Anda di halaman 1dari 15

FALKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PRORAM SARJANA MUDA PENGAJARAN


HBEF2103
PSIKOLOGI PENDIDIKAN
Nama : ROSNAH BT MOHD ZALI
No. Kad P!"!a#a! : $0021$%11%&'&(
Nom)o* Ma+*,- : $0021$11&'&(001
Nom)o* T#.o! : 012 % //0&0(0
A#ama+ E%ma,# : *o1!a23#,4a56a2oo.7om
Nama T8+o* : A9ANG KODING BIN :HE TOM
P81a+ Pm)#a;a*a! : TERENGGANU LEARNING :ENTRE
SEMESTER SEPTEMBER 2013
800218115456
HBEF 2103
KANDUNGAN
1.0 Pengenalan 3
2.0 Tajuk: Faktor Yang Mempengaru! Pen"apa!an Aka#em!k
2.1 Faktor Perkem$angan %
2.2 Faktor Ken#!r! &
2.3 Faktor 'o(!al )
2.% Faktor *aka +
3.0 Tajuk: ,angka Mengata(! Per$e-aan .n#!/!#u Dalam Pro(e(
Pengajaran Dan Pem$elajaran
3.1 Peneguan Po(!t!0 Dan Negat!0 1
3.2 pem$elajaran Koperat!0 2
3.3 Pel$aga! 'trateg! Pengajaran #an Pem$elajaran 10
3.% Pel$aga! *aan *antu Mengajar 11
%.0 Ke(!mpulan 12
&.0 3ujukan 13
).0 ,amp!ran 1%
1.0 Pengenalan
2
800218115456
HBEF 2103
Pendidikan akan memberikan pengalaman kepada seseorang individu. Dengan
pengalaman ini, perubahan tingkah laku akan berlaku. Oleh itu, psikologi pembelajaran
adalah satu kajian tentang proses dan ciri-ciri pembelajaran yang membawa kepada
perubahan tingkahlaku seseorang individu.
Menurut C.M Charles , psikologi boleh dideinasikan sebagai kajian tingkah laku.
Dapatan daripada kajian-kajian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan lagi
pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan manusia ialah aspek perubahan yang dialami
oleh individu bersiat kualitati. !iat perubahan ini tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku
jika dibandingkan dengan peringkat lebih awal.
Perkembangan bersiat berterusan dari lahir hinggalah mati . "a juga dipengaruhi
aktor baka dan persekitaran. Menurut #arl $.%urrisan perkembangan terhasil daripada
tindakan yang saling berkait rapat antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. !emua
perkembangan yang berbentuk struktur, kemahiran ataupun sahsiah. "ni adalah aturan
semulajadi dan siat-siat sejagat. !ecara ringkasnya, perkembangan boleh disiatkan
sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitati dan perubahan kualitati
yang menuju ke arah tertentu.
&asil daripada perkembangan di atas, satu kajian akan dibuat ke atas dua orang
murid yang mempunyai pencapaian yang berbe'a iaitu seorang murid berpencapaian
akademik yang baik dan pencapaian akademik yang lemah. Maka kedua-dua murid ini perlu
dikaji dari segi aktor yang mempengaruhi pencapaian akademik dan langkah yang perlu di
ambil untuk mengatasi perbe'aan individu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
( 207 patah perkataan )
2.0 Tajuk: Faktor Yang Mempengaru! Pen"apa!an Aka#em!k
2.1 Faktor Perkem$angan
(aktor-aktor yang mempengaruhi perkembangan manusia terdiri daripada dua
aktor iaitu aktor endogen dan aktor eksogen. (aktor endogen ialah siat yang dibawa oleh
3
800218115456
HBEF 2103
individu sejak berada dalam kandungan hingga lahir ke dunia ini atau lebih dikenali sebagai
aktor keturunan . Manakala aktor eksogen merupakan aktor yang datang dari luar
individu seperti pengalaman, keluarga, persekitaran dan sekolah.
Mengikut peringkat perkembangan setiap orang berbe'a-be'a kerana kadar
pertumbuhan setiap individu berlainan. Menurut )eori Perkembangan %esell,
perkembangan tingkah laku kanak-kanak boleh diramal. %esell juga menekankan bahawa
setiap individu adalah unik dan keunikan atau individualiti seharusnya dihormati agar
kanak-kanak dibenarkan berkembang mengikut kadar perkembangannya sendiri. "ni
bermakna kanak-kanak ini tidak boleh dipaksa untuk membuat sesuatu tanpa mengambil
kira peringkat kematangannya serta peringkat perkembangannya. Daripada kajian yang
telah dijalankan ke atas * orang murid tadi,jelas menunjukkan bahawa aktor perkembangan
mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Murid yang baik pencapaian akademiknya
lebih matang dan mempunyai kesedaran betapa pentingnya pembelajaran untuk masa
hadapan manakala murid yang lemah tidak mempedulikan pencapaian akademik dan tidak
mempunyai kesedaran betapa pentingnya pencapaian akademik untuk masa hadapan.
Menurut kajian yang telah dibuat, aktor perkembangan mereka tidak sama kerana
murid yang mempunyai keluarga yang mengambil berat terhadap pelajaran lebih matang
dan pandai dalam akademik manakala murid yang kurang pandai dalam akademik
mempunyai keluarga yang tidak kisah tentang kemajuan akademik anak-anak. "ni bermakna
perkembangan personaliti dipengaruhi oleh orang yang terdekat dan telah disokong dalam
)eori Perkembangan +obert &avighurts.
( 230 patah perkataan)
2.2 Faktor Ken#!r!
(aktor kendiri terbahagi kepada dua konsep kendiri iaitu kendiri positi dan kendiri
negati. Penyesuaian yang berjaya akan menghasilkan konsep kendiri positi manakala
kegagalan akan membawa konsep kendiri negati. !etiap daripada kita mempunyai suatu
gambaran atau pandangan tentang diri sendiri dimana gambaran ini disebut konsep kendiri
atau imej kendiri yang merangkumi gambaran tentang tingkah laku. #onsep kendiri
dibentuk hasil daripada interaksi dengan orang lain dan penyesuaian diri dengan alam
4
800218115456
HBEF 2103
sekitar.
Dapatan dari kajian yang telah dilaksanakan, pelajar yang mempunyai akademik
yang baik dibesarkan dalam suasana perkembangan yang menitik beratkan pelajaran anak-
anak dan diberikan layanan yang baik oleh kedua orang tuanya dan ini menyebabkan
wujudnya aktor kendiri positi. ,erbe'a dengan pelajar yang kurang baik akademiknya
dibesarkan dalam suasana yang serba kekurangan dan perpisahan ayah dan ibu juga menjadi
aktor kendiri negati bagi pelajar tersebut. Mengikut )eori pela'iman !kinner,
pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara ransangan dengan gerak balas.
Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan pela'iman klasik. Melalui
teori ini, kita boleh memahami bahawa murid yang cemerlang diransang dengan ransangan
yang baik dimana setiap perkara yang baik diberikan peneguhan yang positi apabila
memperolehi keputusan yang cemerlang dalam pencapaian akademik. "ni boleh memberi
motivasi dan semangat bagi meningkatkan pencapaian akademik serta mengulangi kendiri
positi. ,agi pelajar yang lemah pula, pelajar ini kurang mempunyai semangat kendiri
kerana tidak pernah diberi peneguhan positi oleh guru mahupun ahli keluarga. Malah,
pelajar ini sering dimarahi oleh guru akibat malas belajar dan tidak membuat kerja rumah.
!emangat untuk belajar dalam dirinya kurang kerana tidak ada motivasi dalam dirinya.
Pelajar ini juga tidak memberi tumpuan terhadap pembelajaran ketika guru mengajar dan
tidak menepati objekti pengajaran guru menyebabkan pencapaian akademik pelajar ini
lemah.
Oleh yang demikian, jelaslah bahawa aktor kendiri penting dalam mempengaruhi
pencapaian akademik. -atar belakang keluarga yang baik juga memainkan peranan yang
besar bagi membolehkan anaknya lebih berani dan yakin untuk mengiatkan diri dalam
sesuatu aktiviti yang dianjurkan di sekolah serta mudah untuk mencapai kejayaan.
!ementara murid yang lemah pula kurang keyakinan diri kerana tiada sokongan dari
keluarga menyebabkan murid itu tidak bersemangat untuk belajar dan takut untuk
menceburi aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. ( 347 patah perkataan)
2.3 Faktor Per(ek!taran
Pengertian persekitaran bermaksud individu dan objek yang ditemui serta peristiwa
yang berlaku di dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan dirinya. "ni jelas menunjukkan bahawa persekitaran merujuk alam sekitar
5
800218115456
HBEF 2103
seseorang individu sama ada pada peringkat pralahir atau selepas lahir menurut teori ..
$dger /inacke.
Menurut teori $kologi ,ronenbrenner menegaskan tentang kehidupan sosial kanak-
kanak mempengaruhi pencapaian akademik mereka seperti persekitaran yang
mempengaruhi seseorang individu termasuklah hubungan rapat individu dengan kedua
orang tuanya melalui asuhan dan interaksi, pengaruh adik- beradik, ahli keluarga lain, guru-
guru, kawan-kawan dan bahan media cetak atau media elektronik serta dari bahan komputer.
Merujuk kajian yang telah dijalankan ke atas dua murid iaitu murid yang pandai
tinggal dipersekitaran rumah yang baik dan selesa. Pengaruh rakan sebaya juga baik di
mana mereka sering berbincang tentang akademik dan pengunaan media elektronik di kawal
oleh ibu bapanya menyebabkan murid tersebut memperolehi pencapaian akademik yang
cemerlang. ,erbe'a dengan murid yang lemah tinggal di rumah yang tidak selesa, tidak
mempunyai kemudahan yang cukup, tidak mendapat kasih sayang seorang bapa
menyebabkan murid ini lebih suka pergi memancing atau membaiki basikal bagi mengisi
masa yang terluang. 0kibatnya, murid ini menjadi malas untuk belajar dan mendapat
keputusan peperiksaan yang kurang baik. #esimpulan yang boleh dibuat disini ialah
persekitaran banyak membentuk cara murid belajar di sekolah. .alaupun mereka masih
belajar di sekolah yang sama tapi pengaruh dari persekitaran rumah boleh membantu
mereka meningkatkan pencapaian akademik.
( 228 patah perkataan)

2.% Faktor *aka
Merujuk kepada kajian yang telah saya jalankan ke atas dua orang murid sekolah
rendah yang mempunyai latar belakang yang berbe'a dan pencapaian akademik yang
berbe'a telah membuktikan bahawa kecerdasan adalah diwarisi dan tidak dapat
dipertingkatkan melalui pengajaran 1,orich 2 )ombari, 34456.
,aka bermaksud ciri-ciri yang diturunkan oleh ibu bapa kepada anak-anaknya melalui
genetic kedua orang tuanya. !etiap orang akan mewarisi sebahagian kecerdasan,rupa , tahap
6
800218115456
HBEF 2103
aktiviti, personaliti dan gaya bahasa. !emua ini baka yang diturunkan kepada anak-anak
oleh ibu bapa mereka sewaktu pencantuman sel sperma yan mengandungi *7 kromoson dan
selovum yang mengandungi *7 kromosom untuk membentuk sel anak. (aktor ini boleh
menyebabkan segala berkemungkinan boleh berlaku kerana ianya melibatkan pencatuman
sel dari dua individu yang berbe'a dari segi genetik dan kehidupan serta perkembangan
dalam proses kematangan tindak tanduk yang akan mempengaruhi 'uriat yang mereka
lahirkan.
Daripada kajian yang telah dijalankan ke atas dua pelajar ini amat jelas aktor baka
sangat mempengaruhi pencapaian akademik kerana murid yang pandai memiliki latar
belakang keluarga yang cemerlang iaitu bapanya seorang Pengurus -adang #etengah dan
ibunya pula seorang suri rumah sepenuh masa. Dari segi kogniti Mohd 8ulhilmi ini
memang mudah untuk memahami pengajaran guru dan sangat berminat untuk belajar
sehingga mencapai kecemerlangan dalam akademik. #eprihatinan dalam sesebuah keluarga
amat penting untuk menentukan kejayaan anak-anak. "ni sangat berbe'a dengan murid yang
lemah kerana memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah menyebabkan murid ini
tidak berminat untuk belajar dan menyebabkan pengajaran guru tidak di ahaminya kerana
tiada tumpuan yang diberikan oleh pelajar ini. !emangat untuk belajar tidak ada dalam
dirinya kerana kurang sokongan dan kecaknaan ibu menyebabkan pencapaian akademiknya
merosot.
"ni jelas bahawa aktor baka sangat mempengaruhi kedua-kedua pelajar ini dari segi
kognitinya. Mengikut pendapat 0lred ,inet, )heodore dan 9iord mempercayai
kecerdasan adalah diwarisi dan tidak dapat dipertingkatkan melalui pengajaran.
( 292 patah perkataan)
3.0 Tajuk: ,angka Mengata(! Per$e-aan .n#!/!#u Dalam Pro(e( Pengajaran
Dan Pem$elajaran
3.1 Peneguan Po(!t!0 Dan Negat!0
Peneguhan bermaksud mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. Menurut +achin
134436, peneguhan pertama diberikan untuk memuaskan kehendak individu, yang kedua
7
800218115456
HBEF 2103
pula untuk mengurangkan tekanan dan meransangkan otak.
Menurut !kinner, peneguhan terbahagi kepada dua iaitu peneguhan positi dan
peneguhan negati. !ewaktu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, guru sepatutnya
memberi peneguhan positi kepada murid yang dapat melakukan kerja dengan baik . %uru
juga haruslah ikhlas ketika memberi peneguhan positi. "ni boleh memberi peransang dan
semangat kepada murid untuk melakukannya berulang kali sehingga menjadi amalan murid
tersebut. %uru juga perlu memberi peneguhan negati kepada murid yang perlakuannya
tidak baik sebagai tanda amaran agar murid tersebut tidak mengulanginya lagi. "ni sangat
bertepatan dengan )eori Pela'iman Operan skinner bahawa perlakuan hendaklah
diperhatikan dalam jangka masa yang lama bagi membentuk perlakuan yang sukar kepada
perlakuan yang mudah. Menurut skinner lagi, aktor hadiah dan dendaan memainkan
peranan bagi membentuk perkembangan individu tersebut terutama dalam pengajaran dan
pembelajaran. Cara untuk mengatasi perbe'aan individu dalam kajian yang telah dilakukan
ialah guru perlu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas untuk murid
lemah dimana guru harus memberi soalan yang mudah agar murid lemah tadi dapat
menjawab soalan dengan betul. Peneguhan positi seperti kata-kata pujian, hadiah adalah
sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid
lemah ini akan lebih berminat untuk belajar bersama dengan murid yang pandai kerana
pelajar yang lemah tadi rasa dirinya juga boleh menjawab soalan seperti murid lain.
Peneguhan positi yang diberikan oleh guru dapat mendorong murid yang baik atau lemah
menghasilkan kerja yang bermutu tinggi.
Peneguhan negati pula merujuk kepada ransangan yang serta merta yang tidak selesa
atau menyakitkan selepas sesuatu tingkahlaku itu ditunjukkan seperti murid yang lemah
tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru. !ebagai peneguhan negati, guru
perlu membuat teguran terhadap murid tadi dan menunggu murid itu menyiapkan kerja di
dalam kelas sementara murid yang baik diberikan latihan pengayaan. !ekiranya murid
lemah itu lemah dan tidak pandai menjawab soalan yang diberikan, guru bolehlah memberi
bimbingan secara individu. %uru perlu meletakkan murid lemah berasingan dengan murid
yang pandai agar guru dapat mengenalpasti perbe'aan tahap muridnya dalam menjalankan
proses pengajaran dan pembelajaran.
%uru perlu memberi peneguhan secara berterusan ataupun berkala terhadap murid
supaya muridnya berasa mereka dihargai dan berminat untuk belajar. Malah murid ini akan
belajar bersungguh-sungguh supaya menjadi murid yang setara dengan murid pandai.
8
800218115456
HBEF 2103
( 381 patah perkataan)
3.2 Pem$elajaran koperat!0
Pembelajaran #operati bermaksud pelajar belajar dalam kumpulan yang kecil dan
bekerja bersama-sama untuk mencapai matlamat bersama. Dalam kumpulan pembelajaran
koperati, murid diberi dua tanggunjawab iaitu mempelajari bahan yang diberikan oleh guru
dan memastikan semua ahli kumpulan juga mempelajari bahan tersebut.
!emasa pembelajaran berlaku, guru sepatutnya meletakkan pelajar yang pandai dan
lemah dalam satu kumpulan. 0ktiviti pembelajaran ini berlaku dalam kumpulan heteroenus,
iaitu tidak sama daripada segi kebolehan, minat, bangsa dan agama 1!lavin,34436.
Pembelajaran koperati biasanya berlaku dalam kumpulan terdapat pelajar cerdas dan
lambat.
#etika aktiviti pembelajaran berlaku, sepatutnya pelajar yang cerdas dikehendaki
membantu pelajar lambat secara bersunggguh-sungguh supaya markah yang diperolehi
nanti tinggi dan akan menjadi markah kumpulan. !ekiraanya guru membuat pertandingan
dan memberikan hadiah kepada kumpulan yang menang, ini boleh membuatkan kerjasama
antara ahli kumpulan akan menjadi semakin baik dan bersemangat. #aedah pembelajaran
ini menggunakan idea perencah 1scaffolding) dalam teori perkembangan kogniti /yotsky,
di mana pelajar yang cerdas akan membimbing murid lambat dalam 'on perkembangan
proksimal.
!ebagai guru, kita perlu memberikan panduan kepada murid yang lemah bagaimana
hendak bekerjasama dalam kumpulan tersebut dan murid yang cerdas perlu membimbing
rakannya yang lemah. Dengan cara ini, pelajar lemah tidak lepas tangan menjadi :sleeping
partner dalam kerja kumpulan yang diberikan oleh guru. -angkah-langkah yang perlu
dilakukan oleh guru agar pembelajaran ini berjaya dalam mencapai objekti, guru perlu
menyampaikan satu konsep baru untuk membentuk kumpulan bagi membuat kajian serta
latihan. !elepas itu, guru perlu mengadakan ujian mengenai bahan pembelajaran baru dan
guru perlu memberi pengiktiraan kepada kumpulan yang menang. Dengan langkah yang
diterangkan di atas, saya yakin pembelajaran koperati berjaya mengatasi perbe'aan
individu dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
( 267 patah perkataan)
3.3 Pel$aga! 'trateg! Pengajaran Dan Pem$elajaran
9
800218115456
HBEF 2103
Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilakukan oleh guru bagi
mencapai objekti pelajarannya dengan berkesan. Dengan pelbagai strategi yang digunakan
oleh guru akan menimbulkan minat dan mendorong murid untuk belajar bersungguh-
sungguh.
Pada masa sekarang yang dipenuhi dengan dunia teknologi, banyak kaedah dan teknik
pengajaran yang dapat diaplikasikan kepada murid. ,agi menarik perhatian murid yang
lemah, guru perlu menggunakan pelbagai strategi disamping tidak mengabaikan murid yang
pandai sebagai contoh, dalam aktiviti penyelesaian masalah matematik guru memberi soalan
yang agak susah kepada murid yang cerdas dan memberi soalan yang mudah kepada murid
yang lemah agar murid yang lemah tadi merasakan dia juga boleh menjawab soalan dengan
betul seperti murid yang pandai dan ini secara tidak langsung akan merangsang murid yang
lemah tadi untuk terus belajar bersama-sama dengan murid lain. )etapi perlu ditegaskan
bahawa tiada satu pun kaedah atau teknik mengajar tertentu yang paling sesuai digunakan
untuk semua situasi pelajaran. Oleh yang demikian, sebagai guru hendaklah mempunyai
pengetahuan dalam menguasai kemahiran serta cekap memilih kaedah dan teknik yang
sesuai serta berkesan bagi mengatasi * situasi yang berbe'a ini.
%uru juga boleh menggunakan kaedah pengajaran secara individu kepada murid yang
lemah setelah memberi latihan pengayaan kepada murid yang cerdas, Menurut &oward $.
,lake dan 0nn .. Mepherson mentakrikan bahawa pengajaran secara individu adalah
satu program pembelajaran untuk setiap bidang kurikulum yang di susun dengan rapi agar
murid dapat mendalami setiap mata pelajaran dengan baik. Pembelajaran individu sangat
sesuai dijalankan kerana aras murid berbe'a dan kadar penerimaan pembelajaran juga
berbe'a dimana murid yang pandai cepat memahami sebaliknya murid yang lemah lambat
untuk memahaminya. %uru juga boleh menggunakan modul pengajaran kendiri,pengajaran
terancang, dan pengajaran berbentuk komputer. !aya sangat yakin dengan kaedah
pengajaran yang dinyatakan tadi, murid yang lemah akan rasa dihargai dan bersemangat
untuk terus belajar dan dapat mengatasi masalah perbe'aan individu dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. ( 301 patah perkataan)
3.% Pel$aga! *aan *antu Mengajar
,agi memberi kesan yang baik untuk pembelajaran, guru hendaklah menggunakan
pelbagai media yang wujud pada masa kini agar boleh membantu meningkatkan minat
belajar kepada murid yang lemah mahupun murid yang pandai. Pengajaran yang
disampaikan melalui media audio seperti radio,televisyen atau komputer adalah bahan bantu
10
800218115456
HBEF 2103
mengajar yang paling berkesan dan menarik minat murid kerana pengajaran ini nampak
lebih jelas. Program yang disediakan oleh ,ahagian )eknologi Pendidikan disusun
berdasarkan sukatan-sukatan pelajaran tertentu melalui radio dan televisyen. Melalui
program ini juga, murid dapat melihat situasi sebenar seperti ladang, sawah, gunung berapi
atau tumbuh-tumbuhan yang berda dihutan yang sukar untuk dilawati. Dengan visual yang
ditayangkan, dapatlah murid memperkukuhkan daya ingatan kerana kedua-dua deria iaitu
pandang dan dengar dapat digunakan. !elain itu juga, murid lemah dan cerdas akan dapat
menikmati pengajaran yang menarik dengan penggunaan alat bantu mengajar yang cangih.
Pengajaran sekarang juga semakin canggih dengan menggunakan konsep C0) atau
pengajaran berbantukan komputer berungsi sebagai tutor atau pengajar dalam
menyampaikan satu-satu konsep. Dalam C0), komputer akan menyampaikan suatu tutorial
diikuti dengan soalan-soalan yang relevan dan guru sebagai pemudah bicara. Melalui soalan
tersebut , murid akan dinilai sejauh mana mereka memahami konsep yang disampaikan oleh
komputer. !ekiranya murid mencapai tahap yang sesuai , murid ini dibenarkan maju ke
bahan pembelajaran yang lebih tinggi. Manakala murid yang lemah akan di minta oleh
komputer untuk mengulangi pelajaran tadi sehingga mencapai tahap yang dikehendaaki
oleh komputer. Melalui teknik ini saya yakin bahawa pengajaran semakin menarik dan
objeki pengajaran dan pembelajaran berjaya dilaksanakan serta boleh mengatasi masalah
perbe'aan individu dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah khususnya.
( 347 patah perkataan)
%.0 K4'.MPU,AN
!ebagai seorang guru yang cemerlang, kita hendaklah memiliki dan memahirkan diri
dengan ilmu pengetahuan tentang pertumbuhan kanak-kanak agar memudahkan kerja guru
untuk memilih atau merancang PdP yang sesuai. Menurut ,orich 2 )ombari 134456,
perbe'aan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli kumpulan dari
segi ciri-ciri tertentu seperti temperamen, tahap tenaga, pola persahabatan dan hubungan
ibu bapa dengan anak. Perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh aktor
persekitarannya, gaya hidup keluarganya, status ekonomi ibu bapanya, suasana persekitaran
di sekolah mahupun di rumah, komuniti dan masyarakat di mana dia tinggal, pekerjaan ibu
bapanya serta masa bersantai atau cuti sekolah.
%uru mestilah bijak dalam menangani situasi dan mempelbagaikan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang dilalui oleh murid dalam menghadapi kepelbagaian
11
800218115456
HBEF 2103
perbe'aan murid-murid di sekolah. %uru juga hendaklah sedar bahawa setiap individu yang
dilahirkan unik dan mempunyai latar belakang yang berbe'a. %uru hendaklah memikirkan
atau mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat murid yang
lemah untuk belajar supaya murid tadi tidak bosan untuk belajar. Motivasi dan kesedaran
perlu disemai dalam jiwa murid lemah supaya dia sedar betapa pentingnya menuntut ilmu.
#ecaknaan guru memberi semangat kepada murid yang lemah untuk belajar dan tidak lupa
kerjasama yang diberikan daripada murid cerdas amat perlu bagi membantu pembelajaran
secara koperati . %uru juga hendaklah memberi peneguhan positi kepada murid yang
berpelakuan positi sama ada murid cemerlang atau murid lemah. !aya juga sangat yakin
bahawa langkah-langkah yang dinyatakan di atas dapat mengatasi masalah perbe'aan murid
dan merapatkan jurang perbe'aan antara individu terutama dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
( 248 patah perkataan)
&.0 3ujukan
0bu 8ahari b. 0bu ,akar 134;5), Meahai !sikologi !e"ela#aran, Petaling <aya = (ajar
,akti sdn ,hd
0mir 0wang 134;>6. $eori%$eori !e"ela#aran.Petaling <aya = (ajar ,akti sdn. ,hd
,andura, 0. 1 34;> 6, &ocial 'o(ndations of tho(ght and action ) * social cogniti+e theor,,
$nglewoods Clis, ?ew <ersey= Prentice-&all.
$e 0h Meng 1 *@@A 6, !sikologi !endidikan 1 ) !sikologi perke"angan, !hah 0lam =
Penerbit (ajar ,akti sdn ,hd.
$e 0h Meng 1 *@@A 6, !edagogi -- !elaksanaan !enga#aran, !hah 0lam = Penerbit (ajar
,akti sdn ,hd
#amaruddin &j. &usin. 1 3447 6.!edagogi 3, !engg(naan psikologi dala "ilik dar#ah.
Petaling <aya = -ongman Malaysia.
12
800218115456
HBEF 2103
#hadijah +ohani Mohd Bunus, Mahani +a'ali 2 +amlah <antan 1*@376, /01' 2103
!sikologi !endidikan, #uala -umpur = Open 9niversiti Malaysia.
!hariah, 0.0. 134;56, !sikologi !endidikan 1, Petaling <aya = -ongman Malaysia !dn.,hd
).0 ,amp!ran
*!o#ata Mur!# Pertama
?ama = Muhammad 8ulhilmi bin Mat ?a'li
)arikh -ahir = 37 0pril *@@3
9mur = 3* )ahun
<antina = -elaki
#elas = > 0dil
,ilangan adik-beradik = C orang
0nak ke = *
&obi = Membaca buku
Cita-cita = <urutera
Matapelajaran yang diminati =Matematik dan !ains
#eputusan Pertengahan )ahun = 3D3C
#eputusan 0khir )ahun = 3D3C
13
800218115456
HBEF 2103
#eputusan 9P!+ = A 0
?ama ,apa = Mat ?a'li bin Mat !am
Pekerjaan bapa = Pengurus -adang
?ama "bu = ?aisah bt &arun
Pekerjaan "bu = !uri rumah
*!o#ata Mur!# Ke#ua
?ama = Muhammad 0li &aikal bin !alleh
)arikh -ahir = 7 Mei *@@3
9mur = 3* )ahun
<antina = -elaki
#elas = > 0dil
,ilangan adik-beradik = C orang
0nak ke = 3
&obi = Memancing dan membaiki basikal
Cita-cita = Mekanik
Matapelajaran yang diminati =Pendidikan <asmani
#eputusan Pertengahan )ahun = 37D3C
#eputusan 0khir )ahun = 37D3C
#eputusan 9P!+ = 30 *, *C
14
800218115456
HBEF 2103
?ama ,apa = !alleh bin ,idin
Pekerjaan bapa = )idak bekerja
?ama "bu = +o'ita bt &ussain
Pekerjaan "bu = <urujual
15