Anda di halaman 1dari 26

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJARAN


HBEF3103
PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
Nama : ROSNAH BT MOHD ZALI
No. Kad Pe!ea"a : #00$1#%11%&'&(
Nom)o* Ma+*,- : #00$1#11&'&(001
Nom)o* Te"e.o : 01$ % //0&0(0
A"ama+ E%ma," : *o1a23",4a56a2oo.7om
Nama T8+o* : EN. MOHD NASIR BIN MOHD
9USUF
P81a+ Pem)e"a:a*a : TERENGGANU LEARNING
;ENTRE
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
SEMESTER SEPTEMBER $013
KANDUNGAN
1.0 Pengenalan 3
2.0 Tajuk: Konsep Reka Bentuk Visual
2.1 Definisi Reka Bentuk Pengajaran
2.2 Definisi Reka Bentuk Visual
3.0 Tajuk: Pe!ili"an Ba"an Bantu Pengaja#an $BBP% &enepati '
P#insip(P#insip Reka Bentuk Visual
3.1 Bahan Bantu Pengajaran Yang Dipilih '
3.2 Prinsip-Prinsip Pemilihan Reka Bentuk Bahan Bantu '
Pengajaran
3.2.1 Simplisiti )
3.2.2 Dominan )
3.2.3 Pola *
3.2.4 Seimang +
3.2.! Variasi +
3.2." #armoni ,
.0 Tajuk: Konsep Ke!a"i#an Be#-iki# 10
.1 Definisi $emahiran Berfikir 10
.2 %enis-%enis $emahiran Berfikir 11
4.2.1 $emahiran Berfikir $ritis 11
4.2.2 $emahiran Berfikir $reatif 11
4.2.3 $emahiran Pen&elesaian 'asalah 11
4.2.4 $emahiran 'emuat $eputusan 12
'.0 Tajuk: Pe!ili"an Ba"an Bantu Pengaja#an Untuk 12
&eningkatkan Ke!a"i#an Be#-iki#
).0 Tajuk: .i#i(.i#i Reka Bentuk /ang Dapat &eningkatkan 12(1)
Ke!a"i#an Be#-iki# $KB%
*.0 Kesi!pulan 1*
2
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
+.0 Rujukan 1+
,.0 0a!pi#an 1,(2
1.0 Pengenalan
Perkemangan teknologi maklumat pa(a masa kini telah menguah arena
pen(i(ikan (i 'ala&sia ke satu persa(a aru iaitu (unia pen(i(ikan tanpa sempa(an (engan
erantukan komputer (an me(ium sokongan &ang lain. $erajaan telah men&e(ari aha)a
tanpa pelan pen(i(ikan &ang strategik a(alah mustahil untuk para pelajar memenuhi
keperluan (i alaf aru ini. *leh &ang (emikian+ pihak $ementerian Pelajaran telah
me)uju(kan pusat kegiatan guru (isetiap (aerah agi memantu guru-guru untuk
men(apatkan sumer pengajaran seterusn&a erupa&a menga(akan sesi pengajaran &ang
aik.
,uru hen(aklah menggunakan pelagai ahan pengajaran (an pemelajaran seperti
penggunaan eleman teknologi erantukan komputer kerana su(ah pasti pengajaran itu
mampu menarik minat muri( untuk memeri sepenuh perhatian terha(ap apa &ang (iajar
oleh guru. -amun egitu+ penggunaan ahan pengajaran (an pemelajaran erasaskan
komputer ini perlu sesuai mengikut kehen(ak huraian sukatan pelajaran+ topik &ang ingin
(iajar (an keperluan guru (an muri( itu sen(iri.
Dalam sesi pengajaran (an pemelajaran &ang erantukan komputer+ guru perlu
ijak men.ari laman )e &ang mampu merangsang min(a muri(-muri( agar mereka
(i(e(ahkan (engan kemahiran erfikir se.ara langsung ataupun ti(ak langsung. Pemilihan
laman )e &ang sesuai (engan aras pemikiran muri( (an ojektif pengajaran perlu
(ititikeratkan agar sesi pengajaran (an pemelajaran (apat men.apai ojektif serta mu(ah
(iikuti oleh muri(-muri(.
'elalui $emahiran Berfikir &ang (iselitkan (alam sesi pengajaran (an
pemelajaran+ muri( akan (apat me)uju(kan (a&a erfikir &ang aik (an erkesan selain
(apat mengelakkan (aripa(a melakukan kesilapan (i (alam proses erfikir. $emahiran
3
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
erfikir se.ara kritis (an kreatif /$B$$0 (apat (iterapkan (alam kemajuan penggunaan
teknologi me(ia masa ketika ini.
2.0 Tajuk: Konsep Reka Bentuk Visual
Reka entuk 1isual se.ara amn&a ialah proses meran.ang (an memina ahan 1isual
&ang sesuai untuk memantu memu(ahkan proses komunikasi. Bahan terseut oleh
(in&atakan (alam entuk fotografi+elektronik+ grafik atau gaungan antara entuk-entuk
terseut. Reka entuk 1isual ini ertujuan untuk memu(ahkan komunikasi+ maka ahan
1isual &ang (ihasilkan hen(aklah menepati .iri-.ri erikut seperti mu(ah+ jelas (ia.a (an
mu(ah (ifahami. 2iri &ang ke(ua pula ialahmesej (apat (itafsirkan tanpa terlalu ersusah
pa&ah. 3i(ak terlalu mu(ah (an ti(ak terlalu sukar supa&a (apat menarik minat au(ien. 2iri
&ang ketiga pula ialah men(orong interaksi &ang aktif antara pelajar+ guru (an maksu( &ang
ter(apat (alam 1isual. 2iri &ang terakhir pula ialah memantu memfokuskan perhatian
kepa(a maksu( &ang ter(apat (alam 1isual.
2.1 Definisi Reka Bentuk Pengajaran
Ri.he& /145"0+ men(efinisikan reka entuk pengajaran seagai sains agi men.ipta
spesifikasi pengajaran (engan terperin.i untuk pengemangan+ penilaian (an
pen&elenggaraan sesuatu kea(aan &ang oleh memu(ahkan pemelajaran sesuatu unit
pelajaran ti(ak kira ke.il ataupun esar (alam sesuatu mata pelajaran.
Reka entuk pengajaran merupakan seahagian (aripa(a fasa kerja (i (alam
pelaksanaan (alam sesi pengajaran (an pemelajaran. Proses ini akan menentukan
agaimana sesi pengajaran (an pemelajaran akan (ilaksanakan. Reka entuk pengajaran
&ang aik akan menjamin sesi pengajaran &ang teratur+ sistematik (an ti(ak kelam kaut+ ia
(ilaksanakan mengikut proses &ang teran.ang (an leih erfokuskan kepa(a hasil &ang kita
inginkan.
4
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
2.2 Definisi Reka Bentuk Visual
Prof. 'a(&a Dr. 6an 7ah 6an 8li /299!0+ (alam 'o(uln&a #B:;3193 Prinsip
3eknologi Pengajaran+ men(efinisikan 1isual seagai me(ium komunikasi (alam entuk
1isi atau penglihatan. <an&a leih konkrit (an jelas eran(ing pen&ampaian se.ara lisan (an
ertulis. *leh itu+ keerkesanan penggunaan komunikasi 1isual a(alah sangat ergantung
kepa(a kualiti ahan 1isual &ang (igunakan.
3.0 Tajuk: Pe!ili"an Ba"an Bantu Pengaja#an $BBP% &enepati
P#insip(P#insip Reka Bentuk Visual
=ntuk tugasan ini+ sa&a telah menggunakan ahan antu mengajar &ang sa&a
perolehi (ari laman )e ))).ki(smathgamesonline..om.
3.1 Bahan Bantu Pengajaran Yang Dipilih
Bahan antu mengajar ini a(alah (alam entuk permainan matematik (an sesuai
(igunakan (alam pengajaran matematik tahun 1. 'asa pengajaran &ang sesuai ialah 39
minit hingga "9 minit. Bahan pengajaran ini (apat memantu muri( leih memahami
konsep matematik (an memeri keseronokan kepa(a muri( agar leih erminat (engan
mata pelajaran matematik (alam topik sukatan (an geometri mengenai tajuk panjang.
3.2 Prinsip-Prinsip Pemilihan Reka Bentuk Bahan Bantu Pengajaran
5
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN


,amar &ang menerapkan elemen simplisiti
3.2.1 Simplisiti
Dalam prinsip reka entuk+ simplisiti ermaksu( sesuatu rekaan hen(aklah (iuat
se.ara mu(ah+ jelas (an (apat (ifahami (engan .epat. Rajah &ang (igunakan (i (alam
gamar (i atas sangat senang (ifahami (an (iketahui entukn&a kerana a(an&a elemen
simplisiti &ang ringkas (an mu(ah+ ini memolehkan muri( mengetahui nama entuk
terseut. Setiap u.u pa(a rajah terseut (itan(akan (engan )arna merah agi memu(ahkan
serta memper.epatkan muri( memuat pengiraan jumlah u.un&a. 6arna pa(a setiap u.u
juga erla)anan (engan )arna latar (an garisan gajah. ,arisan pa(a rajah terseut pula
menggunakan garisan teal &ang er)arna hitam serta latar er)arna putih memantu rajah
terseut timul (an terang. Penggunaan gamar terseut memantu guru men&ampaikan isi
pelajaran &ang ingin (iajar agar muri( (apat meneka ojek terseut (engan mu(ah.
6
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

,amar &ang menerapkan eleman (ominan
3.2.2 Dominan
Rekaan grafik &ang mengan(ungi titik tumpuan. Di mana titik tumpuan leih
tertumpu pa(a su(ut atas seelah kiri (engan 49> penglihatan mengikut Peraturan Satu
Pertiga /Rule of 3hir(0. ,amar &ang (ipaparkan (i atas a(alah elemen (ominan kerana
tumpuan leih terarah pa(a su(ut atas seelah kiri gamar terseut eran(ing pa(a su(ut
&ang lain. Penumpuan penglihatan terseut a(alah (iseakan oleh keinginan untuk
mengetahui apakah ojek seenar &ang (ipaparkan (i (alam gamar terseut. Penggunaan
)arna &ang ere?a (an erla)anan serta entuk &ang ter(apat (alam gamar terseut juga
erla)anan agi men(apat impak &ang (ilihat (an leih menonjol.

,amar &ang menerapkan elemen pola
7
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
3.2.3 Pola
Susunan &ang menarik untuk mengekalkan perhatian serta men.ari maksu( (i
sealik ojek &ang (ipaparkan. Susunan )arna &ang ter(apat pa(a gamarajah (i atas su(ah
mampu menarik perhatian. :lemen pola &ang )uju( (i (alam gamar terseut mampu
menggerakkan penglihatan kepa(a keseluruhan gamar mengikut arah &ang etul. 6arna
&ang menarik pa(a gamar terseut turut menarik perhatian (an memuatkan pemerhatin&a
erfikir tentang maku( &ang terkan(ung (i (alam gamar terseut. <ni se.ara ti(ak langsung
akan memantu muri( untuk erfikir se.ara kritis (an kreatif untuk men.ari makna (i
sealik gamar terseut

,amar &ang menerapkan elemen seimang
3.2.4 Seimang
Pemahagian &ang sama rata (an ti(ak sama/is&mmetri.al an( as&mmetri.al0 pa(a
ahan grafik+ namun ere?a pa(a entuk kan(ungann&a. *jek &ang ter(apat (alam
gamar (i atas telah (iahagikan sama rata (ari semua su(ut. 6alaupun penggunaan )arna
&ang pelagai+ namun kesamaan pa(a tauran (an susunan )arna pa(a ojek (i setiap su(ut
sama a(a (i atas+ a)ah+ kiri (an kanan a(alah sama rata. <ni menunjukkan aha)a
)uju(n&a prinsip seimang (i (alam gamar terseut.
8
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

,amar &ang menerapkan elemen 1ariasi
3.2.! Variasi
Seagai penguat (an pen&okong pa(a pola (alam meningkatkan (a&a tarikan
terha(ap sesuatu 1isual. ,amarajah (i atas menggunakan ojek seolah-olah ergerak (an
hi(up+ ini akan menimulkan minat pemerhati untuk melihat gamar terseut. 6alaupun
penggunaan entuk pa(a ojek a(alah sama+ tetapi gamar terseut (ari segi (imensi (an
susunann&a a(alah menepati konsep 1ariasi. 'alah+ kalau (iperhatikan (engan etul kita
akan (apat melihat gamar itu seolah-olah ergerak (an hi(up.
9
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

,amar &ang menerapkan elemen harmoni
3.2." #armoni
$onsep 1isual &ang mampu menimulkan rasa ke&akinan (an menarik minat untuk
(ilihat. ,amarajah (i atas menunjukkan papan tan(a &ang terletak (i ka)asan &ang sangat
menarik (engan erlatarelakangkan kehijauan alam. Dari segi simplisiti+ nomor &ang
(igunakan a(alah erla)anan (engan )arna latar elakang men&eakan nomor terseut
leih terang (an menonjol. Penggunaan garisan teal pa(a nomor juga (apat menonjolkan
nomor terseut serta mampu (ilihat (ari jarak agak jauh.
Penggunaan ahan erantukan komputer (i (alam sesi pengajaran (an
pemelajaran akan ja(i leih menarik sekiran&a prinsip-prinsip reka entuk 1isual itu )uju(
(i (alam ahan pengajaran (an pemelajaran &ang (igunakan oleh guru kerana prinsip ini
mampu menarik perhatian muri( untuk leih fokus (i (alam sesi pengajaran (an
pemelajaran.
10
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
.0 Tajuk: Konsep Ke!a"i#an Be#-iki#
Berfikir ertujuan men.ari makna. :()ar( De Bono /14@"0+ men&atakan aha)a
pen&oalan &ang (iran.ang (engan aik merupakan teknik &ang paling asas &ang (igunakan
oleh guru agi meransang pelajar erfikir. 8ras soalan &ang (igunakan oleh guru akan
men(orong muri( erfikir pa(a tahap pemikiran aras ren(ah atau aras tinggi &ang sepa(an.
Seterusn&a eliau juga mengatakan aha)a kemahiran erfikir ini memolehkan manusia
melihat pelagai perspektif untuk men&elesaikan masalah (alam sesuatu situasi tertentu.
De)e& /14190 pula menegaskan aha)a pemikiran &ang (ihasilkan a(alah kerana ter(apat
situasi keraguan atau a(a masalah &ang timul. Pemikiran merupakan akti1iti psikologi
(alam sesuatu proses &ang (ialami untuk (igunakan untuk (igunakan agi men&elesaikan
masalah (alam situasi &ang (iha(api. 'enurut pan(angan <slam pula+ erfikir ialah fungsi
akal &ang memerhati tenaga supa&a otak manusia (apat ekerja (an eroperasi (i mana
tenaga ini (iperolehi melalui tafakur.
.1 Definisi $emahiran Berfikir
Definisi kemahiran erfikir ermaksu( keupa&aan min(a untuk mengenal pasti
masalah &ang (iha(api kemu(ian masalah terseut (engan menggunakan pelagai .ara
seperti memuat pertimangan (an keputusan serta refleksi &ang logik (an munasaah
terha(ap proses &ang (ialami.
Pusat Perkemangan $urikulum telah memahagikan kemahiran erfikir kepa(a
eerapa kategori &ang (ijelaskan (alam 'o(el $emahiran Berfikir se.ara $ritis (an
$reatif /$B$$0. Ber(asarkan mo(el ini+ kemahiran erfikir (ipe.ahkan kepa(a empat
kategori &ang saling erkait antara satu sama lain iaitu pemikiran kreatif+ pemikiran kritis+
pen&elesaian masalah (an memuat keputusan.
.2 %enis-%enis $emahiran Berfikir
11
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
4.2.1 $emahiran Berfikir $ritis
$e.ekapan (an keupa&aan menggunakan min(a untuk menilai kemunasaahan (an
ke)ajaran sesuatu i(ea+ meneliti keernasan (an kelemahan sesuatu hujah (an memuat
pertimangan &ang )ajar (engan menggunakan alasan (an ukti.
<n(i1i(u &ang erfikiran kritis mempun&ai .iri-.iri seperti erikutA
<. Reaktif ermakna sentiasa peka (engan perkemangan semasa (an (iikuti (engan
gerak alas segera seperti memeri komen+ ulasan atau kritikan.
<<. 'enilai pula ermakna erkeolehan untuk melihat sesuatu perkara (ari pelagai
su(ut pan(angan seperti kekuatan atau kelemahan sesuatu perkara &ang (iran.ang.
<<<. 'eneliti ermakna menggunakan fakta &ang (iketahui untuk meneliti sesuatu i(ea
seelum ersetuju (engan &ang (ikemukakan.
4.2.2 $emahiran Berfikir $reatif
Pemikiran kreatif ertentangan (engan pemikiran kritis (imana oleh (i(efinasikan
seagai keupa&aan menggunakan min(a untuk memikirkan sesuatu &ang (i luar jangkauan
pemikiran iasa (alam menghasilkan sesuatu &ang aru sama a(a (ari i(ea+ ahan mauju(
atau astrak.
<n(i1i(u &ang erfikiran kreatif iasan&a mempun&ai .iri-.iri seperti erikutA
<. 3i(ak mu(ah puas hati (an erkeinginan tinggi
<<. Bu.u (an suka erjenaka
<<<. 'empun&ai emosi &ang sensetif
<V. <mejenasi tinggi (an suka erkha&al
V. 'empun&ai ego &ang tinggi
V<. Pemalu (an suka mengasingkan (iri
V<<. Sanggup mengamil risiko
V<<<. Berfikiran teruka
12
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
4.2.3 $emahiran Pen&elesaian 'asalah
$eupa&aan min(a untuk mengenalpasti masalah &ang (iha(api (an memikirkan
langkah-langkah &ang (iperlukan agi mengatasi masalah terseut. $emungkinan
keupa&aan erfikir se.ara kritis (an kreatif juga turut terliat.
4.2.4 $emahiran 'emuat $eputusan
$eupa&aan min(a untuk memuat keputusan &ang teraik antara (ua pilihan atau
leih (i mana setiap pilihan mempun&ai keleihan masing-masing &ang tersen(iri. Proses
erfikir se.ara kritis (an kreatif erkemungkinan terliat juga.
'.0 Tajuk: Pe!ili"an Ba"an Bantu Pengaja#an Untuk
&eningkatkan Ke!a"i#an Be#-iki#
Dalam tugasan ini+ sa&a telah men(apat ahan &ang (iperolehi (ari laman )e
))).ki(smathgamesonline..om. Bahan antu mengajar ini (apat memantu sa&a (alam
pengajaran (an pemelajaran &ang leih seronok (an ti(ak memosankan. Bahan antu
mengajar ini (igunakan (alam sesi pengajaran mata pelajaran 'atematik tahun 1 (alam
tajuk Sukatan (an ,eometri. 'asa Pengajaran "9 minit.
).0 Tajuk: .i#i(.i#i Reka Bentuk /ang Dapat &eningkatkan
Ke!a"i#an Be#-iki# $KB%
Bahan antu pengajaran &ang sa&a pilih ini mengan(ungi eerapa unsur &ang oleh
memantu meningkatkan kemahiran erfikir muri(. Di (alam laman )e terseut a(a
pelagai ahan antu mengajar &ang oleh (igunakan (i (alam P(P agi menja(ikan P(P
kita leih menarik. 8ntara .iri-.iri &ang ter(apat (alam laman )e terseut akan (in&atakan
seperti (ia)ah.
2iri &ang pertama (an paling utama ialah laman )e terseut mempun&ai permainan
matematik. Permainan &ang (ise(iakan (i (alam laman )e terseut+ ukan sahaja
men&eronokkan tetapi erkait juga (engan topik &ang ter(apat (i (alam uku teks $BSR.
Permainan &ang (i)uju(kan juga mampu merangsang kemahiran erfikir muri( (i (alam
13
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
menja)a soalan-soalan &ang telah (ise(iakan. Di (alam kemahiran erfikir+ ter(apat (ua
ahagian utama &ang perlu (i(e(ahkan kepa(a muri( iaitu se.ara kritis (an se.ara kreatif.
'elalui permainan matematik &ang ter(apat (i (alam laman )e
))).ki(smathgamesonline..om ini+ muri( (apatlah mengaplikasikan pengetahuan+
pengalaman (an kemahiran erfikir &ang (irangsang melalui permainan &ang (ise(iakan
se.ara leih praktik lagi+ malah permainan-permainan &ang a(a juga (apat meningkatkan
kualiti pemikiran muri(. Seagai .ontoh+ (alam salah satu permainan (alam laman )e
terseut erkaitan (engan topik shape an( spa.e. 'uri( (iminta menganalisis entuk
pepejal (alam 2 (an 3 (imensi+ kemu(ian meletakkann&a (i (alam ruang &ang (ise(iakan
&ang mempun&ai nama-nama agi entuk pepejal terseut. ,amar (i a)ah a(alah .ontoh
permainan terseut.

Seterusn&a+ .iri &ang ke(ua pula ialah+ laman )e ))).ki(smathgamesonline..om ini juga
mempun&ai topik &ang erkaitan (engan sukatan pelajaran matematik. Dengan a(an&a
topik-topik &ang erkaitan+ maka mu(ahlah agi seseorang guru itu untuk menga(akan sesi
soal ja)a ersama muri( mengenai perkara-perkara &ang ti(ak (ifahami. Se.ara ti(ak
langsung+ sesi P(P &ang meliatkan pemelajaran koperatif iaitu (ari su(ut interpersonal
14
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
muri(. Sesi ini juga mampu merangsang kemahiran erfikir muri( (engan mengajukan
eerapa soalan &ang ti(ak (ifahami. *leh &ang (emikian+ (apatlah muri(
memperkemangkan ke.er(asan logik matematik mereka (engan memuat keputusan (an
men&elesaikan masalah erkaitan matematik. Sekiran&a akti1iti ini (ilakukan se.ara
erkumpulan+ maka leih an&ak lagi i(ea &ang (apat (ikumpulkan oleh muri(. <ni kerana+
perkongsian i(ea se.ara erkumpulan juga (apat meransang muri(-muri( menggunakan
kemahiran aras tinggi+ iaitu meran.ang (an menjana i(ea. ,amar (i a)ah a(alah .ontoh
&ang erkaitan (engan topik ruang (an isipa(u agi mengenal entuk 2 (imensi.

2iri &ang ketiga ialah+ laman )e ini turut men&ertakan an&ak latihan-latihan
erkaitan topik &ang (iajar. 3i(ak kira samaa(a latihan itu latih tui mahupun latihan
pengukuhan &ang (apat memantu merangsang kemahiran erfikir muri(-muri(. 'elalui
latihan-latihan &ang (ise(iakan (i (alam laman )e ini juga+ muri( akan (apat
menggaungkan kemahiran erfikir mereka+ iaitu gaungan aras ren(ah (an tinggi. Seagai
.ontoh+ (alam soalan &ang meliatkan formula (an kae(ah hafalan untuk men(apatkan
ja)apan+ ke(ua-(ua kemahiran terseut (igunakan oleh muri( untuk menja)a soalan-
soalan (i (alam latihan terseut. Dalam kemahiran erfikir aras ren(ah+ kae(ah hafalan (an
mengingat formula merupakan salah satu (aripa(a .ontohn&a manakala penggunaan
pemikiran &ang luas (an men(alam pula+ terutaman&a soalan aras tinggi+ muri( akan
terangsang untuk menggunakan kemahiran erfikir aras tinggi. $e.er(asan muri( (alam
i(ang logik seperti mata pelajaran matematik juga (apat (ikemangkan. ,amar (i a)ah
15
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
ini a(alah .ontoh &ang erkaitan (engan topik <sipa(u 2e.air agi mengetahui pertukaran
unit (an pengoperasian.

2iri &ang keempat atau &ang terakhir ini pula ialah+ a(an&a soalan pen&elesaian
masalah. Soalan jenis pen&elesaian masalah a(akalan&a terlalu sukar agi muri( untuk
menja)a atau men&elesaikann&a. -amun egitu+ melalui laman )e
))).ki(smathgamesonline..om ini+ penggunaan grafikn&a &ang menepati prinsip reka
entuk 1isual seperti (ari segi simplisiti (an 1ariasi+ soalan-soalann&a menja(i leih mu(ah
untuk (ija)a. 'alah+ ian&a juga (apat menarik minat muri(. Se.ara ti(ak langsung+
(engan a(an&a soalan jenis pen&elesaian masalah ini+ maka muri(-muri( (apat
menggunakan serta meningkatkan kemahiran erfikir mereka. 'uri( akan memuat analisis
seperti meman(ing+ meme?a+ mengelas+ menilai+ men&usun atur (an mentafsir. 'elalui
analisis &ang (iuat untuk menja)a soalan terseut+ muri( (apat menjana i(ea mereka
untuk men(apatkan ja)apan. ,amar (i a)ah merupakan salah satu (aripa(a .ontoh
soalan pen&elesaian masalah mata pelajaran matematik (ari topik ruang (an isipa(u serta
agaimana men.ari jumlah isipa(u er(asarkan gamarajah &ang (ieri.
16
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

$epelagaian laman )e &ang a(a (i internet pa(a masa ini seenarn&a memantu
guru (alam memu(ahkan sesi pengajaran (an pemelajaran+ selain (aripa(a menja(ikan sesi
pengajaran terseut leih menarik serta mampu menarik minat muri( untuk leih memeri
tumpuan terha(ap sesi pengajaran (an pemelajaran. -amun+ ti(ak semua laman )e &ang
terse(ia itu mengan(ungi ahan &ang mampu meningkatkan kemahiran erfikir muri(-
muri(. *leh itu+ su(ah menja(i kela?iman (i (alam tugas guru untuk memastikan aha)a
ahan &ang (ipilih melalui internet itu mempun&ai kan(ungan &ang (apat meningkatkan
kemahiran erfikir muri( serta ijak menggunakan ahan terseut (alam sesi pengajaran
(an pemelajaran agar kemahiran erfikir muri( enar-enar (apat (irangsang. /2+!1" patah
perkataan0
17
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
*.0 Kesi!pulan
3i(ak (apat (inafikan lagi aha)a (engan peran.angan a)al+ sesi pengajaran (an
pemelajaran &ang menarik (an mampu memerikan hasil &ang (ikehen(aki (apat (i.apai.
*leh &ang (emikian+ penekanan mengenai reka entuk pengajaran amat penting (an
(itamah lagi (engan kemu(ahan ahan antu pengjaran &ang telah (ise(iakan oleh pihak
kerajaan menja(ikan proses mereka entuk pengajaran menja(i leih mu(ah. Perkemangan
(alam (unia teknologi maklumat juga an&ak memantu guru untuk men(apatkan ahan
antu mengajar &ang sesuai (an erkualiti. -amun egitu+ pemilihan ahan antu mengajar
pula seaikn&a hen(aklah memenuhi keperluan pemelajaran muri( untuk hari ini (an
keperluann&a pa(a masa akan (atang. Beih tepat lagi+ ahan pengajaran &ang (ipilih
hen(aklah menarik minat muri( (an mampu meransang kemahiran erfikir muri(. Dengan
menerapkan nilai keseronokan elajar (an prinsip-prinsip kemahiran erfikir (alam sesi
pengajaran (an pemelajaran (apat merealisasikan .aaran falsafah pen(i(ikan keangsaan
&ang mahu melahirkan generasi akan (atang &ang seimang (ari segi jasmani+ emosi+ rohani
(an intelek /%:R<0. #unter /145@0+ men&atakan aha)a mengajar perkara-perkara ti(ak
erguna merupakan kesilapan (alam pen(i(ikan. Dengan ini jelaslah aha)a ilmu
pengetahuan tentang reka entuk pengajaran a(alah amat penting untuk (ikuasai.
/ 2"!2 patah perkataan0
18
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
+.0 Rujukan
8inon C 8(ullah. /144!0. Kursus Berfikir Tinggi.$uala Bumpur A =tusan. Bahagian
Pen(i(ikan ,uru C Bahagian Peran.angan (an Pen&eli(ikan Dasar Pen(i(ikan.
/144"0. Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (KBKK), Kursus Dalam
Perkhimatan (!" #inggu) #elalui P$$. $uala BumpurA $ementerian Pen(i(ikan
'ala&sia
8?ieah 8li /29950. K%nsep Kemahiran Berfikir. D*nlineE. Di(apati A
httpAFF))).s.ri(..omF(o.F134!"5"4FPo)er-Point-$onsep-$emahiran erfikir. D29
'a. 2912E
Dato G Dr 7aiton *sman /et al0. /29950+ *='#1193 &earning Skills f%r 'pen Distance
&earners. $uala BumpurA Pearson
:ngki?ar Bin 'artias. /29190. Pentingn(a )ntegrasi )*T Dalam Pr%ses Pengajaran an
19
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
Pem+elajaran Peniikan )slam. D*nlineE. Di(apati A
httpAFFengki?arHuran.)or(press..omF2919F94F1!Fpentingn&a-integrasi-i.t-(alam-
proses-pengajaran-(an-pemelajaran-pen(i(ikan-islamF. D11 'a. 2912E
%amallu(in #arun+ 7ai(atun 3asir. /29930. #ultimeia Dalam Peniikan. Bent%ng A P3S
Puli.ations
'ah?an Bin Bakar /et al.0+/29910.Pem+elajaran Secara K%nstrukti,isme.D*nlineE. Di(apatiA
httpAFF))).moe.go1.m&FpkFskFpan(uanFkonstrukti1itisme.p(f. D11 'a. 2912E.
'oh( -ashuha %ami(in (an Rakan-rakan. /144!0. Kemahiran +erfikir an Belajar. Shah
8lam A ;ajar Bakti
Prof 'a(&a Dr 6an 7ah 6an 8li+ Prof 'a(&a Dr Ramlah #am?ah+ Dr Rosini 8u /299!0+
-B./0120 Pinsip Tekn%l%gi Pengajaran. $uala Bumpur A Pearson.
,.0 0a!pi#an 1
Bi(ang :Sukatan (an ,eometri
3ajuk :Panjang
Standard Kandungan :'uri( (iiming untuk A
'enggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.
Standard pembelajaran :'uri( erupa&a untuk A
/i0 'emuat pengukuran ojek menggunakan unit ukan pia)ai.
/ii0 'eman(ing (ua atau leih ukuran ojek menggunakan unit
ukan pia)ai.
/iii0 'enggunakan (an mempelagaikan peren(aharaan kata
ukuran panjang (alam konteks.
Masa :"9 minit
20
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
;8S8 28D8-,8- 8$3<V<3< 28D8-,8- $*'=-<$8S<
1. Perse(iaan
Pemerhatian (an
8nalisis
a. ,uru meminta )akil kumpulan
mengamil seatang stra) (an (ua
klip kertas &ang ere?a serta agihkan
kepa(a setiap ahli kumpulan.


i. 8pakah ahan &ang kamu
(apatI
ii. 2eritakan mengenai stra) (an
klip kertas ituI
iii. Betakkan stra) (i atas meja
kamu satu klip kertas selari
(engan stra).
i1. Bagaimanakah kamu hen(ak
menja(ikan klip kertas sama
panjang (engan stra)I
2. <maginasi
Penjanaan (an
sistesis i(ea
a0 'uri( (iminta menganggarkan
jumlah klip kertas &ang (iperlukan
supa&a sama panjang (engan stra).
i0 Bagaimanakah kamu oleh
tahu panjang stra) iniI
ii0 2ua kamu anggarkan erapa
an&akkah klip kertas &ang
(iperlukan supa&a sama panjang
(engan stra).
iii0 'engapakah ja)apan kamu
ere?a (engan ka)an kamuI
21
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
3. Perkemangan
Penamaikan
menilai
a0 'uri( men(engar penerangan
(aripa(a guru mengenai istilah
pengukuran.
2ontoh A panjang + pen(ek
0 ,uru menunjukkan .ara mengukur
ojek (engan etul.
.0 'uri( (iahagikan kepa(a !
kumpulan. Setiap kumpulan akan
(ierikan 2 ojek &ang ere?a .
(0 'uri( (ikehen(aki mengukur ojek
terseut (engan menggunakan klip
kertas.
2ontoh ojek A uku teks+ kotak pensel
i0 'engapa kita perlu mengukur
ermula (ari hujung stra)I
ii0 gunakan 2 ojek &ang (ieri.
iii0 =kur (an an(ingkan (engan
ja)apan ka)an kamu.
i10 Reko(kan hasil ja)apan
(alam ja(ual.
10 'engapakah ja)apan kamu
ere?a (engan ka)an kamu.
1i0 *jek manakah &ang paling
panjang (an paling pen(ekI
4. 3in(akan
Pelaksanaan
8malan
erterusan
a0 :(arkan lemaran kerja kepa(a
muri(
0 Bin.ang hasil kerja muri(
i0 Siapkan tugasan F kerja kamu.
Pentaksiran Ber(asarkan kepa(a keolehan muri( menja)a soalan (i lemaran kerja+
muri( (apat memahami .ara mengukur sesuatu ojek (engan teknik &ang
etul.
22
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
-ilai (an sikap Diterapkan (engan sikap kerjasama semasa melakukan akti1iti kumpulan.
0a!pi#an 2
Bi(ang A Sukatan Dan ,eometri
3ajuk A Ruang
Stan(ar( $an(ungan A 4.1 'uri( (iiming untuk A
'engenal pasti entuk tiga (imensi / 3D0
Stan(ar( Pemelajaran A 'uri( erupa&a untuk A
1. 'emperihalkan permukaan + sisi + (an u.u agi entuk 3
(imensi/ 3D0.
'asa A "9 minit / 2 )aktu0
;asa 2a(angan 8kti1iti 2a(angan
23
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
$omunikasi
1. Pe#se1iaan
Pemerhatian (an
analisis
a. 'uri( memuat pemerhatian terha(ap ojek 3D
&ang (ia)a oleh guru.
. ,uru menunjukkan sisi+u.u (an permukaan agi
entuk kuoi( terseut.
Bu2u
3isi
Pe#!ukaan
.. ,uru meminta muri( mengira ilangan u.u +tepi
(an juga permukaan.
(. 8kti1iti &ang sama (iulang agi entuk pirami(+
kuus+ silin(er + kon (an sfera.
< . 8pakah nama
entuk iniI
ii. Berapakah
ilangan tepi agi
entuk iniI
iii. Berapakah
permukaan agi
kuoi( I
i1. 8(a erapa u.u
agi kuoi( I
24
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
2. 4!aginasi
Penjanaan i(ea
'enjana i(ea
a. Perkukuhkan kemahiran muri( (engan melakukan
akti1iti erikut (alam kumpulan.
Bekalkan entuk 3D kepa(a setiap kumpulan.
Bentuk Bilangan
permukaan
Bilangan
u.u
Bilangan sisi
Silin(er
" 5 12
$uoi(
1 9 9
$on
! !
Bengkapkan ja(ual
&ang (ieri.
3.Pe#ke!5angan
Bernamahaikan
'enilai
a. Paparkan kepa(a muri( satu persatu ka( gamar
seperti .ontoh (ia)ah.


. 'inta muri( mengingat kemali u.u + permukaan
i. 2ari pere?aan (i
antara entuk-entuk
&ang (ipaparkan .
25
800218115456
HBEF3103 PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN
(an tepi setiap entuk &ang (itunjukkan.

Tin1akan a. :(arkan Bemaran $erja kepa(a semua muri( .
Bin.angkan hasil kerja muri(.
Selesaikan tugasan
&ang (ieri.

Pentaksi#an Ber(asarkan kepa(a keupa&aan muri( menja)a soalan (i Bemaran $erja .
'uri( perlu etul kesemua soalan &ang (ieri kan seelum ergerak ke
kemahiran erikutn&a.

Nilai 1an sikap Semaikan sikap ekerjasama semasa menjalankan akti1iti kumpulan.

26