ert SQgy 5Glte! egy ilyen roblG't *borQ ide&Gn si'bban
Gs knnyebben 'eg le*et oldani W222XS2 $z e'ltett rendelkezGs ala&n azonnal 'egkezdtGk a
Skegyes *allIak7ik szelle'i %ogyatGkosokon 5al 5Ggre*a&tst) ./;/ de7e'berGtl ./1.
augusztusig 'integy K# ### 8le*et! *ogy .## ###< nG'etet gyilkoltak 'eg szGn'onoZidI
gzzal2 $ gygyintGzetek Gs el'egondozk ki5Ggz*elyisGgeit ugyanQgy %Mrdknek Gs
zu*anyozknak l7ztk! 'int kGsbb $us7*,itzban a gzka'rkat2 $zonban az
eutanziarogra' balul sMlt el2 $z elgzostsokat le*etetlen 5olt az intGz'Gnyek krnyGkGn
Gl nG'et lakossg eltt titokban tartaniT 'inden oldalrl tiltakoztak2 $ lakossg sze''el
lt*atan ne' Grett 'Gg 'eg arra! *ogy Sob&ekt5S 'don tekintsen az egGszsGgMgyre Gs az
or5osok %eladataira2 Keleten az elgzostsok L a5agy a n7ik nyel5Gn) a gyilkols S*u'nus
'dszereS a Skegyes *all le*etsGgGnek biztosts5alS L szinte nara ontosan akkor
kezddtek! a'ikor +G'etorszgban %el*agytak alkal'azsukkal2 $ szake'bereket! akik addig
+G'etorszgban az eutanziarogra' 5Ggre*a&tsn szorgoskodtak! i''r keletre kMldtGk!
*ogy %llltsk az egGsz nGek kiirtsra szolgl Q& berendezGseket2 $ aran7sokat Hitler
kan7ellri&a 5agy a Birodal'i >gGszsGgMgyi Hi5atal osztogatta! ne' edig Hi''ler 5agy az
@SH$2 $ nGirt gGezet 7sak akkor kerMlt Hi''ler %enn*atsga al! a'ikor 'r 'inden
elkGszMlet lezrult2
$z l7zki%e&ezGsek Gs kul7ssza5ak ra5aszul ki'dolt rendszerGben a n7i
Snyel5szablyozsS egyetlen 's ered'GnyGnek se' 5olt olyan dnt *atsa az Endlsung
rGszt5e5ire! 'int Hitler e'e els rendeletGnek! a'elyben a SgyilkossgS szt a Skegyes *all
biztostsaS %or'ul5al *elyettestette2 $'ikor >i7*'annt a rendrsGgi ki*allgatson
'egkGrdeztGk! *ogy szerinte a S%elesleges ke'GnysGg elkerMlendS utasts ne' 7sengIe
ironikusan! 'i5el az Grintett e'berekre Qgyis a biztos *all 5rt! a kGrdGst eleinte ne' is
Grtette2 6lyen 'Glyen gykeret 5ert benne a 'eggyzdGs! *ogy ne' a gyilkossg 'aga a
'egbo7st*atatlan b(n! *ane' a %elesleges %&dalo' okozsa2 $ er %olya'n tbbszr is a
legszintGbb %el*borods &eleit 'utatta! a'ikor egyes tanQk az SS szrny(sGgGt Gs rG'tetteit
e7seteltGk L %el*borodst azonban a brsg Gs a kznsGg egy rGsze ne' 5ette Gszre! 'i5el
tartsa 'egrzGsGre %ordtott gr7ss er%esztGseit! tG5esen! kznykGnt Grtel'eztGk! s ebbl
arra k5etkeztettek! *ogy Sse''i se' Grinti 'eg tS2 +e' attl lett igazn izgatott! *ogy
e'berek 'illiinak a *allba kMldGsG5el 5doltk! *ane' attl! *ogy egy tanQ 8a brsg ltal
5isszautastott< 5d&a szerint *allra 5ert egy zsid %iQt2 3ersze kMldtt e'bereket az
Einsat*grupp/, *atskrGbe is! s azok ne' Sbiztostottk a kegyes *alltS! *ane' agyonlttGk
ldozataikat! de az Endlsung kGsbbi stdiu'ban! a'ikor a gzka'rk egyre n5ek5
kaa7itsa le*et5G tette a S%elesleges ke'GnysGgS elkerMlGsGt! 'r 5alszn(leg
'egknnyebbMlt2 St! az Q& 'dszerekben a n7i kor'nyzat zsidkkal sze'beni
'agatartsnak dnt &a5ulst ltta! *iszen az elgzosts kezdetekor ki%e&ezetten
*angsQlyoztk! *ogy Saz eutanzia &tGte'GnyGben 7sakis nG'etek rGszesMl*etnekS2 $*ogy a
*borQ to5bb %olyt! s 'indenMtt to'bolt az erszakos! szrny( *all L a keleti %ronton
Oroszorszgban! $%rika *o'oksi5atag&aiban! Olaszorszgban! 9ran7iaorszg art&ainl! a
nG'et 5rosok ro'&ai kzt L! $us7*,itz Gs F*el'no! =a&danek Gs Belzek! Treblinka Gs
Sobibr gzka'ri 5alban SGygyintGzeti KezelGsi Kz*asznQ $lat5nySIkGnt *at*attak!
a'int a Skegyes *allS szakGrti a szelle'i %ogyatGkosok sz'ra %ellltott gzka'rkat
ne5eztGk! *a7sak ne' egyszer(en az Salat5nyS r5idtGst *asznltk2 4GgMl is a keleti
%ronton 'r ./1" ele&e ta '(kdtek az eutanziako''andk! a'elyek Sa sebesMlteken
segtettek a *ban Gs a &GgbenS! s a sebesMlt katonk legyilkolsa br'ennyire is SszigorQan
titkosS Mgynek sz'tott! azGrt sokan tudtak rla! az Endlsung rGszt5e5i egGszen
bizonyosan2
Sokan utaltak 'r arra! *ogy +G'etorszgban a szelle'i %ogyatGkosok elgzostst azGrt
kellett abba*agyni! 'ert a lakossg! 5ala'int nG*ny btor egy*zi 'Gltsg tiltakozott
elleneT ' a'ikor az elgzosts rogra'&t a zsidkra ter&esztettGk ki! akkor a tiltakoz
*angok el7sendesedtek! no*a nG*ny *alltbor akkoriban nG'et terMleten %ekMdt! nG'et
lakossgtl krMl5G5e2 Fsak*ogy a'ikor 'Gg tiltakoztak! a *borQ G*ogy elkezddttT s az
Seutanzia gondolatra 5al ne5elGsS k5etkez'Gnyeitl 'ost eltekint5e! igen knnyen
elkGzel*et! *ogy a *borQ elre*aladt5al Saz elgzosts ltali %&dalo''entes *all*ozS
%(zd ltalnos 5iszony 5ltozott 'eg ala5eten2 >zek ersze ne*ezen bizonyt*at dolgokT
az egGsz 5llalkozs titkossga 'iatt nin7senek doku'entu'ok! a'elyekkel alt'aszt*atk
lennGnek! s a *borQs b(nsk kzMl se' e&tett az Mgyrl so*a senki egy szt se'! 'Gg a
nMrnbergi or5oser 5dlott&ai se'! akik edig az eutanziaItG'a ne'zetkzi irodal'5al
egyGbkGnt 7sak Qgy 5agdalkoztak2 Taln idkzben el%ele&tettGk azt a kz5Gle'Gnyben
eluralkod lGgkrt! a'elyben gyilkoltak Gs gyilkossgokat rendeltek el! taln so*a ne' is
trdtek 5ele! *iszen a 'aguk Sob&ekt5 Gs tudo'nyosS sze'lGletG5el 'agukat L tG5esen L
lGnyegesen *aladbbnak tekintettGk a kznsGges e'bereknGl2 Fsak*ogy akad egyIkGt
%elMl'Ql*atatlan trtGnet L olyan sza5a*i*et e'berek *borQs naliban! akik tkGletesen
tisztban 5oltak azzal! *ogy sokkreak7iikat szo'szGdaik 'r ne' oszt&k L! egyIkGt olyan
trtGnet! a'ely tQlGlte egy egGsz ne'zet 'orlis sszeo'lst2
$ 'r e'ltett @e7kI=alle7ze,en %el&egyzett egy 7<<G98hrerin7Grl szl trtGnetet! aki
./11 nyarn ba&or arasztoknak tartott kitartsra buzdt eladst2 +e' sokig 5esztegette
ide&Gt a S7soda%egy5erekkelS Gs a gyzele'be 5etett *ite *angoztats5al! *ane' nyltan
beszGlt az esetleges 5eresGgrl! a'elytl azonban a & nG'etnek ne' kell %Glnie! *iszen a
98hrer SW222X &sgban a *borQ szeren7sGtlen ki'enetele esetGre a nG'et nG sz'ra 'r
elkGsztette az elgzosts ltali gyengGd *alltS2
$z r *ozz%(zi) Sh! ne' %antzilok! e szeretetre 'Glt *lgy bizony ne' dGlibb!
'aga' ltta' t! sa&t sze'ei''el) srgs br(! negy5enes! rMlten 7sillog sze'ekkel W222X
S 'i trtGntU $ ba&or arasztok W222X legalbb 'eg'rtottk az Obinger SeGbenU >szMkbe se'
&utott2 Haza'entek! Gs &obb *&n 7sak 7s5ltk a %e&Mket W222XS
$ k5etkez trtGnet 'Gg tallbb! *iszen egy olyan asszonyrl szl! aki ne' *ogy
S9M*rerinS ne' 5olt! de 5alszn(leg 'Gg rttag se'2 +G'etorszg egGszen 's rGszGben!
KeletI3oroszorszgban trtGnt! ./1K &anur&ban! nG*ny naal azeltt! *ogy az oroszok
Knigsberget szGtbo'bztk! a ro'okban *e5er 5rost 'egszlltk! Gs az egGsz tarto'nyt
annektltk 5olna2 $z elbeszGl! Hans 5on Ce*ndor%% gr% #IstpreuKisches 4agebuch, ./0.<
or5oskGnt 'aradt a 5rosban! *ogy gondozza azokat a sebesMlteket! akiket 'r ne' sikerMlt
e5akulni2 $ 4rs Hadsereg ltal 'r 'egszllt terMletekrl 'enekMltek sz'ra %ellltott
risi gy(&ttborok egyikGbe *5attk2 Ott szltotta 'eg egy asszony! Gs 'eg'utatta neki a
5isszereit! a'elyektl 'r G5ek ta szen5edett! de 'ost! *ogy ide&e 5olt r! kezeltetni szerette
5olna 'agt2 S=egrblo' el'agyarzni! *ogy &elenleg %ontosabb lenne Knigsberget
el*agynia2 KGsbb aztn! a'ikor nyugodtabb a *elyzet! 'Gg 'indig kezeltet*eti 'agt2 Ho5
'egy te*tU L kGrdezte'2 ]$zt ne' tudo'! 7sak azt! *ogy 'indenkinek a birodalo'ba kell
'ennie L s utna 5ala'i egGszen elkGeszt dolgot %(ztt *ozz2 L A 98hrer Vgysem engedi,
hogy a* oros* ,e*ei ,*/ ,er8l08n,, a,,or in,)bb elg)*osDt benn8n,et.^ Co5a krMlnGzte'!
de Qgy ltta'! e ki&elentGs senkinek se' t(nt %el2S
> trtGnet! a legtbb igaz trtGnet*ez *asonlan! be%e&ezetlennek t(nik2 Hinyzik 'Gg egy
'Glyet s*a&t L le*etleg ni L *ang! a'ely gy 5laszolt 5olna) S l'! 'ost 'eg azt a & kis
drga gzt is 'ind elazaroltk a zsidkraY
VII.
A 2a33see4ko35ere36ia7
avagy 8o36i9s 8ilt9s
Tudstso' >i7*'ann lelkiis'eretGnek rezdMlGseirl eddig olyan bizonytGkokra
t'aszkodott! a'elyekrl 'aga 'r 'eg%eledkezett2 $ %ordulat L a*ogyan sa&t 'aga
eladta L ne' nGgy *Gttel! *ane' nGgy *naal azutn k5etkezett be! *ogy Sel*atroztaS!
az els zsid transzortot ne' Einsat*grupp/,he*, *ane' gettba kMldi! 5agyis az ./1"
&anur&ban tartott! a n7ik ltal Slla'titkrIkon%eren7inakS #<taatsser,ret:r,onferen*'
ne5ezett! 'a leginkbb NannseeIkon%eren7ia nG5en e'legetett titkos tallkozn! tudniillik
Heydri7* Berlin egy ezen el5rosban ll *zba *5ta 'eg az urakat2 $ kon%eren7ia
*i5atalos elne5ezGse is utal r! 'iGrt 5lt oly %ontoss ez a tallkoz) a**oz! *ogy az
Endlsung egGsz >urban 'eg5alsul*asson! ne' 5olt elegend a birodalo' lla'i
*atsgainak *allgatlagos egyetGrtGse! *ane' 'inden 'inisztGriu' Gs az egGsz *i5atalnoki
aartus akt5 kzre'(kdGsGre 5olt szMksGg a rogra' 5Ggre*a&ts*oz2 $ +G'et
Birodalo' 'iniszterei kilen7 G55el Hitler *atalo'ra &utsa utn 'indannyian rGgi rttagok
5oltak L a rezsi' kezdeti stdiu'ban 5iszonylag knnyen Sglei7*s7*altoltakatS i''r
n7ikkal *elyettestettGk2 =Ggis 7sak igen ke5Gsnek 5olt kzMlMk tekintGlyeT 5agy ne' 5oltak
tel&esen 'egbz*atak! 'ert karrier&Mket Heydri7**el Gs Hi''lerrel ellentGtben ne'
kizrlag a rtnak kszn*ettGk! 5agy *a ne' ez 5onatkozott r&uk! 'int Gldul az egykori
ezsgMgynk! Joa7*i' 5on @ibbentro kMlMgy'iniszterre! akkor egGsz egyszer(en
&elentGktelen senkik 5oltak2 >gGszen 's 5olt 5iszont a *elyzet azokkal a 'agas rangQ
*i5atalnokokkal! akik kz5etlenMl a 'iniszterek beosztott&ai 5oltak2 >zek az e'berek! akik
'inden lla'%or'ban a kzigazgats gerin7Gt &elentik! ne' 5oltak olyan egyszer(en
le7serGl*etkT Hitler 'egt(rte ket! 'int a*ogy utna $denauer is 'egt(rte ket! *a ne'
5oltak tel&esen re'GnytelenMl ko'ro'ittl5a2 +os! ezek az e'berek 'ost ko'oly roblG't
&elentettek a Har'adik Birodalo' 5ezetGsGnek! *iszen a kMlnbz 'inisztGriu'ok
lla'titkrai! &ogi Gs egyGb szakGrti gyakran 'Gg 7sak rttagok se' 5oltak2 >zGrt Heydri7*
kGtsGgei a%ell! *ogy ket a t'eggyilkossgban 5al akt5 rGsz5Gtelre r le*et 5enni! elGggG
Grt*etek 5oltak2 Heydri7*! >i7*'ann szerint! a Slegnagyobb ne*GzsGgekkelS sz'olt2 =int
kGsbb kiderMlt! nagyot tG5edett2
$ NannseeIkon%eren7ia 7Gl&a az Endlsung 'eg5alsts*oz szMksGges sszes
intGzkedGs koordinlsa 5olt2 $ 5ita trgyt elszr olyan Sbonyolult &ogi kGrdGsekS kGeztGk!
'int Gldul a %GlI Gs negyedzsidk kezelGse) 'eg kellIe lni ket! 5agy elegend a uszta
sterilizlsukU >zt k5ette a S'egolds kMlnbz le*etsGges 'd&airlS! 'agyarul a
kMlnbz lGsi 'dszerekrl %olytatott nylt! szinte 'egbeszGlGs2 =int ltalban! 'ost is
S'inden oldal r5endetes egyetGrtGseS 5olt taasztal*at! st >i7*'ann egyGrtel'(
5isszae'lGkezGse szerint Sezenk5Ml 5ala'i egGszen 5ratlan! azt 'ondan'! az Endlsung
szorgal'azsnak tekintetGben az egyszer( egyetGrtGst %elMl'Ql! tQltel&est egyetGrtGsS2 $
rendk5Mli lelkesedGsben elssorban dr2 Nil*el' Stu7kart! a BelMgy'inisztGriu' lla'titkra
&rt az Glen! aki arrl 5olt ne5ezetes! *ogy a rt tQl SradiklisS intGzkedGsei5el sze'ben
'egle*etsen tartzkod Gs 5issza*Qzd 5olt! 'ert L legalbbis dr2 Hans GlobkGnak a
nMrnbergi tr5GnyszGk eltt tett 5allo'sa szerint L a &og Gs tr5GnyessGg tntort*atatlan
*ar7osnak sz'tott2 Bizonyos ne*GzsGgek azonban 'Ggis akadtak2 Jose% BM*ler lla'titkrt!
a lengyelorszgi 9kor'nyzsg 'sodik e'berGt aggasztotta annak a le*etsGge! *ogy a
nyugati zsidsgot keletre teletik! *isz ez Q&abb nagysz'Q zsidt &elentett 5olna lengyel
terMleteken2 >zGrt a k5etkezt &a5asolta) 5r&anak 'Gg az tteletGssel! &obb lenne S*a e
kGrdGs ]5Ggs 'egoldst^ a 9kor'nyzsgban kezdenGnk! 'ert itt W222X a szllts
roblG'&a ne' &tszik tQlsgosan nagy szereetS2 $ Nil*el'straae urai egy sa&t! gondosan
kidolgozott 'e'orandu''al lltak el! 'ely S$ KMlMgy'inisztGriu' k5nsgai Gs
elkGzelGsei az eurai zsidkGrdGs &a5asolt tel&es 'egolds*ozS 7'et 5iselte! ' ez ne'
keltett nagy GrdekldGst2 $ leg%ontosabb az 5olt! a'it >i7*'ann *elyesen llatott 'eg) a
kMlnbz terMleteken dolgoz lla'i *i5atalnokok ne' egyszer(en el'ondtk sa&t
5Gle'GnyMket! *ane' konkrGt &a5aslataik is 5oltak2 $z egGsz MlGs ne' tartott to5bb egyI
's%Gl rnl! utna italokat szolgltak %el! Gs kzsen 'egebGdeltek L SkedGlyes egyMttlGtS a
sze'Glyes ka7solatok szorosabb %(zGsGre2
>z a tallkoz nagyon %ontos ese'Gny 5olt >i7*'ann sz'ra! *iszen 'Gg sose' %ordult
'eg olyan trsasgban! Sa*ol ilyen 'agas sze'GlyisGgek 5ettek rGsztS2 @angban Gs trsadal'i
*elyzetGt illeten egyarnt 'Glyen a tbbi rGszt5e5 alatt lltT kMldte szGt a 'eg*5kat! Gs
nG*ny 8*i*etetlen *ibkkal 'egt(zdelt< statisztikai adatot gy(&ttt ssze Heydri7* be5ezet
re%ertu'*oz L .. 'illi 'eglend zsidrl! te*t egy 'egle*etsen nagy'Gret(
5llalkozsrl 5olt sz LT kGsbb neki kellett elkGsztenie a kon%eren7ia &egyzkny5GtT
r5iden) a kon%eren7ia titkrnak szereGt tlttte be2 >zGrt 'arad*atott 'Gg akkor is %nkei
trsasgban! a'ikor az lla'i 'Gltsgok 'r el'entek) STudo' 'Gg! *ogy ennek a
]NannseeIkon%eren7inak^ a 5GgGn Heydri7*! =Mller Gs 7sekGlysGge' 'Gg kedGlyesen
elMldgGltMnk egy kandall 'ellett W222X ne' azGrt! *ogy szak'ai dolgokrl 7se5eg&Mnk!
*ane' *ogy a *osszQ! %raszt rk utn tenged*essMk 'agunkat a i*enGsnekS2
=Gg a brtnben is e'lGkezett >i7*'ann az ltalnos elGgedettsGgre! kMlnsen Heydri7*
&ked5Gre) STudo' 'Gg! *ogy ekkor ltta' elszr Heydri7*et do*nyozni W222X Gs 'Gg azt
gondolta'! Heydri7* 'a do*nyzik! a'it egyGbkGnt Gn so*a ne' ltta'2 Konyakot iszik!
a'it G5eken t so*a ne' ltta'! *ogy Heydri7* 5ala'ilyen szeszes italt i5ott2S
$ kon%eren7ia na&a 's okbl is %ele&t*etetlen 'aradt >i7*'ann sz'ra2 Br 'indent
'egtett azGrt! *ogy az Endlsungot Qt&ra indtsa! azGrt 'indig 5oltak kGtsGgei Segy ilyen
5Gres! erszakos 'egoldsS ki5itelez*etsGge %ell2 =ost 5iszont a kGtsGgek szerte%oszlottak2
S6tt! a NannseeIkon%eren7in az akkori birodalo' ro'inensei beszGltek! a k adtk a
aran7sokat2S Sa&t sze'G5el ltta! sa&t %MlG5el *allotta! *ogy ne'7sak Hitler! ne'7sak
Heydri7* Gs =Mller a Ssz%inZS! ne'7sak az SS Gs a rt! *ane' a rGgi & lla'i
*i5atalnokrGteg elit&e is rGszt 5ett az ltalnos 5etGlkedGsben! *ogy ebben az SerszakosS
Mgyben az Glen &r*asson2 S> illanatban iltusi elGgedettsGg szllt 'eg! *iszen 'inden
b(ntl 'entesnek Grez*ette' 'aga'S Ni volt ., hogy Dt/l,e*ni mer/s*,ed0enZ $z ilyen
Sarrogan7iaS t5ol llt tle2 S=iGrt trnG' ezen Gn! a kise'ber a %e&e'US +os! ne' 5olt az
els! ne' is az utols! akinek a szerGnysGg okozta a 5esztGt2
>zek utn L >i7*'ann e'lGkezete szerint L 'inden tbbGIke5GsbG sQrlds'entesen
trtGnt! 'inden *a'ar rutinn 5lt2 Ha'arosan a zsidk Serltetett kiteletGsGnekS
szakGrt&G5G 5lt! a'int korbban az Serltetett ki5ndorlsS szakGrt&e 5olt2 =indegyik
orszgban! szGen sor&ban! ugyanaz za&lott le) a zsidknak regisztrltatniuk kellett 'agukat!
is'ertet&elkGnt a srga 7sillagot kellett *ordaniukT sszegy(&tttGk! 'a&d deortltk ket! a
kMlnbz transzortokat Qtnak indtottk 5ala'elyik keleti 'egse''isttborba! aszerint!
*ogy 'elyiknek G 'ekkora 5olt a kaa7itsaT *a egy zsidkkal teli 5onat 'egGrkezett egy
tborba! az ersebbeket 'unkra 5ezGnyeltGk L elGg gyakran a 'egse''istberendezGsek
'(kdtetGsG*ez L! a tbbieket edig azonnal 'eggyilkoltk2 Fsak nG*a %ordultak el kisebb
botlsok2 $ KMlMgy'inisztGriu' tartotta a ka7solatot a n7ik ltal 'egszllt 5agy 5elMk
sz5etsGges orszgok *atsgai5al! Gs nyo'st gyakorolt r&uk! *ogy zsidikat deortl&k!
5agy L a'i szintGn el%ordult L 'egakadlyozta! *ogy a kMl%ldi *atsgok a zsidikat
%e&etlenMl keletre teletsGk! a 'egllatott sorrendet %elrQg5a! tel&es 'GrtGkben %igyel'en
k5Ml *agy5a a 'egse''istkzontok tel&estkGessGgGt2 8>i7*'ann e'lGkezete
legalbbis gy rizte 'eg 'indeztT a 5alsg azonban ne' 5olt ilyen egyszer(2< $ &ogi
szakGrtk gondoskodtak az ldozatok lla'olgrsgtl 5al 'eg%osztsnak tr5Gnyi
szablyozsrl! a'i kGt okbl 5olt %ontos) elszr is 'egsz(nt az lla'ok le*etsGge! *ogy a
deortltak utn Grdekld*essenek! 'srGszt &ogilag le*et5G 5lt az adott orszgok sz'ra!
*ogy a zsidk 5agyont elkoboz*assk2 $ Birodal'i 3GnzMgy'inisztGriu' Gs a @ei7*sbank
gy(&t*elyeket lltott %el az egGsz >urbl znl *atal'as zsk'ny L az GrtGktrgyaktl
az rkon t az arany%ogakig L %ogadsra! 'elyet a @ei7*sbankban szortroztak! 'a&d
beol5asztsra a 3orosz Alla'i 3Gnz5erdGbe kMldtek2 $ Birodal'i KzlekedGsMgyi
=inisztGriu' gondoskodott a szMksGges 5asQti ko7sikrl L a legtbbszr te*er5agonokrl L
'Gg azokban az idkben is! a'ikor a szllteszkzknek a leginkbb sz(kGben 5oltak! s a
&elsz gy *angzott) SGurul&anak a kerekek a gyzele'GrtST gondoskodott arrl is! *ogy a
deortl5onatok 'enetrend&e ne MtkzzGk 's 5onatokG5al2 >i7*'ann 5agy az e'berei
kzltGk a zsid tan7sokkal! *ogy az Gen &5*agyott 5onat*oz *ny zsidra 5an
szMksGgMk! s a tan7sok sszelltottk a deortlandk list&t2 ?s a zsidk regisztrltattk
'agukat! kitltttek sz'talan nyo'tat5nyt! 5Ggtelen kGrd5et a 5agyonukrl! *ogy a
le%oglals ko'lik7ik nGlkMl 'e*essen 5Ggbe! 'a&d ontosan 'eg&elentek a
gy(&t*elyeken! Gs beszlltak a te*er5agonokba2 $zon ke5eseket! akik 'egrbltak elbQ&ni
5agy 'egszkni! kMlnleges zsid rendrosztagok kutattk %el2 >i7*'ann 7sak azt ltta! *ogy
senki ne' tiltakozott! 'inden sikerMlt! 'ert 'indenki SegyMtt'(kdttS2 Qmmer*u fahren hier
die ;eute *u ihrem eigenen Begrabnis7 8S9olya'atosan indulnak innen az e'berek a sa&t
te'etGsMkreS<! rta ./1;Iban egy berlini zsid n2 =indenki tudott 'indent2
$ zsid *atsgok Gs az ldozatok engedel'essGge azonban n'agban alig*a lett 5olna
elegend a *atal'as ne*GzsGgek lekMzdGsGre! a'elyekbe egy ilyen egGsz >urra! a n7ik
ltal 'egszllt Gs 5elMk sz5etsGges 'inden orszgra kiter&ed ak7inak Mtkznie kellett2
Dn'agban az engedel'essGg ne' nyugtat*atta 5olna 'eg a tettesek lelkiis'eretGt! *isz
'Ggis7sak olyan e'berek 5oltak! akik a S+e l&YS aran7solat szelle'Gben ne5elkedtek! Gs
'indny&an is'ertGk a SGyilkoltl Gs 'Gg lotl isS kezdet( bibliai 5erset! a'int a
&eruzsle'i brsg tGlete oly tallan idGzte2 $'ikor >i7*'ann a szrny(sGges sztlingrdi
5esztesGgek utn a +G'etorszgra rad S*allzu*atagrlS beszGlt! akkor ezen a nG'et
5rosok sznyegbo'bzst Grtette! a'i az sze'Gben egyszer s 'indenkorra igazolta a
7i5ilek ki5GgzGsGnek &ogossgt! s a'it egyGbkGnt +G'etorszgban 'Gg 'a is gyakran
*asznlnak a t'eggyilkossgokat 'eg'agyarz okkGnt2 $ szMntelen bo'bat'adsok
tGnylegesen *Gtkznai5 Gs 'indennaos lt5nny 5ltoztattk az iszonyatot L a'ely
's%Gle! de ne' ke5GsbG szrny(sGges 5olt! 'int a Jeruzsle'ben trgyalt gaztettek2 =indez
*ozz&rul*atott 5olna a**oz! *ogy a lelkiis'eretI%urdalst nyugtatgassa 5agy 'Gg inkbb
el*allgattassa! *a olyas'i5el! 'int a lelkiis'eret! az Grintettek 'Gg egyltaln rendelkeztek
5olna2 >z azonban a rendelkezGsre ll bizonytGkok ala&n igen7sak kGtsGges2 Hiszen a
'egse''istgGezetet 'r &5al azeltt 'egter5eztGk Gs rGszletekbe 'enen kidolgoztk!
'ieltt a *borQ borzal'ai a +G'et Birodal'at elGrtGk 5olna! a bonyolult bMrokr7ia edig
Goly tG5ed*etetlen re7izitssal dolgozott az els G5ek diadal''orban! 'int az utols
G5ek 5eresGgei Gs S*allzu*atagaS ide&Gn2 Szabotzs 5agy dezertls alig %ordult elT az
uralkod elit! kMlnsen a 'agas rangQ SSItisztek soraiban az ak7i kezdetGn! a'ikor edig
az e'bereknek 'Gg le*etett 5olna lelkiis'eretMk! ilyen &elensGgeket 7sak akkor le*etett
taasztalni! a'ikor nyil5n5al5 5lt! *ogy +G'etorszg el %og&a 5eszteni a *borQt2 $z
ilyen ak7ik azonban 'Gg ekkor se' 5oltak elGggG t%ogak a**oz! *ogy kilendtsGk
'(kdGsGbl a gGezetetT ezek egyes e'berek ak7ii 5oltak! akik ne' irgalo'bl
7selekedtek! *ane' erkl7sileg zMllttek 5oltak! ne' a lelkiis'eretMk 'oti5lta ket! *ane'
az a 5gy! *ogy az elttMk ll stGt idkre ellssk 'agukat Gnzzel Gs & ka7solatokkal2
Hi''ler ./112 szi aran7sa a gyilkossgok 'eglltsra Gs a *alltborok lGtest'Gnyeinek
%lsz'olsra abbl az abszurd! de ko'olyan gondolt 'eggyzdGsGbl szr'azott! *ogy a
sz5etsGgesek ezt az elzGkeny gesztust 'Gltnyolni %og&k2 Hi''ler egy igen *itetlenked
>i7*'ann eltt 5zolta %el! *ogyan %og ezen az alaon egy SQ& *ubertusburgi bGkGtS ktni!
a'elyben L *asonlatosan 662 9rigyes*ez! aki .H0;Iban! a *GtG5es *borQ utn a 5eresGg
da7ra 'egtartotta SzilGzit 3oroszorszg sz'ra L a *borQ leg%ontosabb *dtsait
'eg'enti a birodalo' sz'ra2
$*ogy >i7*'ann eladta! egyetlen tGnyez se' be%olysolta oly 'GrtGkben
lelkiis'eretGnek 'egnyugtatst! 'int az az egyszer( tGny! *ogy se*ol senkit! abszolQt senkit
ne' tallt! aki az EiDdlsimgot 5alban ellenezte 5olna2 >z all egyetlen ki5Gtel 5olt! akit
tbbszr is e'ltett! s aki 'inden bizonnyal 'Gly *atssal 5olt r) dr2 Kasztner! aki5el
=agyarorszgon tallkozott2 4ele trgyalt >i7*'ann Hi''ler a&nlatrl! *ogy tzezer
te*eraut %e&Gben egy'illi zsidt engednek szabadon2 Kasztner! a dolgok ilyetGn %ordulatn
nyil5n5alan %elbtorod5a! 'egkGrte >i7*'annt) SAllttassa le az aus7*,itzi *allgyratYS
>i7*'ann 5laszban el'ondta! *ogy Snagyon sz5esenS #her*lich gern' 'eg tennG! de ez
ne' tartozik a *atskrGbe! 'int a*ogy a %elettesei *atskrGn is k5Ml ll L a'i igaz is 5olt2
Ter'Gszetesen ne' 5rta el! *ogy a zsidk is osszk az ltalnos lelkesedGst a sa&t
'egse''istGsMkkel ka7solatban! de egyszer( engedel'essGgnGl azGrt kGtsGgtelenMl tbbet
5rt) egyMtt'(kdGst! a'it 5alban *i*etetlen 'GrtGkben 'eg is kaott2 $z! *ogy a zsid
%unk7ionriusokat 'Gg 'ost is r tudta 5enni az egyMtt'(kdGsre! szer5ezi Gs trgyalsi
'(5GszetGnek ugyanQgy al%&a Gs 'eg&a 5olt! 'int egykor BG7sben 5Ggzett 'unk&nl2 $z
segtsGgMk nGlkMl! a kzigazgatsi 5agy rendri te5GkenysGg sorn L 'int 'r e'ltette'! a
berlini zsidsg 5Ggleges begy(&tGsGt zsid rendrsGg 5Ggezte L 5agy tel&es kosz trt 5olna
ki! 5agy sokkal tbb nG'et 'unkaerre lett 5olna szMksGg! 'int a'ennyit erre a 7Glra be
tudtak 5etni2 8SHogy az ellenlls 5agy egyszer(en 7sak az egyMtt'(kdGs 'egtagadsa
*asznlt 5olnaIe 5ala'it! nyitott kGrdGs2 $z 5iszont kGtsGgtelen! *ogy az ldozatok
egyMtt'(kdGse nGlkMl ne*ezen lett 5olna le*etsGges! *ogy nG*ny ezer e'ber! akik kzMl a
legtbb radsul irodkban Mlt! 'egse''istsen tbb szzezer 'sik e'bert W222X gy a lengyel
zsidk egGsz Qt&ukon alig lttak tbbet egy 'arGknyi nG'etnGlS L r&a @2 3endor% %entebb
e'ltett rsban2 :gyanez 'Gg nagyobb 'GrtGkben Gr5Gnyes azokra a zsidkra! akiket
Cengyelorszgba szlltottak 'eg*alni2< >zGrt *oztak lGtre a 'egszllt orszgokban a
iuislingIkor'nyokkal r*uza'osan kzonti zsid *i5atalokat is L a*ol a n7ik ne'
tudtak bbkor'nyokat %ellltani! ott le'ondtak a zsidk egyMtt'(kdGsre 5al buzdtsrl
is 8a*ogy ezt a kGsbbiekben 'Gg ltni %og&uk<2 $'g azonban a iuislingIkabinetek tag&ait
ltalban addigi ellenzGki rtok olitikusaibl 5erbu5ltk! addig a zsid tan7sok tag&ai
rendszerint az orszg elis'ert zsid 5ezeti 5oltak! akiknek a n7ik iszonyatos *atal'at adtak
a kezMkbe! *atal'at Glet Gs *all %elett L legalbbis addig! a'g ket 'agukat is ne'
deortltk2 6gaz! *a kzGI 5agy nyugatIeuraiak 5oltak! akkor ltalban S7sakS
T*eresienstadtba 5agy BergenIBelsenbe 5ittGk ket! 'g a keleti zsidkat $us7*,itzba2
$ zsid 5ezetknek sa&t nGMk szGtzQzsban betlttt szeree kGtsGgk5Ml az egGsz stGt
trtGnet legstGtebb %e&ezete a zsidk sz'ra2 Br ezek a dolgok eddig se' 5oltak
is'eretlenek! de e 'unka szrny( Gs leala7sonyt rGszleteit 7sak 'ost lltotta ssze @aul
Hilberg 4he "estruction of the European Jews 7'( ala5et kny5Gben Qgy! *ogy errl
t%og kGet nyer*etMnk2 $z egyMtt'(kdGs kGrdGsGben se''ilyen kMlnbsGget ne' ltni
KzGI Gs +yugatI>ura tbbnyire asszi'illdott zsid kzssGgei Gs KeletI>ura
&iddisMl beszGl t'egei kztt2 $'szterda'ban ugyanQgy! 'int 4arsban! Berlinben GQgy!
'int Budaesten biztosak le*ettek a n7ik abban! *ogy a zsid %unk7ionriusok elkGsztik a
sze'GlyiI Gs 5agyonlistkat! beszedik a deortlsok Gs ki5GgzGsek kltsGgeit az Grintettektl!
sze''el tart&k a 'egMresedett laksokat! rendri erket lltanak %el! *ogy segtsenek a
ssze%ogdosni zsidkat! Gs a 5onatokra *ur7olni L s utols gesztuskGnt egGszen a keser( 5Ggig
gondoskod&anak a zsid kzssGg 5agyonnak & llaotban trtGn 'egrzGsGrl a 5Ggs
elkobzs illanatig2 _k osztottk szGt a srga 7sillagokat isT nG*a! 'int Gldul 4arsban! a
Skarszalagok rustsa igazi Mzletgg 5lt! 5oltak kznsGges karszalagok teZtilbl Gs
le'os*at luZuskarszalagok '(anyagblS2 $ n7ik ltal insirlt! de ne' ltaluk diktlt
kilt5nyaik 'Gg 'a is tanQskodnak arrl! *ogy 'ennyire Gl5eztGk Q& *atal'ukat L Sa zsid
kzonti tan7s tel&*atalo''al rendelkezik a zsidk sszes szelle'i Gs anyagi &a5ai! 5ala'int
a rendelkezGsre ll zsid 'unkaer %elettS! *angzott a budaesti tan7s els
'egnyilatkozsa2 Tud&uk! *ogyan tekintettek 'agukra a zsid %unk7ionriusok! 'ikor a *all
eszkzei5G tettGk ket L 'int kaitnyokra! Sakik a sMllyed *a&t 'Ggis7sak biztos kiktbe
5ezettGk! az GrtGkes rako'ny egy rGszGnek 5zbe dobsa rnS! 'int a zsid nG
'eg'entire! Sakik szz ldozattal ezer e'bert 'entettek 'eg! ezer ldozattal tzezretS2 8$
5alsg ennGl sokkal *a&'eresztbb 5olt2 Pr2 Kasztner =agyarorszgon kb2 1H0 ###
ldozattal 5srolta 'eg ontosan .0J1 e'ber 'eg'entGsGt2< =i5el 'Gg Sezer ldozattal szz
e'bertS se' sikerMlt 'eg'enteni! a zsid tan7sok 5Gle'Gnye szerint a ki5lasztst ne' 5olt
szabad a S5ak 5GletlenreS bzniT azok! akik a 5Gletlent 'egelztGk! Qgy gondoltk! *ogy Sigazi
szent el5ekS birtokban 5annak! k Skor'nyozzk a gyenge e'beri kezet! a'ely az
is'eretlen ne5Gt a arra r&a! gy dnt5e Gletrl Gs *allrlS2 Kiknek a 'eg'entGsGt rtk el
a Sszent el5ekSU $zokGt! Sakik egGsz GletMkn t a cibur/rt 8a kzssGgGrt< dolgoztakS! te*t a
%unk7ionriusokGt Gs a Slegro'inensebb zsidkGtS L 'ikGnt a KasztnerI&elentGsben
ol5as*at2
Senki ne' tartotta %ontosnak! *ogy a zsid %unk7ionriusokat *allgatsi eskMre ktelezzeT
'indannyian nkGntes Eeheimnistr:gere, 5oltak2 4agy azGrt! *ogy a nikot
'egakadlyozand %enntartsk a nyugal'at Gs a rendet! 'int dr2 Kasztner! 5agy abbl Saz
e'beri 'eg%ontolsbl! *ogy az elgzosts ltali *allra 5r5a az Glet 'Gg ke'Gnyebb
lenneS! 'int a*ogy dr2 Ceo Bae7k! egykori berlini %rabbi 5Glte2 $z >i7*'annIerben egy n
tanQ5allo'sa tette 5ilgoss! *ogy az e%%Gle Se'beriessGgnekS a tel&esen e'bertelen
krMl'Gnyek kztt 'ilyen k5etkez'Gnyei le*etnek L T*eresienstadtban az e'berek nkGnt
&elentkeztek! *ogy $us7*,itzba deortl&k ket! s aki 'egrblta nekik el'ondani az
igazsgot! 'int Sne' nor'listS 'egbGlyegeztGk2 6gen! is'er&Mk azoknak az e'bereknek a
lelki alkatt! akik az Endlsung ide&Gn lltak a zsid kzssGgek GlGn) a skla az 62 F*ai'nak
ne5ezett F*ai' @u'ko,skitl! a ldzi zsid ell&rtl! aki Gnzt nyo'atott az alrs5al!
bGlyeget a ortrG&5al! Gs egy *intszer(sGgben ko7sikztatta 'agt az ut7kon! a szeld! nagy
'(5eltsGg( tuds Ceo Bae7ken keresztMl! aki ko'olyan gondolta! *ogy a zsid rendrk
Sszeldebbek Gs segtkGszebbekS! Gs a Sknt el5isel*etbbG teszikS 8ezzel sze'ben a
5alsgban ter'Gszetesen sokkal ke'Gnyebbek Gs ke5GsbG 'eg5eszteget*etk 5oltak! *iszen
sz'ukra is igen sok %orgott a ko7kn<! azon ke5esekig ter&ed! akik ngyilkosok lettek! 'int
$da' Fzerniako,2 _ a 5arsi zsid tan7s elnkekGnt ne' 5olt rabbi! ne' 5olt *5! *ane'
lengyelMl beszGl zsid 'Grnk! de 'Gg e'lGkezett a rabbinisztikus 'ondsra) S6nkbb
*agy&tok 'agatokat 'eglni! de ne lG&Gtek t a *atrt2S
Hogy a &eruzsle'i 5d*atsg! a'ely 'r az $denauerIkor'nynak is igyekezett
nG*ny kelle'etlensGget 'egsrolni! sQlyos Gs 5ilgos okokbl ne' akarta ezt a %e&ezetet
'eg5ilgtani! kGzen%ek5 5olt2 8+yil5n5alan %Gltek az egGsz 5ilg elG trni azt! a'it
egyGbkGnt az izraeli iskolk trtGnele'kny5ei oly 'egle nyltsggal trgyalnak L a'int ez
=ark =2 Krugnak a Jomparative Education Review ./0;2 oktberi sz'ban 'eg&elent
-oung 6sraelis and Je,s $broad L a Study o% Sele7ted History TeZtbooks 7'( 7ikkGbl
knnyen 'egtud*at2< 6tt azonban 'eg kell e'lteni! *iszen 7sak gy le*et 'eg5ilgtani
nG*ny 'eg'agyarz*atatlannak t(n doku'ent7is *inyt ebben az egyGbkGnt
tQldoku'entlt Mgyben2 >gy ilyen 'ulasztst a brk nyo'atGkosan e'ltettek! H2 G2 $dler
4heresienstadt $%@$G@[ 8./KK< 7'( kny5Gnek *inyt a eranyagbl L s a 5d nG'i
za5arral 5allotta be! *ogy a kny5 5alban Sautentikus! letagad*atatlan %orrsokra GMlS2 $
ki*agys oka nyil5n5al 5olt2 $ kny5 rGszletesen ler&a! *ogyan lltotta ssze a zsid tan7s
T*eresienstadtban a rettegett StranszortlistkatS! 'iutn az SS az ltalnos irny5onalat
'egadta) az elkMldend e'berek sz't! adatokkal a Ski%GsMlendkS korrl! ne'Grl!
%oglalkozsrl Gs szr'azsi orszgrl2 $ 5d bizonytsi el&rsnak gyengtGsGt &elentette
5olna annak elis'erGse! *ogy a sMllyesztbe kMldtt e'berek ne5estGse ke5Gs ki5Gteltl
eltekint5e a zsid ad'inisztr7i %eladata 5olt2 $'ikor a bri e'el5Gnyrl rkGrdeztek $dler
kny5Gre! Jko5 Baror *elyettes lla'MgyGsz 5laszban 'indezt bizonyos 'GrtGkben
elis'erte) S6gyeksze' Qgy eladni azokat a dolgokat! a'elyek 5ala*ogyan a 5dlottra
5onatkoznak! *ogy az sszkG ne sGrMl&n2S Ha $dler kny5Gt *ozz5eszik a eranyag*oz! a
kG 5alban ko'oly sGrMlGst szen5edett 5olna2 $ &elentGs ugyanis ellent'ond a 5d
T*eresienstadt kGrdGsGben 'egidGzett leg%ontosabb tanQ&nak! aki azt lltotta! *ogy
>i7*'ann 'aga 5lasztotta ki az $us7*,itzba kMldend sze'Glyeket2 Pe elssorban azGrt
szen5edett 5olna sGrMlGst a 5d alkotta sszkG! Gles 5laszt5onalat *Qzott Mldztt Gs ldozat
kzG! *olott kzis'ert a 'inden tborban 'eglG5 krendszer szeree! illet5e a zsid
<onder,ommand+, = elssorban $us7*,itzban betlttt L %unk7i&a2 Olyan bizonytGkok
sszegy(&tGse! 'elyek 'egdntik a 5d Gr5elGsGt! szoks szerint a 5Gd %eladata2 +e*Gz
5laszolni arra a kGrdGsre! *ogy dr2 Ser5atius! aki le7saott ennek a tanQ5allo'snak nG*ny
&elentGktelen ellent'ondsra! 'iGrt ne' *asznlta %el ezt a knnyen beszerez*et Gs szGles
krben is'ert '(5et2 Hi5atkoz*atott 5olna Gldul arra! *ogy >i7*'ann rgtn azutn! *ogy
talakult Ski5ndorlsIszakGrtblS SkiteletGsIszakGrt5GS! a rGgi e'igr7is idszakbl
5al zsid sszektit ne5ezte ki T*eresienstadt ell&ri5) dr2 3aul >steint! a berlini
e'igr7is *i5atal 5ezet&Gt Gs Ben&'in =ur'elstein rabbit! aki ugyanezt a tisztsGget 5iselte
BG7sben2 =indez &obban 5isszaad*atta 5olna a lGgkrt! 'elyben >i7*'ann dolgozott! 'int a
5Gdele' kelle'etlen Gs gyakran ki%e&ezetten %el*bort beszGdei eskMrl Gs *(sGgrl!
5ala'int a 5ak%egyele' elnyeirl az egGszsGges lla'i Gletben2
F*arlotte Salzberger asszony T*eresienstadtrl tett tanQ5allo'sa 8a'elybl 'r
idGzte'< legalbb r5id beillantst engedett sz'unkra a 5d SsszkGGnekS ebbe az
el*anyagolt rGszletGbe2 $z elnkl brnak se' a ki%e&ezGs! se' 'aga a kG ne' tetszett2
Tbbszr %igyel'eztette a %lla'MgyGszt! *ogy S'i itt ne' kGeket %estMnkS! az Mgy trgya
Segy 5d! Gs ez a 5d ad&a el&rsunk kereteitS! a brsg Saz Mgyrl a 5dindt5ny ala&n
alaktotta ki sa&t nGzetGtS! Gs az MgyGszsGgnek Startania kellene 'agt az irny5onalak*oz!
'elyeket a brsg *atroz 'egS L 'egsz5lelend %igyel'eztetGsek a 7Glbl! *ogy
betartassk a korrekt bMntet&ogi el&rst! ' kzMlMk egyet se' 5ettek %igyele'be2 St! az
MgyGszsGg 'Gg tanQinak kikGrdezGsGt is el'ulasztotta! s 'ikor a brk erre nyo'atGkosan
%igyel'eztettGk! oda5etett nG*ny 7se5eg kGrdGst a tanQnak L a'inek az lett az ered'Gnye!
*ogy a tanQk Qgy 5iselkedtek! 'int*a a %lla'MgyGsz elnkletG5el tartott nagygy(lGs
sznokai lennGnek2 =a&dne' olyan *osszan beszGl*ettek! a*ogy akartak! konkrGt kGrdGseket
7sak a legritkbb esetekben tettek %el nekik2
>z a lGgkr L ne' annyira egy kirakaterG! 'int inkbb egy t'eggy(lGsG! 'elyen egyik
sznok a 'sik utn rbl&a 'eg a ubliku'ot %elizgatni L akkor 5lt kMlnsen
GrzGkel*et5G! a'ikor a 5d a tanQkat a 5arsi! 5ala'int a 5ilnai Gs ko5ni gettlzadsokrl
*allgatta 'eg! te*t olyan ese'Gnyekrl! a'elyek a 5dlott b(n7selek'Gnyei5el se''ilyen
ssze%MggGsben ne' lltak2 >zek a tanQk akkor lettek 5olna *asznl*atk! *a 5allo'saikban
a zsid tan7sok te5GkenysGgGrl szltak 5olna! a'elyek sa&t *sies kMzdel'eikkel Gs
*ar7aikkal sze'ben oly nagy Gs 5Ggzetes szereet tltttek be2 Ter'Gszetesen errl is 5olt sz
L azok a tanQk! akik az SSSIlegGnyekrl Gs segtikrlS beszGltek! utaltak r! *ogy ez utbbiak
kzG soroltk a SgettrendrsGget! a'elyet a n7i gyilkosok 'indig eszkzkGnt tudtak
*asznlniS! 7sakQgy 'int a Judenratot =, a tanQk azonban igen 'egknnyebbMltek! *ogy ne'
kellett trtGnetMknek ezt az oldalt kzelebbrl taglalniuk! inkbb az igazi rulkra tereltGk a
szt! akikbl tGnyleg ke5Gs 5olt) SnG5telen e'berek! akik a zsid nyil5nossgban
is'eretlenek 5oltakS! Gs Sakik 'iatt az sszes n7ik ellen *ar7ol %ldalatti 'ozgalo'
szen5edettS2 8>zeknGl a tanQ5allo'soknl a kznsGg 'egint 's! sa&tos kGet 'utatott L
'ost ,ibucnyi,o,b+l, az izraeli kzssGgi teleMlGsek tag&aibl llt! a zsid ellenllsi
'ozgalo' sszes tanQ&a kzG&Mk tartozott2< $ leg5ilgosabb Gs legtanulsgosabb 5allo'st
Bi5ia Cubetkin Bu7ker'ann! egy 'a kzel negy5enG5es Gs 'Gg 'indig nagyon szG n tette!
aki 'inden GrzelgssGgtl Gs ni'dattl 'entes 5olt! &l rendszerezte a tGnyeket! Gs 'indig
biztosan tudta! 'it akar 'ondani2 Jogilag nGz5e e tanQk 5allo'sai &elentGktelenek 5oltak L
Hausner Qr zrbeszGdGben egyetlenegyet se' e'ltett kzMlMk L! esetleg a zsid ellenlls!
5ala'int a lengyel Gs orosz artiznok kztt %ennll szoros ka7solatokat igazol*attk
5olnaT de attl eltekint5e! *ogy ennek 's 5allo'sok ellent'ondtak 8Saz egGsz lakossg
ellenMnk 5oltS<! 7sak a 5Gdele' sz'ra le*ettek 5olna *asznosak! *iszen a 7i5ilekkel
sze'ben elk5etett t'eggyilkossg sokkal &obb igazolsra szolgl*attak! 'int >i7*'ann
tbbszr is'Gtelt lltsa! 'iszerint SNeiz'ann ./;/Iben *adat Mzent +G'etorszgnakS2 8>z
'er ostobasg 5olt2 F*i' Neiz'ann a *borQ eltti utols 7ionista kongresszus zrsakor!
r5iddel a *borQ kitrGse eltt ne' 'ondott 'st! 'int *ogy a nyugati de'okr7ik
*borQ&a Sa 'i *borQnk! az *ar7uk a 'i *ar7unkS2 ?en az 5olt a zsidk
szeren7sGtlensGge! a'int ezt Hausner *elyesen *angsQlyozta! *ogy a n7ik ne' is'ertGk el
ket *ad5isel ne'zetkGnt2 :gyanis ebben az esetben *adi%ogolytborba Gs a 7i5ilek sz'ra
%enntartott internltborba kellett 5olna zrni ket! a*ol a tQlGlGsi esGlyek
ssze*asonlt*atatlanul nagyobbak 5oltak2< Ha dr2 Ser5atius utalt 5olna a %ldalatti
'ozgal'ak ssze%MggGseire! *a arra *i5atkozott 5olna! *ogy a zsidk elleni intGzkedGsek a
artiznok elleni *ar7 rGszei 5oltak! akkor ezzel a 5dat annak beis'erGsGre kGnyszertette
5olna! 'ily el'ond*atatlanul ki7sik 5oltak az ellenll 7soortok! 'ily *i*etetlenMl gyengGk
Gs ala&ban 5G5e rtal'atlanok! Gs ezen%elMl 'ily ke5GssG rerezentltk a zsid nGessGget!
a'ely L 'int az egyik tanQ 5allo'sbl kiderMlt L 'Gg %egy5errel is sze'be%ordult 5elMk2
>zen idrabl ki*allgatsok &ogi &elentGktelensGge ne' 'aradt re&t5e a tudstk ell!
'int a*ogy az egGsz 'gtt ll izraeli kor'nyzat olitikai szndGkait se' 5olt ne*Gz
kitallni2 4Gl*etleg azt akarta Hausner Qr 85agy BenIGurion 'iniszterelnk< de'onstrlni!
*ogy a n7ikkal sze'beni sszes ellenlls a 7ionistktl indult ki! 'int*a a zsidk kzMl
egyedMl a 7ionistk tudnk! *ogy L Ji77*k Bu7ker'ann sza5ai5al L 'inden %radsgot 'egGr
a be7sMletet 'enteni! *a 'r az Gletet ne' le*etT illet5e *ogy L %elesGgGnek sza5ai5al L az
akkori krMl'Gnyek kztt ne' trtGn*etett rosszabb az e'berrel! 'int SrtatlannakS lenni Gs
annak is 'aradni2 >gyGbkGnt ez a SolitikaiS szndGk *atstalan 'aradt! 'i5el a tanQk
ragaszkodtak az igazsg*oz! Gs a brsgnak el'ondtk! *ogy az ellenllsban 'inden zsid
szer5ezet Gs rt kG5isel5e 5olt! a dnt kMlnbsGg ne' a 7ionistk Gs a ne' 7ionistk!
*ane' a szer5ezettek Gs a szer5ezetlenek! Gs a'i 'Gg %ontosabb! a %iatal Gs a kzGkorQ!
illet5e az idsebb gener7ik kztt 5olt2 $z ellenll7soortok nyil5n5alan 7sak egy
elenyGsz kisebbsGget &elentettek! 'Ggis ebben a szitu7iban! 'int a*ogy egy tanQ
*angsQlyozta! S7soda! *ogy ez a kisebbsGg egyltaln lGtezettS2
=inden &ogi 'eg%ontolstl eltekint5e ki%e&ezetten & GrzGs 5olt az egykori zsid
ellenllkkal tallkozni a trgyaltere'ben! a tanQk e'el5GnyGn2 9ellGGsMk el(zte az
ltalnos engedel'essGg szelle'Gt! Gs az Endlsung %o&togat! 'Grgez lGgkrGbe! 'ely a er
ide&e alatt Q&&Gledt! egy kis %riss le5egt *ozott2 $ 5d ltal 'eg*5ott tanQk 5allo'sai
egyGrtel'(en 'egerstettGk azt a kzis'ert tGnyt! *ogy a *alltborokban az ldozatok
'egse''istGsGnGl a zsid ko''andk tGnyleges segtsGget nyQ&tottak L *ogy a
<onder,ommand+, a gzka'rkban Gs kre'atriu'okban dolgoztak! *ogy a *olttestek
arany%ogait ki*Qztk! Gs a *a&ukat le5gtk! *ogy a srokat 'egstk! 'a&d kGsbb
ugyanezeket a srokat Q&ra kistk! *ogy a t'eggyilkossg nyo'ait 'egse''istsGk! *ogy
zsid te7*nikusok GtettGk 'eg a kGsbb 'Ggse' *asznlt gzka'rkat T*eresienstadtban!
a*ol a zsid Sauton'iaS odig ter&edt! *ogy 'aga a **Gr is zsid 5olt2 Br 'indez
szrny(sGges 5olt! 'Ggse' &elentett 'orlis roblG't2 $ tborokban a 'unksok
ki5lasztst Gs osztlyozst az SS 5Ggezte! s az SS kMlns elszeretettel 5onzdott a
b(nz ele'ek*ezT gy bizonyra 'inden esetben a legrosszabbakat 5lasztottk ki2 8=indez
kMlnsen Gr5Gnyes Cengyelorszgra! a*ol a n7ik a zsid Grtel'isGg nagy rGszGt! a lengyel
Grtel'isGgiekkel Gs szabad%oglalkozsQakkal egyMtt! 'r az els *borQs G5ekben
'eggyilkoltk L Gles ellentGtben +yugatI>ur5al! a*ol a ro'inens zsidkat
7seretrgyakkGnt 'egriztGk! *ogy GrtMk internltborba kerMlt nG'et 7i5ileket 5agy
*adi%oglyokat ki5lt*assanakT BergenIBelsen eredetileg az Austausch0uden W7serezsidkX
sz'ra GMlt tbor 5olt2< $ 'orlis roblG'a abban a i7inyke igazsgban re&tztt! a'it
>i7*'ann besz'ol&a tartal'azott a zsid %unk7ionriusokkal az Endlsung krMl'Gnyei
kztt 5al egyMtt'(kdGsGrl) S$ zsid tan7s sszelltsa W222X az egyes a %eladatok
'egosztsa! *ogy 'ond&uk 'ilyen szektorokat 5llaltak egyesek! ez a zsid tan7sra 5olt
bz5a2 Pe a 5ezetk ki5lasztsa! *ogy ki legyen a 5ezet! 'agtl Grtetden WtlMnk
%MggttXS2
Pe a'int e'ltette' W222X ez ne' egy diktatrikus dntGs %or'&ban trtGnt! *ane'
ezeket a %unk7ionriusokat! akikkel llandan dolgunk 5olt! tbbGIke5GsbG! *ogy is 'ond&a'!
'int *'es to&sokat kezeltMk! *ogy gy %e&ezze' ki 'aga' W222X te*t ne' aran7soltunk
nekik! abbl az egyszer( okbl! szzados Qr! *ogy *a ezeknGl a 7sQ7s%unk7ionriusoknl
5ala'it 'ond&uk ebben a %or'ban 'ondtunk 5olna L neked kell 'egtenned ezt! te 7sinld
stb2! stb2 L! akkor ez az Mgy L akkor ez az Mgyet ne' szolglta 5olna2 =ert *a ne' L ne' L az
illet ezt ne' L ne' sz5esen 7sinl&a! akkor annak az egGsz 'unka lt&a krt W222X 'indent
5ala'ikG 'egrbltunk a sz&uk ze szerint 7sinlniS2
KGtsGgtelenMl S'indent 'egrbltakS! a roblG'a 7sak az! *ogyan sikerMl*etett ez
nekik2
Rgy keletkezett Hausner %MgyGsz SsszkGGnS Gen ezen az elgondolkodtat *elyen egy
nagy! Mres %olt azltal! *ogy egyetlen tanQt se' kGrdeztek 'eg a ne'zetiszo7ialista Gs a zsid
*atsgok kzti egyMtt'(kdGsrlT ne' addott te*t alkalo' a sQlyos kGrdGs %elte5GsGre)
=iGrt ne' tagadttok 'eg az egyMtt'(kdGst sa&t nGetek eluszttsban Gs 5GgMl sa&t
'egse''istGsetekbenU $ tanQk kztt 7sak egyetlenegy 5olt! aki annak ide&Gn egy 0udenrat
ro'inens tag&a 5olt) 3inksz 9reudiger! alias br 9reudiger 9Ml Budaestrl2 +e'
5Gletlen! *ogy az ki*allgatsa sorn trtGnt az egyetlen ko'olyabb rendbonts a kznsGg
soraiban) az e'berek 'agyarul Gs &iddisMl kiabltak a tanQ5al! a brsgnak be kellett
rekesztenie az MlGst2 9reudiger! ez a tekintGlyes ortodoZ zsid! nagyon izgatott 5olt) S4annak
itt e'berek! akik azt 'ond&k! senki ne' tan7solta nekik a szkGst2 Pe azoknak az
e'bereknek! akik szkni rbltak! K#fIt el%ogtk Gs 'egltGkS2 L >zzel sze'ben azok
kztt! akik ne' rbltak szkni! //f 5olt a *allos ldozatok arnyaY SHo5 'e*ettek
5olnaU Ho5 szk*ettek 5olnaUS L 'aga azonban @o'niba 'enekMlt! *iszen gazdag 5olt!
Gs Nisli7eny segtett neki2 S=it tudtunk 'i tenniU =it kellett 5olna tennMnkUS 4lasz egyedMl
a bri ulitusrl Grkezett! Candau br 'ondta) S+e' *isze'! *ogy ez a 5lasz a kGrdGsreS L
a kGrdGsre! 'elyet ne' a brsg tett %el! *ane' a kznsGg2
$ brk kGtszer GrintettGk a kooer7i kGrdGsGt2 Ji77*k @a5e* br *Qzta ki az egyik
tanQbl! aki ellenll 5olt! *ogy a SgettrendrsGg eszkz 5olt a gyilkosok kezGbenS! Gs *ogy
a Szsid tan7s egyMtt'(kdGsi olitik&a a n7ikkalS 5alsg 5olt2 HlG5i br >i7*'annInak
%eltett keresztkGrdGseibl kiderMlt! *ogy a n7ik ezt az egyMtt'(kdGst zsidolitik&uk
tula&donkGeni ala&nak tekintettGk2 Pe a kGrdGs! a'it a 5dl! az ellenlls *ar7osainak
ki5GtelG5el! 'indenkinek %eltett! a sztereoti kGrdGs! 'ely oly ter'Gszetesen *angzott annak!
aki a er 5alsgos *tterGt ne' is'erte) S=iGrt ne' lzadtatok %elUS! a 5alsgban a %el ne'
tett kGrdGs elkdstGsGre szolglt2 gy trtGnt! *ogy a Hausner ltal %eltett!
'eg5laszol*atatlan kGrdGsre adott egyetlen 5lasz se' 5olt Saz igaz! 7sakis az igaz! a
szntiszta igazS2 6gaz! a zsid nG egGszGben ne' 5olt szer5ezettT a zsidknak ne' 5olt
terMletMk! ne' 5olt lla'uk! ne' 5olt *adseregMk! gy aztn legnagyobb szMksGgMk r&ban
ne' 5olt e'igrns kor'nyuk! a'ely a sz5etsGgeseknGl kG5isel*ette 5olna ket 8a Je,is*
$gen7y %or 3alestine dr2 Neiz'ann elnkletG5el leg&obb esetben is 7sak szegGnyes tlGk
5olt<T ne' 5oltak re&tett %egy5ertartalGkaik! ne' 5olt katonailag kikGzett i%&Qsguk2 Pe
'indez 'Ggse' &elenti azt! *ogy a zsid nG tel&esen szer5ezetlen Gs 5ezetk nGlkMli lett
5olna2 $ Szo5&etunin k5Ml 'indenMtt 'eg5oltak a kzssGgeik! a sa&tI Gs *rszolglataik!
'elyeket a n7iknak sikerMlt Sglei7*s7*altolniukS! *elyi Gs ne'zetkzi rt&aik Gs
&tGkonysgi szer5ezeteik2 Cengyelorszgtl Hollandiig Gs 9ran7iaorszgig! Skandin5itl a
Balknig 'indenMtt 5oltak elis'ert zsid 5ezetk! Gs ez a 5ezet rGteg! ke5Gs ki5Gteltl
eltekint5e! bizonyos okokbl 5ala'ilyen 'GrtGkben egyMtt'(kdtt a n7ikkal2 Ha a zsid
nG 5alban szer5ezetlen Gs 5ezetk nGlkMli lett 5olna! akkor az Endlsung szrny( koszt Gs
*allatlan nyo'orQsgot &elentett 5olna! de tekintettel a bonyolult bMrokratikus gGezetre!
'elyre a +yugatIKelet irnyQ Ski%GsMlGsnGlS szMksGg 5olt! az ered'Gny 7sak a keleti
terMleteken lett 5olna *asonlan szrny(sGges! s az ldozatok sz'a alig*a Gr*ette 5olna el a
nGgy Gs %Gl L *at'illi e'bert2 89reudiger sz'tsai szerint 'integy t5en szzalGk
'enekMl*etett 5olna 'eg! *a ne' k5etik a zsid tan7sok utastsait2 >z ter'Gszetesen 7sak
Mres be7slGs! de az e'ber 'Ggis elgondolkodik! *a lt&a! *ogy ez a sz' 'egegyezik azzal a
'egkzeltleg ontos adattal! a'ely Hollandibl szr'azik! s 'elyet dr2 C2 de Jong! a
Holland Alla'i HborQs Poku'ent7is 6ntGzet 5ezet&e sz5essGgGnek kszn*etek2
Hollandiban ugyanis! a*ol a Joodsche R)ad a tbbi *olland *atsg*oz *asonlan igen
gyorsan a Sn7ik eszkzeS lett! .#; ### zsidt deortltak a szoksos 'don! te*t a zsid
tan7s kzre'(kdGsG5el a *alltborokba! krMlbelMl tezer e'bert edig T*eresienstadtba2
$ *alltborokbl K./Ien tGrtek 5issza2 >llenben abbl a "#I"K ### zsidbl! akik a n7ik L
Gs ez a zsid tan7sot is &elenti L intGzkedGsei all ki5ontk 'agukat Gs elbQ&tak! .# ###
Gletben 'aradt2 4agyis is'Gt 1#IK#f2 $ T*eresienstadtba kMldtt zsidk tbbsGge 5isszatGrt
Hollandiba2<
Tudstso' azGrt %oglalkozott *osszabban ezzel a roblG'5al! 'ert e %e&ezetet a
&eruzsle'i er ne' trta %el tel&es 'GrtGkben a 5ilg eltt! edig ez nyQ&tan a leg'Glyebb
betekintGst a mor)lis ss*eoml)s totalit)s)ba, 'elyet a n7ik egGsz >urban! %leg a
'agasabb trsadal'i rGtegekben okoztak! ne'7sak +G'etorszgban! *ane' 'a&dne'
'inden orszgban! Gs ne'7sak az Mldzk! *ane' az Mldzttek kreiben is2 >i7*'ann a n7i
'ozgalo' 's ele'ei5el ellentGtben 'indig nagy tiszteletet Grzett a S& trsasgS tag&ai irnt!
Gs a'ikor nG'etMl beszGl zsid %unk7ionriusokkal gyakran ud5ariasan 5iselkedett! ezt %leg
annak tudatban tette! *ogy trgyalartnere trsadal'ilag %ltte llt2 Se''ikGen se' 5olt
;ands,nechtnatur 8SzsoldosalkatS<! a*ogy a tanQk egyike lltotta! ne' 5olt kalandor! ne'
5olt 7inikus! ni*ilista2 $ 7redo! 'elyben Glete 5GgGig *tatosan *itt! a SsikerS 5olt! a %
GrtGk'Gr&e annak! a'it S& trsasgkGntS is'ert2 Tiikus Glda erre! a*ogy az $dol%
HitlerI!!tG'tS ssze%oglalta! 'elyrl egyGbkGnt Sassennel Qgy dntttek! *ogy Ski*agy&kS
trtGnetMkbl2 Hitlernek! 'ondta >i7*'ann! S le*et! *ogy szz szzalGkig ne' 5olt igaza! de
egy5ala'i 5itn %elMl ll) ez az e'ber kGes 5olt arra! *ogy 'agt a nG'et *adsereg
r5ezet&Gbl egy 'a&dne' J# 'illis nG 5ezGrG5G kMzd&e %el W222X Sikere n'agban
bizonytotta sz'o'ra! *ogy al kellett neki rendelne' 'aga'S2
=int 'sokat! t is Sboldogg tette! *ogy a ]nG e'bere^! egy 5'*i5atalnok %ia kGes
5olt egy nG GlGre llniS2 >bben a karrierben is Sleg'agasabb ide&nak! a nGkzssGgnekS
szi'blu't ltta 8=elitta =as7*'ann) 9a*it, Stuttgart! ./0;<2 Celkiis'eretGt annl
knnyebben tudta 'egnyugtatni! 'ikor ltta! *ogy a S& trsasgS 'ilyen serGnyen Gs buzgn
reaglt 'indenMtt ugyanQgy! 'int 2 +e' 5olt szMksGge r! 'int a*ogy az tGletben ll! *ogy
S%MlGt bezr&a a lelkiis'eret *ang&ai ellST ne' 'int*a ne' lett 5olna neki! *ane' 'ert
lelkiis'eretGnek *ang&a ugyanazt 'ondta! 'int az t krMl5e5! Stiszteletre 'GltS
trsadalo' *ang&a2
>i7*'ann egyik n%el'ent Gr5e az 5olt! *ogy k5Mlrl se''ilyen *ang ne' Grt el *ozz!
a'ely lelkiis'eretGt %elrz*atta 5olna2 $ 5d %eladata 5olt annak bizonytsa! *ogy ez ne' gy
5olt! *ogy igenis 5oltak *angok! 'elyekre *allgat*atott 5olna! Gs *ogy 'unk&t sokkal
nagyobb buzgalo''al 5Ggezte! 'int a*ogy ez ktelessGge lett 5olna! a'i egyGbkGnt tel&es
'GrtGkben igaz2 Br'ilyen %ur7sn *angzik is! gyilkos buzgal't 'Ggse' le*et tel&esen
el5lasztani azon *angok sa&tos kGtGrtel'(sGgGtl! 'elyek nG*aInG*a 'egllsra
%igyel'eztettGk2 >bbl a sze'ontbl %igyel'en k5Ml *agy*at&uk a nG'etorszgi
Qgyne5ezett Sbels e'igr7itS L 'indazokat! akik a Har'adik Birodalo'ban llsokat! igen
gyakran 'agas llsokat tltttek be! 'a&d a *borQ utn 'aguknak Gs a 5ilgnak is
bizonygattk! *ogy 7bels.leg7 'indig Sa rezsi' ellen%elei 5oltakS2 +e' az a kGrdGs! *ogy
igazat 'ondanakIe 5agy se'T &elen esetben az a dnt! *ogy a HitlerIrezsi' egGsz titkoktl
%ertztt lGgkrGben ne' 5olt &obban rztt titok az ilyes%a&ta Sbels ellenzGkisGgnGlS2 >z a
n7i terror krMl'Gnyei kztt 'a&dne' 'agtl Grtetd 5oltT egyszer egy Sbels e'igrnsS!
egyGbkGnt kzis'ert sze'GlyisGg! aki szub&ekt5e biztosan be7sMletes 5olt! bizonygatta
neke'! *ogy Ski%elGS n7ibbnak kellett lenniMk a kznsGges n7iknl! *ogy titkukat
'egriz*essGk L ez taln 'agyarzatkGnt szolgl*at! *ogy az e'berirt rogra' elleni!
ltalunk is'ert ke5Gs tiltakozs inkbb rGgi rttagoktl &tt! 'intse' a Ne*r'a7*t
aran7snokaitl2 $ Har'adik Birodalo'ban Gl5e igazbl egy Qt 5olt! *ogy 5alaki ne 5l&Gk
n7i5! 'Ggedig a 5issza5onulsG) Sa kzGlettl 5al! le*etsGg szerinti legtel&esebb
t5olsgtartsS 5olt az egyetlen 'd&a annak! *ogy 5alaki ki'arad&on a b(n7selek'Gnyekbl2
$ nem r/s*v/tel 5olt az egyetlen kritGriu'! 'elynek ala&n 'a az egyGnek b(nssGgGt!
illet5e b(ntelensGgGt 'Grni tud&uk! a*ogy ezt Ott Kir7**ei'er Folitical Justice 8./0.< 7'(
kny5Gben 'egrta2 Ha a ki%e&ezGsnek egyltaln 5an Grtel'e! akkor Sbels e'igrnsS 7sak az
le*etett! Saki borzong5a! sa&t nGGbl sz'ki5et5e Glt a 5akon *5! ezt az e'bert
tG5ed*etetlenkGnt istent t'egbenS! a*ogy Her'ann Ja*rreiss ro%esszor a nMrnbergi
tr5GnyszGk eltt! az egGsz 5Gdele' ne5Gben tett nyilatkozatban eladta2 Hiszen az
ellenzGkisGg Stel&esen Grtel'etlenS 5olt ott! a*ol ne' le*etett szer5ezkedni2 Ter'Gszetesen
5oltak nG'etek! akik tizenkGt G5ig gy Sborzong5a Gs sz'ki5et5eS Gltek! de sz'uk!
beleGrt5e az ellenlls *ar7osait is! az sszlakossg*oz kGest nagyon ki7siny 5olt2 $z utbbi
G5ekben a Sbels e'igr7iS &elsza5a 8a ki%e&ezGs n'agban 5G5e is kGtGrtel'(! &elent*et
GQgy 5issza*Qzdst a bels Gletbe! 'int olyan 'agatartst is! 'ely nagyon *asonl az
idegen orszgban leGlt e'igrnsGlet*ez< ki%e&ezetten ko'ikuss 5lt2 >gy olyan stGt %igura!
'int dr2 Ott Brad%is7*! az egyik Einsat*gruppe egykori tag&a! aki legalbb .K ### e'ber
agyonl5etGsGt irnytotta! ./0.Iben! egy 'Mn7*eni brsg eltt le%olytatott els erGben
ki&elentette! *ogy 'indig is Sbels ellenzGkeS 5olt sa&t 7selekedeteinek2 +yil5n .K ###
*alottra 5olt szMksGge! *ogy alibi&Gt az igazi n7ik sze'Gben igazolni tud&a2 8:gyanezt az
Gr5et *asznlta a Nart*egau egykori Gauleitere! $rt*ur Greiser a lengyel brsgon! igaz!
ke5esebb sikerrel) egyedMl a S*i5atalos lelkeS k5ette el a b(n7selek'Gnyeket! 'elyekGrt
5GgMl is ./10Iban %elakasztottk! a S'agnlelkeS 'indig is ellene 5olt2<
Ce*et! *ogy >i7*'ann so*a ne' tallkozott ilyen igazi Sbels e'igrnssalS! de sokat
kellett is'ernie azon *i5atalnokok kzMl! akik 'a llt&k) azGrt 'aradtak *i5atalukban! *ogy
Sele&Gt 5egyGk a 'Gg rosszabbnakS! Seny*tsGkS a dolgokat! Gs 'egakadlyozzk! *ogy
llsaikba Sigazi n7ikS kerMl&enek2 +agyon & Glda erre a 'r e'ltett szolglaton k5Mli
lla'titkr! dr2 Hans Globke esete! aki ./K;I./0; kztt a Sz5etsGgi Kan7ellri Hi5atal
sze'Glyzeti osztlynak a 5ezet&e 5olt2 =i5el az >i7*'annIer sorn egyetlen 's!
*asonlan 'agas rangQ *i5atalnokot se' e'ltettek! 5essMnk egy illantst dr2 Globke
Seny*tS! te5GkenysGgGre2 Hitler *atalo'ra &utsa eltt a orosz BelMgy'inisztGriu'
ktelGkGbe tartozott! a*ol %ur7sa'd korai GrdekldGst 'utatott a zsidkGrdGs irnt2 _
dolgozta ki ./;" no5e'berGben azokat a &a5aslatokat! 'elyek a nG55ltoztatsi kGrel'ek
beadsakor 'ost elszr Saz r&a szr'azs igazolsra szolgl szMksGges okiratokS
be'utatst is elrtk! 5olt a szerz&e az ./;" de7e'berGben 8a'ikor Hitler *atalo'ra
kerMlGse 'Gg ne' 5olt biztos! de 'r nagyon 5alszn(nek ltszott< kiadott
Sirny5onalaknakS! a'elyek szerint 'i5el a Skzigazgats Qt&n trtGn nG55ltoztats W222X a
5Gr szerinti szr'azstS el%tyolozza! ezGrt a Szsid sze'Glyek azon trek5Gse! *ogy zsid
szr'azsukat zsid ne5Mk el5etGsG5el 5agy 'eg5ltoztats5al l7zzk W222X ne'
t'ogatandS! Gs Sa 5isszataszt zsid ne5eket rendszerint 7sak egy 'sik zsid nG5
engedGlyezGsG5elS szabad 'eg5ltoztatni2 S$ keresztGnysGgre 5al ttGrGs se' szolgl
indokul a nG55ltoztatsraS! a'i dr2 GlobkGnak a katolikus egy*z*oz %(zd ka7solatait
tekint5e igen %igyele're'Glt2 8Csd @ein*ardI=2 Stre7ker) "r. Hans Elob,e, A,tenaus*8ge,
"o,umente, Ha'burg! "#2 o2< Ct*at&uk! a orosz BelMgy'inisztGriu' nagy buzgalo''al
*allgatott az idk sza5ra! s e**ez *ozztartozik a *angsQlyos utasts) Saz irny5onalak
nyil5nossgra *ozataltl tartzkodni kellST az a gyakorlat ugyanis! *ogy a tr5Gnyeket!
a'elyek szerint kor'nyoznak! Gs a kzigazgatst '(kdtetik! ne' *ozzk nyil5nossgra!
'Gg *a &5al kGsbb is! de a totlis uralo' egyik leg%bb is'ertet&ele lett +G'etorszgban2
=int 'r e'ltettMk! dr2 Globke a Har'adik Birodalo' lGtre&tte utn is 'egrizte a ne5ek
irnti GrdekldGsGt! Gs 'i5el az ./;KIs nMrnbergi tr5Gnyek*ez %(ztt 'eg&egyzGsei &5al
radiklisabbak 5oltak! 'int a S%a&gyalzsS #Rassenschande' korbbi Grtel'ezGse! 'elyet dr2
Bern*ard Csener! rGgi rttag! a BelMgy'inisztGriu' zsidMgyi szakGrt&e dolgozott ki! gy
'Gg az is a sze'Gre 5et*et! *ogy rosszabb *elyzetet tere'tett! 'int a'elyet az Sigazi n7ikS
tettek 5olna2 =Gg *a el is *isszMk neki az Seny*tGsS &szndGkt! akkor is ne*Gz elkGzelni!
*ogy 5al&ban 'it tett! illet5e az adott krMl'Gnyek kztt 'it te*etett 5olna! *ogy a
dolgokat &obb tegye! 'int a'ilyenek nGlkMle lettek 5olna2 $zonban r5iddel ezeltt egy
nG'et Q&sg *osszas kutatst k5eten elllt az Seny*tGsS gytr kGrdGsGre adott 5lasszal2
$ szerzk talltak egy egyGrtel'(en dr2 Globke ltal alrt doku'entu'ot! a'ely arrl
rendelkezett! *ogy nG'et katonk 7se* 'enyasszonyai a *zassgi kGrele' 'ellG egy
%Mrdru*s %GnykGet ktelesek 7satolni2 Pr2 Globke azonban ki'agyarzta) S>zzel a bizal'as
rendelkezGssel egy *ro' G5e tart botrnyt sikerMlt nG'ileg enyhDteni7, *isz bea5atkozsig
a 7se* 'enyasszonyoknak olyan %el5Gteleket kellett benyQ&taniuk! a'elyen anyaszMlt
'eztelenMl 5oltak lt*atk2
Pr2 GlobkGnak! 'int +Mrnbergben 5allotta! olyan szeren7sG&e 5olt! *ogy egy 'sik
Seny*tS! Nil*el' Stu7kart lla'titkr alatt dolgoz*atott! aki5el 'int a NannseeIkon%eren7ia
szorgos rGszt5e5&G5el 'r tallkoztunk2 Stu7kart eny*tte5GkenysGge %Glzsidkra
5onatkozott! akiket sterilizlni &a5asolt2 8$ nMrnbergi tr5GnyszGk a NannseeI&egyzkny5
birtokban ne' akarta el*inni neki! *ogy a 'egse''istGsi rogra'rl se''it se' tudott! de
tekintettel az egGszsGgi llaotra! 7sak a 5izsglati %ogsgban eltlttt idre tGlte el2 >gy
nG'et n7itlant brsg K## 'rka GnzbMntetGsre tGlte! Gs SnG5leges rttagnakS L
itlauferne, 8szi'atiznsnak< L nyil5ntotta! *olott legalbb azt tudniuk kellett! *ogy
Stu7kart a rt SrGgi grd&*ozS tartozott! Gs %izet tagkGnt 'r korn belGett az SSIbe2< $
Hitler *i5atalaiban lG5 Seny*tkrlS szl trtGnetek nyil5n5alan a *borQ utni legendk
krGbe tartoznak! itt %lslegesen *allgatzunk olyan %igyel'eztet *angokra 5r5a! 'elyek
>i7*'ann lelkiis'eretGt esetleg elGr*ettGk 5olna2
>zeknek a *angoknak a kGrdGse akkor 5lt ko'olly Jeruzsle'ben! 'ikor egyedMli
nG'etkGnt Heinri7* GrMber eseres &elent 'eg 'int a 5d tanQ&a a brsg eltt2 8>gyGbkGnt
=i7*ael =us'anno a'erikai br ki5GtelG5el 5olt az egyetlen ne' zsid tanQ
Jeruzsle'benT a nG'etek a 5Gdele' tanQikGnt ele5e ki 5oltak zr5a! *iszen 6zraelben
ugyanazon tr5Gny ala&n! a'ely szerint >i7*'ann ellen %olyt a er! esetleges letartztats Gs
b(nMgyi el&rs %enyegette 5olna ket2< GrMber eseres az e'bereknek a**oz a sz'szer(en
ki7si Gs 'inden olitikai be%olyst nGlkMlz 7soort&*oz tartozott! akik el5bl Gs ne'
na7ionalista 'eg %ontolsokbl *elyezkedtek sze'be Hitlerrel! Gs akiknek a zsidkGrdGsben
5allott nGzetMk 'indig is egyGrtel'( 5olt2 =inden esGly 'eg5olt r! *ogy nagyszer( tanQ
legyen! 'i5el >i7*'ann tbbszr is trgyalt 5ele! Gs 'r uszta 'eg&elenGse a
trgyaltere'ben szenz7isz'ba 'ent2 Sa&nos 5allo'sa 'inden ontossgot nGlkMlztt!
ennyi G5 utn se' arra ne' e'lGkezett! *ogy 'ikor! se' arra L a'i nagyobb sQllyal brt L!
*ogy 'irl beszGlt >i7*'annInal2 Fsak annyira e'lGkezett ontosan! *ogy egyszer 'egkGrte!
Gsz* MnneGre ko5sztalan kenyeret kMld*essen =agyarorszgra! Gs egyszer a *borQ ele&Gn
S5&7ba utazott! *ogy keresztGny bartainak 'eg5ilgtsa a *elyzet 5eszGlyessGgGt! Gs tbb
be5ndorlsi le*etsGget 7sikar&on ki2 8> trgyalsoknak 5alszn(leg 'Gg Oroszorszg
'egt'adsa Gs az Endlsung 'eg*irdetGse eltt kellett trtGnniMk! 'ely idben egybeesett
Hi''ler 'inden ki5ndorlst 'egtilt rendeletG5el2< GrMber 'egkata a ko5sztalan
kenyerGt! biztonsgban el'ent S5&7ba! Gs 5issza is tGrt2 +e*GzsGgei kGsbb t'adtak! a'ikor
a deortlsok 'egkezddtek2 GrMber eseres Gs 's rotestns aok! akik a Hit5all
>gy*z*oz tartoztak! elszr 7sak azok GrdekGben inter5eniltak! Sakik az els
5ilg*borQban sQlyosan 'egsebesMltek! akik az els 5ilg*borQban 'agas katonai
kitMntetGst katak! aztn Wsz 5oltX nagyon reg e'berekrl Gs elesettek z5egyeirl isS2 >zek
a kategrik 'egegyeztek azokkal! a'elyekkel a n7ik eredetileg 'aguk is ki5Gtelt tettek2
>zGrt 7sak azt 5etettGk GrMber sze'Gre! *ogy S'egenged*etetlen 'don tiltakozott a
kor'ny Gs a rt intGzkedGsei ellenS! egyGbkGnt bGkGn *agytk2 +e' sokkal kGsbb azonban
GrMber eseres tGnyleg rendk5Mli dolgot *a&tott 5Ggre) 'egrblt el&utni a dGlI%ran7iaorszgi
Gurs kon7entr7is tborba! a*ol a 4i7*yIkor'ny a nG'etorszgi zsid e'igrnsokkal
egyMtt tbb 'int HK## olyan badeni Gs saar%alzi zsidt internlt! akiket >i7*'ann ./1# szGn
7se'Gszett t a nG'etI%ran7ia *atron2 >zek a zsidk GrMber eseres in%or'7ii szerint
rosszabb *elyzetben 5oltak! 'int akiket Cengyelorszgba deortltak2 > 'iatt a ksGrlet 'iatt
letartztattk Gs kon7entr7is tborba 7suktk L elszr Sa7*sen*ausenba! 'a&d Pa7*auba2
8Hasonlan alakult a sorsa a berlini Szent Hed5igIkatedrlis nagyrGost&nak! Be'ard
Ci7*tenbergnek! aki ne'7sak arra 'erGszkedett! *ogy 'inden zsidGrt L
kikeresztelkedettekGrt Gs a keresztGnysGget %el ne' 5ettekGrt L nyil5nosan i'dkozzon! a'i
&5al 5eszGlyesebb 5olt! 'int SkMlnleges esetekGrtS inter5enilni! *ane' azt is k5etelte!
*ogy egy zsid transzortot elksGr*essen a keletre 5i5 Qton2 Vtban egy kon7entr7is tbor
%elG *alt 'eg2<
$ttl eltekint5e! *ogy a S'sik +G'etorszgS lGtGt bizonytotta! GrMber eseresnek a er
&ogi Gs trtGnel'i &elentsGgGt illeten ne' sok szeree 5olt2 >i7*'annrl alkotott tGletei
kon5en7ionlisak 5oltak L egy S&Ggt'bS! 'int*a S'r5nyblS lenne! ;ands,nechtnatur
8SzsoldosalkatS<! SkerGkrosS 8korabeli nG'et ki%e&ezGs arra a sze'Glyre! aki %eletteseinek
*zeleg! beosztottaiba edig belerQg< L! Gs 'inden kzelebbi szi7*olgiai betekintGst
nGlkMlztek! arrl ne' is beszGl5e! *ogy a SkerGkrosSIsze're*nysnak bizonytGkok
'ondanak ellent) >i7*'annInak ne' 5olt szoksa! *ogy beosztottai5al rosszul bn&on2
=indenesetre olyan interret7ii Gs k5etkeztetGsei 5oltak! 'elyeket 'inden nor'lis
brsgi &egyzkny5bl ki*Qztak 5olna! ' Jeruzsle'ben 'Gg az tGlet sz5egGben is
idGztek bellMk2 +GlkMlMk GrMber eseres 5allo'sa inkbb a 5Gdele'nek le*etett 5olna
*asznra! *iszen >i7*'ann engedGlyezte! a'it engedGlyez*etett) a ko5sztalan kenyeret! a
s5&7i utazst2 >gyGbkGnt sose' adott GrMbernek egyenes 5laszokat! 'indig 5issza*5atta!
'i5el elbb %eletteseitl kellett instruk7ikat kGrnie2 =Gg lGnyegesebb 5olt azonban a 5Ggre
5ala'it kezde'Gnyez dr2 Ser5atius igen *elyGn5al kGrdGse) S3rbltIe Dn *atni r!
lelkisztorkGnt 'ondtaIe neki egyszer is *atrozottan! *ogy 5iselkedGse ne' %elel 'eg az
erkl7si nor'knak! *ane' a'orlis Gs erkl7stelenUS
A' a nagyon btor eseres ter'Gszetesen se''i ilyes'it ne' tett! kGsbbi
'agyarzkodsa edig inkbb knosan *atott2 $zt 'ondta) S$ tettek %ontosabbak a
sza5aknlS! Gs Qgy 5Glte! Sa sza5ak *atstalanok lettek 5olnaST klisGkben beszGlt! a'elyeknek
se''i kzMk ne' 5olt a 5alsgos *elyzet*ez! a'elyben a Suszta sza5akS 'r tetteknek
sz'tottak 5olna! Gs a'elyben taln egy lelkisztor ktelessGge lett 5olna! *ogy a Ssza5ak
*asztalansgtS rbra tegye2
Pr2 Ser5atius kGrdGsGnGl 'Gg ontosabban 'utatta a tGnyllst az! a'it >i7*'ann az
utols sz &ogn 'aga 'ondott a brsgnak errl az eizdrl) SSenki L is'Gtelte L ne' &tt
*ozz'! *ogy sze're*nysokat tegyen *i5atali te5GkenysGge' 'iatt2 >zt 'Gg 'aga GrMber
eseres tanQ se' llt&a 'agrl2 =ikor *ozz' &tt! 'indig 7sak knnytGseket kGrt! anGlkMl
*ogy *i5atali te5GkenysGge'et 'int olyat ki%ogsolta 5olna2S Sa&t 5allo'sa szerint GrMber
eseres ne' az ltalnos szen5edGsen rblt SknnyteniS! *ane' azt akarta elGrni! *ogy
egyesekkel tegyenek ki5Gtelt! 'Ggedig azokkal! akik az elnyben rGszestend zsidk n7ik
ltal %ellltott kategriinak 5ala'elyikGbe tartoztak2 >zeket a kategrikat a nG'et zsidsg
kezdettl %og5a tiltakozs nGlkMl el%ogadta2 $ ki5Gtelezett kategrik el%ogads5al L a nG'et
zsidknak a lengyel zsidkkal sze'beni! a *borQs 5eternoknak Gs kitMntetett zsidknak a
kznsGges zsidkkal sze'beni! olyan 7saldoknak! 'elyeknek sei +G'etorszgban
szMlettek! a be5ndorlkkal Gs *onostottakkal sze'beni ki5ltsgainak elis'erGsG5el L
kezddtt a nG'et zsid olgrsg 'orlis sszeo'lsa2 89igyele'be 5G5e azt a tGnyt! *ogy
'anasg szoks Qgy tekinteni! 'int*a az e'berben lGtezne 5ala'ilyen ter'Gszeti tr5Gny!
a'ely katasztr%a*elyzetben arra kGnyszerti! *ogy e'beri 'Gltsgt el5esse! *add
e'lGkeztessMnk a %ran7ia zsid 5eternokra! akik! 'ikor kor'nyuk ugyanezen
ri5ilGgiu'okat a&nlotta %el nekik! gy 5laszoltak) SgnneGlyesen ki&elent&Mk! *ogy
5isszautastunk 'inden kMlnleges elnyt! 'elyet sz'unkra az biztostana! *ogy 5ala'ikor
katonk 5oltunk2S (American Jewish 5earboo,, ./1K2X< =aguk a n7ik ezt a
'egkMlnbztetGst ter'Gszetesen so*a ne' gondoltk ko'olyan! sz'ukra egy zsid zsid
5oltT ' e kategrik annyiban 'ind5Ggig &tszottak bizonyos szereet! *ogy to'tottk a
nG'et lakossg kelle'etlen GrzGseit) 5GgMl is 7sak lengyel zsidkat deortltak! 7sak olyan
e'bereket! akik 'egtagadtk a katonai szolglatot! Gs gy to5bb2 $zok sz'ra azonban!
akik ne' akartak sze'et *unyni! a kezdetektl %og5a 5ilgos 5olt! *ogy Sltalnos
gyakorlatnak sz'tott bizonyos ki5Gtelek engedGlyezGse! *ogy ezltal az ltalnos szably
knnyebben %enntart*at legyenS 8Couis de Jong sza5ai5al a Jews and 2onGJews in 2a*iG
Iccupied Holland 7'( tanulsgos 7ikkGbl<2
$ ri5ilegizlt kategrik el%ogadsa erkl7sileg azGrt 5olt oly 5Ggzetes! 'ert 'indenki!
aki sa&t esetGben Ski5Gteles bns'dGrtS %olya'odott! kz5et5e elis'erte a
szablyszer(sGget2 +yil5n5al azonban! *ogy a S& e'berekS! legyenek zsidk 5agy ne'
zsidk! akik kGtsGgtelenMl a leg&obbat akartk! a'ikor olyan SkMlnleges eseteknGlS
bea5atkoztak! 'elyeknGl az elnys bns'd irnti kGrele' engedGlyezett 5olt! ezt so*a
ne' GrtettGk 'eg2 $ leg%Gnyesebb bizonytGk arra! *ogy 'aguk a zsid ldozatok 'ennyire
el%ogadtk az Endlsung ide&Gn Gr5Gnyes kategrikat! a +G'etorszgban nyil5nossgra
*ozott Qgyne5ezett KasztnerI&elentGs #"er NastnerGBericht 8ber Eichmanns enschenGhandel
in Ungarn, ./0.<! 'elybl kiderMl! *ogy Kasztner 'Gg a *borQ be%e&ezGse utn is 'ilyen
bMszke 5olt ered'Gnyeire! 'elyeket a Sro'inens zsidkS L e kategrit *i5atalosan a n7ik
5ezettGk be ./1"Iben L 'eg'entGsGnGl Grt el2 =int*a sz'ra is 'agtl Grtetd lett 5olna!
*ogy egy *res zsidnak tbb &oga 5olt az Gletben 'arads*oz! 'int egy kznsGgesnek2
S3ro'inensek 5agy 'GterruS L Kurt Be7*er <<G<tandartenf8hrer Kasztner ltal idGzett
sza5ai5al L! ez 5olt a kGrdGs2 Sa&t 5Gle'Gnye szerint akkor szolglta a leg&obban a zsid nG
Grdekeit! a'ikor az SS urainak abban segGdkezett! *ogy a *ressGgeket ki5lassza a nG5telen
t'egbl2 :gyanis Sa %elelssGg5llals*oz tbb btorsg kellett! 'int a**oz! *ogy
sze'benGzzMnk a *alllalS2 >**ez 7sak annyit te*etMnk *ozz! *ogy a S%elelssGg5llals
btorsgaS azzal a &ogos re'Gnnyel rosult! *ogy ne' kell bizonytani Sa *all 5llalsnak
btorsgtS2
Ha a SkMlnleges esetekS zsid Gs ne' zsid rt%ogi ne' is 5oltak %eltGtlenMl tudatban
akaratlan 7inkossguknak! ' a *allMze'ek '(kdtetinek %igyel'Gt ne' kerMl*ette el!
*ogy a szablyok i'li7it elis'erGse a kMlnleges esetnek ne' 'insMlk sz'ra a *allt
&elentette2 Ki5Gteleket kGrtek tlMk! s e kGrGseket L ldozataik *l&t 'egszerez5e L
alkal'ankGnt tel&estettGk is2 >z bizonyra azt sugallta sz'ukra! *ogy 'aguk az ellen%eleik
se' kGtelkednek tetteik tr5GnyessGgGben2
>gyGbkGnt GrMber eseres Gs a &eruzsle'i brsg egyarnt tG5edett! 'ikor azt
%eltGteleztGk! *ogy kizrlag a rezsi' ellen%elei lGtek %el a ki5Gtelek GrdekGben2
>llenkezleg! a*ogy Heydri7* a NannseeIkon%eren7in ki%e&ezetten *angsQlyozta!
T*eresienstadtban a ri5ilegizlt kategrik gett&nak %llltst a 'inden oldalrl
'egnyil5nul nyo's kGnyszertette ki2 T*eresienstadtot kGsbb a kMl%ldrl Grkez
ltogatk sz'ra 3atyo'kinI%alukGnt rendeztGk be! de az eredeti raison d\ d\]6tre ne' ez
5olt2 > Saradi7so'S L S*a ssze akaro' *asonltani az Gletet T*eresienstadtban Gs egy 'sik
kon7entr7is tborban! akkor a kMlnbsGg ter'Gszetesen Gg Gs %ld 5oltS! 'ondta >i7*'ann
*elyesen L a rendszeresen bek5etkez szrny(sGges kirostlsra azGrt 5olt szMksGg! 'ert
'inden ri5ilegizlt el*elyezGsGre sose' 5olt elegend *ely =int az @SH$ %nkGnek! >rnst
Kaltenbrunnernek egy rendeletGbl tud&uk! Saz elszlltsra szba &*et zsidk
ki5lasztsnl arra kell Mgyelni! *ogy kizrlag olyan zsidkat Grintsen! akik ne'
rendelkeznek kMlnleges is'eretsGgekkel Gs ka7solatokkalS2 =skG szl5a a ke5GsbG
Sro'inens zsidkatS llandan %elldoztk azok &a5ra! akiknek keleten 5al elt(nGse
kelle'etlen kGrdezskdGst 5on*atott 5olna 'aga utn2 $ SkMlnleges is'eretsGgeknek Gs
ka7solatoknakS ne' kellett %eltGtlenMl +G'etorszgon tQlra ter&edniMk2 Hi''ler szerint S&n
'ind a J# 'illi derGk nG'et! Gs 'indegyiknek 'eg5an a 'aga be7sMletes zsid&a2 4ilgos! a
tbbi 'ind diszn! de az az egy! az egy nagyszer( zsidS 8Hilberg<2 Hitler 'aga lltlag ;1#
Snagyszer( zsidtS is'ert! akiket 5agy tel&esen nG'etnek is'ert el! 5agy a %Glzsidk
ri5ilGgiu'ai5al ltta el ket2 9Glzsidk ezreit 'entestettGk 'inden%a&ta korltozstl! s ez
'agyarz*at&a Heydri7* szereGt az SSIben! >r*ard =il7* 5ezGrtbornagy szereGt Gring
Cu%t,a%%G&ban 5agy @obert Cey szereGt a =unka%rontban! *iszen kztudott 5olt! *ogy
Heydri7* Gs =il7* %Glzsidk 5oltak! 5ala'int Cey szr'azsi igazol5ny5al se' 5olt 'inden
rendben! st 'i tbb! SHi''ler rokonsgban zsid nyo'okat le*etett %el%edezniS 8J2 F2 9est<
L 5alszn(leg ezt ne5eztGk akkoriban Szsid atya%isgnakS2 8>gyes letykk szerint Hans
9rank! Cengyelorszg %kor'nyz&a is zsid szr'azsQ 5olt2< Hitler a bels krkben igen
nyltan beszGlt ezen ki5Gtelek elnyeirl2 Heydri7* ka7sn &a5asolta! *ogy Sezt az igen
te*etsGges! de egyben nagyon 5eszGlyes e'bert W222X tartsuk 'eg a 'ozgalo' sz'raS! 'ert
az ilyen e'bereket ne' r&a szr'azsuk 'iatt! tel&esen kGzben le*etett tartaniT ezt a 7Glt
szolgltk azok a se7ilis sze'Glyi aktk! 'elyeket Bor'ann! de Hi''ler Gs Heydri7* is
kGsztett2 8$ *borQs %b(nsk kzMl a *all rnyGkban 7sak ketten bntk 'eg b(neiket)
9rank Gs Cey +Mrnbergben! a siralo'*zban2 Hasonlt lltanak Heydri7*rl is) 'iutn 7se*
*aza%iak 'egsebestettGk! Gs kilen7 naig %ekMdt *allos gyn! Sel%ordult egykori *atal'i
tQlkasaitlS L r&a 9est2 Pe 'Gg e kGsi 'egbns gondolata se' elegend a**oz! *ogy
segtsGgMnkre legyen a lelkiis'eretre 5onatkoz nyugtalant kGrdGsben2 =i5el 'indegyik
esetben Sne' r&krlS 5an sz! ers le*et a gyanQ! *ogy ne' a gyilkossgot 'int olyat!
*ane' sa&t nGMk elrulst bntk 'eg2< =ikor Sro'inenscc e'berek lGtek %el Sro'inens
zsidkS GrdekGben! igen gyakran sikerrel &rtak2 Rgy lGett %el S5en Hedin! Hitler egyik
leg*(bb tisztel&e! a ne5es bonni %ldra&ztuds 3*ilisson ro%esszor GrdekGben! aki
ST*eresienstadtban 'Gltatlan krMl'Gnyek kztt GltS2 Hedin Hitlernek rt le5elGben azzal
%enyegetztt! *ogy S+G'etorszg*oz %(zd 'agatartsa 3*ilisson sorstl %MggS! a'ire
8'int H2 G2 $dler r&a T*eresienstadtrl szl kny5Gben< 3*ilisson ro%esszor azonnal
&obb szlls*ely*ez &utott2
+G'etorszgban a Sro'inens zsidkS ki%e&ezGst a 'ai naig ne' %ele&tettGk el2 $'g a
*borQs 5eternokrl Gs a tbbi ri5ilegizlt 7soortrl ne' esik tbbG sz! a Sro'inensS
5agy S*resS zsidk sorst 'Gg 'indig sirat&k! az sszes tbbi ro5sra2 +e' ke5esen
5annak! kMlnsen a '(5eltebb krkben! akik 'Gg 'a is nyil5nosan azt %&lal&k! *ogy
+G'etorszg elMldzte >insteint L anGlkMl! *ogy 'egGrtenGk! 'ennyi5el nagyobb
b(n7selek'Gny 5olt 'eglni a szo'szGd Nohn Jancsi,)t, 'Gg akkor is! *a ne' 5olt zseni2
VIII.
A t:rv3ytisztel ;olgr
k:telessgei
6lyen%or'n >i7*'annInak bsGgesen knlkozott le*etsGge arra! *ogy 3on7ius 3iltuskGnt
br'i%Gle b(ntl 'entesnek Grez*esse 'agt! a *naok Gs G5ek 'ult5al edig egyre
ke5esebb igGnye 'utatkozott arra! *ogy br'it is Grezzen2 6lyen 5olt a dolgok llsa! ez 5olt
az orszg Q& tr5Gnye! a 9M*rer aran7sa szerintT Qgy ltta! br'it tett is! tr5Gnytisztel
olgrkGnt 7selekedett2 _! a'int a rendrsGgen Gs a brsgon is Q&ra Gs Q&ra *angoztatta! a
,teless/g/t tel&estetteT ne' usztn parancso,at *a&tott 5Ggre! *ane' trv/nye,ne,
engedel'eskedett2 >i7*'ann *al5nyan se&tette! *ogy ez %ontos 'egkMlnbztetGs le*et!
'indazonltal se' a 5Gdele'! se' a brk ne' 5ettGk %el a keszty(t2 =induntalan a S%elsbb
aran7sS Gs az Slla'i aktusS ellentGtGnek &l be5lt sablon&ai5al doblztak odaI5isszaT
ugyanezek uraltk a nMrnbergi erekben a *asonl Mgyekben %olytatott trgyalsokat is
usztn azGrt! *ogy 'eglegyen az illQzi) a tel&es 'GrtGkben re7edens nGlkMli 'egtGl*et a
re7edensek Gs a bellMk le5ezet*et 'Gr7Gk ala&n2 $ trgyaltere'ben ersze a szerGny
Grtel'i kGessGgekkel 'egldott >i7*'anntl le*etett a legke5GsbG el5rni! *ogy
'egkGrd&elezze e %ogal'akat! s *ogy nllan gondolkod5a igyekezzen tisztzni ket2 S
'i5el azon tQl! *ogy L sa&t %el%ogsa szerint L tr5Gnytisztel olgrkGnt 7selekedett! 'Gg
aran7sokat is tel&estett 8*ogy 'indig gondosan S%edez5e legyenS<! tel&esen sszeza5arodott!
gy 5GgMl %el5lt5a *angsQlyozta a %eltGtlen engedel'essGg! 5agy a*ogyan ne5ezte) a
S*ullaengedel'essGgS #Nadavergehorsam' >A ,ife0e*/s 0elent/se! 7va,fegyelem7. #A ford.'?
erGnyeit! illet5e buktatit2 $ rendrsGgi 5izsglat %olya'n adta elszr >i7*'ann *al5ny
tanQ&elGt annak! *ogy se&ti! ebben az egGsz Mgyben ne' usztn arrl a kGrdGsrl 5an sz!
*ogy egy katonnak tel&estenie kell a nyil5n5alan b(ns szndGkQ Gs ter'Gszet( aran7sotT
ez akkor nyil5nult 'eg! a'ikor 'egleetGsszer(en Gs nagyon *angsQlyozottan ki&elentette!
*ogy az egGsz GletGt a kanti erkl7si elrsoknak 'eg%elelen Glte le! 'Ggedig kMlns
tekintettel a kanti ktelessGg 'eg*atrozsra2 >z els *allsra 'egdbbent 5olt! Gs
%el%og*atatlan is! *iszen Kant 'orl%iloz%i&a annyira sszeka7soldik az tGler
kGessGgG5el! *ogy az GensGggel kizr&a a 5ak engedel'essGget2 $ ki*allgatst 5ezet tiszt
ne' kGrdezskdtt to5bb ebben az irnyban! @a5e* br Qr ellenben! akr k5n7sisgbl!
akr %el*borodsban! a'iGrt >i7*'ann b(ntettei5el ssze%MggGsben Kantra 'erGszelt
*i5atkozni! Qgy dnttt! ki%aggat&a a 5dlottat2 ?s L 'indenki 'egleetGsGre L >i7*'ann a
kategorikus i'erat5usz 'egkzelten ontos 'eg*atrozs5al llt el) S$ Kantra
5onatkoz 'eg&egyzGse''el azt akarta' 'ondani! *ogy sa&t akarato' Gs trek5Gse'
el5Gnek olyannak kell lennie! *ogy az 'indig az ltalnos tr5Gnyads el5G5G
e'elked*essen2S 8$z el5 ne' alkal'az*at Gldul a rabls 5agy a gyilkossg esetGben!
'i5el se' a gyilkos! se' a tol5a& ne' k5n*at&a ko'olyan! *ogy olyan &ogrendszerben Gl&en!
a'ely 'soknak is &ogot ad arra! *ogy t kirabol*assk 5agy 'egl*essGk2< $ to5bbi
kGrdGsek nyo'n 'Gg *ozztette! *ogy ol5asta Kant A gya,orlati /s* ,riti,)0a 7'( '(5Gt2 $
to5bbiakban edig el'agyarzta! *ogy attl a illanattl %og5a! *ogy t az Endlsung
5Ggre*a&ts5al bztk 'eg! 'r ne' a kanti el5eknek 'eg%elelen Glt! a'i5el tisztban is
5olt! ' azzal a gondolattal 5igasztalta 'agt! *ogy i''r ne' a S'aga uraS! Gs kGtelen
Sbr'it 'eg5ltoztatniS2 $zt 5iszont ne' e'ltette a brsgon! *ogy L a'int 'aga 'ondta
L abban Saz idszakban! a'ikor az lla' szentestette a b(n7selek'GnyeketS! az i''r
alkal'az*atatlann 5lt kanti %or'ult ne' egyszer(en el5etette! *ane' eltorzt5a gy
ol5asta) 7seleked& Qgy! 'int*a 7selekedeteid el5e azonos lenne a tr5Gny*oz! illet5e az
orszg tr5Gnyeinek el5G5el L a5agy Hans 9rank 'eg%ogal'azsban! a'it >i7*'ann is
is'er*etett! a Skategorikus i'erat5usz a Har'adik Birodalo'banS gy szlt) SFseleked&
Qgy! *ogy a 9M*rer &5*agy&a 7selekedeted! a'ennyiben tudo'st szerez rla2S #"ie 4echni,
des <taates, ./1"! .KI.02 o2< Kant ter'Gszetesen egyltaln ne' k5nta a 7selek5Gs el5Gt
egyszer(en egy orszg Gen adott tr5Gny*oz&nak az el5G5el 5agy az Gen Gr5Gnyes
tr5Gnyekkel azonostani2 ?en ellenkezleg! sz'ra az e'ber abban a illanatban
tr5Gny*oz5 5lik! a*ogy 7selekedni kezd) Sgyakorlati eszGnekS *asznlata rG5Gn olyan
el5ekre te*et szert! a'elyek a tr5Gny el5ei5G 5l*atnak! s kell is 5lniuk2 6gaz 5iszont! *ogy
az >i7*'ann ltal ntudatlanul eltorztott 5ltozat 'egegyezik azzal! a'it 'aga Sa kise'ber
*zi *asznlatraS sznt kategorikus i'erat5usznak ne5ezett2 > *zi *asznlatban Kant
szelle'Gbl 'indssze az a 'orlis k5etel'Gny 'aradt 'eg! *ogy ne' elGgsGges a tr5Gny
bet(&Gnek engedel'eskedni! Gs gy a legalits *atrn belMl 'aradni! *ane' a sa&t akaratot
kell azonostani azzal az el55el! a'ely %orrsbl a tr5Gny %akad2 Kant %iloz%i&ban ez a
%orrs a gyakorlati GszT >i7*'ann *zi *asznlatban ez a 9M*rer akarat5al 5lt azonoss2 $z
Endlsung 5Ggre*a&tsban 'eg'utatkoz ksGrtetiesen gondos alaossg L a'it a
'eg%igyel ltalban 'int tiikusan nG'et 5onst 5agy 'int tkGletes
*i5atalnok&ellegzetessGget azonost L arra a sa&tos Gs +G'etorszgban 5alban szGles krben
elter&edt elkGzelGsre 5ezet*et 5issza! *ogy a tr5Gnytisztelet ne' usztn a tr5Gnyeknek
5al engedel'essGget &elenti! *ane' azt is! *ogy 'indenkinek oly 'don kell 7selekednie!
'int*a alkot&a lenne azoknak a tr5Gnyeknek! a'elyeknek engedel'eskedik2 6nnen a
'eggyzdGs! *ogy a legke5esebb a ktelessGg tel&estGse2
A' br'ilyen szeree legyen is Kantnak a nG'et Skise'berS 'entalitsnak
kialakulsban! az egy illanatig se' kGtsGges! *ogy >i7*'ann egy onton 5alban k5ette a
kanti elrsokat) a tr5Gny tr5Gny! alla ne' le*et ki5Gtel2 Jeruzsle'ben azonban
be5allotta! *ogy kGt esetben ki5Gtelt tett azokban az idben! a'ikor Snyol75an'illi nG'etS
'indegyikGnek 'eg5olt a 'aga Sked5en7S zsid&a) segtett egy %Glzsid unokatest5GrGn Gs
nagybty&a kzben&rsra egy bG7si zsid *zasron2 >z a k5etkezetlensGg bizonyos
'GrtGkben 'Gg a er %olya'n is knosan Grintette! Gs a'ikor a keresztkGrdGsek %olya'n
rkGrdeztek! lelezetlenMl aologetikus 5laszt adott) S%elettesei'nek el'ondta'! 5agy
&obban 'ond5a 'eggynta' b(nei'et2S Gyilkos ktelessGgGnek tel&estGsG5el sze'ben
tanQstott 'egalku5s'entes 'agatartsa bri sze'Gben ter*elbb 5olt! 'int br'i 's! a'i
Grt*et is! azonban az sze'ont&bl Gen ez 5olt az! a'i igazolta! 'int a*ogy annak
ide&Gn Gen ez nyugtatta 'eg lelkiis'eretGt! br'i is 'aradt abbl2 +in7s ki5Gtel) ez 5olt a
bizonytGk arra! *ogy 'indig! akr Grzele'bl! akr Grdekbl %akad S*a&la'ai5alS sze'ben
7selekedett! 'int a*ogy arra is! *ogy 'indig a SktelessGgGtS tel&estette2
KGrlel*etetlen ktelessGgtudata! a'ely 'r akkor 'a&dne' 5esztGt okozta! 5GgMl nylt
kon%liktusba *ozta %elettesei5el2 $ *borQ utols G5Gben! & kGt G55el a NannseeIkon%eren7ia
utn! >i7*'ann utols lelkiis'ereti 5lsgt Glte t2 $ buks kzeledtG5el a 5ele
egyenrangQak kzMl is egyre tbben Gs egyre kitartbban *ar7oltak a ki5GtelekGrt! 'i tbb! az
Endlsung tel&es lelltsGrt2 >z 5olt az a illanat! a'ikor %el*agyott 'egszokott
5atossg5al! Gs L is'Gtelten L kezde'Gnyezett) szer5ezte 'eg Gldul a zsidk erltetett
'enetGt Budaesttl az osztrk *atrig! 'iutn a sz5etsGgesek szGtbo'bztk a szlltsi
5onalakat2 >kkor! ./11 szGn >i7*'ann 'r tudta! *ogy Hi''ler aran7sot adott az
aus7*,itzi 'egse''istIlGtest'Gnyek lebontsraT tudta! *ogy 5Gge a &tsz'nak2 >z id
t&t kerMlt sor a Hi''ler Gs >i7*'ann kztti ritka sze'Glyes 'egbeszGlGsek egyikGre!
'elynek sorn Hi''ler lltlag rM5lttt) SHa 'ind ez idig irtotta a zsidkat! akkor
'ostantl! *a Gn Qgy aran7solo'! 5igyzzon a zsidkra! a zsidk ol&a lesz2
>'lGkeztetne' kell! *ogy ne' =Mller Eruppenf8hrer 5agy 'aga! *ane' Gn alatotta'
./;;Iban az @SH$ItT itt Gn aran7solok2S $z egyedMli tanQ! aki al tud&a t'asztani az
el*angzottakat! a szer%elett kGtes *itel( Kurt Be7*er2 >i7*'ann tagadta! *ogy Hi''ler
M5ltztt 5ele! de azt ne'! *ogy sor kerMlt egy ilyen beszGlgetGsre2 Hi''ler ne' 'ond*atta
ugyan sz szerint ontosan ezt! *iszen nyil5n tudta! *ogy az @SH$It ./;/Iben! ne' edig
./;;Iban *oztk lGtre! Gs ne' ! *ane' L az &5*agys5al L Heydri7* 5olt az alat2
=indazonltal 5ala'i *asonl dolognak trtGnnie kellett! ugyanis Hi''ler akkoriban 'inden
irnyba azt a aran7sot adta! *ogy a zsidkkal bn&anak &l L lG5Gn k kGezik a Sleg&obb
tkG&GtS2 >i7*'ann sz'ra 'indez bizonyra letaglz Gl'Gny le*etett2
>i7*'ann utols lelkiis'ereti 5lsga az ./11 'r7iusban indul 'agyarorszgi
'isszi&5al kezddtt! a'ikor a 4rs Hadsereg a Krtokon keresztMl 'r a 'agyar *atr
%elG kzeledett2 =agyarorszg ./1.Iben! Hitler oldaln lGett be a *borQba! abbl a 7Glbl!
*ogy to5bbi terMleteket szerezzen szo'szGdaitl! Szlo5kitl! @o'nitl Gs Jugoszl5itl2
$ 'agyar kor'ny 'r a *adba lGGs eltt ki%e&ezetten antisze'ita olitikt %olytatott! ekkor
edig 'egkezdte a *ontalan zsidk deortlst az Q&onnan szerzett terMletekrl2 8$
zsidellenes ak7ik 'a&dne' 'indegyik orszgban a *ontalan sze'Glyekkel sze'ben
kezddtek2< >z ne' kGezte az Endlsung rGszGt! tula&donkGen ne' is illeszkedett bele a
rGszletesen elkGsztett ter5be! 'elynek 7Gl&a >ura Snyugatrl keletre trtGn t%GsMlGseS
5olt! s gy =agyarorszg sMrgssGg tekintetGben az utolsk kztt 5olt2 $ *ontalan zsidkat a
'agyar rendrsGg Oroszorszg legkzelebbi terMleteire szlltotta! a'i 'iatt a nG'et katonai
*atsgok azonnal tiltakoztakT a 'agyarok nG*ny ezer 'unkakGes e'bert 5isszaszlltottak!
Gs *agytk! *ogy a tbbieket a 'agyar 7saatok a nG'et rendri egysGgek %elMgyelete alatt
%be l&Gk2 Hort*y ad'irlis! az orszg %asiszta 5ezet&e azonban L %elte*eten =ussolini Gs
az olasz %asiz'us 'GrsGkl *atsnak kszn*eten L ne' akart ennGl tbbet! gy
Olaszorszg*oz *asonlan =agyarorszg is a zsidk 'enedGkG5G 5lt! a*o5 idnkGnt 'Gg a
lengyelorszgi Gs a szlo5kiai 'enekMltek is tszk*ettek2 $z Q& terMletek annektlsa! illet5e
a zsid 'enekMlk beszi5rgsa 'egn5elte a 'agyarorszgi zsidsg lGtsz'tT ./11Ire!
a'ikor >i7*'ann te5GkenysGgGt elkezdte! sz'uk a *borQ eltti tszzezerrl krMlbelMl
nyol7szzezerre ntt2
=ai is'ereteink ala&n azt 'ond*at&uk! *ogy ennek a =agyarorszg ltal Q&onnan
szerzett *ro'szzezer zsidnak a biztonsga ne' annyira a 'agyarok 5Gdel'et nyQ&t
igyekezetGnek 5olt kszn*et! 'int inkbb a nG'et alaossgnak) ne' GrtGk be a
SrGsz'egoldsokkalS2 ./1"Iben a nG'et KMlMgy'inisztGriu' L a'elyik so*a ne'
'ulasztotta el sz5etsGgesei tudo'sra *ozni! *ogy 'egbz*atsguk rbak5Gnek ne'
annyira azt tekintik! 'ennyire 5eszik ki rGszMket a 5Ggs gyzele'bl! *ane' *ogy 'ilyen
'GrtGkben segGdkeznek a SzsidkGrdGs 'egoldsbanS L nyo'sra =agyarorszg
%ela&nlotta! *ogy kiad&a az sszes zsid 'enekMltet2 >zt a KMlMgy'inisztGriu' kGsz 5olt a &
irnyba tett lGGskGnt Md5zlni! ' >i7*'ann ellenkezettT Qgy 5Glte! *ogy L te7*nikai okok
'iatt L Sa&nlatosabb el*alasztani az ak7it 'indaddig! a'g =agyarorszg *a&land lesz a
'agyar zsidkat is al5etni az intGzkedGseknekS2
TQl kltsGges lenne usztn egy kategria 'iatt Saz egGsz e5aku7is 'e7*aniz'ust
'ozgsba *ozni W222X anGlkMl! *ogy a 'agyarorszgi zsidkGrdGs 'egolds*oz kzelebb
kerMlnGnkS2 =ost azonban! ./11Iben! =agyarorszg Skzelebb kerMlt a 'egolds*ozS! *iszen
'r7ius ./IGn a nG'et *adsereg kGt *adosztlya 'egszllta az orszgot2 :gyanekkor Grkezett
a birodalo' Q&! tel&*atal'Q 'egbzott&a! dr2 >d'und 4eesen'ayer <<G<tandartenf8hrer,
Hi''ler bizal'i e'bere a KMlMgy'inisztGriu'bl! to5bb Otto Ninkel'ann <<G
Ibergruppenf8hrer, az SS 5ezGrkarnak Gs a rendrsGg 5ezet testMletGnek tag&a! te*t
Hi''ler kz5etlen beosztott&a2 $z SS *ar'adik *i5atalos kMldtt&ekGnt Grkezett az orszgba
az @SH$Iban =Mller Gs Kaltenbrunner aran7snoksga alatt ll >i7*'ann! a zsid
e5aku7i Gs deortls szakGrt&e2 Hitler ne' *agyott kGtsGget a%ell! *ogy 'it &elent a
*ro' Qrie'ber 'egGrkezGseT az orszg 'egszllsa eltti *res trgyalson kzlte
Hort*y5al! *ogy S=agyarorszg 'Gg ne' tette 'eg a szMksGges lGGseket a zsidkGrdGs
rendezGsGreS! illet5e azzal 5dolta t! *ogy Sne' engedte 'eg a zsidk le'GszrlstS
8Hilberg<2
>i7*'ann %eladata nyil5n5al 5olt2 Hi5atal5al egyMtt Budaestre kltztettGk! *ogy
'eg%igyel*esse) 'inden SszMksGges lGGstS 5Ggre*a&tanak2 SDn'agban is'Gt egy le7sQszs
L r&a >i7*'ann L! *iszen egy kzonti *atsg re%erensGbl egy 'sodrangQ *atsg
re%erensG5G 5lta'2 Pe ez a %izetGse're ne' 5olt *atssal Wezt ne' %ele&tette el 'eg&egyezni a
karrier&Gt 'indig sze' eltt tart >i7*'annX! gy a dolog 5GgMl is rendben 5olt2S
=indazonltal *al5ny %ogal'a se' 5olt a &5t illetenT leginkbb a le*etsGges 'agyar
ellenlls 'iatt aggdott! a'ellyel kGtelen lett 5olna 'egbirkzni! *iszen se' elegend
e'berrel! se' *elyis'erettel ne' rendelkezett2 A' aggodal'ai tel&esen alatalannak
bizonyultak2 $ 'agyar csend.rs/g a szMksGgesnGl is kGszsGgesebbnek bizonyult! a
belMgy'inisztGriu' olitikai 8zsidI< MgyekGrt %elels lla'titkra! >ndre Cszl edig! aki
Snagyon &l is'erte a zsidkGrdGstS! oly kzeli bart&5 5lt! *ogy >i7*'ann szabadide&Gnek
nagy rGszGt is 5ele tlttte2 =inden Slo'szer(en 'ent! sQrlds nGlkMl! 'agtl! olyan
si'n! *ogy l'odni se' 'erte' 5olnaS! is'Gtelgette! 5ala*nyszor erre az eizdra
e'lGkezett2 Se''i%Gle ne*GzsGg ne' 'utatkozott L a'ennyiben ne' ne5ezzMk ne*GzsGgnek
azokat a kisebb eltGrGseket! a'elyek kaott utastsai Gs Q& bartainak k5nsgai kztt
idnkGnt el%ordultak2 6lyen 5olt Gldul az! *ogy utastsai L %elte*etleg a 4rs Hadsereg
kzeledte 'iatt L az orszg keletrl nyugatra trtGn t%GsMlGsGt irnyoztk el! a'i azt
&elentette! *ogy a budaesti zsidk e5akulsra ne' az els *etekben 5agy *naokban
kerMlt 5olna sor L ez a 'agyarok kztt 'Gly szo'orQsgot okozott! 'ert k ter'Gszetesen
azt akartk! *ogy %5rosuk legyen elskGnt 0udenrein. 8>i7*'ann Sl'aS elkGeszt
rG'lo' 5olt a zsidk sz'ra! ugyanakkor a 'agyar 7sendrsGg SMtkGessGgeS Gs
Szkken'entesS '(kdGse olyan tGny a'ely 'Gg ezekben az idkben is r&t ritktan
szrny( katasztr%t okozott) se*ol 'sutt ne' deortltak Gs se''istettek 'eg ennyi
e'bert ilyen r5id id alatt2 +e' tel&es kGt *naon belMl .1H lee7sGtelt 'ar*a5agonI
szerel5Gny! ko7sinkGnt szz %5el! 1;1;K. e'ber *agyta el az orszgotT $us7*,itz gzka'ri
alig gyztGk ezt a *atal'as t'eget2<
$ ne*GzsGgek 's*ol &elentkeztek) ne' egy sze'Gly! *ane' *ro' kaott arra aran7sot!
*ogy segGdkezzenek Sa zsidkGrdGs 'egoldsbanS! Gs 'indegyikMk kMlnbz egysGg*ez!
te*t kMlnbz aran7snoki ln7*oz tartozott2 Te7*nikailag Ninkel'ann >i7*'ann %elettese
lett 5olna! ' az SS 5ezGrkara Gs a rendrsGg 5ezet testMlete ne' llt az @SH$ 8ide tartozott
>i7*'ann< irnytsa alatt2 4eesen'ayer edig! aki a KMlMgy'inisztGriu'tl &tt! %Mggetlen
5olt 'indketttl2 >i7*'ann 'indenesetre 'egtagadta! *ogy tel&estse br'elyikMk aran7st!
illet5e rossz nG5en 5ette &elenlGtMket2 A' a legnagyobb ne*GzsGget egy negyedik e'ber
&elentette! akit Hi''ler SkMlnleges %eladattalS kMldtt abba az egyetlen eurai orszgba!
a'ely ne' 7sun &elents sz'Q zsidnak nyQ&tott 'enedGket! de a*ol a zsidk 'Gg 'indig
%ontos gazdasgi szereet tltttek be2 8Be7slGsek szerint =agyarorszgon az sszesen
szztzezer kereskedel'i Gs iari 5llalatbl negy5enezer zsidk kezGben 5olt2< >z a negyedik
e'ber Kurt Be7*er Ibersturmbannf8hrer 8kGsbb <tandartenf8hrer' 5olt2
KMlns 'don Be7*er! >i7*'ann rGgi ellensGge! 'a te*ets keresked BrG'ban! a
5Gdele' oldaln &elent 'eg a brsgon2 +yil5n5al okok 'iatt ne' &elen*etett 'eg
sze'Glyesen Jeruzsle'ben! gy nG'etorszgi tartzkodsi *elyGn *allgattk ki2
TanQ5allo'st azonban a brsg ne' 5ette %igyele'be! 'i5el a kGrdGseket! a'elyekre eskM
alatt kellett 5laszolnia! 'r & elre 'eg'utattk neki2 +e' usztn a er sze'ont&bl
sa&nlatos! *ogy >i7*'annt Gs Be7*ert ne' kerMlt sze'bestettGk! 'i5el ez az SsszkGS egy
'sik! akr &ogi sze'ontbl se' Grdektelen oldalt tr*atta 5olna %el2 Sa&t besz'ol&a
szerint Be7*er azGrt 7satlakozott az SSI*ez! 'ert S./;"Itl 'ind'ig akt5an Grdekelte a
lo5aglsS2 Har'in7 G55el ezeltt ezt a sortgat >urban 7sak a leg%elsbb osztlyok
Gl5ez*ettGk2 ./;1Iben oktat&a r5ette! *ogy 7satlakozzon az SS lo5asezredG*ez! a'i abban a
illanatban a le*et leg&obb 'egolds 5olt annak! aki 7satlakozni k5nt a S'ozgalo'*ozS!
ugyanakkor trsadal'i sttust se' akarta el5eszteni2 8>gy le*etsGges okt annak! *ogy
Be7*er a tanQ5allo'sban 'iGrt *angsQlyozta a lo5aglst! so*a ne' e'ltettGk) a nMrnbergi
brsg a ReiterG<<Gt le5ette a *borQs b(nkGrt %elels szer5ezetek list&rl2< $ *borQ
kezdetGn Be7*er akt5 szolglatot tel&estett a %ronton! de ne' a Ne*r'a7*t! *ane' a Na%%enI
SS tag&akGnt! 'int sszekt tiszt a *adseregaran7snoksggal2 Ha'arosan azonban el*agyta
a %rontszolglatot! Gs az SS sze'Glyi *i5atalnak l5srlsait irnytotta! 'ely 'insGgGben
az akkoriban elGr*et szinte 5ala'ennyi kitMntetGst 'egszerezte2
Be7*ert! lltsa szerint! usztn azGrt kMldtGk =agyarorszgra! *ogy az SS rGszGre
*Qszezer lo5at 5srol&on! a'i azonban ne' 5alszn(! ugyanis nyo'ban 'egGrkezGse utn
egy sor ered'Gnyes trgyalst bonyoltott le a nagy zsid 7Ggek 5ezeti5el2 Ka7solata
Hi''lerrel ki5l 5olt! ked5e szerint br'ikor tallkoz*atott 5ele2 SKMlnleges %eladataS
nyil5n5al 5olt) a 'agyar kor'ny *ta 'gtt ellenrzGse al kellett 5onnia a %ontosabb
zsid 5llalatokat! s ennek %e&Gben az orszgbl szabad t5ozst Gs tekintGlyes 'ennyisGg(
5alutt biztostott a tula&donosoknak2 Ceg&elentsebb tranzak7i&a a *ar'in7ezer 'unkst
%oglalkoztat 'a'ut5llalat! a Neiss =an%rGdIa7Gl'(5ek*ez %(zdik! a'elyben 'indent
gyrtottak! reMlgGektl! te*erautktl Gs kerGkroktl kezd5e a konzer5dobozokig! 5arrI
Gs biztostt(kig2 $z ak7i ered'GnyekGnt a Neiss 7sald negy5ent tag&a 3ortugliba
e'igrlt! Be7*er Qr edig 5llalatuk 5ezet&e lett2 >i7*'ann to'bolt! a'ikor ez a
<chweinerei a tudo'sra &utott) ez a 'egegyezGs a 'agyarokkal %enntartott & 5iszonyt
%enyegette! akik ter'Gszetesen azt 5rtk! *ogy a sa&t %ld&Mkn elkobzott zsid tula&don az
birtokukba kerMl2 4olt is oka a %el*borodsra! *iszen ezek a 'egegyezGsek ellentGtben lltak
az ebbl a sze'ontbl nagy5onalQ n7i olitik5al2 $ nG'etek a zsidkGrdGs 'egoldsban
nyQ&tott segtsGgMk %e&Gben egyik orszgban se' kGrtek rGszt a zsid tula&donbl! 7sun a
deortls Gs a 'egse''istGs kltsGgeit %izettettGk ki! de az e 7Glbl kGrt sszeget is a
%izetkGessGgtl %Mggen! orszgonkGnt eltGren llatottk 'eg L a szlo5koknak ;##IK##!
a *or5toknak 7sak ;#! a %ran7iknak H##! a belgknak "K# birodal'i 'rkt kellett %izetniMk
'inden egyes zsid utn2 8Vgy t(nik! a *or5tokat ki5G5e! 5GgMl senki ne' %izetett2< $ *borQ
e kGsei szakaszban =agyarorszgtl a nG'etek ter'Gszetbeni &a5akat kGrtek L
Glel'iszerszllt'nyokat a birodalo'ba! olyan 'ennyisGgben! a'ennyit a deortlt zsidk
lltlag el%ogyasztottak2
A' a NeissIMgylet 7sak a kezdet 5olt! a dolgok 'enete L legalbbis >i7*'ann
sze'ont&bl L sz'otte5en rosszabbra %ordult2 Be7*er szMletett Mzlete'ber 5olt! Gs a*ol
>i7*'ann usztn a szer5ezGs Gs az ad'inisztr7i %el'Gr*etetlen gond&ait ltta! ott a
Gnz7sinls szinte korltlan le*etsGgeit %edezte %el2 $z egyetlen akadly! a'ely Qt&t llta! az
>i7*'annIszer(! ala7sonyrend( tere't'Gnyek sz(kagyQsga 5olt! 'i5el azok ko'olyan
5ettGk 'unk&ukat2 Ter5einek 5Ggre*a&tsa sorn Be7*er Ibersturmbannf8hrer szoros
ka7solatba kerMlt dr2 Kasztner @udol% 8@ezs< 'entak7ii5al2 8Kasztner +Mrnbergben
Be7*er 'ellett tanQskodott! aki ennek kszn*ette szabadsgt2 @Ggi 7ionista lG5Gn Kasztner
a *borQ utn 6zraelbe kltztt! a*ol 'agas tisztsGget tlttt be egGszen addig! a'g egy
Q&sgr egy 7ikket ublikltT kollaborlt az SSIszel! 5laszkGnt Kasztner beerelte t
rgal'azsGrt2 Kasztner +Mrnbergben tett tanQ5allo'sa sQlyosan esett a latba ellene! s
a'ikor az Mgy a Jeruzsle'i KerMleti Brsg elG kerMlt! HlG5i br L az >i7*'annIer
*ro' br&nak egyike L azzal 5dolta! *ogy Seladta a lelkGt az rdgnekS2 ./KH
'r7iusban! r5iddel azeltt! *ogy MgyGnek %ellebb5iteli trgyalsra az izraeli Ceg%elsbb
Brsgon sor kerMlt 5olna! Kasztner gyilkossg ldozata lettT Qgy t(nik! gyilkosainak egyike
se' 5olt 'agyarorszgi szr'azsQ2 >zt k5eten az als%okQ brsg tGletGt
Gr5GnytelentettGk! Gs Kasztnert tel&es 'GrtGkben re*abilitltk2< Be7*ernek a Kasztner
kz5ettGsG5el bonyoltott Mzletei &5al egyszer(bbek 5oltak a gazdasgi Glet 'gnsai5al
%olytatott bonyolult trgyalsoknl! Gs 5al&ban abbl lltak! *ogy rat szabtak 'inden egyes
ki'entend zsid GletGGrt2 Ke'Gny! ' 'egle*etsen ki7sinyes alkudozsok 5oltak ezek! Gs
Qgy t(nik! egy onton >i7*'ann is beka7soldott az elkGszt trgyalsok nG'elyikGbe2
Jelle'z 'don az ltala tett ra&nlat 5olt a legala7sonyabb! zsidnkGnt oto' kGtszz dollr
L ter'Gszetesen ne' azGrt! 'int*a tbb zsidt *a&tott 5olna 'eg'enteni! *ane' egyszer(en
azGrt! 'ert ne' szokott *ozz! *ogy nagyban gondolkod&Gk2 4GgMl ezer dollrban egyeztek
'eg! Gs egy .0J1 zsidbl ll 7soort L benne dr2 Kasztner 7sald&a L =agyarorszgrl a
bergenIbelseni 7seretborba! 5GgMl S5&7ba t5ozott2 >gy *asonl Mgylet nyGlbe MtGse
8'elynek rG5Gn Be7*er Gs Hi''ler az $'erikai Sz5etsGges >loszt Bizottsgtl *Qsz'illi
s5&7i %rankot re'Glt 'inden%Gle ru kereskedel'e utn< kttt le 'indenkit egGszen addig!
a'g az oroszok %elszabadtottk =agyarorszgot L ' ebbl az Mzletbl se''i ne' lett2
KGtsGgtelen! *ogy Be7*er tGnykedGse Hi''ler tel&es &5*agys5al trtGnt! Gs a
legGlesebb ellentGtben llt a rGgi SradiklisS aran7sokkal! a'elyeket >i7*'ann kz5etlenMl
@SH$Is %nkeitl! =Mllertl Gs Kaltenbrunnertl kaott2 >i7*'ann sze'Gben a Be7*erI%Gle
e'berek korrutak 5oltak! azonban a korru7i ne'igen okoz*atott neki lelkiis'ereti
5lsgot! 'ert no*a 'aga nyil5n5alan GrzGketlen 5olt az e%%Gle ksGrtGsekkel sze'ben!
'r G5ek ta korru7i 5ette krMl2 +e*Gz elkGzelni! de 'Ggse' tel&esen le*etetlen! *ogy ne
tudott 5olna arrl! *ogy bart&a Gs beosztott&a! Pieter Nisli7eny Hauptsturmf8hrer 'Gg ./1"I
ben a Bsid =eg'entGsi Bizottsgtl 3ozsonyban t5enezer dollrt %ogadott el a szlo5kiai
deortlsok kGsleltetGsGGrtT ' arrl a tGnyrl 'r kGtsGgtelenMl tudnia kellett! *ogy ./1"
szGn Hi''ler 'egksGrelt ki5ndorlsi engedGlyeket eladni szlo5kiai zsidknak 'eg%elel
sszeg( 5aluta %e&Gben! *ogy gy %edezze egy Q& SSI*adosztly %ellltsnak kltsGgeit2 =ost!
./11 szGnek =agyarorszgn azonban 's 5olt a *elyzet! Gs ne' azGrt! 'ert Hi''ler is
Grdekelt 5olt az SMzletbenS! *ane' azGrt! 'ert az Mzlet ekkorra *i5atalos olitik5 5ltT
i''r ne' uszta korru7i 5olt2
Kezdetben >i7*'ann igyekezett beka7soldni a &tGkba! Gs el%ogadni az Q& szablyokat L
ez akkor trtGnt! a'ikor beleke5eredett a %antasztikus S5Grt ruGrtS 8azaz egy'illi zsidGrt
tzezer te*erko7sit a szGt*ull nG'et *adsereg sz'ra< trgyalsokba! a'elyeket 'inden
bizonnyal ne' kezde'Gnyezett2 $*ogyan Jeruzsle'ben 'agyarzta az Mgyben betlttt
szereGt! 5ilgosan 'utat&a! *ogy 'ikG igazolta akkoriban 'indezt n'aga sz'ra) olyan
katonai kGnyszer(sGgnek tartotta! a'ely azzal az elnnyel &rt! *ogy Q& Gs %ontos szere*ez
&uttat&a az e'igr7is Mgyletekben2 $zt 5iszont 5Gl*etleg so*a ne' is'erte be n'agnak!
*ogy a 'inden oldalrl n5ek5 ne*GzsGgek narl nara inkbb azt 5alszn(stettGk! *ogy
*a'arosan 'unka nGlkMl 'arad 8ez nG*ny *na 'Qltn 5alban be is k5etkezett<!
a'ennyiben ne' sikerMl 'eg5etnie a lbt a krMltte dQl! Q&abb *atal'i *ar7ban2 $'ikor a
7sereter5 kudar7ba %ulladt! a'it elre ltni le*etett! 'r 'indenki tudott arrl! *ogy Hi''ler
L da7ra a %kGnt Hitlertl 5al indokolt %izikai %Glel'Gbl ered lland
bizonytalankodsnak L dnttt az egGsz Endlsung be%e&ezGsGrl! az Mzlettl 5agy a katonai
sze'ontoktl %MggetlenMl! se''i 'ssal ne' trd5e! 'int azzal a sa&t szereGrl kiagyalt
illQzi5al! a'ely szerint a nG'et bGke 'egtere't&e2 >bben az idben &tt lGtre az SS
S'GrsGkelt szrnyaS! a'ely rGszben azokbl llt! akik elGg ostobk 5oltak azt *inni! *ogy
7sodlatra 'Glt alibi az! *a egy gyilkos bizonytani tud&a! *ogy ne' gyilkolt annyit! 'int
a'ennyit gyilkol*atott 5olna! rGszben edig azokbl! akik elGg okosak 5oltak! *ogy elre
lssk a Snor'lis %eltGtelekS 5isszatGrtGt! a'ikor a Gnz Gs a & ka7solatok is'Gt
kul7sszereet &tszanak 'a&d2
>i7*'ann so*a ne' 7satlakozott e**ez a S'GrsGkelt szrny*ozS! Gs kGrdGses! *ogy
be%ogadtk 5olnaIe! *a egyltaln 'egrbl&a2 +e' usztn azGrt! 'ert tQlsgosan
ko'ro'ittldott! 5agy 'ert L a zsid tiszt5iselkkel %enntartott %olya'atos ka7solata 'iatt
L tQl kzis'erttG 5lt! *ane' 'ert tQl ri'it5 5olt ezeknek a %els kzGosztlybeli! &
ne5elGsben rGszesMlt SQrie'bereknekS a sze'Gben! akik irnt az utols illanatig a
legkeser(bb *aragot tllta 'agban2 Tel&es 'GrtGkben kGes 5olt arra! *ogy 'illikat a
*allba kMld&n! ' kGtelen 5olt errl Snyel5szablyozsS #<prachregelung' nGlkMl! nyltan
beszGlni2 Jeruzsle'ben 5iszont 'r nyel5i szablyok nGlkMl! szabadon beszGlt
SgyilkossgrlS! SlGsrlS Gs Saz lla' ltal tr5Gnyestett b(ntettekrlST ne5Gn ne5ezte a
dolgot! ellentGtben 5Gdi5el! akik tbbszr is GrzGkeltettGk! *ogy trsadal'ilag >i7*'ann
%ltt llnak2 8Ser5atius segGde! dr2 Pieter Ne7*tenbru7* L Farl S7*'itt *a&dani tant5nya!
aki a trgyals els *eteiben 5olt &elen! 'a&d +G'etorszgba kMldtGk! *ogy a 5Gdele'
sz'ra tanQ5allo'sokat gy(&tsn! Gs 'a&d 7sak az utols *Gten! augusztusban &elent 'eg
Q&ra L kGszsGgesen llt a riorterek rendelkezGsGre a trgyalter'en k5Ml! Gs Qgy t(nt! *ogy t
ne' annyira az >i7*'ann ltal elk5etett b(nk dbbentettGk 'eg! 'int inkbb a 5dlott
zlGsGnek Gs '(5eltsGgGnek *inya2 S=a&d 'eglt&uk L 'ondta L! *ogyan *Qzzuk ki a
bal%7nt a 7blYS (... wie wir das M8rstchen 8ber die Runden bringen3. =aga Ser5atius
'Gg a er eltt Qgy nyilatkozott! *ogy Mgy%elGnek &elle'e se''iben ne' tGr el Segy
kznsGges ostsGtlS2<
=iutn Hi''ler S'GrsGkelttGS 5lt! >i7*'ann szabotlta a aran7sait! a'ennyire 7sak
'erte! 5agy legalbbis addig a ontig! a'eddig Qgy Grezte! *ogy kz5etlen %elettesei
S%edezikS2 Kasztner egyszer 'egkGrdezte Nisli7enyt! *ogy SHogyan 'erGszeli Hi''ler
aran7sait >i7*'ann szabotlniUS L ebben az esetben! ./11 szGn az erltetett 'enetek
lelltsra 5onatkozt2 $ 5lasz az 5olt! *ogy S5ala'ilyen t5iratot nyil5n %el tud 'utatni2
=Mller Gs Kaltenbrunner bizonyra %edezik2S =egle*etsen 5alszn(nek! *ogy 5olt
5ala'ilyen za5aros ter5e T*eresienstadt L 'Gg a 4rs Hadsereg 'egGrkezGse eltti L
lik5idlsra! ' errl 7sun Pieter Nisli7eny kGtes GrtGk( tanQ5allo'sbl tudunk 8 'r
*naokkal! taln G5ekkel a 5Gg eltt gondosan *ozzltott! *ogy L >i7*'ann ro5sra L
alibit kGsztsen el a 'aga sz'ra! a'it +Mrnbergben! a*ol a 5d tanQ&a 5olt! %eltlalt a
brsgnakT azonban ez se' segtett ra&ta! 'ert kiadtk Fse*szlo5kinak! Gs 3rgban! a*ol
ne' 5oltak ka7solatai! a Gnzzel edig se''ire se' 'ent! brsg elG lltottk Gs
ki5GgeztGk<2 =s tanQk azt lltottk! *ogy ezt >i7*'ann egyik e'bere! @ol% GMnt*er ter5elte
ki! Gs *ogy >i7*'ann GensGggel rsos aran7sot adott ki arra! *ogy a gettnak sGrtetlenMl
kell 'aradnia2 =indenesetre kGtsGgtelen! *ogy ./1K rilisban! a'ikor 'r gyakorlatilag
'indenki 'egle*etsen S'GrsGkelttGS 5lt! >i7*'ann arra *asznlta a s5&7i 4rskeresztet
kG5isel =2 3aul Punand T*eresienstadtban tett ltogatst! *ogy nyil5nossgra *ozza)
sze'Gly szerint ne' Grt egyet Hi''lernek a zsidkra 5onatkoz Q& irny5onal5al2
Rgy te*t so*a ne' 5olt kGtsGges! *ogy >i7*'ann 'indig 'indent 'egtett azGrt! *ogy a
5Ggs 'egolds! az Endlsung 5alban 5Ggs legyen2 $ kGrdGs usztn az! *ogy ez 5al&ban
%anatiz'usnak! a zsidk irnt tllt *atrtalan gy(lletGnek 5oltIe bizonytGka! Gs *ogy
*azudottIe a rendrsGgnek! illet5e *a'isan tanQskodottIe a brsgon! a'ikor azt lltotta!
*ogy 'indig aran7sokat tel&estett2 >nnGl &obb 'agyarzatot ne' talltak a brk! akik
ke'Gny er%esztGseket tettek! *ogy 'egGrtsGk a 5dlottat! 'i tbb oly elzGkenysGggel Gs oly
*iteles! ragyog e'bersGggel bntak 5ele! a'ilyennel az 5Gl*etleg egGsz addigi GletGben ne'
tallkozott2 8Pr2 Ne7*tenbru7* el'ondta a riortereknek! *ogy >i7*'ann olyan Snagy
bizalo''al tekint Candau br QrraS! 'int*a az *elyre tudn lltani az erkl7si
5ilgrend&Gt! Gs ezt a bizal'at Ne7*tenbru7* >i7*'ann tekintGly irnti igGnyGnek
tula&dontotta2 Br'in is alault! a bizalo' a er %olya'n 5Ggig nyil5n5al 5olt! Gs ez
le*etett az oka annak! *ogy az tGlet >i7*'annt annyira SkibrndtottaS) sszetG5esztette az
e'bersGget a u*asggal2< $ *ro' %Gr%i S&sgtS! %oglalkozsuk erkl7si ala&ai irnti
rendt*etetlen Gs nG'ileg rGgi 5gsQ *itGt igazol*at&a az! *ogy so*a ne' GrtettGk 'eg t
tel&es 'GrtGkben2 =ert az Mgy szo'orQ Gs %lttGbb nyo'aszt igazsga 5alszn(leg az! *ogy
ne' a %anatiz'usa! *ane' 'aga a lelkiis'eret sarkallta arra >i7*'annt! *ogy a *borQ utols
G5Gben 'egalku5st ne' is'er 'agatartst tanQstson! 'int a*ogyan *ro' G55el korbban
Gen ez kGsztette t arra! *ogy r5id ideig az ellenkez irnyba 'ozdul&on2 >i7*'ann tudta!
*ogy Hi''ler rendelkezGsei *o'lokegyenest ellent'ondtak a 9M*rer aran7snak2 ?en
ezGrt ne' 5olt szMksGge tGnyszer( rGszletekre! no*a azok t t'ogattk 5olna L a'int az
MgyGszsGg is *angsQlyozta a leg%els brsgi trgyalson! SHi''ler oz7i&a Hitler
sze'Gben tel&es 'GrtGkben 'egrendMltS L! 'iutn Hitler Kaltenbrunner rG5Gn tudo'st
szerzett a zsidk Gs te*erko7sik 7serG&Grl %olytatott trgyalsokrl2 $lig nG*ny *Gttel az
eltt! *ogy Hi''ler lellttatta az aus7*,itzi *allgyrat! Hitler L nyil5n5alan 'it se'
se&t5e Hi''ler legQ&abb lGGsGrl L ulti'tu'ot intGzett Hort*y*oz! 'ely ezt tartal'azta) S$
9M*rer el5r&a! *ogy a 'agyar kor'ny 'inden to5bbi kGslekedGs nGlkMl *a&tsa 5Ggre a
budaesti zsidk ellen *ozott intGzkedGseket2S $'ikor Budaesten 'egkatk Hi''ler
aran7st! 'iszerint a 'agyar zsidk e5akulst le kell lltani! >i7*'ann L egy
4eesen'ayertl szr'az t5irat szerint L azzal %enyegetztt! *ogy Sadott esetben Q&ra a
9M*rer dntGsGt kGriS2 $z tGlet szerint ez a t5irat Ster*elbb 5olt! 'int a'ilyen szz
tanQ5allo's le*etett 5olnaS2
>i7*'ann el5esztette *ar7t a S'GrsGkelt szrnyS ellen! 'elynek GlGn 'aga a nG'et
rendrsGg aran7snoka! a Reichsf8hrer << llt2 4eresGgGnek els &elGt ./1K &anur&ban
taasztal*atta! a'ikor Kurt Be7*er Ibersturmbannf8hrert <tandartenf8hrerr/ lGtettGk el!
azaz Gen azt a rangot kata! a'elyrl >i7*'ann a *borQ egGsz ide&e alatt l'odott2 8$z!
*ogy szolglati *elyGn ne' le*etett 'agasabb rangot elGrni! 7sun %GligazsgT *a ne' ragad
le a 64IBI1 irod&ban! a 64IB osztly 5ezet&G5G ne5ez*ettGk 5olna ki! Gs akkor
auto'atikusan 'egka&a a 'agasabb rangot2 $z igazsg 5alszn(leg az 5olt! *ogy azok! akik
>i7*'ann*oz *asonlan a kzllo'nybl e'elkedtek %el! ne' &ut*attak alezredesi rangnl
'agasabb oz7i*oz! leg%el&ebb 7sak a %ronton2< >kkor 'r %olyt =agyarorszg
%elszabadtsa! Gs >i7*'annt 5issza*5tk Berlinbe2 :gyanakkor Hi''ler >i7*'ann
ellensGgGt! Be7*ert ne5ezte ki a 5ala'ennyi kon7entr7is tborGrt %elels
Reichssonder,ommissar osztra! t edig a Szsid MgyekS irod&bl t*elyeztGk egy 'sik!
tel&esen &elentGktelen irodba! a'ely az Segy*zak elleni *ar77alS %oglalkozott! 'ely terMleten
tkGletesen &ratlan 5olt2 $ *borQ utols *na&aiban bek5etkezett buksnak gyorsasga a
legrulkodbb &el arra! *ogy Hitlernek 'ennyire igaza 5olt! a'ikor ./1K rilisban berlini
bunkerGben ki&elentette) az SS ne' 'egbz*at tbbG2
$'ikor Jeruzsle'ben >i7*'annt sze'bestettGk a Hitler! illet5e az o'inzus 9M*rerI
aran7s irnti rendk5Mli lo&alitsnak bizonytGkai5al! Q&ra Gs Q&ra 'egksGrelte
'eg'agyarzni! *ogy a Har'adik Birodalo'ban Sa 9M*rer sza5a tr5Gnyer5el brtS
#98hrer*vorte hatten Eeset*,raft', a'i tbbek kztt azt &elentette! *ogy *a a aran7s
kz5etlenMl Hitlertl eredt! akkor annak ne' kellett rsban Grkeznie2 6gyekezett
'eg'agyarzni! *ogy Gen ezGrt ne' kGrt so*a rsos aran7sot Hitlertl 8so*a ne' kerMlt
el az Endlsungra 5onatkoz 9M*rerIaran7s rsos doku'entu'a! 5alszn(leg ne' is
lGtezett ilyen<! ellenben rsos aran7sot szeretett 5olna ltni Hi''lertl2 +e %eled&Mk! ilyen
%antasztikus 5olt akkoriban a dolgok llsa! s egGsz kny5trak teltek 'eg olyan nagyon
StudsS &ogszi ko''entrokkal! a'elyek 'ind azt de'onstrltk! *ogy a 9M*rer s*avai,
szbeli ki&elentGsei az orszg alatr5GnyGt &elentettGk2 6lyen Str5GnyiS keretek kztt
'inden aran7s Gs rendelkezGs! a'elyik bet(&Gben 5agy szelle'Gben ellentGtes 5olt a Hitler
ltal ki'ondott sza5akkal! de%in7i szerint tr5Gnytelennek 'insMlt2 >i7*'ann *elyzete
ezGrt nyo'aszt 'don *asonltott annak a sokat e'legetett katonnak az esetGre! aki
nor'lis tr5Gnyi keretek kztt 'egtagad&a! *ogy olyan aran7sokat *a&tson 5Ggre! a'elyek
ellent'ondanak a tr5GnyessGgrl szerzett addigi taasztalatainak! a'elyek Snyil5n5alan
tr5GnytelenekS! a*ogyan az izraeli bMntet tr5Gnykny5 ./2 b jIa %ogal'az! 'elyet
'indazonltal a n7ik Gs kollabornsaik 'egbMntetGsGre *ozott tr5Gny *atlyon k5Ml
*elyezett2 $ tG'a kiter&edt irodal'a ltalban azt a 'egszokott kGtGrtel'( Str5GnyS szt
*asznl&a! a'i ebben a sz5egkrnyezetben idnkGnt az orszg tr5GnyGt L azaz le%ektetett!
ozit5 tr5Gnyt L &elenti! idnkGnt edig azt a tr5Gnyt! a'ely lltlag 'inden e'ber
sz5Gben ugyanolyan *angon szlal 'eg2 Gyakorlatiasan %ogal'az5a azonban a
5isszautastand aran7soknak Snyil5n5alan tr5GnyelleneseknekS kell lenniMk! Gs a
tr5GnyellenessGgnek 'int S%ekete zszlnak kell lobognia W%elettMkX %igyel'eztetGskGnt!
a'ely gy szl) TilosS L 'utatott r az tGlet2 >gy b(ns rendszerben ez a S%ekete zszlS a
S%igyel'eztet &ellelS Gen olyan Snyil5n5alanS ott lobog a nor'lis esetben tr5Gnyes
aran7s %ltt L Gldul *ogy ne l& 'eg rtatlan e'bert 7sak azGrt! 'ert az trtGnetesen zsid
L! a'ikGen &oglla'ban egy b(ns aran7s %ltt2 $ lelkiis'eret egyGrtel'( *ang&ra 5agy
L a &ogszok 'Gg *o'lyosabb nyel5Gn %ogal'az5a L az Se'beriessGg ltalnos GrzGsGreS
8lsd Oen*ei'ICautera7*t) Qnternational ;aw, ./K"< *i5atkozni ne' 7sun a kGrdGs
'egkerMlGsGt &elenti! de annak tudatos elutastst is! *ogy Gszre5egyMk szzadunk kzonti
'orlis! &ogi Gs olitikai roblG'&t2
>i7*'ann tetteit ter'Gszetesen ne' 7sak az a 'eggyzdGse *atrozta 'eg! *ogy
Hi''ler ekkoriban Sb(nsS aran7sokat adott ki2 KGtsGgtelen! a 'eg*atroz sze'Glyes
'ozzanat ne' a %anatiz'us 5olt! *ane' a 5aldi! S*atrtalan Gs 'GrtGktelen 7sodlata Hitler
irntS 8a'int a 5Gdele' egyik tanQ&a! dr2 Nil*el' Httl is 'egllatotta< L azon e'ber irnt!
aki Sr5ezetbl a birodalo' kan7ellr&aS lett2 =edd ksGrlet lenne eldnteni! *ogy a Hitler
irnti 7sodlat 5oltIe benne ersebb! 5agy elszntsga! *ogy a Har'adik Birodalo'
tr5Gnytisztel olgra 'arad&on akkor is! a'ikor +G'etorszg 'r ro'okban *e5er2 $
*borQ utols na&aiban 'indkGt tGnyez is'Gt szereet kaott! a'ikor Berlinbe 5isszatGr5e
elkeseredett dM*5el taasztalta! *ogy krMltte 'indenki *a'is arokat szerez! gy
biztost5a 'agt az orosz 5agy az a'erikai 7saatok 'egGrkezGse eltt2 +G*ny *Gttel kGsbb
>i7*'ann 'aga is lnG5en kezdett utazni! ' Hitler ekkor 'r *alott 5olt! Saz orszg
tr5GnyeS 'r Gr5GnyGt 5esztette! gy L 'int 'ondta L 'r ne' kttte eskM&e2 $z SS
tag&ainak eskM&e ugyanis annyiban tGrt el a *adsereg katonai eskM&Gtl! *ogy 7sak Hitler*ez
ktdtt! Gs ne' +G'etorszg*oz2
$dol% >i7*'ann lelkiis'eretGnek Mgye! 'ely kGtsGgtelenMl bonyolult! ' se''i esetre
se' egyedMlll! alig*a *asonlt*at ssze a nG'et tbornokok esetG5el2 >gyikMk
+Mrnbergben arra a kGrdGsre) SHogyan 5olt le*etsGges! *ogy Dnk! tiszteletre 'Glt
tbornokok 'ind5Ggig 'egkGrd&elez*etetlen lo&alitssal engedel'eskedtek egy gyilkosnakUS
L azzal 5laszolt! *ogy Sne' egy katona %eladata! *ogy leg%els aran7snoknak br&akGnt
7seleked&en2 Tegye 'eg azt a trtGnele' 5agy 6sten az GgbenYS 8=indezt egyGbkGnt a
+Mrnbergben %elakasztott $l%red Jodl tbornok 'ondta2< $ &5al ke5GsbG intelligens Gs
tel&esen iskolzatlan >i7*'ann leg%el&ebb *al5nyan %ogta %el! *ogy ne' egy aran7s! *ane'
egy tr5Gny 7sinlt 'indannyiukbl b(nzt2 $ aran7s Gs a 9M*rer sza5a kzti kMlnbsGg az!
*ogy ez utbbi Gr5GnyessGgGnek ne' 5oltak tGrI Gs idbeli korltai! a'elyek a
leg&ellegzetesebb is'Gr5ei a aran7snak2 >z 5olt a 5aldi 'agyarzata annak is! *ogy az
Endlsungra 5onatkoz 9M*rerIaran7sot szablyozsok Gs direkt5k zne k5ette!
'elyeket 'ind &ogsz szakGrtk Gs tan7sadk %ogal'aztak 'eg L Gs ne' egyszer(en
*i5atalnokokT a szoksos aran7sokkal ellentGtben ezt a aran7sot tr5Gnynek tekintettGk2
9lsleges *angsQlyozni! *ogy az ezzel ka7solatos &ogszi *kuszkusz! a'i t5olrl se'
7sak a nG'et edantGria Gs alaossg tMnete! a leg*atGkonyabb eszkzkGnt &rult *ozz a**oz!
*ogy az egGsz Mgy a tr5GnyessGg kMls ltszat5al br&on2
?s a'ikGen a 7i5ilizlt orszgokban a tr5Gny %eltGtelezi! *ogy a lelkiis'eret *ang&a
'indenki*ez gy szl) S+e l&YS! 'Gg *a az e'ber ter'Gszetes 5gyai Gs *a&la'ai idnkGnt a
gyilkossgra sztnznek is! Hitler orszgnak tr5Gnye Gen Qgy el5rta! *ogy a
lelkiis'eret *ang&a 'indenki*ez gy szl&on) SDl&YS! no*a a 'Gszrlsok szer5ezi nagyon is
tudatban 5oltak annak! *ogy a gyilkossg ellenkezik a legtbb e'ber nor'lis 5gyai5al Gs
*a&la'ai5al2 $ Har'adik Birodalo'ban a gonosz el5esztette azt a sa&tossgt! a'elyrl a
legtbb e'ber %elis'eri L a ksGrtGs &egyGt2 Sok nG'et Gs sok n7i! 5Gl*etleg tQlnyo'
tbbsGgMk! bizonyra ksGrtGsbe esett! *ogy ne l&n! *ogy ne rabol&on! *ogy ne enged&e
%elebartait a usztulsba 'asrozni 8'ert ter'Gszetesen 'indannyian tudtk! *ogy a zsidkat
a usztulsba szlltottk! no*a ne' 'indenki tud*atott a borzal'as rGszletekrl<! Gs *ogy
'indezen b(ntettekben a zsk'nyban 5al rGszesedGs ltal ne 5l&Gk b(nrGszessG2 A'! 6sten
tud&a! *ogyan! 'egtanultk! *ogyan kMzd&Gk le 5gyaikat! 'ikGnt ll&anak ellen a ksGrtGsnek2
6O2
)e;ortlsok a <irodalom<l
,metorszg7 A9sztria s a
;rotektort9s
>i7*'annt ne' gytrte lelkiis'ereti 5lsg az ./1"2 &anuri NannseeIkon%eren7itl L
a'ikor 'Gg 3on7ius 3iltus rtatlansg5al 'osta kezeit L az ./11 nyarigIszGig tart
idszakban! 5agyis addig! a'ikor Hi''ler 8Hitler *ta 'gtt< kiadta a aran7sot az
Endlsung be%e&ezGsGre! 'int*a a t'eg'Gszrls usztn sa&nlatos tG5edGs lett 5olna2
>bben az idszakban so*ase' &utott eszGbe! *ogy S5ala'ely sa&t dntGse 'iatt kelle'etlen
*elyzetbe kerMl*etST gondolatait tel&es 'GrtGkben lektttGk az ad'inisztr7i Gs a szer5ezGs
szrny( %eladatai! a'elyeket ne'7sak a *borQs krMl'Gnyek ne*eztettek! *ane' L Gs ez
sz'ra sokkal %ontosabb 5olt L Sa zsidkGrdGs 'egoldsbanS serGnyked sz'talan lla'i
Gs rt*i5atalnok 5GgeGr*etetlen intriki! *atal'i be%olysGrt 55ott *ar7ai is2 Ceg%bb
5etGlytrsai a 'agasabb SS Gs rendraran7snokok 5oltak! akik kz5etlenMl Hi''ler al
5oltak rendel5e! lland be&rsuk 5olt *ozz! Gs >i7*'annInl ki5Gtel nGlkMl 'agasabb
rangot 5iseltek2 >i7*'annInak a KMlMgy'inisztGriu''al is sz'olnia kellett! a'ely
ugyan7sak igen akt5 lett a zsidMgyekben az Q& lla'titkr! a @ibbentro ltal rotezslt dr2
=artin Cut*er irnytsa alatt2 8Cut*er egy gondosan elkGsztett ak7i5al ./1;Iban
'egksGrelte kitQrni @ibbentroot a oz7i&bl! ' *Qzta a r5idebbet! Gs kon7entr7is
tborba kerMlt2 :tda alatt >ber*ard 5on T*adden k5etsGgi tan7sos lett a zsidMgyek
referense, aki a &eruzsle'i erben a 5Gdele' oldaln tanQskodott2< $ KMlMgy'inisztGriu'
idnkGnt deortls 5Ggre*a&tsra adott aran7sot kMl%ldi kG5iselinek! ' k
resztzsokokbl sz5esebben 5GgeztettGk el a 'unkt a 'agasabb SSI Gs
rendraran7snokokkal2 $ 'egszllt keleti terMleteken radsul ott 5oltak a *adsereg
aran7snokai is! akik szerettGk a Stett*elyenS 'egoldani a roblG'kat! a'i ltalban
t(zaran7sot &elentettT 's%ell azonban a *adsereg 5ezeti a nyugati orszgokban 'indig is
5onakodtak a S'egoldsbanS egyMtt'(kdni! Gs 7saataikat a zsidk sszegy(&tGse Gs
letartztatsa 7Gl&bl kl7snadni2 4GgMl ott 5oltak a Eauleitere,, a regionlis aran7snokok!
akik 'ind elskGnt szerettGk 5olna be&elenteni! *ogy ter8let8, 0udenrein, Gs akik alkal'asint
nllan is intGzkedtek deortlsrl2
>i7*'ann %eladata 'indezen Ser%esztGsekS ssze*angolsa 5olt! *ogy nG'i rendet
5igyen a StkGletes koszbaS! a*ogy ne5ezte ezt a *elyzetet! a*ol S'indenki kiad*atta a
sa&t aran7saitS! Gs StetszGse szerint 7selekedettS2 S *a ne' is tel&es 'GrtGkben! de 5alban
sikerMlt kul7soz7ira szert tennie a %olya'at egGszGben! ugyanis az *i5atala %elelt a
S'enetrend sszelltsGrtS Gs a szlltsok 'egszer5ezGsGGrt2 9elsISzilGzia 8itt tall*at
$us7*,itz< GestaoI%nke! utbb a dniai Biztonsgi Szolglat 5ezet&e! dr2 @udol% =ildner
a 5d oldaln tanQskodott +Mrnbergben! L eladsa szerint a deortlsra 5onatkoz
aran7sokat Hi''ler adta ki rsban az @SH$ %nkGnek! Kaltenbrunnernek! aki Grtestette a
Gestao! illet5e az @SH$ 642 alosztlynak %nkGt! =Mllert! akik azutn szban
to5bbtottk a aran7sokat a 64IBI1 iroda re%erensGnek! azaz >i7*'annInak2 Hi''ler az SS
Gs a rendrsGg 5ezet testMleteinek *elyi aran7snokai sz'ra is adott ki aran7sokat! s errl
t&Gkoztatta Kaltenbrunnert2 Hi''ler dnttt olyan kGrdGsekben is! *ogy 'i trtGn&Gk a
deortlt zsidkkal! *nyat kell kzMlMk 'egse''isteni! Gs *nyat Gletben *agyni a %izikai
'unkkra! Gs tle az erre 5onatkoz aran7sokat 3o*l N4H$I&a #Mirtschaftverwaltungs
Hauptamt' kata 'eg2 $z utastsokat ez a *i5atal to5bbtotta @i7*ard GlM7ksnek! a
kon7entr7isI Gs 'egse''isttborok %elMgyel&Gnek! edig a tborok aran7snokainak
kMldte to5bb2 $z MgyGszsGg 'ellzte a nMrnbergi er ezen doku'entu'ait! 'i5el azok
ellent'ondtak az >i7*'ann rendk5Mli *atal'i &ogost5nyairl alkotott el'GletGnekT a
5Gdele' 'ege'ltette =ildner eskM alatt tett 5allo'st! de ez ne' &rt ered'Gnnyel2 =aga
>i7*'ann! 'iutn S'egtan7skozta 3oliako55al Gs @eitlingerrelS! tizen*Gt sznes gra%ikont
'utatott be! a'elyek alig segtettGk a Har'adik Birodalo' bonyolult bMrokratikus
gGezetGnek &obb 'egGrtGsGt! no*a annak ltalnos lersa L Saz egGsz rk 'ozgsban! rk
%luktulsban 5oltS L kGzen%ek5nek t(nik a totalitariz'us tanul'nyoz&a sz'ra! aki tud&a!
*ogy e kor'nyzsi %or'a 'onolitikus &ellege usztn 'tosz2 Hal5nyan 'Gg arra is
e'lGkezett! *ogy a 'egszllt 5agy 7satls orszgokban te5Gkenyked e'berei! a SzsidMgyi
tan7sadkS 'ikG tettek neki &elentGst arrl! *ogy Segyltaln 'ilyen ak7ik
ki5itelez*etkS! 'a&d *ogyan SkGsztette el &elentGseit! a'elyeket azutn 5agy el%ogadtak!
5agy elutastottakS! s *ogy =Mller ezt k5eten adta ki az utastsokatT Sa gyakorlatban ez azt
&elent*ette! *ogy egy &a5aslat! 'ely 3rizsbl 5agy Hgbl Grkezett! .1 na 'Ql5a 'r 'int
az @SH$ ltal &5*agyott utasts kerMlt 5issza 3rizsba! illetleg HgbaS2 >i7*'ann
irod&a &elentette az egGsz oer7is rendszer %utszalag&nak egyik leg%ontosabb kzont&t!
'i5el 'indig tle Gs e'bereitl %Mggtt! *ogy egy adott tGrsGgbl 'ennyi zsidt le*etett 5agy
kellett elszlltani! s az *i5atala 'ondta ki a dntGst a transzortok 5Ggs rendeltetGsGrl!
no*a errl ne' dnttt2 A' 'indez! te*t az indulsIGrkezGs idont&ainak ssze*angolsa!
a 5Ggtelen aggodal'askods a'iatt! *ogy a 5asQti trsasgoktl Gs a KzlekedGsi
=inisztGriu'tl elegend szerel5Gnyt le*etIe ki7sikarniT *ogy a 5onatok 'enetrend&e Gs
irnytsa egyezikIe a kzontok illanatnyi S%el5e5Ikaa7its5alST *ogy a rakodtGrrel
5al SazarlsS elkerMlGse GrdekGben elegend zsid llIe rendelkezGsre a 'eg%elel idben!
*ogy a 'egszllt! illet5e sz5etsGges orszgokban igGnybe le*etIe 5enni a *atsgok
segtsGgGt a letartztatsok 5Ggett! *ogy k5et*etkIe a zsidk kMlnbz kategriira
5onatkoz elrsok Gs rendelkezGsek! a'elyek 'inden orszgban kMlnbzek 5oltak! s
llandan 5ltoztak L te*t 'indez rutinn 5lt! a'elynek rGszleteit 'r rGgesIrGgen
el%ele&tette! &5al azeltt! *ogy Jeruzsle'be kerMlt2
$'i Hitler! az Endlsung egyetlen kiter5el&e sz'ra 8tudniillik ne' 5olt 'Gg
sszeeskM5Gs! 'elyben ilyen ke5Gs sszeeskM5 Gs ilyen sok 5Ggre*a&t 5ett 5olna rGszt< a
*borQ % 7Glkit(zGsei kzG tartozott! a'elynek 5Ggre*a&tst gazdasgi 5agy katonai
'eg%ontolsokra 5al tekintet nGlkMl 'egkMlnbztetetten %ontosnak tekintett! Gs a'i
>i7*'ann sz'ra 'unka 5olt a 'aga kudar7ai5al Gs sikerei5el! az a zsidk sz'ra egGszen
sz szerinti Grtele'ben a 5ilg5GgGt &elentette2 :gyanis a zsidk! *elyesen 5agy *elytelenMl!
G5szzadokon keresztMl *osszQ szen5edGstrtGnetnek tekintettGk sa&t trtGnel'Mket! a*ogyan
azt az lla'MgyGsz ki%e&tette a ert 'egnyit beszGdGben2 A' e belltottsg 'gtt 'r
rGgta az a di7ssGges 'eggyzdGs *Qzdott! *ogy 6zrael n/pe Glni %og! ]1m Jis*r)el ch)0^
zsid sze'Glyek! egGsz zsid 7saldok el5esz*etnek a ogro'okban! egGsz kzssGgeket
elsr*etnek! de a nG tQl %og Glni 'indent) geno7diu''al 'Gg so*a ne' sze'besMltek2 $
nG %enn'aradsrl alkotott rGgi elkGzelGs 'ellesleg egyre ke5GsbG nyQ&tott 'r to5bbi
5igaszt! legalbbis +yugatI>urban2 $ zsidsg a r'ai korszak ta! te*t az eurai
trtGnele' %ogantatsnak illanattl az eurai ne'zetek kzssGgG*ez tartozott! &banI
rosszban! nyo'orQsgban Gs tMndklGsben egyarnt2 ?s 'i5el az utbbi szzt5en G5 sorn
sokkal inkbb a &ban osztozott! Gs a tMndklGs illanatai 5oltak gyakoriak! KzGI Gs
+yugatI>urban! olyb t(nt *ogy ez a szably2 >zGrt ne' 5olt kMlnsebb &elentsGge a
zsid kzssGgek szGles rGtegei sz'ra annak a 'eggyzdGsnek! *ogy a nG 5GgMl
%enn'arad2 A 0udenrein >ura kGe Gen annyira elkGzel*etetlen 5olt sz'ukra! 'int az!
*ogy az eurai 7i5iliz7i keretein k5Ml le*etsGges zsid Glet2
+o*a %igyele're 'Glt 'onotonitssal 5alstottk 'eg! a 5ilg5Gge 'Ggis 'a&dne'
annyi alakot Gs 'eg&elenGsi %or't lttt! a*ny orszg 5olt >urban2 $z eurai nGek
%e&ldGsGnek trtGnetGt! a ne'zetlla'i rendszer kialakulst &l is'er trtGnGsz sz'ra ez
ne' okoz*at 'egleetGst! 5iszont annl nagyobb 'egleetGst szerzett a n7iknak! *iszen
'GlysGges 'eggyzdGsMk szerint! az antisze'itiz'us kzs zszla&a alatt egGsz >urnak
egyesMlnie kellett 5olna2 hrisi tG5edGs 5olt! a'iGrt nagy rat kellett %izetniMk2 Ha az
el'Gletben taln ne' is annyira! ' a gyakorlatban *a'arosan kiderMlt! *ogy igen nagy
eltGrGsek 'utatkoztak a kMlnbz orszgok antisze'iti kztt2 KMlnsen za5arba e&t L
no*a knnyen 'eg&sol*at L 5olt! *ogy a nG'et SradiklisS 5ltozatot 7sak azok a keleti
ne'zetek %ogad&k el tel&es 'GrtGkben L gy az ukrnok! Gsztek! lettek! lit5nok Gs bizonyos
'GrtGkig a ro'nok L! a'elyekrl a n7ik eldntttGk! *ogy Salsbbrend(S! barbr *ordknak
%og&k tekinteni ket2 Ki5ltkGen a skandin5 nGek 'utattak %ogyatGkossgokat a
zsidkkal sze'ben tanQstand gy(llet tekintetGben 8Knut Ha'sun Gs S5en Hedin ki5Gtelt
kGeztek<! akiket edig a n7ik +G'etorszg 5Grtest5GreikGnt tartottak sz'on2
$ 5ilg5Gge ter'Gszetesen +G'etorszgban 5ette kezdetGt! a'ely akkort&t ne'7sak
+G'etorszgot! de $usztrit! a Fse*I=or5a 3rotektortust Gs Cengyelorszg annektlt nyugati
terMleteit is &elentette2 $'i ez utbbit illeti! az Mgyne5ezett Marthegau terMletGrl a zsidkat a
*borQ kitrGse utn a lengyelekkel egyMtt! az els nagyszabsQ keleti tteletGs keretGben
keletre deortltk L Sa szer5ezett nG5ndorlsbanS! ol5as*at&uk a Jeruzsle'i KerMleti
Brsg tGletGben L! 'g a nG'et szr'azsQ lengyeleket #Hol,sdeutsche' nyugatra
szlltottk! S5issza a birodalo'baS2 :gyanakkor Hi''ler 'int a nG'et nG 'egerstGsGnek
birodal'i ko'isszr&a #Reichs,omissar f8r die 9estigung des "eutschen Hol,stums'
Heydri7*et bzta 'eg a SkiI Gs tteletGsi kGrdGsekkelS! Gs ./1# &anur&ban lGtre*oztk
>i7*'ann els *i5atalos irod&t az @SH$ keretGben! a 64IPI1 irodt2 S &lle*et ez a oz7i
ugrdeszknak bizonyult a kGsbbi re%eratQr&*oz a 64IBI1 irodban! >i7*'ann sz'ra
ennek a oz7inak 'Ggse' 5olt &elentsGge! usztn egy%a&ta t'enetet &elentett rGgi
'unk&a! a ki5ndorlsi Mgyek intGzGse Gs Q& 'unk&a! a deortls kztt2 $ deortlssal
ka7solatos els 'egbzsai ne' kGeztGk az Endlsung rGszGt! azok a Hitler *i5atalos
aran7st 'egelz idszakra datl*atk2 $ kGsbbiek %GnyGben ezeket rbknak
tekint*et&Mk! 'int*a azt akartk 5olna %el'Grni! *ogyan 5iselkednGnek a katasztr%ban a
zsidk Gs ne' zsidk2 $z els deortlsra ./1#2 %ebrur .;In kerMlt sor! a'ikor egyetlen
G&szaka alatt ezer*ro'szz zsidt *ur7oltak el Stettinbl2 >z 5olt az els alkalo'! *ogy
nG'et zsidkat deortltak! a'it Heydri7* azzal az MrMggyel rendelt el! *ogy Slaksaik irnt
sMrgs *adigazdasgi szMksGglet 'utatkozottS2 Szokatlanul brutlis krMl'Gnyek kztt
tolon7oltk ket Cengyelorszg lublini krzetGbe2 $ 'sodik deortlsra ugyanezen G5 szGn
kerMlt sor) Baden Gs Saar%alz 5ala'ennyi zsid lakost L 'integy *Gtezertszz %Gr%it! nt Gs
gyer'eket L szlltottak! 'int 'r e'ltette'! 9ran7iaorszgnak 'egszlls alatt ne' lG5
rGszGbeT az adott illanatban ez 7sak 7sellel 5olt le*etsGges! *iszen a %ran7iaInG'et
%egy5erszMneti egyez'Gny egyik ont&a se' tette le*et5G! *ogy a 4i7*yI9ran7iaorszgot
zsidlerak *elykGnt *asznl*assk2 >i7*'ann sze'Glyesen ksGrte el a szerel5Gnyt! *ogy
'eggyzze a %ran7ia llo's%nkt a *atron) nG'et Skatonai szllt'nytS ksGr2
=indkGt '(5elet nyil5n5alan i'ro5izlt 5olt! 'indenesetre *inyzott a kGsbbiekben
&elle'z alaos S&ogiS elkGszMlet2 =Gg ne' 5olt 'eg az a tr5Gny! a'ely 'eg%osztotta
lla'olgrsguktl a zsidkat abban a illanatban! *ogy deortltk ket a birodalo'bl! Gs
L sze'ben a kGsbbi el&rssal! a'ikor a zsidknak rengeteg (rlaot kellett kitlteniMk
5agyonuk elkobzsakor L a stettini zsidknak egyszer(en egy ltalnos! 'inden birtokukban
lG5 tula&donra 5onatkoz le'ondsi nyilatkozatot kellett alrniuk2 $z els '(5eletek
nyil5n5al 'don ne' a *i5atali aartust 5oltak *i5at5a tesztelni! *ane' L Qgy t(nik L az
ltalnos olitikai %eltGteleket akartk kiu*atolni) 5a&on r le*etIe 5enni a zsidkat! *ogy
'inden elzetes %elszlts nGlkMl! az G& lele alatt! sa&t lbukon! kezMkben ki7siny
brnd&eikkel 'asrozzanak a 5GgzetMkbeT 5a&on 'ikGnt reaglnak a szo'szGdok! a'ikor
'sna reggel %el%edezik az Mres laksokatT Gs 5GgMl! de ne' utolssorban) a badeni zsidk
esetGben *ogyan reagl egy kMl%ldi kor'ny! *a 5ratlanul 'egleik tbb ezer zsid
S'enekMlttelSU ?s a'i azt illeti! a n7ik elGgedetten 5e*ettGk tudo'sul! *ogy 'inden a
legnagyobb rendben trtGnt2 +G'etorszgban tbb esetben is kzben&rtak SkMlnleges
elbnsGrtS L gy Gldul $l%red =o'bert klt! a Ste%an GeorgeIkr tag&a GrdekGben! aki
engedGllyel S5&7ba t5oz*atott L! de az Grintett nGessGg nagyobb rGszG5el senki ne'
trdtt2 89elte*eten ekkor Grtette 'eg Heydri7*! *ogy 'ilyen %ontos a ka7solatokkal
rendelkez zsidkat el5lasztani a nG5telen t'egektl! s ezGrt *atrozta el L Hitler
&5*agys5al L T*eresienstadt Gs BergenIBelsen lGtre*ozstT az elbbi az Sidsek gett&aS!
az utbbi a S7seretborS! az Qgyne5ezett Austauschlager 5olt2< 9ran7iaorszgban 'Gg
ked5ezbben alakult a *elyzet! ugyanis a Badenbl Grkezett *Gtezertszz zsidt a 4i7*yI
kor'ny a 3ireneusok lbnl lG5 *r*edt gursIi kon7entr7is tborba szllttatta! a'elyet
eredetileg a sanyol Kztrsasgi Hadsereg tag&ai sz'ra lltottak %el! ./1# '&usa utn
edig az Qgyne5ezett 7r/fugi/s provenant d6Alemagne7 W+G'etorszgbl Grkezett 'enekMltekX
tltttGk 'eg! akik tbbsGge ter'Gszetesen zsid 5olt2 8$'ikor az Endlsung
9ran7iaorszgban is 'egkezddtt! a gursIi tbor lakit 'ind $us7*,itzba szlltottk2< $
'indig sz5esen ltalnost n7ik azt gondoltk! *ogy ezzel de'onstrltk) a zsidk
'indenMtt Sne'k5natosS sze'Glyek! s aki ne' zsid! az 'ind igazi 5agy oten7ilis
antisze'ita2 =iGrt za5artatn 'agt brki! *a k SradiklisanS kezelik a roblG'tU >i7*'ann
'Gg ezeknek a r5idre zrt ltalnostsoknak az igGzetGben anaszolta unosIuntalan
Jeruzsle'ben! *ogy egyik orszg se' llt kGszen a zsidk be%ogadsra! Gs ez! Gs 7sakis ez
okozta az risi katasztr%t2 8=int*a bizony a szilrd intGz'Gnyrendszerrel rendelkez
eurai ne'zetlla'ok 'skGen is reagl*attak 5olna! *a br'ely 's idegen nG %iai
*ordkban letGk 5olna 'eg ket L egy %illGr Gs Qtle5Gl nGlkMl! Gs anGlkMl! *ogy beszGlnGk az
orszg nyel5GtY< $ n7i *atsgok 5Ggtelen 'egleetGsGre azonban 'Gg a
leg'eggyzdGsesebb kMl%ldi antisze'itk se' 5oltak *a&landak Sk5etkezetesekS lenni! Gs
az a sa&nlatos tenden7ia 5olt 'eg%igyel*et! *ogy 5isszariadtak a SradiklisS lGGsektl2 Fsak
igen ke5esen %ogal'aztak olyan 5ilgosan! 'int a berlini sanyol k5etsGg egyik tag&a) SBr
biztosak le*etnGnk abban! *ogy ne' lik5idl&k ketYS L nyilatkozta arrl a *atszz sanyol
szr'azsQ zsidrl! akik sanyol Qtle5elet katak! no*a 'Gg 7sak ne' is &rtak so*a
Sanyolorszgban! s akiket a 9ran7oIkor'ny a nG'et igazsgszolgltats kezGre akart
&tszani! de a nagy tbbsGg ontosan ugyangy gondolkodott2
$ deortlsok els ksGrletei utn angs k5etkezett be! Gs >i7*'ann! 'int lttuk!
kGnyszer( tGtlensGgGben a =adagaszkrIter5 gondolat5al &tszadozott2 ./1. 'r7iusban
aztn! az Oroszorszg elleni *borQ elkGszMletei kzeette! 5ratlanul Q& alosztly
5ezetGsG5el bztk 'eg! ontosabban az irod&a ne5Gt emigr)ci+s /s eva,u)ci+s 8gye,r.l
*sid+8gye, /s eva,u)ci+s 8gye,re 5ltoztattk2 S no*a 'Gg ne' t&Gkoztattk az
Endlsungr.l, attl a illanattl kezd5e ne'7sak arrl kellett 5olna tudnia! *ogy az e'igr7i
5GgGr5Gnyesen be%e&ezdtt! *ane' arrl is! *ogy azt a deortls 5lt&a %el2 A' >i7*'ann
ne' az a tus 5olt! aki %Gl sza5akbl Grt! utasts *inyban edig to5bbra is az e'igr7i
%ogal'aiban gondolkodott2 Rgy ./1# oktberGben! a KMlMgy'inisztGriu' kG5iseli5el tartott
'egbeszGlGsen a legGlGnkebben tiltakozott az ellen a &a5aslat ellen! *ogy a kMl%ldn
tartzkod nG'et zsidktl 'eg kell 5onni a nG'et lla'olgrsgot! 'ond5n! Segy ilyen
lGGs 'egza5ar*at nG'ely orszgokat! a'elyek e illanatban kGszek kinyitni kauikat! Gs
belGGsi engedGlyt adni a zsid e'igrnsoknakS2 =indig az adott illanatban Gr5Gnyes
tr5Gnyek Gs rendeletek sz(k keretGn belMl gondolkodott! 5iszont a zsidellenes Q&
&ogszablyok zne 7sak azt k5eten rasztotta el a birodalo'ban Gl zsidkat! *ogy
Hitlernek az Endlsungra 5onatkoz aran7st *i5atalosan to5bbtottk azoknak! akik a
5Ggre*a&tsra 'egbzst katak2 :gyanekkor *atroztak arrl is! *ogy a birodalo' abszolQt
elssGget Gl5ez! terMletGt a legsMrgsebben 0udenreinn) kell tenniT 'egle! *ogy 'Gg gy is
7sak kGt G5 alatt sikerMlt ezt a %eladatot tel&esteni2 $ tbbi orszg sz'ra is 'intul szolgl
elkGszMleti intGzkedGsek az albbi sorrendben szMlettek 'eg) elszr a srga 7sillag
be5ezetGsGre kerMlt sor! a'i a SrendrsGgi regisztrlsS sze'ont&bl 5olt igen %ontos 8./1.2
szete'ber .2<T ezutn k5etkezett az lla'olgrsgi tr5Gny 'eg5ltoztatsa! 'ely szerint a
zsid a nG'et *atr tlGGsekor auto'atikusan el5eszti lla'olgrsgt 8a S*atrtlGGsS
ter'Gszetesen a deortlskor k5etkezett be<T a *ar'adik *atrozat Grtel'Gben a birodalo'
elkobozza az lla'olgrsgt el5esztett nG'et zsid 'inden 5agyont 8./1.2 no5e'ber
"K2<2 $z elkGszMletek 7sQ7sont&t az Otto T*iera7k igazsgMgyi 'iniszter Gs Hi''ler ltal
'egkttt egyez'Gny &elentette! a'ely szerint az elbbi le'ondott a Slengyelek! oroszok!
zsidk Gs 7ignyokS %ltti *atskrrl az SS &a5ra! 'i5el SW222X az 6gazsgMgyiI'inisztGriu'
7sak 7sekGly 'GrtGkben &rul*at *ozz e nGek kiirts*oz Wsi7YXS2 89igyele're 'Glt az
igazsgMgy 'iniszter ./1" oktberGben a rtkan7ellria 5ezet&G*ez! =artin Bor'ann*oz
intGzett le5elGnek nylt sz*asznlata2< +G'ileg 's intGzkedGsek 5oltak Gr5Gnyesek a
t*eresienstadti deortltak esetGben) 'i5el T*eresienstadt 'Gg a birodalo' terMletGn %ekMdt!
az oda deortltak ne' 5ltak auto'atikusan *ontalann2 > Sri5ilegizlt kategrikS
esetGben egy rGgebbi! ./;;Ias tr5Gnyt alkal'aztak! 'ely szerint a kor'ny
5agyonelkobzssal bMntet*eti a SnG (Hol,3 /s az lla' ellen elk5etett b(n7selek'GnyeketS2
$z e%%Gle 5agyonelkobzs szoksos el&rs 5olt a kon7entr7is tborokba &uttatott olitikai
%oglyok esetGben! s no*a a zsidk ne' tartoztak ebbe a kategriba! ./1" szGre +G'etorszg
Gs $usztria 5ala'ennyi kon7entr7is tbora 0udenrein lett! s 7sak egy to5bbi rendeletre 8ez
./1" 'r7iusban szMletett 'eg< 5olt szMksGg a**oz! *ogy 'inden deortlt zsidt Sa ne'zet
Gs az lla' ellensGgGnekS nyil5ntsanak2 $ n7ik elGg ko'olyan 5ettGk sa&t tr5Gnyeiket! Gs
annak ellenGre! *ogy egy's kztt St*eresienstadti gettrlS 5agy Saz regek gett&rlS
beszGltek! *i5atalosan T*eresienstadt 'Ggis kon7entr7is tbornak sz'tott! no*a errl 7sak
azok ne' tudtak! akik oda kerMltek L 'i5el ne' akartk 'egsGrteni a Ski5GtelezettekS
GrzGseit! *iszen 'Ggis7sak sz'ukra tartottk %enn ezt a Slak*elyetS2 S *ogy az odairnytott
zsidk ne %og&anak gyanQt! a berlini Bsid >gyesMletet #Reichsvereinigung' utastottk! *ogy
'inden egyes deortlttal kMlnIkMln szerzdGst r&on al a t*eresienstadti Slakst5GtelrlS2
$z ott*on 5ro'nyos szerzd %Gl 'inden 5agyont a Bsid >gyesMletre *agyta! *ogy ennek
%e&Gben az laksrl! Glel'ezGsGrl! ru*zatrl Gs or5osi elltsrl Glet%ogytiglan
gondoskod&Gk2 =ikor 5GgMl a Reichsvereinigung utols tiszt5iselit is T*eresienstadtba
szlltottk! a birodalo' egyszer(en elkobozta az egyesMlet Gnztrnak sz'otte5 5agyont2
$ brsgon ne' 5itatta senki azt a tGnyt! *ogy a nyugatrl keletre trtGn 5ala'ennyi
deortlst >i7*'ann szer5ezte 'eg Gs koordinlta az @SH$ 64IBI1 irodban dolgoz
'unkatrsai5al2 A' a**oz! *ogy a zsidkat 5onatra tegyGk! a regulris rendri egysGgek
segtsGgGre 5olt szMksGg2 +G'etorszgban a KzrendGszet #Irdnungspoli*ei' rizte a
5onatokat! Gs biztostotta a ksGretet! 'g keleten a Biztonsgi @endrsGg 8ne' tG5esztend
ssze Hi''ler Biztonsgi Szolglat5al! az SPI5el< %ogadta a 7Glllo'son a szerel5Gnyeket!
Gs adta t az el*ur7oltakat a 'egse''istkzontok *atsgainak2 $ &eruzsle'i brsg a
+Mrnbergben *asznlt %ogal'aknak 'eg%elelen Sb(ns szer5ezetekrlS beszGltT a
KzrendGszetet Gs a Biztonsgi @endrsGget gy 'eg se' e'ltettGk! no*a 'ra tel&es
bizonytst nyert! *ogy az Endlsung 5Ggre*a&tsban akt5 szereet 5llaltak2 $zonban a
nMrnbergi 'egkMlnbztetGsek akkor se' lettek 5olna 'eg%elelek! Gs alkal'az*atatlanoknak
bizonyultak 5olna a Har'adik Birodalo' tGnyleges '(kdGsGt tekint5e! *a a Sb(nsnekS
nyil5ntott nGgy szer5ezet*ez 8az +SP$3 5ezet testMletei! a Gestao! az SP Gs az SS<
*ozz5eszik 'Gg az sszes rendri egysGget is2 Hiszen! legalbbis a *borQs G5ekben!
+G'etorszgban 5al&ban egyetlen olyan szer5ezet 5agy *i5atalos intGz'Gny se' 5olt!
a'ely ne 5lt 5olna a b(ns ak7ik Gs tranzak7ik rGszesG5G2
=iutn T*eresienstadt lGtestGsG5el a sze'Glyes kzbelGGsek ter*es roblG'&t sikerMlt
'egoldani! 'Gg 'indig kGt akadly llt a SradiklisS Gs S5GglegesS 'egolds Qt&ban2 $z els
roblG't a %Glzsidk &elentettGk! akiket a SradiklisokS a tbbi zsid5al egyMtt deortlni
akartak! 'g a S'GrsGkeltekS beGrtGk 5olna a sterilizlsukkalT a %Glzsidk 'eglGse S5GrMk
nG'et %elGnekS %elldozst is &elenti! %ogal'azta 'eg a NannseeIkon%eren7in Stu7kart a
BelMgy'inisztGriu'bl2 8Gyakorlatilag se''i ne' trtGnt a ischlingeG8gyben, illet5e
azokkal! akik 5egyes *zassgot ktttekT >i7*'ann sza5ai5al Gl5e Sa 5Ggre*a&tsi rendeletek
erde&eS 5ette krMl Gs 5Gdel'ezte ket L rGszben ne' zsid rokonaik! rGszben az a kibrndt
tGny! *ogy a n7i or5osok 'inden gGretMk ellenGre se' talltk %el a t'eges sterilizls
gyors 'dszerGt2< $ 'sik roblG't nG*ny ezer kMl%ldi zsid nG'etorszgi &elenlGte
kGezte! *iszen deortlssal ne' le*etett 'eg%osztani ket lla'olgrsguktl2 +G*ny
szz a'erikai Gs angol zsidt 'a&dani 7sere 7Gl&bl internltak! de Grde'es 'eg&egyezni!
'ilyen 'dszereket alkal'aztak a +G'etorszggal sz5etsGges 5agy Gen se'leges
orszgok lla'olgrai5al sze'ben! kMlnsen azGrt! 'ert ennek a kGrdGsnek a er sorn is
5olt bizonyos szeree2 >i7*'annt Gen e sze'Glyek 5onatkozsban 5doltk azzal! *ogy
rendk5Mli lelkesedGssel igyekezett! *ogy kzMlMk egyetlenegy se 7sQsszon ki a keze kzMl2
>bbGli igyekezetGben osztozott a KMlMgy'inisztGriu' karrierdilo'ati5al! akiket @eitlinger
%ogal'azs5al) Srgtn a stra szltott az a tGny! *ogy nG*ny zsid 'eg'enekMlt a
knzstl Gs a lassQ *alltlS! Gs akikkel 'inden ilyen esetben konzultlnia kellett2 >i7*'ann
szerint a legegyszer(bb Gs leglogikusabb 'egolds az lett 5olna! *a lla'olgrsgukra 5al
tekintet nGlkMl 'inden zsidt deortlnak2 $ NannseeIkon%eren7ia irnyel5ei Grtel'Gben!
a'elyek 'Gg Hitler gyzel'einek %Gnykorban szMlettek! az Endlsung a tel&es! ..
'illinyira be7sMlt eurai zsidsg 5onatkozsban Gr5Gnyes 5olt! Gs %el se' 5etdtek olyan
arsgok! 'int az lla'olgrsg 5agy a sz5etsGges Gs se'leges orszgok &ogai sa&t
olgraikat illeten2 A' +G'etorszg 'Gg a *borQ leg%Gnyesebb na&aiban se' 5e*ette
%Gl5llrl ezeket az ar %or'alitsokat! *iszen 'indenMtt rkGnyszerMlt a *elyi *atsgok
&akaratra Gs segtkGszsGgGre2 $ kMlMgyi szolglat taasztalt dilo'atinak kellett
'egtallniuk a kiutat a S5Ggre*a&tsi rendeletek erde&GblS2 $ legra%inltabb kzMlMk az 5olt!
a'elyik a +G'etorszg terMletGn tartzkod kMl%ldi zsidkat a sa&t *az&ukban uralkod
ltalnos *angulat %el'GrGsGre *asznlta2 >z egyszer(! ' 5ala'elyest ki%ino'ult 'dszer
5olt! a'ely 'essze 'eg*aladta >i7*'ann Grtel'i Gs olitikai kGessGgeit2 8>nnek
doku'ent7is bizonytGka 5an) >i7*'ann irod&bl az ilyen Mgyekben a
KMlMgy'inisztGriu'*oz kMldtt le5eleket Kaltenbrunner 5agy =Mller rta al2< $
KMlMgy'inisztGriu' arrl t&Gkoztatta az orszgok *atsgait! *ogy a +G'et Birodalo'
r5idesen 0udenrein lesz! s gy tan7sos! *a *aza*5&k sa&t zsid lla'olgraikat! *ogy ne
essenek a zsidellenes intGzkedGsek *atlya al2 Tbb 5olt ebben az ulti'tu'! 'int a'ennyi
els illantsra ltszik2 $z e'ltett kMl%ldi zsidk ltalban 5agy az illet orszg *onostott
olgrai 5oltak! 5agy L rosszabb esetben L 5al&ban *ontalanok! akik 5ala'i %lttGbb kGtes
Qton &utottak Qtle5Gl*ez! a'i 5ala'elyes 5Gdel'et biztostott! a'g kMl%ldn tartzkodtak2
>z kMlnskG ll a latinIa'erikai orszgokra! a'elyek kMl%ldi konzultusai egGszen
nyltan rultak Qtle5eleket zsidknakT az ilyen Qtle5elek szeren7sGs gazdi 5ala'ennyi
&ogukat gyakorol*attk! nG'i konzuli 5Gdele're is sz't*attak! ki5G5e azt a &ogot! *ogy
belG&enek SanyaorszgukbaS2 >nnek 'eg%elelen a KMlMgy'inisztGriu' ulti'tu'a azt a
7Glt szolglta! *ogy ki7sikar&k a kMl%ldi kor'nyok beleegyezGsGt! *ogy az Endlsung
legalbb azokra a zsidkra kiter&eszt*et legyen! akik 7sak nG5legesen lla'olgraik2 +e'
5oltIe logikus %eltGtelezni! *ogy azok a kor'nyok! a'elyek 5onakodtak 'enedGket nyQ&tani
nG*ny szz 5agy nG*ny ezer zsidnak 8akik se''ilyen %or'ban se' tudtk tel&esteni a
tarts leteleedGs %eltGteleit<! 5alszn(leg ne' e'elnek ki%ogst akkor se'! a'ikor a tel&es
zsid lakossgukat kiutastsra Gs kiirtsra tGlikU >z a %elte5Gs taln logikusnak t(nt! ' L
'int ltni %og&uk L tG5es 5olt2
J5al kGsbb! 'int a*ogyan azt Hitler re'Glte! ./1;2 &Qnius ;#In a birodal'at L te*t
+G'etorszgot! $usztrit Gs a Fse*I=or5a 3rotektortust L 0udenreinna, nyil5ntottk2
+in7senek ontos adatok arra nGz5e! *ogy 5oltakGen *ny zsidt deortltak errl a
terMletrl! ' tud&uk! *ogy a nG'et statisztikk szerint kGtszz*at5antezer e'bert 'r 5agy
deortltak! 5agy ./1" &anur&ig deortlsra szntak! s 7sak nagyon ke5esen 'enekMltek
'eg2 Taln nG*ny szzan! leg%el&ebb nG*ny ezren tudtak elre&tzni Gs GltGk tQl a *borQt2 $
rtkan7ellria ltal ./1" szGn kibo7stott krle5Gl &l 'utat&a! *ogy 'ilyen knny( 5olt
'egnyugtatni a zsidk szo'szGdainak lelkiis'eretGt) S$ dolgok ter'GszetGben re&lik! *ogy
ezek a bizonyos tekintetben sQlyos roblG'k a nGMnk 5Ggleges biztonsga GrdekGben 7sak
,nyrtelen ,em/nys/ggel (mit r8c,sichtloser Harte3 old*atk 'eg2S 8Hanna* $rendt
kie'elGse2<
=.
)e;ortlsok ,y9gat49r;<l
#ra36iaorszg7 >elgi9m7 Holla3dia7 )3ia7
Olaszorszg
$ *borQ utni +G'etorszgban! a'ely %igyele're 'Glt te*etsGget %e&lesztett ki n7i 'Qlt&a
bagatellizlsra! a Har'adik Birodalo' 5ezeti ltal leg&obban be7sMlt Sknyrtelen
ke'GnysGgS tula&donsgt 7ungut7Gnak = azaz ne' &nak L ne5eztGk! 'int*a se''i 's ba&
ne' 5olna azokkal! akik ezen k5alitssal ldattak 'eg! 'int *ogy sa&nlatos! ' e'berileg
Grt*et 'don kGtelenek 5oltak 'agukat szigorQan tartani a keresztGny %elebarti szeretet
aran7s*oz! *iszen akkoriban StQl 5oltak ter*el5eS2 =indenesetre az >i7*'ann *i5atala ltal
a kMlnbz orszgokba kikMldtt SzsidMgyi tan7sadkatS L akiket a rendes dilo'7iai
'isszik*oz! a katonai testMletek*ez 5agy a *elyi Biztonsgi @endrsGg*ez rendeltek L
aszerint 5logattk ki! *ogy a legtel&esebb 'GrtGkben birtokol&kIe ezt a k5alitst2 Vgy t(nik!
a kezdeti idszakban! te*t ./1.I./1" szGn Gs telGn! az 5olt a leg%ontosabb %eladatuk! *ogy
& 5iszonyt lGtestsenek az illet orszg 's nG'et *i5atalos kzegei5el! kMlns tekintettel az
el5ileg %Mggetlen orszgokban '(kd nG'et k5etsGgekre! illet5e az el%oglalt terMleteken
tartzkod birodal'i 'egbzottakraT 'indkGt esetben llandsultak a zsidMgyek %ltti
*atskrt %irtat kon%liktusok2
>i7*'ann ./1" &Qniusban Berlinbe *5atta zsidMgyi re%erenseit 9ran7iaorszgbl!
Belgiu'bl Gs Hollandibl! *ogy kidolgozzk a deortls ter5eit ezen orszgokra
5onatkozan2 Hi''ler rendelkezGse szerint 9ran7iaorszg kie'elt *elyen szereelt S>ura
nyugatrl keletre trtGn t%GsMlGsGbenS! rGszben a nation par ePcellence 'agtl Grtetd
&elentsGge 'iatt! rGszben edig azGrt! 'ert a 4i7*yIkor'nyzat 5alban b'ulatos
S'egGrtGstS 'utatott a zsidkGrdGs irnt! Gs sa&t kezde'GnyezGsekGnt tbb zsidellenes
tr5Gnyt lGtetett GletbeT st! kMln BsidMgyi Hi5atalt is alatott! a'elyet kezdetben Oa5ier
4allant! 5ala'i5el kGsbb Parkuier de 3elleoiZ irnytott L 'indketten kzis'ert
antisze'itk2 $z antisze'itiz'us %ran7ia 5l%a&nak 8a'ely szorosan sszeka7soldott a
lakossg 'inden rGtegGre &elle'z ers! ltalban so5iniszta Zeno%bi5al< tett
enged'GnykGnt! a '(5eleteket a kMl%ldi zsidkkal kezdtGk! s 'iutn ./1" ta a
9ran7iaorszgban tartzkod kMl%ldi zsidk tbb 'int %ele *ontalan 5olt L 'indannyian
Oroszorszgbl! +G'etorszgbl! $usztribl! Cengyelorszgbl! @o'nibl! illet5e
=agyarorszgrl! te*t olyan terMletekrl e'igrltak 5agy 'enekMltek! a'elyek 5agy nG'et
'egszlls alatt lltak! 5agy 'r a *borQ kitrGse eltt zsidellenes tr5Gnyeket lGtettek
Gletbe L! Qgy dntttek! *ogy a szzezer %re be7sMlt *ontalan zsid deortls5al %og&k
kezdeni2 8$z orszg tel&es zsid nGessGge ekkor 'r &5al 'eg*aladta a *ro'szzezer %tT
./;/Iben! te*t 'Gg a belgiu'i Gs *ollandiai zsidk ./1#2 ta5aszi bera'lsa eltt kb2
kGtszz*et5enezer zsid le*etett! akik kzMl legalbb szz*et5enezer kMl%ldi 5agy kMl%ldi
szr'azsQ 5olt2< $ 'egszllt terMletekrl Gs a 4i7*yI9ran7iaorszgbl egyarnt t5enI
t5enezer zsidt kellett a leggyorsabban e5akulni2 >**ez a nagyszabsQ 5llalkozs*oz ne'
5olt elegend a 4i7*yIkor'nyzat beleegyezGse! szMksGg 5olt a %ran7ia rendrsGg te5Gkeny
segtsGgGre is) nekik kellett el5GgezniMk azt a 'unkt! a'i +G'etorszgban a KzrendGszetre
*rult2 Kezdetben se''i%Gle roblG'a ne' 'utatkozott! 'ert L a'int arra 3ierre Ca5al!
3Gtain 'arsall 'iniszterelnke r'utatott L Sezek a kMl%ldi zsidk 'indig is ter*et
&elentettek 9ran7iaorszg sz'raS! gy aztn Sa %ran7ia kor'ny r''el 5ette tudo'sul!
*ogy a nG'et llsont 'eg5ltozsa le*et5G tette! *ogy 9ran7iaorszg 'egszabadul*asson
tlMkS2 Hozz kell tenni! *ogy Ca5alnak Gs 3Gtainnek egyarnt az 5olt az elkGzelGse! *ogy a
zsidkat 5alban keletre teletikT ekkor 'Gg ne' tudtk! *ogy 'it &elent a S5isszateletGsS2
KMlnsen kGt eset 5onta 'agra a &eruzsle'i brsg %igyel'GtT 'indkett ./1"
nyarn! nG*ny *Gttel a '(5eletek 'egindtsa utn trtGnt2 $z els esetben egy bordeauZIi
szerel5Gny &Qlius .KIGn esedGkes indulst kellett le'ondani! 'i5el alig szzt5en *ontalan
zsidt talltak BordeauZIban L 5agyis ne' 5oltak elegen! *ogy 'egtltsGk a 5onatot! a'it
>i7*'ann 7sak knkeser5esen tudott 'egszerezni2 >i7*'ann! akr %elis'erte! *ogy ez az eset
az els &ele annak! *ogy a dolgok ne' %eltGtlenMl olyan egyszer(ek! a*ogyan 'indenki *inni
5Glte! akr ne'! roant ideges lett! Gs %igyel'eztette beosztottait! *ogy SresztzskGrdGsrlS
5an sz L ne' annyira a %ran7ik! 'int a KzlekedGsi =inisztGriu' sze'Gben! 'i5el ez
utbbi irnyti esetleg tG5es kGzeteket alkot*atnak az aartusnak *atGkonysgrlT
'eg kell %ontolnia to5bb! S*ogy ne 'ond&anakIe le 9ran7iaorszgrl az e5aku7it
illetlegS! *a egy ilyen eset 'Gg egyszer el%ordul2 Jeruzsle'ben szer%ltt ko'olyan 5ettGk
ezt a %igyel'eztetGst 'int >i7*'ann *atal'nak bizonytGkt) *a akarta! Sle'ond*atott
9ran7iaorszgrlS2 4al&ban ez 5olt >i7*'ann egyik legne5etsGgesebb *et5enkedGse! a'ely
leg%el&ebb StMt ere&GtS bizonytotta! s 7sak annyiban 5olt Soz7i&nak bizonytGka
beosztottai sze'GbenS! *ogy nyltan %enyeget*ette ket) el5eszt*etik kGnyel'es *borQs
oz7i&ukat2 A' *a a bordeauZIi in7idens 7sak bo*zat 5olt! a 'sik eset egyike 5olt a
Jeruzsle'ben el'esGlt sz'talan! a sz szoros Grtel'Gben *a&'ereszt trtGnetnek2 >z a
trtGnet nGgyezer gyer'ekrl szl! akiknek a szMlei 'r Qtban 5oltak $us7*,itz %elG2 $z
r5n 'aradt gyer'ekeket az egyik %ran7ia gy(&tllo'son! a dran7yi kon7entr7is
tborban *agytkT >i7*'annt %ran7iaorszgi kG5isel&e! T*eodor Panne7ker
Hauptsturmf8hrer &Qlius .#IGn %el*5ta! s 'egkGrdezte! 'i trtGn&Gk 5elMk2 >i7*'ann tz na
'Ql5a dnttt! s kzlte Panne7kerrel! *ogy Sa gyer'ekszllt'nyok gurul*atnak! a'int
Q&abb transzort lesz indt*at a WlengyelorszgiX %kor'nyzsg terMletGreS2 Pr2 Ser5atius
azt %e&tette ki! *ogy az egGsz eset ala&ban 5G5e azt bizonyt&a! *ogy Sse' a 5dlott! se'
*i5atalnak 5ala'ely tag&a ne' be%olysolta az Grintett sze'Glyek dntGsGtS2 Jeruzsle'ben
azonban sa&nlatos 'don senki se' tett e'ltGst arrl az in%or'7irl! 'elyet Panne7ker
adott to5bb >i7*'annInak! *ogy tudniillik 'aga Ca5al &a5asolta a tizen*at G5en aluliak
deortlstT ez az egGsz te*t 'Gg 7sak ne' is S%elsbb aran7sraS trtGnt! *ane'
9ran7iaorszg Gs +G'etorszg leg'agasabb szinten 'egkttt 'egegyezGsGnek
k5etkez'Gnye 5olt2
./1" nyarn Gs szGn *uszon*Gtezer *ontalan zsidt kMldtek $us7*,itzba L
tizennyol7ezret 3rizsbl Gs kilen7ezret 4i7*yI9ran7iaorszgbl2 ?s ekkor a nG'etek! a'ikor
'integy *et5enezer *ontalan zsid 'aradt egGsz 9ran7iaorszgban! elk5ettGk az els *ibt2
Bztak abban! *ogy a %ran7ik i''r *ozzszoktak a zsidk deortls*oz! gy azt se'
%og&k bnni! *a a %ran7ia zsidkra 5onatkozan is engedGlyt kGrnek! a'i Qgy'ond
'egknnytenG az ad'inisztr7is Mgyeket2 >z azonban tel&es %ordulatot ered'Gnyezett) sz
se' le*etett arrl! *ogy a %ran7ik kiad&k zsid olgraikat a nG'eteknek2 S 'iutn Hi''ler
GrtesMlt a %e&le'Gnyekrl L trtGnetesen ne' >i7*'anntl 5agy 5ala'elyik e'berGtl! *ane'
a 'agasabb SS Gs rendraran7snokok 5ala'elyikGtl L! azonnal beadta a derekt! s
'eggGrte! *ogy ne' bnt&a a %ran7ia zsidkat2 Pe 'r kGs 5olt2 9ran7iaorszgot is elGrtGk a
S5isszateletGsrlS szl els *resztelGsek! s br a %ran7ia antisze'itk Gs ne' antisze'itk
egyarnt azt szerettGk 5olna! *ogy a kMl%ldi zsidkat 5ala*ol 's*ol teletsGk le! 'Gg az
antisze'itk se' k5ntak a t'eggyilkossgok 7inkosai5 5lni2 >zGrt a %ran7ik
5isszakoztak egy olyan dntGs 'eg*ozataltl! a'elyet r5iddel azeltt 'Gg ersen
%ontolgattak! tudniillik *ogy 5issza5on&k az ./"H utn 85agy ./;; utn< *onostott zsidk
lla'olgrsgt! a'ely to5bbi t5enezer zsid deortlst tette 5olna le*et5G2 >zutn
%olyton kMlnbz ne*GzsGgeket t'asztottak a *ontalan Gs 's kMl%ldi zsidk
deortlsnak 'egne*eztGse 7Gl&bl! s ez olyan ko'oly 'Greteket lttt! *ogy 5alban Sle
kellett 'ondaniS a %ran7iaorszgi zsidk e5akulsnak nagyszabsQ ter5eirl2 Hontalanok
tzezrei kezdtek bu&klni! tbb ezren az olaszok ltal 'egszllt %ran7ia terMletre 'enekMltek) a
Fote dc$zur 'enedGket nyQ&tott 'inden zsidnak! br'ilyen ne'zetisGg( 5agy
lla'olgrsgQ 5olt is2 ./1; nyarig! a'ikor +G'etorszgot 0udenreinna, nyil5ntottk! s a
sz5etsGgesek Gen artra szlltak Szi7liban! ne' tbb 'int t5enkGtezer zsidt! te*t az
sszlGtsz' ke5esebb 'int *Qsz szzalGkt deortltk! s kzMlMk is 7sak *atezer 5olt %ran7ia
lla'olgr2 =Gg a %ran7ia *adsereg nG'et internltborokba kerMlt katoni kzMl se'
5logattk ki a zsidkat! *ogy SkMlnleges bns'dbanS rGszestsGk ket2 ./11 rilisban
edig! te*t kGt *naal azeltt! *ogy a sz5etsGgesek artra szlltak 9ran7iaorszgban! 'Gg
kGtszzt5enezer zsid tartzkodott az orszgban! akik 'ind tQlGltGk a *borQt2 KiderMlt!
*ogy a n7iknak se' elegend e'berMk! se' elGg akaratuk nin7s a**oz! *ogy Ske'GnyekS
'arad&anak! *a *atrozott ellenllsra talltak2 $z igazsg! 'int ltni %og&uk! az! *ogy
'egle 'don 'Gg a Gestao Gs az SS tag&ai is tudtk u*asggal t5zni a
knyrtelensGget2
$z ./1"2 &Qniusi berlini tallkozn a belgiu'i Gs *ollandiai azonnali deortlsok
tekintetGben elGg ala7sony sz'okat llatottak 'eg! a'it 5alszn(leg a 9ran7iaorszgra
kiszabott 'agas k5tnak tula&dont*atunk2 Belgiu'ban ne' tbb 'int tzezer! Hollandiban
edig tizentezer zsidt kellett a legr5idebb idn belMl sszegy(&teni Gs deortlni2 $
kGsbbiek %olya'n 'indkGt sz'ot &elentsen 'ege'eltGk! bizonyra a 9ran7iaorszgban
%el'erMlt bonyodal'ak 'iatt2 Bizonyos tekintetben Belgiu' kMlnleges *elyzetben 5olt2 $z
orszgot kizrlag a nG'et katonai *atsgok irnytottk! a rendrsGg edig Sne'
rendelkezett olyan be%olyssal a tbbi nG'et *atsg %elett! 'int a'ilyet 's*ol 'egszoktakS
L ol5as*at&uk a belga kor'nyzatnak a brsg*oz kMldtt &elentGsGben2 8Belgiu'
kor'nyz&a! $leZander 5on 9alken*ausen tbornok kGsbb a Hitler elleni ./112 &Qliusi
sszeeskM5Gs egyik rGszt5e5&e 5olt2< +7i kollabornsok &elents sz'ban 7sak a %la'and
terMleteken %ordultak el! a %ran7ia nyel5( 5allonok krGben a Pegrelle 5ezette %asiszta
'ozgalo' ne' 5olt &elents2 $ belga rendrsGg ne' '(kdtt egyMtt a nG'etekkel! a 5asQti
dolgozkat edig 'Gg a deortlsra szntak 5agon&ai5al se' le*etett egyedMl *agyni2
4ala*ogyan sikerMlt az a&tkat lezratlanul *agyniuk! 5agy egyGb le*etsGget biztostaniuk!
*ogy a zsidk 'egszk*essenek2 6gen kMlns 5olt azonban a zsid nGessGg sszetGtele is2 $
*borQ kitrGse eltt kilen75enezer zsid tartzkodott az orszgban! ebbl 'integy
*ar'in7ezer nG'etorszgi 'enekMlt 5olt! to5bbi t5enezer edig 's eurai orszgbl
Grkezett2 ./1# 5GgGre 'a&dne' negy5enezer zsid 'enekMlt el az orszgbl! s az ott'aradt
t5enezerbl leg%el&ebb tezer 5olt a szMletett belga lla'olgr2 @adsul az el'enekMltek
kztt 5oltak a leg%ontosabb zsid 5ezet sze'GlyisGgek L akik tbbnyire kMl%ldiek 5oltak L!
Gs a belga zsid tan7s ne' rendelkezett tekintGllyel a SbennszMlttS zsidk krGben2
9igyele'be 5G5e a S'egGrtGsnekS ezt a 'inden oldalon 'eg'utatkoz S*inytS! ne'
'egle! *ogy 7sak nagyon ke5Gs belga zsidt deortltak2 $zonban az Q&onnan *onostott
5agy *ontalan zsidk L akik ne'rGg Grkeztek 7se*! lengyel! orosz 5agy nG'et terMletekrl L
ne' nagyon tudtak elre&tzni a arnyi! tel&esen iarostott orszgban! s knnyen 'eg le*etett
tallni ket2 ./1" 5GgGre tizentezren kerMltek $us7*,itzba! Gs ./11 szGig! a'ikor a
sz5etsGgesek %elszabadtottk az orszgot! sszesen *uszontezret gyilkoltak 'eg2 >i7*'ann
a 'egszokott 'don Stan7sadtS kMldtt Belgiu'ba! aki azonban a &elek szerint ne' 5ett
ko'olyan rGszt ezekben a '(5eletekben! a'elyeket 5GgMl is a KMlMgy'inisztGriu' %okozott
nyo'sra a katonai 5ezetGs *a&tott 5Ggre2
$'int gyakorlatilag az sszes orszgban! Hollandiban is a *ontalan zsidkat deortltk
elszr! akik 'indannyian +G'etorszgbl Gs $usztribl 'enekMltek! s akiket a *borQ
eltti *olland kor'nyzat *i5atalosan is ne'k5natosnak nyil5ntott2 8$ *borQ alatt a
Condonban szGkel *olland e'igrns kor'ny se' trdtt tQl sokat zsid alatt5alinak
sors5al2 >**ez lsd Couis de Jong igen tanulsgos tudstst! in) In the 4rac, of 4yrants,
W=a7Belo%! Niener Cibrary! CondonX< $ zsidsg sszlGtsz'a szznegy5enezer 5olt! ebbl
tizentezer a kMl%ldi2 Belgiu'tl eltGren Hollandia olgri kor'nyzat alatt 'aradt!
9ran7iaorszgtl eltGr 'don 5iszont ne' 5olt sa&t kor'nya! 'i5el a kor'ny! a kirlyi
7salddal egyMtt! Condonba 'enekMlt2 $ ki7siny ne'zet gy tel&es 'GrtGkben ki 5olt
szolgltat5a a nG'eteknek! illet5e >i7*'ann *ollandiai tan7sad&nak! bizonyos Nilli B%
<turmbannf8hrerne, 8akit ne'rGgiben tartztattak le +G'etorszgban! 'g a &5al
ered'Gnyesebb %ran7iaorszgi tan7sad! Panne7ker Qr 'Gg 'indig szabadlbon 5an<! aki
5iszont ke5Gs 5izet za5art! s alig te*etett tbbet! 'int *ogy tartotta a ostai ka7solatot
Berlinnel2 $ deortlst Gs 'inden azzal ssze%Mgg dolgot 8'int az Q&onnan 'egis'ert
*ollandiai %orrsokbl tud&uk< az a &ogsz! >ri7* @a&ako,it7* szer5ezte! aki korbban
>i7*'ann &ogi tan7sad&a 5olt a zsidk ki5ndorlst illeten a leg%ontosabb *elyeken! azaz
BG7sben Gs 3rgban! s akit Gen >i7*'ann a&nlsra 5ett %el soraiba az SS2 Heydri7*
kMldte Hollandiba ./1. rilisban @a&ako,it7*ot! s kz5etlenMl ne' a berlini @SH$ al
tartozott! *ane' a Biztonsgi Szolglat *elyi! *gai 5ezet&e! dr2 Nil*el' Harsten beosztott&a
5olt! aki 5iszont az SS Gs rendrsGgi 5ezet Hans @auter 5ezGrkari! illet5e a zsidMgyekben
illetGkes 'unkatrsa! 9erdinand aus der 9Mnten aran7snoksga al tartozott2 8@autert Gs aus
der 9Mntent egy *olland brsg *allra tGlteT @autert ki5GgeztGk! aus der 9Mnten tGletGt
5iszont! lltlag $denauer kMln kzben&rsa nyo'n! Glet%ogytiglani brtnbMntetGsre
5ltoztattk2 Harstent szintGn eltGltGk Hollandiban! tizenkGt G5 brtnt kaott! ./KHIben
szabadult! azutn %tan7sos lett a ba&or tarto'nyi kor'nynl2 @a&ako,it7* L aki ellen a
*olland *atsgok %ontolgat&k! *ogy 5dat e'elnek L 5alszn(leg S5&7ban 5agy
Olaszorszgban Gl2 =indezen rGszletek az el'Qlt G5 sorn kerMltek na5ilgra! 'iutn
'eg&elentek a *olland doku'entu'ok! illet5e >2 Ja7ob! a Basler 2ational*eitung
tudst&nak a riort&a2< $ &eruzsle'i MgyGszsGg szerint 'indezen tisztek >i7*'ann
aran7st *a&tottk 5Ggre2 $z MgyGszsGg ezt rGszben azGrt lltotta! 'ert 'indenron S%el
akarta GteniS >i7*'annt! rGszben edig azGrt! 'ert 5alban el5esztette a %onalat a nG'et
bMrokr7ia Qt5eszt&Gben2 $ 'agasabb SS Gs rendraran7snokok azonban kz5etlenMl
Hi''lertl katk a aran7sokat! s kMlnsen a bek5etkez *ollandiai ese'Gnyek %GnyGben
ne' 5alszn(! *ogy @a&ako,it7*ot ez id t&t 'Gg 'indig >i7*'ann utastotta 5olna2 $z
tGlet! no*a ne' 'GlyMlt el a 5itatott kGrdGsben! 7sendben korriglta az MgyGszsGg *ibinak
nagy rGszGt! *a ne' is 5ala'ennyit! Gs utalt arra az lland oz7i*ar7ra L >i7*'ann
sza5ai5al) Saz rks! 5Gget ne' Gr egyezkedGsekreS L! a'ely 'indig is &elle'ezte az
@SH$! a 'agasabb SS Gs rendrsGg 5ezetsGgGnek! illet5e a tbbi *i5atalok 5iszonyt2
>i7*'annt kMlnskGen dM*tettGk a *ollandiai llaotok! *iszen 'aga Hi''ler 5olt
az! aki %GlreGrt*etetlenMl se''ibe 5ette t L 's lara tartozik! *ogy a *elyben tartzkod
urak buzgal'a ko'oly gondokat okozott neki szllt'nyainak idbeosztsa sorn! Gs
radsul ezek az e'berek %olyton gQnyt (ztek a berlini SkoordinlkzontblS2 Rgy rgtn
kezdetben tizentezer *elyett *Qszezer zsidt deortltak! Gs ./1;Iban >i7*'ann e'berGt!
B% urat! aki rangban Gs oz7iban egyarnt 'essze a &elenlG5k alatt llt! szinte
kGnyszertettGk! *ogy gyorstsa %el a deortls 'enetGt2 >i7*'annt llandan a *atskrk
'iatti kon%liktusok gytrtGk! s *iba 'agyarzta 'indenkinek! aki 7sak 'eg*allgatta! *ogy
az Sellent'ond az << Reichsf8hrer #a*a* Hi''ler< aran7snak! Gs Grtel'etlen az adott
*elyzetben! *a 's *atsgok is'Gt bele akarnak szlni a zsidMgyekbeS2 $z utols *ollandiai
sszet(zGskor egyenesen Kaltenbrunner rblt 'eg kzbelGni az irny5onalak egysGgGnek
'egrzGse 5Ggett2 Hollandiban a sanyol eredet( sze%rd zsidkat 'entestettGk! 'g a
szaloniki sze%rd zsidkat t'egesen 5ittGk $us7*,itzba2 $z tGlet te*t tG5esen lltotta!
*ogy az @SH$ Sgyztt ebben a kon%liktusbanS L *iszen isten tud&a! *ogyan! de 'integy
*ro'szz*et5en sze%rd zsid bntatlan 'aradt $'szterda'ban2
>gyszer( oka 5olt annak! *ogy Hi''ler 'iGrt inkbb a 'agasabb SS Gs
rendraran7snokokon keresztMl te5Gkenykedett Hollandiban) k is'ertGk az orszgot!
'redig a *olland nG ke'Gny dinak bizonyult2 Hollandia 5olt az egyetlen orszg
>urban! a*ol a dikok sztr&kot *irdettek! a'ikor zsid tanraikat elbo7stottk! Gs a*ol
'r az els alkalo''al sztr&kok robbantak ki! a'ikor zsidkat deortltak nG'et
kon7entr7is tborokba L Gs ezek a deortlsok 'Gg ne' is 'egse''isttborokba
5ezettek! *ane' usztn Qgyne5ezett bMntetintGzkedGsek 5oltak! a'elyeket &5al az
Endlsung *ollandiai kezdete eltt %oganatostottak2 8$ nG'etek 'egtanultk a le7kGt! 'utat
r de Jong2 >zutn Sne' a n7i ro*a'7saatok *usng&ai uraltk a zsidk MldztetGsGt W222X!
*ane' a zsid tan7sok! a HerordeningenbladGban 'eg&elent rendeletek! W222X a'elyeket a
Joodsche Mee,blad is kGnytelen 5olt 'eg&elentetniS2 TbbG ne' %ordultak el az ut7n
rendri ra&taMtGsek! Gs a lakossg rGszGrl se' sztr&kolt senki2< KGt tGnyez azonban
ltalban! 'Gg az antisze'itkat is beleGrt5e! ellensQlyozta a zsidtr5Gnyekkel sze'beni!
ltalban ellensGges *angulatot! illet5e a lakossg antisze'itiz'us irnti i''unitst L s
'indkGt tGnyez 5Ggzetesnek bizonyult a zsidsgra nGz5e2 >lszr is Hollandiban lGtezett
egy nagyon ers n7i 'ozgalo'! a'ely 'egbz*at segtsGget nyQ&tott olyan rendri
ak7ikban! 'int a zsidk kGzre kertGse! re&tek*elyeik %elkutatsa stb2 =sodszor az s*onos
zsidk szokatlanul ers *a&landsgot 'utattak arra! *ogy *atr5onalat *Qzzanak 'aguk Gs az
Q&onnan &ttek kzG! a'i 5alszn(leg a *olland kor'ny nG'etorszgi 'enekMltekkel
sze'ben tanQstott bartsgtalan 'agatartsnak ered'Gnye 5olt! Gs bizonyra annak is! *ogy
az antisze'itiz'us L 9ran7iaorszg*oz *asonlan L elssorban a kMl%ldi zsidkra irnyult2
=indez 'egknnytette a n7iknak! *ogy lGtre*ozzk a sa&t zsid tan7sukat #Joodsche
Raad', a'ely sokig abban a *itben Glt! *ogy 7sak a nG'et Gs 's kMl%ldi zsidk lesznek a
deortls ldozatai! s ez *ozz&rult a**oz is! *ogy a *olland rendri egysGgeken k5Ml zsid
rendri 7soortot is ki tudtak lltani2 $z ered'Gny a nyugati orszgokat tekint5e
ssze*asonlt*atatlan katasztr%a! a'it 7sak a lengyelorszgi zsidsg 'egse''isMlGsG*ez
le*et *asonltani! az 5iszont 'r ele5e egGszen 's Gs tel&esen re'Gnytelen %eltGtelek kztt
k5etkezett be2 S no*a Cengyelorszggal ellentGtben a *olland nG 'agatartsa 'egengedte!
*ogy a zsidk nagy sz'ban elre&tz*essenek 8*QszI*uszontezer %! a'i igen 'agas sz'
egy ilyen ki7si orszg 5iszonylatban<! a *i5atsos Gs alkal'i besQgk er%esztGsGnek
kszn*eten a re&tzkdk legalbb %elGt 'Ggis 'egtalltk! s ez MgyszintGn igen 'agas
arny ./11 &Qliusig szztizen*ro'ezer zsidt deortltak! tbbsGgMket a Bug %oly 'elletti
Sobiborba 8Cengyelorszg! lublini krzet<! a*ol 'Gg a 'unkra alkal'asakat se' 5logattk
ki2 $ Hollandiban Gl zsidk *ro'negyedGt 'egltGk! s kGt*ar'aduk *ollandiai szMletGs(
5olt2 $z utols szllt'ny ./11 szGn indult Qt&ra! a'ikor a sz5etsGges 7saatok 'r a
*atron lltak2 $ re&tek*elyen tQlGl tzezer zsid *et5ent szzalGka kMl%ldi 5olt L s ez az
arny azt 'utat&a! *ogy a *ollandiai zsidk igen drgn 'eg%izettek illQzi&ukGrt2
$ NannseeIkon%eren7in =artin Cut*er a KMlMgy'inisztGriu'bl %igyel'eztetett a
Skandin5iban! konkrGtan a +or5Ggiban Gs Pniban 5r*at ko'oly ne*GzsGgekre2
8S5Gdorszgot egyltaln ne' szlltk 'eg! 9innorszgot edig! no*a a tengely*atal'ak
oldaln 5ett rGszt a *borQban! a n7ik ne' is rbltk be5onni a zsidkGrdGs 'egoldsba2
$ 9innorszgban Gl 'integy kGtezer zsid e 'egle ki5GtelezettsGge taln annak
tula&dont*at! *ogy Hitler nagyra be7sMlte a %inneket! s taln ne' akarta kitenni ket a
%enyegetGseknek Gs a 'egalz zsarolsoknak2< Cut*er azt &a5asolta! *ogy ideiglenesen
*alasszk el a skandin5iai e5aku7it2 $'i edig Pnit illeti! ez a kGrdGs ne' is 5etdtt
%el! 'i5el 'egrizte %Mggetlen kor'nyt! Gs ./1; szGig tiszteletben tartottk se'legessGgGt
is! no*a ./1# rilisban 'egszllta a nG'et *adsereg! a*ogy +or5Ggit is2 Pniban ne'
lGtezett e'ltGsre 'Glt %asiszta 5agy n7i 'ozgalo'! gy kollabornsok se' 5oltak2 >zzel
sze'ben +or5Ggiban a nG'etek lelkes t'ogatkra lel*ettekT st 4idkun iuislingInek! a
nor5Gg n7ibart Gs antisze'ita rt 5ezet&Gnek a ne5e kGsbb a kollabornsok Gs
kor'nyaik gy(&tne5G5G 5lt2 +or5Ggiban az ezer*Gtszz zsid dnt tbbsGge *ontalan!
nG'etorszgi 'enekMlt 5olt! akiket ./1" oktbere Gs no5e'bere %olya'n nG*ny
5ill'ak7i sorn %ogtak el Gs internltak2 $'ikor >i7*'ann *i5atala elrendelte a
deortlsukat $us7*,itzba! iuisling sa&t e'berei kzMl nG*nyan le'ondtak kor'nyzati
tisztsGgMkrl2 >z ne' le*ette 'eg Cut*ert Gs a KMlMgy'inisztGriu'ot! ' ennGl &5al
ko'olyabb Gs bizonyra tel&es 'GrtGkben 5ratlan 5olt! *ogy S5Gdorszg azonnal 'enedGket
s nG'ely esetben s5Gd lla'olgrsgot a&nlott %el az Mldztteknek2 $ KMlMgy'inisztGriu'
lla'titkra! >rnst 5on Neizs`7ker! akinek tadtk ezt a &a5aslatot! elutastotta 'Gg a
'eg5itatst is! ' a %ela&nls 'indenkGen segtsGget &elentett2 =indig arnylag knny(
egy orszgot illeglisan el*agyni! ' &%or'n le*etetlen engedGly nGlkMl egy 'sik
orszgban 'enedGket tallni Gs szt Grteni a be5ndorlsi *atsgokkal2 $ s5Gd a&nlat
nyo'n ilyen%or'n kilen7szz %t! a ki7siny nor5Gg kzssGgnek 5ala'i5el tbb 'int a %elGt
sikerMlt S5Gdorszgba 'enekteni2
=indazonltal a nG'etek Pniban &ttek r! *ogy 'ennyire 'egalaozottak 5oltak a
KMlMgy'inisztGriu' aggodal'ai2 <ui generis a dniai zsidk trtGnete! a dn nG! illet5e a
dn kor'ny 'agatartsa egGsz >urban egyedMlll! legyen sz akr 'egszllt 5agy a
tengely*atal'akkal sz5etsGges! akr se'leges Gs 5alban %Mggetlen orszgrl2 $ trtGnet
nyugodtan a&nl*at ktelez ol5as'nykGnt a olitikai tudo'nyok *allgatinak! akik
tanulni akarnak abbl! *ogy 'ekkora oten7ilis *atalo' re&lik az erszak'entes
7selek5Gsben Gs az erszak eszkzeit tekint5e sokszoros tQlerben lG5 ellen%Gllel sze'beni
ellenllsban2 Ter'Gszetesen nG*ny 's eurai orszgban is *inyzott a kGszsGg a
SzsidkGrdGs 'egGrtGsGreS! s az orszgok tbbsGge 5oltakGen ellenezte a SradiklisS Gs
S5GgsS 'egoldst2 Pni*oz *asonlan S5Gdorszg! Olaszorszg Gs Bulgria is &%or'n
i''unisnak bizonyult az antisze'itiz'ussal sze'ben! de a *ro' nG'et Grdeksz%Grba
tartoz orszg kzMl egyedMl Pnia 'ert e kGrdGsben nyltan u&&at *Qzni nG'et urai5al2
Olaszorszg Gs Bulgria szabotltk a nG'et aran7sokat! a kGtkula7sos olitizls Gs
kGtszn(sGg bonyolult &tsz'it engedtGk 'eg 'aguknak! a uszta lele'GnyessGg
b(5Gsz'utat5nyai5al 'ent5Gn zsid lakossgukat! de so*a ne' 5llaltk 5olna nyltan ezt a
olitikt2 >z tel&essGggel eltGrt attl! a'i Pniban trtGnt2 $'ikor a nG'etek L 'egle*etsen
5atosan L %el5etettGk a srga 7sillag be5ezetGsGt! a dnok egyszer(en kzltGk! *ogy a kirly
5iselnG azt elskGnt! a dn kor'ny tag&ai edig gondosan kzltGk! *ogy br'ine'(
zsidellenes intGzkedGs be5ezetGse az azonnali le'ondsukat 5on&a 'aga utn2 Pnt
&elentsGggel brt! *ogy a nG'eteknek 'Gg azt se' sikerMlt elGrniMk! *ogy 'eg*Qzzk a
kul7s%ontossgQ *atr5onalat a *atezernGgyszz %s dniai bennszMltt zsidsg! illet5e az
ezernGgyszz nG'etorszgi zsid 'enekMlt kzttT ez utbbiak 'Gg a *borQ kitrGse eltt
leltek 'enedGket az orszgban! s utbb a nG'et kor'ny *ontalannak nyil5ntotta ket2 $z
elutasts bizonyra *atrtalan 'egleetGst okozott a nG'eteknek! *iszen SlogiktlannakS t(nt!
*ogy egy kor'ny oltal'at nyQ&t azoknak! akiktl kategorikusan 'eg5onta a *onostst! st a
'unkaengedGlyt is2 8Jogi sze'ontbl a 'enekMltek *elyzete Pniban se''iben se'
kMlnbztt a %ran7iaorszgitl! ki5G5e *ogy a Har'adik Kztrsasg *atsgainak ltalnos
'eg5eszteget*etsGge le*et5G tette! *ogy nG*nyan Ska7solatokS 5agy kenGnz rn
lla'olgrsg*oz &ussanak! s a legtbb %ran7iaorszgi 'enekMlt engedGly nGlkMl! illeglisan
'unk*oz &ut*atott2 Pnia azonban! S5&7*oz *asonlan! ne' 5olt pour se d/brouiller = itt
ne' le*etett Mgyeskedni2< $ dnok azonban ki%e&tettGk a nG'et *i5ataloknak! *ogy 'i5el a
*ontalan 'enekMltek i''r ne' nG'et lla'olgrok! a dnok beleegyezGse nGlkMl ne' is
kGr*etik ki ket2 >z 5olt azon ke5Gs esetek egyike! a'ikor a *ontalansg elnynek bizonyult!
no*a ter'Gszetesen ne' 'aga a *ontalansg 'entette 'eg a zsidkat! *ane' az! *ogy a dn
kor'ny a 'egoltal'azsuk 'ellett dnttt2 6lyen%or'n a gyilkols bMrokr7i&a sz'ra
oly %ontos elkGszt intGzkedGsek egyikGt se' le*etett be5ezetni! s e '(5eleteket ./1;
szGig el kellett *alasztani2
$'i ezutn k5etkezett! az 5alban b'ulatos 5olt2 $**oz kGest! a'i 's orszgban a
dolgok Snor'lisS 'enete 5olt! Pniban 'int*a egy %ordtott 5ilgban tallnnk 'agunkat2
./1; augusztusban! 'iutn az oroszorszgi o%%enz5a kudar7ot 5allott! az a%rikai *adtest
letette a %egy5ert TunGziban! Gs a sz5etsGgesek artra szlltak 6tliban! a s5Gd kor'ny
%el'ondta azt a +G'etorszggal ./1#Iben kttt egyez'Gnyt! a'ely biztostotta a nG'et
7saatok &ogt! *ogy t5onul*atnak az orszgon2 >zek utn a dn 'unksok Qgy *atroztak!
*ogy egy ki7sit %elgyorst&k az ese'Gnyek 'enetGtT lzongsok trtek ki a kiktkben! a
dokk'unksok ne' 5oltak *a&landak a nG'et *a&kat 'eg&a5tani! Gs sztr&kokat szer5eztek2
$ nG'et katonai 5ezetGs rendk5Mli llaotot Gs statriu'ot 5ezetett be2 Hi''ler ekkor azt
gondolta! *ogy el&tt az ide&e a zsidkGrdGs rGgta esedGkes S'egoldsnak2S $zzal a L dn
ellenllstl tel&esen %Mggetlen L %ontos tGnyez5el 5iszont ne' sz'olt! *ogy a nG'et
tiszt5iselk! akik i''r G5ek ta ebben az orszgban Gltek! 'r ne' ugyanazok! 'int akik
5oltak2 +e' 7sun arrl 5an sz! *ogy a katonai aran7snok! 5on Hanne7ken tbornok
elutastotta 7saatok rendelkezGsre bo7stst a birodal'i tel&*atal'Q 'egbzott! dr2 Nerner
Best rGszGre2 $z SS dniai kMlnleges egysGgei #Einsat*,ommandos' 'aguk is nagyon
gyakran 5isszautastottak olyan SintGzkedGseket! a'elyek 5Ggre*a&tsra a kzonti
szer5ektl katak aran7sotS L a'int azt Best +Mrnbergben tanQstotta2 ?s 'aga Best L rGgi
GestaoIe'ber! Heydri7* egykori &ogi tan7sad&a! egy akkoriban *res! a rendrsGgrl szl
kny5 szerz&e! aki 3rizsban %elettesei legnagyobb 'egelGgedGsGre dolgozott a katonai
kor'nyzatnak L 5lt i''r 'egbz*atatlann! no*a kGtsGges! *ogy ennek 'GrtGkGrl
Berlinben 5ala*a is tudo'st szereztek 5olna2 =r a kezdetektl %og5a tudni le*etett! *ogy
Pniban ne' a 'eg%elel kerGk5gsban *aladnak a dolgok! >i7*'ann *i5atala ezGrt egyik
leg&obb e'berGt kMldte oda) @ol% GMnt*ert! akit ne' le*etett azzal 5dolni! *ogy ne'
rendelkezik az el5rt Sknyrtelen ke'GnysGggelS2 GMnt*er azonban 7sak annyit tudott elGrni
koen*gai kollGginl! *ogy 5on Hanne7ken 'ost 'r egy olyan rendelet kibo7stst is
'egtagadta! a'ely a zsidkat 'unkaszolglatos &elentkezGsre ktelezte 5olna2
Best Berlinbe 'ent! a*ol gGretet kaott! *ogy Pnibl 5ala'ennyi zsidt
T*eresienstadtba 5iszik! %MggetlenMl attl! *ogy 'elyik kategriba tartoznak L ez a n7ik
sze'ont&bl rendk5Ml %ontos enged'Gny 5olt2 Oktber else&Gnek G&szak&t &elltGk ki az
el%ogsukra Gs azonnali elszlltsukra L a *a&k kGszen lltak a kiktben L! s 'i5el se' a
dnok! se' a zsidk! se' a Pniban llo'soz nG'et 7saatok segtsGgGre ne' le*etett
sz'tani! +G'etorszgbl Grkeztek rendri egysGgek! *ogy az orszgot *zrl *zra kutassk
t2 $z utols illanatban Best kzlte! *ogy ezek az egysGgek ne' tr*etnek be a laksokba!
'i5el akkor a dn rendrsGg bea5atkoz*at! Gs nin7s %el*atal'azs arra se'! *ogy a dnokkal
*ar7ba ke5ered&enek2 6lyen%or'n 7sun azokat %og*attk el! akik nkGntesen nyitottak a&tt2
$z sszessGgGben tbb 'int HJ## %bl ontosan 1HH e'bert talltak! aki ott*on tartzkodott!
Gs kGsz 5olt a&tt nyitni2 +G*ny naal a 5Ggzetes na eltt egy Georg 92 Pu7k,itz ne5(
nG'et *a&zsi Mgynk! akit %eltGtelez*eten 'aga Best in%or'lt! az egGsz ter5et elrulta a
dn kor'nytiszt5iselknek! akik 5iszont sMrgsen kzltGk ezt a zsid kzssGg 5ezeti5el2
>zek a 5ezetk edig! ellentGtben 's orszgok zsid 5ezeti5el! nyltan besz'oltak
'inderrl a zsinaggkban az Q&G5i szertartsok alkal'5al2 $ zsidknak Gen annyi ide&Mk
'aradt! *ogy el*agy*assk ott*onaikat! s elre&tz*essenek! a'i Pniban szer%ltt knny(
5olt! ugyanis L a'int az tGlet sz5egGben ol5as*at&uk L Sa dn nG egGsze! a kirlytl az
egyszer( lla'olgrigS kGszen llt a be%ogadsukra2
Ce*et! *ogy akr a *borQ 5GgGig is a re&tek*elyMkn kellett 5olna 'aradniuk! *a L
szeren7sG&Mkre L ne' S5Gdorszg Pnia szo'szGd&a2 ?sszer(nek ltszott a zsidkat
S5Gdorszgba 'enekteni! a'i a dn *alsz%lotta segtsGgG5el 'eg is trtGnt2 $ 5agyontalanok
szlltsnak kltsGgeit L %e&enkGnt 'integy szz dollrt L tbbnyire te*etsebb dn
lla'olgrok %izettGk! s taln ez 5olt a leg'eg*kkentbb e %ordtott 5ilgban! *iszen
ekkoriban a zsidkkal %izettettGk 'eg a sa&t deortlsukat! a gazdagok edig egyenesen
5agyonokat %izettek a kiutazsi engedGlyekGrt 8Hollandiban! Szlo5kiban Gs utbb
=agyarorszgon<! 5agy Qgy! *ogy 'eg5esztegettGk a *elyi *atsgokat! 5agy S&ogszer(enS
trgyaltak az SS kG5iseli5el! akik 7sak ke'Gny5alutt %ogadtak elT Hollandiban Gldul
%e&enkGnt tItzezer dollrGrt rultk a kiutazsi engedGlyt2 =Gg akkor is %izetniMk kellett a
zsidknak! *a 5aldi rokonszen55el Gs szinte segtkGszsGggel tallkoztak! a szegGnyeknek
te*t se''i esGlyMk se' 5olt arra! *ogy 'eg'enekMl&enek2
J%or'n az egGsz oktbert igGnybe 5ette a zsidk t*a&zsa a Pnit Gs S5Gdorszgot
el5laszt .#I"K k' szGles tengerszakaszon2 $ s5Gdek K/./ 'enekMltet %ogadtak be! kzMlMk
legalbb ezren nG'et szr'azsQak! to5bbi .;.#Ien %Glzsidk! 0J0Ian edig zsidk ne'
zsid *zastrsai 5oltak2 8Vgy t(nik! a dniai zsidk 'a&dne' %ele az orszgban 'aradt! Gs
re&tek*elyein Glte tQl a *borQt2< $ ne' dn szr'azsQ zsidk &obban Gltek! 'int 5ala*a!
'iutn 'ind katak 'unka5llalsi engedGlyt2 $ nG'et rendrsGgnek sikerMlt nG*ny szz
zsidt el%ogni! ket T*eresienstadtba 5ittGkT 'indannyian idsek 5agy szegGnyek 5oltak! akik
5agy ne' katk 'eg a *rt! 5agy kGtelenek 5oltak %el%ogni annak &elentGsGt2 $ gettban a
tbbi 7soort*oz kGest sokkal tbb ki5ltsgot Gl5eztek! *la a 5Gget ne' Gr S*(*nakS!
a'it a dn intGz'Gnyek Gs 'agnsze'Glyek 7satak krMlttMk2 +egy5ennyol7 % 5esztette
GletGt! a'i a 7soort Gletkort %igyele'be 5G5e ne' tekint*et kMlnsebben nagy sz'nak2
$'ikor 'r 'indennek 5Gge 5olt! >i7*'ann 'eggyzdGssel 5allotta! *ogy Sa zsidk elleni
ak7i Pniban! sz'os okbl ki%olylag! kudar7ot 5allottS! 'g a kMlns dr2 Best azt
nyilatkozta! *ogy a S'(5eletek 7Gl&a ne' az 5olt! *ogy nagy sz'ban %og&anak el zsidkat!
*ane' az! *ogy 'egtiszttsk Pnit a zsidktl! s e %eladatot i''r sikerMlt tel&esteniS2
$z eset olitikai Gs szi7*olgiai sze'ontbl taln legGrdekesebb 'ozzanata a nG'et
*atsgok dniai szerelGse) az! *ogy nyil5n5alan elszabotltk a berlini aran7sokat2 >rrl
az egyetlen esetrl tudunk! a'elyben a n7ik a *azaiak nyDlt ellenllsba Mtkztek! s ennek
ered'Gnye! Qgy t(nik! az 5olt! *ogy 'eg5ltozott a %el%ogsuk 'indazoknak! akik ezt
'egtaasztaltk2 _k 'aguk sze''el lt*atan ne' tartottk 'r 'agtl Grtetdnek egy
egGsz nG 'egse''istGsGt2 >l5i alaokon nyug5 ellenllssal tallkoztak! Gs a
Ske'GnysGgMkS Qgy ol5adt el! akr a 5a&! s nG*a 'Gg 5alban btor tettek %Glszeg
kezde'GnyezGsGre is kGesnek 'utatkoztak2 =i se' bizonytotta &obban azt! *ogy L nG*ny
brutlis %GlrMltet ne' sz't5a L a Ske'GnysGgS idel&a ne' 5olt egyGb! 'int az n'ts
'tosza! a'ely 7sun a br'i ron 5al kon%or'its knyrtelen 5gyt lelezte! 'int az a
tGny! *ogy a nMrnbergi trgyalsok %olya'n a 5dlottak egy'st 5doltk Gs rultk el! s
biztostottk a 5ilgot! *ogy Sk 'indig ellene 5oltakS! Gs azt lltottk! 'int >i7*'ann tette
kGsbb! *ogy a %eletteseik S5isszaGltekS legki5lbb tula&donsgaikkal2 8Jeruzsle'ben
>i7*'ann a S*atal'on lG5ketS 5dolta azzal! *ogy 5isszaGltek SktelessGgtudat5alS2 S>gy
& kor'nyzat alatt5al&a szeren7sGs! egy rossz kor'nyzat alatt5al&a balszeren7sGs2 +eke'
ne' 5olt szeren7sG'2S< $ *borQ utni 'eg5ltozott 5ilgban egyikMkben se' 5olt kurzsi
'eg5Gdel'ezni a n7i ideolgit! no*a tbbsGgMknek tudnia kellett! *ogy *allra %og&k tGlni
ket2 Nerner Best azt lltotta +Mrnbergben! *ogy nagyon ko'liklt! ketts szereet
&tszott! Gs neki kszn*et! *ogy a dn *atsgok ide&Gben %igyel'eztetGst katak a kzelg
katasztr%rl2 $ doku'ent7is bizonytGk ezzel sze'ben Gen azt 'utatta! *ogy 'aga
&a5asolta Berlinben a dn '(5eleteket! ' 'agyarzata szerint ez a &tGk rGszGt kGezte2
Bestet kiadtk Pninak! a*ol *allra tGltGk! ' 'iutn 'eg%ellebbezte az tGletet! 'egle
ered'Gny szMletett) Saz Q& bizonytGkokS nyo'sra az tGletet t G5 %egy*zra 'dostottk!
a*onnan r5idesen kiengedtGk2 =inden bizonnyal igazolni tudta a dn brsg eltt! *ogy
5alban 'inden tle tel*ett elk5etett2
Olaszorszg 5olt +G'etorszg egyetlen 5aldi! eurai sz5etsGgese! a'elyet egyenrangQ
artnerkGnt kezelt! Gs szu5erGn! %Mggetlen lla'kGnt tisztelt2 $ sz5etsGg %elte*eten azonos
ter'Gszet( Grdekeken alault! sszekt5e kGt *asonl L 'Gg *a ne' is ugyanolyan L Q&
kor'nyzati %or'tT Gs 5al igaz! =ussolinit egykor *atal'as 7sodlattal 5eztGk a nG'et
n7i krkben2 A' ez 'r 7sak 'Qlt idben le*etett igaz a *borQ kitrGsGnek ide&Gn! a'ikor
nG'i *abozs utn Olaszorszg 7satlakozott a nG'et 5llalkozs*oz2 $ n7ik 'egle*etsen
ontosan tudtk! *ogy tbb kzMk 5an Sztlin ko''uniz'us*oz! 'int az olasz %asiz'us*oz!
's%ell 5iszont =ussolini a 'aga rGszGrl ne' tllt tQlzott bizal'at +G'etorszggal
sze'ben! Gs Hitlernek se' adzott kMlnsebb 7sodlattal2 =indez ugyanakkor 7sak a
leg%els krk titka 5olt! kMlnsen +G'etorszgbanT a totalitarinus Gs a %asiszta
kor'nyzsi %or'k 'Glyebb! 'eg*atroz kMlnbsGgeit edig so*a se' Grtette 'eg
5ilgosan a 5ilg2 >zek se*ol se' &elentkeztek olyan nyil5n5al 'don! 'int a zsidkGrdGs
kezelGsGben2
>i7*'ann Gs e'berei sz'ra tilos 5olt Olaszorszgban te5Gkenykedni egGszen ./1;
sze! te*t Badoglio lla'7snye! illet5e @'a Gs ?szakIOlaszorszg nG'et 'egszllsa eltt2
A' sze'besMlniMk kellett a roblG'k nem 'egoldsnak olasz 'd&5al 9ran7iaorszg!
Grgorszg Gs Jugoszl5ia olaszok ltal 'egszllt terMletein! 'i5el az Mldztt zsidk
%olya'atosan szktek t ezekbe a znkba! a*ol biztosan sz't*attak ideiglenes 'enedGkre2
$z >i7*'ann '(kdGsi terMletGnGl &5al 'agasabb szinteken igen ko'oly
k5etkez'Gnyekkel &rt az Endlsung olasz szabotlsa! elssorban >ura 's %asiszta
kor'nyaira gyakorolt *atsa 'iatt! gy 9ran7iaorszgban 3Gtain! =agyarorszgon Hort*y!
@o'niban $ntones7u kor'nyzatra! st 'Gg a 9ran7oIrezsi're is2 Ha Olaszorszg kGes
5olt 'egtenni! *ogy ne gyilkol&a le a zsidkat! akkor a nG'etek 7satls orszgai is
'egrbl*at&k ugyanazt2 Szt&ay P'e Gldul! akit Hort*y nG'et nyo'sra ne5ezett ki
'iniszterelnknek! 'indig tudni akarta! *ogy egy be5ezetGs eltt ll zsidellenes intGzkedGs
*atlyosIe 'r Olaszorszgban is2 >i7*'ann %nke! =Mller Eruppenf8hrer *osszQ le5elet rt
e trgyban a KMlMgy'inisztGriu'nak! rGszletesen ki%e&t5e 'indezt! ' a kMlMgy urai ne'
sokat te*ettek! *iszen k is llandan ugyanabba az Mgyesen 7so'agolt ellenllsba Mtkztek!
ugyanazokkal az gGretekkel Gs ugyanezen gGretek be ne' tarts5al *adakoztak2 $ szabotzs
annl is dM*tbb 5olt! 'i5el nyltan! 'rI'r gQnyold5a %olyt2 $z gGreteket 'indig 'aga
=ussolini 5agy 's 'agas rangQ tiszt5isel tette! s a Pu7e 'indig ki'entette a tbornokokat!
*a azok ne' ennek szelle'Gben 7selekedtek! 'ond5n) S'Ggis7sak 's a szelle'i
%or'tu'uk2S $ n7ik 7sak el5Gt5e tallkoztak *atrozott 5isszautastssal! 'int a'ikor
@oatta tbornok ki&elentette) Saz olasz *adsereg 'Gltsg5al sszeegyeztet*etetlenS! *ogy
Jugoszl5ia olaszok ltal el%oglalt terMleteirl a zsidkat tad&k az illetGkes nG'et
*atsgoknak2
Fsak rontott a *elyzeten! a'ikor az olaszok ltszlag betartottk gGreteiket2 $z egyik
ilyen eset akkor trtGnt! a'ikor a sz5etsGgesek artra szlltak ?szakI$%rikban! s 'r egGsz
9ran7iaorszg nG'et 'egszlls alatt llt! a dGli olasz zna ki5GtelG5el! a*ol 'integy
t5enezer zsid lelt 'enedGket2 >rtel&es nG'et nyo'sra egy olasz BsidMgyi Hi5atalt
*oztak lGtre! a'elynek kizrlagos %eladata az 5olt! *ogy sszer&a a rGgiban %ellel*et
zsidkat! Gs kiutastsa ket a 'editerrn art5idGkrl2 HuszonkGtezer zsidt 5alban el is
%ogtak! Gs az olasz zna bels terMleteire szlltottak! a'inek @eitlinger besz'ol&a szerint az
lett a k5etkez'Gnye! *ogy Sezernyi! a legszegGnyebb sorbl 5al zsid Sa5oya Gs 6sore
leg&obb szlliban lakottS2 >'iatt >i7*'ann egyik legke'Gnyebb e'berGt! $lois Brunnert
kMldte +izzba Gs =arseillesIbe! ' 'ire 'egGrkezett! a %ran7ia rendrsGg 'egse''istette a
nyil5ntartsba 5ett zsidkrl kGszMlt listkat2 ./1; szGn! a'ikor Olaszorszg *adat Mzent
+G'etorszgnak! s a nG'etek 5Ggre be5onul*attak +izzba! >i7*'ann sze'Glyesen sietett a
Fote dc$zurre2 Ott azt lltottk L s tGnyleg el is *itte L! *ogy tzItizentezer zsid bu&kl
=ona7ban 8az egGsz *er7egsGgnek sszesen 'integy *uszontezer lak&a 5olt! a'i edig a
terMletGt illeti! a 2ew 5or, 4imes aga*ine 'eg&egyzGse szerint SkGnyel'esen el%Grne a
Fentral 3arkbanS<! a'i arra sztnzte az @SH$It! *ogy 5ala'i%Gle %elkutatrogra'ot
kezde'Gnyezzen2 $z egGsz olyan 5olt! 'int egy igazi olasz 5i772 =indenesetre a zsidkat 'r
ne' talltk se*ol) t'enekMltek Olaszorszgba! s azok! akik 'Gg 'indig a krnyez
*egyekben bu&dostak! 'egtalltk az utat S5&7ba 5agy Sanyolorszgba2 :gyanez
is'Gtldtt 'eg akkor is! a'ikor az olaszoknak t5ozniuk kellett az ltaluk ellenrztt
&ugoszl5 znblT a zsidk az olasz katonkkal egyMtt t5oztak! 'a&d 9iu'Gban leltek
'enedGket2
Bo*zatra e'lGkeztet ele'ek &elle'eztGk az olaszok legko'olyabb ksGrleteit is! a'ikor
igazodni igyekeztek *atal'as bart&uk*oz Gs sz5etsGgesMk*z2 $'ikor nG'et nyo'sra
=ussolini a *ar'in7as G5ek 5GgGn zsidellenes tr5Gnyeket 5ezetett be! a szoksos
ki5ltsgos rGtegeken tQl L a *borQs 5eternok! a 'agas kitMntetGsek 5iseli Gs e**ez
*asonlk L 'Gg egy to5bbi kategrit is beiktatott! ne5ezetesen a %asiszta rt korbbi
tag&aitT ezek L 'Gg a szMleiket! nagyszMleiket! *zastrsukat! gyer'ekeiket! st unokikat is
beleGrt5e L 'entessGget Gl5eztek2 +in7s tudo'so' erre 5onatkoz statisztikkrl! ' az
ered'Gny 'Ggis7sak az le*etett! *ogy az olasz zsidk nagy tbbsGge a ki5Gtelezettek
kategri&*oz tartozott2 $lig*a 5olt ugyanis olyan zsid 7sald! a'elyiknek legalbb egy
tag&a ne lett 5olna a %asiszta rt tag&a! 'iutn ez id t&t a zsidk! 7sakQgy! 'int az egyGb
olaszok! 'r *Qsz G5e %olya'atosan znlttek a 'ozgalo'ba! 'i5el a kzszolglati
tisztsGgek elnyerGsGnek ez 5olt a %eltGtele2 $zok edig! akik el5i alaon elleneztGk a
%asiz'ust! %leg a szo7ialistk Gs a ko''unistk! 'r rGgen el*agytk az orszgot2 =Gg a
'eggyzdGses olasz antisze'itk se' 5ettGk egGszen ko'olyan a dolgot! gy Gldul az
olasz antisze'ita 'ozgalo' 5ezGrGnek! @oberto 9arina77inak is zsid 5olt az egyik titkra2
Ter'Gszetesen +G'etorszgban is el%ordultak e**ez *asonl &elensGgek2 >i7*'ann is
e'ltette! s nin7s okunk kGtelkedni a sza5ban! *ogy a kznsGges SSItagok kztt is 5olt &
nG*ny zsid! ' Heydri7*! =il7* Gs 'sok zsid szr'azsa bizal'as Mgynek sz'tott!
a'irl alig nG*nyan tudtak! 'g Olaszorszgban az e%%Gle Mgyek kzis'ertek 5oltak! s
'egle*etsen rtatlanul kezeltGk ket2 $ re&tGly kul7sa ter'Gszetesen az! *ogy Olaszorszg
azon ke5Gs eurai orszgok kzG tartozott! a*ol a zsidellenes intGzkedGsek nGszer(tlennek
sz'tottak! a*ogyan Fiano 'ondta) Solyan roblG't Grintenek! a'elyik szeren7sGre itt ne'
is lGtezik2S
$z asszi'il7i gyakran tG5esen *asznlt Gs ideolgiailag oly ter*elt %ogal'a
Olaszorszgban egyszer(en tGnyt &ellt) az alig t5enezer %t sz'll zsid kzssGg
trtGnete 'Gg a @'ai Birodalo' G5szzadaira nyQlt 5issza2 $z asszi'il7i itt ne' n'ts
5olt! ne' olyas'i! a'iben ktelez 5olt *inni! a*ogyan 5ala'ennyi nG'et nyel5( orszgban!
ne' 'tosz Gs n7sals! 'int 9ran7iaorszgban2 $z olasz %asiz'us! *ogy ne Gr&e kritika a
Sknyrtelen ke'GnysGgGtS! 'Gg a *borQ kitrGse eltt igyekezett 'egszabadulni a kMl%ldi
Gs *ontalan zsid sze'Glyektl2 >z se' &rt azonban tQl sok sikerrel! tekint5e *ogy az
ala7sonyabb beosztsQ tiszt5iselk ne' 5oltak *a&landak Ske'GnyekS lenni! s a'ikor
Glet*allIkGrdGssG 5lt az Mgy! Olaszorszg szu5erenitsnak %enntartsra *i5atkoz5a
utastottk 5issza azt a k5etelGst! *ogy szabadul&anak 'eg a zsid lakossguk e rGszGtlT
usztn annyi trtGnt! *ogy olaszorszgi tborokba 5ittGk ket! a*ol az orszg nG'et
'egszllsig tel&es biztonsgban 5oltak2 >z azonban ne' tud*at be egyszer(en az ob&ekt5
%eltGtelnek L azaz a SzsidkGrdGsS *inynak L! *iszen a kMl%ldiek &elenlGte Olaszorszgban
GQgy roblG't &elentett! 'int az sszes tbbi eurai ne'zetlla'ban! a'elyek 'ind a
*o'ogGn etnikai Gs kulturlis nG esz'G&Gn alaultak2 $'i Pniban az autentikus olitikai
GrzGk! a olgri lGtet Gs %MggetlensGget garantl el%eltGtelek Gs ktelezettsGgek szinte
sztns 'egGrtGsGnek ered'Gnye 5olt L Sa dnok sz'ra a zsidkGrdGs olitikai Gs ne'
e'beriessGgi kGrdGskGnt 5etdtt %elS 8Ceni -a*il< L! az Olaszorszgban egy si Gs 7i5ilizlt
nG ltalnos e'bersGgGbl! 'ond*atni n'agbl k5etkezett2
=i tbb! az olasz e'beriessGg a *borQ utols 's%Gl G5Gben 'egGlt terror rb&t is
killta2 ./1; de7e'berGben a nG'et KMlMgy'inisztGriu' %or'lis kGrGst intGzett >i7*'ann
%nkG*ez! =Mller*ez) STekintettel az olasz *atsgok rGszGrl az utbbi *naokban
'utatkoz kznyre a Pu7e ltal &a5asolt zsidellenes intGzkedGsek be5ezetGsGt illeten! a
KMlMgy'inisztGriu' rGszGrl sMrgsnek Gs szMksGgesnek tGl&Mk! *ogy azok be5ezetGse W222X a
nG'et *atsgok %elMgyelete alatt trtGn&Gk2S > 7Glbl *r*edt zsidgyilkosokat kMldtek oda
Cengyelorszgbl! gy Gldul Odilo Globo7nikot a lublini krzet *alltboraiblT st a
katonai kor'nyzat %e&e se' egy katona! *ane' Gal7ia korbbi kor'nyz&a! Otto N`7*ter
Eruppenf8hrer 5olt2 Rgy Grt 5Gget a korbbi b(5GszkedGs kora2 >i7*'ann *i5atala krle5elet
adott ki! a'elyben a %egy5erne'ek aran7snokainak azt tan7solta! *ogy azonnal ter&esszGk ki
a SszMksGges intGzkedGseket az olasz lla'olgrsgQ zsidkraS2 $z els 7sassal @'a
nyol7ezer %s zsid kzssGgGt akartk sQ&tani! a'elynek tag&ait a nG'et rendri egysGgeknek
kellett letartztatniuk! 'iutn az olasz rendrsGget 'egbz*atatlannak tartottk2 $zonban!
tbbnyire idsebb %asisztk rG5Gn! sikerMlt idben Grtesteni ket! s gy *Gtezren
'eg'enekMltek2 =int ltalban! *a ellenllsba Mtkztek! a nG'etek engedtek! ezQttal
beleegyeztek abba! *ogy az olasz zsidkat ne 5essGk al a deortlsnak! 'Gg *a ne'
tartoztak is 5ala'elyik ki5ltsgos kategriba! Gs 'egelGgedtek azzal! *a olasz tborokba
gy(&tik ket L a S5Ggs 'egoldsblS elGg ennyi Olaszorszgban2 ?szakI6tliban 'integy
*ar'in7tezer zsidt szlltottak az osztrk *atr 'enti kon7entr7is tborokba2 ./11
ta5aszn! a'ikor a 4rs Hadsereg 'r @o'niban nyo'ult elre! a sz5etsGgesek edig
@'a %alai alatt lltak! a nG'etek 'egszegtGk gGretMket! s 'egkezdtGk a zsidk
be5agonrozst $us7*,itz %elG L az odaszlltott 'integy *Gtezertszz e'ber kzMl alig
*atszz tGrt 5issza2 =Ggis 'indez az akkori olaszorszgi zsidsg ke5esebb 'int tz
szzalGkt Grintette2
=I.
)e;ortlsok a >alk3rl
?9goszlvia7 >9lgria7 0:r:gorszg7
Rom3ia
$zok! akik k5ettGk a b(n5di el&rst! Gs ol5astk az tGletet! a'ely egyGbkGnt tra&zolta a
5d za5aros Gs za5ar SsszkGGtS! 'egleetGssel llat*attk 'eg! *ogy a
doku'entu'okban alig e'ltettGk a zsidsg keletI Gs dGlkeletIeurai! illet5e a kzGI Gs
nyugatIeurai *elyzete kzti nyil5n5al Gs Gles kMlnbsGgek a zsidkat az elbbi
orszgokban tbbnyire kisebbsGgnek tekintettGk! 'g az utbbi ne'zetlla'okban 'r
gener7ikkal korbban asszi'illdtak! Gs 'egtrtGnt az e'an7i7i&uk2 $ BaltiItengertl
az $driig *Qzd 5egyes lakossgQ 5ezet! a'elynek nagyobb rGsze 'a a 5as%Mggny
'gtt tall*at [./0. = a s*er,.\! akkoriban a gyztes *atal'ak ltal az 62 5ilg*borQ utn
lGtre*ozott Qgyne5ezett utdlla'okat %oglalta 'agban2 V& olitikai rendet ado'nyoztak
annak a sz'talan etnikai 7soortnak! a'elyek addig G5szzadokon t kMlnbz birodal'ak
L Gszakon az Orosz Birodalo'! dGlen az OsztrkI=agyar =onar7*ia! dGlkeleten a Trk
Birodalo' L ural'a alatt Gltek2 $z gy 'egszMletett ne'zetlla'ok egyike se' kzeltette
'eg etnikai *o'ogenits tekintetGben azokat a rGgi eurai ne'zetlla'okat! a'elyek
olitikai berendezkedGsMk 'int&ul szolgltak2 >zen orszgok 'indegyikGben 5oltak olyan
nagy etnikai 7soortok! a'elyek rendk5Ml ellensGgesen 5iszonyultak az Q& lla'uk*oz!
*iszen sa&t ne'zeti trek5Gseik az alig 5ala'i5el nagyobb lGtsz'Q szo'szGdaik &a5ra
*iQsultak 'eg2 Ha egyltaln szMksGg 5an bizonytGk a %rissen alakult orszgok olitikai
instabilitst illeten! akkor Fse*szlo5kia esete bsGgesen elegend bizonytGkot nyQ&t erre2
$'ikor Hitler ./;/ 'r7iusban be5onult 3rgba! ne'7sak a nG'et kisebbsGg! a
s*ud/tan/mete, Md5zltGk lelkesen! *ane' a szlo5kok is! 'i5el S%elszabadtottaS ket
azltal! *ogy S%MggetlenS lla'ot a&nlott %el a sz'ukra2 KGsbb ugyanez is'Gtldtt 'eg
Jugoszl5iban! a*ol a korbban uralkod szerb tbbsGget ellensGgnek tekintettGk! Gs a *or5t
kisebbsGg sa&t ne'zeti kor'nyzatot kaott2 To5bb a rGgi lakossgnak %luktu7i&a 'iatt
ne' lGteztek se' ter'Gszetes! se' trtGnel'i *atrok! a Trianonban Gs St2 Ger'ainben
'eg*Qzott *atrok edig 'egle*etsen nkGnyesek 5oltak2 +e' 7soda! *ogy
=agyarorszgot! @o'nit Gs Bulgrit nagy5onalQ terMleti gGretek rG5Gn a tengely*atal'ak
sa&t oldalukra tudtk lltaniT ezek az orszgok edig az Q&onnan annektlt terMleteken 'indig
'egtagadtk a zsidktl az lla'olgrsgot! akik gy auto'atikusan *ontalanokk 5ltak!
5agyis ugyanarra a sorsra &utottak! 'int a 'enekMltek +yugatI>urban) ki5Gtel nGlkMl
'indig ket deortltk Gs lik5idltk elskGnt2
$ keletI Gs dGlkeletIeurai lla'rendszer sszeo'lsa ter'Gszetesen a kisebbsGgi
szerzdGsek bonyolult rendszerGnek sszeo'lst is 'ag5al 5onta! a'elytl a sz5etsGgesek
a'Qgy se' re'Gl*ettGk annak a roblG'nak a 'egoldst! a'i a ne'zetlla' olitikai
keretei kztt 'egold*atatlan2 $ zsidsg az utdlla'ok 'indegyikGben *i5atalosan elis'ert
kisebbsGgnek sz'tott! Gs ezt a sttust ne' r&uk kGnyszertettGk! *ane' sa&t kMldtteik
trgyalsainak ered'Gnye 5olt! akik a 5ersaillesIi bGkekon%eren7in ezzel az igGnnyel lGtek
%el2 Jelents %ordulontnak bizonyult ez a zsidsg trtGnetGben! 'i5el ez 5olt az els
alkalo'! *ogy a nyugati! te*t asszi'illdott zsidkat ne' is'ertGk el az egGsz zsid nG
szszlinak2 $ nyugati '(5eltsGg( zsid SelkelsGgekS 'egleetGsGre! s ne'egyszer
'egdbbenGsGre kiderMlt! *ogy a nG nagyobb rGsze k5natosnak tart 5ala'i%Gle kulturlis Gs
trsadal'i! &lle*et ne' olitikai auton'it2 Jogi sze'ontbl se''iben se' kMlnbztt a
keletIeurai zsidk *elyzete br'ely 's kisebbsGgGtl! ' olitikailag L s ez dntnek
bizonyult L k 5oltak a rGgiban az egyetlen olyan etnikai 7soort! a'elynek ne' 5olt
SanyaorszgaS! te*t olyan terMlete! a*ol k alkottk 5olna a lakossg tbbsGgGt2 :gyanakkor
ne' Gltek olyan szGtszr5a! 'int nyugatI Gs kzGIeurai test5Greik! s 'g Hitler sznre
lGGse eltt az antisze'itiz'us &elGnek sz'tott! *a egy zsidt zsidnak ne5eztek! addig
KeletI>urban a zsidsgot bart Gs ellensGg egyarnt kMlnll nGnek tartotta2 >z ko'oly
k5etkez'Gnnyel &rt a m)r asszi'illdott keleti zsidk *elyzetGt illeten! 'ely igen
kMlnbztt a nyugatIeuraitl! a*ol az asszi'il7i 5ala'ely %or'&a sz'tott szablynak2
$ +yugatI Gs KzGI>urra oly &elle'z 'assz5 zsid kzGrGteg ne' lGtezett KeletenT
e*elyett a %els kzGosztlybeli 7saldok egy 5Gkony rGtegGt tall&uk! a'ely 5al&ban az
uralkod osztlyok*oz tartozott! s a'elynek a ne' zsid trsadalo'ba 5al asszi'il7i&nak
'GrtGke L Gnz! kikeresztelkedGs Gs *zassg rG5Gn L sokkal nagyobb 'GrtGk( 5olt! 'int a
nyugati zsidsg esetGben2
$ bblla' Hor5torszg az els orszgok kztt 5olt! a*ol az Endlsung 5Ggre*a&ti
ezekkel a sz'ukra is'eretlen krMl'Gnyekkel sze'besMltek2 $ dr2 $nte 3a5elil 5ezette
*or5t kor'ny alig *ro' *Gttel %elllsa utn igen kGszsGgesen 5ezette be a zsidellenes
tr5Gnyeket! s arra a kGrdGsre! *ogy 5a&on 'i legyen a +G'etorszgban Gl nG*ny tu7at
*or5t zsid sorsa! azt 5laszolta! *ogy S*ls lenne keleti deortlsukGrtS2 $ birodalo'
belMgy'inisztere el5rta! *ogy az orszg ./1" %ebrur&ig 0udenrein legyen! Gs >i7*'ann
9ranz $bro'eit HauptsturmGf8hrert kMldte a zgrbi nG'et rendrsGgi attasG 'ellG2 $
deortls*oz szMksGges elkGszMleteket 'aguk a *or5tok 5GgeztGk! &elesMl az ers %asiszta
'ozgalo'! az usztasa tag&aiT a *or5tok 'inden egyes deortlt zsid utn *ar'in7 'rkt
%izettek a n7iknak! 7serGben 'egkatk a deortltak tel&es 5agyont2 =indez 'eg%elelt
annak a 'inden eurai orszgban Gr5Gnyestend *i5atalos nG'et SterMleti el5nekS!
a'elynek Grtel'Gben a nG'etek a 'eggyilkolt zsidk 5agyont L tekintet nGlkMl
lla'olgrsgukra L 'eg*agytk annak az lla'nak! 'elyben az Endlsung ide&Gn
tartzkodtak2 8$ n7ik ersze korntse' tartottk 'agukat szigorQan 'inden esetben a
SterMleti el5*ezST *a 'egGrte! sz'talan 'd&t talltk! *ogy 'egkerMl&Gk! *iszen a nG'et
Mzlete'berek kz5etlenMl 5srol*attak a zsidktl deortlsuk eltt! Gs a RosenbergG
Einsat*stab edig! a'elyet eredetileg azzal *atal'aztak %el! *ogy a nG'etorszgi antisze'ita
kutatkzontok sz'ra elkobozza az sszes hebraic)t Gs 0udaic)t, *a'arosan kiter&esztette
*atskrGt az GrtGkes bQtorokra Gs '(5Gszeti alkotsokra is2< $z ./1" %ebrur&ra kit(ztt
eredeti *atridt ne' le*etett tartani! 'i5el a zsidk t tudtak szkni az olaszok ltal
'egszllt terMletre! ' a BadoglioIlla'7sny utn >i7*'ann egy 'sik e'bere! Her'ann
Kru'ey Grkezett Bgrbba! s ./1; szGig *ar'in7ezer zsidt deortltak a 'egse''istI
kzontokba2
$ nG'etek 7sak ekkor L a'ikor 'r ki'ertettek 'inden &ogi le*etsGget L esz'Gltek r!
*ogy az orszg 'Gg 'indig nem 0udenrein. $z eredeti zsidellenes tr5Gnyekben egy kMlns
aragra%usra bukkantak! a'ely Stiszteletbeli r&5S 5ltoztatott 'inden zsidt! aki a S*or5t
MgyetS szolglta2 >zen zsidk sz'a az G5ek %olya'n ter'Gszetesen egyre ntt2 =s sz5al a
nagyon gazdagok 'entessGget katak! a'ennyiben nkGntesen le'ondtak a 5agyonukrl2
>nnGl is Grdekesebb az a tGny! a'it az SS *rszerzGse %edezett %el! *ogy tudniillik a *or5t
uralkod krk 'a&dne' 5ala'ennyi tag&nak! a kor'ny %e&Gtl az usztask 5ezGrGig! zsid
%elesGge 5olt L Ssgorsgban 5oltak a zsidkkalS! %ogal'azott Nil*el' Httl
<turmbannf8hrer az @SH$ kMl%ldi *rszerz szolglattl Kaltenbrunnernek kMldtt
&elentGsGben2 Httl elbb a 5Gdele' tanQ&a 5olt Jeruzsle'ben! ' tanQ5allo'st a 5d
*asznlta %el2 $ tGrsGg ezertszz zsid tQlGl&e L egy &ugoszl5 kor'ny&elentGs szerint az itt
Glt zsidk t szzalGka L nyil5n5alan ebbl az ersen asszi'illdott Gs roant gazdag
zsid rGtegbl kerMlt ki2 ?s *a %igyele'be 5esszMk! *ogy a keleti t'egek zsidsgnak
asszi'illt rGszGt ltalban t szzalGkra be7sMlik! ksGrtGst Grez*etMnk arra a k5etkeztetGsre!
*ogy keleten az asszi'il7i! *a egyltaln le*etsGges 5olt! sokkal nagyobb esGlyt adott a
tQlGlGsre! 'int >ura tbbi rGszGben2
>gGszen 's 5olt a *elyzet a szo'szGdos Szerbia terMletGn! a*ol a nG'et 'egszll
*adseregnek gyakorlatilag 'r az els natl %og5a egy olyas%Gle artiznI*ad5iselGssel
kellett sze'benGznie! a'ilyet 7sak az orosz %ront 'gtt taasztalt2 >'ltette' 'r korbban
azt az egyetlen esetet! a'ely sszeka7solta >i7*'annt a szerbiai zsidk lik5idls5al2 $z
tGlet 'egllatotta! *ogy Sne' egGszen tisztzott a szoksos aran7sln7 a szerbiai zsidk
kezelGsGnek 5onatkozsbanS! a'i azzal 'agyarz*at! *ogy >i7*'ann *i5atala egyltaln
ne' &tszott szereet ezen a terMleten! 'i5el innen ne' deortltak zsidkat) a SroblG'tS
'indig a *elysznen oldottk 'eg a nG'et katonai *atsgok2 $ artizn*borQban e&tett
tQszok ki5GgzGsGnek MrMgyGn a *adsereg agyonl5ette a zsid %Gr%iakat2 $z asszonyokat Gs a
gyer'ekeket edig a biztonsgi rendrsGg aran7snoka! egy bizonyos dr2 >'anuel S7*`%er!
Heydri7* kMlnleges rotezslt&a kezGre adtk! aki azutn elgzost te*erautkban 5Ggzett
5elMk2 ./1" augusztusban Harald Turner lla'tan7sos! a katonai kor'nyzat olgri %e&e
bMszkGn &elentette! *ogy Szerbia Saz egyetlen orszg! a*ol a zsidI Gs 7ignykGrdGst egyarnt
sikerMlt 'egoldaniS! Gs az elgzost te*erautkat 5isszakMldte Berlinbe2 =integy tezer zsid
7satlakozott a artiznok*oz! a'i a 'eg'enekMlGs egyetlen 'd&t &elent*ette2
S7*`%ert a *borQ utn brsg elG lltottk +G'etorszgban2 Hat G5 Gs *at *na
brtnbMntetGsre tGltGk 0"J# asszony Gs gyer'ek elgzostsGrt2 $ rGgi katonai
aran7snoka! 9ranz B*'e tbornok ngyilkos lett! 5iszont Harald Turner lla'tan7sost
tadtk a &ugoszl5 kor'nynak! a'ely *allra tGlte2 V&ra Gs Q&ra ugyanaz a trtGnet
is'Gtldik 'eg) azok! akik 'egQsztk a nMrnbergi ereket! Gs akiket ne' adtak t azoknak az
orszgoknak! a*ol b(ntetteiket elk5ettGk! so*a ne' kerMltek brsg elG! 5agy a le*et
legnagyobb S'egGrtGsreS sz't*attak a nG'et brsgokon2 $ *borQ utni nG'et
&oggyakorlat a ,ei'ari kztrsasgra e'lGkeztet! 'elynek sa&nlatos 'don se7ialitsa 5olt!
*ogy elnGzte a olitikai gyilkossgot! 5agy eny*e bMntetGst szabott ki! *a a gyilkos a &obboldal
5ala'elyik szGlssGgesen kztrsasgIellenes 7soort&*oz tartozott2
$ Balkn orszgai kzMl Bulgria le*etett a leg*lsabb a n7i +G'etorszgnak!
tekintettel arra a ko'oly terMleti gyaraodsra! a'elyet @o'nia! Jugoszl5ia Gs Grgorszg
ro5sra Grt el2 Bulgria azonban 'Ggse' 5olt *ls! se' kor'nya! se' nGe ne' 'utatott
*a&landsgot arra! *ogy a Sknyrtelen ke'GnysGgS olitik&t *atGkonyan alkal'azza2 >z
ne' 7sak a zsidkGrdGssel ka7solatban nyil5nult 'eg2 $ bolgr kirlysgnak ne' kellett
tartania a *azai %asiszta 'ozgalo'tl! a ratnici, ugyanis sz'szer(en ke5esen 5oltak! s ne'
rendelkeztek kMlnsebb olitikai be%olyssal! a arla'ent edig 'egrizte tekintGlyGt! Gs &
ka7solatot tartott %enn a 7rral2 4olt btorsguk 5isszautastani! *ogy *adat Mzen&enek
Oroszorszgnak! s 'Gg egy &elkGes SnkGntesS egysGget se' kMldtek so*a a keleti %rontra2 $
leg'eglebb az egGszben! *ogy ebben a 5egyes etniku'Q 5ezetben! a*ol 5ala'ennyi
etnikai 7soort kiter'elte! Gs 'r &5al Hitler eltt *i5atalos olitikai rangra e'elte a 'aga
antisze'itiz'ust! a bolgrok a leg7sekGlyebb S'egGrtGstS se' 'utattk a SzsidkGrdGs
irntS2 6gaz! a bolgr *adsereg beleegyezett! *ogy a katonai irnyts alatt ll Q&onnan
annektlt terMletekrl! a*ol a lakossg antisze'ita 5olt! 5ala'ennyi zsidt deortl&k L
sz'uk 'integy tizentezer le*etett L! ' kGtsGges! *ogy tudo'suk lett 5olna arrl! *ogy
5al&ban 'it &elent a Skeleti tteletGsS2 4ala'i5el korbban! ./1. &anur&ban a kor'ny
abba is beleegyezett! *ogy nG*ny zsidellenes tr5Gnyt 5ezessen be! ' azok n7i
sze'szgbl egyszer(en ne5etsGgesek 5oltak) krMlbelMl *atezer 'unkakGes %Gr%it 'unkra
'ozgstottakT 'entessGget kaott 'inden kikeresztelkedett zsid! %MggetlenMl az ttGrGs
idont&tl! a'inek k5etkeztGben kikeresztelkedGsi &r5ny trt kiT az sszesen
'egkzeltleg t5enezer %s zsid nGessGgbl to5bbi tezren kMlnleges ki5ltsgokban
rGszesMltek2 $z or5osok Gs kereskedk krGben numerus clausust 5ezettek beT az arnyt elGg
'agasan szabtk 'eg! tekint5e *ogy ne' az egGsz orszg! *ane' 7sak a 5roslakk
arnysz't 5ettGk %igyele'be2 =indezen intGzkedGsek 'eg*ozatala utn a bolgr kor'ny
tiszt5iseli *i5atalosan be&elentettGk! *ogy az Mgyet 'indenki 'egelGgedGsGre sikerMlt
rendezni2 4ilgos! a n7iknak ne'7sak a SzsidkGrdGs 'egoldsnakS k5etel'Gnyei %ell
kellett 5olna ket %el5ilgostaniuk! *ane' azt is a tudo'sukra kellett 5olna *ozniuk! *ogy a
tr5Gnyi stabilits Gs a totalitrius 'ozgalo' ne' egyeztet*etk ssze2
$ nG'et *atsgoknak bizonyra 5olt nG'i se&tel'Mk arrl! *ogy 'ilyen ne*GzsGgekkel
kell sz'olniuk2 >i7*'ann ./1" %ebrur&ban a KMlMgy'inisztGriu'*oz 7'zett le5elGben
arra *5ta %el a %igyel'et! *ogy SkielGgt le*etsGgek llnak rendelkezGsre a bulgriai zsidk
el*elyezGsGreST &a5aslata Grtel'Gben a bolgr kor'nyt kell 'egkrnyGkezni! Gs biztostotta a
KMlMgy'inisztGriu'ot! *ogy a sz%iai rendrsGgi attasG Sgondoskodni %og a deortls
te7*nikai ki5itelezGsGrlS2 8Vgy t(nik azonban! *ogy ez a rendrsGgi attasG se' 5Ggez*ette a
dolgt kell lelkesedGssel! 'ert >i7*'ann ne' sokkal kGsbb 3rizsbl Sz%iba kMldte
tan7sadkGnt sa&t e'berGt! T*eodor Panne7kert2< KMlns Gs igen %igyele're'Glt! *ogy ez
a le5Gl *o'lokegyenest az ellenkez&Gt llt&a! annak a &egyzGknek! a'elyet >i7*'ann alig
nG*ny *naal korbban kMldtt Szerbiba! s a'ely szerint ne' ll rendelkezGsre 'eg%elel
kaa7its a zsidk el*elyezGsGre! s 'Gg a birodalo'bl se' le*et deortlni a zsidkat2
Berlinben 'inden bizonnyal ontos in%or'7ikat katak arra 5onatkozan! *ogy a le*et
leggyorsabban kell el&rni! *a egyltaln el akarnak Grni 5ala'it) 7sak ezzel 'agyarz*at!
'iGrt lett kie'elten %ontos %eladat! *ogy Bulgria 0udenrein legyen2 $ nG'et k5etsGgen
keresztMl 5alban kzelebb kerMltek a bolgrok*oz! ' azok 7sak *at *na 'Qltn tettGk
'eg az els lGGst a SradiklisS intGzkedGsek irnyba L be5ezettGk a srga 7sillagot2 $
n7iknak azonban 'Gg ez is sQlyos 7saldst okozott2 >lszr is! 'int ktelessGgtudan
&elentettGk! a 7sillag Snagyon ki7siS 5oltT 'sodszor! a legtbb zsid egyszer(en ne' 5iselteT
*ar'adszor! Sazok is bMszkGk 5oltak r! akik 5iseltGk! 'i5el oly sok rokonszen5I
'egnyil5nuls 5ette ket krMl a 'egtG5esztett lakossg rGszGrlS L sz'olt be errl Nalter
S7*ellenberg! az @SH$ el*rtsi osztlynak %nke egy KMlMgy'inisztGriu'*oz kMldtt
SPI&elentGsben! ./1" no5e'berGben2 =indezek utn a bolgr kor'ny 5issza5onta a
rendeletet2 Ko'oly nG'et nyo'sra a bolgr kor'ny 5GgMl Qgy dnttt! *ogy a sz%iai
zsidkat 5idGki terMletekre tolon7ol&k! ' a nG'etek nyil5n5alan ne' ilyen intGzkedGsre
gondoltak! *iszen gy szGtszrtk a zsidkat! a*elyett *ogy kon7entrltk 5olna2
>z a kiteletGs 'inden tekintetben %ontos %ordulontnak bizonyult! 'iutn Sz%ia
lakossga igyekezett 'egakadlyozni! *ogy a zsidk a 5asQtllo'sra 'en&enek! 'a&d
tMntetGsre kerMlt sor a 7r alot&a eltt2 $ nG'etek arra a 'eggyzdGsre &utottak! *ogy
Borisz 7r %elels az orszg zsidsgnak biztonsgos *elyzetGGrt! Gs szinte biztosra 5e*et!
*ogy az uralkodt a nG'et titkosszolglat Mgynkei gyilkoltk 'eg2 =indazonltal se' a 7r
*alla! se' Panne7ker ./1;2 ele&i 'egGrkezGse ne' 5ltoztatott Grde'ben a *elyzeten! 'i5el
a arla'ent Gs a nG egyGrtel'(en a zsidk rt&n 'aradt2 Panne7kernek sikerMlt
'egllaodst ktnie a zsidMgyekGrt %elels bolgr biztossal *atezer S5ezet zsidS
treblinkai deortlsrl! ' ezek egyike se' *agyta el az orszgot2 $ 'egllaods
n'agban is %igyele're 'Glt! 'i5el arra utal! *ogy a n7ik ne' re'Gl*ettGk! *ogy a zsid
5ezetsGget sa&t 7Gl&aik szolglatba tud&k lltani2 $ sz%iai %rabbi elGr*etetlen 5olt!
ugyanis Szten sz%iai 'etroolita bQ&tatta! aki nyil5nosan is ki&elentette! *ogy S6sten
rendelte el a zsidk sorst! e'bernek ne' le*et &oga se' knozni! se' Mldzni ketS
8Hilberg<! a'i &5al 5ilgosabb beszGd 5olt 'indannl! a'it a 4atikntl *allani le*etett2
Bulgriban 5GgMl ugyanaz trtGnt! 'int nG*ny *naal kGsbb Pniban) a *elyben
llo'soz nG'et tisztek elbizonytalanodtak! Gs 'egbz*atatlanokk 5ltak2 >z Gr5Gnyes
'ind a rendrsGgi attasG L aki az SS tag&a 5olt! s azt a %eladatot kata! *ogy %elkutassa Gs
letartztassa a zsidkat L! 'ind a sz%iai nG'et nagyk5et! $dol% Be7kerle esetGben! aki ./1;
&Qniusban arrl tudstotta a KMlMgy'inisztGriu'ot! *ogy a *elyzet re'Gnytelen! 'ond5n)
Sa bolgrok kGtelenek %el%ogni a zsidkGrdGst! tekint5e *ogy tQl sok ideig Gltek egyMtt olyan
nGekkel! 'int az r'Gnyek! grgk Gs 7ignyokS L a'i ter'Gszetesen 'er kGtelensGg!
*iszen akkor mutatis mutandis ugyanezt le*etne lltani az sszes tbbi keleti Gs dGlkeleti
orszgrl is2 :gyan7sak Be7kerle 5olt az! aki igen %el*borodott *angne'ben tudatta az
@SH$I5al! *ogy se''it ne' le*et tenni2 $ 5Ggered'Gny az 5olt! *ogy egyetlen zsidt se'
deortltak! egy se' *alt 'eg ter'Gszetellenes *alllal ./11 augusztusig! a'ikor is a 4rs
Hadsereg kzeledtG5el a zsidellenes tr5Gnyeket 5issza5ontk2
+in7s tudo'so' arrl! *ogy trtGntIe ksGrlet a bolgr nG 'agatartsnak
'eg'agyarzsra! a'ely a 5egyes etniku'Q 5ezetben tel&esen egyedMlll 5olt2 >szMnkbe
&ut*at azonban Georgi Pi'itro5! a bolgr ko''unista! aki a n7ik *atalo'ra kerMlGsekor
Gen +G'etorszgban tartzkodott! s akit kisze'eltek! *ogy a Reichstag %elgyQ&tsnak 8a
berlini arla'ent ./;;2 %ebrur "HIi re&tGlyes t(zesetGnek< 5d&5al brsg elG lltsk2 $
nG'etorszgi Ceg%els Brsgon %olyt trgyalson Pi'itro5Inak Gringgel kellett
sze'beszllnia! s Qgy 5onta t kGrdre! 'int*a az lenne a er 5dlott&a2 ?s Pi'itro5nak
kszn*et az is! *ogy az sszes tbbi 5dlottat! 5an der Cubbe ki5GtelG5el! %el kellett
'enteni2 =agatarts5al elnyerte az egGsz 5ilg 7sodlatt! +G'etorszgot is beleGrt5e2 S=Gg
'indig 'aradt egy %Gr%i +G'etorszgban L &rta a szbeszGd akkoriban L! ' is bolgr2S
Grgorszg se''ilyen kMlnsebb roblG't ne' &elent*etett! 'iutn Gszaki rGsze
nG'et! dGli rGsze edig olasz 'egszlls alatt llt! s gy 5r*atott! *ogy kGsbb 0udenrein
legyen2 >i7*'ann kGt Hauptsturmf8hrer rangQ szake'bere! Pieter Nisli7eny Gs $lois
Brunner ./1; %ebrur&ban Grkezett 'eg! *ogy elkGsztsGk a zsidk deortlst
Szalonikibl! a*ol a grg zsidsg kGt*ar'ada! 'integy t5entezer % kon7entrldott2 $
64IBI1Itl kaott 'egbzle5elMk szerint ez beleilleszkedett Saz eurai zsidkGrdGs 5Ggs
'egoldsnak a keretGbeS2 Szoros egyMtt'(kdGsben a rGgi katonai kor'nyzatnak
kG5isel&G5el! dr2 =aZ =ertennel! azonnal %ellltottk a szoksos zsid tan7sot Koretz
%rabbi 5ezetGsG5el2 Nisli7eny! a szaloniki <onder,ommando f8r Judenangelegenheiten %e&e
be5ezette a srga 7sillagot! Gs sietett 'indenki tudo'sra *ozni! *ogy se''i%Gle ki5Gtelt
ne' %og elt(rni2 Pr2 =erten a tel&es zsid lakossgot gettba 5itette! a*onnan knnyen el
le*etett ket szlltani! 'i5el a gettt Gen a 5asQtllo's szo'szGdsgban lltottk %el2 $z
egyedMli ki5Gtelezett kategrit a kMl%ldi Qtle5Gllel rendelkezk Gs L szoks szerint L a
Judenrat tiszt5iseli kGeztGk! a'i ne' 5olt tbb 'int nG*ny szz %! 'ind idsek! akiket
5GgMl is a bergenIbelseni 7seretborba szlltottak2 $ 'enekMlGsnek se''ilyen 'd&a ne'
5olt! ki5G5e a szkGst a dGli terMletekre! a*ol az olaszok! 'int 'indenMtt! 'egtagadtk! *ogy
tad&k a zsidkat a nG'eteknek! ' az olasz zna 7sak ideiglenes biztonsgot nyQ&tott2 $
grg lakossg leg&obb esetben is 7sak kz'bs 'aradt! s 'Gg a artizn7saatok kztt is
akadtak! a'elyek SegyetGrtlegS sze'lGltGk az ese'Gnyeket2 KGt *na alatt az egGsz
kzssGget deortltk! &%or'n naonta indult 5onat $us7*,itz %elG! kGtezerIkGtezerItszz
zsid5al a 'ar*a5agonokban2 :gyanez G5 szGn! az olasz *adsereg sszeo'lsa utn a dGli
rGszekrl! $t*Gnt Gs a szigeteket is beleGrt5e! 'integy tizen*ro'ezer zsid 5ill'gyors
e5akulsra kerMlt sor2
$us7*,itzban a gzka'rkban Gs a kre'atriu'ban te5Gkenyked Qgyne5ezett
*allbrigdokban sz'os grg zsidt alkal'aztak! akik 'ind Gletben 5oltak ./11 nyarn!
a'ikor a 'agyarorszgi zsidkat 'egse''istettGk! Gs a mdzi gettt lik5idltk2 $ nyr
5GgGn *rek katak szrnyra! *ogy *a'arosan be%e&ezik az elgzostst! a ka'rkat edig
lebont&k2 >kkor trt ki egyike! a tborokban ritka lzadsoknakT a <onder,ommand+,
biztosra 5ettGk! *ogy ezQttal 5elMk is lesz'olnak2 $ lzads tel&es kudar7ba %ulladt L egy
tQlGl 'aradt 7sak! *ogy el'esGl&e! 'i trtGnt2
$ &elek szerint a grgk zsid *on%itrsaik sorsa irnti kz'bssGge 5ala'ikGen
tQlGlte a %elszabadulst2 Pr2 =erten! aki >i7*'ann oldaln tanQskodott a erben! Gs nG'ileg
ellent'ondsos 'don egyarnt lltotta! *ogy ne' tudott se''irl! illet5e *ogy zsidkat
'entett 'eg attl a sorstl! a'elyrl ne' 5olt tudo'sa! a *borQ utn egy utazsi iroda
kG5isel&ekGnt 7sendben 5isszatGrt GrgorszgbaT ott letartztattk! ' *a'ar szabadon
engedtGk! s *agytk! *ogy 5isszatGr&en +G'etorszgba2 4alszn(leg egyedi ez az eset! *iszen
a +G'etorszgon k5Ml erbe %ogott *borQs b(nsk 'ind szigorQ bMntetGsben rGszesMltek2
$'int bizonyra egyedi dr2 =ertennek az a tanQ5allo'sa is! a'elyet Berlinben a 5d Gs a
5Gdele' kG5iselinek &elenlGtGben tett2 Ki&elentette! *ogy >i7*'ann nagyon kGszsGgesen
segtett 'integy *Qszezer szaloniki asszony Gs gyer'ek 'eg'entGsGben! s *ogy 'inden ba&
%orrsa Nisli7eny 5olt2 $zonban azt is 'ondta! *ogy tanQ5allo'sa eltt 'egkereste t
>i7*'ann test5Gre! aki Cinzben &ogsz! Gs egy korbbi SSItagokbl ll nG'et szer5ezet is2
>i7*'ann 'indent tagadott L so*a ne' &rt Szalonikiben! Gs so*a ne' ltta a segtkGsz dr2
=ertent2
>i7*'ann tbbszr is ki&elentette! *ogy az szer5ezkGszsGge! a *i5atala ltal koordinlt
e5aku7ik Gs deortlsok 5al&ban segtettek ldozatain) 'egknnytettGk sorsukat2 Vgy
Gr5elt! *ogy a'ennyiben 'indezt 'eg kellett tenni! akkor &obb 5olt! *a 'inden szG rendben
trtGnt2 $ trgyals %olya'n senki! 'Gg a 5Gdele' se' szentelt %igyel'et ennek a
ki&elentGsnek! a'ely nyil5n5alan ugyanabba a kategriba tartozott! 'int az az rMlt Gs
'aka7s 'eggyzdGse! 'ely szerint zsidk szzezreit 'entette 'eg a SkGnyszere'igr7iS
rG5Gn2 A' a @o'niban trtGntek %GnyGben gondolkodba es*etMnk! *ogy tGnyleg nin7sIe
'Ggis 5ala'i ebben a gyilkos rendszeretetben2 6tt ugyan7sak %ordtott 5ilgban tall&uk
'agunkat! Pni5al ellentGtben! a*ol 'Gg a Gestao e'berei is szabotlni kezdtGk a berlini
aran7sokat! @o'niban 'Gg az SS is 'egdbbent! alkal'ilag elszrnyedt a *atal'as
'Greteket lt! di5atQ Gs sontn ogro'ok borzal'ai lttnT tbbszr kzbelGtek! *ogy a
zsidkat 'eg'entsGk a szrny( *entes'unktl! ersze azGrt! *ogy az ldklGst L a*ogy k
'ondtk L 7i5ilizlt 'don le*essen 5Ggre*a&tani2
$lig*a tQlzs azt lltani! *ogy @o'nia 5olt a *borQ eltti >ura legantisze'itbb
orszga2 $ ro'n antisze'itiz'us 'r a O6O2 szzadban is kzis'ert tGny 5olt2 $
nagy*atal'ak 'r .JHJIban! a berlini szerzdGsben igyekeztek r5enni a ro'n kor'nyt!
*ogy a zsid lakossgnak lla'olgrsgot ad&on L 'Gg *a 7sak 'sodrend( olgrok
lennGnek is2 +e' Grtek el se''it! s 'Gg az 62 5ilg*borQ 5GgGn is! nG*ny szz sze%rd!
illet5e nG'et eredet( 7saldot lesz't5a! a ro'niai zsidkat 'egt(rt idegennek tekintettGk2
$ bGketrgyalsokon a sz5etsGgesek tel&es *atal'ukat latba 5etettGk! *ogy a ro'n
kor'nnyal el tud&k %ogadtatni a kisebbsGgi szerzdGst! s gy a zsid kisebbsGg
lla'olgrsg*oz &usson2 $ 5ilg kz5Gle'GnyGnek tett ezen enged'Gnyeket ./;HIben Gs
./;JIban 5issza5ontk! a'ikor a ro'nok a *itleri +G'etorszg ere&Gben bz5a Qgy GreztGk!
*ogy 'egko7kztat*at&k a Sszu5erenitsukatS 7sorbt kisebbsGgi szerzdGsek *atlyon k5Ml
*elyezGsGt Gs azt! *ogy 'eg%osszanak lla'olgrsguktl nG*ny szzezer zsidt! a'i a
tel&es zsid lakossg 'integy negyedGt Grintette2 KGt G55el kGsbb! ./1# augusztusban!
nG*ny *naal azeltt! *ogy @o'nia a *itleri +G'etorszg oldaln belGett a *borQba!
6on $ntones7u 'arsall! az Q& 4asgrdaIdiktatQra %e&e az sszes ro'niai zsidt *ontalannak
nyil5ntotta! ki5G5e azt a nG*ny szz 7saldot! akik 'r az els 5ilg*borQs
bGkeszerzdGsek eltt ro'n lla'olgrok 5oltak2 =Gg ugyanabban a *naban zsidellenes
tr5Gnyeket 5ezetett be! a'elyek >urban L 'Gg +G'etorszgot is beleGrt5e L a
legdur5bbak 5oltak2 Fsak a *borQs 5eternok Gs az ./.J eltti ro'n lla'olgrok katak
'entessGget! a'i 7sun tzezer %re! a tel&es kzssGg alig egy szzalGkra ter&edt ki2 Hitler
'aga is tisztban 5olt azzal a 5eszGllyel! *ogy @o'nia 'Gg +G'etorszgon is tQlteszT ./1.
augusztusban! r *Gttel azutn! *ogy kiadta a aran7sot az Endlsung 5Ggre*a&tsra!
anaszkodott Gbbelsnek! *ogy Segy olyan e'ber! 'int $ntones7u! *ozznk kGest egGszen
'ostanig sokkal radiklisabb 'don &rt elS2
@o'nia ./1. %ebrur&ban lGett be a *borQba! Gs a ro'n CGgi olyan katonai ert
kG5iselt! a'ellyel a kMszbnll oroszorszgi *ad&rat sorn sz'olni kellett2 Fsak
Odesszban *at5anezer e'ber legyilkolsGrt 5olt %elels a ro'n katonasg2 $ Balkn tbbi
orszgnak kor'nyai5al ellentGtben a ro'n kor'ny kezdettl %og5a ontos
in%or'7ikkal rendelkezett a keleti zsidk le'Gszrlsrl! ' a ro'n katonasg! 'Gg
azutn is! *ogy a kor'nybl ./1. nyarn elt5oltottk a 4asgrdt! a 'Gszrls Gs
deortls olyan *atal'as rogra'&*oz ltott! a'ely 'ellett a 4asgrda ugyanezen G5
%ebrur&ban trtGnt Sbukaresti to'bolsa is eltrMltS L egy olyan rogra'*oz! a'ely a
uszta *orrort tekint5e ratlan ebben az egGsz borzalo'%e&ezetben 8Hilberg<2 $ deortls
ro'n 'dra abbl llt! *ogy tezer e'berrel t'tek tele egyIegy te*er5onatot! Gs ki5rtk!
a'g 'indenki 'eg%ulladt! 'ikzben a 5onat 7Gl nGlkMl! szakadatlan a 5idGket &rta naokon
keresztMl2 Ked5elt ksGr&elensGge 5olt e gyilkos '(5eleteknek! *ogy a *olttesteket a zsid
*Qsboltok kirakatban tettGk kzsze'lGre2 $ ro'niai kon7entr7is tborok esetGben!
a'elyeket 'aguk a ro'nok *oztak lGtre Gs tartottak %enn! 'i5el a keleti deortls ne' 5olt
S&5*agy5aS! az is'ert nG'etorszgi borzal'ak*oz kGest sokkal dur5bb Gs erszakosabb
%or'kkal tallkoz*atunk2 $'ikor >i7*'ann a szoksos 'don Bukarestbe kMldte zsidMgyi
tan7sad&t! Gusta5 @i7*ter Hauptsturmf8hrert, azt &elentette neki! *ogy $ntones7u
lik5idls 5Ggett szztzezer zsidt *a&t Sa Bug %olyn tQli kGt erdbeS! azaz nG'et
'egszlls alatt lG5 orosz terMletekre szllttatni2 $ nG'etek 'egrG'Mltek! s 'indenki
kzbea5atkozott) a *adsereg 5ezGrkara! a @osenberg irnytotta Keleti =egszllt TerMletek
=inisztGriu'a! a berlini KMlMgy'inisztGriu'! =an%red 5on Killinger br bukaresti k5et2 >z
utbbi korbban 'agas rangQ S$Itiszt 5olt! @*' sze'Glyes bart&a! s e'iatt gyanQs az SS
sze'Gben! Gs 5alszn(leg @i7*ter tartotta 'eg%igyelGs alatt! aki a'Qgy a zsidMgyekben
Stan7sad&aS 5olt2 >bben a kGrdGsben azonban 'indny&an egyetGrtettek2 =aga >i7*'ann!
./1"2 rilisi le5elGben kGrte knyrg5e a KMlMgy'inisztGriu'ot! *ogy llttassk le
@o'niban a szer5ezetlen Gs id eltti er%esztGseket a Szsidtlantsi trek5Gsek MgyGbenST
'eg kell Grtetni a ro'nokkal! *ogy a SnG'et zsidsg e5akulsa! a'ely 'r tel&es
lendMlettel %olyikS! rioritst Gl5ez! Gs 5GgezetMl azzal %enyegetztt! *ogy Sarra az esetre
'Ggis! *a a ro'n kor'nyzat ne' 7selekedne az illeglis zsidtranszortok lelltsra
irnyul kGrGsnek 'eg%elelen! a Biztonsgi @endrsGg intGzkedGseit *elyeze' kiltsbaS2
Br'ennyire 5onakodtak is a nG'etek a ter5ezett*ez kGest elnyben rGszesteni
@o'nit az Endlsung balkni 5Ggre*a&tsa sorn! 'Ggis 5ltoztatsra kGnyszerMltek! *a
ne' akartk! *ogy a *elyzet egyetlen 5Gres kossz %a&ul&on! Gs akr'ennyire Gl5ezte is
>i7*'ann! *ogy a Biztonsgi @endrsGggel %enyegetz*et! 5Ggs soron 'Ggse' a zsidk
'eg'entGse 5olt a %eladata2 >zGrt augusztus kzeGn L a'ikorra a ro'nok &obbra nG'et
segtsGg nGlkMl kzel *ro'szzezer zsidt gyilkoltak 'eg L a KMlMgy'inisztGriu'
'egllaodst kttt $ntones7u5al! *ogy Sa nG'et *atsgok W222X 'aguk %og&k 5Ggre*a&tani
a kiteletGstS! Gs 'eg*atrozott krzetekbl Sazonnal 'egkezdik a zsidk elszlltstS2
>i7*'ann azonnal trgyalsokat kezde'Gnyezett a nG'et 5asQttrsasggal! *ogy elegend
szerel5Gnyt bo7sssanak rendelkezGsre kGtszzezer zsid elszlltsra a Cublin krnyGki
*alltborokba2 A' ekkor! a'ikor 'r 'inden kGszen llt! Gs ko'oly enged'Gnyeket katak!
a ro'nok 5ratlanul 5isszakoztak2 =int derMlt Ggbl a 5ill'7sas Grkezett Berlinbe a
'egbz*at @i7*ter le5ele) $ntones7u 'arsall 'eggondolta 'agt2 $'int Killinger
nagyk5et Qr &elentette! a 'arsall i''r SkGnyel'esebb 'donS k5n 'egszabadulni a
zsidktl2 $ nG'etek ugyanis ne' sz'oltak azzal! *ogy ebben az orszgban ne'7sak
rendk5Ml 'agas arnyban Gltek kznsGges gyilkosok! de @o'nia 5olt a Balkn
legkorrutabb orszga is2 $ 'Gszrlsokkal r*uza'osan %el5irgzott a 'entessGgek
5srlsnak Mzlete is! a'ely*ez boldogan 7satlakozott a bMrokr7ia 'inden ga! *elyi Gs
orszgos szinten egyarnt2 $ kor'ny sa&t se7ialitsa az 5olt! *ogy tallo'ra nagyon 'agas
adkat 5etett ki bizonyos zsid 7soortokra 5agy egGsz kzssGgekre2 =ost r&ttek! *ogy a
zsidkat kMl%ldn 5alutGrt el le*et adni! gy @o'nia a zsid e'igr7i leglelkesebb *5G5G
lGett el L .;## dollrGrt %e&enkGnt2 6ly 'don @o'nia a *borQ alatti alesztinai zsid
be5ndorls egyik % %orrs5 5lt2 ?s a 4rs Hadsereg kzeledett! $ntones7u egyre inkbb
*a&landnak 'utatkozott a zsidkat 'inden tGrtGs nGlkMl elengedni2
KMlns tGny! *ogy $ntones7u se' az els er7ben! se' az utolsban ne' 5olt
SradiklisabbS a n7iknl 8'int Hitler gondolta<! 7sun egy lGGssel 'indig 'egelzte a
nG'etorszgi %e&le'Gnyeket2 >lskGnt %osztotta 'eg a zsidkat lla'olgrsguktl! Gs 'r
akkor nyltan Gs sze'Gr'etlenMl *ozz%ogott a nagyszabsQ 'Gszrls*oz! a'ikor a
nG'eteket 'Gg 7sak az els ksGrletek ktttGk le2 $ zsidk eladsnak tletGt 'r egy G55el
azeltt %el%edezte! *ogy Hi''ler az SGletGrt te*erauttS a&nlatt 'egtette! s 5GgMl
Hi''ler*ez *asonlan is oly 'don igyekezett Gr5Gnytelenteni a trtGnteket! 'int*a
7sun tG5edGsrl lett 5olna sz2 ./11 augusztusban @o'nia 'egadta 'agt a 4rs
Hadseregnek! >i7*'annt edig! e5aku7iIszakGrtkGnt! sebbelIlobbal a *elysznre kMldtGk!
*ogy ki'entsen nG*ny SnGi nG'etetS #Hol,sdeutsch'! ' ne' &rt sikerrel2 $
nyol7szzt5enezer %s ro'niai zsidsgnak 'integy a %ele Glte tQl a *borQt! ennek nagy
rGsze L tbb szzezer e'ber L 6zraelben kttt ki2 Senki ne' tud&a! *ny zsid Gl 'Gg az
orszgban2 $ ro'n gyilkosokat annak rend&e Gs 'd&a szerint ki5GgeztGk! Killinger
ngyilkossgot k5etett el! 'ieltt az oroszok kezGre kerMlt 5olnaT egyedMl Gusta5 @i7*ter
'aradt Gletben! akinek 5alban so*a ne' 5olt esGlye arra! *ogy 7selek5 *elyzetbe kerMl&n!
Gs egGszen ./0.Iig bGkGsen Glt +G'etorszgban! a'ikor is az >i7*'annIer kGsei ldozat5
5lt2
=II.
)e;ortlsok ':z;49r;<l
Magyarorszg s !zlovkia
>i7*'ann roble'atikus lelkiis'eretG5el ssze%MggGsben 'r e'ltGsre kerMlt =agyarorszg2
>zt orszgot! annak ellenGre! *ogy se tengeri ki&rata! se *adiI 5agy kereskedel'i %lott&a ne'
5olt! egy ad'irlis! Hort*y =ikls kor'nyz #Reichsverweser' irnytotta! ontosabban
*elyettestette a ne' lGtez kirlyt2 $ kirlysg egyetlen lt*at &ele a ne' lGtez ud5ar nagy
sz'ban tall*at tan7sosai #Hofr:te' 5oltak2 @Ggebben =agyarorszg kirlyai a Habsburg
nG'etIr'ai 7sszrok 5oltak! kGsbb edig! .J#0 utn! a Habsburgok $usztria 7sszraikGnt
Gs =agyarorszg kirlyaikGnt tettek kGtes ksGrleteket a ,aiserlich,nigliche onarchie
egyben tartsra2 $ Habsburg Birodalo' ./.JIban az utdlla'okra 5lt szGt! $usztria
kztrsasg lett! Gs 5gyakozott az Anschlussra. A* utols 7sszr Gs kirly %ia! Habsburg Ott
sz'(zetGsben Glt2 _t a 5adul na7ionalista 'agyarok a 5ilgGrt se' %ogadtk 5olna el az
orszg kirlynak! 's%ell 5iszont! autentikus ne'zeti kirlyi *znak 'r a trtGneti
e'lGkezetben se' 5olt nyo'a2 Rgy aztn Hort*y ad'irlis titka 'aradt! *ogy az elis'ert
kor'nyzati %or'k szerint =agyarorszg 'i is 5olt tula&donkGen2
$ kirlyi grandeur krzata 'gtt egy rklt %eudlis trsadal'i rendszer llt! a %ld
nGlkMli arasztok nagyobb nyo'or5al Gs az orszgot sz szerint birtokl nG*ny arisztokrata
7sald nagyobb %Gny(zGsG5el! 'int br*ol 's*ol e szegGnysGg sQ&totta rGgiban! >ura
'osto*agyer'ekeinek *az&ban2 Budaest sa&tos le5eg&Gt a 'egoldatlan szo7ilis kGrdGsek
Gs az ltalnos el'aradottsg *atrozta 'egT 'int*a a 'agyarok sze'%Gny5esztk lettek
5olna! akik oly sokig Gltek n'tsban! *ogy 'inden 5alsgGrzGkMket el5esztettGk2 $z
olasz %asiz'us *atsra az ./;#Ias G5ek ele&Gn 'eg&elent az ersen %asiszta! Qgy ne5ezett
nyilaskeresztes 'ozgalo'! Gs ./;JIban L az olaszok utn L Gletbe lGtettGk az els
zsidtr5Gnyt! a'ely a katolikus egy*z ers be%olysa ellenGre is Grintette az ././ utn
'egkeresztelteket! s *ro' G55el kGsbb edig a korbban 'egkereszteltekre is
kiter&esztettGk2 ?s 'Ggis! a'ikor 'r *i5atalos kor'nyolitik5 5lt az ltalnos Gs %a&i
alaQ antisze'itiz'us! a arla'ent %els*zban tizenegy zsid to5bbra is 'egrizte *elyGt!
to5bb =agyarorszg 5olt az egyetlen tengelylla'! a'ely zsid 7saatokat kMldtt a keleti
%rontra L szz*ar'in7ezer 'unkaszolglatost! de 'agyar egyenru*ban2 =indezen
k5etkezetlensGg oka az 5olt! *ogy a 'agyarok! a *i5atalos olitika ellenGre! 's
ne'zetek*ez kGest sokkal *angsQlyosabban kMlnbztettGk 'eg a *oni zsidkat a keleti
zsidktl #Ist0uden', a Strianoni =agyarorszgonS 8a'elyet! 's utdlla'ok*oz *asonlan!
a trianoni szerzdGs *5ott Gletre< Gl Sel'agyarosodottS zsidkat az Q&onnan annektlt
terMletek zsid nGessGgGtl2 $ n7i 5ezetGs ./11 'r7iusig tiszteletben tartotta
=agyarorszg szu5erenitst! s ennek ered'GnyekGnt az orszg a zsidk sz'ra a biztonsg
szigetG5G 5lt Sa usztuls 7en&nS2 +o*a elGggG kGzen%ek5 5olt! *ogy L 'i5el a 4rs
Hadsereg a Krtok*oz kzeledett! Gs a 'agyar kor'ny kGtsGgbeesetten igyekezett az
olaszok*oz *asonl kMlnbGkGt ktni L a nG'etek 'egszll&k az orszgot! az 'r 'a&dne'
*i*etetlen! *ogy a n7ik sz'ra 'Gg a &tGk ilyen llsnl is Stbb okbl az id aran7sa
5olt a zsidkGrdGs 'egragadsaS! a'elynek Stisztzst =agyarorszgnak a Birodalo'
5Gdel'i Gs lGt*ar7ba trtGn betagozdsa el%eltGtelGnek tekintettGkS! a*ogy 4eesen'ayer
%ogal'azott a KMlMgy'inisztGriu'nak szl t&Gkoztat&ban ./1; de7e'berGben2 $ SkGrdGs
tisztzsaS nyol7szzezer zsid! illet5e be7slGsek szerint to5bbi szzI 5agy szzt5enezer
'egkeresztelkedett zsid e5akulst &elentette2
$kr*ogyan is 5olt! a %eladat nagysgrend&e Gs sMrgssGge 'iatt L 'int 'r e'ltette' L
>i7*'ann ./11 'r7iusban Budaestre Grkezett! s 5ele &tt egGsz stb&a is! a'it ne' 5olt
ne*Gz sszetro'bitlni! *iszen a 'unka 'r 'indenMtt 5Gget Grt2 Nisli7enyt Gs Brunnert
Szlo5kibl Gs Grgorszgbl *5atta! $bro'eit Jugoszl5ibl! Panne7ker 3rizsbl!
illet5e Bulgribl! Sieg%ied Seidl T*eresienstadt aran7snokakGnt a rotektortusbl
Grkezett! 'g BG7sbl Her'ann Kru'ey &tt! aki =agyarorszgon >i7*'ann *elyettese lett2
>i7*'ann Berlinbl 'ag5al *ozta *i5atalnak 5ala'ennyi %ontosabb e'berGt) @ol%
GMnt*ert! aki az els *elyettese 5olt! 9ranz +o5akot! a deort7is tiszt&Gt Gs &ogi szakGrt&Gt!
Otto Huns7*Gt2 6ly 'don az Eichmann <ondereinsat*,ommando 'integy tz e'berbl s nG'i
*i5atali sze'Glyzetbl llt! a'ikor %ellltotta %*adiszllst Budaesten2 >i7*'ann Gs
e'berei 'r 'egGrkezGsMk estG&Gn 'egbeszGlGsre *5tk ssze a zsid 5ezetket a zsid
tan7s 'egalaktsa 5Ggett! a'elyen keresztMl k kiad*at&k aran7saikat! Gs a'elyen
keresztMl a zsid tan7s tag&ai! 'integy 5iszonzskGnt! tel&es kr( %enn*atsguk al
5on*at&k a tel&es 'agyarorszgi zsidsgot2 +e' 5olt ez olyan egyszer( trMkk ott Gs abban az
rban2 >kkor 'r! a*ogyan a ai nun7ius %ogal'azott! Saz egGsz 5ilg tudta! 'it &elent
5al&ban a deortlsST 'i tbb! Sa budaesti zsidk egyedMlll 'don tudtk k5etni az
eurai zsidsg sorst2 +agyon is tudtunk az Einsat*grupp/, te5GkenysGgGrl2 $ kelletGnGl is
tbbet tudtunk $us7*,itzrlYS L tanQstotta dr2 Kasztner +Mrnbergben2 =inden 5alszn(sGg
szerint tbbre 5olt szMksGg >i7*'ann lltlagos S*inotikus kGessGgeinGlS! *a a n7ik brkit
'eg akartak gyzni arrl! *ogy elis'erik az Sel'agyarosodottS Gs a keleti zsidk kzti szent
kMlnbsGgetT a zsid 5ezetknek igen 'agas %okra kellett %e&leszteniMk az n'ts
'(5GszetGt! *ogy e er7ben abban a *itben ringat*assk 'agukat! *ogy Sez nlunk ne'
%ordul*at elS2 SHogyan is kMld*etnek a 'agyarorszgi zsidkat a 'agyar *atron tQlraUS L
5GltGk! Gs e**ez a *it*ez 'Gg akkor is ragaszkodtak! a'ikor a *Gt 'inden na&n ennek
ellenkez&Gt taasztaltk2 $ er %olya'n az egyik tanQ sz&bl olyan non se_uitur *angzott
el! a'elyik r5ilgt arra! *ogyan trtGn*etett ez) a Kzonti Bsid Tan7s 8ez 5olt a zsid
tan7s 'agyarorszgi elne5ezGse< 'r GrtesMlt a szlo5k %e&le'Gnyekrl! 5agyis arrl! *ogy
Nisli7eny! aki5el 'ost nekik kellett trgyalni! kGszsGgesen el%ogadta a Gnzt! s azt is tudtk!
*ogy a 'eg5esztegetGs ellenGre Saz sszes zsidt deortltatta Szlo5kibl2 W222X >bbl
9reudiger Qr ezt a k5etkeztetGst 5onta le) ]=egGrtette'! *ogy 'indenkGen ka7solatba
kell lGni Nisli7eny5el2^S
>i7*'ann leg%ur%angosabb 7sele a trgyalsok %olya'n az 5olt! *ogy Gs e'berei Qgy
tettek! 'int*a 'eg le*etne ket 5esztegetni2 $ esti Bsid HitkzsGg elnke! Stern Sa'u
ud5ari tan7sos! Hort*y tan7sadinak egyike 'egkMlnbztetett elzGkenysGgben rGszesMlt!
Gs *ozz&rultak! *ogy legyen a zsid tan7s 5ezet&e2 _ Gs a tan7s tbbi tag&a igazol5a
GreztGk 'agukat! a'ikor >i7*'annGk %elszltottk ket! *ogy szolgltassanak be rgGeket!
tMkrket! ni ru*zatot Gs illatszereket! eredeti NatteauIkGeket Gs nyol7 zongort2 $ zongork
kzMl *etet nagy5onalQan 5isszakMldtek! 'ert L 'int +o5ak Hauptsturmf8hrer 'ondta L) S+o
de urai'! 7sun zongorzni szeretnGk! ne' edig zongoraszalont nyitniYS >i7*'ann
sze'Glyesen ltogatott el a @abbisze'inriu' kny5trba Gs a Bsid =Qzeu'ba! s
'indenkit biztostott a%ell! *ogy az intGzkedGsek 7sak ideiglenesek2 $ kezdetben 7sun
szi'ullt korru7i azonban elGggG 5alsgosnak bizonyult! *a ne' is abban a %or'ban!
a*ogy a zsidk re'GltGk2 $ zsidk se*ol 's*ol ne' kltttek ilyen sok Gnzt
'eg5esztegetGsre ennyire ered'GnytelenMl2 $ re&tGlyes dr2 Kasztner errl gy nyilatkozott)
S$z a zsid! aki a sa&t Gs a 7sald&a GletGGrt retteg! el5eszti 'inden GrzGkGt a Gnz irnt2S
8Si7Y< =indezt a trgyalson tanQ5allo'sban erstette 'eg a 'r e'ltett 9reudiger 9Ml!
to5bb Joel Brand! aki a ri5lis 'agyarorszgi zsid szer5ezetet! a zsid 'entbizottsgot
8Fionista SegGlyezI Gs =entbizottsg< kG5iselte2 Kru'ey ./11 rilisban ne' ke5esebb
'int kGtszzt5enezer dollrt kaott 9reudigertl! a 'entbizottsg *Qszezer dollrt %izetett
7sak azGrt a ki5ltsgGrt! *ogy Nisli7eny Gs az SS kG'el*rtsnak nG*ny e'bere %ogad&a
ket2 $ tallkozn a &elenlG5k to5bbi ezer dollrt katak! Gs Nisli7eny Q&bl el5ette az
Qgyne5ezett >uraIter5et! a'elyet ./1"Iben 'r L igaz! *iba L &a5asoltT eszerint Hi''ler
'integy kGtI 5agy *ro''illi dollr 5ltsgd& ellenGben kGsz lenne a lengyelorszgi
zsidkon k5Ml 'indenkin 'egknyrMlni2 Bz5a a kMlnben 'r rGgen ad acta tett &a5aslat
Gr5GnyessGgGben a zsidk 'egkezdtGk a Gnz rGszleteinek %olystst Nisli7eny rGszGre2 =Gg
>i7*'ann Sidealiz'usaS is 'egtrt a *allatlan bsGg %ld&Gn2 Ha a 5d ne' is tudta
bizonytani! *ogy >i7*'ann anyagi *asznot *Qzott *i5atalbl! &ogosan *5ta %el a %igyel'et
'agas budaesti Gletszn5onalraT 'egenged*ette 'agnak! *ogy az egyik leg&obb
szllodban lak&on! so%r 5ezette a kGtGlt( sze'GlygGko7si&t! a'i kGsbbi ellensGge! Kurt
Be7*er %ele&t*etetlen a&ndGka 5oltT 5adszott! lo5agolt! s Gl5ez*ette a sz'ra korbban
is'eretlen %Gny(zGsek 5ala'ennyi %a&t&t a 'agyar kor'nyban Ml Q& bartainak
gy'kodsa alatt2
CGtezett azonban az orszgban egy sz'otte5 zsid 7soort! a'elynek legalbbis a
5ezeti ke5GsbG engedtGk 'eg 'aguknak az n'ts luZust2 $ 7ionista 'ozgalo' 'indig
ers 5olt =agyarorszgon![$rendt itt L Gs a 'agyarorszgi *elyzet lersban tbb 's
alkalo''al is L tG5ed2 $ szerz irnti tiszteletbl ne' 5ltoztattunk a sz5egen2 #A s*er,.'\ Gs
kG5iseli 'ost ott Mltek az Q&onnan alaktott 'entbizottsgban #H))d)t h)6E*r) ve6h)
H)*ald', a'elyik szoros ka7solatban llt a 3alesztina Hi5atallal! segtett a lengyelorszgi!
szlo5kiai! ro'niai Gs &ugoszl5iai 'enekMltekenT a 'entbizottsg lland GrintkezGsben
5olt az ket anyagilag is t'ogat a'erikai zsid segGlyszer5ezettel! a Jointtal! Gs leglisan
5agy illeglisan sz'os zsidt sikerMlt 3alesztinba &uttatnia2 =ost! *ogy a katasztr%a sa&t
orszgukat %enyegette! elkezdtek Skeresztle5eleketS *a'istani! gy azok tula&donosai
knnyebben elre&tz*ettek2 Br'ilyenek 5oltak is egyGbkGnt a 7ionista 5ezetk! azt tudtk!
*ogy tr5Gnyen k5Ml llnak! s ennek 'eg%elelen 7selekedtek2 $ 'entbizottsg egyik 5ezet
tiszt5isel&e Joel Brand 5olt! neki &utott az a szeren7sGtlen %eladat! *ogy a *borQ kells
kzeGn a sz5etsGgesek*ez to5bbtsa Hi''lernek az Segy'illi zsid GletGGrt tzezer
te*erautt 7serGbeS &a5aslatt2 Brand 'eg&elent Jeruzsle'ben! *ogy az >i7*'annInal
%olytatott trgyalsairl tanQ5allo'st tegyen! Gs gy tett korbbi ri5lisa! 9reudiger 9Ml is2
=g 9reudiger! akire >i7*'ann 5GletlenMl egyltaln ne' e'lGkezett! arrl sz'olt be! *ogy
a beszGlgetGsek sorn dur5n bntak 5ele! Brand 5allo'sa 5oltakGen alt'asztotta
>i7*'ann 5isszae'lGkezGsGt arrl! *ogy *ogyan %olytak a trgyalsok a 7ionistkkal2 Brand
'egtud*atta! *ogy egy Sidealista nG'etS beszGl 5ele! az Sidealista zsid5alS L kGt tiszteletre
'Glt ellen%Gl! akik egyenl %elekkGnt tallkoznak a 7satrozsok t(zszMnetGben2 >i7*'ann
azt 'ondta neki) SHolna taln is'Gt a *ar7'ezn tallkozunk2S >z ter'Gszetesen
5Gr%agyaszt ko'Gdia! de &l Gldzza! *ogy >i7*'ann igazi gyngG&e 5olt a se''it se'
&elent! ' %ele'el %rzisok gyrtsa! Gs ne' direkt a &eruzsle'i er sz'ra tallta ki ket2
>nnGl is Grdekesebb! Gs le*etetlen ne' Gszre5enni! *ogy a 7ionista 5ezetk eltt se'
>i7*'ann! se' a <onder,ommando 's tag&a ne' taktikzott azokkal a *azugsgokkal!
a'elyek a zsid tan7s tag&ainl oly sikeresen be5ltak2 =Gg a Snyel5i szablyokatS is
%GlretettGk! s tbbnyire ne5Gn ne5eztGk a dolgokat2 =i tbb! 'agtl Grtetd 'don a
7ionistk*oz %ordult 'indenki! *a 5ala'ilyen ko'olyabb trgyalsi tG'a 5etdtt %el L 'int
a'ilyen a ki5ndorlsi engedGlyek ra! az >uraIter5! a Ste*erautkGrt GletetS a&nlat 5olt L!
Gs ne'7sak >i7*'ann! de 5ala'ennyi Grintett) Nisli7eny! Be7*er Gs a kG'el*rts e'berei
is! akikkel Joel Brand reggelente 5ala'elyik k5G*zban tallkozott2 >nnek az a 'agyarzata!
*ogy a 'entbizottsg sokkal &obb ne'zetkzi ka7solatokkal rendelkezett! Gs &5al
knnyebben &utott 5alut*oz! 'ikzben a zsid tan7s 'gtt se''i se' llt! leg%el&ebb
Hort*y =ikls %lttGbb kGtes GrtGk( t'ogatsa2 $z is 5ilgoss 5lt! *ogy =agyarorszgon
a 7ionista tiszt5iselk sokkal tbb ki5ltsggal brtak! 'int a zsid tan7s tag&ai! akik
ideiglenes 'entessGget Gl5eztek a letartztatsok Gs deortlsok all2 $ 7ionistk
gyakorlatilag szabadon &r*attakIkel*ettek tetszGsMk szerint! ne' kellett a srga 7sillagot
5iselniMk! ltogatsi engedGlyeket katak a 'agyarorszgi kon7entr7is tborokba! kGsbb
edig dr2 Kasztner! a 'entbizottsg eredeti alat&a a n7i +G'etorszgban is utaz*atott
anGlkMl! *ogy irataibl kiderMlt 5olna zsid 5olta2
>i7*'ann sz'ra L bG7si! rgai! berlini taasztalatok birtokban L rutin'unknak
sz'tott a zsid tan7s 'egszer5ezGse! ne' is kellett *ozz tbb kGt *GtnGl2 $ kGrdGs ezQttal
az 5olt! *ogy a 'agyar *atsgok segtsGgGt 'eg tud&aIe nyerni egy ilyen *atal'as
'(5elet*ez2 Sz'ra ez egGszen Q& 5olt2 $ dolgok szoksos 'enete szerint ezt a
KMlMgy'inisztGriu'nak Gs annak kG5iselinek kellett 5olna intGzniMk! ebben az esetben a
%rissen kine5ezett! tel&*atal'Q birodal'i 'egbzott dr2 >d'und 4eesen'ayer 'ellG kellett
5olna >i7*'annInak egy SzsidMgyi szakGrttS rendelnie2 >i7*'ann ne' Grzett *a&landsgot
arra! *ogy 'aga &tssza e tan7sad szereGt! egy olyan oz7iban! a'elyet se*ol se' tlttt
be Hauptsturmf8hrern/l 'agasabb rangQ tiszt! 5iszont Ibersturmbannf8hrer, azaz alezredes
5olt! 5agyis kGt %okozattal 'agasabb rangot 5iselt2 >i7*'ann legnagyobb 'agyarorszgi
sikerGnek azt kny5el*ette el! *ogy sikerMlt kiGtenie sa&t ka7solatrendszerGt2 Hro'
e'bert kell elssorban 'ege'lteni) a 'agyar BelMgy'inisztGriu' olitikai 8zsidI< MgyekGrt
%elels lla'titkr5 Q&onnan kine5ezett >ndre Cszlt! aki annyira antisze'ita 5olt! *ogy azt
'r Hort*y is Sel'ebetegsGgnekS tartottaT Baky Cszlt! aki szintGn a BelMgy'inisztGriu'ban
5olt lla'titkr! Gs a 7sendrsGget irnytotta! s 5GgMl 9eren7zy 7sendr alezredest! aki
kz5etlenMl %elelt a deortlsokGrt2 $z segtsGgMkkel >i7*'ann biztosan sz't*atott arra!
*ogy a szMksGges rendeletek kibo7ststl a 5idGki zsidk kon7entrlsig SQgy %og 'enni
'inden! 'int a karika7sasS2 BG7sben kMln Grtekezletet tartottak a nG'et birodal'i 5asutak
5ezetinek rGsz5GtelG5el! *iszen 'a&dne' %Gl'illi e'ber azonnali szlltst k5ntk
'egoldani2 $us7*,itzban Hss kz5etlen N4H$I%lttesGtl! @i7*ard GlM7ks tbornoktl
GrtesMlt a ter5ekrl! Gs Q& 5gnyok le%ektetGsGt rendelte el! *ogy a szerel5Gnyek tel&esen
'egkzelt*essGk a kre'atriu'okat2 $ gzka'rkban dolgoz *allbrigdok lGtsz't ""1
%rl J0#Ira e'eltGk! te*t 'inden kGszen llt! *ogy naonta *atItizenkGtezer e'bert *allba
kMld&enek2 $z els szerel5Gnyek ./11 '&usban Grkeztek! Gs alig nG*ny S'unkakGes
%Gr%itS 5logattak ki 'unkra! akiket azutn az aus7*,itzi gyuta7sgyrban dolgoztattak2
8Kru Nro7ma, 'elletti gyra! az Q&onnan Gtett Bert*a,erk 'inden*onnan! a*onnan 7sak
le*etett! zsid 'unkaert gy(&ttt! s olyan krMl'Gnyek kztt tartotta az odakerMlt
e'bereket! a'ilyeneket 'Gg a *alltborok 'unkabrigd&ai se' is'ertek2<
$z egGsz 'agyarorszgi '(5elet kGt *naig se' tartott! Gs &Qlius ele&Gn 5ratlanul 5Gget
Grt2 >lssorban a 7ionistknak kszn*eten a 'agyarorszgi ese'Gnyek sokkal nagyobb
ubli7itst katak! 'int a zsid katasztr%a br'ely 'sik %e&ezete! Gs Hort*yt elrasztottk a
se'leges orszgokbl Gs a 4atiknbl Grkez tiltakozsok2 $ ai nun7ius ugyanakkor
szMksGgesnek 5Glte kinyil5ntani! *ogy a 4atikn tiltakozsa ne' 5ala'ilyen Srosszul
Grtel'ezett egyMttGrzGsbl eredS L ez a ki%e&ezGs %elte*eten rk e'lGk'(5GMl szolgl*at
annak! *ogy 'Gg az egy*z leg'agasabb 'Gltsgainak a 'entalitsra is 'ilyen *atst
gyakorolt a ko'ro'isszu'kGszsGg Gs a %olya'atos egyezkedGs azokkal! akik a Sknyrtelen
ke'GnysGgS e5angGliu't *irdettGk2 $ gyakorlati lGGsek terGn is'Gt S5Gdorszg &eleskedett!
beutazsi engedGlyeket adott ki! S5&7! Sanyolorszg Gs 3ortuglia k5ette a s5Gdek Gld&t!
gy 5GgMl 'integy *ar'in7*ro'ezer zsid lakott kMlnleges *zakban Budaesten! se'leges
orszgok 5Gdel'e alatt2 $ sz5etsGgesek 'egkatak Gs nyil5nossgra is *oztak egy *et5enes
listt azokrl! akiket %b(nskGnt tartottak sz'on! @oose5elt edig ulti'tu'ban
%igyel'eztetett! *ogy S=agyarorszg ne' %og osztozni a tbbi 7i5ilizlt ne'zet sorsban! W222X
a'ennyiben ne' llt&a le a deortlstS2 JQlius "In egy kMlnsen ke'Gny budaesti
bo'bzs nyo'atGkostotta a %igyel'eztetGst2 $ 'inden oldalrl szorongatott Hort*y kiadta a
aran7sot a deortls lelltsra! Gs >i7*'ann ellen az egyik legsQlyosabb bizonytGk 5olt az
a 'egle*etsen nyil5n5al tGny! *ogy ne' engedel'eskedett Sa 5Gn bolondS aran7snak!
st &Qlius kzeGn to5bbi ezertszz zsidt deortlt! akik Gen kGznGl 5oltak az egyik
Budaest*ez kzeli kon7entr7is tborban2 =eg akarta akadlyozni! *ogy a zsid
%unk7ionriusok Grtest*essGk Hort*yt! ezGrt *i5atalba kGrette a kGt rerezentat5 szer5ezet
kG5iselit! a*ol azutn dr2 Huns7*e kMlnbz MrMgyekkel addig tartztatta ket! a'eddig
'eg ne' kata a *rt! *ogy a szerel5Gny el*agyta a 'agyar *atrt2 >i7*'ann egyltaln ne'
e'lGkezett erre az eizdra Jeruzsle'ben! s no*a a brk 'eg 5oltak gyzd5e arrl! *ogy Sa
5dlott nagyon is &l e'lGkszik a Hort*y %ltt aratott gyzel'GreS! ezt kGtsGgbe 5on*at&uk!
*iszen >i7*'ann sz'ra Hort*y ne' sz'tott kMlnsebben &elents sze'GlyisGgnek2 Vgy
t(nik! ez 5olt az utols szerel5Gny! a'ely =agyarorszgrl $us7*,itzba indult2 $ 4rs
Hadsereg ./11 augusztusban 'r @o'niban 5olt! s >i7*'annt odakMldtGk! *ogy el&r&on
az ottani nGi nG'etek e5akulsban2 =ire 5isszaGrkezett! a Hort*yIrezsi' elegend
btorsgot gy(&ttt! *ogy az >i7*'annIko''and 5issza*5st k5etel&e! 'a&d >i7*'ann
'aga is azt kGrte Berlintl! *ogy e'berei5el egyMtt 5isszatGr*essen! 'ond5n! *ogy
S%lslegessGS 5lt a 'unk&uk2 Berlin azonban ne' tett se''it! s 'int kiderMlt! igaza 5olt!
'i5el a *elyzet oktber kzeGn 5ratlanul is'Gt gykeresen 'eg5ltozott2 $z oroszok 'r
7sak alig r szz kilo'Gterre 5oltak Budaesttl! a'ikor a n7iknak sikerMlt 'egbuktatni
Hort*y kor'nyt! Gs lla'%nek kine5ezni a nyilaskeresztesek 5ezGrGt! Szlasi 9eren7et2
$us7*,itzba 'r ne' le*etett transzortokat kMldeni! 'i5el akkor 'r bontottk a
'egse''istIMze'eket! ugyanakkor kGtsGgbee&ten 'egntt a nG'et 'unkaer*iny2
>zQttal a tel&*atal'Q birodal'i 'egbzott! 4eesen'ayer trgyalt a 'agyar
BelMgy'inisztGriu''al! *ogy engedGlyt ka&on t5enezer zsid L tizen*at Gs *at5an G5
kztti %Gr%iak Gs negy5en G5nGl %iatalabb nk L birodalo'ba szlltsraT 4eesen'ayer a
&elentGsGben *ozztette! *ogy >i7*'ann to5bbi t5enezer e'bert re'Gl elkMldeni2 =iutn a
5asQt5onalakat 'r szGtbo'bztk! ez az engedGly az ./11 no5e'berGben indtott erltetett
'enetek*ez 5ezetett! a'elyeknek 7sak Hi''ler aran7sa 5etett 5Gget2 $ 'enetek
sszelltsban a 'agyar 7sendrsGg segGdkezett! tallo'ra tartztattak le 'indenkit L
tekintet nGlkMl a 'entessGgekre! a'i*ez ekkorra 'r elGg sokan *ozz&utottak! illet5e az
eredeti direkt5kban 'eg*atrozott kor*atrra2 $ 'enetoszlookat nyilaskeresztesek
ksGrtGk! akik kiraboltk %oglyaikat! Gs a le*et legbrutlisabban bntak 5elMk2 >z 5olt a 5Gg2
$z eredetileg nyol7szzezer %s zsid lakossgbl taln 'Gg szz*at5anezer 5olt Gletben a
budaesti gettban L a 5idGk i''r tel&esen 0udenrein lett L! s ezek kzMl is tzezrek 5ltak a
sontn ogro'ok ldozatai52 ./1K2 %ebrur .;In az orszg kaitullt a 4rs Hadsereg
eltt2
$ t'eggyilkossgokGrt %elels 'agyar %b(nsk kzMl 5ala'ennyit brsg elG
lltottk! *allra tGltGk Gs ki5GgeztGk2 $ nG'et %elelsk L kezde'Gnyezk L 'indegyike!
>i7*'annt ki5G5e! 'egQszta r G5 brtnnel2
Szlo5kia! Gen Qgy! 'int Hor5torszg! a nG'et KMlMgy'inisztGriu' tall'nya 5olt2
$ szlo5kok 'r azeltt Berlinbe siettek S%MggetlensGgMkrlS trgyalni! 'ieltt ./;/
'r7iusban +G'etorszg 'egszllta Fse*szlo5kit! s 'r akkor 'eggGrtGk Gringnek!
*ogy *(sGgesen %og&k k5etni a nG'eteket a zsidkGrdGs kezelGsGben2 6gaz! ez 'Gg ./;JI
./;/ telGn trtGnt! a'ikor 'Gg senki ne' *allott olyas'irl! 'int az Endlsung. A arnyi
orszg! krMlbelMl kGt Gs %Gl 'illis 'Glyen katolikus szegGnyaraszti lakossg5al Gs
kilen75enezer %s zsidsg5al egyszer(! el'aradott 5olt2 >z id t&t egy katolikus a! Jose%
Tiso llt az lla' GlGn2 =Gg a %asiszta 'ozgalo'! a HlinkaIgrda is katolikus 5olt! Gs e
kleriklis %asisztk a5agy %asiszta kleriklisok antisze'itiz'usa stlusban Gs tartal'ban
egyarnt elMttt nG'et uraik ultra'odern %a&gy(lletGtl2 $ szlo5k kor'nyban 7sak egy
'odern antisze'ita 5olt! >i7*'ann & bart&a! Sano =a7*! a belMgy'iniszter2 =indenki 's
keresztGny 5olt! 5agy annak gondolta 'agt! 'g a n7ik el5ileg egyarnt keresztGnyI Gs
zsidellenesek 5oltak2 $ szlo5kok keresztGnysGge ne'7sak azt &elentette! *ogy %ontosnak
tartottk *angsQlyozni a n7ik ltal SsdinakS tartott kMlnbsGget a 'egkeresztelt Gs ne'
'egkeresztelt zsidk kztt! *ane' ltalban az egGsz kGrdGst illeten kzGkori
%ogal'akban gondolkodtak2 Sz'ukra a S'egoldsS azt &elentette! *ogy a zsidkat
kitolon7ol&k! Gs elkobozzk a 5agyonukat! de se''i esetre se' a sziszte'atikus
S'egse''istGsMketS! 'Gg *a az alkalo' szMlte gyilkols ne' 5olt is ellenMkre2 $ zsidk
legnagyobb Sb(neS ne' az 5olt! *ogy idegen S%a&*ozS tartoztak! *ane' *ogy gazdagok
5oltak2 +yugati 'Gr7e szerint a szlo5kiai zsidk ersze ne' 5oltak nagyon gazdagok! '
a'ikor kzMlMk t5enkGtezernek 5agyonnyilatkozatot kellett tennie! 'ert kGtszz dollrnl
tbbet birtokolt! Gs kiderMlt! *ogy az ssz5agyonuk elGri a szz'illi dollrt! akkor bizonyra
'indegyikMkre Qgy nGztek a szlo5kok! 'int a 'egtestesMlt Krzusokra2
S9MggetlensGgMkS els 's%Gl G5Gben a szlo5kok a zsidkGrdGst sa&t elkGzelGseik
szerint iarkodtak 'egoldani2 $ nagyobb zsid 5llalatokat ne' zsidk kezGre adtk!
zsidellenes tr5Gnyeket 5ezettek be! a'elyek a nG'etek szerint abban az Sala5et
%ogyatGkossgbanS szen5edtek! *ogy 'entessGget biztostottak az ./.J eltt 'egkeresztelt
zsidknakT to5bb ter5eket kGsztettek gettk lGtre*ozsra a S9kor'nyzsg Gld&t
k5et5eS! Gs kGnyszer'unkra 'ozgstottak sz'os zsidt2 +agyon *a'ar! ./1#
szete'berGben egy zsidMgyi szakGrtt katak) >i7*'ann bart&t Gs egykor 'Glyen 7sodlt
%nkGt a Biztonsgi Szolglatnl! Pieter Nisli7eny Hauptsturmf8hrert, aki5el i''r
egyenrangQ 5olt! kMldtGk a ozsonyi nG'et konzultusra2 8>i7*'ann elsszMltt %ia utna
kata a Pieter ne5et2< Nisli7eny ne' nsMlt 'eg! s ezGrt ne' lG*etett elrGbb! gy >i7*'ann
egy G5en belMl %lGbe kerekedett! Gs a %nke lett2 >i7*'ann Qgy 5Glte! *ogy ez %&*atott a rGgi
bartnak! s ez 'agyarz*atta azt is! *ogy +Mrnbergben tett tanQ5allo'sban 'iGrt
szolgltatott oly sok ter*el bizonytGkot ellene! st %ela&nlotta segtsGgGt re&tek*elyGnek
%el%edGsG*ez is2 >z azonban kGtsGges2 Nisli7eny tkGletesen kMlnbztt >i7*'anntl!
5alszn(leg 7sak azzal trdtt! *ogy a brGt 'entse2 _ az SS '(5elt rGtegG*ez tartozott!
kny5ek Gs *angle'ezek kztt Glt! SBrnakS szlttatta 'agt a 'agyarorszgi zsidkkal!
Gs ltalban is sokkal inkbb a Gnz Grdekelte! 'int *ogy karrier&e 'iatt aggd&GkT
k5etkezGskGen a legelsk kztt 5olt az SSIben! akik S'GrsGkeltS *angot Mtttek 'eg2
Szlo5kiban e korai G5ekben szinte se''i se' trtGnt egGszen ./1" 'r7iusig! a'ikor
>i7*'ann 'eg&elent 3ozsonyban! *ogy *Qszezer S%iatal Gs ers zsid 'unkaerS
e5akulsrl trgyal&on2 +Ggy *Gttel kGsbb 'aga Heydri7* Grkezett! *ogy tallkozzon
4o&te7* Tuka 'iniszterelnkkel! Gs rbeszGl&e az sszes zsid keleti tteletGsGre! beleGrt5e a
'egkeresztelt zsidkat is! akik 'ind ez ideig 'entessGget Gl5eztek2 $ kor'ny! egy aal az
GlGn! egyltaln ne' 5ette zokon! *ogy kiigaztsk a 'egkeresztelt Gs 'eg ne' keresztelt
zsidk kzti! a keresztsGg szentsGge ala&n trtGn kMlnbsGgte5Gst! ellenkezleg) a'ikor
'egtudta! *ogy Sa nG'etek se''ilyen igGnyt ne' t'asztanak ezen zsidk 5agyonra
5onatkozan! lesz't5a a 'inden egyes zsid utn %izetend tszz birodal'i 'rktS!
kiegGszt garan7it kGrt a nG'et KMlMgy'inisztGriu'tl arra nGz5e! *ogy Sa Szlo5kibl
elt5oltott Gs Wa nG'etek ltalX be%ogadott zsidk 'indrkkG a keleti terMleteken 'aradnak!
illetleg ne' kanak le*etsGget arra! *ogy 5isszatGr&enek Szlo5kibaS2 $nnak GrdekGben!
*ogy a leg'agasabb szinten *alad&anak a trgyalsok! >i7*'ann 'sodszor is 3ozsonyba
ltogatott L ez a ltogats egybeesett a Heydri7* elleni 'erGnylet idont&5al L! Gs ./1"
&Qniusig a szlo5k rendrsGg t5enkGtezer zsidt deortlt a lengyelorszgi 'egse''istI
kzontokba2
=Gg 'indig 'aradt 5agy *ar'in7tezer zsid az orszgban! k 'ind az eredetileg
'entessGggel br kategrikba tartoztak) 'egkeresztelt zsidk Gs azok szMlei! bizonyos
%oglalkozsi gak kG5iseli! a kGnyszer'unkabrigdokban dolgoz %iatale'berek! nG*ny
keresked2 >bben a *elyzetben kerMlt sor arra! a'ikor a zsidk tbbsGgGt 'r StteletettGkS!
*ogy a ozsonyi 'entbizottsgnak 8ez a 'agyarorszgi 7ionista 7soort trsszer5ezete 5olt<
sikerMlt 'eg5esztegetnie Nisli7enyt! aki 'eggGrte! *ogy segt lelasstani a deortls Mte'Gt!
Gs elllt az Qgyne5ezett >uraIter55el! a'it utbb Budaesten Q&bl %el5etett2 +agyon
5alszn(tlen! *ogy Nisli7eny 5ala*a is tett 5olna az Mgyben 5ala'it azonk5Ml! *ogy
kny5eket ol5asott! zenGt *allgatott! Gs ter'Gszetesen 'inden 'eg5esztegetGst el%ogadott!
a'it 7sak le*etett2 A' ez 5olt az a illanat is! a'ikor a 4atikn t&Gkoztatta a katolikus klGrust
az StteletGsS ki%e&ezGs 5aldi &elentGsGrl2 >ttl kezd5e! a*ogy a nG'et nagyk5et! Hans
>lard Cudin a berlini KMlMgy'inisztGriu'nak &elentette! a deortls nagyon nGszer(tlennG
5lt! Gs a szlo5k kor'ny nyo'st gyakorolt annak GrdekGben! *ogy a nG'etek
engedGlyezzGk az StteletIkzontokS 'egltogatst L a'it ter'Gszetesen se' Nisli7eny!
se' >i7*'ann ne' te*etett 'eg! *iszen az StteletettS zsidk 'r ne' 5oltak az Glk
sorban2 ./1; de7e'berGben dr2 >d'und 4eesen'ayer 3ozsonyba 'ent! *ogy Tiso aty5al
sze'Glyesen tallkozzGkT Hitler kMldte oda azzal a aran77sal! *ogy Tisnak Sbe kell
ol5asniaS #9ra,tur mit ihm reden'. Tiso 'eggGrte! *ogy tizen*atItizennyol7ezer
'egkereszteletlen zsidt kon7entr7is tborokba kMld! s a 'integy tzezer 'egkeresztelt
zsid sz'ra kMlnleges tborokat llttat %el L de a deortlsba ne' egyezett bele2
4eesen'ayer ./11 &Qniusban 'r 'int 'agyarorszgi tel&*atal'Q birodal'i 'egbzott is'Gt
'eg&elent 3ozsonyban! Gs azt k5etelte! *ogy a 'eg'aradt zsidkat 5on&k be a
'agyarorszgi '(5eletekbe2 Tiso azonban is'Gt ne'et 'ondott2
$ 4rs Hadsereg kzeledtGre ./11 augusztusban igazi nG%elkelGs trt ki Szlo5kiban!
s a nG'etek 'egszlltk az orszgot2 Nisli7eny ekkor 'r =agyarorszgon 5olt! Gs 'r
bizonyosan ne' sz'tott 'egbz*atnak2 $z @SH$ $lois Brunnert kMldte 3ozsonyba! *ogy
a 'eg'aradt zsidkat letartztassa Gs deortl&a2 Brunner legelszr a 'entbizottsg
5ezetit tartztatta le Gs deortlta! 'a&d L i''r a nG'et SSIegysGgek segtsGgG5el L to5bbi
tizenkGtI 5agy tizennGgyezer e'bert deortltatott2 ./1K2 rilis 1IGn! a'ikor az oroszok
elGrtGk 3ozsonyt! taln *a *Qszezer szlo5kiai zsid 'aradt! aki tQlGlte a katasztr%t2
=III.
A keleti @allt<orok
$'ikor a n7ik Keletrl beszGltek! akkor ezen azt a *atal'as tGrsGget GrtettGk! a'ely
'agban %oglalta Cengyelorszgot! a balti lla'okat Gs Oroszorszg 'egszllt rGszeit2 >zt a
terMletet nGgy ad'inisztrat5 egysGgre osztottk %el) a birodalo' ltal annektlt nyugati
lengyel terMleteket 'agban %oglal Marthegaura, a'ely $rtur Greisler Eauleiter irnytsa
alatt lltT Istlandra, a'ely Cit5nit! Cettorszgot! ?sztorszgot! 5ala'int 9e*Groroszorszg
rGszben ne' de%inilt terMleteit lelte %el @ig5al 'int a 'egszll *atsgok kzont&5alT
Cengyelorszg kzGs rGsze alkotta a 9kor'nyzsgot L Hans 9rank irnytsa alattT s
5GgMl a negyedik egysGg :kra&na 5olt! a'ely az $l%red @osenberg 5ezette =egszllt Keleti
TerMletek =inisztGriu'nak %enn*atsga alatt llt2 $z MgyGsz Gen ezekre a terMletekre
5onatkozan kGrte az els tanQ5allo'sokat! 'g az tGletben az utols *elyen szereeltek2
KGtsGgtelenMl egy%or'n alaos 'eg%ontolsok kGsztettGk az MgyGszsGget is! a brkat is
arra! *ogy ellentGtesen dntsenek2 Kelet &elentette a zsidk sz'ra a 5esztesGgek % sznterGt!
'inden deortls nyo'orQsgos 5Ggllo'st! a 'enekMlGs leg7sekGlyebb 5alszn(sGgGt!
a*ol a tQlGlk arnya el5Gt5e *aladta 'eg az t szzalGkot2 @adsul keleten 5olt a *borQ
eltti zsid nGessGg kzont&aT tbb 'int *ro''illi zsid Glt Cengyelorszgban!
kGtszz*at5anezer a balti lla'okban! s a *ro''illisra be7sMlt orosz zsidsg tbb 'int
%ele 9e*Groroszorszgban! :kra&nban Gs a Kr'I%Glszigeten 5olt tall*at2 =i5el az MgyGsz
elssorban a zsid nG szen5edGsGnek Gs a 5ele sze'ben elk5etett Sgeno7diu'
di'enziinakS %el'utatsban 5olt Grdekelt! logikusan ezt is *elyezte eltGrbe! *ogy 7sak
azutn 5izsgl&a 'eg a 5dlott egyGni %elelssGgGt a okoli szen5edGsekGrt2
$ roblG'a ott &elentkezett! *ogy e trgyban S*inyosnakS 'utatkoztak az >i7*'ann
elleni bizonytGkok! a'it annak a tGnynek le*etett tula&dontani! *ogy a Gestao Gs kMlnsen
>i7*'ann osztlynak aktit a n7ik 'egse''istettGk2 $ doku'ent7is bizonytGkok
*inya ki5l MrMgykGnt szolglt a 5d sz'ra! *ogy a keleti ese'Gnyekkel ka7solatos
tanQ5allo'sok 5Ggtelen sorozatt indt5nyozza! ' 's okok is kzre&tszottak ebben2
$'int 'r korbban is trtGnt r utals! no*a ez 7sak kGsbb kerMlt tel&es egGszGben
na5ilgra 8lsd a J)d H)sem Bulletin&Gnek ./0"2 rilisi kMlnsz't<! az 6zraelben Gl
tQlGlk! akik az orszg &elenlegi lakossgnak 'integy *Qsz szzalGkt teszik ki!
'egle*etsen ko'oly nyo'st gyakoroltak az MgyGszsGgre2 Sontn 'don! t'egesen
&elentkeztek tanQnak a erben Grintett *atsgoknl Gs a J)d H)semn/l, a'ely *i5atalos
'egbzsa szerint a er doku'ent7i&t kGsztette el2 SikerMlt ugyan kisz(rni a SdQs
%antziacc legsQlyosabb rerezentnsait! akik Sott is ltni 5GltGk >i7*'annt! a*ol az so*ase'
&rtS! ' 5GgMl a brsg ltal Sa zsid nG szen5edGsei tanQinakS ne5ezettek kzMl t5en*atan
le*etsGget katak a 'egszlalsra! no*a eredetileg 7sak tizentI*Qsz S*ttGrtanQrlS 5olt sz2
$z sszesen szz*uszonegy MlGsnabl *uszon*r'at tel&es 'GrtGkben e S*ttGrnekS
szenteltek! a'elynek nyil5n5alan se''i kze se' 5olt a trgyals*oz2 $ 5d tanQit se' a
5Gdele'! se' a brk ne' 5etettGk al keresztkGrdGseknek! Gs az tGlet 7sak akkor 5ette
%igyele'be az >i7*'annt Grint ki&elentGseiket! *a azt 's bizonytGkok is alt'asztottk2
8>'iatt e&tettGk a brk a 'agyarorszgi zsid kis%iQ 'eggyilkolsnak 5d&tT azt is! a'ely
%elbu&tssal ter*elte >i7*'annt a nG'etorszgi Gs ausztriai Nristallnacht MgyGben! a'elyekrl
bizonyra ke5esebbet tudott akkor 5agy akr a er ide&Gn is! 'int brki! aki tanul'nyozta a
n7i rezsi'etT 5agy azt a 5dat! a'ely neki tula&dontotta a kilen75en*ro' lidi7ei gyer'ek
'eggyilkolst! akiket a Heydri7* elleni 'erGnylet utn deortltak ndzba! 'i5el Sne'
nyert 'inden kGtsGget kizran bizonytst az a tGny! *ogy gyilkossg ldozatai lettekS2
To5bb azokat is! a'elyek %elelssGggel ter*eltGk Saz MgyGszsGg ltal elter&esztett
bizonytGkanyag legborzasztbb rGszGGrtS! az .##KIs egysGg %rtel'es te5GkenysGgGGrt)
ennek az 5olt a %eladata! *ogy %elnyissa a keleti t'egsrokat! Gs 'egszabadul&on a
tete'ektl! a 'Gszrlsok nyo'ait eltMntetend L 'indez 3aul Blobel <tandartenf8hrer
aran7snoksga alatt trtGnt! aki L sa&t +Mrnbergben tett tanQ5allo'sa szerint L =Mllertl!
az @SH$ 642 alosztlynak %nkGtl kata a aran7sokatT s 5GgMl e&tettGk azokat a 5dakat is!
a'elyek >i7*'annt a 'egse''istItborokban Gletben 'aradt Gs a *borQ utols
*na&aiban nG'et kon7entr7is tborokban! kMlnsen BergenIBelsenben sorsukra *agyott
zsidk borzal'as llaotGrt tettGk %elelssG2< +e' 5itatta senki a *ttGrtanQk
tanQ5allo'sainak lGnyegi 'ondani5al&t a lengyel gettkban uralkod llaotokrl! a
*alltborokban alkal'azott el&rsokrl! a kGnyszer'unkrl Gs ltalban a *allra
dolgoztatsrl! Gen ellenkezleg) e 5allo'sok se''i olyat ne' tartal'aztak! a'i azeltt
ne lett 5olna is'ert2 Ha 'eg is e'ltettGk >i7*'ann ne5Gt! akkor is 7sak nyil5n5alan
szbeszGdre! Sa *resztelGsek is tanQst&kS &elleg(! azaz ne' *iteles bizonytGkokra
t'aszkodtak2 $z els kGrdGs nyo'n sszeo'lottak azon tanQk tanQ5allo'sai! akik Ssa&t
sze'MkkelS lttk t! Gs az tGlet azt llatotta 'eg! *ogy >i7*'ann Ste5GkenysGge a
Birodalo'ra! a 3rotektortusra! >ura nyugati! Gszaki! dGliIdGlkeleti orszgaira Gs KzGI
>urra ter&edt kiS L azaz 'inden*o5! 7sak Gen keletre ne'2 $kkor 'iGrt ne' 'ellzte a
brsg e tanQ5allo'sokat! a'elyek sszessGgGben *etekig! *naokig tartottakU >bben a
kGrdGsben az tGlet nG'ileg 'entegetzGsre kGnyszerMlt! Gs egy sa&tosan k5etkezetlen
'agyarzattal szolglt) S=i5el a 5dlott a 5d 5ala'ennyi ont&t tagadtaS! a brk ne'
'ellz*ettGk Sa tGnyekre 5onatkoz *ttGrbizonytGkokatS2 $ 5dlott azonban ne' az e'ltett
tGnyeket tagadta! *ane' 7sak azt! *ogy azokGrt Sa 5dirat Grtel'GbenS %elels 5olna2
$ brk 5al&ban egy %lttGbb kelle'etlen dile''a eltt lltak2 Pr2 Ser5atius a trgyals
els er7Gben 'egkGrd&elezte a brk rtatlansgtT 5Gle'Gnye szerint egyetlen zsidnak
se' le*et %el*atal'azsa arra! *ogy az Endlsung 5Ggre*a&ti %ltt tGlkezzGk! az elnkl
br gy 5laszolt erre) SHi5atsos brk 5agyunk! akiknek az a %eladatuk! *ogy az elGnk trt
bizonytGkokat 'Grlegel&Mk! Gs akik a nyil5nossg eltt! a nyil5nossg kritik&nak kitG5e
5GgezzMk 'unknkat W222X =inden tGletet *oz tr5GnyszGket e'beri lGnyek alkotnak! *QsI5Gr
e'berek! e'beri Grzel'ekkel Gs GrzGkekkel! akiknek azonban a tr5Gny ltal elrt
ktelessGgMk! *ogy Grzel'eiket Gs GrzGkeiket 'eg%GkezzGk2 KMlnben so*ase' akadna br!
aki tGletet 'ondana egy b(ns %ltt! *a a gy(llet 5enne ert ra&ta W222X tagad*atatlan! *ogy a
n7i *olokauszt 'inden zsid sz'ra 'egrz Gl'Gnyt &elent! ' a'eddig ezen Mgyben
nekMnk kell dntenMnk! addig a 'i ktelessGgMnk! *ogy Grzel'einket 'eg%GkezzMk! s e
ktelessGgnek eleget %ogunk tenni2S >z 'eg%elel Gs tisztessGges 5lasz 5olt! 'r a'ennyiben
dr2 Ser5atius ne' azt akarta sugallni! *ogy a zsidk esetleg kGtelenek 'egGrteni azt a
roblG't! a'elyet Gen az &elenlGtMk okozott a 5ilg ne'zetei kztt! s e'iatt ne' is
'Gltnyol*at&k a roblG'a S5Ggs 'egoldstS2 $ *elyzet irni&a 5iszont az 5olt! *ogy
a'ennyiben el*ozza ezt az Gr5et! akkor azt a 5laszt ka*atta 5olna! *ogy a 5dlott L sa&t!
is'Gtelt Gs *angsQlyos 5allo'sa szerint L 'indazt! a'it a zsidkGrdGsrl tudott! a zsidI
7ionista szerzktl tanulta! azaz T*eodor Herzl Gs $dol% B*' Sala5et 'unkiblS2 $kkor
te*t kik le*ettek 5olna alkal'asabbak t 'egtGlni! 'int Gen ez a *ro' e'ber! akik kora
%iatalsguk ta 7ionistk 5oltakU
$ brk zsid 5olta te*t ne' a 5dlott! *ane' a *ttGrtanQk 'iatt okozott gondot Gs
5lsgot! 'i5el olyan orszgban Gltek! a*ol 'inden tdik lakos tQlGl 5olt2 Hausner %MgyGsz
Qr a szen5edk Stragikus t'egGtS *5ta ssze! akik kzMl egy se' akarta elszalasztani a ritka
le*etsGget! s 'indegyikMk 'eg 5olt gyzd5e arrl! *ogy &oga 5an sa&t na&*oz az
tGlszGk eltt2 $ brk 5itat*attk Gs 5itattk is az MgyGsz bl7sessGgGt s a illanat
alkal'assgt is Sltalnos kGek %estGsGreS! de 'int Candau br Qr 'ondta) Sa tanQ irnti
tisztelet Gs az ltala Grintett ese'Gnyek 'iattS ne' le*etett se' %Glbeszaktani! se'
'egr5idteni a tanQ5allo'st! *a a tanQ 'r szt kaott2 $z e'bersGg nyel5Gn szl5a! kik
5oltak k! *ogy 'egtagad*attk 5olna ezen e'berek &ogt sa&t na&ukra az tGlszGk elttU
?s ki 'erte 5olna! az e'bersGg nyel5Gn szl5a! 'egkGrd&elezni igazsgukat! a'ikor Sa tanQk
e'el5GnyGn ll5a kintttGk sz5Mkbl 'indazt! a'it eddig ne' 'ondtak elS! 'Gg *a 'indaz!
a'it el'ondtak! el tudtak 'ondani! 7sun Sa trgyals 'ellGkter'GkGnek 5olt is tekint*etSU
$kadt azonban 'Gg to5bbi &ogi ne*GzsGg is2 6zraelben! a*ogyan a legtbb orszgban is! a
'Gg el ne' tGlt 5dlott rtatlannak tekintend2 >z azonban >i7*'ann esetGben 'er %ik7i
5olt2 Ha ne' tekintettGk 5olna 'r Jeruzsle'be *ozatala eltt kGtsGget kizran b(nsnek!
akkor az izraeliek so*ase' 'erGszeltGk 5agy akartk 5olna elrabolni t2 BenIGurion
'iniszterelnk ./0#2 &Qnius ;In kelt le5elGben 'agyarzattal szolglt $rgentna elnkGnek!
*ogy 6zrael 'iGrt sGrtette 'eg S%or'lisan $rgentna tr5GnyeitS) S>i7*'ann szer5ezte 'eg
az egGsz >urt Grint! so*a ne' ltott Gs gigantikus lGtGk( 8nGMnktl *at'illis ldozatot
k5etel< t'eggyilkossgot2S $ szoksos b(nMgyekben a letartztatst alaos Gs kGzen%ek5!
&lle*et ne' 'inden Gsszer( kGtsGget kizr L ennek trgyalsa a er %eladata L okokkal kell
igazolni2 >i7*'ann tr5Gnytelen letartztatst ezzel sze'ben 7sak az igazol*atta Gs igazolta
is a 5ilg sze'Gben! *ogy a er ki'enetelGt biztonsggal le*etett elre &elezni! to5bb
ugyanezen okokbl annak is bizonyosnak kellett lennie! *ogy >i7*'ann dnt szereet
&tszott az 7Endlsungban7. =ost 5iszont kiderMlt! *ogy br >i7*'ann kGtsGgtelenMl b(ns
5olt! de az Endlsung sorn betlttt szereGrl Gs %elelssGgGrl kialakult kG 'GrtGktelenMl
tQlz 5olt L ez rGszint >i7*'ann *et5enkedGsGnek! 'srGszt annak tula&dont*at! *ogy a
5dlottak +Mrnbergben s 's *borQ utni erekben is >i7*'ann sz'l&ra igyekeztek
'enteni 'agukat! ' ennGl dntbb 5olt! *ogy kzeli ka7solatot tartott %enn a zsid
tiszt5iselkkel! 'iutn 5olt az egyetlen nG'et tiszt! aki kizrlag Sa zsidMgyek szakGrt&eS
5olt2 $ 7seet se' %elnagytott szen5edGsekre t'aszkod 5d a tQlzst 'inden
5issza%ogottsgot Gs 'GrtGket 'eg*alad 'don %el%Q&ta! s a'i 'Gg rosszabb! a 9ellebb5iteli
Brsg ezt 7sak to5bb %okozta) StGny! *ogy a %ellebbez %Gl ne' kaott ]%elsbb
utastsokat^! *ane' sa&t %elettese 5olt! Gs a zsidMgyek 5onatkozsban 'inden aran7sot
adott ki2S 3ontosan gy Gr5elt a 5d isT a KerMleti Brsg 7sendben kiigaztotta ezt az
elkGzelGst! ' a 9ellebb5iteli Brsg Q&ra 'egerstette ezt a kGtelensGget2 8>zt kMlnsen
=i7*ael $2 =us'anno br tanQ5allo'sa t'asztotta al2 =us'anno korbban +Mrnbergben
brskodott! 8a 4en "ays to "ie W./K#X szerz&e< $'erikbl Grkezett! *ogy a 5d oldaln
tanQskod&Gk2 =us'anno az eskMdtszGk tag&a 5olt a kon7entr7is tborok 5ezetinek Gs a
keleti 'obil *allbrigdok tag&ainak ereibenT s &lle*et >i7*'ann ne5e tbbszr is el%ordult
a trgyalsok %olya'n! az tGletek 'Ggis 'indssze egyszer e'ltik 'eg 'ellGkesen a ne5Gt2
:gyanakkor =us'anno kikGrdezte a nMrnbergi 5dlottakat %ogsguk ide&Gn! Gs @ibbentro azt
'ondta neki! *ogy 'inden rendben lett 5olna Hitlerrel! *a ne' be%olysol&a t >i7*'ann2
3ersze =us'anno ne' *itt el 'indent! a'it *allott! azt azonban el*itte! *ogy >i7*'ann
'agtl Hitlertl kata a 'egbzst! Gs Sakkora *atal'a 5olt! *ogy Hi''ler Gs Heydri7*
%ogal'aztk 'eg a gondolataitS2 +G*ny MlGsnaal kGsbb a 5d oldaln tett tanQ5allo'st
Gusta5e =2 Gilbert! a Cong 6slandIi >gyete' szi7*olgiaro%esszora! a 28rnbergi napl+
(2urenberg "iary, ./1HX szerz&e2 Sokkal 5atosabb 5olt =us'annnl! akit 'utatott be a
nMrnbergi 5dlottaknak2 Gilbert tanQ5allo'sa szerint Sa % *borQs b(nsk W222X akkoriban
W222X ne' sokra tartottk >i7*'anntS! Gs a 'indkett&Mk ltal *alottnak *itt >i7*'ann ne5e
ne' kerMlt szba a *borQs b(nskrl Gilbert Gs =us'anno kztt %olyt 'egbeszGlGseken2<
$ KerMleti Brsg bri! 'i5el tlttak a 5d tQlzsain! Gs ne' *a&tottk >i7*'annt
Hi''ler %lttesG5G Gs Hitler tletad&5 tenni! a 5dlott 5Gdel'ez&Gnek *elyzetGbe
kerMltek2 Kelle'etlensGgGtl eltekint5e a %eladat ne' be%olysolta az tGletet! 'i5el
S5Gle'GnyMnk szerint se''i5el se' kisebb! s taln 'Gg nagyobb is annak a sze'Glynek a
&ogi Gs 'orlis %elelssGge! aki az ldozatot kiszolgltat&a a *all okoz&nak! 'int annak! aki
sa&t kez(leg li 'eg ldozattS2
$ brk ko'ro'isszu'os 'egoldssal igyekeztek t*idalni az e'ltett ne*GzsGgeket2 $z
tGletet kGt rGszre osztottk! Gs a &5al ter&edel'esebb rGszt a 5dirat Q&ra%ogal'azsa kGezte2
$la5eten eltGr %el%ogst k5et5e +G'etorszggal kezdtGk! Gs kelettel %e&eztGk beT ez azt
&elentette! *ogy a tettekre Gs ne' a zsid nG szen5edGsGre k5ntak sszontostani2 $z
MgyGsznek szl ke'Gny oldal5gssal %GlreGrt*etetlenMl leszgeztGk! *ogy a 'inden
'GrtGket 'eg*alad szen5edGs S'eg*alad&a az e'beri 'egGrtGstST le*et a Snagy rk Gs
kltkS tG'&a! de ne' tartozik a brsgra! ezzel sze'ben az azt okoz tettek Gs indtGkok
se' a 'egGrtGs! se' az tGletalkots le*etsGgeit ne' *alad&k 'eg2 Odig 'entek! *ogy
ki&elentettGk) bri dntGsMket a tGnyanyagrl alkotott sa&t elkGzelGseik ala&n %og&k
'eg*ozni L Gs 5alban el5esztek 5olna! *a ne' 5Ggzik el az ezzel &r *i*etetlen 'unkt2
=Glyre*atan 'eg kellett is'erkedniMk a n7i uszttgGezet sz5e5Gnyes bMrokr7i&5al!
*ogy ontosan 'egGrtsGk a 5dlott oz7i&t2 Hausner 5dirat5al ellentGtben! a'ely
egyGbkGnt 'r kny5 alakban is 'eg&elent! az tGletet L a'i kny5 %or'&ban sa&nos ne'
&elent 'eg L *aszonnal %orgat*at&k azok is! akik trtGnGszkGnt k5n&k tanul'nyozni a
korszakot2 :gyanakkor azonban az ol7s retorikt oly Mdten 'ellz tGlet tel&esen
sszeroantotta 5olna a 5dat! *a ne' tall okot arra! *ogy >i7*'annt a keleti b(nkben is
%elelsnek tartsa! tQl az ltala is elis'ert % b(nn! ne5ezetesen *ogy tudatosan kMldtt
e'bereket a biztos *allba2
KMlnsen nGgy ont kGezte a 5ita trgyt2 >lszr az! *ogy >i7*'ann rGszt 5ettIe! Gs
*ogyan az Einsat*grupp/, keleti t'eg'Gszrlsaiban2 $z egysGgek %ellltsrl 'Gg
Heydri7* dnttt egy ./1. 'r7iusban tartott MlGsen! s ezen >i7*'ann is &elen 5olt2 =i5el
tud&uk! *ogy az Einsat*grupp/, aran7snokai az SS szelle'i elit&Gbl kerMltek ki! 'g
egysGgeik b(nzkbl 5agy bMntetGsre tGlt sorkatonkbl lltak! senki se' 5olt kzMlMk
nkGntes! gy >i7*'annInak 7sak annyiban 5olt kze az Endlsung e %ontos %e&ezetG*ez! *ogy
*ozz %utottak be a gyilkossgokrl szl &elentGsek! Gs %elettesei sz'ra rt rluk
ssze%oglalt2 > &elentGseket! annak ellenGre! *ogy SszigorQan titkosnakS sz'tottak! 'integy
t5enI*et5en Gldnyban sokszorostottk a birodalo' 's *i5atalai sz'ra! a*ol
ter'Gszetesen ott Mlt egyIegy Iberregierungsrat, aki a %elettesei sz'ra az ssze%oglalkat
rta2 To5bb sz'tsba kellett 5enni =us'anno br Qr 5allo'st is! a'ely szerint Nalter
S7*ellenberg egy beszGlgetGsMk alkal'5al azt kzlte 5ele +Mrnbergben! *ogy >i7*'ann
Sellenrizte a '(5eleteketS! st Ssze'Glyes %elMgyeletet gyakoroltS %lttMkT S7*ellenberg
kGsztette el Heydri7* Gs a katonai 5ezetGst kG5isel Nalter 5on Brau7*its7* tbornok
'egllaodst! 'ely szerint az Einsat*grupp/, tel&es nllsgot Gl5eztek Sa 7i5il lakossgot
Grint ter5ek 5Ggre*a&tsbanS! azaz a 7i5ilek legyilkolsban2 $ brk S5atossgi okokblS
5onakodtak S7*ellenberg 'eg ne' erstett lltsra *agyatkozni! ezGrt azt ne' tekintettGk
bizonytGknak2 S7*ellenberg bizonyra ne' be7sMlte nagyra a nMrnbergi brkat! gy azt a
kGessGgMket se'! *ogy kiigazod*atnak a Har'adik Birodalo' ad'inisztr7is rendszerGnek
Qt5eszt&Gben2 Rgy 'indssze azt sikerMlt bizonytani! *ogy >i7*'ann tudott a keleten
5Ggbe'en ese'Gnyekrl! de ezt ne' is 5itatta so*a senkiT ' 'egle 'don az tGlet arra
k5etkeztetett! *ogy ennyi elegend a 5alsgos rGsz5Gtel igazolsra2
RgGretesebbnek ltszott a 'sodik ont! a'ely a zsidk lengyelorszgi gettkbl a kzeli
*allkzontokba trtGnt deortlst Grintette2 4alban SlogikusS %eltGtelezni! *ogy a
transzortszakGrt a 9kor'nyzsg terMletein is te5Gkeny 5olt2 $zonban sz'os 's
%orrsbl tud&uk! *ogy az egGsz terMlet szlltsi %eladatai5al a 'agasabb rangQ SSI Gs
rendraran7snokok 5oltak 'egbz5a L a %kor'nyz! Hans 9rank legnagyobb sa&nlatra!
aki naliban 5Gg nGlkMl anaszkodik a bea5atkozs 'iatt! ' >i7*'ann ne5Gt egyltaln
ne' e'lti 'eg2 >i7*'ann szllt'nyozsi tiszt&e! 9ranz +o5ak 'egerstette %nke
5erzi&t) alkalo'adtn ter'Gszetszer(leg egyeztettek az Istbahn, a Keleti 4asQttrsasg
igazgatsg5al! 'i5el az >ura nyugati terMleteirl Grkez szllt'nyokat koordinlni
kellett a *elyi '(5eletekkel2 8=indezen tranzak7ikrl kielGgt besz'olt adott
+Mrnbergben Nisli7eny2 +o5ak a KzlekedGsi =inisztGriu''al tartotta a ka7solatot!
a'elynek 5iszont a *adsereg engedGlyGt kellett kGrnie! *a a szerel5Gnyek a *adszntGrre
'entek2 $ *adsereg 5Gtt e'el*etett a szllt'nyok ellen2 $'it Nisli7eny 5iszont ne'
'ondott el! s a'i taln 'Gg Grdekesebb! az az! *ogy a *adsereg 7sun az els G5ekben Glt
5Gt&og5al! a'ikor a nG'et 7saatok 'Gg o%%enz5ban 5oltakT ' egyszer se' e'eltek
5Gtt ./11Iben! a'ikor a 'agyarorszgi deortls szerel5Gnyei a kGtsGgbeesetten 'enekMl
egGsz nG'et *adtestektl zrtk el a 5onalat2< $'ikor azonban Hi''ler 'aga trgyalt a
5asQti *atsgokkal! 'int Gldul ./1"Iben! a'ikor a 5arsi gettbl tlagban nai tezer
e'bert szlltottak el! >i7*'annInak Gs az @SH$Inak ne' 5olt beleszlsa az ese'Gnyekbe2
$z tGlet 5GgMl is 7sak a HssIer egyik tanQ5allo'sra szortkoz*atott! 'ely szerint a
9kor'nyzsgbl $us7*,itzba Grkez zsidkkal egyMtt olyanok is &ttek! akiket
Biamystokbl *oztak! gy >i7*'ann *atskrGbe tartoztak! 'i5el ezt a lengyel 5rost a
nG'etorszgi KeletI3oroszorszg*oz 7satoltkT ' 'Gg a birodalo' terMletG*ez tartoz
Marthegan se' az @SH$! *ane' a deortlsGrt Gs 'egse''istGsGrt %elels Greiser
Eaideiter *atskrGbe tartozott2 ?s &lle*et >i7*'ann 'egltogatta a ndzi gettt! a'ely
keleten a legnagyobb 5olt! Gs utolsnak lik5idltk! 'Ggis Hi''ler 5olt az! aki egy *naal
kGsbb sze'Glyesen ltogatta 'eg Greislert! Gs 'aga adta ki a aran7sot ndz lik5idlsra2
Ha ne' %ogad&uk el a 5d ne5etsGges lltst! 'iszerint >i7*'ann insirlta Hi''ler
aran7sait! akkor az a uszta tGny! *ogy >i7*'ann $us7*,itzba szllttatott zsidkat! ne'
bizonyt*at&a! *ogy kMldte oda az sszes zsidt2 >i7*'ann 'aka7s tagadsnak Gs a
'egerst bizonytGkok *inynak %GnyGben sa&nlatos 'don Qgy t(nik! *ogy az tGlet e
ont&n az in dubio contra reum >KGtsGg esetGn a 5dlott ellen2? esete ll %enn2
$ *ar'adik 'Grlegelend kGrdGs >i7*'ann %elelssGgGt Grintette a 'egse''istI
tborokban trtGntekGrtT a 5d szerint a 5dlott nagy *atskrrel rendelkezett e tGren2 $ brk
nagy%okQ %MggetlensGge Gs tisztessGge &a5ra r*at! *ogy %GlresrtGk a trgyban
%el*al'ozdott tanQ5allo'sokat2 ?r5elGsMk egyszer( Gs sziklaszilrd 5olt! tisztnltsukrl
tett tanQbizonysgot2 >lszr is azt igyekeztek 'egGrtetni! *ogy a zsidkat a tborokban kGt
kategriba soroltkT a nagy tbbsGget alkot Qgyne5ezett transzortIzsidk #4ransport0uden'
'Gg a n7ik sze'Gben se' k5ettek el so*a se''i%Gle b(n7selek'Gnyt! az Selzetes
letartztatsban lG5S zsidk #<chut*haft0uden' 5iszont 5ala'ilyen tr5GnysGrtGs 'iatt
kerMltek nG'et kon7entr7is tborokba2 $ totalitrius el5 szelle'Gben a rendszer tel&es
terror&t az SrtatlanokS ellen kell %ordtani! gy a 'sik kategri*oz tartozk sz'otte5en
&obb krMl'Gnyek kztt 5oltak! 'int a tbbiek! 'Gg akkor is! a'ikor keletre szlltottk
ket! *ogy a birodalo' kon7entr7is tborai 0udenrein legyenek2 8$z $us7*,itz ka7sn
kit(n tanQnak 'utatkoz @a&a Kagan asszony sza5ai5al ez 5olt S$us7*,itz nagy
aradoZona2 $ tbbiek*ez kGest sokkal &obban bntak azokkal! akik b(n7selek'Gny 'iatt
kerMltek oda2S _ket ne' tettGk ki a 5logatsnak! Gs rendszerint kzMlMk kerMltek ki a tQlGlk
is2< $ <chut*haft0uden egyltaln ne' tartoztak >i7*'ann *atskrGbe! ellenben az
szakterMletGt kGeztGk a 4ransport0uden, akik per definitionem *allra 5oltak tGl5e! ki5G5e
*uszont szzalGkukat! 5agyis azokat! akik & erben 5oltak! Gs akiket bizonyos tborokban
'unkra %og*attak2 A' ez a 5logats ne' 5olt kMlnsebben %ontos az tGlet sze'ont&bl2
>i7*'ann ter'Gszetesen tudta! *ogy ldozatainak tQlnyo' tbbsGge *allra 5an tGl5eT
'int*ogy azonban a 'unkra 5logatst az SSIor5osok 5GgeztGk el a *elysznen! Gs 'i5el a
deortlandk list&t ltalban a zsid tan7sok 5agy a rendrsGg lltotta ssze sa&t
*az&ukban L >i7*'ann 5agy e'berei 5iszont so*a L! ezGrt az igazsg az! *ogy neki
se''i%Gle *atskre ne' 5olt arra nGz5e! *ogy ki 'arad Gletben Gs ki ne'T 'Gg 7sak ne' is
tudott rla2 $ kGrdGs az 5olt! *ogy *azudottIe >i7*'ann! a'ikor azt lltotta) SSo*a ne'
lte' 'eg zsidt! de ne' zsidt se' lte' 'eg so*a2 >gyltaln senkit se' lte' 'eg2 W222X
So*a ne' adta' aran7sot! *ogy l&enek 'eg egy zsidt! egy aran7sot se'! *ogy l&enek
'eg ne' zsidt2S $ 5d! 'i5el kGtelen 5olt %el%ogni! *ogy lGtez*et olyan t'eggyilkos! aki
so*a ne' lt 8Gs akinek ebben a sa&tos esetben 'Gg 'ersze se' lett 5olna lni<!
%olya'atosan a sze'Glyes gyilkossgot igyekezett bizonytani2 >z 5ezet el a negyedik Gs
utols kGrdGs*ez! a'ely >i7*'ann ltalnos %elelssGgGt %irtatta a keleti terMletek
5onatkozsbanT %elelssGgGt a gettk GletkrMl'GnyeiGrt! az ott uralkod el'ond*atatlan
nyo'orGrt Gs a gettk lik5idlsGrt) e ontok kGeztGk a legtbb tanQ5allo's trgyt2 $z
elzek*ez *asonlan >i7*'ann 'indenrl tudott! de ezek kzMl se''i se' tartozott a
'unk&*oz2 $ 5d knkeser5es er%esztGseket tett ennek bizonytsra azon az alaon! *ogy
>i7*'ann beis'erte) a %olyton 5ltoz direkt5k*oz alkal'azkod5a 'inden egyes
alkalo''al neki kellett dntenie a Cengyelorszgban rekedt idegen lla'olgrsgQ zsidk
MgyGben2 $'int 'ondta! Sbirodal'i &elentsGg(S kGrdGsrl 5olt sz! a'ely a
KMlMgy'inisztGriu'ot is Grintette! Gs a *elyi *atsgok S*orizont&t 'essze 'eg*aladtaS2 $z
ilyen zsidk esetGben kGt trend ra&zoldott ki 5ala'ennyi nG'et *atsgnlT a SradiklisS
5onal ne' szndGkozott 'egkMlnbztetGst tenni! 'ond5n) a zsid az zsid! Gs kGsz! 'g a
S'GrsGkeltS 5onal Qgy gondolta! *ogy &obb 7sere 7Gl&ra S&egelniS ket2 8Vgy t(nik! a 7sereI
zsidk tlete Hi''lertl szr'azott2 =iutn az >gyesMlt Alla'ok belGett a *borQba ./1"
de7e'berGben! Hi''ler azt rta =Mllernek! *ogy S'inden! az >gyesMlt Alla'okban
be%olyssal rendelkez zsidt kMlnleges tborokba kell gy(&teni W222X Gs Gletben *agyniS! azzal
a kiegGsztGssel! *ogy S=inden ilyen zsid sz'unkra GrtGkes tQsz2 Tzezer %re gondolok2S<
=ondanunk se' kell! >i7*'ann ad'inisztrat5 Gs SidealisztikusS okokbl egyarnt a
SradiklisS 5onal*oz tartozott2 A' alig*a lGett %el SdntGsi %el*atal'azssal az @SH$
ne5GbenS keleten! Gs bizonyosan ne' rendelkezett ott Stel&*atalo''al dntGsei
5Ggre*a&tsraS! a'ikor azt rta ./1" rilisban a KMlMgy'inisztGriu'nak! *ogy Sa &5ben
a kMl%ldi lla'olgrokra is ki kell ter&eszteni a Biztonsgi @endrsGg ltal a 5arsi gettban
%oganatostott intGzkedGseketS! a'elyektl addig gondosan 'egk'GltGk a kMl%ldi Qtle5Gllel
rendelkez zsidkat2 =Gg ennGl is ke5GsbG le*et *atalo'ra 5agy *atskrre k5etkeztetni
abbl! *ogy Heydri7* 5agy Hi''ler %el*asznlta t arra! *ogy idnkGnt bizonyos aran7sokat
kMld&n 5ele a *elyi aran7snokoknak2
$z igazsg 'Gg annl is sQlyosabb 5olt! 'int a &eruzsle'i brsg %eltGtelezte2 $z tGlet
Gr5elGse szerint Heydri7* 5olt az Endlsung 5Ggre*a&tsnak leg%bb %elelse! 'inden terMleti
korltozs nGlkMl! te*t >i7*'ann 'int els *elyettese e tGren ugyanolyan korltlan
%elelssGggel rendelkezett2 A' ez 7sak a 5alban a S5Ggs 'egoldsS keretGben 5Ggre*a&tott
'(5eletekre Gr5Gnyes! s ne' tartoztak ezek kzG a 'egszllt keleti terMleteken 5Ggre*a&tott
'(5eletek! 'Ggedig abbl az egyszer( okbl ne'! *ogy a Skeleti zsidk sorsrlS 'r rGgen
a S5Ggs 'egoldsS el*atrozsa eltt dntGs szMletett2 Jlle*et Heydri7* 'eg*5ta a
9kor'nyzsg kG5isel&Gt! dr2 Jose% BM*ler lla'titkrt a NannseeIkon%eren7ira! ' ne'
azGrt! *ogy a lengyel zsidsg 'egse''istGsGt 5itassa 'eg 5ele! *ane' azGrt! *ogy e
'egse''ist ak7ikat ssze*angol&k az sszeurai zsidsg lik5idlsnak a S5Ggs
'egoldsblS add %eladatai5al2 $ lengyel zsidsg 'egse''istGsGrl Hitler dnttt! '
ne' ./1. '&usban 5agy &Qniusban! a'ikor az Endlsungot elrendelte! *ane' ./;/
szete'berGben! 'int azt a brk is tudtk a nG'et *rszerzGs e'berGnek! >r,in Ca*ousennek
+Mrnbergben tett tanQ5allo'sbl) SHitler 'r ./;/ szete'berGben dnttt a lengyel
zsidk legyilkolsrl2S 8>z a 'agyarzata annak! *ogy a 9kor'nyzsgban rgtn a
'egszlls utn! te*t ./;/ no5e'berGben be5ezettGk a srga 7sillagot! 'g a +G'et
Birodalo'ban 7sak ./1.Iben! az Endlsung kezdetGn2< $ brk eltt is'ert 5olt a *borQ
kezdetGn tartott kGt kon%eren7ia &egyzkny5e2 8$z egyiket Heydri7* kezde'Gnyezte a
S'ozg *allosztagok osztag5ezeti Gs aran7snokaiS sz'ra ./;/ szete'berGben L ezen
>i7*'ann a berlini Bsid >'igr7is Kzont kG5iseletGben 5ett rGszt! ekkor 'Gg 7sak
Hauptsturmf8hrer,/ntT a 'sik kon%eren7it ./1#2 &anur ;#In tartottk! s az az Se5aku7i
Gs tteletGs kGrdGsei5elS %oglalkozott2< =indkGt tallkozn a 'egszllt terMletek egGsz
lakossgnak sorst L te*t a lengyelI Gs a SzsidkGrdGsS 'egoldst L trgyaltk2 S$ lengyel
roblG'a 'egoldsaS 'r ebben a korai idontban igen elre*aladott %zisban 5olt2 $
&elentGsek szerint! Sa olitikai 5ezetGsS ne' tbb 'int *ro' szzalGka 'aradt 'eg) Se *ro'
szzalGkot L rtal'atlann tGtele GrdekGben L kon7entr7is tborokba kell kMldeni2S $
lengyel Grtel'isGg kzGrGtegGt! 5agyis a Stanrokat! asgot! ne'essGget! lGgionriusokat!
nyugllo'nyQ tiszteket stb2S ssze kell rni Gs le kell tartztatni! a Sri'it5 lengyeleketS
edig S5ndorl 'unksokkGntS a nG'et 'unkaer*z kell 7satolni! s ott*onaikbl
Se5akulni kellS2 S$ 7Gl) a lengyelek 5l&anak rks szezonlis Gs 5ndorl 'unksokk!
lland lak*elyMk a krakki rGgi legyen2S $ zsidkat a 5rosi kzontokba kell gy(&teni!
Sgettkba! a*ol knnyen ellenrzGs alatt tart*atk! s a*onnan a kGsbbiekben ne*GzsGg nGlkMl
e5akul*atk2 $ birodalo' ltal bekebelezett keleti terMleteket! az Qgyne5ezett Nart*egaut!
+yugatI3oroszorszgot! Panzigot! 3osent Gs 9elsISzilGzit azonnal 'eg kell tiszttani a
zsidktl2S 4ala'ennyiMket L *ar'in7ezer 7ignnyal egyMtt L 'ar*a5agonokban a
9kor'nyzsgba szlltottk2 4GgMl Hi''ler a SnG'et nG 'egerstGsGGrt %elels
birodal'i 'egbzottkGntS elrendelte az ezeken az Q&onnan annektlt terMleteken Gl lengyel
lakossg nagy rGszGnek az e5akulst2 $z tGletben is e'ltett Sszer5ezett nG5ndorlsS
5Ggre*a&ts5al >i7*'annt bztk 'eg 'int az @SH$ 64IPI1 irod&nak 5ezet&Gt! akinek a
%eladata az Se'igr7i! e5aku7iS 5olt2 89ontos e'lGkeztetni arra! *ogy a Snegat5
nGessGgolitiktS se''ikGen se' 5Gl*et&Mk a keleten aratott gyzel'ek i'ro5izlt
k5etkez'GnyGnek2 Sokkal korbban! ./;H no5e'berGben! a nG'et 5ezGrkar tag&ai eltt
tartott titkos beszGdGben ezt Hitler 'r kr5onalazta L lsd az Qgyne5ezett Hssba7*I
&egyzkny5et2 Hitler *angsQlyozta! *ogy ne' idegen nGeket akar 'eg*dtani! *ane' SMres
teretS (vol,loser Raum3 k5etel keleten a nG'etek leteletGse GrdekGben2 Hallgatsga L
tbbek kztt Blo'berg! 9rits7* Gs @`der L ontosan tudta! *ogy ne' lGtezik ilyen SMres tGrS!
te*t tudniuk kellett! *ogy a keleti gyzel'eket auto'atikusan az ott *onos nGek egGszGnek
Se5akulsaS %og&a k5etni2 $ keleti zsidsg elleni intGzkedGs te*t ne' 7sun az
antisze'itiz'usbl k5etkezett! *ane' rGsze Gs *ozadGka 5olt egy t%og
nGessGgolitiknak! a'elynek %olya'n a lengyeleket! a'ennyiben a nG'etek 'egnyerik a
*borQt! ugyanaz a 5Ggzet Grte 5olna utol! 'int a zsidsgot L a geno7diu'2 ?s ez ne' uszta
%eltGtelezGs) a lengyel rabszolga'unksoknak +G'etorszgban 'r 'egkMlnbztet &elet
kellett 5iselniMk! a S3S bet( *elyettestette a srga 7sillagot! a'ely L 'int lttuk L 'indig az
els rendri intGzkedGsnek sz'tott a nGirts %olya'atnak elindtsban2<
KMlns %igyel'et szenteltek annak a er iratai*oz 7satolt eZresszle5Glnek! a'elyet a
szete'beri Grtekezlet utn kMldtek a 'ozg *allosztagok aran7snokainak2 $ szigorQan
titkos le5Gl 7sun a S'egszllt terMletek zsidkGrdGsGreS utal! Gs 'egkMlnbzteti a titokban
tartand S5Ggs 7GltS! illet5e az a**oz 5ezet Selzetes intGzkedGseketS2 $z utbbiak kztt a
doku'entu'ban nyo'atGkosan szereel a zsidk kon7entrlsa a 5asQt5onalak 'entGn2
Jelle'z! *ogy a SzsidkGrdGs 5Ggs 'egoldsaS! te*t az 7Endlsung7 ki%e&ezGs ne' is
%ordul el a sz5egben! a S5Ggs 7GlS 5alszn(leg a lengyel zsidk 'egse''istGsGre
5onatkozott! a'i bizonyra ne' 'ondott Q&at a &elenle5knek2 V&donsg 7sak az 5olt! *ogy
Cengyelorszgba kell e5akulni azokat a zsidkat! akik a birodalo' Q&onnan annektlt
terMletein Gltek! 'i5el ez 5alban az els lGGs 5olt abban az irnyba! *ogy +G'etorszg
0udenrein legyen! te*t az Endlsung %elG is2
$'i >i7*'annt illeti! a doku'entu'ok 5ilgosan 'eg'utattk! *ogy neki 'Gg ezen a
szinten se' 5olt tula&donkGen se''i kze a**oz! a'i keleten trtGnt2 >zQttal is a
Sszllt'nyozsS Gs Se'igr7iS szakGrt&Gnek szereGt kata2 Keleten ne' 5olt szMksGg
SzsidszakGrtreS! SkMlnleges direkt5kraS! s ne' lGteztek ri5ilegizlt kategrik se'2 =Gg
a zsid tan7sok tag&ai is 'indig a 'egse''istGs sorsra &utottak! 'iutn a gettkat 5Ggleg
lik5idltk2 +e' 5olt ki5Gtel! *iszen a rabszolga'unkra %ogottak sorsa is 7sun annyiban
5olt 's! *ogy a lassabb *all &utott sz'ukra osztlyrGszMl2 >zGrt itt a zsidk el%ogsa Gs
kon7entrlsa sorn ne' &tszott szereet a zsid bMrokr7ia! a'it oly %ontosnak tartottak az
ad'inisztrat5 t'eggyilkossgok 5onatkozsban! *ogy 'indig rgtn %ellltottk a Szsid
tan7sotS2 $z egGsz eizd a *adsereg *ta 'gtt %oly! kezdeti 5ad Gs t'eges ldklGs
5GgGt &elzi2 $ &elek szerint a *adsereg tiltakozott a 7i5ilek t'eges le'Gszrlsa ellen! Gs
Heydri7* 'egegyezett a nG'et 5ezGrkarral a zsidk! a lengyel Grtel'isGg! a katolikus klGrus! a
ne'essGg Stel&es Gs egyszer s 'indenkorra szl %elsz'olsrlS! ' arrl is dntttek! *ogy
'i5el egy olyan *atal'as '(5eletrl 5an sz! 'elynek sorn kGt'illi zsidt kell
S%elsz'olnicc! ezGrt elszr a zsidkat gettkba kell kon7entrlni2
$zonban a brk 5Ggs soron akkor se' &ut*attak 5olna 's 'egllatsra >i7*'ann
b(nssGgGt illeten! s >i7*'ann se' Qsz*atta 5olna 'eg a *allos tGletet! *a tel&es 'GrtGkben
%el'entik a trgyals sorn az Q&ra Gs Q&ra elis'Gtelt *a&'ereszt trtGnetekkel illusztrlt
5dontok all2 $z ered'Gny ugyanaz lett 5olna2 A' tkGletesen Gs k'GletlenMl
'eg7%ol*attk 5olna a 5d ltal alkotott kGet2
=IV.
>izo3yAtkok s ta3Bk
$ *borQ utols *eteiben az SSIbMrokr7ia % %oglalatossga a *a'is arok beszerzGsGre Gs
azoknak az akta*egyeknek a 'egse''istGsGre korltozdott! a'elyek *at G5 sziszte'atikus
gyilkolsrl tanQskodtak2 >i7*'ann rGszlegGnGl alaosabban sikerMlt az iratok elGgetGse!
'int 'sutt! ' ezzel ne' sokra 'entek! ugyanis a 64IBI1 le5elezGse 's lla'i Gs
rtszer5eknGl is 'eg5olt! s ezek a sz5etsGgesek kezGre kerMltek2 Tbb 'int elGg
doku'entu' 'aradt %enn a**oz! *ogy az Endlsung trtGnetGt el le*essen beszGlniT az
>i7*'annIer ide&Gn a legtbb a nMrnbergi erekbl Gs az uterekbl 'r rGg kzis'ert 5olt2
$ trtGnetet bizonytand! sz'os eskM alatt 5agy eskM nGlkMl tett 5allo's llt rendelkezGsre!
leginkbb korbbi erek tanQitl Gs 5dlott&aitl! gyakran olyan sze'Glyektl! akik 'r ne'
Gltek2 8=indezt el%ogadtk bizonytGkanyagkGnt! 7sakQgy! 'int bizonyos 'GrtGkben a
'ende'ondkon alaul 5allo'sokat is! ugyanis a tr5Gny .K2 7ikkelyGnek 'eg%elelen L
a'ely az >i7*'ann elleni er ala&ul szolglt L a brsg Sa bizonytsi el&rs szablyaitl
eltGr*etS! a'ennyiben Saz eltGrGs indokai kellkGen 'egalaozottnak bizonyulnakS2<
KiegGsztGskGen &tt 'Gg e**ez .0 olyan tanQ kMl%ldn! nG'et! olasz Gs osztrk brsgok
eltt tett 5allo'sa! akik ne' &*ettek el Jeruzsle'be! 'ert a %lla'MgyGsz elre &elezte!
*ogy Sa zsid nG ellen elk5etett b(nk 'iatt szndGkban ll ket brsg elG lltaniS2
=indez ki%e&ezett 8Gs so*a %el ne' oldott< ellent'ondsban llt az els MlGsen ltala
el'ondottakkal) SS *a a 5Gdele'nek olyan sze'Glyek llnak rendelkezGsGre! akik tanQkGnt
*a&landk lennGnek ide el&nni! ne' llok az Qt&ukba2 +e' %ogok akadlyokat e'elni2S 8$
szabad elt5ozs biztostsnak 'egtagadst nyil5n a kor'ny *atrozta el! 'i5el a
Sn7ikat Gs 7inkosaikat bMntet tr5GnyS ala&n a 5de'elGs ne' ktelez2< +os! igen
5alszn(tlennek t(nt! *ogy a tizen*at Qr br'elyike is akr'ilyen %eltGtelekkel 6zraelbe
&&&n L *eten kzMlMk brtnben Mltek L! ezGrt ez usztn te7*nikai L br nagy &elentsGg( L
rGszletkGrdGs 5olt2 >z azt az izraeli lltst 7%olta! 'ely szerint egy izraeli tr5GnyszGk
elssorban te7*nikailag Sa legalkal'asabb az Endlsung 5Ggre*a&ti5al sze'beni el&rsok
le%olytatsraS! 'i5el 6zraelben a doku'entu'ok Gs tanQk Sbr'ely 's orszgnl nagyobb
sz'banS llnak rendelkezGsre2 8>z az llts 'indenkGen igen kGtsGges! *iszen az izraeli
Jd 4se' intGzetet 5iszonylag kGsn alatottk! Gs se''ikGen se' 'Ql&a %elMl a tbbi
nagy ar7*5u'ot2< $z azonban *a'arosan kiderMlt! *ogy 6zrael 5olt az egyetlen orszg a
9ldn! a*ol a 5Gdele' tanQit ne' *allgat*attk ki! s a 5Gdele' a 5d egyes tanQit!
ne5ezetesen azokat! akik korbban 's erekben eskM *atly5al br nyilatkozatokat tettek!
ne' 5et*ette al keresztkGrdGseknek2 >z annl is nagyobb sQllyal esett a latba! 'i5el Sa
5dlott 'aga a sa&t 5Gdel'Gre %el*asznl*at doku'entu'ok beszerzGsGreS 5alban kGtelen
5olt2 8Pr2 Ser5atius a 5d .K## doku'entu'5al sze'ben ..#Iet 'utatott be! 'elyek kzMl
'integy tu7atnyit szerzett be sa&t 'aga! s radsul ezeket is &a5arGszt 3oliako5 Gs @eitlinger
kny5eibl sze'ezgette ki! >i7*'ann 'aga .H %el&egyzGst kGsztett! az sszes tbbi ltala
be'utatott doku'entu'ot az lla'MgyGsz! 5ala'int az izraeli rendrsGg ltal sszegy(&ttt
anyag t'kelegGbl 5logatta ki2 $z Mgy5Gd nyil5n5alan a gazdag e'ber asztaln 'aradt
'orzskbl tllkozott2< $ 5Gdele'nek 5alban ne' 5olt 'eg Sse' az elegend ide&e! se' a
szMksGges eszkzeS! *ogy a 5dlottat 'eg%elelen kG5isel*esse! neki ne' lltak
rendelkezGsre Sa 5ilg sszes ar7*5u'ai Gs a kor'ny *atal'i eszkzeiS2 :gyanezzel a
sze're*nyssal 'r a nMrnbergi erekben is Gltek! a*ol a 5d Gs a 5Gdele' egyenltlen
*elyzete 'Gg nyil5n5albb 5olt2 $ 5Gdele' +Mrnbergben Gs Jeruzsle'ben egyarnt attl
szen5edett! *ogy ne' rendelkezett kGzett 'unkatrsak seregG5el! akik a doku'entu'ok
*atal'as t'egGt tnGz*ettGk 5olna! kikeres5e azokat! a'elyek adott esetben a 5Gdele' &a5t
szolgl*attk 5olna2 =Gg 'a! 7sakne' *Qsz G55el a *borQ utn se' is'erMnk sokkal tbbet
a n7i rezsi' iszonyQ aktarengetegGbl azoknl! a'elyeket a bMntetel&rsok 7Gl&aira
5logattak ki Gs *oztak nyil5nossgra2
$ 5Gdele' ilyen esetekben %ennll el5i *trnyait senki se' is'er*ette &obban dr2
Ser5atiusnl! aki 'r +Mrnbergben is Mgy5GdkGnt lGett %el2 >z 7sak 'Gg GrdekesebbG teszi a
'r n'agban is elGggG Grdekes kGrdGst! *ogy 'iGrt is a&nlotta %el a szolglatait2 Sa&t
lltsa szerint sz'ra ez Stisztn Mzleti 7ausaS 8si7Y< 5olt! Sne' 's! 'int a'ikor kollGgi'
egy bMntetMgyet el5llalnak! *ogy Gnzt keressenekS2 Fsak*ogy nMrnbergi taasztalatai
ala&n tudnia kellett! *ogy az izraeli kor'ny ltal ki%izetett sszeg L sa&t &a5aslata ala&n
"#### dollr L ne5etsGgesen ala7sony 5olt! 'Gg *a *ozz5esszMk azt a .K### 'rkt is! a'it
>i7*'ann 7sald&a kMldtt Cinzbl2 Szinte a er els na&tl kezd5e anaszkodott a
5ratlanul 'agas kltsGgeire! s nyltan 'eg5allotta! re'Gli! el tud&a 'a&d adni >i7*'ann
S'e'or&aitS! a'it a brtnben a S&5end gener7ikS okulsra szndGkozott rni2
>ltekint5e az Mgy%elG5el %olytatott ilyes%a&ta Mzlet %oglalkozsetikai oldaltl! re'Gnyeiben
7salatkoznia kellett2 $z izraeli kor'nyzat 'indent le%oglalt! a'it >i7*'ann a brtnben
arra 5etett2 8> arokat &elenleg a +e'zeti Ce5Gltrban trol&k2< $ %el&egyzGseket! 'elyek
a eine emoiren 7'et 5iselik! a sa&tnak so*a ne' 'utattk be! no*a azokat Hausner
bizonytGkanyagkGnt kezelte! Ser5atius edig a %ellebbezGsi el&rs sorn 'int SQ&
tGnyanyagotS L a'i ter'Gszetesen ne' 5olt igaz L rezentlta2
$'i a 5dlott sa&t llsont&t illeti! a brsg az izraeli rendrtisztnek tett rGszletes
5allo'sra t'aszkod*atott! a'elyet az a sz'talan kGzrsos &egyzet egGsztett ki! a'it a
tizenegy *naig tart 5izsglati %ogsg ide&Gn nyQ&tott be2 > nyilatkozatok nkGntessGgGt
so*a senki ne' 5onta kGtsGgbe! a legtbb ne' is 5onatkozott elzetesen %eltett kGrdGsre2
>i7*'annt .0## doku'entu''al sze'bestettGk! 'elyek kzMl! 'int kiderMlt! nG*nyat 'r
is'ertT Sassen 'utatta 'eg neki az $rgentnban kGsztett inter&Q&a sorn! a'it Hausner
lla'MgyGsz nG'i &oggal S%rbnakS ne5ezett2 $ %eldolgozsuk*oz ko'olyan azonban 7sak
Jeruzsle'ben ltott *ozz! s a'ikor a tanQk e'el5GnyGre szltottk! kiderMlt! ne'
o7sGkolta az ide&GtT 'egtanulta! 'ikGnt kell a doku'entu'okkal bnni! no*a errl a
rendrsGgi ki*allgats ide&Gn 'Gg %ogal'a se' 5oltT 'indenesetre lGnyegesen &obban
kiis'erte 'agt az anyagban! 'int az Mgy5Gd&e2 $ 5GgGn >i7*'ann brsg eltt tett
tanQ5allo'sa bizonyult az egGsz el&rs leg%ontosabb bizonytGknak2 $ 5Gdele' &Qnius "#I
n! a `[. MlGsen szltotta a tanQk e'el5GnyGre! Gs 'a&dne' szMnet nGlkMl! .1 MlGsen keresztMl
kGrdezte ki! egGszen &Qlius HIig2 :gyanezen a naon! a JJ2 MlGsen kezdte 'eg a ki*allgatst az
lla'MgyGsz! a'ely to5bbi .H MlGsen t! &Qlius "#Iig tartott2 Kzben trtGnt nG*ny kz&tGk2
>i7*'ann egyszer azzal %enyegetztt! *ogy a 'oszk5ai kirakaterek stlusban Sbeis'er
'a&d 'indentS! 's alkalo''al gy anaszkodott) SVgy Grze'! addig sMtgetnek itt enge'!
a'g a e7senye kGsz ne' lesz2S Altalban azonban nyugodt 'aradt! Gs *a alkal'ankGnt
azzal %enyegetztt! *ogy tbb kGrdGsre ne' 5laszol! azt ne' gondolta ko'olyan2 HalG5i
brnak azt 'ondta) S=Gg rMlk is! *ogy a keresztkGrdGsek ilyen sokig tartottak2 Cegalbb
'eg5olt a le*etsGge'! *ogy a tizent G5en t r' rakdott igazsgtalansgot az igazsgtl
el5lassza'2S $zzal bMszkGlkedett! *ogy 5olt az alanya Sa 5ala*a is is'ert leg*osszabb
ki*allgatsnakS2 $z Mgy5Gd r5id t5izsglatt L a'ely ne' 5ett igGnybe egy tel&es MlGst se'
L k5eten kezdtGk 'eg a brk a ki*allgatst! akik rke kGt Gs %Gl MlGs alatt tbbet szedtek ki
belle! 'int a'it a 5d .H MlGs alatt a %elsznre tudott *ozni2
>i7*'ann &Qnius "#2 Gs &Qlius "12 kztt llt a tanQk e'el5GnyGn! *ar'in7*ro' Gs %Gl
MlGsen t2 =a&dne' kGtszer ennyi! az sszesen .".Ibl *at5ankGt MlGsen t *allgattk 'eg a
5d szz tanQ&t! akik orszgrl orszgra az Endlsung szrny(sGgeit idGztGk %el2
TanQ5allo'suk rilis "1Itl &Qnius ."Iig tartottT a kzbees idt doku'entu'ok
be'utats5al tltttGk ki! a'elyeket nagyrGszt a %lla'MgyGsz ol5asott %el! *ogy brsgi
&egyzkny5be 5egyGk ket! 'a&d naonta a sa&t rendelkezGsGre bo7stottk2 Ke5Gs
ki5Gteltl eltekint5e 5ala'ennyi tanQ izraeli olgr 5olt! akiket &elentkezk szzaibl
5logattak ki2 8KzMlMk kilen75enen a sz szoros Grtel'Gben 5ett tQlGlk 5oltak! akik a
*borQt ilyenIolyan 'don a n7ik ltal 'egszllt terMleteken 5GszeltGk t2< =ennyi5el
okosabb lett 5olna e nyo'st ne'7sak rGszben! *ane' tel&es egGszGben elkerMlni L 5GgMl is a
le*etsGges tanQk kzMl! akiket iuentin @eynolds e'lt a inister of "eathGben! a kGt izraeli
Q&sgr ltal sszegy(&ttt anyagon alaul! ./0#Iban 'eg&elent kny5Gben! egyetlenegyet
se' szltottak a tanQk e'el5GnyGre L! Gs olyan e'bereket keresni! akik ne' nkGnt
&elentkeztekY $kkor 'egk'Gltek 5olna bennMnket Gldul az $tlantiI7en 'indkGt art&n a
KIBetnyik L kon7entr7istborIlak L nG5en is'ert r 'eg&elenGsGtl! akinek $us7*,itzIrl
szl '(5ei bordGly*zakkal! *o'oszeZulisokkal Gs egyGb S*u'an interest storiesSIzal
%oglalkoznak2 KezdGskGnt! 'int egy t'eggy(lGsen! %el5ett ne5Gt kezdte el 'agyarzni2 >z
ne' ' ri lnG5! 'ondta2 S$ddig kell e ne5et *ordano'! a'g a 5ilg 5Ggre r ne' Gbred!
*ogy egy nGet keresztre %esztettek W222X a'ikG az egGsz e'berisGg %elesz'Glt! 'idn
egyetlen e'bert %esztettek keresztre2S :tna az asztrolgiba tett kis kirndulssal %olytatta)
S$z a 7sillag! a'ely a sorsunkat GQgy be%olysol&a! 'int az aus7*,itzi *a'u7sillag!
kon&unk7iban ll a bolygnkkal! besugrozza bolygnkat2S $'ikor aztn a Ster'Gszet %eletti
ter'Gszet%eletti *atalo'nlS kttt ki! a'ely Seddig t Gletben tartottaS! Gs kis szMnetet tartott!
*ogy le5egt 5egyen! 'r Hausner Qr sz'ra is 5ilgoss 5lt! ez gy ne' 'e*et to5bb2
6gen k'Gletesen Gs ud5ariasan %Glbeszaktotta) SSzabadna! ersze 7sak az Dn engedGlyG5el!
nG*ny kGrdGst %ltenne'US >kkor az elnkl br is elGrkezettnek ltta a er7et) SPinur Qr!
,/rem, ,/rem, *allgasson Hausner Qrra! Gs %igyel&en r'2S >rre a %Glbeszaktott tanQ!
nyil5n5alan 'GlysGgesen 'egsGrt5e! el&ult! gy a to5bbi kGrdGsek %lslegessG 5ltak2
+os! ez ter'Gszetesen az a ki5Gtel 5olt! a'ely 7sak 'egerstette! *ogy a tbbi tanQ
ltalban 'egbz*at 5olt! 'indez ne' &elenti azt! *ogy 'indannyiuknak te*etsGgMk lett
5olna az ese'Gnyek egyszer( rekonstrulsra! arrl a ritka kGessGgrl ne' is beszGl5e! a'i
a .0! st "# G55el korbban trtGntek! 5ala'int az idkzben ol5asottak! *allottak Gs
elkGzeltek elkMlntGsG*ez szMksGges2 > roblG'kat ne' le*etett 'egoldani! de az
MgyGszsGg 'GrsGkelni se' rblta a 'aga ro'inens tanQk irnti ki%e&ezett elszeretetG5el!
akik taasztalataikat le*etleg 'r kny5ekben 'egrtk! s 'ost StanQstottkS! a'i
nyo'tatsban 'r 'eg&elent! 5agy elis'GteltGk! a'it a nyil5nossg eltt 'r sz'talanszor
eladtak2 $ kronolgiai sorrend*ez 5al! *a'arosan %eladott ragaszkods &egyGben nyol7
nG'etorszgi tanQ nyitotta 'eg a sort! akik 'indannyian igen trgyilagosak 5oltak! de ne'
tartoztak a StQlGlkS kzGT olyan egykori 'agas rangQ zsid tiszt5iselk! akik +G'etorszgot
a *borQ kitrGse eltt 'ind el*agytk! s 'ost az izraeli kzGletben &tszottak %ontos szereet2
_ket t rgai! 'a&d egyetlen ausztriai tanQ k5et te2 $ 5dl az 5allo's*oz %(zte az
idkzben el*unyt dr2 C,en*erz igen GrtGkes! a *borQ alatt! illet5e kz5etlenMl a *borQ
be%e&ezGse utn rt besz'olit2 9ran7iaorszg! Hollandia! Pnia! +or5Ggia! CuZe'burg!
Olaszorszg! Grgorszg Gs Szo5&etIOroszorszg kG5iseletGben egyIegy! Jugoszl5ia
kG5iseletGben kett! @o'nia Gs Szlo5kia kG5iseletGben *ro'I*ro'! =agyarorszg
kG5iseletGben edig tizen*ro' tanQ &elent 'eg2 $ tanQk dnt tbbsGge azonban!
t5en*ro' e'ber! Cengyelorszgbl Gs Cit5nibl szr'azott! olyan orszgokbl!
a'elyekGrt ne' >i7*'ann 5olt a %elels! a*ol *atal'i &ogost5nyai a null5al 5oltak
egyenlek2 8Belgiu' Gs Bulgria 5olt az a kGt orszg! a'elyekrl egyetlen tanQ5allo'st se'
5ettek %el2< =indannyian S*ttGrtanQkS 5oltak! GQgy 'int az a tizen*at %Gr%i Gs n! akik a
brsg eltt $us7*,itzrl 8tz<! Treblinkrl 8nGgy<! Kul'*o%rl 8F*em'no< Gs =a&danekrl
5allottak2 =skGnt llt a *elyzet T*eresienstadttal! a birodalo' terMletGn lG5 Sregek
gett&5alS! a*ol >i7*'ann tGnyleg nagy *atalo''al rendelkezettT T*eresienstadt MgyGben
nGgy tanQ tett 5allo'st! a bergenIbelseni 7seretbor MgyGben edig egy2
$ tanQk %el5onulsnak 5GgGn Sa tanQk &oga! *ogy ne az Mgyrl beszGl&enekS! a'int azt a
J)d v)</m a bulletin&Gben ssze%oglalan &elle'ezte! igen nagy 'GrtGkben Gr5GnyesMlt! gy
Hausner Qrnak a H;2 MlGsen a tr5GnyszGk*ez intGzett kGrGse! *ogy Sa kGet tel&essG te*esseS!
uszta %or'alits 5olt2 Candau br! aki K# MlGssel korbban oly intenz5en tiltakozott a
SkG%estGsS ellen! nyo'ban beleegyezett az utols tanQ ki*allgatsba! aki egykor a Bsid
Brigdnak! a alesztinai zsidknak a *borQ ide&Gn a brit *adseregbe tagolt *ar7i
szer5ezetGnek 5olt tag&a2 A*ron HotGrIJis& Qr! 'ost Mgy5Gd 6zraelben! a 'aga ide&Gben az
illeglis alesztinai be5ndorlst intGz szer5ezet! az $li&a BGt eurai zsid tQlGlk
%elkutatst koordinl 'egbzott&akGnt te5Gkenykedett2 $ zsid tQlGlk szGtszrdtak a
'integy nyol7'illi! egGsz >urbl szr'az 7displaced persons7 kztt! szGtszrdtak
egy ideIoda sodrd e'bert'egben! a'elyet a sz5etsGgesek a le*et leggyorsabban
reatrilni igyekeztek2 9ennllt a 5eszGly! *ogy a zsidkat is 5issza5iszik korbbi *az&ukba2
HotGrIJis& Qr elbeszGlte! 'ikGnt kszntttGk t Gs trsait! a'ikor a S*ar7ol zsid ne'zetS
kG5iselikGnt 'utatkoztak be! s e 'a&dne' *allra G*ezett e'berek 5eszGlyes atibl 5al
%elrzs*oz S elegend 5olt a P5idI7sillagot tint5al egy leedre ra&zolni s %elersteni egy
sr(nyGlreS2 >l'esGlte! a'int nG*nyan S*aza5ndoroltak a tborokblS! 7sak *ogy kGsbb
egy 'sik tborba tGr&enek 5isszaT az Sott*onS ugyanis esetleg egy lengyel 5roska 5olt!
'elynek 0### zsid lakosbl tizent 'aradt Gletben! s a*ol a *azatGrGskor a tQlGlk kzMl a
lengyelek nGgyet 'eggyilkoltak2 4GgMl el'ondta! Gs a tbbiek 'ikGnt rbltk a
sz5etsGgesek reatrilsra irnyul %radozsait 'egelzni! s gyakran bizony tQl kGsn
Grkeztek) ST*eresienstadtban ;"### tQlGl 'aradt! a'ikor nG*ny *Gttel kGsbb odaGrtMnk!
'r 7sak nGgyezret talltunkT krMlbelMl "J### *aza'ent! 5agy Gen 5isszakMldtGk ket2 $
nGgyezerbl! akit 'Gg ott talltunk L ter'Gszetesen senki se' tGrt 5issza eredeti *az&ba!
nekik 'eg'utat*attuk a *elyes utat2S 4agyis az akkori 3alesztinba! a *a'arosan 'egszMlet
6zrael lla'ba 5ezet utat2 > 5allo's sokkal inkbb 7ionista roagandakGnt *angzott! 'int
eltte br'ely 'sik! radsul a tGnyeket %Glre5ezeten adta 5issza) a t*eresienstadti gett
eredeti %oglyai kzMl az utols aus7*,itzi transzort utn! ./11 no5e'berGben 'r 7sak
'integy tzezren 'aradtak Gletben! ./1K %ebrur&ban &tt 'Gg 0IJ### e'ber! a 5egyes
*zassgok zsid tag&ai! akiket olyan idszakban szlltottak ide! a'ikor a szllts
+G'etorszgban 'r 'a&dne' tel&esen sszeo'lott2 =indenki 's L krMlbelMl .K### e'ber
L ./1K rilisban Grkezett! nyitott szenesko7sikon 5agy Gen gyalog2 $ tbort ekkorra 'r a
4rskereszt 5ette t2 $z Q&onnan Grkezk aus7*,itzi tQlGlk 5oltak! akiket ott dolgoztattak!
'a&d a da7*aui Gs bu7*en,aldi tbor %elsz'ols*oz irnytottak! tbbsGgGben lengyel Gs
'agyar zsidk2 $'ikor az oroszok a tbort '&us /IGn %elszabadtottk! sz'os 7se* zsid!
aki T*eresienstadt rGgi grd&*oz tartozott! azonnal 5isszatGrt rGgi ott*onba L 5GgMl is a
sa&t orszgukban 5oltak2 $'ikor az oroszok 'egszMntettGk a tborban uralkod &r5nyok
'iatt korbban be5ezetett karantGnt! a legtbben nyil5n sa&t akaratukbl SreatriltakS! a
'aradGk edig! akiket a alesztinaiak 5GgMl is 'Gg ott talltak! 5alszn(leg olyan
e'berekbl llt! akik a legkMlnbzbb okok 'iatt L betegsGg! tel&es el*agyatottsg! %iatalok!
akiknek 7sald&t tel&esen kiirtottk L ne' 5oltak Sreatril*atkS2 S 'Ggis! a tanQ ala5eten
az igazsgot 'ondta) azok! akik a gettkat Gs a tborokat tQlGltGk! Gs Gl5e kikerMltek az
abszolQt alGltsg Gs el*agyatottsg L 'int*a az egGsz 5ilg egyetlen serd lenne! a*ol k
'indenki zsk'nya L rG'l'bl! 7sak egyet k5ntak) olyan orszgba kerMlni! a*ol so*a
tbbG ne' kell ne' zsidkat ltniuk2 SzMksGgMk 5olt a 3alesztinban Gl zsid nG
kMldtteire! *ogy 'egtud&k! 'ikGnt le*et leglisan 5agy illeglisan el&utniuk oda! s ott trt
karokkal 5r&k 'a&d ket! de 'eggyzGsMk*z ne' kellett roaganda2
>z 5olt azon ke5Gs alkal'ak egyike! a'ikor elGgedettek le*ettMnk azzal! *ogy Candau
elnkl brkGnt a %lla'MgyGsszel 55ott *ar7ban a r5idebbet *Qzta2 Br 5olt 'Gg egy
ilyen alkalo'! 'Gg 'ieltt a *ar7 igazn elkezddtt 5olna2 Hausner Qr els *ttGrtanQ&a
ugyanis ne' Qgy nGzett ki! 'int*a 'aga &elentkezett 5olna! *ogy itt 'eg&elen*essen2 Dreg
%Gr%i 5olt! a *agyo'nyos zsid %e&%ed5el! trGkeny! ritks sz *a&&al! s %elt(nen egyenes
tartssal2 Bizonyos Grtele'ben S*resS ne5et 5iselt! s Grt*et 5olt! *ogy a 5dl a SkGGtS 'iGrt
5ele k5n&a kezdeni2 Bindel Grynszan 5olt ! annak a bizonyos Hers7*el Grynszannak az
a&a! aki ./;J2 no5e'ber HIGn! .H G5es korban a rizsi nG'et k5etsGgre 'ent! s ott leltte
a k5etsGg *ar'adik titkrt! a %iatal >rnst 5o' @at* k5etsGgi tan7sost2 >z a 'erGnylet
5ltotta ki +G'etorszgban Gs $usztriban a ogro'okat! az Qgyne5ezett Nristallnachtot, a'i
5alban az Endlsung el&tGknak tekint*et! 'Gg *a elkGszMletei*ez >i7*'annInak se''i
kze se' 5olt2 Grynszan tettGnek 'ot5u'ait tkGletesen so*ase' tisztztk! s bty&a! akit a
5d ugyan7sak 'egidGzett tanQkGnt! %igyele're 'Glt 5issza%ogottsggal nyilatkozott az
Mgyben2 $ brsg azt %eltGtelezte! *ogy a 'erGnylet bosszQbl trtGnt! 'ert ./;J oktberGnek
utols na&aiban .H### lengyel zsidt! kztMk a Grynszan 7saldot kiutastottk
+G'etorszgbl! s a lengyel *atrra szlltottk2 >z a 'agyarzat azonban %lttGbb
5alszn(tlen2 $ szi7*oata Hers7*el Grynszan L aki kGtelen 5olt iskolit be%e&ezni L 'r
G5ek ta 3rizsban Gs BrMsszelben 7sa5argott! s 'indkGt 5rosbl ki is utastottk2
9ran7iaorszgi erGben Mgy5Gd&e *o'oszeZulis ka7solatokra *i5atkozott! de ezeket se'
sikerMlt tisztzni2 9ran7iaorszg 'egszllsa utn Grynszant kiadtk +G'etorszgnak! a*ol
5iszont so*a ne' lltottk brsg elG2 8Alltlag tQlGlte a *borQt L a'i &elle'z Gld&a
lenne S$us7*,itz aradoZonnakS) azok a zsidk! akik b(n7selek'Gnyeket k5ettek el!
Gletben 'aradtak2< 4o' @at* bosszQ ldozatakGnt ki5ltkG alkal'atlan 7Glont 5olt L
nyltan n7iellenes 'agatartsa Gs a zsidk irnt Grzett szi'ti&a 'iatt a Gestao
'eg%igyelGse alatt llt! *o'oszeZualitsnak trtGnetGt is 5alszn(leg a Gestao krelta2
Grynszan! tn tudtn k5Ml! a GestaoIMgynkk &tGkszerekGnt 7selekedett 3rizsban! akik
esetleg kGt legyet akartak Mtni egy 7sasra L MrMgyet szolgltatni a nG'etorszgi
ogro'ok*oz! 5ala'int elintGzni a n7i rezsi' egyik ellen%elGt L! anGlkMl *ogy tisztban
lettek 5olna a55al) a kett egyMtt ne' '(kdik2 4agyis ne' le*et 5o' @at*ot a zsid %iQ5al
'egenged*etetlen 5iszonyt %enntart *o'oszeZuliskGnt 'egbGlyegezni! egyszers'ind a
Sne'zetkzi zsidsgS 'rtr&akGnt Gs ldozatakGnt belltani2
+os! akr'int is trtGnt! az tGny! *ogy a lengyel kor'ny ./;J szGn rendeletet *ozott!
'ely szerint oktber "/Itl 'inden +G'etorszgban Gl lengyel zsid el5eszti az
lla'olgrsgtT 5alszn(leg tudtak a nG'et kor'nynak e zsidk Cengyelorszgba
tolon7olsra irnyul szndGkairl! s 'eg akartk azt akadlyozni2 Hogy az olyan e'berek!
'int Bindel Grynszan Qr! e rendelet lGtezGsGrl egyltaln tudtakIe! igen7sak kGtsGges2
Huszont esztends %iatale'berkGnt! ./..Iben Grkezett +G'etorszgba! Gs Hanno5erben
nyitott Glel'iszerMzletet2 $z idk %olya'n nyol7 gyer'eke szMletett2 $'ikor ./;JIban a
katasztr%a utolGrte! "H G5e Glt +G'etorszgban! s 'int annyi *ozz *asonl e'ber! se'
trdtt a ar&ai5al Gs a *onosts5al2 S 'ost itt llt tanQkGnt! elbeszGlte trtGnetGt!
gondosan 5laszol5a az lla'MgyGsz kGrdGseireT 5ilgosan Gs *atrozottan beszGlt! ne'
7i%rzta! egy %lsleges szt se' 'ondott) S./;J2 oktber "HIGn! 7sMtrtkn este nyol7 ra
t&ban egy rendr lltott be *ozznk! s azt 'ondta! 'en&Mnk 5ele a ..Ies rszobra2 $zt
'ondta) ]+e'sokra *aza&*etnek! elGg! *a a ar&aikat *ozzk 'agukkal2^S
Grynszan a 7sald&5al! %elesGgG5el! egyik %i5al Gs lny5al 'ent az rszobra2 $'int
'egGrkeztek! ltta Sa sok e'bert! 5olt! aki Mlt! 5olt! aki llt2 $z e'berek srtak! Wa rendrkX
M5ltttek) ]Ott r&a alY r&a alY r&a alY^ W222X $l kellett rno'! 'indenki alrta2 Fsak
egy5alaki ne' rta al! azt *isze' Gerson Silbernek *5tk! "1 rn keresztMl kellett a
sarokban llnia! 'ozdulnia se' 5olt szabad2 :tna a kon7erttere'be 5ezettek bennMnket! a
Ceine art&ra! a*ol 'r az egGsz 5rosbl rengeteg e'ber gy(lt ssze! 'integy *atszzan
le*ettMnk W222X 3Gntek estig 'aradtunk ott! krMlbelMl *uszonnGgy rt! igen! Gntek estig2 W222X
>zutn rendrautkba! rabszllt autkba Mltettek 'inket! Gs a lyaud5arra szlltottak2 $z
ut7k %eketGllettek a t'egtl! az e'berek M5ltttek) LRsid+,, ta,arod0ato, 3alesztinbaY^
W222X 4onattal +eubents7*enbe! a lengyel *atrra 5ittek bennMnket2 Szo'baton reggel *atra
GrtMnk oda2 $z sszes elkGzel*et *elyrl! Ci7sGbl! Klnbl! PMsseldor%bl! >ssenbl!
Biele%eldbl! BrG'bl Grkeztek a 5onatok2 Dsszesen 'integy ."### e'ber gy(l*etett ssze2
W222X Sbbt 5olt! oktber "/2 W222X $'ikor a *atrra GrtMnk! 'eg'otoztak 'indenkit! nin7sIe
5alakinGl eldug5a nG'i Gnz2 $kinGl tbb 'int tz 'rka 5olt! annak a tbbit le kellett adnia2
Rgy szlt a nG'et tr5Gny! tz 'rknl tbbet ne' 5olt szabad +G'etorszgbl ki5inni2 $
nG'etek azt 'ondtk) ]+e' *oztatok tbbet! a'ikor &ttetek! ne' is szabad tbbet
ki5innetek2^S
=a&dne' kGt kilo'Gtert gyalog kellett 'enniMk a lengyel *atrig! a nG'etek ugyanis t
akartk 7se'Gszni ket a lengyel terMletre2 S$z SSIlegGnyek korb77sal *a&tottak bennMnket!
s akik ne' &ttek! azokat 'egkorb7soltk! %olyt a 5Gr az Qton2 KitGtGk kezMnkbl a
brnd&einket! a legbrutlisabb 'don bntak 5elMnk! ekkor ltta' elszr a nG'etek 5ad
brutalitst2 g5ltttek rnk) ]9uts! %utsY^ >nge' is 'egMtttek! beleeste' egy rokba2 $
%ia' segtett %el! Gs gy szlt *ozz') ]9uss! aa! gyorsan! kMlnben 'eglnekY^ $'int
'egGrkeztMnk a lengyel *atrra! az Qgyne5ezett zld*atrra W222X a nk 'entek elszr t2 $
lengyelek se''irl se' tudtak2 Oda*5tak egy lengyel tbornokot nG*ny tiszttel! 'egnGztGk
a ar&ainkat! s lttk! *ogy lengyel lla'olgrok 5agyunk! 'i5el kMlnleges
igazol5nyaink 5oltak2 Beengedtek *t bennMnket2 >gy krMlbelMl *atezer lelket sz'll
%aluba 5ittek! *olott 'i 'agunk tizenkGtezren 5oltunk2 Bu*ogott az es! sokan el&ultak L
'indenMtt regeket Gs nket lttunk2 Sokat szen5edtMnk! ne' 5olt enni5al! s 'i 7sMtrtk ta
'r egy %alatot se' ettMnk W222XS
>gy katonai tborba 5ittGk ket! s ott Sistllkban *elyeztek el! 'sutt ne' 5olt *ely W222X
$zt *isze'! ez 5olt a 'sodik naunk WCengyelorszgbanX2 +e'! az els na! 3oznanbl &tt
egy te*eraut kenyGrrel! s ez 5asrna 5olt2 :tna le5elet rta' 9ran7iaorszgba W222X a
%ia'nak) ] KGrlek! ne r& tbbG +G'etorszgba2 =ost Bents7*enben WBbdszyoX 5agyunk2^S
$ trtGnet elbeszGlGse ne' tart*atott to5bb tz er7nGl! s a'ikor 5Gget Grt L *uszon*Gt G5
ke5esebb 'int *uszonnGgy ra alatt leza&lott Grtel'etlen 'egse''istGse L! azt gondolta az
e'ber) 'indenkinek! 'indenkinek &r a 'aga na&a a brsg eltt2 Ostoba egy gondolat 5olt2
$ k5etkez! 5Ggtelen MlGsek sorn derMlt ki! 'ily ne*Gz egy trtGnetet elbeszGlni! *ogy L
legalbbis a 5alsgot talakt kltGszet terMletGn k5Ml L a lGlek tisztasga! a sz5 Gs a
szelle' 5isszatMkrzGs nGlkMli! re%lektlatlan rtatlansga szMksGgeltetik *ozz! s ez 7sak az
igazaknak adatik 'eg2 >gy se' 5olt se' eltte! se' utna! aki az ids %Gr%i 'egingat*atatlan!
egyszer( szintesGgG5el 5eteked*etett 5olna2
Senki se' llt*at&a! *ogy Grynszan 5allo'sa 5ala'i%Gle Sdr'ai 7sQ7sontS lett 5olna2
6lyes'i nG*ny *Gttel kGsbb! tel&esen 5ratlanul k5etkezett be! Gen a'ikor Candau
is'Gtelten kGtsGgbeesetten igyekezett az el&rst a nor'lis errendtarts kontroll&a al
*elyezni2 $ tanQk e'el5GnyGn $bba Ko5ner! Sklt Gs rS llt! aki ne' annyira 5allo'st
tett! 'int inkbb beszGdet tartott a ubliku'nak! az olyan sznok &rtassg5al! aki ne'
szereti! *a a *allgatsga %Glbeszakt&a2 $z elnk kGrte! *ogy r5id legyen! a'i t
nyil5n5alan egyltaln ne' za5artaT Hausner Qrral edig! aki tanQ&t 5Gdel'Gbe 5ette!
kzlte! Sne' anaszkod*at a brsg oldalrl a tMrele' *inyraS! a'i t ter'Gszetesen
szintGn ke5GssG za5arta2 > %eszMlt lGgkrben 'erMlt %el $nton S7*'idt ne5e! aki e kznsGg
sz'ra ne' 5olt is'eretlen! 'i5el a J)d v)</m *Gber bulletin&Gben nG*ny G55el azeltt
kzltGk a nG'et Ne*r'a7*t egykori r'esterGnek #9eldwebel' trtGnetGt! s ezt a'erikai
&iddis %olyiratok is t5ettGk2 $nton S7*'idt egy olyan &rr aran7snoka 5olt
Cengyelorszgban! a'elyik az egysGgeiktl elszakadt! szGtszrdott nG'et katonkat
gy(&ttte ssze2 >zen tGnykedGse sorn tallkozott a zsid %ldalatti 'ozgalo' tag&ai5al!
tbbek kztt Ko5ner Qrral! a 'ozgalo' &eles tag&5al2 S7*'idt a zsid artiznokat *a'is
arokkal Gs Ne*r'a7*tI&r'(5ekkel segtette ki2 S %kGnt Sne' %ogadott el Grte GnztS2 $
ka7solat t *naig! ./1. oktberGtl ./1" 'r7iusig tartott2 >kkor $nton S7*'idtet
letartztattk Gs ki5GgeztGk2 8$ trtGnetet a tanQ a 5dl sztnzGsGre 'esGlte el! azutn *ogy
Ko5ner ki&elentette) az >i7*'ann ne5et elszr S7*'idttl *allotta! 'ikor az a
Ne*r'a7*tban kering azon *resztelGsekrl 'esGlt neki! 'elyek szerint >i7*'ann az! Saki
'indezeket a dolgokat szer5eziS2<
+e' 'ost kerMlt elszr szba olyan segtsGg! a'elyik k5Mlrl! a ne' zsid 5ilg %ell
Grkezett2 HalG5i br ugyanolyan rendszeressGggel tette %l a kGrdGst) SKatak a zsidk
5ala'i%Gle segtsGgetUS! 'int a 5dl a'a bizonyos 'sikat) S=iGrt ne' lzadtatok %elUS $
5laszok egy'stl nagy'GrtGkben kMlnbztek! s tele 5oltak ellent'ondsokkal L S$z egGsz
lakossg ellenMnk 5oltS! a keresztGny 7saldok ltal bQ&tatott zsidkat Segy kezMnkn
'egsz'll*attuk 5olna! tt! esetleg *atotS az sszesen .;###Ibl L! de a *elyzet
Cengyelorszgban 'egle 'don nagy&banIegGszGben &obb 5olt! 'int br'ely 's keletI
eurai orszgban2 8$'int 'r e'ltettMk! Bulgribl ne' &ttek tanQk2< >gy zsid! aki
lengyel %elesGgG5el 6zraelben Gl! arrl tanQskodott! *ogy 'ostani %elesGge t 'agt Gs 'Gg
tizenkGt 'sik zsidt bQ&tatott az egGsz *borQ alattT egy 'siknak 'Gg a *borQ eltti
idkbl 5olt egy keresztGny bart&a! aki*ez a tborbl elszktt! s a bart&a segtett is ra&taT t
kGsbb zsidknak nyQ&tott segtsGg 'iatt agyonlttGk2 >gy 'sik tanQ lltsa szerint a
lengyel %ldalatti 'ozgalo' sok zsidt ltott el %egy5errel! zsid gyerekek ezreit *elyeztGk el
lengyel 7saldoknl! gy 'ent5e 'eg ket2 $ segtsGgnyQ&ts szrny(sGges 5eszedel'ekkel
&rt) el'esGltGk egy lengyel 7sald trtGnetGt! a'elyet a legbrutlisabb 'don r'agostul
kiirtottak! 'ert egy *atG5es zsid kislnyt rkbe %ogadtak2 Pe elszr Gs utol&ra Ko5ner
5allo'sban esett sz egy nG'et segtsGgGnek trtGnetGrl! *iszen a 'sik Mgy! a'elynek
szerel&e nG'et 5olt! 7sak egy doku'entu'ban nyert e'ltGst2 >gy Ne*r'a7*tItiszt
bizonyos rendrsGgi rendeletek szabotls5al indirekt 'don nyQ&tott segtsGgetT neki ne'
esett bntdsa! de az Mgyet elGggG sQlyosnak tartottk a**oz! *ogy 'Gg a Hi''ler Gs
Bor'ann kzti le5elezGsben is sz essGk rla2
$zalatt a nG*ny er7 alatt! a'g Ko5ner a nG'et r'ester segGlynyQ&tsnak trtGnetGt
'esGlte! 7send ereszkedett a trgyaltere'reT olyb t(nt! 'int*a a kznsGg sontn 'don
Qgy *atrozott 5olna! *ogy a nG'a 7send szoksos kGt er7Gt $nton S7*'idt e'lGkGnek
tiszteletGre ldozza2 S ez alatt a kGt er7 alatt! a'ely %GnysugrkGnt ragyogta be a s(r(!
t*atol*atatlan *o'lyt! egyetlen tiszta! 'eg7%ol*atatlan Gs kGtsGgbe5on*atatlan gondolat
kr5onalai 'utatkoztak) 'ennyire 's lenne 'a 'inden e trgyaltere'ben! 6zraelben!
+G'etorszgban! egGsz >urban s taln a 5ilg sszes orszgban! *a tbb ilyen trtGnetet
le*etne el'esGlni2
Ter'Gszetesen sz'os 'agyarzata 5an! *ogy az adott idszak 'iGrt is 5olt oly rettenten
szegGny a legegyszer(bb e'beri gesztusokban! ezeket tbbszr eladtk! s sz'talanszor el is
is'GteltGk 'r2 > 'agyarzatok lGnyegGt a +G'etorszgban 'eg&elent ke5Gs! szub&ekt5
'don szinte *borQs 5isszae'lGkezGs egyikGnek sza5ai5al szeretnG' 5isszaadni2 3eter
Ba''! egy nG'et katonaor5os! aki az orosz %ronton szolglt! a "ie unsichtbare 9lagge
8./K"< 7'( '(5Gben a sze5asztooli zsidk 'eggyilkolst r&a le2 $ S'sokS L a'int az SS
gyilkos ko''andit ne5ezi! 'egkMlnbztet5e ket a kznsGges katonktl! akiknek
tisztessGgGt di7sGri a kny5ben L sszetereltGk Gs az egykori G3:Ibrtn egy kMln
traktusba zrtk a zsidkat! a'i szo'szGdos 5olt a tiszti szllssal! Ba'' sa&t egysGgGnek
k5rtGly5al2 6nnen egy elgzostIautba kellett beszllniuk! a'elyben nG*ny er7 alatt
'eg*altak2 $ 5ezet ki5itte a *olttesteket a 5rosbl! Gs a *ullkat a tank7sadkba doblta2
STudtuk2 +e' tettMnk se''it2 =indenkit! aki igazn tiltakozott 5agy a gyilkos ko''and
ellen %ellGett 5olna! *uszonnGgy rn belMl letartztattk! Gs eltMntettGk 5olna2 Szzadunk
totalitrius lla'szerkezeteinek agya%Qrtsg*oz tartozik! *ogy a rendszere ellen%eleiknek
ne' ad&a 'eg a 'eggyzdGsMk 'iatt elszen5edend dr'ai 'rtr*all le*etsGgGt2 >zt
taln kzMlMnk nG*nyan 5llaltk 5olna2 $ totalitrius lla' azonban nG'a anoni'itsban
tMnteti el ellen%eleit2 Bizonyos! *ogy 'indenki! aki inkbb a *allt 5lasztotta 5olna! 'intse'
*ogy 7sendben elt(r&e a b(nket! *asztalan ldozta 5olna GletGt2 +e' azt akaro' 'ondani!
*ogy az ldozat 'orlisan *asztalan lett 5olna2 Fsak annyit 'ondok! gyakorlatilag lett 5olna
*asztalan2 >gyikMnk 'eggyzdGse se' gykerezett olyan 'Glyen! *ogy a gyakorlatilag
*asztalan *allt egy 'agasabb 'orl ne5Gben kGes legyen 5llalni2S =indez tel&esen igaz! s
*ozz%(zni is 7sak azt le*et! a'it a szerz 'r ne' &egyez 'eg) az a %a&ta StisztessGgS!
a'elybl a S'agasabb 'orlis Grtele'S ki5eszett! Mres2
$nton S7*'idt r'ester trtGnete azonban ne' a uszta tisztessGg MressGgGt tette
nyil5n5al5! *ane' a %enti Gr5elGs 5Ggzetes tG5edGsGt! a'ely els illantsra oly
re'GnytelenMl el%ogad*atnak tetszett2 6gaz ugyan! *ogy a totalitrius uralo' igyekszik
'inden 7selekedetre! &ra s rosszra egyarnt a %eledGs %tylt bortani2 Pe a'int a n7ik ./1"
&Qniusban kezdd lzas ksGrletei a 'Gszrls nyo'ainak eltMntetGsGre L kre'atriu'ok!
nylt rkokban trtGn elGgetGs! robbanszerek Gs lngszrk! 5ala'int 7sontrl gGek
segtsGgG5el L *iba5alnak bizonyultak! ugyanQgy *iba5al 5olt az a %radozsuk is! *ogy
ellen%eleiket SnG'a anoni'itsbanS tMntessGk el2 Olyan 'Glyre ne' le*et sMllyedni! *ogy
'inden nyo' elt(n*essen! se''i e'beri ne' ilyen tkGletesT egyszer(en tQl sok e'ber Gl a
9ldn! *ogy a %eledGs 5Ggleges le*essen2 >gy5alaki 'indig Gletben 'arad! *ogy
el'esGl*esse a trtGnetet2 >zGrt ne' le*et so*a se''i Sgyakorlatilag *asztalanS! legalbbis
*osszQ t5on ne'2 +G'etorszg sz'ra 'a a legnagyobb gyakorlati *aszonnal &rna! s
ne'7sak a kMl%ld eltti resztzse 'iatt! *ane' bels egyensQlynak 5isszaszerzGse
GrdekGben is! *a tbb ilyen el'esGlni 5al trtGnet lenne2 $z ilyen trtGnetek tanulsga
ugyanis igen egyszer(! 'indenki 'egGrt*eti2 3olitikai Mzenete Qgy *angzik! *ogy a terror
krMl'Gnyei kztt ugyan a legtbb e'ber beilleszkedik! de n/h)nyan a*/rt m/gsem.
:gyanilyen az a tanulsg! a'elyet az Endlsungban Grintett orszgok esetGben le5on*at)
'indez 5alban a legtbb orszgban S'egtrtGn*etettS! de a*/rt m/gsem trt/nt meg
minden8tt. >'berkGnt edig szintGn nin7s tbbre szMksGgMnk! s ennyi kell a**oz is! *ogy a
bolyg olyan *ely 'arad&on! a'ely alkal'as arra! *ogy e'berek Gl&enek ra&ta2
=V.
Ctlet7 5elle<<ezs s kivgzs
>i7*'ann a *borQ utols *na&ait Berlinben tlttte! t(kn Mlt! tenni5al&a ne' akadt! 'Gg
az @SH$ tbbi iroda5ezet&G5el se' Grintkezett! akik 'indenna ugyanabban az GMletben
Gtkeztek! a*ol az irod&a is 5olt! ' egyszer se' kGrdeztGk 'eg tle! akarIe 7satlakozni
*ozz&uk2 $ 5Gdel'i %elszerelGsek rendben tarts5al %oglalta el 'agt! *ogy kGszen ll&on a
S5Ggs *ar7raS BerlinGrt! Gs egyetlen *i5atalos %eladata az 5olt! *ogy alkalo'adtn ltogatst
tegyen T*eresienstadtban! a*ol a 4rskereszt kMldtteit ksGrte krbe2 +ekik nttte ki lelkGt
Hi''ler zsidkra 5onatkoz Q&! S*u'nus irny5onalaS 'iatt! s kzlte 5elMk eltkGltsGgGt
is! *ogy Slegkzelebb az angol 'odellS szerint %og&k a kon7entr7is tborokat lGtre*ozni2
>kkoriban! ./1K rilisban tallkozott utol&ra >i7*'ann Hi''lerrel! aki utastotta! *ogy
5logasson ki Gs *elyezzen el osztrk szllodkban S'integy szzIkGtszz ro'inens
t*eresienstadti zsidtS! akiket a kGsbbiekben Hi''ler StQszkGntS *asznl*at %el az
>isen*o,errel %olytatott trgyalsok sorn2 Vgy t(nik! >i7*'ann 'Gg 7sak ne' is se&tette a
5llalkozs abszurditst2 SBQ5al a sz5e'ben! 'ert 5Gdel'i berendezGsei'et! a'elyeket oly
szGen elkGsztette'! Q&ra 7serben kellett *agyno' Wsi7YXS L r&a! ' T*eresienstadtba 'r
ne' Grkezett 'eg! 'i5el az utakat 'r 'indenMtt az elrenyo'ul orosz 7saatok
ellenriztGk2 >*elyett az ausztriai $ltI$usseGben kttt ki! a*ol Kaltenbrunner lelt 'enedGket2
Kaltenbrunnert ne' GrdekeltGk Hi''ler Sro'inens zsidiS! Gs 'egbzta >i7*'annt! *ogy
szer5ezzen 'eg egy ko''andt az $lokban 55and artizn*borQ 7Gl&bl2 >i7*'ann a
le*et legnagyobb lelkesedGssel reaglt) SV&ra 5ala'i Grde'eset le*etett tenni! olyan %eladatot
kata'! a'it Gl5ezte'YS A'de 'ire sszeszedett Qgy szz! tbbGIke5GsbG alkal'atlan
e'bert! akik &rGszt 'Gg uskt se' lttak! Gs sikerMlt szert tennie egy arzenlnyi szedettI
5edett! el*agyott %egy5erre! GrtesMlt Hi''ler utols aran7srl) STilos tMzet nyitni az
angolokra Gs a'erikaiakraYcc >z 5olt a 5Gg2 HazakMldte e'bereit! s 'egbz*at &ogi
tan7sad&ra! Huns7*e kor'nytan7sosra egy bankkat Gs aranyGr'Gket tartal'az kis
szelen7Gt bzott) S=ert! 'ondta' 'aga'nak! a %elsbb olgri szolglatbl 5an! korrekt
'don bnik 'a&d a Gnzsszeggel! %el %og&a &egyezni a kltsGgeit! 'i5el 'Gg 'indig azt
*itte'! *ogy egyszer 'Gg el kell sz'olno' 5ele2S
> sza5akkal kellett >i7*'annInak be%e&eznie rgtnztt Gletra&zt a rendrsGgi
ki*allgatson! a'ely alig nG*ny naig tartott! s a 'agnszalagrl gGelt ;K01 oldalbl 7sak
;.KIt tett ki2 Szeretett 5olna to5bb 'esGlni! s nyil5n el'ondta a rendrsGgen a trtGnet
to5bbi rGszGt is! ' a brsgi *atsgok L kMlnbz okok 'iatt L Qgy dntttek! *ogy a
*borQ be%e&ezGse utni idszakrl ne' 5esznek %el tanQ5allo'sokat2 =indazonltal a
+Mrnbergben tett tanQ5allo'sok ala&n kiegGszt*et&Mk a trtGnetet! s a'i 'Gg %ontosabb! a
5olt izraeli lla'i kzalkal'azott! =se 3earl'an sokat 5itatott indiszkrG7i&a nyo'n2
3earl'an Qr nGgy *Gttel a er kezdete eltt Condonban &elentette 'eg a 4he Japture of Adolf
Eichmann 7'( kny5Gt! a'ely a er elkGsztGsG5el 'egbzott rendrsGgi osztly! a Bureau
#0 anyagaira GMlt2 83earl'an 5erzi&a szerint a kny5et S'agnsze'GlykGntS rta! 'i5el
>i7*'ann elrablsa eltt *ro' *Gttel 5issza5onult a kor'nyzati 'unkbl! a'i ne' igazn
'eggyz! *iszen az izraeli rendrsGgnek bizonyra 'r *naokkal 3earl'an nyugd&azsa
eltt tudo'sa 5olt a kzelg >i7*'ann elleni ak7irl2< $ kny5 nG'i za5art keltett
6zraelben! s ne'7sak azGrt! 'ert a kny5ben id eltt na5ilgra kerMltek %ontos in%or'7ik
a 5d ter*el adataibl! 5agy a'iGrt azt lltotta! *ogy a brsgi *atsgok 'r eldntttGk!
ne' %ognak *itelt adni >i7*'ann tanQ5allo'snak! *ane' azGrt is! 'ert ter'Gszetesen
alig*a lttak sz5esen nyo'tatott %or'ban 'egbz*at besz'olt >i7*'ann Buenos $iresIi
elrablsrl2
3earl'an sztori&a &5al ke5GsbG izgal'as! 'int az a sz'talan *resztelGs! 'ely a korbbi
trtGnetek ala&ul szolglt2 >i7*'ann se' a KzelI! se' a T5olIKeleten ne' &rt so*a! ne'
llt ka7solatban arab orszgokkal! so*a ne' tGrt 5issza $rgentnbl +G'etorszgba! 'Gg
7sak 'sik latinIa'erikai orszgban se' &rt! s ne' &tszott szereet a *borQ utni n7i
te5GkenysGgben 5agy szer5ezetekben se'2 $ *borQ utols illanatban 'Gg egy ksGrletet
tett! *ogy tallkozzGk Kaltenbrunerrel! aki ez id t&t $ltI$usseGben aszinsszal 7sata
agyon az idt! ' korbbi %nke ne' k5nta %ogadni t! 'ond5n) S>i7*'ann sz'ra 'r
nin7s esGlyS2 8Kaltenbrunner sa&t esGlyei se' 5oltak tQl &kT +Mrnbergben %elakasztottk2<
+e' sokkal kGsbb a'erikai katonk el%ogtk >i7*'annt! Gs az SS tag&ai sz'ra lGtestett
tborba 5ittGk! a*ol sz'os ki*allgats ellenGre se' sikerMlt kiderteni 5aldi
sze'Glyazonossgt! no*a %ogolytrsai kzMl tbben is is'ertGk2 >l5igyzatosan 5iselkedett!
'Gg a 7sald&nak se' rt! *agyta! *ogy *all*rGt kltsGkT ' %elesGge azon ksGrlete! *ogy
*alotti igazolst szerezzen! kudar7ot 5allott! 'iutn kiderMlt! *ogy %Gr&e *allnak egyetlen
Ssze'tanQ&aS a n sgora2 Fsald&a Gnz nGlkMl 'aradt! a linzi >i7*'ann %a'lia t'ogatta a
%elesGgGt Gs a *ro' gyer'ekGt is2
./1K no5e'berGben kezddtek 'eg a *borQs %b(nsk erei +Mrnbergben! Gs
>i7*'ann ne5e knos rendszeressGggel %elI%elbukkant2 Nisli7eny ./10 &anur&ban &elent 'eg
a 5d tanQ&akGnt! Gs ter*el tanQ5allo'st tett >i7*'ann ellen! aki ennek nyo'n Qgy dnttt!
*ogy &obb lesz! *a elt(nik2 Trsai segtsGgG5el 'egszktt! s Ha'burgtl 'integy t5en
'Gr%ldre dGlre! a CMneburger Heide *angs usztin *Qzdott 'eg! a*ol egyik
%ogolytrsnak test5Gre %oglalkoztatta t %a5gkGnt2 +Ggy G5ig 'aradt ott Otto Heninger
nG5en! s 5alszn(leg *allra unta 'agt2 $z OP>SS$ %edne5(! SSI5eternok ltal
lGtre*ozott titkos szer5ezettel ./K# ele&Gn sikerMlt %el5ennie a ka7solatot! s 'Gg ugyanazon
G5 '&usban $usztrin keresztMl Olaszorszgba 7se'GsztGk! a*ol egy %eren7es bart! aki
tkGletesen tisztban 5olt kilGtG5el! @i7*ard Kle'ent nG5re killtott 'enekMltQtle5Gllel ltta
el! Gs Buenos $iresbe kMldte2 JQlius kzeGn Grkezett 'eg! Gs 'inden ne*GzsGg nGlkMl
'unka5llalsi engedGlyt kaott @i7ardo Kle'ent nG5en! aki az iratok szerint katolikus!
ntlen! *ontalan! Gs *ar'in7*Gt G5es L 5agyis a 5alsgosnl *Gt G55el %iatalabb2
+o*a 'Gg 'indig el5igyzatosan 5iselkedett! 'ost sa&t kez(leg rt le5elet %elesGgGnek!
a'elyben tudatta! *ogy Sgyer'ekeinek nagybty&aS Gletben 5an2 =inden%Gle rosszul %izetett
alkal'i 'unkt 5llaltT 5olt kereskedel'i Mgynk! 'osodai alkal'azott! Gs 'unks egy
nyQl%ar'on2 ./K" nyarn %elesGge Gs gyer'ekei 7satlakoztak *ozz2 8>i7*'annInG BMri7*ben!
annak ellenGre! *ogy akkor $usztriban Glt! sa&t ne5Gre nG'et Qtle5elet kaott egy bizonyos
>i7*'ann el5lt %elesGgekGnt2 Drk re&tGly 'arad! *ogy ez 'ikGnt trtGn*etett! radsul az
ltala kitlttt %olya'od5ny elt(nt a zMri7*i nG'et konzultusrl2< 9elesGgGnek $rgentnba
GrkezGse utn &utott >i7*'ann els lland 'unka*elyG*ez Buenos $ires kMl5rosban! a
suarezi =er7edesIBenzI'(5eknGl! elbb 'int szerel! kGsbb 'int '(5ezet2 +egyedik %ia
szMletGse utn lltlag Kle'ent nG5en Q&bl ssze*zasodott a %elesGgG5el2 >z azonban
'Ggse' 5alszn(! 'i5el a gyer'eket @i7ardo 9ran7is7o Kle'ent Eichmann 8a 9ran7is7o nG5
'inden bizonnyal az olasz bart irnti *l&t &elezte< nG5en anyakny5eztGk! a'i 'ellesleg
annak a sz'os utalsnak az egyike 5olt! a'elyet >i7*'ann az G5ek sorn a kilGtGt illeten
egyre gyakrabban ele&tett2 $z 5iszont igaznak ltszik! *ogy gyer'ekeinek azt 'ondta! $dol%
>i7*'ann bty&a! a gyerekek edig elGg brgyQak le*ettek! *a el*ittGk! *iszen Cinzben &l
is'ertGk nagyszMleiket Gs sszes nagybty&ukatT legalbb a legnagyobb %inak! aki kilen7G5es
5olt! a'ikor utol&ra ltta az Gdesa&t! *Gt G5 'Ql5a $rgentnban 'eg kellett 5olna is'ernie
t2 =i tbb! ne' 5ltoztattk 'eg >i7*'ann %elesGgGnek argentin sze'Glyi igazol5nyt!
a'elyben a S4eronika Ciebl de >i7*'annS nG5 ol5as*atT Gs ./K/Iben! a'ikor >i7*'ann
'osto*aany&a! s egy G55el kGsbb! a'ikor az Gdesa&a 'eg*alt! a linzi Q&sg&elentGsben
>i7*'annInG ne5e a gyszol 7saldtagok kztt szereelt! ellent'ond5a 'inden 5lsrl Gs
Q&ra*zasodsrl szl *resztelGsnek2 >i7*'ann elrablsa eltt r *naal! ./0# ele&Gn
%e&ezte be egy egyszer( tGgla*z GtGsGt idsebb %iai5al Buenos $ires egyik szegGnyes
kMl5rosban! a*ol se' elektro'os ra'! se' 5z5ezetGk ne' 5olt L itt teleedett le
7sald&5al2 +agyon szegGnyek le*ettek! Gs >i7*'ann bizonyra si5r Gletet Glt! a'elyben
'Gg gyer'ekei se' nyQ&t*attak 5igaszt! 'int*ogy se''i GrdekldGsMk se' 5olt! Gs
Sszelle'i! 'ond&uk gy! kGessGgMk %e&lesztGse abszolQt ne' Grdekelte ketS2
>i7*'ann sz'ra az egyetlen 5igaszt a nGes n7i kolnia tag&ai5al %olytatott!
5Ggtelenbe nyQl beszGlgetGsek &elentettGk! a'elyek sorn kGszsGgesen %eltrta kilGtGt2 >z
5ezetett 5GgMl az ./KKIben kGsztett inter&Q*oz! a'elyet Nille' S2 Sassen *olland Q&sgr
kGsztett2 Sassen korbban a Na%%enISS tag&a 5olt! *olland lla'olgrsgt a *borQ alatt
nG'et Qtle5Glre 5ltotta! 'a&d 'int *borQs b(nst in absentia *allra tGltGk Belgiu'ban2
>i7*'ann az inter&Q eltt ter&engs &egyzeteket lltott ssze! 'a&d ezek ala&n Sassen
*ang%el5Gtelt kGsztett! a'it aztn 'egle*etsen 'egszGt5e &egyzett leT 'indezt 7satoltk a
er bizonytGkanyag*oz! a tula&donkGeni SassenI&elentGst azonban ne'2 Sassen 5erzi&a
elszr r5idtett %or'ban! ./0# &Qliusban! a "er <tern 7'( kGes 'agazinban &elent 'eg!
azutn a ;ife kzlte 7ikksorozatban no5e'ber Gs de7e'ber %olya'n2 Sassen azonban!
nyil5n5alan >i7*'ann beleegyezGsG5el! 'r nGgy G55el korbban %ela&nlotta a sztorit a
4imeG;ife Buenos $iresIi tudst&nak! Gs *a igaz is! *ogy >i7*'ann ne5Gt ne' rultk el! az
anyag tartal'a se''i kGtsGget ne' *agy*atott az in%or'7i eredeti %orrsa %ell2 $ lGnyeg
az! *ogy >i7*'ann tbbszr is er%esztGst tett a nG5telensGgbl 5al kitrGsre! gy elGg
kMlns! *ogy az izraeli titkosszolglatnak tbb G5be telt L s 7sak ./K/ augusztusban sikerMlt
L kidertenie! *ogy >i7*'ann $rgentnban Gl! @i7ardo Kle'ent nG5en2 6zrael so*a ne' rulta
el az in%or'7i %orrst! Gs 'a 'r 5agy %Gltu7atnyian llt&k 'agukrl! *ogy k talltk
'eg >i7*'annt! ugyanakkor S&l GrtesMlt eurai krkbenS Qgy tart&k! *ogy az in%or'7i
az orosz *rszerzGstl szr'azik2 $kr*ogyan is 5olt! a re&tGly ne' az! *ogyan leltek r
>i7*'annra! *ane' az! *ogy 'ikGen 5olt le*etsGges! *ogy ne' %edeztGk %el korbban L
%eltG5e ersze! *ogy az izraeliek 5alban G5eken keresztMl %olytattk a kutatst! a'i a tGnyek
tMkrGben 5itat*atnak t(nik2
=indenesetre kGtsGg se' %Gr*etett a**oz! *ogy kik raboltk el >i7*'annt2 BenIGurion
'r a kezdet kezdetGn 7%olta a S'agnIbosszQrlS kering 'ende'ondkat! ./0#2 '&us ";I
n 'aga &elentette be a to'bol5a Mnnel Knesszet eltt! *ogy Saz izraeli titkosszolglat
'egtalltaS >i7*'annt2 BenIGurion nyilatkozatt 'ege'ltette dr2 Ser5atius is! aki
%rad*atatlanul! ' sikertelenMl igyekezett tanQkGnt ki*allgatni 'ind a KerMleti Brsg! 'ind
a 9ellebb5iteli Brsg eltt F5i To*rt! az >i7*'annt szllt >lI$lIgG els ilt&t! Gs Jd
Si'onit! az argentin lGgitrsasg egyik tiszt5isel&Gt2 $ leg%bb lla'MgyGsz 5iszont azt
'ondta! *ogy a 'iniszterelnk Sne' lltott tbbet! 'int *ogy a titkosszolglat megtal)lta
>i7*'anntS! Gs ne' azt! *ogy a kor'ny Mgynkei raboltk el2 $'i azt illeti! 5al&ban Gen
%ordt5a trtGnt) a titkosszolglat e'berei ne' 'egtalltk! *ane' 7sak begy(&tttGk
>i7*'annt! 'iutn egyIkGt elzetes rb5al igazoltk GrtesMlGseik ontossgt2 S 'Gg ezt
se' 7sinltk tQl szakszer(en! >i7*'ann ugyanis ontosan tudta! *ogy %igyelik) S=ondta'
Dnnek! *ogy *naokkal korbban! azt *isze'! a'ikor kGrdeztGk! *ogy tudo'Ie! *ogy r'
talltak! *ogy egyre szorosabbra *Qzzk a *urkot krMltte'! W%elelte'X Gs ontos
'agyarzatot tudta' adni Wez a rendrsGgi ki*allgatsnak arra a rGszGre 5onatkozik! 'ely ne'
5olt *ozz%Gr*et a sa&t sz'ra2X W222X 'sodszor edig tudo'so'ra &utott! *ogy egy
ko''and bizonyos %okig nla'! a kzele'ben Grdekldtt a szo'szGdsgban telek5srls!
5ala'int egy 5arrgGgyr teletGse MgyGben L a'i tel&esen le*etetlennek t(nt a sz'o'ra!
'i5el itt se' ra'! se' 5z nin7sen s akkor llatotta' 'eg! *ogy 'inden bizonnyal GszakI
a'erikai zsidkrl 5an sz L nyel5Mk ala&n 'indenkGen2 S lt&k! itt ki5l le*etsGge'
lett 5olna Q&%ent al'erMlni! a'i kGzen%ek5 is lett 5olna2 Pe ne' tette'! szoks szerint
te5Gkenykedte' to5bb! *agyta'! *add Gr&enek utol a dolgok2 3arok Gs ka7solatok rG5Gn
Gldul 'inden ne*GzsGg nGlkMl tallta' 5olna 'unkt $rgentnban 5ala'ely lla'i 5agy
%Gllla'i intGz'Gnyben2 Pe ne' akarta'2S
$ Jeruzsle'ben %eltrt bizonytGkoknl &5al tbb utalt arra! *ogy >i7*'ann kGsz 5olt
6zraelben brsg elG llni2 $ 5Gdele'nek ter'Gszetesen *angsQlyoznia kellett! *ogy a
5dlottat 'Ggis7sak elraboltk! Gs Sa ne'zetkzi &oggal ellentGtes az! a*ogyan 6zraelbe
5ittGkS! *iszen ezzel 'egkGrd&elez*ette a brsg &ogt az MgyGszi el&rsra! Gs br se' a 5d!
se' a brk ne' erstettGk 'eg! *ogy az e'berrabls Slla'i aktusS 5olt! ne' is tagadtk
azt2 ?r5elGsMk szerint a ne'zetkzi &og 'egsGrtGse 7sak $rgentna Gs 6zrael lla'ait Grintette!
s ne' a 5dlott &ogait! a &ogsGrtGst edig a kGt kor'ny ./0#2 augusztus .;Ii kzs
nyilatkozata SrendezteS! te*t Saz argentin lla' ala5et &ogainak izraeli lla'olgrok ltal
trtGnt 'egsGrtGsGbl ered in7idens 'egoldottnak tekintendS2 $ brsg Qgy *atrozott!
*ogy ne' 5eszi %igyele'be! *ogy az izraeliek a kor'ny Mgynkei! 5agy netaln
'agnsze'Glyek 5oltak2 4iszont se' a 5Gdele'! se' a brsg ne' tett e'ltGst arrl! *ogy
$rgentna ne' 'ondott 5olna le oly szolglatkGszen &ogairl abban az esetben! *a >i7*'ann
argentin lla'olgr lett 5olna2 Alne5et *asznlt! s gy ne' tart*atott igGnyt lla'i
5Gdele're! legalbbis 'int @i7ardo Kle'ent ne' 8szMletett ./.;2 '&us ";In! a dGlItiroli
Bolzanban! a*ogyan argentin sze'Glyi igazol5nya lltotta< L annak ellenGre se'! *ogy
SnG'et lla'olgrnakS 5allotta 'agt2 +e' %olya'odott a kGtsGges 'enekMltsttusGrt se'!
a'i ne' is segtett 5olna ra&ta! *iszen $rgentna alrta azt a ne'zetkzi egyez'Gnyt! 'ely
szerint az a sze'Gly! aki e'berisGg elleni b(ntettet k5etett el! Sne' tekint*et olitikai
b(nsnekS! no*a sz'os is'ert n7i *borQs b(ns 'enedGket lelt az orszgban2 =indez
ersze ne' tette >i7*'annt *ontalann! &ogilag ne' is %osztotta 'eg a nG'et
lla'olgrsgtl! de ki5l MrMgyet szolgltatott +yugatI+G'etorszgnak! *ogy ne
gyakorol&a a kMl%ldn tartzkod olgrait 'egillet szoksos 5Gdel'et2 =s sz5al
kizrlag >i7*'ann de facto *ontalansga tette le*et5G a &eruzsle'i brsg sz'ra! *ogy
tr5Gnyt Ml&n %ltte! da7ra a are'Gszt &ogi Gr5elGsnek! a'ely oly sok re7edensre
*i5atkozott! *ogy az e'bernek 5GgMl az a benyo'sa t'adt! *ogy a letartztats
legszok5nyosabb 'd&a az e'berrabls2 Ha ne' is 5olt &ogsz! >i7*'ann ezzel bizonyra
tisztban 5olt! *iszen sa&t lya%utsnak taasztalataibl tudta! *ogy a *ontalan e'berekkel
tetszGs szerint le*et bnniT a zsidkat elbb 'eg kellett %osztani lla'olgrsguktl! *ogy
aztn 'egse''ist*etek legyenek2 A' ne' llt 'd&ban! *ogy ilyen %ino' rnyalatokon
t(nd&Gk! 'ert *a %ik7i 5olt is! *ogy nkGntesen &tt 6zraelbe a tr5Gny elG! az 5iszont igaz!
*ogy ke5esebb ne*GzsGget t'asztott! 'int arra brki is sz'tott2 4al&ban se''ilyen
ne*GzsGget ne' t'asztott2
./0#2 '&us ..IGn! dGlutn 0 ra ;# er7kor! a'ikor szoksa szerint >i7*'ann 'unkbl
&5et leszllt az autbuszrl! *ro' e'ber le%ogta! Gs egy er7en belMl egy kzelben 5rakoz
gGko7siba tuszkolta! a'ely aztn Buenos $ires egy t5oli kMl5rosban lG5 elzetesen
kibGrelt *zba szlltotta2 +e' alkal'aztak se' kbtszert! se' kteleket! se' bilin7set! Gs
>i7*'ann azonnal r&tt! *ogy ro%i 'unkt 5Ggeztek! *iszen se''ilyen %lsleges erszakra
ne' kerMlt sorT ne' esett bntdsa2 $'ikor 'egkGrdeztGk a ne5Gt! nyo'ban 5laszolt) 7Qch
bin Adolf Eichmann7, Gs 'egle 'don azt is *ozztette) STudo'! *ogy izraeliek kezGben
5agyok2S 8KGsbb el'ondta! *ogy 5ala'elyik Q&sgban 'r ol5asott BenIGurionnak az
%elkutatst Gs el%ogst elrendel utastsrl2< +yol7 naon keresztMl egy gy*oz 5olt
ktz5e! a'g az ket 6zraelbe szllt >lI$lIreMl&ratra 5rakoztak! Gs ez 5olt az egyetlen!
a'i ellen az egGsz el&rs %olya'n anaszt e'elt2 9ogsgnak 'sodik na&n %elszltottk!
ad&a rsba! *ogy ne' e'el ki%ogst az ellen! *ogy 6zraelben brsg elG llt&k2 $ nyilatkozat
ter'Gszetesen 'r kGszen llt! tle 7sak azt 5rtk! *ogy 'sol&a le2 =indenki 'egleetGsGre
azonban ragaszkodott *ozz! *ogy sa&t 'aga r&a 'eg a sz5eget! a'i*ez L a'int az albbi
sorokbl is ol5as*at L 5alszn(leg %el*asznlta az elkGsztett 5ltozat els 'ondatait) S?n!
alulrott $dol% >i7*'ann szabad akarato'bl kinyil5nto'! *ogy 'iutn 5aldi
sze'Glyazonossgo' is'erttG lett! belto'! *ogy i''r nin7s Grtel'e ki5onno' 'aga' az
igazsgszolgltats all2 Kinyil5nto'! *ogy kGsz 5agyok 6zraelbe 'enni! Gs ott illetGkes
brsg elG llni2 Tisztban 5agyok azzal! Gs tudo'sul 5esze'! *ogy &ogo' 5an Mgy5Gd*ez!
W%elte*eten eddig tart a 'solatX Gs 'eg %ogo' ksGrelni! *ogy +G'etorszgban %olytatott
nyil5nos te5GkenysGge' G5einek tGnyeit 'inden szGtGs nGlkMl ler&a'! *ogy a 5ilg igaz
kGet ka&on ezekrl2 >zt a nyilatkozatot szabad akarato'bl! Gs ne' gGretek %e&Gben 5agy
%Glele'bl tette'2 4Ggre szeretnGk 'egbGkGlni 'aga''al2 =i5el ne' e'lGksze' 'inden
rGszletre! Gs a &elek szerint a tGnyeket is sszeke5ere'! doku'entu'ok Gs tanQ5allo'sok
rendelkezGse're bo7stst kGre' segtsGgMl az igazsg keresGsGGrt tett er%esztGse'*ez2S
$lrs) S$dol% >i7*'ann! Buenos $ires! ./0#2 '&us2S 8$ doku'entu' kGtsGgtelenMl *iteles!
azonban 5ala'i kMlnset %igyel*etMnk 'eg) *inyzik az alrs dtu'nak na&a2 $ *iny azt
a gyanQt kelti! *ogy a le5Gl ne' $rgentnban! *ane' Jeruzsle'ben kelt! a*o5 >i7*'ann
'&us ""IGn Grkezett2 $ trgyals sze'ont&bl alig 5olt &elentsGge a le5Glnek L az
MgyGszsGg anGlkMl 7satolta a bizonytanyag*oz! *ogy kMlnsebb %ontossgot tula&dontott
5olna neki L! ' annl %ontosabb 5olt az argentin kor'ny rGszGre 'egkMldtt *i5atalos
'agyarz &egyzGk sze'ont&bl! a'ely*ez annak rend&e Gs 'd&a szerint 'ellGkeltGk2
Ser5atius rkGrdezett ugyan a trgyalson a le5Glre! de ne' e'ltette a dtu' %ur7sasgt! Gs
>i7*'ann 'aga se' igen utal*atott r! *iszen sa&t &ogsza sugal'az kGrdGsGre L br
nG'ileg 5onakod5a L 'egerstette! *ogy a nyilatkozatot kGnyszer *atsa alatt tette! a'ikor
gy*oz 5olt ktz5e Buenos $ires kMl5rosban2 $z MgyGsz! aki tbbet tud*atott! ezen a
onton ne' tett %el keresztkGrdGseketT bizonyra annl &obb! 'inGl ke5esebb *angzik el a
trgyban2< >i7*'ann %elesGge az argentin rendrsGgen &elentette %Gr&e elt(nGsGt! ' ne' rulta
el 5aldi ne5Gt! gy ne' kerMlt sor ellenrzGsre a lyaud5arokon! %utakon! a reMltereken
Gs gy to5bb2 $z izraelieknek szeren7sG&Mk 5olt! ugyanis ne' tudtk 5olna ki7se'Gszni
>i7*'annt az orszgbl tz naal az el%ogsa utn! *a a rendrsGget 'eg%elel 'don
riaszt&k2
>i7*'ann kGt okkal 'agyarzta! *ogy 'iGrt '(kdtt egyMtt oly kGszsGgesen a brsgi
*atsgokkal2 8=Gg az >i7*'annt egyszer(en *azugnak tart brk is elis'ertGk! *ogy nin7s
5laszuk a kGrdGsre) S=iGrt 5allott a 5dlott Cess %%elMgyelnek tbb olyan inkri'inlt
rGszletrl! a'elyeket nyil5n5alan 7sak a 5allo'sa igazolt! kMlnsen keletIeurai Qt&ait
illeten! a*ol sa&t 'aga taasztalta az atro7itsokatUS< =Gg $rgentnban! G5ekkel az
el%ogsa eltt azt rta! *ogy %raszt&a a nG5telensGg! a'i bizonyra annl %rasztbb le*etett!
'inGl tbbet ol5asott 'agrl2 $ 'sodik! 6zraelben adott 'agyarzata &5al dr'aibb) SVgy
's%Gl G55el korbban Wte*t ./K/ ta5asznX azt *allotta' egy is'ers'tl! aki Gen
5isszatGrt +G'etorszgbl! *ogy a nG'et %iatalsg nG'ely rGtegGn bizonyos b(ntudat
uralkodott el W222X Gs a b(nko'leZus tGnye olyan 'Gr%ldk 5olt a sz'o'ra! 'int! tesze'
azt! az els e'bert *ordoz (r*a& leszllsa a Holdon2 Bels Glete'nek W222X lGnyegi ont&a
5olt ez! a'ely krMl sz'talan gondolato' kristlyosodott ki2 >nnek is'erete 'iatt is
5etette' el! *ogy elbQ&&ak! 5agy 's 'don 'entse' 'aga'! a'ikor 'eg kellett
llatano'! *ogy bizonyos %okig bekertettek a *rszerzk 5agy a nyo'ozk! 5agy a
nyo'oz ko''and2 W222X el5etette'! 'ert! 'ondta' 'aga'nak! 'ost ne' szabad tbbG
elt(nn'! Gsedig kMlnsen 'ert a nG'et %iatalsg b(ntudatrl %olytatott beszGlgetGsek
annyira 'Gly benyo'st gyakoroltak r'2 >z is az egyik oka annak! *ogy ittlGte'nek egGszen
rgtn a kezdetGn rsbeli nyilatkozatot tette'! a'elyekben Wsi7YX leszgezte'! *ogy a
legnagyobb b(n*dGs aktust 'utat5a kGsz 5agyok nyil5nosan %elakasztatni 'aga'2 >z az
akars szinte akars rGsze'rl! 'ert gy Gn is teszek 5ala'it azGrt! *ogy el5egye' a nG'et
%iatalsgnak a b(ntudatt2
$ 'aga' rGszGrl 'indent 'eg akarta' tenni! *ogy knnytsek a nG'et %iatalsg lelkGn!
'ert az n'agban bizony se''it ne' te*et a trtGntekrl 5agy atyik tetteirl az utols
*borQ sornS L a'elyet GensGggel egy 's konteZtusban 'Gg 'indig Sa +G'et
Birodalo'ra kGnyszertett *borQnakS ne5ezett2 gres %e7segGs ez! ter'Gszetesen2 =i
akadlyozta 'eg abban! *ogy szabad akaratbl 5isszatGr&en +G'etorszgba! Gs %elad&a
'agtU $'ikor nekiszegeztGk a kGrdGst! Qgy 5laszolt! *ogy 5Gle'Gnye szerint a nG'et
brsgok 'Gg 'indig kGtelenek Sob&ekt5enS tGlkezni az 5G*ez *asonl Mgyekben2 Ha
5iszont inkbb izraeli brsg elG szeretett 5olna llni L erre tett bizonyos 7Glzst! s ez ne' is
tel&esen le*etetlen! *a %igyele'be 5esszMk kMlns belltdst a zsidkkal s 'indenekeltt a
7ionistkkal sze'ben! 5ala'int az egykori ellensGgei5el 5al 'egbGkGlGsre 5onatkoz
elkGzelGseit L! akkor sok idt Gs %radsgot takart*atott 5olna 'eg az izraeli kor'ny
sz'ra2 Korbban is lt*attuk! *ogy ez a %a&ta %e7segGs az e'elkedettsGg GrzGsG5el tlttte el!
Gs 5alban segtett 'egrizni 'rI'r & kedGlyllaott az izraeli brtnben tlttt ide&e
alatt2 =Gg a**oz is ert adott sz'ra! *ogy %igyele're 'Glt lelki nyugalo''al nGzzen
sze'be a *alllal L STudo'! *ogy *allos tGlet 5r r'S! nyilatkozta 'Gg a rendrsGgi
ki*allgats kezdetGn2
$z Mres %e7segGs azGrt tartal'azott nG'i igazsgot! Gs az igazsg elGg 5ilgosan 'eg is
'utatkozott! a'ikor sMrget5G 5lt a kGrdGs! *ogy ki legyen a 5Gd&e2 +yil5n5al okok 'iatt
6zrael kor'nya Qgy dnttt! *ogy kMl%ldi &ogszt %ogad %el! Gs ./0#2 &Qlius .1IGn! te*t *at
*Gttel azutn! *ogy >i7*'ann ki%e&ezett egyetGrtGsG5el 'egkezddtek a rendrsGgi
ki*allgatsok! *ro' le*etsGget knltk %el neki! *ogy 5laszt*asson! ki lssa el a
5Gdel'Gt) dr2 @obert Ser5atiust a 7sald&a a&nlotta 8Ser5atius t5olsgi *5s rG5Gn a&nlotta
%el szolglatait >i7*'ann Cinzben Gl 'osto*abty&nak<! szba &tt 'Gg egy F*ilGben Gl
nG'et &ogsz 5agy egy +e, -orkIi Mgy5Gdi iroda! a'ely a brsg *atsgai5al 5ette %el a
ka7solatot2 8$ &elltek kzMl 7sak dr2 Ser5atius ne5Gt *oztk nyil5nossgra2< Ter'Gszetesen
>i7*'annInak 's le*etsGgek is &ogban lltak! Gs is'Gtelten %el*5tk a %igyel'Gt! *ogy
*asznl&a ki az ide&Gt2 _ azonban *abozs nGlkMl! a illanat *e5Gben azt 'ondta! *ogy dr2
Ser5atiust 5laszt&a! 'i5el a &elek szerint a 'osto*atest5GrGnek az is'erse! to5bb 'ert 's
*borQs b(nsk 5Gdel'Gt is ellttaT >i7*'ann ragaszkodott *ozz! *ogy a szMksGges
arokat nyo'ban alr&a2 9Gl ra 'Ql5a eszGbe &utott! *ogy a er taln Sgloblis
di'enzikatS lt*et! akr S'onstre trgyalsS is le*et! s *ogy a 5d oldaln sz'os &ogsz ll!
Ser5atius 5iszont egy'agban alig*a lesz kGes S'ege'Gszteni az sszes anyagotS2
>'lGkeztettGk! *ogy a &ogi %el*atal'azst kGr le5elGben L azt! *ogy a &eruzsle'i brsgon
Mgy5GdkGnt %ellG*essen! a Knesszet tette le*et5G az Mgy5Gdekre 5onatkoz tr5Gny
'dosts5al L Ser5atius Qgy nyilatkozott! *ogy S&ogszok egGsz 7soort&tS %og&a
alkal'azni 8ezt azonban ne' tette<! a'i*ez a rendrtiszt *ozz%(zte! *ogy S9eltGtelez*eten
dr2 Ser5atius ne' egyedMl %og 'eg&elenni2 >z %izikai kGtelensGg2S A' a'int kiderMlt! dr2
Ser5atius tbbnyire egyedMl &elent 'eg2 >nnek ered'GnyekGnt >i7*'ann lett a
5GdMgy5Gd&Gnek % 'unkatrsa! Gs azonk5Ml! *ogy a S&5 ne'zedGknekS szl kny5ek
rs5al %oglalkozott! igen ke'Gnyen dolgozott 5Ggig a er %olya'n2
$z lla'MgyGsz ./0.2 &Qnius "/IGn %e&ezte be a 5dindt5ny elter&esztGsGt! te*t tz
*Gttel a er rilis ..Ii kezdete utn2 >zutn dr2 Ser5atius 'egkezdte a 5Gdele' Grde'i
'unk&t! Gs szztizennGgy MlGsszak utn! augusztus .1IGn a trgyals %ontosabb el&rsai
5Gget Grtek2 >zt k5eten a trgyalst nGgy *nara elnaoltk! 'a&d a brsg de7e'ber ..I
Gn Q&ra sszegy(lt! *ogy ki*irdesse az tGletet2 $ *ro' br kGt naon keresztMl! sszesen t
MlGsen ol5asta %el az tGlet kettszznegy5ennGgy szakaszt2 Jlle*et ele&tettGk az
SsszeeskM5GsS 5d&t! a'ely S*borQs %b(nssGS tette 5olna >i7*'annt! te*t
auto'atikusan %elelssG tette 5olna 'indenGrt! a'i a S5Ggs 'egoldssalS ka7solatos! 'Ggis
'ind a tizent 5dontban b(nsnek talltk! 'Gg *a bizonyos 'egszortsokkal is2 +Ggy
ontban b(nsnek nyil5ntottk Sa zsid nG ellen 7soortosanS elk5etett b(nkGrt! azaz
b(nket k5etett el a zsidk ellen a nG eluszttsnak szndGk5al) .2 a'ennyiben Sa
zsidkGrdGs ]5Ggs 'egoldsa^ 5Ggre*a&tsa 7Gl&bl zsidk 'illiinak a 'eggyilkolst
okoztaST "2 a'ennyiben Szsidk 'illiit 5alszn(st*eten a %izikai eluszttsukat okoz
krMl'GnyekS kzG &uttattaT ;2 a'ennyiben esetMkben Sko'oly %izikai Gs szelle'i sGrMlGseket
idGzett elST Gs 12 a'ennyiben Selrendelte szMlGsek 'egtiltst Gs ter*essGgek 'egszaktstS
T*eresienstadtban2 :gyanakkor %el'entettGk 'inden olyan 5d all! a'ely az ./1.
augusztusa eltti idszakra 5onatkozott! te*t 'ieltt GrtesMlt a 9M*rer aran7srlT Berlinben!
3rgban Gs BG7sben %olytatott korbbi te5GkenysGge sorn ne' llt szndGkban Sa zsid nG
eluszttsaS2 >z 5olt a 5d els nGgy ont&a2 $z K2Itl a ."2Iig ter&ed 5dontok az
Se'berisGg ellen elk5etett b(nketS GrintettGk L ez az izraeli tr5Gnyekben igen kMlns
%ogalo'! a'ennyiben egyrGszt a ne' zsid nGek 8'int Gldul a 7ignyok 5agy lengyelek<
elleni geno7diu'ot %oglalta 'agban! 'srGszt 'inden 's b(nt is! zsidk 5agy ne' zsidk
'eggyilkolst is beleGrt5e! Gs %eltG5e! *ogy e b(nket ne' a nG egGszGnek eluszttsnak
szndGk5al k5ettGk el2 6lyen%or'n te*t 'inden! a'it >i7*'ann a 9M*rer aran7snak
'egis'erGse eltt tett! ssze'osdott 'indazzal! a'it ne' zsidk ellen k5etett el!
e'berisGgellenes b(ntettek 7'Gn! a'i*ez *ozz&tt 'Gg egyszer 'inden zsidellenes tette!
'i5el ezek kznsGges b(n7selek'Gnyeknek is sz'tottak2 >nnek ered'GnyekGnt az tGlet K2
ont&a ugyanazokGrt a b(nkGrt tette %elelssG! 'int az .2 Gs "2 ontokT a 02 5dont szerint
S%a&i! 5allsi Gs olitikai alaon Mldzte a zsidkatST a H2 ont Sezen zsidk W222X
'eggyilkols5al ka7solatban W222X 5agyonok elrabls5alS %oglalkozottT a J2 ont 'indezen
tetteket 'int S*borQs b(nketS ne5ezte 'eg! 'i5el nagyobb rGszben a *borQ ide&Gn
trtGntek2 $ /2Itl a ."2Iig ter&ed ontok a ne' zsidk ellen elk5etett b(nket soroltk %el) a
/2 5dont szerint Slengyelek szzezreit W222X (zte el ott*onukblS! a .#2 ont szerint
StizennGgyezer szlo5Gnt (ztt elS Jugoszl5ibl! a ..2 ont szerint S7ignyok tzezreitS
deortlta $us7*,itzba2 =indazonltal az tGlet szerint Sne' nyert bizonytst! *ogy a
5dlottnak tudo'sa 5olt arrl! *ogy a 7ignyokat a usztulsba szllt&kS L a'i azt &elenti!
*ogy Sa zsid nG ellen elk5etettS geno7diu' 'ellett 's *asonl b(nben ne' tGltGk
b(nsnek >i7*'annt2 >zt azGrt ne*Gz 'egGrteni! 'ert L eltekint5e attl! *ogy a 7ignyok
'egse''istGse kztudo'sQ 5olt L >i7*'ann a rendrsGgi ki*allgats sorn elis'erte! *ogy
tudo'sa 5olt rla) *al5nyan e'lGkezett! *ogy erre Hi''ler adott aran7sot! to5bb *ogy a
7ignyokra 5onatkozan! sze'ben a zsidk esetG5el! ne' 5oltak Sdirekt5kS! Gs *ogy Sa
Birodal'i Biztonsgi Hi5atal egyik osztlya se'! 'ond&uk gy! dolgozta %el 5ala*ogyan
szoksaikat trgyilag! ezen azt szeretnG' Grteni! *ogy eredetMket! szr'azsukat!
erkl7seiketS2 $z rGszlege kata azt a %eladatot! *ogy *ar'in7ezer 7ignyt Se5akul&onS a
birodalo' terMletGrl! ' a rGszletekre ne' nagyon e'lGkezett! 'i5el se''ilyen oldalrl
se' a5atkozott kzbe senkiT azonban egy er7ig se' kGtelkedett abban! *ogy a 7ignyokra
Gen Qgy a 'egse''istGs 5rt! 'int a zsidkra2 =egse''istGsMkGrt ontosan oly 'don
5olt %elels! 'int a zsidk 'egse''istGsGGrt2 $."2 5dont a Cidi7Gbl deortlt
kilen75en*ro' gyerek MgyGt trgyalta2 8Cidi7e az a 7se* %alu! a'elynek lakit a Heydri7*
elleni 'erGnylet utn le'GszroltkT 'indazonltal a gyerekek 'eggyilkolsnak 5d&a all
>i7*'annt &ogosan 'entettGk %el! *iszen kiderMlt! *ogy %elte*etleg 'Gg Gletben 5annak2< $z
utols *ro' ont azGrt tGlte b(nsnek! 'ert a nMrnbergi brsg ltal Sb(nsnekS
nyil5ntott nGgy szer5ezetbl >i7*'ann *ro'nak! az SSInek! a Biztonsgi Szolglatnak! az
SPInek Gs az Alla'i TitkosrendrsGgnek! azaz a Gestanak 5olt a tag&a2 8$ negyedik
szer5ezetet! a +e'zetiszo7ialista 3rt 5ezet testMletGt ne' e'ltettGk! 'i5el >i7*'ann
nyil5n5alan ne' tartozott a rt 5ezeti kzG2< $z ./1# '&usa eltti rttagsga a kisebb
5GtsGgek elG5MlGsi *atlya 8*Qsz G5< al tartozott2 8$z >i7*'annra alkal'azott ./K#2 G5i
tr5Gny ki'ond&a! *ogy ne' *atlyos az elG5MlGs a nagyobb 5GtsGgekGrt! s ne' tartoznak a
res 0udicata *atlya al se'2 6zraelben brsg elG llt*atnak brkit! S'Gg akkor is! *a a
sze'Glyt ugyanazGrt a b(nGrt kMl%ldn korbban 'r akr ne'zetkzi brsgon! akr egy
idegen lla'ban eltGltGkS2< $z .2Itl a ."2Iig ter&ed 5dontok 'indegyike *allos tGletet
5on 'aga utn2
+e %eled&Mk! >i7*'ann nyo'atGkosan ragaszkodott *ozz! *ogy ne' 5dol*at
b(n7selek'Gnnyel! Gs 7sak a S%elbu&ts Gs b(nrGszessGgS trgyban 5dol*at a 5d t ter*el
ont&ai esetGben2 =egnyugtat 'don az tGlet 5ala'ikGen elis'erte! *ogy a 5dnak ne'
sikerMlt bizonytania ennek ellenkez&Gt2 :gyanis egy olyan %ontos kGrdGsrl 5an sz! a'i
ennek a ne' *Gtkznai b(nnek a lGnyegGt! illet5e egy ne' kznsGges b(ns b(nssGgGnek
lGnyegGt Grinti! s ennek k5etkez'GnyekGnt elis'erte azt az e'bertelen tGnyt is! *ogy a
*alltborokban szoks szerint a %oglyok Gs az ldozatok 5oltak azok! akik tbbnyire Ssa&t
kezMkkel '(kdtettGk a 5Ggzet eszkzeitS2 $z tGlet ezen a onton ne' usztn 5ala'i
*elyeset 'ondott ki! *ane' az igazat) S$ BMntet tr5Gnykny5 ";2 aragra%usa Grtel'Gben
'egllat&uk! *ogy te5GkenysGge ki'erti a Wb(nX7selek'Gny elidGzGsGt azltal! *ogy
tan7sot Gs segtsGget nyQ&tott azoknak! akik a b(n7selek'Gnyekben rGszt 5ettek2S 4iszont Saz
ltalunk 5izsglt b(ntGny %el'Gr*etetlen Gs sz5e5Gnyes! oly sokan 5ettek benne rGszt eltGr
beosztsban Gs eltGr %eladatokkalS L beosztsuknak 'eg%elelen a ter5ezk! szer5ezk Gs a
tettek 5Ggre*a&ti L! *ogy a b(n7selek'Gny elk5etGsG5el ka7solatos tan7sads Gs elidGzGs
szoksos %ogal'ainak *asznlata Grtel'etlen2 :gyanis e b(nket t'egesen k5ettGk el! ne'
7sun az ldozatok sz'a 'iatt! *ane' a b(n elk5etinek sz'a tekintetGben is! to5bb
ne' 5e*et %igyele'be a %elelssGg 'GrtGkGnek 'egllatsakor az! *ogy a sz'os
b(nelk5et 'ennyire 5olt kzel 5agy t5ol az ldozat tGnyleges gyilkostl2 ?en
ellenkezleg! ltalnossgban 7a felel.ss/g m/rt/,e nve,s*i,, ahogyan t)volodun, a v/g*et
es*,*eit sa0)t ,e*/vel m-,dtet. s*em/lyt.l7 8Hanna* $rendt kie'elGse<2
$'i az tGlet %elol5assa utn k5etkezett! rutinszer( 5olt2 $z MgyGsz 'Gg egyszer
szlsra e'elkedett! Gs 'egle*etsen *osszadal'as beszGdGben *allbMntetGst k5etelt! a'ely
az eny*t krMl'Gnyek *inyban ktelez2 >rre dr2 Ser5atius 'Gg a szoksosnl is r5idebb
5laszt adott) a 5dlott Slla'i aktusokatS *a&tott 5Ggre! s a'i 5ele trtGnt! az a &5ben brki
'ssal is 'egtrtGn*et! az egGsz 7i5ilizlt 5ilgnak sze'be kell nGznie ezzel a roblG'5al!
>i7*'ann 7sun Sb(nbakS! akit a &elenlegi nG'et kor'ny a ne'zetkzi &oggal ellentGtes
'don kiszolgltatott a &eruzsle'i brsgnak! usztn azGrt! *ogy el*rtsa 'agtl a
%elelssGget2 $ brsg illetGkessGgGt L a'it dr2 Ser5atius sose' is'ert el L leg%el&ebb az
elssorban a *borQs Gs e'berisGgellenes b(nk kinyo'ozs5al 'egbzott nG'et
lla'MgyGsznek a 'egnyilatkozsa szerint Grtel'ez*et&Mk! Gs azzal a %elte5Gssel Gl*etMnk!
*ogy az izraeli brsg Srerezentat5 'insGgGben! W5ala'ely nG'et brsgraX ru*zott &ogi
*atalo' kG5iseletGbenS Ml tr5Gnyt >i7*'ann %ltt2 Pr2 Ser5atius korbban a'ellett Gr5elt!
*ogy a brsgnak %el kell 'entenie 5Gden7Gt! tekintettel arra! *ogy az argentin elG5MlGsi
tr5Gny szerint ne' 5on*at bMntet&ogi el&rs al ./0#2 '&us HIe! te*t Snagyon r5id
id5el az erszakos elrablsnakS idont&a utnT *asonl 'don 'ost Qgy Gr5elt a *allos
tGlet ki'ondsa ellen! *ogy +G'etorszgban a *allos tGletet %eltGtel nGlkMl eltrltGk! Gs
*ogy a bMntetGs 'GrtGke ne' *alad*at&a 'eg a kG5iselt orszgban alkal'azottat2
>zt k5eten >i7*'ann szlalt 'eg) SHa szabad kGrne'! egy r5id zrszt2S $z
igazsgossg*oz %(ztt re'Gnyeiben 7saldnia kellettT a brsg ne' *itt neki! *olott 7sakis
arra trekedett! *ogy az igazsgot 'ond&a2 $ brsg ne' Grtette 'eg t) so*a ne' Startozott a
%anatikus zsidMldzk kzGS! ez Snagy tG5edGsS! a tanQk ebben az esetben nagy 5altlansgot
lltottak! 'i5el Sne' k5nta' e'berek eluszttstS2 >ngedel'essGgGbl k5etkezett a
b(ne! ' az engedel'essGget erGnykGnt szoks 'agasztalni2 $ n7i 5ezetk 5isszaGltek
engedel'essGgG5el! azonban ne' tartozott a *atal'i krk*z! Gen ellenkezleg!
ldozat! s a 5ezetk Grde'lik a bMntetGst2 8_ ne' 'ent olyan 'essze! 'int sz'os 's
ala7sonyabb rangQ *borQs b(ns! akik keser(en anaszoltk! *ogy nekik 'indig azt
'ondtk! ne aggd&anak a S%elelssGgS 'iatt! Gs 'ost ne' 5on*at&k kGrdre a %elelsket!
'i5el azok Sel'enekMltek 5agy 'agukra *agytkS ket L akr 'ert ngyilkossgot k5ettek
el! akr 'ert akaszt%ra kerMltek2< S+e' 5agyok az a szrnyeteg! aki5G tettek L 'ondta
>i7*'ann L! *ane' tG5edGs ldozata2S +e' 'ondta ki a Sb(nbakS szt! de 'egerstette
Ser5atius lltst) S=Gly 'eggyzdGse'! *ogy 'sok tettei 'iatt kell b(n*dn'2S KGt
naal kGsbb! ./0.2 de7e'ber .KIGn! Gntek reggel kilen7 rakor ki'ondtk a *allos
tGletet2
Hro' *naal kGsbb! ./0"2 'r7ius ""IGn kezddtt 'eg a %elMl5izsglati el&rs a
9ellebb5iteli Brsgon! 6zrael Ceg%elsbb Brsgn! t br eltt! akik GlGn Ji77*k Olsn
elnklt2 6s'Gt 'eg&elent Hausner Qr nGgy segt&G5el a 5d Gs dr2 Ser5atius egy'aga a
5Gdele' rGszGrl2 $ 5Gdele' 'egis'Gtelte az izraeli brsg ko'eten7i&t 'egkGrd&elez
sszes rGgi Gr5Gt! Gs 'i5el *iba igyekezett r5enni +yugatI+G'etorszgot! *ogy 'egindtsa
a kiadatsi el&rst! azt kGrte! *ogy 6zrael a0)nl0a fel a kiadatst2 V& tanQkrl sszelltott
nG5sort 'utatott be! ' egyetlen olyan se' akadt kzttMk! akirl %eltGtelezni le*etett! *ogy
SQ& bizonytGkkalS tud szolglni2 Szereelt a listn Gldul dr2 Hans Globke! akit >i7*'ann
so*a GletGben ne' ltott! st 'Gg a ne5Gt is 5alszn(leg 7sak Jeruzsle'ben *allotta elszr!
s 'Gg 'eg dbbentbb 5olt! *ogy dr2 F*i' Neiz'ann ne5e is %elbukkant! aki 'r tz G5e
el*unyt2 $ 5GdbeszGd elkGeszt zagy5asg 5olt! tele tG5edGssel 8gy Gldul a 5Gdele' Q&
bizonytGkkGnt tlalta egy doku'entu' %ran7ia %ordtst! a'elynek az eredeti&Gt a 5d 'r
%el*asznlta! kGt 'sik esetben egyszer(en %Glreol5asott doku'entu'okat Gs gy to5bb<2
=indez %elt(n ellentGtben llt nG'ely Gszre5Gtel igen gondos tlals5al! a'elyek a
brsgot 5oltak *i5at5a sGrtegetni) az elgzosts is'Gt 7sak Sor5osi MgyS 5oltT zsid
brsgnak ne' ll &ogban tGlkeznie a lidi7ei gyer'ekek MgyGben! 'i5el k ne' 5oltak
zsidkT az izraeli brsgi ro7edQra eltGr a kontinentlistl! a'ely*ez >i7*'annInak
szr'azsnl %og5a &oga 5an! Gs a'ely szerint a 5dlott gondoskodik a bizonytGkrl a
5Gdele' sz'ra! 'redig &elen esetben ez tel&est*etetlen 5olt! 'i5el 6zraelben se' tanQk!
se' a 'eg%elel doku'ent7i ne' ll a 5dlott rendelkezGsGre2 @5iden) a trgyals
'Gltnytalan! az tGlet igazsgtalan 5olt2
$ 9ellebb5iteli Brsgon 7sak egy *Gtig tartott az el&rs! 'a&d a trgyalst kGt *nara
elnaoltk2 ./0"2 '&us "/IGn *irdettGk ki a 'sodik tGletet L ez 5ala'i5el ke5GsbG
ter&edel'es! de 'Gg gy is t5enegy! egyszeres sort5olsgQ szab5ny oldalt tett ki2 >z az
tGlet ltszlag 'egerstette a KerMleti Brsg 'inden ont&t! ez a 'egerstGs azonban
ne' igGnyelt 5olna kGt *naot Gs t5enegy laot2 $ 9ellebb5iteli Brsg tGlete 5al&ban
%elMl5izsglta az ala7sonyabb %okQ brsg tGletGt! 'Gg *a ne' is 'ondta ki ezt2 9elt(n
ellentGtben az eredeti tGlettel ezQttal Qgy talltatott! *ogy Sa %ellebbez %Gl egyltaln ne'
kaott ]%elsbb utastsokat^! *ane' sa&t %elettese 5olt! Gs a zsid Mgyek 5onatkozsban
'inden aran7sot adott kiS L 'i tbb! S&elentsGgben %elMl'Qlta 'inden %lttesGt! =Mllert
is beleGrt5eS2 $ 5Gdele' kGzen%ek5 Gr5Gt! 'ely szerint a zsidk ne' &rtak 5olna se''i5el
se' &obban! *a >i7*'ann ne' is lGtezik! azzal utastotta 5issza! *ogy Sa %olya'od %Gl Gs
b(ntrsai %anatikus 'egszllottsga Gs 7sillat*atatlan 5Grszo'&a nGlkMl a 5Ggs 'egolds! az
Endlsung ne' lttte 5olna a okol kGGt zsidk 'illiinak 'egnyQzott brG5el Gs
'egknzott *Qs5alS2 6zrael Ceg%elsbb Brsga ne' usztn el%ogadta a 5d Gr5elGsGt!
*ane' t5ette annak &ellegzetes nyel5ezetGt is2
:gyanazon a naon! '&us "/IGn 6zrael elnke! Ji77*k ben F5i kGz*ez 5ette >i7*'ann
Stan7sad' instruk7ii nyo'nS kelt kegyel'i kGr5GnyGt! nGgy kGzrsos oldalt! to5bb a
%elesGge Gs a Cinzben Gl 7sald&a ltal rt le5eleket2 $z elnk*z to5bbi kegyel'et kGr
le5elek Gs t5iratok szzai Grkeztek a 5ilg 'inden t&rl2 $ %eladk kztt kie'elkedik az
$'erikai @abbik Kzonti Kon%eren7i&a! a'ely az >gyesMlt Alla'okban a Reform Judaism
rerezentat5 testMlete! illet5e a &eruzsle'i HGber >gyete' ro%esszorainak egy 7soort&a!
=artin Buber 5ezetGsG5el2 Buber kezdettl %og5a ellenezte a ert! Gs igyekezett BenIGuriont
rbeszGlni! *ogy &r&on kzben a kegyele'Grt2 =&us ;.IGn L 7sMtrtkn L! te*t kGt naal
azt k5eten! *ogy a Ceg%elsbb Brsg ki*irdette tGletGt! ben F5i 'inden kegyel'i
%olya'od5nyt 5isszautastott2 +G*ny r5al kGsbb! 'Gg ugyanazon a naon! ne' sokkal
G&%Gl eltt >i7*'annt %elakasztottk! *olttestGt el*a'5asztottk! s *a'5ait izraeli
%elsGgterMleten k5Ml a 9ldkziItenger 5izGbe szrtk2
$ *allos tGletet rendk5Ml gyorsan *a&tottk 5Ggre! 'Gg akkor is! *a %igyele'be 5esszMk!
*ogy a k5etkez *Gt% eltt a 7sMtrtk este 5olt erre az utols le*etsGges alkalo'! 'i5el a
Gntek! a szo'bat Gs a 5asrna az orszg *ro' %elekezetGnek egyike 5agy 'sika sz'ra
Mnnena2 $ ki5GgzGsre kGt r5al azt k5eten kerMlt sor! *ogy >i7*'ann GrtesMlt kegyel'i
kGr5GnyGnek elutastsrl! s 'Gg egy utols 5a7sorra se' 'aradt ide&e2 $ 'agyarzat
kul7st alig*ane' dr2 Ser5atius kGt! utols illanatban tett ksGrlete ad&a L dr2 Ser5atius 'Gg
ekkor is egy nyugatnG'et brsg*oz %olya'odott! *ogy kierszakol&a a kor'nytl
>i7*'ann kiadatsi kGrel'Gt! illet5e azzal %enyegetztt! *ogy *i5atkozni %og az ala5et
e'beri szabadsg&ogok 5Gdel'Gt garantl kon5en7i "K2 7ikkelyGre2 8>z utbbi bizonyosan
*iba5al lett 5olna! ' tel&es 'GrtGkben %ennllt annak a le*etsGge! *ogy a +G'et
Sz5etsGgi Kztrsasgot rkGnyszerti a kiadatsi kGrele' benyQ&tsra2 9igyele're 'Glt
'don lGtezik egy nyil5n5alan egyedMlll nG'et tr5Gny! 'elynek Grtel'Gben a nG'et
lla'olgroknak &oguk 5an dilo'7iai 5Gdele're 's lla'okkal sze'ben! s ezt a &ogot
nG'et brsgon Gr5Gnyest*etik! a'ennyiben a kMl%ldi *i5atalt beerlik Wlsd Hans N2
Baade) <ome ;egal Aspects of the Eichmann 4rial3. =r'ost Q&%ent az lett 5olna a kGrdGs!
*ogy >i7*'ann le'ondottIe a nG'et lla'olgrsgrl! a'ikor *a'is ne5et 5ett %el! Gs olyan
Qti ok'nyokkal Grkezett $rgentnba! a'elyeken *ontalankGnt szereelt2< Se' dr2 Ser5atius!
se' a 'unkatrsa ne' tartzkodott 6zraelben a kegyel'i kGr5Gny elutastsakor! az izraeli
kor'ny edig 5alszn(leg le akarta zrni a 'r kGt G5e *Qzd ert! 'ieltt a 5Gdele' a
ki5GgzGs idont&nak el*alasztst kGr*ette 5olna2
$ *allos tGlet 5r*at 5olt! Gs alig*a 5itatta brki isT ' tel&es 'GrtGkben 'eg5ltozott a
*elyzet! a'ikor szrnyra kaott a *r! *ogy az izraeliek 5alban 5Ggre*a&tottk az tGletet2 $
tiltakozsi *ull' kGrGszGlet(! de szGles kr( 5olt! Gs be%olysos! tekintGlyes e'berek
*allattk a *ang&ukat2 $ leggyakoribb Gr5 szerint >i7*'ann tettei 'eg*alad&k az e'beri
bMntet*etsGg korltait! Grtel'etlen ilyen lGtGk( b(nket *allos tGlettel sQ&tani L a'i
bizonyos Grtele'ben igaz! ' ne' &elentette azt! *ogy Gen ennGl az oknl %og5a az Qssza
'eg a bMntetGst! aki 'illikat gyilkolt 'eg2 J5al ala7sonyabb szinten a *allos tGletet
S%antzitlannakS 5GltGk! s egyQttal nagyon %antziadQs alternat5kat a&nlottak) >i7*'ann
SGlete 5GgGig a +ege5 kiszradt terMletein ne*Gz %izikai 'unk5al! 5ertGkG5el segtsen
'(5elGsre alkal'ass tenni a zsid anya%ldetS! a'ely bMntetGst 5alszn(leg egy naig se'
Glt 5olna tQl! ne' is beszGl5e arrl! *ogy 6zraelben a dGli si5atagos terMleteket ne' tekintettGk
bMntettelenekT 5agy L =adison $5enueIstlusban L 6zrael Sisteni 'agaslatokatS Grt 5olna el!
*a L %elMle'elked5e Saz Grt*et &ogi! olitikai Gs akr e'beri sze'ontokonS L ssze*5
'indenkit Segy nyil5nos MnneGlyre 'indazokkal! akik rGszt 5ettek az e'berrablsban! a
erben Gs az tGlet*ozatalban! >i7*'annt ln7ra 5er5e llt&k oda! Gs tele5zis ka'erk!
5ala'int rdiriorterek &elenlGtGben kitMntetik ket 'int az G5szzad *seit2S
=artin Buber StrtGnel'i &elentsGg( tG5edGsnekS ne5ezte a ki5GgzGst! a'ely Soda
5ezet*et! *ogy kioltsa a nG'etorszgi %iatalok b(ntudattS L! a'ely Gr5 bizarr 'don
5issz*angozta >i7*'ann e trgyban 5allott gondolatait! &lle*et Buber alig*a tud*atott arrl!
*ogy >i7*'ann nyil5nosan akarta %elakasztatni 'agt! *ogy a b(n ter*Gt le5egye a nG'et
%iatalok 5llrl2 8KMlns! *ogy Buber! aki ne'7sak kie'elked sze'GlyisGg! *ane' nagyon
okos e'ber is! ne' lt&a t! 'ennyire *a'is st! szMksGgszer(en *a'is ez az agyonubliklt
b(ntudat2 6gen *ls dolog b(ntudatot Grezni! *a az e'ber ne' tett se''i rosszat) 'ily
ne'esY 6gen ke5Gs e'ber 5an azonban! aki kGes beltni a 5alban elk5etett &ogtalansgot!
'egbnsrl 5agy szGgyenrl ne' is beszGl5e2 +G'etorszgban a %iatalsgot 'inden egyes
na Gs 'indenMtt olyanok 5eszik krMl! akik tekintGlyes oz7ikat Gs *i5atalos llsokat
tltenek be! Gs akik 5alban nagyon b(nsk! 5iszont se''ilyen b(ntudatot nem /re*ne,. $
nor'lis reak7i a %iatalsg rGszGrl! *a ko'olyan sze'benGz a 'Qlt b(nG5el! a %el*borods
5olna2 Pe elGg ko7kzatos lenne %el*borodni) 'Gg *a a ko7kzat ne' is szlna GletreI*allra!
'indenkGen *trnyt &elentene a karrierGtGsben2 $zok a %iatal nG'et %Gr%iak Gs nk! akik
nG*ana&n L az Anna 9ran, napl+0a krMli *(* 5agy az >i7*'annIer ka7sn L *isztGrikus
b(ntudatkitrGsekkel lenek 'eg bennMnket! ne' roskadoznak a 'Qlt Gs aik b(neinek a
sQlya alattT inkbb arrl 5an sz! *ogy ol7s szenti'entaliz'usba 'enekMlnek nagyon is
aktulis Gs 5alsgos roblG'ik ell2< Buber ro%esszor to5bb azt 'ondta! *ogy egyltaln
ne' az >i7*'ann irnti rGsz5Gtbl tiltakozik a ki5GgzGs ellen! 'ert S7sak olyanok irntS tud
rGsz5Gtet Grezni! Sakiknek a 7selekedeteit sz5e'ben 'egGrte'S! Gs *angsQlyozta azt! a'it
G5ekkel korbban 'r +G'etorszgban is 'ondott! *ogy tudniillik az S7sak %or'ailag biztost
kzssGget kzte Gs azok kztt! akik a Har'adik Birodalo' b(neiben te5legesen rGszt
5ettek! *ogy egyarnt e'berekS2 Ter'Gszetesen tbb 'int luZus lett 5olna ezt a bMszke
%el%ogst azoknak 5allani! akik tGlkeztek >i7*'ann %ltt! *iszen a tr5Gny Gen azt
%eltGtelezi! *ogy e'beri 'i5oltunkban 5agyunk azonosak azzal! akit 5dolunk! aki %ltt
tGlkezMnk! Gs akit eltGlMnk2 Tudo'so' szerint Buber 5olt az egyetlen %iloz%us! aki a
nyil5nossgnak nyilatkozatot adott >i7*'ann ki5GgzGsG5el ka7solatban 8r5iddel a er
kezdete eltt Karl Jasers rdiinter&Qt adott Bzelban! ez kGsbb 'eg&elent a "er onat
*asb&ain! a'elyben egy ne'zetkzi brsg %ellltsa 'ellett Gr5elt<T kibrndt 5olt ltni!
*ogy az >i7*'ann Gs tettei ltal %el5etett sQlyos roblG't Buber a le*et leg'agasabb
szinten igyekszik 'egkerMlni2
$ legke5GsbG azok *ang&t le*etett *allani! akik a *allbMntetGst el5i alaon Gs %eltGtel
nGlkMl elleneztGk2 ?r5eik Gr5Gnyesek 'aradtak 5olna! 'i5el ne' kellett 5olna ket erre az
egyedi esetre se7i%iklni2 Vgy ltszik! azt gondoltk L s &ogosan L! ez az eset ne' tQl
ked5ez alkalo'! *ogy MgyMkGrt %ellG&enek2
$dol% >i7*'ann 'Gltsgtel&esen 'ent a 5eszt*elyre2 >gy M5eg 5rsbort kGrt!
a'elynek a %elGt 'egitta2 >l*rtotta a re%or'tus a! Nillia' Hull lelkGsz segtsGgGt! aki
%ela&nlotta! *ogy %elol5as a Biblibl) 'r 7sak kGt r&a 'aradt *tra! nin7s S5esztegetni
5alS ide&e2 +yugodtan Gs egyenesen tette 'eg a *Qsz 'Gtert 7ell&tl a ki5Ggzka'rig!
*trakttt kGzzel2 $'ikor az rk 'egktttGk a bok&t Gs a tGrdGt! azt kGrte! laztsk 'eg
egy ki7sit! *ogy egyenesen tud&on llni2 S+in7s r szMksGge'S L 'ondta! a'ikor %ela&nlottk
a %ekete 7suklyt2 Tel&es 'GrtGkben 'egrizte nural't! ne'! ennGl tbb trtGnt) tkGletesen
n'aga 5olt2 Se''i se' de'onstrl*atta 5olna ezt 'eggyzbben! 'int utols sza5ainak
groteszk ostobasga2 $zzal kezdte! *ogy nyo'atGkosan kzlte! Eottgl:ubiger! isten*5!
te*t azt %e&ezte ki a szoksos n7i %ordulattal! *ogy ne' keresztGny! Gs ne' *isz a *all utni
Gletben2 =a&d gy %olytatta) S:rai'! r5idesen V0b+l tal)l,o*ni fogun,. >z 'inden e'ber
sorsa2 ?l&en +G'etorszg! Gl&en $rgentna! Gl&en $usztriaY > *ro' orszg*oz ktdte' a
legszorosabban2 <oha nem fogom .,et elfele0tenia66 A *all kau&ban 'egtallta a 'eg%elel
kz*elyet! a gyszbeszGdek klisG&Gt) SSo*a ne' %eled&Mk t! a *alottatYS 4eszt*elyen
e'lGkezete 'Gg utol&ra 'eg7sQ%oltaT Se'elkedettS 5olt! s el%ele&tette! *ogy ez a sa&t
te'etGse2
=int*a utols illanataiban sszegezte 5olna azt a le7kGt! 'elyre az e'beri gonoszsg e
*osszQ trtGnete tantott bennMnket L a gonos* banalit)s)na, borzal'as le7kG&Gt! a'i5el
sze'ben a sz 7sdt 'ond! Gs a gondolkods ztonyra %ut2
;ilg9s
$ &eruzsle'i ert sz'os szokatlan krMl'Gny 5ezte! s a bellMk add &ogi kGrdGsek oly
ne*ezek Gs sokrGt(ek 5oltak! *ogy a trgyals ide&Gn Gs az utbb 'eg&elen 8'egleen gyGr<
irodalo'ban el*o'lyostottk a er ltal %el5etett dnt %ontossgQ 'orlis! olitikai! st
szubsztan7ilis &ogi roblG'kat2 BenIGurion 'iniszterelnk er eltti nyilatkozatai! 5ala'int
az a 'd! a*ogyan az lla'MgyGszsGg a 5dat kG5iselte! a roblG't 'Gg inkbb
sszekuszltk! 'i5el a erre olyan %eladatokat erltettek! a'elyekrl 5ilgosan ltszott! *ogy
6zrael lla' egy sor olitikai 7Glt *a&t 5elMk elGrni2 Fsak*ogy ezzel a tr5GnyszGket ter*eltGk
tQl! a'ely 7sakis egy 7Glbl Mlt ssze! ne5ezetesen! *ogy igazsgot tegyenT 'inden egyGb 7Gl!
'Gg *a n'agban legiti' is L 'ond&uk Solyan besz'olt alkotni a HitlerIrezsi'rl! a'ely
killn a trtGnele' rb&tS! 'int a*ogyan @obert G2 Storey! a nMrnbergi er 5dl&a
'eg%ogal'azta a nMrnbergi er lltlagos 'agasabb 7Gl&t L! ettl 7sak eltGrt*et2 To5bb a
tGnyleges &ogi el&rst! 5agyis a 5de'elGst! tGlkezGst Gs a bMntetGs 'GrtGkGnek
'egllatst elkerMl*etetlenMl kGtes sznben tMnteti %el2 $z >i7*'annIMgy tGlete! a'elynek
kGt be5ezet aragra%usa sze'be ll a trgyaltere'ben Gs a nyil5nossgban egyarnt
'eg5itatott 'agasabb 7Glok el'GletG5el! e sze'ontbl ne' le*etett 5olna se' 5ilgosabb!
se' re7zebb) 'inden trek5Gst 5issza kell utastani! a'elyik az el&rs kereteit igyekszik
tgtani! *iszen a brsg Sne' enged*eti 'eg 'agnak! *ogy olyan terMletekre 7sbtsk!
a'ely k5Ml esik *atskrGn W222X a bMntetel&rsnak 'eg5annak a tr5Gny ltal elrt sa&t
keretei! a'elyek ne' 5ltoznak! br'i legyen is egy er trgyaS2 $ tr5GnyszGk azGrt se'
lG*eti t ezeket a *atrokat! 'ert kitennG 'agt a Stel&es kudar7S 5eszGlyGnek2 >lszr is
ne' rendelkezik Saz ltalnos kGrdGsek 5izsglat*oz szMksGges eszkzkkelS! de a'i a
leg%ontosabb) tGlkez autoritst! tula&donkGeni sQlyt azltal nyeri el! *ogy Mgyel a 'aga
*atraira2 SSenki ne' tett bennMnket br5S a &og sz%Gr&n k5Ml es dolgok %elett! 'elyekrl
S5Gle'GnyMnknek nin7s nagyobb sQlya brki 5Gle'GnyGnGl! aki azokat tanul'nyozza Gs
elgondolkodik ra&taS2 Rgy a er ka7sn Q&ra Gs Q&ra %el'erMl kGrdGsre! *ogy 'i is a
tula&donkGeni 7Gl&a! 5alban 7sak egy 5lasz le*etsGges) tGletet *ozni Gs eleget tenni az
igazsgossgnak2
$z >i7*'annIerrel sze'ben %el*ozott ellenGr5ek *ro' kategriba sorol*atk2 $z els
ellen5etGs 'r a nMrnbergi erek ka7sn %el'erMlt! s 'ost 7sak 'egis'GteltGk) a tr5Gny!
'elynek ala&n >i7*'ann ellen 5dat e'eltek! 5issza'enleges *atlyQ! s a 5dlottnak a
gyztesek tr5GnyszGke eltt kell 'eg&elennie2 $ 'sodik a &eruzsle'i brsggal sze'beni
ellen5etGs! 'elynek 5agy ko'eten7i&t 5itattk! 5agy edig sze'Gre 5etettGk! *ogy ne'
5ette %igyele'be az e'berrabls aktust2 4GgMl a leg%ontosabb ki%ogs az ellen irnyult! *ogy
a >i7*'annt Sa zsid nG ellenS elk5etett b(nkkel 5doltk! a*elyett *ogy a 5d Saz
e'berisGg ellen elk5etett b(nS lett 5olna2 >z te*t azon tr5Gny sz5egG5el sze'ben e'elt
ki%ogs! 'elynek ala&n az el&rs %olyt! s 'ondani5al&nak lGnyege! *ogy egyedMl egy
ne'zetkzi tr5GnyszGk alkal'as az ilyen &elleg( b(n7selek'Gnyek %eletti tGlkezGsre2
$ brsg egyszer( 5laszt adott az els kategriba tartoz ellen5etGsekre) a nMrnbergi
ereket Jeruzsle'ben Gr5Gnyes re7edensnek tekintettGk! s az orszguk tr5Gnyei*ez kttt
brk alig*a Gr5el*ettek 'skGnt! 'i5el a n7ikat Gs 7inkosaikat bMntet ./K#Ies tr5Gny
'aga is erre *i5atkozik2 S>z a se7ilis tr5GnykezGs L %e&ti ki az tGlet L ala5eten
kMlnbzik a tbbi bMntettr5Gnytl) a tr5Gny GQgy retroakt5! 'int a*ogy terMleten k5Mli
Gr5Gny( is2S > kMlnbsGg oka egyszer(en a tr5Gny trgyt kGez b(n7selek'Gnyek
ter'GszetGben re&lik2 Hozzte*et&Mk! *ogy a 5issza'enleges &elleg 7sak %or'lisan! s ne' a
lGnyegGt illeten sGrti a nullum crimen, nulla poena sine lege 8tr5Gny nGlkMl nin7s b(n! Gs
nin7s bMntetGs< el5Gt! *iszen ez az el5 Grtel'esen 7sak olyan tettek esetGben alkal'az*at!
a'elyek a tr5Gny*ozk eltt is'ertekT *a *irtelen egy addig is'eretlen b(n7selek'Gnyt
k5etnek el! 'int a'ilyen a nGirts! akkor Gen az igazsgossg k5eteli 'eg az Q&
tr5Gnynek 'eg%elel tGletetT +Mrnberg esetGben ez az Q& tr5Gny az ./1KIs londoni
statQtu'! 6zrael esetGben edig az ./K#2 G5i tr5Gny 5olt2 +e' az a kGrdGs! *ogy ezek a
tr5Gnyek 5issza'enleges *atlyQak 5oltakIe! *iszen ter'Gszetesen ilyeneknek kellett
lenniMk! *ane' *ogy 5alban 7sak eladdig ismeretlen b(n7selek'Gnyek esetGn alkal'aztkIe
ket2 $ 5issza'enleges *atlyQ tr5GnykezGs ezen %eltGtelGt a londoni statQtu'ban! a'ely a
nMrnbergi +e'zetkzi Katonai Tr5GnyszGk bri &og*atsgnak ala&t kGezte! sQlyosan
'egsGrtettGk! s ez le*et az egyik oka! *ogy az e kGrdGsek krMl %oly 5itk 'ind a 'ai naig
ne' &utottak nyug5ontra2
$ statQtu' a b(n7selek'Gnyek *ro' tusa %elett biztostott bri &og*atsgot) Sa bGke
elleni b(n7selek'GnyS %elett! 'ely a tr5GnyszGk szerint a Slegnagyobb ne'zetkzi
b(n7selek'Gny! W222X a'ely 'inden szrny(sGget 'agban %oglal Gs %el*al'ozS! to5bb a
S*borQs b(nkS! illet5e az Se'berisGg ellen elk5etett b(nkS %elett2 > b(n7selek'Gnyek
kzMl 7sak az e'berisGg elleni b(ntettek 5oltak olyan Q&szer(ek! *ogy ne' 5olt r&uk
re7edens2 $ t'ad &elleg( *borQ legalbb olyan rGgi! 'int az rott trtGnele'! s br'ily
gyakran bGlyegeztGk is 'eg Sb(nskGntS! %or'lis Grtele'ben 'Ggse' is'ertGk el so*ase'
b(n7selek'Gnynek2 8$ +Mrnbergben ez Mgyben *ozott tGletek *elyessGgGnek igazolsra tett
ksGrletek 'ellett ke5Gs Gr5 *oz*at %el2 4al igaz ugyan! *ogy az els 5ilg*borQ utn 662
4il'ost is a sz5etsGges *atal'ak tr5GnyszGke elG kellett 5olna lltani! de az egykori
7sszrt ter*el b(n ne' a *borQ! *ane' szerzdGsszegGs 5olt L ki5ltkG Belgiu'
se'legessGgGnek 'egsGrtGse2 $z is igaz! *ogy a BriandIKelloggIaktu' ./"J augusztusban
a *borQt a kMlolitika igazol*atatlan eszkzekGnt bGlyegezte 'eg! 7sak*ogy 'ikGnt le*et
'egllatani! 5al&ban ki is a t'ad! s 'ilyen szank7ik Gr5Gnyest*etk L nos! ezekre a
kGrdGsekre ne' adott 5lasztT arrl ne' is beszGl5e! *ogy a aktu' ltal lGtre*ozni
szndGkozott biztonsgi rendszer 'r &5al a 'sodik 5ilg*borQ kezdete eltt sszeo'lott2<
=inde'ellett a +Mrnbergben brskod orszgok egyike! ne5ezetesen Szo5&etIOroszorszg! a
*borQ kGrdGsGben a tu _uo_ue 8te is< el5Gben 5olt Grintett2 +e' t'adtkIe 'eg az oroszok
./;/Iben 9innorszgot! ne' 5ettekIe rGszt Cengyelorszg %elosztsban 'inden%Gle bMntetGs
nGlkMlU =srGszt a S*borQs b(nkS! a'elyekre bizonyosan legalbb annyi re7edens
tall*at! 'int a SbGke elleni b(nkreS! ne'zetkzi &ogilag szablyozottak! ez esetben ne'
5olt szMksGg Q&! retroakt5 tr5Gnyekre2 $ *gai Gs a gen%i kon5en7ik de%iniltk Sa *borQs
tr5Gnyek Gs szoksok 'egsGrtGsGtS! a'i %leg a *adi%oglyokkal 5al rossz bns'dot Gs a
7i5il lakossg elleni *borQs &elleg( 7selekedeteket &elentette! s +Mrnbergben a legnagyobb
roblG'a az a 5itat*atatlan tGny 5olt! *ogy a tu _uo_ue el5e is'Gtelten %el'erMlt)
Oroszorszg! a'ely a *gai kon5en7it ne' rta al 8egyGbkGnt Olaszorszg szintGn ne'
rati%iklta<! a *adi%oglyokkal sze'beni bns'drl szl rendelkezGsek 'egszegGsG5el tbb
'int gyanQst*at! s a legQ&abb 5izsglatok szerint annak a tizentezer lengyel tisztnek a
'eggyilkolsa! akiknek *olttestGt a katyni erdben 8az oroszorszgi Sz'olenszk 'ellett<
talltk 'eg! szintGn az oroszok sz'l&ra r*at2 Pe a nylt 5rosok angolIa'erikai
sznyegbo'bzsa s leg%kGen a Hirosi'ra Gs +agaszakira ledobott a'erikai ato'bo'ba
is egyGrtel'(en 'eg5alst&a a *gai kon5en7i Grtel'Gben 5ett *borQs b(n tGnyllst2
$'g a nG'et 5rosok elleni bo'bat'adsokat Condon! Fo5entry Gs @otterda' bo'bzsa
ro5oklta ki! ugyanez 'r ne' llt*at egy tel&esen Q&! a legnagyobb 'GrtGkben ro'bol
%egy5er be5etGsGrl! a'elynek 'eglGtGt tbb%Gle 'don be&elent*ettGk s de'onstrl*attk
5olna2 KGtsGgtelen! *ogy a *gai kon5en7i sz5etsGgesek ltal trtGnt 'egsGrtGsGrl ne'
esett egyetlen sz se'! s nyil5n5alan azGrt ne'! 'ert a +e'zetkzi Katonai Tr5GnyszGk
7sak ne5Gben 5olt ne'zetkzi! 5al&ban a gyztesek tGlszGke 5oltT s kGtsGges tGlkezGsi
autoritst se''ikGen se' erstette! *ogy a *borQban gyztes! a *ar7ot kzsen
5Ggig55 koal7i %elbo'lott! 'Gg 'ieltt L a'int Otto Kir7**ei'er %ogal'azott L Sa
nMrnbergi tGleteken a tinta 'egszrad*atott 5olnaS2 Pe ne' ez a nyil5n5al ok 5olt az
egyetlen! s tn 'Gg a leg%ontosabb se'! a'iGrt a sz5etsGgeseknek egyetlen! a *gai
kon5en7i Grtel'Gben *borQs b(nnek 'insMl 7selekedete se' kerMlt brsg elG! s azokat
ne' is tGltGk elT azt is tud&uk! 'ennyire igyekezett Gen a nMrnbergi tr5GnyszGk elkerMlni a
5dlottak olyan tGnyllson alaul eltGlGsGt! a'elyek esetGben %el'erMl*etett a tu _uo_ue
Gr5e2 Hiszen a 'sodik 5ilg*borQ 5Gge t&n 'r 'indenki tudta! *ogy az erszak
eszkzeinek te7*nikai %e&ldGse a Sb(nzS *ad5iselGst elkerMl*etetlennG tette2 3ontosan a
katona Gs a olgri sze'Gly! a *adsereg Gs a 7i5il lakossg! 5ala'int a katonai 7Glontok Gs a
nylt 5rosok azon 'egkMlnbztetGse 5lt ide&Gt'Qltt! a'elyen edig a *borQs b(n *gai
kon5en7i szerinti de%in7i&a alault2 >zGrt gondoltk te*t! *ogy az Q& krMl'Gnyek kztt
7sak az olyan 7selek'Gnyeket tekint*etik *borQs b(nnek! 'elyek 'inden katonai 7Glnak
*&n 5annak! olyan 7selek'Gnyeket te*t! a'elyeknek egyetlen bizonyt*at szndGka az
Se'bertelensGgreS irnyult2
$z Grtel'etlen brutalitsnak ez a tGnyez&e alkal'as kritGriu'kGnt szolglt annak
'eg*atrozsra! *ogy adott krMl'Gnyek kztt 'i sz't *borQs b(nnek! de
alkal'atlannak bizonyult az egyetlen tel&esen Q&szer( b(n! az Se'berisGg ellen elk5etett
b(n7selek'GnyS de%inilsra! br sa&nlatos 'don erre *asznltk %el2 4iszont a statQtu'
027 7ikkelye Gen ezt de%inilta! 'int*a &elen esetben is Sa *borQ kezdete eltt! 5ala'int a
*borQ ide&Gn a 7i5il lakossg ellen elk5etett embertelen csele,edete,r.l7 lett 5olna sz L
te*t *borQs b(nrl! a *borQ Gs gyzele' k5etkez'GnyGnek kzis'ert eZ7esszusrl2 $
sz5etsGgesek nyilatkozatt! *ogy L F*ur7*ill sza5ai5al L Sa *borQ egyik leg%ontosabb 7Gl&a
a *borQs b(nsk 'egbMntetGseS! se''ikGen se' a 'r rGgen is'ert b(nk sztnztGk!
*ane' Gen ellenkezleg! az eddig ne' lGtez gonosztettekrl! egGsz nGek kiirtsrl!
egGsz orszgoknak a *onos lakossgtl 5al S'egtiszttsrlS szl *radsok! te*t ne'
egyszer(en olyan b(nk! a'elyek Sse''i%Gle katonai szMksGgszer(sGggel se'
'agyarz*atakS! *ane' sokkal inkbb olyan 7selek'Gnyek! a'elyeknek a *ad5iselGs*ez
5al&ban se''i kzMk ne' 5olt! Gs a gyzedel'es bGke esetGre a Snegat5
nGesedGsolitikaS! 5agyis a sziszte'atikus gyilkols %olytatst &eleztGk elre2 S ez a b(n!
a'elynek MldzGsGre se' a ne'zetkzi &og! se' az egyes orszgok &ogrendszere ne' 5olt
berendezked5e! 5alban az egyetlen olyan! a'elyre a tu _uo_ue Gr5e ne' 5olt Gr5Gnyes2 $
nMrnbergi brk 'indazonltal egyetlen 's b(nnel sze'ben se' Greztek oly szorongst!
egyetlen 's tGlet se' *agyott 'aga utn annyi knz kGtGrtel'(sGget2 Tel&es 'GrtGkben igaz
L Ponnedieu de 4abres! a nMrnbergi %ran7ia br sza5ai5al! akinek a er egyik leg&obb
ele'zGsGt kszn*et&Mk #;e Froces de 2uremberg' =, *ogy Saz ]e'berisGg ellen elk5etett
b(n7selek'Gny^ kategri&a! a'elyet a statQtu' egy igen sz(k rGsen keresztMl 7se'Gszett
be! a brsg tGlete utn 'eg is sz(n*etettS2 $ brk ugyanis Goly k5etkezetlenek 5oltak!
'int 'aga a statQtu'T a 'r is'ert S*borQs b(ntS k is elnyben rGszestettGk az Q&
Se'berisGg ellen elk5etett b(n7selek'GnnyelS sze'ben! Gs Sa 5d ala&n *borQs b(nk
'iatt tGlkeztek! a'elyek 'agukban %oglaltk a szoksos kznsGges b(n7selek'Gnyeket! s
az e'berisGg ellen elk5etett b(n7selek'Gny 5d&t le*etleg kerMltGkS 8Kir7**ei'er<2 $z
tGlet 'GrtGkGnek 'eg*atrozsakor azonban lt*at5 5lt! *ogy 5al&ban 'ire is
gondolnak) a legsQlyosabb bMntetGst! a *allbMntetGst 7sak azokra szabtk ki! akik rGszt 5ettek
ezekben a tel&esen Q& rG'tettekben! a'elyek 5alban e'berisGg ellen elk5etett b(ntettnek
5agy L a'int a %ran7ia kz5dl! 9rangois de =ent*on sokkal ontosabban 'eg%ogal'azta L
Saz e'ber 'Gltsga Gs e'beri llaota elleni b(n7selek'GnynekS 'insMlnek2 S 'iutn
sz'os olyan e'bert is *allra tGltek! akiknek a bGke elleni SsszeeskM5Gs*ezS az tGlet
Grtel'Gben se' 5olt kzMk! azt a %el%ogst! *ogy az agresszi Sa legnagyobb ne'zetkzi
b(ntettS! szG 7sendben ad acta *elyeztGk2
$z >i7*'annIer &ogossgnak igazolsakG gyakran el'ondtk! *ogy a zsidknak
+Mrnbergben 7sak a nGzkznsGg szeree &utott! br a legutbbi *borQ legnagyobb
gaztetteit Gen ellenMk k5ettGk el2 $ &eruzsle'i brsg tGlete is kie'eli! *ogy a zsid
katasztr%a 'ost elszr SkGezi az el&rs kzGont&t! Gs a ert ez a tGny kMlnbzteti 'eg
az sszes tbbi elztlS! akr a nMrnbergitl! akr br'ely 'siktl2 =indez azonban
leg&obb esetben is 7sak %Gligazsg2 ?en a zsid katasztr%a *atsra 5ezettGk be a
sz5etsGgesek Saz e'berisGg ellen elk5etett b(n7selek'GnyS %ogal't! *iszen a'int Julius
Stone r&a a ;egal Jontrols of Qnternational Jonflictban 8./K1<! a nG'et lla'olgrsgQ
zsidk ellen elk5etett t'eggyilkossg 'skG ne' kGez*ette 5olna b(n5d trgyt2 $
nMrnbergi tr5GnyszGket 7sak a statQtu' azon elrsa akadlyozta a tel&es
igazsgszolgltatsban! *ogy e b(ntettet L br a *borQ*oz alig 5olt kze! st! a *ad5iselGst
5al&ban *trltatta! igen! azzal ellent'ondsban llt L 'Ggis a *borQs b(nkkel egyMtt kell
kezelni! Gs se''ikGen se' az! *ogy az ldozatok zsidk 5oltak2 $ nMrnbergi brk igenis
tisztban 5oltak a zsid katasztr%5al! a'i leg&obban taln azon 'Gr*et le! *ogy az egyetlen
5dlott! akit Se'berisGg ellen elk5etett b(n7selek'GnyS 'iatt tGltek *allra! az a Julius
Strei7*er 5olt! akinek egyetlen se7ialitsa a ornogra%ikus antisze'itiz'us 5olt2 $z
esetGben a brk 'inden egyGb 'eg%ontolst %igyel'en k5Ml *agytak2
$ &eruzsle'i el&rst ne' az kMlnbztette 'eg az sszes korbbi ertl! *ogy a zsid
nG llt a kzGont&ban2 >llenkezleg! ebbl a sze'ontbl inkbb *asonltott a
Cengyelorszgban Gs =agyarorszgon! Jugoszl5iban Gs Grgorszgban! a Szo5&etuni
'egszllt terMletei Gs 9ran7iaorszgban! r5iden az egykor n7i 'egszlls alatt ll
orszgokban tartott *borQ utni erek*ez2 $ nMrnbergi +e'zetkzi Katonai Tr5GnyszGket a
S*borQs %b(nskS eltGlGsGre *oztk lGtre! akiknek b(ntette ne' 5olt *ely*ez kt*etT
'indenki 'st kiszolgltattak azon orszgoknak! a'elyekben b(neiket elk5ettGk2 Fsak a
S*borQs %b(nskS te5GkenysGgGnek ne' 5oltak terMleti korltai! s >i7*'ann bizony ne'
tartozott kzG&Mk2 8>z 5olt az oka L s ne' az elt(nGse! 'int oly sokan lltottk L! *ogy
+Mrnbergben ne' e'eltek 5dat elleneT =artin Bor'annt Gldul in absentia 'eg5doltk!
MgyGt letrgyaltk Gs *allra tGltGk2< Br >i7*'ann te5GkenysGge egGsz >urra kiter&edt! de
ne' azGrt! 'int*a olyan 'agas oz7iban lett 5olna! *ane' 'ert %eladatnak! 'inden zsid
sszegy(&tGsGnek Gs deortlsnak 5olt olyan a ter'Gszete! *ogy neki Gs e'bereinek az
egGsz kontinensen akadt dolguk2 $ zsidk terMleti szGtszrtsga 'iatt 5lt az ellenMk
elk5etett b(n7selek'Gny a londoni statQtu' sz(k! &ogi Grtel'Gben 5G5e Sne'zetkziS
'Gret(5G2 $'int a zsidknak 'eglett a sa&t territriu'uk! 6zrael lla'a! 'r nyil5n5alan
ne' le*etett el5itatni a &ogukat! *ogy az ellenMk elk5etett b(nk %ltt k brskod&anak!
'int a*ogy a lengyelektl se' le*etett el5itatni a Cengyelorszgban elk5etett
b(n7selek'Gnyek %eletti brskods &ogt2 $ &eruzsle'i er ellen %el*ozott! a territorilis
el5re *i5atkoz sszes ki%ogs szGlssGgesen %or'alista 5olt! s no*a a brsg sz'os MlGsen
%oglalkozott e ki%ogsok 'eg5itats5al! &elentsGgMk tula&donkGen 'Ggse' 5olt2 $
legkisebb kGtely se' 'erMlt %el! *ogy a zsidkat! akkori lla'olgrsguktl %MggetlenMl!
'int zsidkat gyilkoltk 'eg! s no*a a n7ik 5alszn(leg sz'os olyan zsidt is 'egltek!
aki esetleg sz5esebben *alt 5olna 'eg %ran7iakGnt 5agy nG'etkGnt! az igazsgszolgltatsnak
'Gg ebben az esetben is %igyele'be kellett 5ennie a tettesek indtGkt Gs szndGkt2
Vgy 5Gle'! Gen ennyire 'egalaozatlanul gyanQstottk a zsid brkat el%ogultsggal)
ltalban a zsidk s ki5ltkG a zsid lla' olgrai tGlkeztek a sa&t MgyMkben2 >
sze'ontbl 'ennyiben kMlnbznGnek a zsid brk a 'sutt za&l erekben kzre'(kd
kollGgiktl! a*ol lengyel brk tGltek lengyelek ellen elk5etett b(n7selek'Gnyek esetGben!
5agy 7se* brk szolgltattak igazsgot a 3rgban 5agy 3ozsonyban trtGntek MgyGbenU
8Hausner Qrnak adatott 'eg! *ogy ezt az ostoba ki%ogst utlag akaratlanul is alt'assza) a
<aturday Evening FostGban 'eg&elent 7ikksorozatban lertak szerint ugyanis a 5d sz'ra
ele5e 5ilgos 5olt! *ogy >i7*'annt ne' 5Gd*eti izraeli Mgy5Gd! 'ert az *atatlanul a
Sszak'ai etikaS Gs a Sne'zeti GrzGsekS kon%liktust okozn2 +os! ilyen kon%liktusokrl
szltak az izraeli brsg elleni ki%ogsok is! s br Hausner &ogosan 'ondta! *ogy a br
gy(ll*eti a b(nt! de 'Ggis kGes igazsgot szolgltatni a b(nsnek! azzal 'r nyil5n5alan
ne' 5olt tisztban! *ogy 'indez a 5Gdre is Gr5Gnyes) egy gyilkos Mgy5Gd&e ne' a
gyilkossgot 5Gdi2 4al&ban az 5olt a *elyzet! *ogy 6zraelben a kMls nyo's 'iatt L
%ino'an szl5a L ne' 5olt tan7sos >i7*'ann 5Gdel'Gt az orszg 5ala'ely olgrra bzni2<
$z a ki%ogs edig! *ogy a n7i b(ntettek ide&Gn a zsid lla' 'Gg ne' lGtezett! annyira
%or'lis! a 5alsgtl oly 'GrtGkben idegen! s a ter'Gszetes &ogGrzGkkel olyan nyil5n5al
ellent'ondsban ll L Stizennyol7 nGnek legyen &oga brskodni a 5dlott %elett a terMletMkn
Gl zsidk 'eggyilkolsGrt! de a 'eggyilkoltak nGGnek ne' &r a bMntetGs &oga W222XYS L!
*ogy az e'bernek a ro Gs kontra Gr5ekkel nin7s is ked5e igazn %oglalkozni2 $z
igazsgossg Grtel'Gben L a'it 'ost 'egkMlnbztetMnk bizonyos ro7edurlis
'eg%ontolsoktl! a'elyek n'agukban %ontosak ugyan! de ne' enged*et 'eg! *ogy %lGbe
kereked&enek az igazsgossgnak! 'int a &og leg%bb 7Gl&nak L a brsgnak ne' kellett
5olna illetGkessGgGt a assz5 sze'GlyisGgi el55el L 'i5el az ldozatok zsidk 5oltak! a zsid
lla' brsgnak &oga 5an az tGlkezGsre L 5agy az uni5erzalits el5G5el igazolnia! a'ely
>i7*'annt hostis generis humani,/nt 8az e'beri ne' ellensGge< a rGgi! kalzokra Gr5Gnyes
rendelkezGseknek 5etette al2 > kGt el5! 'elyeket a tr5GnyszGken s azon k5Ml is ki'erten
'eg5itattak! alig*a 5olt alkal'as a kGrdGses dolgok 'eg5ilgtsra2 Fsak arra 5oltak &k!
*ogy a &eruzsle'i er Gs a 's orszgokban le%olytatott sz'os! szintGn a n7ikat Gs
7inkosaikat bMntetni *i5atott! rendk5Mli tr5GnykezGs ala&n le%olyt er kztti 5alban
'eglG5 analgikat el'ossa2
$ assz5 sze'GlyisGgi el5! a'elyre Jeruzsle'ben 32 +2 Prost Jrime of <tateI&e 8./K/<
ala&n *i5atkoztak! azt 'ond&a ki! *ogy a forum patriae rei *elyGre bizonyos krMl'Gnyek
kztt a forum patriae victimae lG*et! 5agyis a tettes *az&nak tr5GnyszGke *elyett az
ldozat *az&nak tr5GnyszGke tGl*et2 >nnek sa&nos az lett a k5etkez'Gnye! *ogy az lla'
az ldozatok ne5Gben e'elt 5dat! akiknek ezen el5 szerint az ellenMk elk5etett
b(n7selek'Gnyeket &ogukban ll 'egbosszulni2 >z 5olt a 5d llsont&a! 'elynek
kG5isel&e a trgyalst a k5etkez sza5akkal nyitotta 'eg) S>zen a *elyen! 6zrael bri!
a'elyre 'ost Dnk elG lGek! ne' egyedMl llok $dol% >i7*'annInal sze'ben2 >bben az
rban 5ele' egyMtt *at'illi 5dl lG %el2 Pe k 'r ne' ll*atnak %el2 _k ne'
'utat*atnak %enyeget u&&akkal erre a M5egkalitkra! ne' 'ond*at&k a benne Ml %Gr%inak)
LJ6accusea^ W222X $ 5GrMk Ggre kilt! a *ang&uk azonban nG'a2 >zGrt leszek Gn a sz&uk) az
ne5Mkben e'ele' a szrny( 5dat2S
> atetikus kinyilatkoztats ala5eten igazol&a 'indazokat! akik ele5e lltottk) a
ernek az igazsgossg*oz se''i kze sin7sen! usztn azGrt indtottk! *ogy kielGgtsGk az
ldozatok bosszQ irnti igGnyGt! taln &ogt2 A' 'i5el az olyan sQlyos b(neseteket! 'int a
gyilkossg! ktelez Mldzni! s akkor is 5dat kell e'elni! *a a krosult %Gl kGsz 'egbo7stani
Gs %eledni! a tr5Gny*ozs az ilyen esetekben el%eltGtelezi! *ogy L Tel%ord Taylor sza5ai5al
#4he 2ew 5or, 4imes' = Sa bMntetend 7selek'Gny ne'7sak a kz5etlenMl Grintett! *ane'
elssorban a kzssGg ellen irnyul! a'elynek tr5Gnyeit 'egszegtGkS2 $ b(nelk5ett azGrt
llt&k brsg elG! 'ert 7selek'Gnye a kzssGget 'int egGszt 5eszGlyeztette Gs
bo'lasztotta! ne' edig azGrt! 'ert bizonyos sze'Glyek krokat szen5edtek! s 'int a olgri
erekben! &5tGtelt k5etel*etnek2 $ bMntet&ogi el&rsok sorn elGrt &5tGtel el5ileg 's
ter'Gszet() a olitikai kzssGg szorul &5tGtelre! s a nyil5nos kzrendet kell 'integy
*elyrelltani2 =s sza5akkal) 'agrl a tr5Gnyrl s ne' a anaszosrl 5an sz2
$zonban a assz5 sze'GlyisGgi el5 alkal'azs*oz kGest! 'elynek Grtel'Gben az
lla'MgyGszsGg a ert indtotta! 'Gg ke5GsbG 5olt igazol*at a brsg rGszGrl! *ogy az
egyete'leges igazsgszolgltats el5e ala&n is illetGkesnek 5allotta 'agt! 'i5el ez Gles
ellent'ondsban llt 'ind a errendtartssal! 'ind edig azzal a tr5Gnnyel! a'elynek
ala&n >i7*'ann MgyGt trgyaltk2 $z egyete'leges elbrl*atsg! a'int 'ondtk! a
b(n7selek'Gny uni5erzlis &ellege 'iatt ll %ennT az Se'berisGg ellen elk5etett
b(n7selek'GnyekS *asonlatosak a rGgi kalzok b(ntettei*ez! s aki elk5eti! a tett szn*elyGtl
%MggetlenMl hostis humani generis,/nt az t*agyo'nyozdott ne'zetkzi &ogi rendelkezGsek
Grtel'Gben br*ol brsg elG llt*at2 >i7*'annt azonban %kGnt Sa zsid nG ellen
elk5etett b(n7selek'GnyekkelS 5doltk! Gs el%ogatsa! a'ely a ne'zetkzi &og 'egsGrtGsGt
&elentette! Gs ezGrt az egyete'leges igazsgszolgltats ne'zetkzi &ogi alak5etel'GnyG5el
rbltk igazolni! bizonyosan ne' azGrt k5etkezett be! 'ert e'berisGgellenes b(nket
k5etett el! *ane' kizrlag Sa zsidkGrdGs 5Ggs 'egoldsbanS betlttt szeree 'iatt2
Groteszk elkGzelGs! *ogy 6zrael >i7*'annt azGrt rabolta 5olna el! 'ert hostis humanis
generis, s ne' edig 'ert hostis Judaeorum 5olt2 Pe *a 'Gg el is %ogad&uk ezt! akkor is ne*Gz
lenne igazolni el%ogatsnak tr5GnyessGgGt2 $ kalz7selek'Gnyek esetGben L a ne'zetkzi
&ogi Gr5Gnnyel br bMntet&og *&n az egyetlen &ogilag 'egalaozott re7edens L a terMleten
k5Mli igazsgszolgltatst ne' azzal indokol&k! *ogy 'i5el 'indenkinek ellensGgei! ezGrt
%elettMk brki tr5Gnyt Ml*et! *ane' azzal! *ogy a b(n7selek'Gnyek a nylt tengeren! a senki
%ld&Gn trtGntek2 $ kalz! Saki egyetlen zszlt se' k5et! Gs 'inden tr5Gnyt 'eg5etS 8H2
Beisel) Britannica Boo, of the 5ear, ./0"<! a de%in7i szerint a sa&t sz'l&ra Gs
ko7kzatra 7selekszikT azGrt tr5Gnyen k5Mli! 'ert a sa&t dntGse ala&n oldotta el az
e'beri kzssGgek*ez %(zd ktelGkeit! s ez az oka! *ogy S'indenki ellensGgG5GS 5lt2 +os!
ne*Gz lenne azt lltani! *ogy >i7*'ann a sa&t szakllra 7selekedett! 5agy *ogy egyetlen
lobogt se' k5etett2 $ kalzel'Glet e konkrGt esetben te*t 7sak az >i7*'annIMgy ltal
%el5etett 5alban 7entrlis Gs Q&szer( roblG'k 'egkerMlGsGre 5olt &2 >i7*'ann ne' egy
b(nbanda tag&a 5olt! a'ely k5Ml *elyezte 'agt a %ennll &oglla'i renden! *ane' egy
lla' 'egbzsbl 7selekedett! a'elynek a trv/nyes rend0e b-n*. &elleg( 5olt2 +e'
*elyezte 'agt tr5Gnyen k5Ml! ellenkezleg! az orszg Gr5Gnyes tr5Gnyeit *a&totta bet(
szerint 5Ggre2 $z e%%Gle erek &ogi roblG'&a Gen abban re&lik! *ogy a trgyalt
b(n7selek'Gnyeket olyan krMl'Gnyek kztt k5ettGk el L b(nz lla' b(nz tr5Gnye
szerint L! a'elyek kztt a b(nzGs leglis! az e'beri 7selek5Gs 'inden %or'&a edig
illeglis 5olt2
$ nGirts Gs kalzkods analgi&a ne' Q& kelet(! ezGrt ne' %lsleges 'egllatani!
*ogy a nGirts elleni kon5en7i! a'it az >gyesMlt +e'zetek kzgy(lGse ./1J2 de7e'ber /I
Gn %ogadott el! *angsQlyozottan elutastotta az egyete'es igazsgszolgltats igGnyGt! s
e*elyett a k5etkezket llatotta 'eg) S$ nGirtssal W222X 5dolt sze'Glyeket W222X lltsk
annak az lla'nak az illetGkes brsga elG! a'elynek terMletGn a 7selek'Gnyt elk5ettGk!
5agy edig ne'zetkzi tr5GnyszGk elG! a'ely 'indazon szerzd %elek MgyGben illetGkes!
akik illetGkessGgGt elis'erik2S 802 7ikkely2< >nnek az 6zrael ltal is alrt kon5en7inak
'eg%elelen a brsgnak rblkoznia kellett 5olna egy ne'zetkzi tr5GnyszGk
lGtre*ozs5al! 5agy edig a terMleti el5et kellett 5olna Q&ra%ogal'aznia! *ogy az 6zraelre Gs az
>i7*'annIMgyre Gr5Gnyes legyen2 =indkGt 'egolds *atrozottan le*etsGges lett 5olna!
radsul 'indkett a brsg ko'eten7i&n belMl2 $ ne'zetkzi tr5GnyszGk ssze*5st a
brsg r5id Qton intGzte el! olyan okokbl! a'elyekre 'Gg 5isszatGrMnk2 $ brsg 5GgMl is
illetGkesnek nyil5ntotta 'agt 'ind*ro' szba &*et el5) a terMleti el5! a assz5 sze'Glyi
el5 Gs az egyete'es igazsgszolgltats el5e ala&n! 'int*a *ro' tel&esen kMlnbz &ogi
el5 sszeadsnak lenne az ered'Gnye az! *ogy Gr5Gnyes a brskodsi igGnyMk2 $ terMleti el5
Grtel'es Q&ra%ogal'azst ne' ksGreltGk 'eg! s ez bizonyosan annak a sz'l&ra r*at!
*ogy 'inden Grintett irtzott a re7edensektl 5al legkisebb eltGrGstl! Q& &ogszablyok
be5ezetGsGtl2 6zrael igenis igGnyel*ette 5olna a territorilis el5en nyug5 brskods &ogt! *a
kinyil5ntottk 5olna! *ogy a Sterritriu'S &ogi Grtele'ben olitikai Gs &ogi! ne' edig
usztn %ldra&zi %ogalo'2 $ territriu' ebben az Grtele'ben ne' tel&esen s %kGnt ne'
elssorban egy darab %ld! sokkal inkbb arra a StGrreS 5onatkozik! a'i egy 7soort tag&ai
kztt elkerMl*etetlen 'don keletkezik! *a G5ezredes nyel5i! 5allsi Gs trtGnel'i ter'Gszet(
ka7solatok %(zik ssze ket! 'elyeket radsul szoksokban Gs tr5Gnyekben rgztettek!
a'elyek a kMl5ilggal sze'ben 5Gdik ket! egy'st kzt edig a di%%eren7ilst teszik
le*et5G2 $z ilyen ka7solatok azltal 'ani%esztldnak! *ogy 'aguk konstitul&k a teret!
'elyen belMl a 7soort*oz tartoz kMlnbz egyGnek egy'sra 5onatkoznak Gs egy'ssal
Grintkeznek2 So*ase' &*etett 5olna lGtre 6zrael lla'! *a a zsid nG a szGtszrats *osszQ
G5szzadai alatt egy ilyen kztes teret 'inden %ldra&zi t5olsg ellenGre 'eg ne' alkotott s
'eg ne' rztt 5olna! 'Gg*ozz a rGgi *azba 5al 5isszatGrGs eltt2 A' a brsg sz'ra
'inden! a'i addig 'Gg ne' lGtezett! gyanQs 5olt! gy 'Gg arrl is le'ondott! *ogy az izraeli
lla' re7edens nGlkMli eredetGt! a'i edig sz5G*ez Gs gondolatai*oz 'inden bizonnyal a
legkzelebb llt! &ogilag Q&%ent alt'assza2 >*elyett elrasztotta a trgyalst re7edensek
t'kelegG5el L a trgyals els *etGnek MlGsein! a'elyekre az tGlet els K; bekezdGse
*i5atkozik L! 'elyek kzMl sz'os! legalbbis a laikusok sz'ra! szrszl*asogatsnak t(nt2
Rgy aztn az >i7*'annIer ne' 5olt se' tbb! se' ke5esebb! 'int az utols a nMrnbergi
ereket a *borQ utni G5tizedekben k5et uterek sorban2 $ 5dirat %MggelGkGben
szereelt az ./K#2 G5i n7itr5Gny *i5atalos interret7i&a! a'elyben 3inksz @ozen akkori
igazsgMgyI'iniszter egyGrtel'(en kinyil5ntotta) S$'g 's nGek a n7ik Gs
kollabornsaik elleni tr5Gnyeiket r5iddel a *borQ utn 'eg*oztk! st! egyesek 'Gg
'ieltt a *borQ 5Gget Grt 5olna! addig a zsid nGnek lla'a 'egalatsa eltt W222X ne' 5olt
olitikai autoritsa! *ogy a n7i b(nzket Gs 7inkosaikat brsg elG lltsa2S >zek szerint
te*t az >i7*'annIer 7sak egy dologban kMlnbzik a tbbi utertl) a 5dlottat ne'
szablyszer(en tartztattk le! s szolgltattk ki 6zraelnekT brsg elG lltsa egyGrtel'(en a
ne'zetkzi &og 'egsGrtGsGnek a k5etkez'Gnye2 =int 'r e'ltettMk! 6zrael sikere ez Mgyben
7sak >i7*'ann de facto *ontalansgnak 5olt kszn*et! s Grt*et 'don a Jeruzsle'ben
idGzett sz'os re7edens ellenGre! 'elyek az elrabls &ogossgt 5oltak *i5atottak igazolni! az
egyetlen rele5ns esetet) a nG'et zsid baloldali Q&sgr! Bert*old Jakob ./;KIben! GestaoI
Mgynkk ltal S5&7ban trtGnt elrablst ne' e'ltettGk 'eg2 8$ tbbi re7edens egyike
se' 5olt igazn *elyGn5al! 'ert ki5Gtel nGlkMl olyan sze'Glyeket Grintett! akik az MgyMkben
illetGkes brsg ell 'egszktek! s ne'7sak *ogy a tett szn*elyGre 5ittGk 5issza! *ane' azon
brsg elG lltottk ket! a'elyik &ogszer( letartztatsi aran7sot adott ki ellenMk! 5agy
legalbbis azt kiad*atta 5olna L a'i esetMnkben ne' 5olt le*etsGges2< $z e'berrablssal
6zrael 5alban 'egsGrtette a terMletisGg el5Gt! s ennek az a tGny ad&a 'eg a &elentsGgGt! *ogy
a 9ldn sz'os nG Gl 'egannyi kMlnbz &ogrendszerrel! gy *t egy adott orszg &ognak
a sa&t %elsGgterMletGn k5Mlre 5al kiter&esztGse *atatlanul kz5etlen kon%liktust okoz egy
's terMleten Gr5Gnyes &ogrendszerrel sze'ben2 >z 5olt sa&nos az >i7*'annIer egyetlen
olyan tGnyez&e! a'elyre ne*Gz re7edenst tallni! arrl ne' is beszGl5e! *ogy az e'berrabls
lenne az utols! a'it egy &5end &ogrend elG GldakGkGnt lltani k5natos lenne2 8=it
szlnnk! *a 5ala'elyik a%rikai lla'nak *olna eszGbe &utna Mgynkket kMldeni
=ississiibe! *ogy ott a %a&i 'egkMlnbztetGst *irdetk egyik ro'inens kG5isel&Gt
elraboltassaU S az a gondolat se' kMlnskG 'egnyugtat! *a egy brsg G*nban 5agy
Kongban *i5atkoz*atna az >i7*'annIerre2< $z e'berrablst a b(n7selek'Gny
Gldtlansg5al Gs a zsid lla' lGtre&ttGnek re7edensnGlkMlisGgG5el le*etett igazolni2 $
ne'zetkzi &og 'egsGrtGsGnek legnyo'sabb Seny*t krMl'GnyekGntS azt a tGnyt le*etett
%el*ozni! *ogy alig*a lett 5olna 's le*etsGg >i7*'annt brsg elG lltani2 $rgentna a
*r*edt n7i b(nzk kiadats5al ka7solatban notriusan 5iselkedettT 'Gg *a lett is 5olna
kiadatsi egyez'Gny 6zrael Gs $rgentna kztt! a kiadatsi kGrel'et 5alszn(leg akkor is
elutastottk 5olna2 ?gy Grtel'etlen lett 5olna tadni >i7*'annt az argentin rendrsGgnek!
*ogy a +G'et Sz5etsGgi Kztrsasg kiadatsi kGrel'Gnek eleget te*essenekT a bonni
kor'ny ugyanis 'r ered'GnytelenMl &rt el olyan *r*edt n7i b(nzk! 'int Karl
Klingen%ua 5agy az $us7*,itzban a szrny( or5osi ksGrleteket Gs a SszelektlstS irnyt dr2
Jose% =engele kiadatsnak kGrel'ezGsekor28YYY =engele *allig bu&klt2< >i7*'ann
esetGben a kGrele' duln re'Gnytelen lett 5olna! 'i5el az argentin tr5Gnyek szerint a
legutols *borQ5al ka7solatos sszes b(ntGny a *borQ be%e&ezGse utn tizent G55el elG5Ml!
gy >i7*'ann kiadatsnak le*etsGge ./0#2 '&us K2 utn tr5Gnyesen 'egsz(nt2 @5iden)
leglis eszkzkkel ne' le*etett 5olna %elelssGgre 5onni2
$ki Qgy 5Gli! *ogy a tr5Gny az igazsgossgot szolgl&a! Gs 's 7Gl&a ne' le*et! az
*a&la'os le*et az e'berrabls tGnyGt elnGzni2 +e' a re7edensek 'iatt! *ane' Gen
ellenkezleg! kGtsGgbeesett! Glda nGlkMli Gs re7edenst ne' tere't aktuskGnt! a'i a
ne'zetkzi bMntet&og Gs 5Ggre*a&t *atalo' *inya 'iatt 5lt szMksGgessG2 >bbl a
sze'ontbl nGz5e! 6zrael 7selek5GsGnek 7sak egy igazi alternat5&a 5olt) >i7*'ann
el%ogatsa Gs 6zraelbe szlltsa *elyett ott a *elysznen! Buenos $ires ut7in l*ettGk 5olna
'eg2 > le*etsGget az Mgyrl %oly 5itban tbben e'ltettGk! s kissG 'egle 'don a
legszen5edGlyesebben azok t'ogattk! akiket az e'berrabls ki5ltkG sokkolt2 $z tletben
5olt is 5ala'i! *iszen a tGnylls kGtsGgbe5on*atatlan 5oltT 7sak*ogy a t'ogati el%ele&tettGk!
*ogy aki a tr5Gnyt sa&t 'aga 5eszi kGzbe! 7sak akkor szolgl&a az igazsgot! *a *a&land a
tGnyllson olyan Grtele'ben 5ltoztatni! *ogy a tr5Gnynek is'Gtelten Gr5Gnyt le*essen
szerezni! s *ogy 7selekedetGt ezltal legalbb 5issza'enlegesen kGes legyen igazolni2 $
kzel'Qltbl akad erre kGt re7edens2 $z egyik Slo' S7*,artzbard esete! aki ./"02 '&us
"KIGn 3rizsban leltte Szi'on 3etl&urt! az ukrn *adsereg egykori *et'an&t! aki az orosz
olgr*borQ alatt azokGrt a ogro'okGrt 5olt %elels! a'elyek ./.H Gs ./"# kztt 'integy
.##### ldozatot k5eteltek2 $ 'sik az r'Gny Te*lir&n esete! aki ./".Iben Berlin
kzont&ban ltte agyon Taalat be&t! az ./.KIs r'Gny ogro'ok L 'elyeknek be7slGsek
szerint Trkorszg r'Gny lakossgnak egy*ar'ada! 'integy 0##### e'ber esett ldozatul
L *r*edt 'Gszrost2 =indkGt Mgyben dnt! *ogy a 'erGnylk ne' elGgedtek 'eg a
S'agukS b(nzinek 'eggyilkols5al! *ane' rgtn &elentkeztek a rendrsGgen! s
ragaszkodtak az ellenMk indtand er*ez2 $zt k5ntk elGrni! *ogy a nGMk ellen elk5etett!
bMntetlenMl 'aradt b(n7selek'Gnyrl a brsg az egGsz 5ilg nyil5nossga eltt tudo'st
5egyen2 Ki5ltkG a S7*,artzbardIer e'lGkeztetett 'dszereiben az >i7*'annIerre) a
tGnyllst gondosan sszelltott doku'entu'gy(&te'Gny t'asztotta al! 7sak*ogy 'indazt!
a'it az >i7*'annIerben az lla'MgyGszsGg 'utatott be! akkor a 5Gdele' 5llalta %el2
$nyagaikat a dr2 Ceo =otzkin 5ezette Fo'itG des PGlGgations Jui5esItl szereztGk be!
a'elynek 's%Gl G5re 5olt szMksGge a erre 5al %elkGszMlGs*ez! a doku'entu'okat edig
kGsbb ;es Fogromes en U,raine sous les gouvernements u,rainiens $%$`G$%XA 7'en
'eg&elentette2 6tt 5dlott Gs 5Gd&e e'eltGk %el Saz ldozatok ne5GbenS *ang&ukat! s annyira
*asonlatosak 5oltak az Gr5ek! *ogy 'Gg a S'agukat sose' 5Gd zsidkS %rzisa se'
*inyzott2 8Csd Henri Torres 5GdbeszGdGt az ./"0Iban ;e Froces des Fogromes 7'en
'eg&elent kny5Gben2< $ brsg 'indkGt esetben %el'ent tGletet *ozott! s ltalnosnak t(nt
a 5Gle'Gny! a'elyet George Suarez %ogal'azott 'eg S7*,artzbard irnti 7sodlatban) tette
azt &elentette! S*ogy a nG 5Ggre el&utott odig! *ogy 'eg5Gd&e 'agt! *ogy 'orlisan ne' &ut
tbbG 7sdbe! *ogy az ellene intGzett t'adsokat tbbG ne' 5eszi rezignlt gesztusokkal
tudo'sulS2
$ legalits Gs igazsgossg kzti kon%liktus ezen 'egoldsnak elnyei sze'bet(nek2
6gaz! az e%%Gle erek is SkirakaterekS! 7sak*ogy a S*sS! akire 'inden sze' 'ered! 5alban
*s2 A' az el&rs lGnyegesen &obban 'egrzi er&ellegGt! S'ert ne' szn&tGk za&lik!
'elynek 5Gge elre 'eg 5an r5aS! *ane' a er 'egrzi Sredukl*atatlan ko7kzattS! a'ely
Kir7**ei'er szerint a bMnteterek egyik leglGnyegibb &elle'z&e2 A J6accuse, a'i az
ldozatok sze'ont&bl nGlkMlz*etetlen! ter'Gszetesen szintGn 'eggyzbben 7seng azon
%Gr%i sz&bl! aki 'aga 5ette kezGbe a tr5Gnyt! 'int *a egy kor'ny ltal 'egbzott
tiszt5isel *ang&n szlalna 'eg! aki se''it se' ko7kztat2 >ltekint5e olyan gyakorlati
'eg%ontolsoktl! *ogy a 'ai Buenos $iresben alig*a biztostottk 5olna ugyanazon &ogi
garan7ikat! Gs egGszen bizonyosan ne' tettGk 5olna le*et5G ugyanazt a ubli7itst egy ilyen
&elleg( 5dlott sz'ra! 'int a*ogy a *Qszas G5ekben 3rizsban Gs Berlinben! tbb 'int
kGtsGges 'arad! *ogy >i7*'ann esetGben egy *asonl 'egolds 'eg%elel lett 5olna2
+yil5n5alan se''ikGen se'! *a kor'ny'egbzottak is szereeltek 5olna az Mgyben2
S7*,artzbard Gs Te*lir&n 'ellett szlt! *ogy 'indketten olyan nG*ez tartoztak! 'elyek se'
nll lla''al! se' nll &ogalkotssal ne' rendelkeztek! s ne' 5olt olyan tr5GnyszGk a
5ilgon! a'ely eltt ezekbl a nGekbl brki is 5dlkGnt 'eg&elen*etett 5olna2
S7*,artzbard! aki ./;JIban! tz G55el a zsidk lla'nak kikiltsa eltt 'eg*alt! ne' 5olt
se' 7ionista! se' se''i%Gle na7ionalista2 =Ggis kGtsGgtelenMl lelkesen ksznttte 5olna
6zrael lla'ot! *iszen ltala 5Ggre olyan tr5GnyszGk &*etett lGtre! a'ely az oly gyakran
b(n*dGs nGlkMl 'aradt b(nket Mldzte2 JogGrzGkGnek ez %elelt 5olna 'eg2 S *a elol5assuk
le5elGt! a'elyet a rizsi brtnbl rt odesszai S%i5Greinek Gs n5GreinekS L 79aite* savoir
dans les villes et dans les villages de Balta, Fros,ouro, 4*cher,ass, Iuman, Jitomir (...3,
porte*Gy le message /difiant! la colere 0uive a tir/ sa vengeancea ;e sang de $6 assassin
Fetlioura, _ui a 0ailli dans la ville mondiale, a Faris, (...3 rappellera le crime f/roce (...3
commis envers le pauvre et abandonn/ peuple 0uif. (Ad0)to, hDr8l Balta, Fros*,uro,
Jser,ass*, Uman /s Rsitomir v)rosaiban /s falvaiban (...3 vigy/te, el a nagys*er- 8*enetet! a
*sid+ hit boss*Vt )llta A gyil,os Fetl0ur)na, F)ri*s vil)gv)ros)ban ,imltt v/re (...3
eml/,e*tetni fog a ,egyetlen b-nre (...3, amelyet a s*eg/ny /s elhagyatott *sid+ n/p ellen
,vetett el.7 L rgtn *all&uk! *ogy &lle*et ne' Hausner Qr nyel5Gn beszGl 8S7*alo'
S7*,artzbard nyel5e sokkal 'Gltsgtel&esebb Gs 'egrzbb 5olt<! de 'indenkGen olyan
*angne'ben! a'elynek a zsidk Grzel'eit Gs *angulatt az egGsz 5ilgon 'eg kellett
Grintenie2
$zGrt e'elte' ki az ./"HIes rizsi S7*,artzbardIer Gs az ./0.Ies &eruzsle'i
>i7*'annIer *asonlsgait! 'ert ezek bizonyt&k! *ogy 6zrael Gs a zsid nG egGsze 'ily
ke5GssG 5olt %elkGszMl5e azon b(nk Gldtlansgnak %elis'erGsGre! a'elyekkel >i7*'annt
5doltk! s 'ily ne*Gz ez a %elis'erGs Gen a zsid nG sz'ra2 Ha kizrlag a zsid
trtGnele'rl alkotott elkGzelGsekbl indulunk ki! akkor a Hitler ide&Gben a nGre szakadt
katasztr%nak 8'elyben a nG egy*ar'ada 5eszett oda< ne' a 'inden b(nk legQ&abbikakGnt
kellett 'eg&elennie! nGirtskGnt! olyas5ala'ikGnt! a'ire 'Gg so*a ne' 5olt Glda! *ane'
Gen ellenkezleg! a legrGgebbikGnt! a'it a zsidk is'ernek! s a'ire e'lGkeznek2 Ha a zsid
trtGnele'nek ne'7sak a tGnyeit! *ane' a'i 'Gg %ontosabb! a zsidk trtGnel'i
nazonossgItudatt is %igyele'be 5esszMk! akkor a %GlreGrtGs szinte elkerMl*etetlen! s
5al&ban itt re&lenek a &eruzsle'i er kudar7nak s *inyossgainak a gykerei2 $z
Grintettek egyike se' %ogta %el $us7*,itz 5aldi szrny(sGgGt! a'ely 's%Gle! 'int a 'Qlt
br'ely borzal'a2 $ 5dl Gs a brk ezt a nGirtst egyarnt a zsid trtGnele'
legiszonyatosabb ogro'&nak tartottk2 >zGrt gondoltk! *ogy egyenes Qt 5ezet a n7i rt
kezdeti antisze'itiz'ustl a nMrnbergi tr5Gnyeken t a zsidknak a birodalo'bl trtGnt
ki(zGsGig! 'a&d innen a gzka'rkig2 >zek a Sb(ntGnyekS azonban olitikailag Gs &ogilag
ne'7sak sQlyossguk tekintetGben! *ane' lGnyegileg is kMlnbztek egy'stl2 $z ./;KIs
nMrnbergi tr5Gnyek legalizltk azt a diszkri'in7it! a'it a nG'et tbbsGg 'r a'Qgy is
gyakorolt a zsid kisebbsGggel sze'ben2 +e'zetkzi &ogi sze'ontbl a szu5erGn nG'et
ne'zetnek 'indaddig &ogban llt a lakossg br'ely neki alkal'asnak tetsz 7soort&t
kisebbsGggG nyil5ntani! a'g a kisebbsGgi tr5Gnyek a ne'zetkzileg elis'ert kisebbsGgi
szerzdGsek Gs 'egllaodsok ltal biztostott &ogokkal Gs garan7ikkal ssz*angban lltak2
$ ne'zetkzi zsid szer5ezetek ezGrt igyekeztek azonnal e legQ&abb kisebbsGg sz'ra
ugyanazon &ogokat 'egszerezni! a'elyeket Gen%ben KeletI Gs PGlkeletI>ura kisebbsGgei
sz'ra biztostottak2 >z ugyan ne' sikerMlt! a tbbi ne'zet a nMrnbergi tr5Gnyeket
ltalban 'Ggis el%ogadta a nG'et &ogrendszer rGszekGnt! olyannyira! *ogy Gldul egy nG'et
lla'olgr Hollandiban ne' kt*etett Qgyne5ezett S5egyes *zassgotS2 $ nMrnbergi
tr5Gnyek ltal elk5etett b(n ne'zeti b(n7selek'GnyT 'egsGrtette az lla'olgrok egy
7soort&nak a nG'et alkot'nyban garantlt &ogait Gs szabadsgt! de a ne'zetek kzssGge
ne' %oglalkozott ezzel2 4iszont az Serltetett ki5ndorlsS 5agy elMldzGs! a'i ./;J utn
*i5atalos olitik5 5lt! 'r Grintette a ne'zetkzi kzssGget! *iszen az elMldzttek
Grtele'szer(en 's orszgok *atrai 'entGn &elentek 'eg! a'elyek kGnytelenek 5oltak a
*5atlan 5endGgeket 5agy be%ogadni! 5agy egy olyan *ar'adik orszgba t7se'Gszni!
a'elyik szintGn ne' 5olt *a&land be%ogadni ket! s ez ne' is 5olt ktelessGge2 $z
lla'olgrok ki(zGse 's sz5al 'r e'berisGgellenes b(n! *a Se'berisGgenS ne' GrtMnk
tbbet a ne'zetek kzssGgGnGl2 Se' a legalizlt diszkri'in7i ne'zeti b(ntette! se' az
elMldzGs ne'zetkzi b(ntette ne' 5olt 'Gg az Q&korban se' Q& 5agy Gldtlan &elensGg2 $
leglis diszkri'in7i a Balkn sszes orszgban 'indennaos szoks 5olt! a OO2 szzadi
%orradal'aknak 'indenMtt t'eges el(zetGs 5olt a k5etkez'Gnye2 $z Q& b(n7selek'Gny
7sak a n7i rezsi' deklar7i&5al &elent 'eg! 'ely szerint a nG'et nG ne'7sak
+G'etorszgban ne' t(ri a zsidkat! de az egGsz %ldkereksGgrl ki *a&t&a irtani ketT ez! a
tGnyleges Grtele'ben 5ett e'berisGgellenes b(n! ne5ezetesen az Se'beri llaotS 5agy az
e'beri ne' lGnyege elleni b(n7selek'Gny2 +o*a az elMldzGs Gs a nGirts egyarnt
ne'zetkzi b(n! 'Ggis kMlnbsGget kell tenni a kett kzttT az elMldzGs 'egsGrti a
szo'szGdos lla'ok terMleti %elsGg&ogt! 'g a nGirts az e'beri sokszn(sGg 'int olyan!
te*t az e'beri llaot egyik lGnyegi &elle'z&e ellen intGzett t'ads! a'i nGlkMl az
Se'berisGgS Gs Se'beri ne'S ki%e&ezGsek tel&esen el5esztenGk &elentGsMket2
Ha a brsg 'egGrtette 5olna! *ogy a diszkri'inls! el(zGs Gs nGirts bizony ne'
ugyanaz! akkor azonnal 5ilgoss 5lt 5olna! *ogy a legnagyobb b(ntett! a'i5el sze'besMlt! a
zsid nG %izikai 'egse''istGse! a zsid nGen 5Ggre*a&tott e'berisGgellenes b(n 5olt! s
7sak az ldozatok ki5lasztsa! de ne' a b(n7selek'Gny ter'Gszete 5ezet*et le a
zsidgy(llet Gs antisze'itiz'us *osszQ trtGnetGbl2 $'ennyiben az ldozatok zsidk
5oltak! *elyes Gs 'Gltnyos! *ogy az el&rs zsid tr5GnyszGk eltt za&lottT a'ennyiben
azonban a b(n7selek'Gny e'berisGgellenes b(ntett 5olt! ne'zetkzi tGlszGkre lett 5olna
szMksGg! *ogy igazsgot szolgltasson2 8=egle 5olt! *ogy a brsg el'ulasztotta e kGt
dolog 'egkMlnbztetGsGt! *iszen az egykori izraeli igazsgMgyI'iniszter! 3inksz @ozen 'r
./K#Iben utalt Sa zsid nG ellen elk5etett b(ntetteket bMntetend tr5Gny ter5ezete Gs a
nGirtst bMntet Gs azt 'egelzni *i5atott tr5GnyS kzti kMlnbsGgekre2 $
'egkMlnbztetGst az izraeli arla'ent 'eg5itatta! de ne' iktatta tr5Gnybe2< $ &eruzsle'i
brsggal sze'ben kGtelyeket *angoztat s >i7*'ann eltGlGsGt ne'zetkzi tr5GnyszGkre
bzni *a&t sz'os tekintGly kztt 7sak egyetlen e'ber akadt! Karl Jasers! aki 'r a er
eltt egy rdiinter&Qban L a'it kGsbb a "er onat kzlt nyo'tatsban L 5ilgosan Gs
egyGrtel'(en el'ondta! S*ogy a zsidk elleni b(ntett egyben az e'berisGg ellen elk5etett
b(ntettS 5olt! s Saz tGletet 7sak olyan %ru' *oz*at&a 'eg! a'ely az egGsz e'berisGget
kG5iseliS2 Jasers azt &a5asolta! *ogy a &eruzsle'i brsg a tGnyanyag 'eg*allgatsa utn
S'ond&on leS az tGlet*ozatalrl! nyil5ntsa 'agt SilletGktelennekS! 'ert &ogilag ne'
tisztzott a kGrdGs! 'ilyen b(n7selek'Gnyrl is 5an itt tula&donkGen sz! 'int a*ogy az a
kGrdGs se'! 5a&on ki az illetGkes az ilyen lla'i 'egbzsbl elk5etett b(nk 'egtGlGsGre2
=indssze annyi biztos! *ogy Sitt egyrGszt tbbrl! 'srGszt ke5esebbrl 5an sz! 'int a
szoksos Grtele'ben 5ett gyilkossgrlS! s ne' le*et sz S*borQs b(nrlS se'2 Pe az is
kGtsGgtelen! *ogy Saz e'berisGg bizonyosan elusztulna! *a lla'ok ilyen
b(n7selek'Gnyeket elk5et*etnGnekS2
Jasers &a5aslata! a'i Gen 6zraelben senkit se' Grdekelt! e %or'&ban 5alszn(leg
tisztn %or'lis sze'ontokbl ki5itelez*etetlen lett 5olna2 $ kGrdGst! 5a&on egy brsg
ko'etensIe 5agy se'! 'r a er kezdetGn tisztzni kell! s *a egyszer ko'etensnek
talltatik! akkor tGlkeznie is kell2 Ha to5bbgondol&uk e &a5aslatot! arra az ered'Gnyre &utunk!
*ogy *a ne' is a brsg! de 6zrael lla' az tGlet*irdetGs utn! a *allatlan tGnyllst
%igyele'be 5G5e! az tGlet 5Ggre*a&tsrl le'ond*atott 5olna! akta elkMldGsG5el az >+SBI*ez
%ordul5a de'onstrl&a! *ogy ezen Q&! az e'berisGg ellen elk5etett b(n7selek'Gny esetGben
egy ne'zetkzi tGlszGk ssze*5sa elkerMl*etetlenMl szMksGges2 6zrael Sgygyt 5i*art
ka5ar*atott 5olnaS! Q&ra Gs Q&ra rkGrdez*etett 5olna! 'it is tegyen ezzel az e'berrel! akit
rizetGben tart! s gy tudatost*atta 5olna a 5ilg kz5Gle'GnyGben a ne'zetkzi bMntet
tr5GnyszGk szMksGgessGgGt2 Fsak aki ilyen QtonI'don Sza5arodottsgotS kelt! a'ely
'inden ne'zet kG5iselit Grinti! az akadlyoz*at&a 'eg! S*ogy az e'berisGg
'egnyugod&GkS! s *ogy Sa zsidk t'eges 'eggyilkolsa W222X el&5end b(n7selek'Gnyek
olyan 'odell&G5G 5l&Gk! a'ely 'Greteiben egy k5etkez %a& kiirtsnak 7sak szerGny
Gld&t szolgltat&aS2 >gy usztn lla'i brsg %ru'a Gen a trtGntek szrny(sGgGt
Sbagatellizl&aS2
Sa&nos a kz5Gle'Gnyben ezekbl az Gr5ekbl ne' 'aradt 'eg 's! 7sak a ne'zetkzi
tr5GnyszGk %ellltsnak &a5aslata! a'i 's &a5aslatokkal egyMtt 5olt kon%or'T ezek azonban
olyan 's &elleg( 'eg%ontolsokon nyugodtak! a'elyek lGnyegesen kisebb sQllyal brtak2
6zrael sok bart&a! zsidk Gs ne' zsidk egyarnt! attl tartottak! *ogy a er rtani %og 6zrael
tekintGlyGnek! s a 5ilg zsidsg5al sze'ben ellensGges reak7ikat 5lt ki2 $ zsidknak!
5Glekedtek! ne' 5olna szabad sa&t MgyMkben brskodniuk! leg%el&ebb 5dlkGnt lG*etnGnek
%el! s ezGrt 6zraelnek 7sak addig szabad rizetben tartania >i7*'annt! a'g az >gyesMlt
+e'zetek %el ne' llt&a a %elette 5al tGlkezGsre *i5atott kMlnleges tr5GnyszGket2 Tel&esen
eltekint5e attl! *ogy 6zrael az >i7*'ann elleni errel 7sak annyit tett! a'ennyit az egykor
+G'etorszg 'egszllsa alatt ll orszgok 'r rGgen 'egtettek! s attl is eltekint5e! *ogy
az igazsgrl 5olt sz! Gs ne' 6zrael 5agy a zsid nG resztzsGrl! 'indezen &a5aslatok
kzs *inyossga 'iatt 6zrael knnyedGn 5isszautast*atta ket! 'i5el 5alban ne' sz'olt
egyik se' azzal a tGnnyel! *ogy az >gyesMlt +e'zetek i''r SkGtszer is 5isszautastotta az
lland ne'zetkzi bMntetka'ara %ellltsnak 'eg%ontolsra tett &a5aslatotS 8lsd az AntiG
"efamation ;eague BulletinI&Gt<2 4olt 'Gg azonban egy igenis 'eg5alst*at &a5aslat!
a'elyet e 5itban Gen 'eg5alst*atsga 'iatt ne' e'ltettek2 $ Bsid 4ilgkongresszus
elnkGtl! dr2 +*u' Gold'anntl szr'azott! aki BenIGuriont %elszltotta! *ogy
Jeruzsle'ben lltson %el egy%a&ta ne'zetkzi tr5GnyszGket! a*o5 az sszes egykor
'egszllt orszgbl *5&a egybe a brkat2 >z ugyan az e'berisGgellenes b(n esetGben 'Gg
ne' lett 5olna elGgsGges! *iszen 7sak az uterek kiszGlestGsGt &elentette 5olna! s az e
erekkel sze'beni leg%bb ki%ogsra! 'iszerint a gyztesek brsgai tGlkeznek! ne' lett
5olna igazi 5lasz2 Pe az els lGGst 'indenkGen &elent*ette 5olna2
$'int kztudott! 6zrael 'indezen &a5aslatokat r5id Qton! nagy *e5essGggel utastotta
5issza2 S no*a Joszl @ogtnak tel&esen igaza 5an 852 4he Eichmann 4rial and the Rule of
;aw', a'ikor arra utal! *ogy BenIGurion azt az egyszer( kGrdGst se' ltszott 'egGrteni! *ogy
tula&donkGen 'iGrt is 5an annyira ellene >i7*'ann ne'zetkzi brsg elG lltsnak! azt
azGrt 'Ggse' szabad el%ele&teni! 'it is &elentett a zsidknak a 'sodik szentGly lero'bolsa
ta elszr a sa&t nGMk ellen elk5etett b(ntett MgyGben tGlkezni! te*t ne' 's nGek &ogi
5Gdel'Gre *agyatkozni! s %leg ne' Se'beri &ogokraS Gs egyGb ko'ro'ittlt %ogal'akra
*i5atkozni2 Ki tud*atta nluk &obban! *ogy az ilyen ltalnos &ogokra azok *i5atkoznak!
akiknek ne' ll *atal'ukban ne'zeti &ogaikat L Burke sza5ai5al) 7the rights of Englishmen7
= biztostani! sa&t tr5Gnyeiknek Gr5Gnyt szerezni2 $'i 6zraelt illeti! ez 5olt a dnten Q& az
>i7*'annIerben! s 's se''i2 8J5al a er eltt! az ./K#Ies tr5Gny els ol5assnak
alkal'5al 'ondta 3inksz @ozen a Knesszetben! *ogy a uszta tGny! 'ely szerint 6zrael egy
ilyen &elleg( er esetGn sa&t tr5Gnnyel br! ki%e&ezdGse Sannak a %orradal'i 5ltozsnak!
a'ely a zsid nG olitikai llaotban 5Ggbe'entS2< =indenesetre BenIGurion reak7i&t L
S6zraelnek nin7s szMksGge egy ne'zetkzi tr5GnyszGk 5Gdel'GreS L Gs az ebben re&l
%GlreGrtGst 7sak a trtGnel'i taasztalatokat Gs olitikai asir7ikat %igyele'be 5G5e Grt*et&Mk
'eg2
$ dnt! ersze! az Mgy egyik 'sik asektusa 5olt2 $z a ki%ogs! *ogy a zsid nG
ellenGben elk5etett b(ntett elssorban e'berisGgellenes b(n7selek'Gny! a'ire a ne'zetkzi
brsg %ellltst szorgal'az 5ala'ennyi! 5alban 'eggyz Gr5 alaozdott! nyil5n5al
ellent'ondsban llt azzal a tr5Gnnyel! a'elynek ala&n >i7*'annt a &eruzsle'i brsg
elG lltottk2 >zGrt azoknak! akik azt &a5asoltk! *ogy 6zraelnek ki kell szolgltatnia a
5dlottat egy 'agasabb %ru'nak! egy lGGssel to5bb kellett 5olna 'enniMk! Gs ki kellett
5olna &elenteniMk) a n7ikat Gs 7inkosaikat bMntetend ./K#Ies tr5Gny ne' 'eg%elel!
ellent'ondsban ll azzal! a'i 5al&ban trtGnt! s gy ne' %elel 'eg a tGnyllsnak2 S ez
5alban igaz is2 Hiszen Gen Qgy! a*ogyan egy gyilkost ne' azGrt Mldz a bMntet&og! 'ert!
'ond&uk! a Ko57s 7saldot 'eg%osztotta a %Gr&tl! atl Gs kenyGrkerestl! *ane' azGrt!
'ert a kzssGg tr5Gnyei ellen 5Gtett! a'ely*ez 'indannyian! a gyilkos! az ldozat Gs a
*tra'aradottak is tartoznak! gy ezeknek az Q&! lla'i alkal'azsban ll
t'eggyilkosoknak is azGrt kell brsg elG kerMlniMk! 'ert 'egsGrtettGk az e'berisGg ltal
%ellltott rendet! s ne' edig azGrt! 'ert e'berek 'illiit 'eggyilkoltk2 Se''i se'
krosabb ezen Q& b(ntettek 'egGrtGse sze'ont&bl! se''i se' ll&a &obban Qt&t a r&uk
5onatkoz ne'zetkzi bMntet&og kidolgozsnak annl a szGles krben elter&edt
5Gle'GnynGl! *ogy a gyilkossg Gs a nGirts ala&ban 5G5e ugyanaz a b(n7selek'Gny! s
ezGrt az lla'ilag szer5ezett nGirts tula&donkGeni Sne' &elent Q& b(ntS2 >z utbbi
is'ertet&egye! *ogy egy tel&esen 's rendet ro'bol le! tel&esen 's kzssGget sGrt2 S 'i5el
BenIGurion nagyon is &l tudta! *ogy a 5ita 5al&ban az izraeli tr5Gny 'eg%elel 5oltt
kGrd&elezte 'eg! ezGrt ne'7sak *e5esen reaglt! *ane' dur5n is a ne'zetkzi brsg
%ellltst &a5aslk nyilatkozataira) akr'it is 'ond&anak ezek az SQgyne5ezett szakGrtkS!
Gr5eik az antisze'itk Sszo%iz'usaiS! zsidk esetGben edig a kisebbsGgi ko'leZusokkal
kMszkd e'berekGi2 S?rtse 'eg a 5ilg) a %oglyunkat ne' ad&uk ki2S
6stennek *la! ne' ebben a *angne'ben %olyt a trgyals Jeruzsle'ben2 $zonban
'egle*ets biztonsggal 'eg&sol*at! *ogy az uterek ezen legutolsbbika a 'egelzknGl
ne' lesz alkal'asabb! st taln ke5GsbG lesz alkal'as &5beli re7edenskGnt szolglni az
ilyen &elleg( b(n7selek'Gnyek eltGlGsGnGl2 3ersze tekintettel arra a tGnyre! *ogy % 7Gl&t L
$dol% >i7*'ann 'eg5dolst! 5Gdel'ezGsGt! eltGlGsGt Gs 'egbMntetGsGt L elGrte! 'indez
alig br &elentsGggel! *a7sak %igyele'be ne' 5esszMk azt a nagyon is nyugtalant! de alig*a
tagad*at le*etsGget! *ogy ilyen &elleg( b(n7selek'Gnyek a &5ben is 'egtrtGn*etnek2
>nnek a bal&s le*etsGgnek egyarnt 5annak ltalnos! illet5e nagyon is konkrGt okai2 $z
e'beri dolgok ter'GszetGben re&lik! *ogy a'ennyiben egy 7selek'Gny 'egtrtGnik! Gs az
e'berisGg trtGnetGben %el&egyzik! akkor az az e'berisGgben oten7ilisan to5bb Gl! 'Gg *a
aktualitsa rGgen a 'Qlt sMllyeszt&Gbe kerMlt is2 Se''ilyen bMntetGs se' brt so*a kell
elrettent er5el a to5bbi b(n7selek'Gnyek 'egakadlyozsra2 >llenkezleg! br'ily
ke'Gny legyen is a bMntetGs! *a egy se7ilis b(n7selek'Gnyt egyszer 'r elk5ettek! az
is'GtldGse sokkal 5alszn(bb! 'int els 'eg&elenGse 5ala*a is 5olt2 $ konkrGt okok!
a'elyek a n7ik ltal elk5etett b(nk 'egis'GtldGsGnek le*etsGge 'ellett %l*oz*atok!
'Gg belt*atbbak2 >gyrGszt a 'odern nGessGgrobbans Gs az auto'atizls te7*nikai
tall'nyainak i&eszt egybeesGse! a'i az e'berisGg egy rGszGnek 'int 'unkaernek a
S%eleslegessGS 5ls5al %enyeget! 'srGszt az ato'energia %el%edezGse olyan *elyzetet
tere'tett! a'elyben a SroblG'tS olyan 'egse''ist oten7illal old*atnk 'eg! a'ely*ez
kGest Hitler gzka'ri egy 5sott gyer'ek kontr rblkozsainak t(n*etnek2 =inden
okunk 'eg5an a %Glele're! 'inden okunk 'eg5an a S'Qlt %eldolgozsraS2
=i5el a so*a 'eg ne' trtGnt! *a egyszer 'r %elMttte %e&Gt! a &5 sz'ra re7edens
le*et! 'inden olyan el&rst! a'ely Se'berisGgellenes b(nketS trgyal! olyan 'Gr7G5el kell
'Grni! a'i 'a 'Gg ne' tbb egy SidelnlS2 $'ennyiben a nGirts 5alban a &5 tGnyleges
le*etsGgei kzG tartozik! akkor a 9ld egyetlen nGe L legke5GsbG ter'Gszetesen a zsid nG!
6zraelben 5agy br*ol 'sutt L se' bz*at abban! *ogy a %ennll olitikai intGz'Gnyek
lGtGnek %olya'atossgt a ne'zetkzi &og igGnyei ltal biztostott ne'zetkzi tr5Gnyek
5Gdel'e nGlkMl garantlni kGes2 $ 'ind ez ideig Glda nGlkMl ll kezelGsGnek sikerGt 5agy
kudar7t 7sak aszerint tGl*et&Mk 'eg! *ogy az el&rs kGesIe a ne'zetkzi bMntet&og*oz
5ezet Qton Gr5Gnyes re7edenst nyQ&tani 5agy se'2 $ brk elG t'asztott ezen k5etel'Gny
ne' l tQl a 7Gl&n! ne' k5etel tbbet! 'int a'ennyi Grtel'esen el5r*at tle2 $
ne'zetkzi &og! 'ikGnt azt Ja7kson br +Mrnbergben *angsQlyozta! Slla'kzi
szerzdGsekbl! 'egllaodsokbl Gs bizonyos szoksok elis'erGsGbl ntt ki2 =inden
szoks egy 'eg*atrozott tettbl ered W222X +ekMnk is &ogunkban ll szoksokat tere'teni! s
olyan 'egllaodsokat lGtre*ozni! a'elyek kGsbb az Q&! *atal'asabb ne'zetkzi &og
%orrsai5 lesznek2S Ja7kson br a nMrnbergi erek*ez %(ztt 'eg&egyzGseiben el'ulasztotta
'ege'lteni! *ogy az ily 'don szMlet%Glben lG5kGnt Grtel'ezett ne'zetkzi &og ozit5!
tGteles tr5Gnyek *&n! a lert &og *atrait tQllG5e! kznsGges bMntetbrkra r&a a
tr5GnykezGs %eladatt2 $ br! aki 'egszokta! *ogy a 'eglG5 tr5Gnyeket alkal'azza!
ezltal kelle'etlen *elyzetbe kerMl! s 5alszn(leg tiltakozni is %og! *iszen ne' %eladata a
tr5Gny*ozt el&tszani L a'it Ja7kson 5al&ban 'egk5etelt tle2
Ha edig 5GgMl a &eruzsle'i er erGnyeit Gs *ibit ezen ltalnos sze'ontok Grtel'Gben
szeretnGnk tisztzni! akkor el%eltGtelkGnt 'eg kell llatanunk! *ogy a brk 5alban szentMl
'eg 5oltak arrl gyzd5e! *ogy se''ilyen krMl'Gnyek kztt se' szabad 5ala'i%Gle
Q&tsba %ogniuk! 5agy GensGggel tr5Gny*ozt &tszaniukT Grtel'ezGsMk szerint %eladatukat
egyrGszt az izraeli &og *atrain belMl! 'srGszt az ltalnosan elis'ert &ogi el5eknek
'eg%elelen kellett el5GgezniMk2 $zt is 'inden to5bbi nGlkMl el kell is'ernMnk! *ogy a er
kudar7a se' &ellegGben! se' 'GrtGkGben ne' 5olt nagyobb a nMrnbergi 5agy az azt k5et
's eurai orszgokban leza&lott erekGnGl2 >llenkezleg! a &eruzsle'i sikertelensGg Gen
annak a k5etkez'Gnye! *ogy a tr5GnyszGk! a*ol 7sak le*etsGges 5olt! ezekre a erekre
kritiktlanul 'int Gr5Gnyes re7edensekre *i5atkozott2
Dssze%oglalan annyit 'ond*atunk! *ogy a &eruzsle'i brsgnak *ro' ala5et! a
nMrnbergi erek ta is'ert Gs szGles krben 'eg5itatott roblG'nak ne' sikerMlt
'eg%elelnie) az igazsgossg Gs 'Gltnyossg 7sorbtst a gyztesek brsga eltt elkerMlni!
az Se'berisGgellenes b(n7selek'GnyS %ogal't tisztzni! 5ala'int az e%%a&ta 7selek'Gnybe
bonyoldott ad'inisztrat5 gyilkos Q& tust azonostani2
$'i az els ontot illeti! a &eruzsle'i trgyals 5itat*atbb 5olt! 'int a nMrnbergi! 'ert a
brsg 'ent tanQk beidGzGsGt ne' tette le*et5G2 3errendtartsi sze'ontbl ez 5olt a
&eruzsle'i er legsQlyosabb *ib&a2 $ gyztesek brsgnak tGlkezGse is Grt*etbb Gs
igazol*atbb 5olt kz5etlenMl a *borQ 5Gge utn L a'int Ja7kson br 'ondta +Mrnbergben)
S5agy a gyztesek tGlkeznek a legyzttek %elett! 5agy *agynunk kell a legyztteket
tGlkezni n'aguk %elettS! a'i*ez rosult 'Gg a sz5etsGgesek Grt*et GrzGse! S*ogy k! akik
'indent ko7kra tettek! se'leges brk kzre'(kdGsG*ez ne' &rul*attak *ozzS 84abres< L!
ellenben & tizen*at G55el kGsbb ez 'r ne' 5olt ennyire ter'Gszetes! annl is ke5GsbG!
'i5el az eset kMlnleges krMl'Gnyei a se'leges brk engedGlyezGse elleni Gr5elGst ele5e
%lslegessG tettGk2
$'i a 'sodik ontot illeti! a &eruzsle'i brsg 'egllatsai ssze*asonlt*atatlanul
arnyosabbak 5oltak a nMrnbergi 'egllatsoknl2 $'int 'r e'ltettMk! a nMrnbergi erek
ala&ul szolgl londoni statQtu' az Se'berisGg elleni b(n7selek'GnytS Se'bertelen
7selekedetkGntS de%inilta! a'ibl aztn a nG'et %ordtsban a kzis'ert 7emberiess/g elleni
b(n7selek'GnyS #Herbrechen gegen die enschlich,eit' lett L 'int*a a n7ikbl az
Se'beriessGgS *inyzott 5olna! a'ikor 'illikat a gzka'rkba kMldtek L) nos! e* 5alban a*
G5szzad eu%e'iz'usa2 3ersze a'ennyiben a 5dl *atrozta 5olna 'eg Jeruzsle'ben a er
'enetGt Gs az tGlet*ozatalt! akkor ez az ala5et %GlreGrtGs 'Gg rosszabb k5etkez'Gnyekkel
&rt 5olna! 'int +Mrnbergben2 $ brk azonban ne' engedtGk a b(ntett ala5et karakterGt az
egyes rG'tettek radatba sMllyeszteni! s ne' estek bele a 7sadba! *ogy ezt a b(nt a
kznsGges *borQs b(ntettekkel azonostsk2 $'it +Mrnbergben 7sak alkal'ankGnt s
radsul 'ellGkesen e'ltettek L ne5ezetesen *ogy Sa bizonytGkanyag azt 'utat&a! W222X a
t'eggyilkossgokat Gs rG'tetteket ne' egyedMl az ellenzGk lik5idlsnak a 7Gl&bl
k5ettek elS! *ane' Solyan ter5nek 5oltak rGszei! 'elyek az egGsz bennszMltt lakossg
kiirtsra irnyultakS L a &eruzsle'i trgyalsnak 'r 7sak azGrt is kzGont&ban llt! 'ert
>i7*'annt a zsid nG ellen elk5etett b(n7selek'Gnnyel 5doltk! 5agyis olyannal! a'it
ne' le*etett 'eg'agyarzni 5ala'i%Gle 7Glszer(sGgi indokokkal2 $ zsidkat ne'7sak keleten!
*ane' egGsz >urban gyilkoltk! kiirtsuk 'Gg 7sak Saz GlettGr kitgtstS! olyan nGtelen
terMletek bekebelezGsGt se' szolglta! a'it a SnG'etek kolonizls 7Gl&ra *asznl*attak
5olnaS2 +agy elnye egy olyan ernek! a'elyben 7sak a zsid nG ellenGben elk5etett
b(n7selek'Gnyeket trgyaltk! *ogy ne'7sak a *borQs b(nk 8artiznok Gs tQszok
ki5GgzGse< Gs az Se'bertelen 7selekedetekS 8a bennszMltt lakossg SelMldzGse Gs
'egse''istGseS< kzti kMlnbsGg ra&zoldott ki Glesen! *ogy egy kGsbbi ne'zetkzi
bMntet&og rGszG5G 5l*asson! *ane' az Se'bertelen 7selekedetekS 8'elyek 7Gl&a! az
eZanzi Gs koloniz7i! br b(ns! de se''ikGen se' Q&< Gs a 'inden sze'ontbl
Gldtlan Se'berisGg ellen elk5etett b(n7selek'GnyekS kzti kMlnbsGget is tisztz*atta
5olna2 >zt azonban *iba 5rtuk2 $ &eruzsle'i erben se' a trgyals sorn! se' az tGletben
ne' e'ltettGk 'Gg 7sak le*etsGgkGnt se'! *ogy egGsz nGek kiirtsa L a zsidkG! a
lengyelekG! a 7ignyokG L tbb lenne a zsid! a lengyel 5agy a 7igny nG ellen elk5etett
b(n7selek'GnynGl! ne' 'ondtk ki! *ogy a 5ilg Gs az e'berisGg egGszGnek ne'zetkzi &ogi
rend&Gt sGrtettGk 'eg! Gs 5eszGlyeztettGk a legbrutlisabb 'don2
>zzel a kudar77al llt szoros ssze%MggGsben a brknak %eladatukkal sze'beni
tan7stalansga! 'ely all a legke5GsbG 5on*attk ki 'agukat! ne5ezetesen *ogy 'egGrtsGk a
5dlottat! aki %elett tGlkezniMk kellett2 >**ez ugyanis ne' 5olt elegend! *ogy ne'
7satlakoztak az MgyGsznek a 5dlottat L nyil5n5alan *a'is 'don L Ser5erz szadistakGntS
be'utat lers*oz! s az se' segtett 5olna! *a egy lGGssel to5bblG5e r'utatnak arra a
k5etkezetlensGgre! a'ellyel a 5d >i7*'annt a 5ilgon 5ala*a Glt legnagyobb
szrnyetegkGnt k5nta eltGltetni! 'ikzben ugyanazon lGlegzet5Gtellel kinyil5ntotta! *ogy
Solyanok! 'int S! 'Gg sokan 5annak! st! a &elle'z Saz egGsz n7i 'ozgalo'ra Gs
egyltaln! 'inden antisze'itraS2 Ter'Gszetesen tisztban 5oltak azzal! 'ilyen 'egnyugtat
is lenne *inni a SszrnyetegS legend&ban! no*a ez L s Hausner ezt nyil5n5alan ne' %ogta
%el L 6zrael >i7*'ann ellen %el*ozott 5d&ainak ne' sokat *asznlt 5olna! az Mgy GrdektelennG
5lt 5olna2 4GgMl is ne' le*et istent Gs e'bert 'eg'ozgatni! a 5ilg 'inden rGszGbl
tudstkat sszetro'bitlni! 7sak *ogy be'utassk KGkszakllQt a 5dlottak ad&n2
>i7*'ann sze'GlyGben Gen az a nyugtalant! *ogy olyan 5olt! 'int sokan 'sok! s e sok
e'ber ne' er5erz! ne' is szadista! *ane' borzasztan Gs elborzasztan nor'lis 5olt2 Jogi
intGz'Gnyeink sze'szgGbl Gs 'orlis GrtGktGleteinkkel 'Gr5e! ez a nor'alits sokkal
szrny(sGgesebb 5olt! 'int az sszes borzalo' egyMtt5G5e! *iszen azt i'liklta L 'ikGnt azt
a nMrnbergi 5dlottak Gs 5Gdik nyilatkozatai elegend 'GrtGkben de'onstrltk L! *ogy az
e%%Gle Q& tusQ b(nz! aki aztn 5alban hostis generis humani, olyan %eltGtelek kztt
7selekedett! a'elyek szinte le*etetlennG tettGk sz'ra! *ogy rG'tettei tudatosul*assanak
benne2 >bbl a sze'ontbl az >i7*'annIMgy bizonytGkanyaga 'eggyzbb 5olt! 'int a
*borQs %b(nsk elleni erekben a*ol a 5dlottak ki&elentGseit! 'iszerint tiszta a
lelkiis'eretMk! knnyebben %Glre le*etett srni! *iszen 'agas rang&uk k5etkeztGben a
S%elMlrl &5 aran7sS irnti engedel'essGg Gr5Gt ne' nagyon %eszegettGk! s nG*a 'Gg azzal
is bMszkGlkedtek! *ogy alkal'ilag 'egtagadtk az engedel'essGget2 S br a 5dlottak gonosz
szndGka nyil5n5al 5olt! a tr5Gny ltal 'egk5etelt Sb(ntudatotS L mens rea = 7sak azltal
le*etett r&uk bizonytani! *ogy azokra a kGtsGgbeesett ksGrletekre *i5atkoztak! a'elyekkel a
n7i bMrokr7ia s ki5ltkG azok a szer5ezetek! a'elyek*ez >i7*'ann tartozott! a *borQ
utols *na&aiban b(ntetteik nyo't igyekeztek eltMntetni2 S ez bizony 'egle*etsen
ingo5nyos tala& 5olt2 :gyanis gy ne' le*etett tbbet bizonytani! 'int*ogy tudatban 5oltak
annak! *ogy a t'eggyilkossg tr5GnyGt Q&szer(sGge okn a tbbi ne'zet 'Gg ne' %ogadta
el! L 5agy a n7ik nyel5Gn szl5a L el5esztettGk az e'berisGgnek Saz alsbbrend( e'ber
ural'aS! ki5ltkG Fion Bl7seinek ural'a alli S%elszabadtsGrtS 55ott *ar7ukatT r5iden)
ne' bizonytott tbbet a 5eresGg beis'erGsGnGl2 =elyikMknek szlalt 5olna 'eg a
lelkiis'erete! *a gyznekU
+os! a b(ntudat kGrdGse kGtsGgtelenMl az >i7*'annIer ltal %el5etett kzonti roblG'k
egyike! *iszen 'inden 'odern &ogrendszer abbl indul ki! *ogy a &ogtalansg elk5etGsGnek
tudata 'inden bMntet&ogi deliktu' egyik lGnyegi ele'e2 $ 7i5ilizlt &ogszolgltats taln
leg%bb bMszkesGge! *ogy a szub&ekt5 tGnyezt is 'indig %igyele'be 5eszi2 $'ikor a
&ogtalansg elk5etGsGnek szndGka *inyzik! a'ikor br'ilyen okbl is! Gldul 'orlis
besz't*atatlansgbl! a 5dlott ne' 5olt olyan *elyzetben! *ogy &ogossg Gs &ogtalansg
kztt kMlnbsGget te*essen! akkor a 7selek'Gny bMntet&ogilag ne' ragad*at 'eg2 SHogy
egy nagy b(n7selek'Gny a ter'Gszeten tesz erszakot! Gs a 9ld 'aga kilt bosszQ utnT *ogy
a Gonosz a ter'Gszet *ar'ni&t za5ar&a 'eg! a'it 7sak b(n*dGse llt*at *elyreT *ogy a
&ogtalansg elk5etGse az Grintett 7soortot a 'orlis rend GrdekGben ktelezi a b(nsk
'egbMntetGsGreS 8Joszl @ogt< L 'indez sz'unkra ela5ult elkGzelGsnek t(nik! a'elyet
'int barbrt utastunk 5issza2 S 'Ggis! sz'o'ra Qgy t(nik! alig*a tagad*at! *ogy >i7*'ann
ilyen! rGg el%eledett elkGzelGsek ala&n kerMlt egyltaln brsg elG! s *ogy egyedMl ezek
igazol&k a *allbMntetGst2 +e' 'arad*atott to5bb a 9ldn! e'berek kztt! 'i5el olyan
5llalkozsban 5ett rGszt! a'ely bizonyos S%a&okatS 5alban el akart trlni a 9ld sznGrl2 S
*a igaz! *ogy Sne' elGg igazsgot szolgltatni! Qgy is kell ltszania! *ogy igazsgot
szolgltattunkS! akkor annak &ogossgt! a'i Jeruzsle'ben trtGnt! nyil5n5al5 te*ettGk
5olna! *a a brk elGg btrak lettek 5olna 5ala'i ilyes%Gle sza5akat intGzni a 5dlott*oz) SDn a
*borQ ide&Gn a zsid nG ellen elk5etett b(nket az rott trtGnele' legnagyobb b(ntettGnek
ne5ezte! s elis'erte az ebben betlttt szereGt2 $zt is *ozz%(zte! *ogy so*ase' alantas
sztnk ala&n 7selekedett! so*ase' gy(llte a zsidkat! 'Ggse' tudott 'skGnt
7selekedni! Gs ne' Grzi 'agt b(nsnek2 +e*Gz el*inni! de 'Ggse' le*etetlen! *ogy Dn
5alban az igazat 'ondtaT bizonytGkaink kztt szereel nG*ny! ne' sok! a'i kGtsGget
kizran ellent'ond az Dn ltal a lelkiis'eret! a 'oti57i Gs b(ntudat kGrdGsGben
5allottaknak2 Dn azt is 'ondta! *ogy a ]zsidkGrdGs 5Ggs 'egoldsban^ betlttt szeree a
5Gletlenen 'Qlt! s az Dn *elyGben ne' sok e'ber 7selekedett 5olna 'skG! st! e %eladattal
szinte br'ely tetszleges nG'etet 'eg le*etett 5olna bzni2 >bbl az k5etkezne! *ogy szinte
'inden nG'et ugyanolyan b(ns! 'int Dn! s ezzel ter'Gszetesen azt akarta 'ondani! *ogy
a*ol 'indenki 5agy 'a&dne' 'indenki b(ns! ott senki se' b(ns2 >z a 5Gle'Gny 5alban
szGles krben elter&edt! 'i azonban ne' %ogad*at&uk el2 Tn e'lGkszik 'Gg a Biblibl
Szodo'a Gs Go'orra trtGnetGre! a kGt 5rosGra! 'elyek Ggi t(z ltal usztttattak el! 'ert
lakik 'ind egy%or'n 5Gtkeztek2 > bMntetGsnek! 'ely 'indenkit Grintett! nin7s kze a
]kollekt5 b(nssGg^ 'a oly gyakran *angoztatott %ogal'*oz! 'ely szerint e'berek
b(nskkG 5lnak! 5agy b(nsnek kell GrezniMk 'agukat olyan dolgok 'iatt! a'elyeket ne'
k k5ettek el! *ane' az ne5Mkben 'sok! olyan 7selekedetek 'iatt! a'elyekben ne'
5ettek rGszt! Gs a'elyekbl ne' szr'azott *asznuk2 >gy brsg sz'ra! a'ely ne'
trekszik az Qgyne5ezett trtGnel'i tGlszGk szereGnek betltGsGre! 7sak sze'Glyes
b(nssGg Gs rtatlansg lGtezik! a'it ob&ekt5 tGnyllsok ala&n kell bizonytani2 =s
sza5akkal! 'Gg *a nyol75an'illi nG'et ugyan7sak 'egtette 5olna! a'it Dn tett! ez se'
'entenG %el Dnt2 Szeren7sGre ezzel ne' kell tbbet %oglalkoznunk2 Dn se' ob&ekt5
tGnyllsokra! *ane' 'inden 's e'ber oten7ilis b(nssGgGre *i5atkozott! akik egy olyan
lla'kzssGgben Gltek Dnnel! a'elynek 5Ggs olitikai 7Gl&a *allatlan Gs Gldtlan
b(n7selek'Gnyek elk5etGsGbe torkollott2 $kr'ilyen bels Gs kMls 5Gletlenek
k5etkeztGben kerMlt is Dn a'a lyra! a'elyen b(nz5G 5lt L a kztt! a'it Dn
tGnylegesen 'egtett! Gs a kztt! a'it *asonl krMl'Gnyek kztt esetleg 'sok is 'egtettek
5olna! t*idal*atatlan szakadGk ttong2 BennMnket 7sak az Dn tGnyleges 7selekedetei
Grdekel*etnek! s ne' az Dn bels GletGnek esetleg rtatlan ter'Gszete! se' edig
krnyezetGnek esetleges b(nz *a&la'a2 =ikor Dn az GlettrtGnetGt elbeszGlte! szeren7sGtlen
%ltskGnt brzolta sa&t 'agt! s azon %eltGtelek is'eretGben! a'elyek kztt Dn Glt!
bizonyos %okig *a&la'osak 5agyunk *inni Dnnek! s szerintMnk is 5alszn(tlen! *ogy
ked5ezbb krMl'Gnyek kztt ennek 5agy br'ely 's bMnteternek a 5dlott&a lett 5olna2
$zonban 'Gg *a el%ogad&uk is! *ogy uszta szeren7sGtlensGg 5olt az! a'i Dnt a
t'eggyilkossg szer5ezetGnek engedel'es eszkzG5G tette! a tGny akkor is 5ltozatlan
'arad! Dn segtett ki5itelezni a t'eggyilkossg olitik&t! te*t e olitikt akt5an
t'ogatta2 $'ikor Dn az engedel'essGgre *i5atkozik! akkor %el szeretnGnk *5ni a %igyel'Gt
arra! *ogy a olitika ne' a gyerekszobban za&lik! Gs a %elnttek olitikai 5ilgban az
]engedel'essGg^ sz 7sak *elyettesti a ]*elyeslGs^ Gs ]t'ogats^ sza5akat2 Dn egy olyan
olitikt t'ogatott! Gs 5llalt rGszt is abban! a'ely! kinyil5ntott akarata szerint! a 9ldet
ne' *a&totta 'egosztani a zsid nGel! 5ala'int 's nG7soortok egGsz sor5al! 'int*a
Dnnek Gs %el&ebb5alinak lett 5olna &oga dnteni arrl! *ogy ki Gl*et a 9ldn Gs ki ne'2 $z
e'beri ne' egyetlen tag&t se' ktelez*et&Mk arra! *ogy olyanokkal Gl&en egyMtt e 9ldn!
akik ilyes'it akarnak! s akaratukat 7selek5Gsre is 5lt&k2 >z az ok! az egyetlen ok! a'iGrt
Dnnek 'eg kell *alnia2S
/tirat
>z a kny5 egy brsgi tudstst tartal'az! 'elynek % %orrsa a eres el&rsoknak a sa&t
sz'ra Jeruzsle'ben kiadott tirata2 $ trgyals &egyzkny5Gt! ki5G5e az MgyGsz
5dbeszGdGt Gs a 5Gdele' 5GdbeszGdGt! ne' *oztk nyil5nossgra! Gs ne' is knnyen
*ozz%Gr*et2 $ brsg nyel5e *Gber 5oltT a *i5atalos 'egllats szerint a sa&tnak adott
anyag Sa szinkrontol'7sols szerkesztetlen Gs tdolgozatlan tirataS! illet5e Sne' tekint*et
stilisztikailag tkGletesnek! Gs ne' 'ellzi a nyel5i *ibkat se'S2 Altalban az angol 5erzira
t'aszkodta'! ki5G5e a'ikor az el&rsok nG'et nyel5en %olytakT abban az esetben! a'ikor a
nG'et tirat az eredeti sz*asznlatot k5ette! %el*atal'az5a Grezte' 'aga' arra! *ogy sa&t
%ordtst ad&ak2
$ &egyzkny5ek egyikGt se' tekint*et&Mk tkGletesen 'egbz*atnak! ki5Gtel ez all az
MgyGsz be5ezet beszGde Gs a &ogers tGlet! a'elyek sz5egGt a trgyalter'en k5Ml! a
szinkrontol'7solstl %MggetlenMl kGsztettGk el2 $z egyetlen *iteles 5ltozat a *i5atalos
*Gber nyel5( &egyzkny5! ezt azonban ne' *asznlta' %el2 =indazonltal az e'ltett
anyagokat *i5atalosan is a tudstk rendelkezGsGre bo7stottk! Gs tudo'so' szerint ne'
%edeztek %el &elents eltGrGseket a *i5atalos *Gber &egyzkny5 Gs a %ordts kztt2 $ nG'et
szinkron%ordts rettenetesen silny de az angol Gs a %ran7ia %ordtsokat 'egbz*atknak
tekint*et&Mk2
$ er anyagai kzMl az albb %elsoroltak 'egbz*atsga ne' 5on*at kGtsGgbeT ezeket!
egy ki5Gtellel! a &eruzsle'i *atsgok szintGn a sa&t rendelkezGsGre bo7stottk)
.2 >i7*'ann rendrsGgi ki*allgatsnak nG'et nyel5( tirata! a'elyet *angszalagra
rgztettek! 'a&d legGeltek! s ezt a sz5eget tnyQ&tottk >i7*'annInak! aki azt sa&t kez(leg
&a5totta ki2 $ trgyals el&rsainak tirata 'ellett ez a leg%ontosabb doku'entu'2
"2 $z MgyGszsGg ltal benyQ&tott doku'entu'ok Gs az MgyGszsGg ltal kzreadott S&ogi
anyagokS2
;2 >redetileg a 5Gdele' ltal %elkGrt tizen*at tanQ eskM alatt rott nyilatkozata2 8$
tanQ5allo'sokat rGszben az MgyGsz is %el*asznlta2< >zek a tanQk a k5etkezk) >ri7* 5on
de' Ba7*IBele,ski! @i7*ard Baer! Kurt Be7*er! Horst Grell! dr2 Nil*el' Httl! Nalter
Huenkot*en! Hans JMttner! Herbert Kaler! Her'ann Kru'ey! 9ranz +o5ak! $l%red Jose%
Sla,ik! dr2 =aZ =erten! $l%red SiZ ro%esszor! dr2 >ber*ard 5on T*adden! dr2 >d'und
4eesen'ayer! Otto Ninkel'ann2
12 4GgMl rendelkezGse're llt az >i7*'ann ltal sze'Glyesen rt *et5enoldalas! gGelt
kGzirat2 >zt az MgyGsz a bizonytGk anyagai*oz 7satolta! Gs a brsg el%ogadta! ' a sa&tnak
ne' bo7stottk rendelkezGsGre2 $ %e&lG7en %ordtsban ez ll) STrgy) =eg&egyzGsei' a
]zsidkGrdGs MgyGben! to5bb a +G'et +e'zetiszo7ialista 3rt ./;; Gs ./1K kztti
G5ekben! ezen Mgy 'egoldsnak 5onatkozsban tett intGzkedGseirl^2S $ kGzirat azokat a
&egyzeteket tartal'azza! a'elyeket >i7*'ann a SassenIinter&Q elkGsztGse 5Ggett rt
$rgentnban 8lsd a bibliogr%it<2
$ bibliogr%ia 7sak az ltala' tGnylegesen %el*asznlt anyagokat sorol&a %el! azt a
sz'talan kny5et! Q&sg7ikket! *rt 5iszont ne'! a'elyeket az >i7*'ann elrablsa Gs
ki5GgzGse kztt eltelt kGt G5 sorn ol5asta' Gs gy(&tgette'2 Fsak a nG'et! s5&7i! %ran7ia!
angol Gs a'erikai sa&tban 'eg&elent tudstsok tekintetGben %&lalo' e *inyossgot! 'i5el
ezek a &elentGsek &5al szn5onalasabbak 5oltak a kny5ekben Gs %olyiratokban 'eg&elent!
sokkal igGnyesebben 'egrt ele'zGseknGlT azonban arnytalanul nagy %eladatot &elentett 5olna
a *iny tlsa2 >zGrt a &elen tdolgozott kiadsban beGrte' annyi5al! *ogy a bibliogr%i*oz
7satolta' a kny5e' 'eg&elenGse utn na5ilgot ltott azon kny5ek Gs 7ikkek 5logatott
7'&egyzGkGt! a'elyek ne' egyszer(en az MgyGszsGg 5erzi&t 'elegtik %el2 KzttMk
tall*at a errl kGt olyan besz'ol! a'elyek tbb zben is az enyG'*ez 'egdbbenten
*asonl k5etkeztetGsekre &utottak! to5bb egy! a Har'adik Birodalo' ro'inens
sze'GlyisGgei5el %oglalkoz tanul'ny! a'elyet Gn ezQttal a *ttGrtanul'nyok kzG
sorolta'2 $ k5etkez *ro' 'unkrl 5an sz) @obert 3endor% rder und Ermordete.
Eichmann und die Judenpoliti, des "rittcn Reiches 7'( 'unk&a! a'ely %igyele'be 5eszi a
zsid tan7sok szereGt az Endlsung 5Ggre*a&tsbanT Harry =ulis7* *olland tudst '(5e!
a <trafsache @ABC$ 8Gn a nG'et %ordtst *asznlta'<T =ulis7* az egyetlen! aki a 5dlott
sze'GlyGt *elyezi a tudstsnak kzGont&baT >i7*'annrl adott GrtGkelGse egyes lGnyegi
ontokon egybe5g az enyG''elT 5GgMl J2 F2 9est ne'rGg 'eg&elent ki5l! "as Eesicht des
"ritten Reiches 7'( kny5e! a'ely n7i 5ezGrek ortrG&t ra&zol&a 'egT 9est nagyon
t&Gkozott! tGletei edig rendk5Ml 'agas szn5onalQak2
$ tudsts 'egrsnak ne*GzsGgei leginkbb a trtGneti 'onogr%ia rst ksGr
roblG'kkal rokont*atk2 $ %eladat ter'Gszete 'indkGt esetben 'egk5eteli! *ogy szigorQ
kMlnbsGget tegyMnk az elsdleges Gs 'sodlagos %orrsok kztt2 Fsak elsdleges %orrsokat
*asznl*atunk se7i%ikus trgy L &elen esetben a er L %eldolgozsnl! 'g 'sodlagos
%orrsok 'indennel ka7solatban! a'i a trtGneti *tteret alkot&a2 Rgy 'Gg az ltala' idGzett
doku'entu'ok is! ke5Gs ki5Gteltl eltekint5e! 'eg&elentek a er %olya'n 8s ez esetben
sz'o'ra elsdleges %orrsok 5oltak<! 5agy edig a kGrdGses korszakkal %oglalkoz!
'GrtGkad kny5ekbl szr'aznak2 $'int a sz5egbl is kiderMl! %el*asznlta' Gerald
@eitlinger 4he 9inal <olution 7'( kny5Gt! s 'Gg inkbb t'aszkodta' @aul Hilberg 4he
"estruction of the European Jews 7'( 'unk&ra! a'ely a er utn &elent 'eg! Gs a
legki'ertbb! legalaosabban doku'entlt besz'ol a Har'adik Birodalo'
zsidolitik&rl2
Kny5e' 'r 'eg&elenGse eltt a 5ita kzGont&ba kerMlt! Gs egy szer5ezett ka'ny
trgya lett2 >gGszen ter'Gszetes! *ogy az i'zstere'tGs Gs a 5Gle'Gny'aniul7i &l is'ert
eszkzei5el irnytott ka'ny nagyobb %igyele'ben rGszesMlt! 'int a 5ita! Qgy*ogy azt el is
nyelte Gs el%o&totta a ka'ny 'estersGges zsi5a&a2 >z akkor 5lt kMlnsen 5ilgoss! a'ikor
$'eriktl $ngliig! 'a&d >urig! a*ol akkor 'Gg 'eg se' &elent a kny5! 'indenMtt
%elt(nt ezeknek az eszkzknek a kMlns t5zete! 'a&dne' 'indig ugyanazzal a
%razeolgi5al L 'int*a 7sak Segy sokszorostgGblS 8=ary =7Fart*y< kerMltek 5olna el a
kny5 elleni rsok2 ?s ez azGrt 5olt le*etsGges! 'ert a lr'a egy so*a 'eg ne' rt kny5
Si'zsraS sszontosult! Gs olyan tG'kat Grintett! a'elyeket ne' *ogy ne' is e'ltette'
'eg! de 'eg se' %ordultak a %e&e'ben2
$ 5ita L *a ezt annak le*et ne5ezni L egyltaln ne' 5olt Grdekektl 'entes2 $ 5Gle'Gny
'aniullsnak korltozott 7Gl&a 5an! a'ennyiben azt &l krMl*atrolt Grdekek insirl&kT
*a azonban ezen Grdekek 5aldi roblG'kat 5agy 5aldi GrdekldGsre sz'ot tart tG't
Grintenek! akkor a 'aniul7i *atst ne' tart&a ellenrzGse alatt! Gs knnyen &r*at elre
ne' ltott 5agy ne' szndGkolt k5etkez'Gnyekkel2 =ost 5iszont Qgy t(nik! *ogy
gigantikus! re7edens nGlkMli b(nei5el a HitlerIrezsi' korszaka Sural*atatlan 'QltatS &elent
ne'7sak a nG'et nG sz'ra! Gs ne'7sak a zsidk sz'ra szerte a 5ilgon! *ane' az egGsz
5ilg sz'ra! a'ely szintQgy ne' %eledte az >ura sz5Gben 'egtrtGnt katasztr%t! Gs arra
is kGtelen 5olt! *ogy beletrd&Gk a trtGntekbe2 =i tbb L s ez taln 'Gg 5ratlanabb 5olt L!
a nyil5nossg GrdekldGsGnek kzGont&ba kerMltek olyan ltalnos 'orlis kGrdGsek!
'inden sz5e5GnyessGgMkkel Gs 'odern bonyolultsgukkal egyMtt! a'elyekrl so*a ne'
se&tette' 5olna! *ogy gytrni %og&k a 'ai e'bert! Gs ennyire a kzGrdekldGs
*o'lokterGben %ognak llni2
$ 5ita kezdetGn a zsid nGnek az Endlsung G5ei alatt tanQstott 'agatartsa keltette %el
a %igyel'et! Gs azt a kGrdGst 5onta 'aga utn! a'elyet elszr az izraeli MgyGsz 5etett %el!
ne5ezetesen *ogy a zsidk 'eg tudtkIe 5olna 5Gdeni 'agukat s 5a&on nekik kellett 5olna
'eg5Gdeni 'agukat2 $ 'aga' rGszGrl el5etette' ezt a kGrdGst! 'ert ostoba Gs kegyetlen!
'i5el az akkori idk krMl'Gnyeinek 5Ggzetes ne' is'erGsGrl rulkodik2 =induntalan a
Sgett'entalitsS &l is'ert trtGnetiItrsadal'iIlogikai konstruk7i&5al 8a'ely 6zraelben a
trtGnele'kny5ekben is *elyet kaott! $'erikban Bruno Bettel*ei' szi7*olgus 5olt az
el'Glet szszl&a L a *i5atalos a'erikai &udaiz'us dM*s tiltakozs5al sze'ben<
'agyarztk azt a %a&ta 'agatartst! a'ely egyltaln ne' korltozdott a zsidsgra! te*t
ne' is 'agyarz*at sa&tos zsid tGnyezkkel2 Fsak Qgy bur&nzottak a &a5aslatok egGszen
addig! a'g 5alakinek! aki bizonyra tQl lany*nak tallta a 5itt! az a brilins tlete t'adt!
*ogy %reudi el'Gleteket idGzzen 'eg! Gs S*all5gyatS tula&dontson az egGsz zsid nGnek L
ter'Gszetesen tudattalant2 Bizonyos re7enzensek Qgy dntttek! *ogy ezt a 5ratlan
k5etkeztetGst 5on&k le a kny5 Si'zsblS! a'elyet bizonyos Grdek7soortok alaktottak
ki! s a'ely szerint Gn lltlag ki&elentette'! *ogy a zsidk 'agukat gyilkoltk le2 ?s 'iGrt
kellett ilyen szrny(sGgesen 5alszn(tlen *azugsgot 'ondano'U SDngy(lletblS!
ter'Gszetesen2
=i5el a er %olya'n %el5etdtt a zsid 5ezetsGgek szeree! s 'ert a tudstso'ban is
sz 5olt rla! Gs 'eg&egyzGseket is %(zte' *ozz! elkerMl*etetlen 5olt! *ogy errl is 5ita
bontakozzGk ki2 4Gle'Gnye' szerint roant ko'oly kGrdGsrl 5an sz! ' a 5ita alig &rult
*ozz ennek tisztzs*oz2 $ kzel'Qltban lltottak 6zraelben brsg elG egy bizonyos
Hirs7* Birnblat urat! aki korbban egy lengyel 5rosban a zsid rendrsGg 5ezet&e 5olt!
&elenleg az izraeli Oera*z kar'estere2 >gy kerMleti brsg elszr t G5 brtnbMntetGsre
tGlte! a &eruzsle'i Ceg%els Brsg edig %el'entetteT a brsg egyntet( 5Gle'Gnye
kz5et5e %el'entette a zsid tan7sokat ltalban! de a er 'eg'utatta! *ogy a zsid
establishmentet 'Glyen 'egoszt&a a kGrdGs2 =indazonltal a 5itban azok 5oltak a
leg*angosabbak! akik 5agy azonostottk a zsid nGet 5ezeti5el L a'i Gles ellentGtben ll a
legtbb tQlGl besz'ol&ban e'ltett 5ilgos kMlnbsGgtGtellel! a'elyet r5iden gy %oglalt
ssze egy korbbi t*eresienstadti rab) S$ zsid nG egGsze nagyszer(en 5iselkedett! 7sak a
5ezetsGg *agyott 7serbenS L! 5agy a *borQ Gs 'indenekeltt az Endlsung idszaka eltti
di7sGretes szolglataik %ele'legetGsG5el igazoltk a zsid tiszt5iselket! 'int*a bizony ne'
5olna kMlnbsGg a kztt! *ogy 5alaki a zsidkat segti az e'igrlsban 5agy a n7ikat a
deortlsban2
Ha arnytalanul %el%Q&tk is! de ezek a tG'k 5alban 5ala'ilyen ka7solatban lltak a
kny55el! 5oltak ellenben olyanok is! a'elyeknek se''i%Gle kzMk ne' 5olt *ozz2 He5es
5ita %olyt Gldul a L Hitler *atalo'ra &utsa utni L nG'et ellenllsrl! a'it Gn
ter'Gszetszer(leg ne' trgyalta'! 'i5el >i7*'ann lelkiis'eretGnek Gs az t krMl5e5
szitu7inak a roblG'&a 7sak a *borQ Gs az Endlsung idszak5al ka7solatos2 Pe ennGl
%antasztikusabb tG'k is %elbukkantak2 >lGg sokan arrl a kGrdGsrl kezdtek 5itatkozni! ne'
le*etsGgesIe! *ogy az MldztetGsek ldozatai 'indig S7sQ%abbakS gyilkosaiknl s *ogy 5anIe
&oga StGletet *ozniS a 'Qlt %ltt annak! aki akkor ne' 5olt ott! *ogy a 5dlott 5agy az
ldozat llIe a er sznadnak kzeGn2 $'i ez utbbit illeti! nG*nyan egGszen odig
'entek! *ogy bizonygatni kezdtGk! ne'7sak abban 5Gtkezte'! *ogy >i7*'ann sze'Glye
Grdekelt! *ane' *ogy egyltaln beszGlni se' lett 5olna szabad *agyni t L a'i %elte*etleg
azt &elenti! *ogy a trgyalsnak br'i%Gle 5Gdele' nGlkMl kellett 5olna leza&lania2
=int gyakran lenni szokott a nagy Grzel'eket %elka5ar 5itk esetGn! bizonyos
%ld*zragadt 7soortok L a'elyeket kizrlag tGnyszer( dolgok izgatnak! Gs Gen ezGrt
igyekeznek eltorztani a tGnyeket L gyorsan Gs kibogoz*atatlanul belegabalyodnak az
Grtel'isGgiek szabadon szrnyal insir7iibaT az utbbiakat 5iszont egyltaln ne' Grdeklik
a tGnyek! uszta ugrdeszknak tekintik Sesz'GikS sz'ra2 Pe 'Gg ezekben az
l7satrozsokban is gyakran tetten Gr*etMnk bizonyos ko'olysgot2 Bizonyos %okQ 5aldi
GrdekldGst 'Gg azoknl is %el%edez*etMnk! akik azzal kGrkednek! *ogy ne' ol5astk a
kny5e'et! s %ogadal'at tettek! *ogy ne' is %og&k elol5asni so*a2
$z ilyes%Gle nagyon t5oli terMletekre kalandoz 5itk*oz kGest! a kny5 egy
sa&nlatosan krMl*atrolt tG'5al %oglalkozik2 $ brsgi tudsts 7sak olyan tG'kkal
%oglalkoz*at! a'elyeket a er %olya'n trgyaltak! 5agy a'elyeket az igazsgossg
GrdekGben trgyalni kellett 5olna2 Ha trtGnetesen a er 'enete sze'ont&bl %ontos annak
az orszgnak az ltalnos *elyzete! a'elyben a er %olyik! akkor azt is %igyele'be kell 5enni2
:gyanis az a kny5 ne' a zsid nGet 5ala*a Grt legnagyobb katasztr%5al %oglalkozik! de
ne' is a totalitariz'usrl rott besz'ol! se' a nG'et nG trtGnete a Har'adik
Birodalo'ban! 5GgMl a legke5GsbG se' el'Gleti GrtekezGs a gonosz ter'GszetGrl2 =inden er
kzGont&ban egy *QsI5Gr e'ber ll! akinek 'eg5an a 'aga egyGni trtGnete! 'eg5annak a
'aga sa&tos tula&donsgai! 5iselkedGsi 'inti2 =inden! a'i ezen k5Ml esik! 'int a
diaszrban Gl zsidsg 5agy az antisze'itiz'us trtGnete! a nG'et nG Gs 's nGek
'agatartsa! a kor ideolgii 5agy a Har'adik Birodalo' kor'nyzati aartusa! 7sak
annyiban Grintik a ert! a'ennyiben a 5dlott ltal elk5etettek *tterGt Gs krMl'Gnyeit
kGezik2 =ellzni kell a er el&rsai sorn Gs ennGl%og5a a tudstsbl is 'indazt! a'i5el a
5dlott ne' kerMlt ka7solatba! 5agy a'i ne' be%olysolta t2
?r5el*etMnk a'ellett! *ogy &5al %ontosabbak 'indazok az ltalnos kGrdGsek! a'elyeket
nkGntelenMl is %el5etMnk! a'ikor ezekrl a dolgokrl elkezdMnk beszGlni L 'iGrt a nG'etek
5oltakU! 'iGrt Gen a zsidkU! 'ilyen a totalitrius uralo' ter'GszeteU L! 'int az! *ogy
'ilyen%a&ta b(n 'iatt is ll brsg eltt a 5dlott! 5agy 'ilyen ter'Gszet( az! akirl tGlkezni
kellT a5agy *ogy &5al %ontosabbak annl a kGrdGsnGl is! *ogy 5a&on alkal'asIe a &elenlegi
igazsgszolgltatsi rendszerMnk a 'sodik 5ilg*borQ utn Q&bl Gs Q&bl Qt&ba kerMl
kMlnleges b(n Gs b(ns 'GrlegelGsGre2 4an olyan nGzet is! a'ely szerint i''r ne' is egy
adott e'beri lGnyrl! a 5dlottak ad&n Ml egyszeri Gs sa&tos indi5iduu'rl 5an sz! *ane'
ltalban a nG'et nGrl! az antisze'itiz'usrl annak 'inden %or'&ban! az egGsz 'odern
trtGnele'rl! az e'beri ter'Gszetrl Gs az eredend b(nrl L s gy 5GgMl a 5dlottak ad&n!
a 5dlott 'ellett ott Ml lt*atatlanul az egGsz e'beri ne'2 Gyakran Gr5elnek gy! kMlnsen
azok! akik ne' nyugod*atnak addig! a'eddig %el ne' %edezik a S'indannyiunkban 'eglG5
>i7*'anntS2 $'ennyiben a 5dlottat szi'blu'nak! a ert MrMgynek tekint&Mk! *ogy az
egyetlen sze'Gly rtatlansgnl 5agy b(nssGgGnGl ltszlag &5al %ontosabb kGrdGseket
%el5essMk! Qgy a k5etkezetessGg 'egk5n&a! *ogy 'eg*a&ol&unk >i7*'ann Gs Mgy5Gd&e
lltsa eltt! 'ely szerint a 5dlottat azGrt 5on&k %elelssGgre! 'ert szMksGg 5an egy
b(nbakra L ne'7sak +G'etorszgnak 5an szMksGge r! *ane' az ese'Gnyek*ez Gs a**oz!
a'i az ese'Gnyeket le*et5G tette! 5agy az antisze'itiz'us*oz Gs a totalitrius
kor'nyzat*ozT ltalban az e'berisGgnek Gs az eredend b(nnek is szMksGge 5an r2
$lig*a kell 'ondano'! *ogy ne' 'ente' 5olna Jeruzsle'be! *a egyetGrtek e
nGzetekkel2 Vgy 5Glte' Gs 5Gle'! *ogy a ernek az igazsgossg Gs 7sakis az igazsgossg
sze'ont&bl 5olt lGt&ogosultsga2 Vgy 5Gle' to5bb! *ogy a brknak nagyon is igazuk
5olt! a'ikor az tGletben *angsQlyoztk) S6zrael lla' a zsidk lla'akGnt alattatott! s 'int
ilyen nyert elis'erGstS L ennGl%og5a tGlkezGsi &oga 5an a zsid nG ellen elk5etett b(nk
%ltt2 Tekintettel a &ogszkrknek a bMntetGs Grtel'e Gs *asznossga krMl &elenleg
taasztal*at za5arodottsgra! r''el tlttt el! *ogy az tGlet Grotiusra *i5atkozott! aki
egy 'Gg rGgebbi szerzt idGz5e 'eg'agyarzta! *ogy a bMntetGs a b(ntett ltal sGrtett
sze'Gly be7sMletGnek Gs tekintGlyGnek 'eg5Gdel'ezGse 7Gl&bl szMksGges! Soly 'don!
*ogy a bMntetGs el'aradsa ne okozza az leala7sonyodstS2
KGtsGgtelen! *ogy a 5dlott Gs 7selekedeteinek ter'Gszete! a'int 'aga a er is! olyan
ltalnos &elleg( roblG'kat 5etett %el! a'elyek 'essze tQl'utatnak a Jeruzsle'ben trgyalt
Mgyeken2 $z Epil+gusban igyekezte' 'Glyebbre *atolni e kGrdGsekbe! s gy az szGt%eszti a
tudsts kereteit2 +e' leett 5olna 'eg! *a nG'elyek elGgtelennek tall&k az GrtekezGse'etT
a 'aga' rGszGrl Md5zlte' 5olna egy! a tGnyek egGszGnek ltalnos &elentsGgGre
sszontost 5itt! a'ely annl Grtel'esebb 5olna! 'inGl kz5etlenebbMl 5onatkozna a
konkrGt ese'Gnyekre2 +agyon is el tudok kGzelni egy 5aldi 5itt a kny5 al7'e krMlT
*iszen a'ikor a gonosz banalitsrl szlok! akkor usztn a szigorQ tGnyszer(sGg szint&Gn
utalok arra a &elensGgre! a'ely a trgyalson oly sze'et szQr 5olt2 >i7*'ann ne' 5olt se'
Jago! se' =a7bet*! Gs 'i se' llt t5olabb szndGkaitl! 'int *ogy 6662 @i7*rddal szl&on)
SVgy dnttte'! *ogy gaze'ber leszek2S +e' 5olt se''ilyen indtGka! *a ne' sz't&uk a
sze'Glyes elre*aladsban tanQstott rendk5Mli igyekezetGt2 A' ezt az igyekezetGt
n'agban ne' tekint*et&Mk b(nsnekT bizonyra ne' gyilkolta 5olna 'eg %lttesGt 7sak
azGrt! *ogy a *elyGre kerMl&n2 Kznyel5en szl5a! egys*er-en nem fogta fel, hogy mit csin)l.
3ontosan a kGzeler *inya 'agyarzza azt! *ogy kGes 5olt *naokon t a rendrsGgi
ki*allgatst 5ezet nG'etorszgi zsid szr'azsQ rendrtiszt eltt %oly5st arrl 'lengeni!
'induntalan azt 'agyarzni! *ogy 'iGrt 7sak az alezredesi rangig 5itte az SSIben! s *ogy
ne' az *ib&bl ne' lGtettGk el2 >l5iekben nagyon &l tudta! *ogy 'irl szlt ez az
egGsz! az utols sz &ogn Sa Wn7iX kor'ny ltal elrt GrtGkek tGrtGkelGsGrlS beszGlt a
brsgon2 +e' 5olt ostoba2 $ uszta gondolattalansg L a'i se''ikGen se' azonos az
ostobasggal L rendelte t arra! *ogy kornak egyik legnagyobb b(nse legyen2 S *a ez
SbanlisS! st akr 5i77es! *a a 5ilgon a leg&obb akarattal se' tudunk se''ilyen rdgi 5agy
dG'oni 'GlysGget ki7sikarni >i7*'annIbl! attl 'Gg 'essze ne' ne5ez*et&Mk t
kz*elyesnek2 Biztosan ne' le*et olyan kz*elyes! *ogy 5alaki! aki a *alllal nGz sze'be! 'i
tbb! a 5eszt*elyen ll! se''i 'sra ne' tud gondolni! 'int arra! a'it a gyszbeszGdekben
*allott egGsz GletGben! s *ogy ezek a S%ennklt sza5akS tkGletesen %el*be burkol&k sa&t
*allnak 5alsgt2 Hogy a 5alsgtl 5al ilyen 'GrtGk( elt5olods! ilyen 'GrtGk(
gondolattalansg nagyobb uszttst 5i*et 5Ggbe! 'int az sszes L taln az e'berrel
5eleszMletett L gonosz sztn egyMtt5G5e) 5al&ban ezt a le7kGt tanul*attuk 'eg
Jeruzsle'ben2 A' ez 7sak tanulsg 5olt! Gs ne' a &elensGg 'agyarzata 5agy el'Glete2
$ gondolattalansg Gs a gonosz kMlns ssze%MggGsGnGl ltszlag bonyolultabb!
5al&ban egyszer(bb az a kGrdGs! *ogy 5oltakGen 'ilyen &elleg( is a 5itatott
b(n7selek'Gny! a'ely radsul L ebben 'indenki egyetGrt L re7edens nGlkMli2 $
geno7diu'! a nGirts %ogal'a! a'elyet ki%e&ezetten egy korbban is'eretlen b(n7selek'Gny
'egne5ezGsGre 5ezettek be! bizonyos 'GrtGkig alkal'az*at ugyan! de 'Ggse' igazn
'eg%elel! 'Ggedig annl az egyszer( oknl %og5a! *ogy egGsz nGek kiirtsa ne'
re7edens nGlkMli) 'indennaos 5olt az korban! de a gyar'atosts! az i'erializ'us
G5szzadaiban is sz'os Gldt tallunk az ilyen &elleg(! tbbGIke5GsbG sikeres ksGrletre2 $z
Sad'inisztrat5 t'eggyilkossgS %ogal'a 'int*a &obban 'eg%elelne a 7Glnak2 $ ki%e&ezGs a
brit gyar'atostssal ssze%MggGsben &elent 'egT az angolok *atrozottan elutastottk azt!
*ogy ilyen eszkzkkel tartsk 'eg 6ndit2 >z a ki%e&ezGs azzal az elnnyel is &r! *ogy
szerte%oszlat&a azt az eltGletet! 'ely szerint 7sak idegen ne'zetek 5agy 's %a&ok ellen le*et
ilyen szrny(sGgeket elk5etni2 Tud&uk &l! *ogy Hitler a t'eggyilkossgok els
szakaszban a Sgygyt*atatlan betegeketS rGszestette Sa kegyes *allbanS! s *ogy szndGka
szerint a 'egse''istGsi rogra' a Sgenetikailag sGrMltS 8sz5I Gs tMdbeteg< nG'etek
eltMntetGsG5el zrult 5olna2 A' ettl tel&esen %MggetlenMl is nyil5n5al! *ogy az e%%Gle
gyilkossg br'ely adott 7soortot ldozatt te*eti! azaz a ki5laszts el5e usztn eseti
tGnyezktl %Mgg2 $kr az is elkGzel*et! *ogy a ne' tQl t5oli &5 auto'atizlt
gazdasgban azok 'egse''istGsGt igyekeznek 'a&d elGrni! akiknek az
intelligen7ia*nyadosa ne' Gr el egy bizonyos szintet2
Jeruzsle'ben ne' a 'eg%elel 'don 5izsgltk a kGrdGst! 'ert ezt a &og sze'ont&bl
5alban nagyon ne*Gz tisztzni2 Hall*attuk a 5Gdele' tiltakozst! 'ely szerint >i7*'ann
5GgMl is 7sak egy Sar 7sa5arS 5olt az Endlsung gGezetGben! s *all*attuk a 5dat! a'ely
>i7*'annban az igazi *a&tert 5Glte %el%edezni2 =aga' 'ind a kGt el'Gletnek 7sak annyi
&elentsGget tula&dontotta'! a'ennyit a brsg is! *iszen &ogilag ez az egGsz 7sa5arel'Glet
Grtel'etlen! Gs Gen ezGrt ne' sz't se''it! *ogy 'ilyen nagysgrenddel ru*zzuk %el az
>i7*'ann ne5ezet( S7sa5artS2 RtGletGben a brsg ter'Gszetesen elis'erte! *ogy ilyen
b(n7selek'Gnyt 7sak egy kor'nyzati eszkzket is %el*asznl risi bMrokr7ia *a&t*at
5Ggre2 A' a'ennyiben b(n7selek'Gnyrl 5an sz L 'redig a er sz'ra ter'Gszetesen ez
a re'issza L! Qgy a gGezet 7sa5ar&ai! &elentsGgMktl %MggetlenMl! nyo'ban 'int
b(nelk5etk &elennek 'eg! azaz 'int e'beri lGnyek2 Ha a 5dlott azon az alaon 5Gdekezik!
*ogy ne' 'int e'ber! *ane' 'int tiszt5isel 7selekedett! akinek a tisztGt brki 's Gen
Qgy ellt*atta 5olna! az olyan! 'int*a egy b(nz a b(nMgyi statisztikra *i5atkozna L a'ely
ki'utat&a! *ogy egy adott *elyen ennyi Gs ennyi b(n7selek'Gnyt k5etnek el naonta L!
'ond5n! *ogy 7sak azt tette! a'ire statisztikailag sz't*atunk! Gs 'er 5Gletlen! *ogy !
Gs ne' 5alaki 's k5ette el a b(nt! *iszen 5alakinek 'Ggis7sak 'eg kellett tennie2
Ter'Gszetesen %ontos a olitikaI Gs trsadalo'tudo'nyok sz'ra! *ogy a totalitrius
kor'nyzat lGnyege Gs taln 'inden bMrokr7ia ter'Gszete az! *ogy az ad'inisztr7is
gGezetben az e'berekbl tiszt5iselket Gs uszta 7sa5arokat 7sinlnak! 5agyis
de*u'anizl&k ket2 To5bb *osszQ Gs *asznos 5itt le*et %olytatni a Senki ural'rl!
5agyis arrl! a'ely is'ert olitikai %or'a! 5al&ban a bMrokr7ia2 Fsak Gen azt kell tisztn
ltni! *ogy e tGnyezk az igazsgszolgltats sz'ra 7sak a b(n7selek'Gny krMl'Gnyeit
kGezik! ugyanQgy! a*ogyan egy los esetGben is %igyele'be 5eszi a tol5a& gazdasgi
*elyzetGt! anGlkMl! *ogy e'iatt %el'entenG a b(ntett all! 5agy *ogy %tylat bortana a 'Qltra2
6gaz! a 'odern szi7*olgia Gs szo7iolgia! ne' beszGl5e a 'odern bMrokr7irl! nagyon is
*ozzszoktatott bennMnket a**oz! *ogy egyik 5agy 'sik deter'ininiz'us sze'ont&bl
%el'entsGk a tettest tettGnek %elelssGge all2 4itat*at! *ogy az e'beri tettek e ltszlag
'Glyebb 'agyarzatai *elyesekIe 5agy *a'isak2 4itat*atatlan 5iszont! *ogy ala&n ne'
le*etsGges &ogszolgltatsi el&rs! s *ogy az ilyen terik %GnyGben az igazsgszolgltats
rendk5Ml korszer(tlen! 'ond*atni ela5ult intGz'Gny2 $'ikor Hitler azt 'ondta! *ogy el&n a
na! a'ikor SszGgyenS lesz +G'etorszgban &ogsznak lenni! akkor a legk5etkezetesebben a
tkGletes bMrokr7ia l'rl beszGlt2
6s'eretei' szerint! 'indssze kGt kategria ll a &ogtudo'ny rendelkezGsGre! a'ikor e
kGrdGsek egGsz *ad5al kell 'egbirkznia! s 5Gle'Gnye' szerint egyik se' alkal'as az ilyen
&elleg( Mgyek 'egoldsra2 $z egyik az Slla'i aktusS! a 'sik a S%elsbb utastsra
5Ggre*a&tott tettS %ogal'a2 =indenesetre ez a kGt kategria az! a'ely az ilyen tusQ erekben
L rendszerint a 5Gdele' indt5nyra L el szokott %ordulni a trgyals %olya'n2 $z lla'i
aktus %ogal'a arra az Gr5re t'aszkodik! 'ely szerint egy szu5erGn lla' %ltt egy 'sik
szu5erGn lla' ne' tGlkez*et! par in parem non habet 0urisdictionem. >zt az Gr5et
gyakorlatilag +Mrnbergben 'r %GlretettGkT ele5e esGlytelen 5olt! *iszen *a el%ogad&k! akkor
'Gg azt az egyedMli e'bert! aki a sz 'inden Grtel'Gben 5alban %elels 5olt! 5agyis Hitlert
se' le*etett 5olna %elelssGgre 5onni L s ez a legele'ibb igazsgGrzetet sGrtette 5olna2
=indazonltal az az Gr5! a'ely a gyakorlat sk&n tel&esen esGlytelen! 'Gg ne'
szMksGgszer(en bukik 'eg az el'Glet szint&Gn2 $lig*a segtenek a szoksos kitGr 5laszok!
*ogy tudniillik +G'etorszgot a Har'adik Birodalo' ide&Gn egy b(nzbanda uralta!
a'elynek ne' tula&dont*at szu5erenits! s ne' is'er*et el egyenrangQ %GlkGnt2 >gyrGszt
'indenki tud&a! *ogy a b(nzk band&nak analgi&a olyan korltozott 'GrtGkben Gr5Gnyes!
*ogy &%or'n egyltaln ne' alkal'az*at! 'srGszt kGtsGgtelen! *ogy e
b(n7selek'Gnyeket Str5GnyesS krMl'Gnyek kztt k5ettGk el2 Tula&donkGen ez 5olt a
b(n7selek'Gnyek rendk5Mli sa&tossga2
Taln kzelebb kerMl*etMnk a dolog lGnyegG*ez! *a %elis'er&Mk! *ogy az lla'i aktus
%ogal'nak *tterGben a raison d6/tat el'Glete ll2 >zen el'Glet szerint! az orszg GletGGrt s
gy a %ennll tr5GnyekGrt %elels lla'i 7selek'Gnyekre ne' ugyanazok a szablyok
Gr5Gnyesek! 'int az orszg olgrainak 7selekedeteire2 +o*a az erszak Gs a S'indenki *ar7a
'indenki ellenS kikMszblGse a 7Gl&a! a tr5Gnyek ural'a az erszak eszkzeit 5eszi igGnybe
sa&t lGt%eltGteleinek biztostsa 5Ggett! Gen Qgy! a*ogyan a kor'nyzat is kGnyszert5e
Grez*eti 'agt! *ogy egyGbkGnt b(n7selek'Gnynek tekintett tetteket *a&tson 5Ggre sa&t 'aga!
illet5e a tr5GnyessGg %enn'aradsa GrdekGben2 Gyakran indokolnak *borQkat ilyen
Gr5ekkel! Gs b(ns lla'i aktusok se' 7sak a ne'zetkzi ka7solatok terMletGn %ordulnak el
L *osszQ a sor a +aleon ltal 'eggyilkoltatott Pc>ng*ien *er7egtl a szo7ialista 5ezGr
=atteotti 'eggyilkolsig! a'elyGrt %elte*etleg sze'Glyesen =ussolinit ter*eli a %elelssGg2
$ raison d6/tat = *elyesen 5agy *elytelenMl! esete 5logat&a L a ,/nys*erre *i5atkozik! Gs
*a az lla' erre 5al *i5atkozssal k5et el b(n7selek'Gnyt 8a'ely az adott orszg Gr5Gnyes
&ogrendszere szerint is tel&es 'GrtGkben b(n7selek'Gnynek sz't<! akkor azt a %ennll
&ogrend %olya'atossgnak biztostsa Gs a *atalo' 'egoltal'azsa GrdekGben tett
kGnyszerintGzkedGsnek! a Realpoliti, szortsnak tett enged'Gnynek tekintik2 $ nor'lis
olitikai rendszerekben Gs &ogrendben az ilyen &elleg( b(n7selek'Gnyek a szably alli
ki5GtelkGnt %ordulnak el! Gs ne' is bMntet*etk #gerichtsfrei, a nG'et &ogel'Glet ki%e&ezGse
szerint<! 'i5el 'aga az lla' %enn'aradsa %orog ko7kn! Gs se''ilyen 's lla'nak sin7s
&oga! *ogy 'egtagad&a egy lla' %enn'aradst! 5agy *ogy elr&a 'egoltal'azsnak
'd&t2 A' a szitu7i ennek %ordtott&a egy olyan lla' esetGben L a'int a Har'adik
Birodalo' zsidolitik&a ka7sn taasztal*attuk L! a'elyet b(ns el5ekre Gtenek2
6lyenkor a ne' b(n7selek'Gnyszer( aktus 8'int Gldul Hi''ler ./112 nyr 5Ggi rendelete a
zsidk deortlsnak lelltsrl< lesz a 5alsg! a kzelg 5eresGg kGnyszerGnek tett
enged'Gny2 6tt %el5etdik a kGrdGs) 'ilyen ter'Gszet( az ilyen entits szu5erenitsaU 4a&on
ne' sGrtiIe 'eg a ne'zetkzi &og ltal sz'ra is garantlt arits #par in parem non habet
0urisdictionem' el5GtU +e' 5olna tbb a 7par in parem7, 'int a szu5erenitssal &r
nsza&ndGkU 4agy 5ala'i%Gle lGnyegi egyenlsGget Gs *asonlsgot is i'liklU
$lkal'az*at&ukIe ugyanazokat az el5eket olyan kor'nyzati aartusra! a'elyben a
b(n7selek'Gny Gs az erszak 7sak ki5GtelkGnt! *atresetkGnt %ordul el! Gs olyan olitikai
berendezkedGsre! a'elyben a b(n7selek'Gny a tr5Gny Gs a szablyU
$ %elsbb utastsra 5Ggre*a&tott 7selek'Gnyek %ogal'a taln 'Gg Glesebben r5ilgt a
&og %ogal'ainak tGnyleges elGgtelensGgGre az ilyen &elleg( erek trgyt kGez b(ntGnyek
esetGben2 $ 5Gdele' erre t'aszkod Gr5elGsGt a &eruzsle'i brsg a 7i5ilizlt orszgok! gy
+G'etorszg olgri Gs katonai bMntet tr5Gnykny5eibl 5ett *osszadal'as idGzetekkel
*rtotta elT *iszen 'Gg Hitler alatt se' *atlytalantottk a 5onatkoz 7ikkelyeket2 >gy
ontban 'indannyian 'egegyeznek) a nyil5n5alan b(ns aran7snak Gs utastsnak ne'
szabad engedel'eskedni2 =i tbb! a brsg egy olyan erre utalt! a'ely nG*ny G55el
korbban 6zraelben %olyt le) katonkat lltottak brsg elG! 'ert le'Gszroltk a 7i5il
lakosokat egy *atrkzeli arab %aluban! r5iddel a Szin&I*borQ eltt2 $ %alubelieket *zaikon
k5Ml talltk a ki&rsi tilalo' alatt! 'elyrl a &elek szerint ne' 5olt tudo'suk2 Sa&nlatos
'don azonban az ssze*asonlts a kzelebbi 5izsglds sorn kGt onton is %ogyatGkosnak
'utatkozik2 >lszr is Q&%ent %igyele'be kell 5enni! *ogy a ki5Gtel Gs a szably L a beosztott
ltal 5Ggre*a&tott aran7s b(ns 'i5oltnak %elis'erGse sze'ont&bl oly %ontos L 5iszonya
>i7*'ann 7selekedeteinek esetGben Gen %ordtott 5olt2 :gyanis ezen Gr5 ala&n 5al&ban
'eg5Gd*et&Mk >i7*'annt! a'iGrt ne' engedel'eskedett Hi''ler bizonyos aran7sainak!
5agy *ogy 5onakod5a *a&totta 5Ggre ket) nyil5n5alan ki5Gtelek 5oltak az Gr5Gnyes
szablyok*oz 5iszonyt5a2 $z tGlet a 5dlottra nGz5e kMlnsen ter*elnek tartotta ezt! a'i
nagyon is Grt*et! de ne' nagyon k5etkezetes2 >z knnyen belt*at az izraeli katonai
brsgok ide5g! a brk ltal alt'asztlag idGzett *atrozatai ala&n2 >zek szerint)
Snyil5n5alan tr5GnytelenS kell *ogy legyen a aran7s! a'elynek ne' szabad
engedel'eskedniT a tr5GnytelensGgnek S'int %ekete zszlnak kell lobognia az ilyen aran7s
%ltt! &elkGnt! a'ely %igyel'eztet) ]TilosY^S2 =s sz5al a aran7snak! a'elyet a katonnak
'int Snyil5n5alan tr5GnytelentS kell %elis'ernie! szokatlansg5al kell 'egsGrtenie az
ltala 'egszokott tr5Gnyes rend knont2 ?s e tekintetben tkGletesen egybeesik az 6zrael Gs
's orszgok tr5GnykezGsi gyakorlata2 $ tr5Gny*ozk e 7ikkelyek 'eg%ogal'azsakor
olyan esetekre gondolnak! a'ikor L tegyMk %el L egy tiszt *irtelen 'egbolondul! Gs azt
aran7sol&a beosztott&ainak! *ogy gyilkol&anak 'eg egy 'sik tisztet2 =inden ilyen Mgy
nor'lis trgyalsa %olya'n rgtn kiderMlne! *ogy a katont senki ne' arra kGrte! *ogy
'egkGrdezze a lelkiis'eret *ang&t 5agy Sa tr5GnyessGg GrzGsGt! a'ely 'inden e'ber
lelkiis'eretGnek 'GlyGn nyugszik! 'Gg annak is! aki ne' is'eri a tr5Gny kny5eit! %eltG5e!
*ogy a sze'e ne' 5ak! Gs a sz5e ne' ro'lott! s nin7s kblS2 6nkbb arrl 5an sz! *ogy a
katontl azt 5r&k el! *ogy kMlnbsGget tud&on tenni a szably Gs a szably all %elt(n
ki5Gtel kztt2 $ nG'et katonai bMntet tr5Gnykny5 'indenesetre 5ilgosan ki'ond&a! *ogy
a lelkiis'eret ne' elegend2 $ 1J2 szakasz szerint) S>gy 7selek'Gny 5Ggre*a&tsnak 5agy
'eg ne' tGtelGnek bMntet*etsGge ne' zr*at ki azon az alaon! *ogy a sze'Gly a
lelkiis'erete 5agy 5allsa elrsai ltal 'egk5etelt el5eket tekinti 'agatartsa ala&nak2S
$z izraeli brsg Gr5elGsGnek %elt(n sa&tossga! *ogy a 'inden e'ber lelke 'GlyGn
'eglG5 igazsgGrzet %ogal't usztn a tr5Gnyis'eret *elyettest&Gnek tekinti2 $z Gr5
el%ogad*atsgnak ala&a az a %elte5Gs! *ogy a tr5Gny 7sun azt %e&ezi ki! a'it 'inden
e'ber lelkiis'erete a'Qgy is diktlna2
Ha Grtel'esen akar&uk a tel&es Gr5elGst >i7*'ann esetGre alkal'azni! akkor kGnytelenek
5agyunk arra a k5etkeztetGsre &utni! *ogy >i7*'ann tel&es 'GrtGkben a tle 'egk5etelt
tGletalkots keretein belMl! a szablynak 'eg%elelen 7selekedett! 'eg5izsglta! *ogy
Snyil5n5alanS tr5Gnyes! azaz szablyszer(Ie a sz'ra kiadott utastsT ne' kellett a
Slelkiis'eretGreS *agyatkoznia! *iszen ne' azok kzG tartozott! akik ne' is'ertGk
orszgnak tr5Gnyeit L Gen ellenkezleg2
$ 'sik ont! a*ol %ogyatGkosnak 'utatkozik az ssze*asonltsra alaozott Gr5elGs! a
brsgok azon gyakorlata! *ogy %ontos eny*t krMl'GnykGnt %ogad&k el a 5Gdele'
S%elsbb utastsraS *i5atkoz Gr5Gt! Gs az tGletben egyGrtel'( *i5atkozst tallunk erre a
gyakorlatra2 $z tGlet idGzi a %enn e'ltett esetet! K%r Ksze' arab lakinak le'Gszrlst!
'int annak bizonytGkt! *ogy az izraeli igazsgszolgltats ne' 'enti %el a 5dlottat a
S%elsbb utastsS 5Ggre*a&tsnak %elelssGge all2 ?s 5al igaz! *ogy az izraeli katonkat
gyilkossg 5d&5al lltottk brsg elG! de a S%elsbb utastsS oly sQlyos Gr5 5olt az eny*t
krMl'Gnyek kztt! *ogy 5iszonylag r5id ide&( brtnbMntetGsre tGltGk ket2 +e %eled&Mk!
ez az eset egy elszigetelt 7selek'Gnyt Grintett! ne' edig L 'int >i7*'ann esetGben L egy
G5eken keresztMl tart te5GkenysGget! a'elynek sorn b(n7selek'Gny b(n7selek'Gnyt
k5etett2 >nnek ellenGre tagad*atatlan! *ogy >i7*'ann S%elsbb utastsokatS *a&tott 5Ggre! s
*a az esetGben rendes izraeli tr5Gnyek 7ikkelyeit alkal'azzk! akkor 5al&ban igen ne*Gz
lett 5olna a legsQlyosabb bMntetGst kiszabni2 $z igazsg az! *ogy az izraeli tr5Gnyeknek!
7sakQgy! 'int br'ely 's orszg tr5Gnyeinek! akr el'Gletben! akr gyakorlatban! el kell
is'erniMk! *ogy a S%elsbb utastsokS! legyen br'ilyen a tr5GnytelensGgMk Snyil5n5alS!
sQlyosan 'egza5ar*at&k az e'ber lelkiis'eretGnek nor'lis '(kdGsGt2
>z 7sak egy Glda a sok kzMl! a'ely azt 'utat&a! *ogy az uralkod &ogrendszerek Gs a
'a *asznlatban lG5 &ogi %ogal'ak elGgtelenek az lla'i aartus ltal szer5ezett
t'eggyilkossgok kezelGsGre2 $laosabb 5izsglds sorn kMlnsebb erlkdGs nGlkMl azt
taasztal*at&uk! *ogy a brk 'indezen erek sorn 5al&ban a 7selek'Gnyek szrny(sGge
ala&n *oztk 'eg tGleteiket2 =s sz5al 'integy szabadon dntttek! s 5al&ban ne'
t'aszkodtak azokra az irnyad Gldkra! &ogi re7edensekre! a'elyekkel dntGsMket tbbGI
ke5GsbG 'eggyz 'don igazolni igyekeztek2 >z 'r +Mrnbergben is 5ilgosan
'eg'utatkozott! a*ol a brk egy%ell a SbGke elleni b(n7selek'GnytS tartottk az sszes
b(nk kzMl a legsQlyosabbnak! 'i5el ez 'inden 's b(n7selek'Gnyt 'agban %oglal!
's%ell 5iszont a *allbMntetGst 7sak azokra a 5dlottakra 'ondtk ki! akik rGszt 5ettek az
Q&%a&ta ad'inisztrat5 t'eggyilkossgban L a'ely lltlag &5al eny*Gbb b(n a bGkeellenes
b(nsz5etsGgnGl2 4alban nagy a ksGrtGs arra! *ogy to5bb nyo'ozzunk az ilyen Gs e**ez
*asonl k5etkezetlensGgek utn a &ogtudo'nyban! azon a terMleten! a*ol oly sokat adnak a
k5etkezetessGgre2 Pe erre itt ter'Gszetesen ne' 5llalkoz*atunk2
=indazonltal 'aradt egy ala5et roblG'a! a'ely burkolt %or'ban a *borQ utni
5ala'ennyi er sorn %el'erMlt! s a'elyet azGrt is 'eg kell itt e'ltenMnk! 'ert 'inden idk
egyik kzonti &elentsGg( 'orlis kGrdGsGt Grinti! ne5ezetesen az e'beri tGl er
ter'GszetGt Gs szereGt2 $ erek %olya'n! a'elyek 5dlottai Str5GnyesS b(n7selek'Gnyeket
k5ettek el! azzal a %el5etGssel GltMnk! *ogy az e'beri lGnyek kGesek 'egkMlnbztetni a &t
a rossztl! 'Gg akkor is! a'ikor sa&t tGl ere&Mkn k5Ml 'sra ne' sz't*atnak! s a'ely
radsul tkGletesen annak ellenkez&Gt sugall&a! a'it a krnyezetMkben 'indenki
egybe*angzan 5all2 >z a kGrdGs annl is ko'olyabb! 'i5el tud&uk! *ogy azon ke5esek! akik
elGggG SarrognsakS 5oltak a**oz! *ogy sa&t tGl ere&Mkre 'er&Gk bzni 'agukat! egyltaln
ne' azon sze'Glyek kzMl kerMltek ki! akik a rGgi GrtGkek*ez ragaszkodtak! 5agy akiket
5allsos 'eggyzdGsMk 5ezGrelt2 S 'int*ogy a tiszteletre 'Glt trsadalo' egGsze ilyen
5agy olyan 'don be*dolt Hitlernek! gyakorlatilag elt(ntek a trsadal'i 'agatartst
'eg*atroz erkl7si 'aZi'k Gs a lelkiis'eretet 5ezGrl 5allsi aran7solatok! gy a S+e
l&YS aran7sa is2 $zon ke5esek! akik 'Gg 'indig kMlnbsGget tudtak tenni & Gs rossz kztt!
5alban 7sak sa&t tGl ere&Mkre *agyatkoztak! Gs szabadon tettGk eztT ne' lGteztek olyan
szablyok! a'elyek Gr5Gnyesek lettek 5olna azokban az egyedi *elyzetekben! a'elyekkel
sze'be kellett nGzniMk2 =inden egyes esetben kMlnIkMln kellett dnteniMk! 'i5el ne'
5oltak szablyok arra! a'ire 'Gg ne' 5olt re7edens2
$ &elen kny5 5it&bl! a'ellyel sz'os r*uza'ot 'utat Ho7**ut* A helytart+ 7'(
dr'&a krMli 5ita! kiderMl! *ogy na&aink e'berGnek 'ekkora gondot okoz az tGl er e
kGrdGse 85agy azoknak! a*ogyan gyakran *all&uk! akik StGlkezni 'erGszelnekS<2 $
5rakozsokkal ellentGtben ne' a ni*iliz'us! ne' is a 7iniz'us kerMlt na5ilgra! *ane' a
'oralits ele'i kGrdGsei krMli szinte rendk5Mli z(rza5ar L 'int*a 7sak korunkban 5alban
az ilyen Mgyekben illetGkes sztnMnk 5olna az utols! a'ire biztosan t'aszkod*atnnk2
Sa&tosan rulkodnak t(nnek a 5itk *e5Gben kzbe5etett kMlns 'eg&egyzGsek2 Rgy
Gldul bizonyos a'erikai irodal'rok azon nai5 5GlekedGsMket 5allottk 'eg! a'ely szerint
a ksGrtGs Gs a kGnyszer 5oltakGen egy Gs ugyanazon dolog! 'redig senkitl se' le*et
el5rni! *ogy ellenll&on a ksGrtGsnek2 8Ha 5alaki isztolyt szegez a sz5ednek! Gs azt
aran7sol&a! *ogy ldd le a leg&obb bartodat! akkor neked egyszer(en le ,ell lnd t2
?r5eltek to5bb azzal is L 'int a*ogy a nG*ny G55el ezeltti k5z'(sorIbotrny alkal'5al!
a'ikor egy egyete'i tanr %Glre5ezette a kznsGget L! *ogy kitl 5r*at el! *ogy ellenll&on
a ksGrtGsnek! *a ekkora Gnz sorsa %orog ko7knU< Vgy t(nik! 'inden*ol 'indenkit
'eggyztt az az Gr5! *ogy ne' 'ond*atunk tGletet egy Mgyben akkor! *a 'agunk ne'
5oltunk ott! s ne' 5ltunk a trtGnet rGszesG5G! no*a nyil5n5alnak ltszik! *ogy
a'ennyiben ez igaz! Qgy se' az igazsgszolgltats! se' a trtGnetrs ne' 5olna le*etsGges2
$z ilyen za5arok*oz kGest! a kG'utats 5d&a! a'it a brk sze'Gre 5etettek! 5al&ban
srGgi! a'itl ter'Gszetesen 'Gg 7seet se' lesz Gr5Gnyesebb2 =Gg a gyilkost eltGl br is
'ond*at&a *azatGr5Gn) SR'e! itt 5agyok! :ra'! irgal'azzYS $ nG'etorszgi zsidk
'indannyian egy*angQlag eltGltGk a nG'et nGen ./;;Iban eluralkod egyetGrtGst! a'ely
egyik narl a 'sikra ri5 5ltoztatta a zsidkat2 >lkGzel*etIe! *ogy kzMlMk senki
ne' tette %el a kGrdGst 'agnak! *ogy 5a&on *nyan 5iselkedtek 5olna ugyanQgy a sa&t
sorstrsaik! *a alkal'uk nylott 5olna rU S 5a&on 7Glra 5ezetIe 'a az eltGlGsMkU
$z a belts! *ogy *asonl krMl'Gnyek kztt sa&t 'agunk is 5Gtkez*ettMnk 5olna!
Gletre kelt*eti a 'egbo7sts szelle'Gt! ezzel sze'ben azok t(nnek e trgyban is igen7sak
za5arodottnak! akik a keresztGny knyrMletessGgre *i5atkoznak2 Rgy Gldul ezt ol5as*at&uk a
nG'etorszgi e5angGlikus egy*z #Evangelische Nirche in "eutschland' *borQ utn kiadott
nyilatkozatban) SBizonysgot teszMnk 6sten kegyel'e eltt! *ogy a 'ulaszts Gs *allgats
'iatt osztozunk a zsidk ellen elk5etett gyalzat b(nGben2S[$urel 52 JM7*en lelkGsz sza5ait a
Ho7**ut* dr'&rl szl kritikkat tartal'az antolgibl idGze'2 <umma lniuria,
@o,o*l 4erlag! ./K2 2\ Sz'o'ra Qgy t(nik! *ogy egy keresztGny a ,egyelem 6stene eltt
akkor b(ns! *a