Anda di halaman 1dari 21

MENGENAL KHILAFAH

DEFINISI
Bahasa
penguasa agung (Tafsir Ath Thabariy, I, hal. 199),
yang mengikuti (Al Qalqashandi, Maatsirul Inafah fi
Maalimil Khilafah, I, hal. 8)
pengganti (Lisanul Arab, I, hal. 882).
Syariy
Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi
kaum muslimin di dunia dalam institusi negara
internasional yang dipimpin oleh seorang khalifah
untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam
dan mengemban dakwah ke segenap penjuru dunia
Imam An-Nawaw Asy-Syafi'iy
Al-Immah, Al-Khilfah, dan Imrah Al-Mukminn, (ketiganya) merupakan istilah-istilah yang memiliki satu
pengertian, maksudnya adalah kepemimpinan umum dalam urusan-urusan agama dan dunia (Al-Majm Syarh Al-
Muhadzdzab, juz 19 hal. 191)
Imam Haromayn Al-Juwayn
al-immah adalah kepemimpinan yang sempurna, dan kepemerintahan yang menyeluruh, menyangkut hal yang
khusus dan yang umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia (ghiytsu al-umam f iltiytsi adh-
dhulam, hal 15)
Imam Muhammad Abdul-Hayyi Al-Kattn
Al-Khilfah adalah kepemimpinan yang agung dan kekuasaan wilayah (Islam) yang universal, berfungsi sebagai
penjaga agama dan dunia (Nidhmu Al-Hukmah An-Nabawiyyah Al-Musamm bi At-Tartib Al-Idriyyah, Juz 1
hal. 79)
SUBSTANSI KILAFAH
UKHUWAH
PENERAPAN
SYARIAH
DAKWAH
KHILAFAH, HARUSKAH..???
1. KHILAFAH BERBEDA DENGAN SISTEM LAINNYA
SISTEM LAIN Item KHILAFAH
Kerajaan Kepemimpinan kepala negara diwariskan
Raja kebal hukum
Kholifah sah jika sudah dibaiat rakyat/wakil rakyat
Kholifah tidak kebal hukum
Kekaisaran Pemerintahan pusat istimewa
Ada suku-suku tertentu yang diistimewakan
Tidak ada hak istimewa pada sekelompok rakyat atau
wilayah, semua sama di hadapan syara
Republik lahir sebagai bentuk penentangan terhadap
penindasan sistem kerajaan/monarkhi =>
kekuasaan & kedaulatan di tangan rakyat
Kabinet/kementrian memiliki otonomi
(pembuatan hukum & anggaran)
Kekuasaan di tangan rakyat
Kedaulatan di tangan Allah
Tidak ada sistem kabinet, hak adopsi hukum hanya
pada Kholifah
Demokrasi Salah & benar (halal/haram) ditentukan dengn
musyawarah atau suara terbanyak
Salah/benar (halal/haram) berdasarkan ijtihad
terhadap al-Quran, as-Sunnah, Ijma & qiyas syari
Musyawarah dilakukan untuk hal-hal yang bersifat
teknis, bukan menentukan hukum (salah/benar)
Federasi Wilayah-wilayah dalam satu negara otonom
(pemerintahan & ekonomi), disatukan oleh
hukum yang umum saja
Seluruh wilayah adalah satu kesatuan (pemeritahan,
administrasi, APBN)
Teokrasi

Pemimpin adalah orang suci (maksum),
utusan Tuhan
Kholifah tidak maksum, hanya pelaksana syariah
Khalifah wajib terikat syariah & tidak kebal hukum
2. KHILAFAH FARDLUN (KEWAJIBAN)
Kewajiban adanya Khilafah telah
disepakati oleh seluruh ulama dari
seluruh mazhab. Tidak ada khilafiyah
(perbedaan pendapat) dalam
masalah ini, kecuali dari segelintir
ulama yang tidak dianggap
perkataannya (la yutaddu bihi)
(Lihat: Al-Mawsuah al-Fiqhiyah al-
Kuwaitiyyah, Bab Al-Imamah al-
Kubra, VI/163).
DALIL AL
QURAN
DALIL AS
SUNNAH
IJMAK
SAHABAT
KAIDAH
SYARA
PENDAPAT ULAMA TENTANG KHILAFAH
FARDLUN (KEWAJIBAN)
Ibnu Hazm dalam Al Fashl fil Milal Wal Ahwa
Wan Nihal juz 4 hal. 87 mengatakan:
Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah,
seluruh Murji`ah, seluruh Syiah, dan seluruh
Khawarij, mengenai wajibnya
Imamah (Khilafah).
Syaikh Abdurrahman Al Jaziri, Al Fiqh Ala Al
Madzahib Al Arbaah, jilid V, hal. 416: ...para
imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafii,
dan Ahmad) --rahimahumullah-- bersepakat
pula bahwa kaum mulimin di seluruh dunia
pada saat yang sama tidak dibenarkan
mempunyai dua imam, baik keduanya
sepakat maupun tidak.
Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairamiy, seorang
Ulam' dari Madzhab Syfi':

...


"Fashl (pembahasan baru), dalam hal syarat-
syarat Al-Imam Al-A'dham (Al-Khalfah) dan
penjelasan cara-cara
pengangkatan/penyelenggaraan Al-Immah/Al-
Khilfah, yaitu hukumnya Fardlu Kifyah (wajib
secara kolektif) sebagaimana Al-Qadl'
(Perhakiman Syar'iy) dan (menurut) Al-Jumhr
(mayoritas Ulam') bahwa Al-Immah/Al-Khilafah
hukumnya adalah Wajib berdasarkan Syara' dan
Akal (Hsyiyah Al-Bujayramiy 'al Al-Manhaj, juz
15 hal. 66-67)
REFERENSI YANG MENUNJUKKAN KEWAJIBAN KHILAFAH:
Imam Al Mawardi, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal. 5,
Abu Yala Al Farraa, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal.19,
Ibnu Taimiyah, As Siyasah Asy Syariyah, hal.161,
Ibnu Taimiyah, Majmuul Fatawa, jilid 28 hal. 62,
Imam Al Ghazali, Al Iqtishaad fil Itiqad,hal. 97,
Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah, hal.167,
Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, juz 1 hal.264,
Ibnu Hajar Al Haitsami, Ash Shawaiqul Muhriqah, hal.17,
Ibnu Hajar A1 Asqallany, Fathul Bari, juz 13 hal. 176,
Imam An Nawawi, Syarah Muslim, juz 12 hal. 205,
Dr. Dhiyauddin Ar Rais, Al Islam Wal Khilafah, hal.99,
Abdurrahman Abdul Khaliq, Asy Syura, hal.26,
Abdul Qadir Audah, Al Islam Wa Audlauna As Siyasiyah, hal. 124
Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukum fil Islam, hal. 248,
Sulaiman Ad Diji, Al Imamah Al Uzhma, hal.75,
Muhammad Abduh, Al Islam Wan Nashraniyah, hal. 61, dan masih banyak lagi yang lainnya.
KHILAFAH, MENGAPA..???
Menjaga agama, seperti hukuman bunuh bagi orang murtad
Menjaga keturunan, seperti hukum wajibnya memenuhi kebutuhan
seksual melalui pernikahan, bukan perzinaan
Menjaga kehormatan, seperti diharamkannya qadzaf
Menjaga akal, seperti diharamkannya minuman keras, narkoba, dan
sejenisnya.
Menjaga harta, seperti diharamkannya pencurian, dan dipotongnya tangan
pencuri.
Menjaga negara, seperti diharamkannya sparatisme, dan diperanginya
kaum spararis, dan bughat.
Menjaga jiwa, seperti diharamkannya membunuh orang yang haram
darahnya, dan sanksi qishash bagi pelakunya.Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
(Al Araaf: 96)
Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?
(Al Maidah: 50)
METODE MENEGAKKAN KHILAFAH


SESUNGGUHNYA TELAH ADA PADA (DIRI) RASULULLAH ITU SURI TELADAN YANG BAIK BAGIMU (YAITU)
BAGI ORANG YANG MENGHARAP (RAHMAT) ALLAH DAN (KEDATANGAN) HARI KIAMAT DAN DIA BANYAK
MENYEBUT ALLAH. (QS. AL-AHZAB: 21)
JAMAIYAH (BERJAMAAH)
Anggota dakwah Rasul saw sekitar 40 orang
Kelompok dakwah Rasul saw disebut Hizbullah QS. Al-Mujadilah: 22
FIKRIYAH (PEMIKIRAN)
Pergolakan pemikiran antara aqidah & syariah islam vs keyakinan & adat-istiadat (buudaya) kufur
kaum Quraisy dan sekitarnya
LAA MADIYAH (TIDAK SECARA FISIK)
Tidak melakukan perlawanan apalagi penyerangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam
& mendholimi kaum muslimim
Tidak menghancurkan simbol-simbol kekufuran sebelum tegaknya Daulah Islamiyah
SIYASAH (POLITIS)
Menyeru penguasa Quraisy dan bangsa Arab lainnya untuk beraqidah Islam & memberikan
kekuasaan pada Islam
Mengkritisi sistem & peraturan kehidupan yang berlaku di Arab
KHILAFAH, MUNGKINKAH..???
1. RUNTUHNYA PERADABAN BARAT
2. DUKUNGAN TERHADAP
SYARIAH & KHILAFAH
Mayoritas Muslim di seluruh dunia ingin
hukum Islam atau Islam syariah menjadi
hukum resmi di negara mereka. Mayoritas
Muslim, terutama di Asia, Afrika dan
Timur Tengah, mendukung syariah,
hukum Islam diadopsi sebagai hukum
negara, ungkap Pew Forum, Selasa,
30/4/2013. http://www.voa-islam.com

Survey SEM INSTITUTE (Indonesia)
Setujukah masyarakat jika saat ini dibutuhkan
adanya suatu institusi politik untuk menyatukan
ummat Islam seluruh dunia sebagai kekuatan untuk
menghilangkan kedzaliman atas diri ummat?

Anda mungkin juga menyukai