Anda di halaman 1dari 55

P

a
g
e
1
3
UNTUK MEMASTIKAN SEMUA PERANCANGAN STRATEGIK
BIDANG/UNIT SMK JALAN KEBUN SERAGAM:
GUNAKAN
TULISAN JENIS : Trebuchet MS
SAIZ FONT : 1
P
a
g
e
1
3
PELAN STRATEGIK
UNIT KURIKULUM
SMK JALAN KEBUN
!1"#!1$
%PBS MENENGA& RENDA&'
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 1 TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %PMR'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+.
PERKAMPUNGAN ILMU %MOTI4ASI DAN TEKNIK MENJA5AB
PMR'
Te.1-h
L+*0+/+:
24 Mei 26 Mei 2013
Ob6e*t)7
Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran PMR sehingga melebihi 5 menjelang
2013
Pe.+/t+u+/
Pr!gram dipantau !leh Pengetua" Pen!l!ng #anan" $#MP dan %etiausaha #urikulum& 'idapati pr!gram berjalan
lan(ar&
Ke*+/3+/
Pr!gram dapat dijalankan sekali sahaja bagi setiap mata pelajaran teras kerana kekangan masa& Pr!gram
dijalankan semasa (uti persek!lahan dan tidak dapat dijalankan semasa sesi persek!lahan kerana masalah
kekurangan kelas&
Pe/)2+)+/
1& Penyampaian )asilitat!r mudah di)ahami& Murid juga didedahkan dengan teknik menja*ab s!alan PMR&
2& +bjekti) pr!gram ter(apai apabila peserta pr!gram lebih berkeyakinan menja*ab s!alan ujian bulanan 2
dan $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR melebihi 50 iaitu 3&61&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& Makanan dan minuman perlu disediakan untuk peserta pr!gram&
2& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %PMR'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. 8STRAIG&T A9 PMR %PENGA:AAN'
Te.1-h
L+*0+/+:
,ulai hingga %eptember 2013
Ob6e*t)7
Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran PMR sehingga melebihi 5 menjelang
2013&
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan PMR&
Ke*+/3+/
Pr!gram dapat dijalankan sekurang-kurangnya empat kali bagi setiap mata pelajaran teras kerana kekurangan kelas
pada *aktu petang&
Pe/)2+)+/
1& .ahan yang diberi merupakan s!alan latih tubi pelbagai aras kemahiran dan telah disampaikan !leh guru-
guru berpengalaman&
2& /alaupun masih tiada peserta pr!gram yang memper!leh semua A dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR" namun
lebih 50 peserta pr!gram menunjukkan peningkatan dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR dan $red purata
sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR meningkat sehingga melebihi 50 iaitu 3&61&
Pe/+.b+h#
b+)*+/
1. .ilangan murid perlu dike(ilkan kepada beberapa kelas supaya tumpuan dapat diberikan kepada setiap
murid&
2& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM ( TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %PMR'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. &ALUS GEMILANG PMR %PEMULI&AN'
Te.1-h
L+*0+/+:
,ulai hingga %eptember 2013
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus PMR sehingga melebihi 60 dan $P% PMR tidak melebihi 2&11 menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan PMR&
Ke*+/3+/
#ehadiran murid hanya memuaskan pada a*al bulan ,ulai& Memandangkan kelas dijalankan sebaik sahaja sesi
persek!han tamat" kebanyakan murid terus pulang ke rumah& +leh itu kehadiran murid pada hujung bulan ,ulai
hingga %eptember amat tidak memuaskan&
Pe/)2+)+/
1. .ahan yang diberi merupakan s!alan yang mudah di)ahami dan amat sesuai untuk murid yang mempunyai
aras kemahiran yang rendah bagi memudahkan murid memper!leh markah dalam peperiksaan PMR& 2a juga
telah disampaikan !leh guru-guru berpengalaman&
2& +bjekti) pr!gram tidak ter(apai&
Pe/+.b+h#b+)*+/ Pr!gram tidak diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM " TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %PMR'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. KILAUAN EMAS PMR %JADUAL ANJAL PENGA:AAN PMR'
Te.1-h
L+*0+/+:
+g!s -%eptember 2013
Ob6e*t)7
Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran PMR sehingga melebihi 5
menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan PMR&
Ke*+/3+/ Apabila guru tidak hadir" terdapat guru ganti tidak masuk ke kelas untuk menjalankan pr!gram&
Pe/)2+)+/
1& Pr!gram ini banyak memberi pendedahan kepada murid dan sangat berkesan&
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50 dengan $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR meningkat
melebihi 50 iaitu 3&61&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& #etua panitia dan $#MP memaklumkan nama guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik kepada
pengetua dan pen!l!ng kanan&
2& Pentadbir sentiasa memberi peringatan kepada semua guru tentang tanggugja*ab sebagai guru dan
sebagai guru ganti agar markah prestasi guru tidak terjejas akibat ketidakakuran guru menjalankan tugas
yang diberi&
3& 3eknik yang dipelajari akan didedahkan kepada murid kelas sederhana mengikut kesesuaian& Murid juga
diberi m!ti4asi se(ara berkala dan murid didedahkan dengan kaedah belajar yang betul dan sesuai dengan
pers!naliti masing-masing&
4& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM ; TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %PMR'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. JEJAK BERPANDU PMR %JADUAL ANJAL PENGUKU&AN PMR'
Te.1-h
L+*0+/+:
+g!s -%eptember 2013
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus PMR sehingga melebihi 60 dan $P% PMR tidak melebihi 2&11 menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat memantau tugasan murid yang
terlibat&
Ke*+/3+/
Ada murid yang kurang berm!ti4asi dan tidak mahu membuat tugasan yang diberi& Apabila guru tidak hadir"
terdapat guru ganti tidak masuk ke kelas untuk menjalankan pr!gram&
Pe/)2+)+/
1. Penyampaian )asilitat!r mudah di)ahami dan meliputi semua t!pik mata pelajaran& Murid juga didedahkan
dengan teknik menja*ab s!alan PMR&
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50 & $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR meningkat
melebihi 50 iaitu 3&61&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& #etua panitia dan $#MP memaklumkan nama guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik kepada
pengetua dan pen!l!ng kanan&
2& Pentadbir sentiasa memberi peringatan kepada semua guru tentang tanggugja*ab sebagai guru dan sebagai
guru ganti agar markah prestasi guru tidak terjejas akibat ketidakakuran guru menjalankan tugas yang
diberi&
3. Murid diberi m!ti4asi se(ara berkala dan murid sentiasa didedahkan dengan kaedah belajar yang betul dan
sesuai dengan pers!naliti masing-masing&
4& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM $ TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %PMR'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. BIMBINGAN KASI& PMR %JADUAL ANJAL PEMULI&AN PMR'
Te.1-h
L+*0+/+:
+g!s -%eptember 2013
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus PMR sehingga melebihi 60 dan $P% PMR tidak melebihi 2&11 menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
1. Ada murid kurang berm!ti4asi dan tidak mahu membuat tugasan yang diberi !leh guru&
2& 3erdapat beberapa !rang murid yang p!nteng kelas semasa pr!gram&
Ke*+/3+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan PMR&
Pe/)2+)+/
1& Pr!gram ini banyak memberi pendedahan dan berkesan kepada murid yang lemah dan mahu belajar &
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50& $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR meningkat
melebihi 50 iaitu 3&61&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& Murid diberi m!ti4asi se(ara berkala dan murid didedahkan dengan kaedah belajar yang betul dan sesuai
dengan pers!naliti masing-masing&
2& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
Re*-, Keber*e0+/+/ Pr-3r+. !1( B),+/3 Kur)*u2u. %PMR'
Re*-, Keber*e0+/+/ Pr-3r+. !1( B),+/3 Kur)*u2u. %PMR'
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+/
Pe/)2+)+/ Keber*e0+/+/ Pr-3r+.
C+,+/3+/
Pe/+.b+hb+)*+/
C+t+t+/
1
PERKAMPUNGAN
ILMU %MOTI4ASI
DAN TEKNIK
MENJA5AB
PMR'
24 Mei 26
Mei 2013
24 Mei" 25
Mei dan 26
Mei 2013
1& Penyampaian )asilitat!r mudah di)ahami&
Murid juga didedahkan dengan teknik
menja*ab s!alan PMR&
2& +bjekti) pr!gram ter(apai apabila peserta
pr!gram lebih berkeyakinan menja*ab
s!alan ujian bulanan 2 dan $red purata
sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR
melebihi 50 iaitu 3&61&
Makanan dan
minuman perlu
disediakan untuk
peserta pr!gram&
Pr!gram
diteruskan
pada tahun
2014&
2
8STRAIG&T A9
PMR
%PENGA:AAN'
,ulai hingga
%eptember
2013
%elepas 5jian
.ulanan 2 dsn
Peperiksaan
Per(ubaan
PMR 2013
1& .ahan yang diberi merupakan s!alan latih
tubi pelbagai aras kemahiran dan telah
disampaikan !leh guru-guru berpengalaman&
2& /alaupun masih tiada peserta pr!gram yang
memper!leh semua A dalam Peperiksaan
Per(ubaan PMR" namun lebih 50 peserta
pr!gram menunjukkan peningkatan dalam
Peperiksaan Per(ubaan PMR dan $red purata
sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR
meningkat sehingga melebihi 50 iaitu 3&61&
.ilangan murid
perlu dike(ilkan
kepada beberapa
kelas supaya
tumpuan dapat
diberikan kepada
setiap murid&
Pr!gram
diteruskan
pada tahun
2014&
3
&ALUS
GEMILANG PMR
%PEMULI&AN'
,ulai hingga
%eptember
2013
%elepas 5jian
.ulanan 2 dsn
Peperiksaan
Per(ubaan
PMR 2013
1. .ahan yang diberi merupakan s!alan yang
mudah di)ahami dan amat sesuai untuk
murid yang mempunyai aras kemahiran yang
rendah bagi memudahkan murid
memper!leh markah dalam peperiksaan
PMR& 2a juga telah disampaikan !leh guru-
guru berpengalaman&
2& +bjekti) pr!gram tidak ter(apai&
3iada
Pr!gram
tidak
diteruskan
pada tahun
2014&
B)2 Pr-3r+. Te.1-h
Pe2+*0+/++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+
/
Pe/)2+)+/
Keber*e0+/+/ Pr-3r+.
C+,+/3+/ Pe/+.b+hb+)*+/ C+t+t+/
4 KILAUAN
EMAS PMR
%JADUAL
ANJAL
PENGA:AAN
PMR'
+g!s
-%eptember
2013
%elepas
Peperiksaan
Per(ubaan
PMR 2013
1& Pr!gram ini banyak
memberi
pendedahan kepada
murid dan sangat
berkesan&
2& +bjekti) ter(apai
melebihi 50 dengan
$red purata sek!lah
dalam Peperiksaan
Per(ubaan PMR
meningkat melebihi
50 iaitu 3&61&
1& #etua panitia dan $#MP memaklumkan
nama guru yang tidak menjalankan tugas
dengan baik kepada pengetua dan pen!l!ng
kanan&
2& Pentadbir sentiasa memberi peringatan
kepada semua guru tentang tanggugja*ab
sebagai guru dan sebagai guru ganti agar
markah prestasi guru tidak terjejas akibat
ketidakakuran guru menjalankan tugas yang
diberi&
3& 3eknik yang dipelajari akan didedahkan
kepada murid kelas sederhana mengikut
kesesuaian& Murid juga diberi m!ti4asi
se(ara berkala dan murid didedahkan
dengan kaedah belajar yang betul dan
sesuai dengan pers!naliti masing-masing&
Pr!gram
diteruska
n pada
tahun
2014&
5 JEJAK
BERPANDU
PMR
%JADUAL
ANJAL
PENGUKU&A
N PMR'
+g!s
-%eptember
2013
%elepas
Peperiksaan
Per(ubaan
PMR 2013
1. Penyampaian
)asilitat!r mudah
di)ahami dan
meliputi semua t!pik
mata pelajaran&
Murid juga
didedahkan dengan
teknik menja*ab
s!alan PMR&
1& #etua panitia dan $#MP memaklumkan
nama guru yang tidak menjalankan tugas
dengan baik kepada pengetua dan
pen!l!ng kanan&
2& Pentadbir sentiasa memberi peringatan
kepada semua guru tentang tanggugja*ab
sebagai guru dan sebagai guru ganti agar
markah prestasi guru tidak terjejas akibat
ketidakakuran guru menjalankan tugas
yang diberi&
Pr!gram
diteruska
n pada
tahun
2014&
P
a
g
e
1
3
Re*-, Keber*e0+/+/ Pr-3r+. !1( B),+/3 Kur)*u2u. %PMR'
T+/,+t+/3+/ PK :
N+.+ PK :
T+r)*h :
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+/
Pe/)2+)+/ Keber*e0+/+/
Pr-3r+.
C+,+/3+/ Pe/+.b+hb+)*+/ C+t+t+/
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50
& $red purata sek!lah
dalam Peperiksaan
Per(ubaan PMR meningkat
melebihi 50 iaitu 3&61&
3. Murid diberi m!ti4asi se(ara
berkala dan murid sentiasa
didedahkan dengan kaedah
belajar yang betul dan sesuai
dengan pers!naliti masing-
masing&
6
BIMBINGA
N KASI&
PMR
%JADUAL
ANJAL
PEMULI&A
N PMR'
+g!s
-%eptember
2013
%elepas
Peperiksaan
Per(ubaan
PMR 2013
1& Pr!gram ini banyak memberi
pendedahan dan berkesan
kepada murid yang lemah
dan mahu belajar &
2& +bjekti) ter(apai melebihi
50& $red purata sek!lah
dalam Peperiksaan
Per(ubaan PMR meningkat
melebihi 50 iaitu 3&61&
Murid diberi m!ti4asi se(ara
berkala dan murid didedahkan
dengan kaedah belajar yang
betul dan sesuai dengan
pers!naliti masing-masing&
Pr!gram
diteruskan
pada tahun
2014&
P
a
g
e
1
3
Pe/)2+)+/ ,+/ M+*2u. B+2+0 Pre0t+0) Pe2+*0+/++/ Str+te3) !11#!1( B),+/3 Kur)*u2u. %PMR'
56A%A78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6AP+RA7 '2%9'2A#A7 +69:8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MA36AMA3;+.,9#32<
KEY
PERFOMANCE
INDICATORS
=#P2>
%A%ARA7 PR9%3A%2
272%2A32<;
327'A#A7
PR9%3A%2 %9.97AR
3+? 2011 2012 2013 2011 2012 2013 @atatan
Meningkatkan peratus
murid yang mendapat A
dalam semua mata
pelajaran PMR sehingga
melebihi 5 menjelang
2013
murid
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
PMR
0&42 0&62 0&16 5&64
Anugerah
t!k!h murid
0&06 0&55
Meningkatkan peratus
murid lulus PMR
sehingga melebihi 60
dan $P% PMR tidak
melebihi 2&11
menjelang 2013
murid lulus
dan $P% PMR
52&0
60
dan
2&A0
61
dan
2&10
00&0
dan
2&54
Anugerah
murid terbaik
setiap kelas
66&41
dan
2&A0
65&26
dan
2&A0
P
a
g
e
1
3
R+/c+/3+/ Pe.+6u+/ Se*-2+h<RPS
%F-r.+t JNJK +t+u SKPM ('
Analisis Persekitaran =3+/%BC%/+3;@+/%BC%/+@ Matriks> B),+/3 Kur)*u2u. %PBS Me/e/3+h Re/,+h'

D+2+.+/

Lu+r+/
%S'KEKUATAN8
10 guru mempunyai
pengalaman lebih 5 tahun
00 guru berbudaya kerja
p!siti)
$uru bersedia untuk
mengadakan kelas tambahan
Prasarana sek!lah men(ukupi
%5'KELEMA&AN8
Peratus pen(apaian band 6 dalam semua mata
pelajaran amat rendah
Peratus pen(apaian lulus iaitu melebihi band 3
masih tidak memuaskan
%egelintir guru tidak bersikap inisiati)
3idak (ukup guru !psyen dan guru
terlatih terutamanya guru .ahasa Melayu dan
%ejarah
%O'PELUANG8
%!k!ngan ke*angan daripada P2.$
%!k!ngan daripada k!lej s*asta
berdekatan
%!k!ngan daripada k!muniti setempat"
$+ dan 7$+
Str+te3) SO
1& Meningkatkan pen(apaian
akademik dengan kerjasama
antara guru" P2.$" k!muniti
setempat" $+ dan 7$+
Str+te3) 5O
2& Meningkatkan peratus pen(apaian band 6 dalam
semua mata pelajaran melalui pengiktira)an dan
insenti) !leh P2.$ dan 7$+
3& Meningkatkan penggunaan 2@3 semasa
PdP dan melaksanakan pr!gram perkembangan
sta)
4& Meningkatkan m!ti4asi murid se(ara berkala
%C'CABARAN8
9kspektasi ibu bapa;penjaga terhadap
sek!lah tinggi dengan menyerahkan
anak mereka 100 kepada sek!lah
Pengaruh pusat permainan 4ide! dan
D(yber
(a)eE
3erdapat murid dan ibu bapa;penjaga
kurang mementingkan pen(apaian murid
dalam pelajaran
Str+te3) SC
5& Memastikan PdP dijalankan
dengan berkesan melalui
perk!ngsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan
guru
Str+te3) 5C
6& Meningkatkan pen(apaian akademik
murid dengan mengadakan pr!gram
bersama ibu bapa;penjaga
P
a
g
e
1
3
PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM %PBS MENENGA& RENDA&'
SMK JALAN KEBUN TA&UN !1"#!1$
NKRA: Me.1er2u+0*+/ 1e2u+/3 1e/,),)*+/ =+/3 ber*u+2)t) ,+/ ber*e.+.1u+/
Sub NKRA: LINUS< SBT ,+/ T+>+r+/ B+ru
I0u M+0+2+h M+t2+.+t Str+te3)
I/,)*+t-r
Pe/c+1+)+/
S+0+r+/ %ETR'
?TO4 !1 " !1; !1$
Prestasi
akademik
kurang
(emerlang
Peratus
murid yang
mendapat
band 6
dalam
semua mata
pelajaran
tidak
melebihi 1
dalam P.%
Meningkatkan
peratus murid
yang mendapat
band 6 dalam
semua mata
pelajaran
sehingga
melebihi 11
menjelang 2016
1& Meningkatkan pen(apaian
akademik dengan kerjasama antara
guru" P2.$" k!muniti setempat" $+
dan 7$+
2& Meningkatkan peratus pen(apaian
band 6 dalam semua mata
pelajaran melalui pengiktira)an
dan insenti) !leh P2.$ dan 7$+
peratus
murid
mendapat
band 6
dalam
semua mata
pelajaran
0 0 13 1A
Peratus
murid yang
mendapat
band 3 ke
atas dalam
semua mata
pelajaran
tidak
melebihi 10
dalam P.%
Meningkatkan
peratus murid
yang mendapat
band 3 ke atas
dalam semua
mata pelajaran
sehingga
melebihi 30
menjelang 2016
3& Meningkatkan penggunaan 2@3
semasa PdP dan melaksanakan
pr!gram perkembangan sta)
4. Meningkatkan m!ti4asi murid
se(ara berkala
5. Memastikan PdP dijalankan dengan
berkesan melalui perk!ngsian
kemahiran dan pengalaman dalam
kalangan guru
6& Meningkatkan pen(apaian
akademik murid dengan
mengadakan pr!gram bersama ibu
bapa;penjaga
peratus
murid
mendapat
band 3 ke
atas dalam
semua mata
pelajaran
10 10 24 32
P
a
g
e
1
3
?Ke1utu0+/ PBS 1+,+ +*h)r t+hu/ !1(
PELAN STRATEGIK
UNIT KURIKULUM
SMK JALAN KEBUN
!1"#!1$
%SPM'
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 1 TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %SPM'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+.
PERKAMPUNGAN ILMU %MOTI4ASI DAN TEKNIK MENJA5AB
SPM'
Te.1-h
L+*0+/+:
24 Mei 26 Mei 2013
Ob6e*t)7
Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran %PM sehingga melebihi 2 menjelang
2013
Pe.+/t+u+/
Pr!gram dipantau !leh Pengetua" Pen!l!ng #anan" $#MP dan %etiausaha #urikulum& 'idapati pr!gram berjalan
lan(ar&
Ke*+/3+/
Pr!gram dapat dijalankan sekali sahaja bagi setiap mata pelajaran teras kerana kekangan masa& Pr!gram
dijalankan semasa (uti persek!lahan dan tidak dapat dijalankan semasa sesi persek!lahan kerana masalah
kekurangan kelas&
Pe/)2+)+/
1& Penyampaian )asilitat!r mudah di)ahami& Murid juga didedahkan dengan teknik menja*ab s!alan %PM&
2& +bjekti) pr!gram ter(apai apabila peserta pr!gram lebih berkeyakinan menja*ab s!alan ujian bulanan 2
dan $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan %PM melebihi 50 iaitu 6&50&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& Makanan dan minuman perlu disediakan untuk peserta pr!gram&
2& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %SPM'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. 8STRAIG&T A9 SPM %PENGA:AAN'
Te.1-h
L+*0+/+:
,ulai hingga %eptember 2013
Ob6e*t)7
Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran %PM sehingga melebihi 2 menjelang
2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan %PM&
Ke*+/3+/
Pr!gram dapat dijalankan sekurang-kurangnya empat kali bagi setiap mata pelajaran teras kerana kekurangan
kelas pada *aktu petang&
Pe/)2+)+/
1& .ahan yang diberi merupakan s!alan latih tubi pelbagai aras kemahiran dan telah disampaikan !leh guru-
guru berpengalaman&
2& /alaupun masih tiada peserta pr!gram yang memper!leh semua A dalam Peperiksaan Per(ubaan %PM"
namun lebih 50 peserta pr!gram menunjukkan peningkatan dalam Peperiksaan Per(ubaan %PM dan $red
purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR meningkat sehingga melebihi 50 iaitu 6&50&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1. .ilangan murid perlu dike(ilkan kepada beberapa kelas supaya tumpuan dapat diberikan kepada setiap
murid&
2& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM ( TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %SPM'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. &ALUS GEMILANG SPM %PEMULI&AN'
Te.1-h
L+*0+/+:
,ulai hingga %eptember 2013
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus %PM sehingga melebihi AA dan $P% %PM tidak melebihi 5&45 menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan %PM&
Ke*+/3+/
#ehadiran murid hanya memuaskan pada a*al bulan ,ulai& Memandangkan kelas dijalankan sebaik sahaja sesi
persek!han tamat" kebanyakan murid terus pulang ke rumah& +leh itu kehadiran murid pada hujung bulan ,ulai
hingga %eptember amat tidak memuaskan&
Pe/)2+)+/
1. .ahan yang diberi merupakan s!alan yang mudah di)ahami dan amat sesuai untuk murid yang mempunyai
aras kemahiran yang rendah bagi memudahkan murid memper!leh markah dalam peperiksaan %PM& 2a juga
telah disampaikan !leh guru-guru berpengalaman&
2& +bjekti) pr!gram tidak ter(apai&
Pe/+.b+h#b+)*+/
Pr!gram tidak diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM " TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %SPM'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. KILAUAN EMAS SPM %JADUAL ANJAL PENGA:AAN SPM'
Te.1-h
L+*0+/+:
+g!s -%eptember 2013
Ob6e*t)7
Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran %PM sehingga melebihi 2 menjelang
2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan %PM&
Ke*+/3+/ Apabila guru tidak hadir" terdapat guru ganti tidak masuk ke kelas untuk menjalankan pr!gram&
Pe/)2+)+/
1& Pr!gram ini banyak memberi pendedahan kepada murid dan sangat berkesan&
2. +bjekti) ter(apai melebihi 50 dengan $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan %PM meningkat
melebihi 50 iaitu 6&50&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& #etua panitia dan $#MP memaklumkan nama guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik kepada
pengetua dan pen!l!ng kanan&
2& Pentadbir sentiasa memberi peringatan kepada semua guru tentang tanggugja*ab sebagai guru dan
sebagai guru ganti agar markah prestasi guru tidak terjejas akibat ketidakakuran guru menjalankan tugas
yang diberi&
3& 3eknik yang dipelajari akan didedahkan kepada murid kelas sederhana mengikut kesesuaian& Murid juga
diberi m!ti4asi se(ara berkala dan murid didedahkan dengan kaedah belajar yang betul dan sesuai dengan
pers!naliti masing-masing&
4& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM ; TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %SPM'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. JEJAK BERPANDU SPM %JADUAL ANJAL PENGUKU&AN SPM'
Te.1-h
L+*0+/+:
+g!s -%eptember 2013
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus %PM sehingga melebihi AA dan $P% %PM tidak melebihi 5&45 menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat memantau tugasan murid
yang terlibat&
Ke*+/3+/
Ada murid yang kurang berm!ti4asi dan tidak mahu membuat tugasan yang diberi& Apabila guru tidak hadir"
terdapat guru ganti tidak masuk ke kelas untuk menjalankan pr!gram&
Pe/)2+)+/
1. Penyampaian )asilitat!r mudah di)ahami dan meliputi semua t!pik mata pelajaran& Murid juga didedahkan
dengan teknik menja*ab s!alan %PM&
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50 & $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan PMR meningkat
melebihi 50 iaitu 6&50&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& #etua panitia dan $#MP memaklumkan nama guru yang tidak menjalankan tugas dengan baik kepada
pengetua dan pen!l!ng kanan&
2& Pentadbir sentiasa memberi peringatan kepada semua guru tentang tanggugja*ab sebagai guru dan
sebagai guru ganti agar markah prestasi guru tidak terjejas akibat ketidakakuran guru menjalankan tugas
yang diberi&
3. Murid diberi m!ti4asi se(ara berkala dan murid sentiasa didedahkan dengan kaedah belajar yang betul dan
sesuai dengan pers!naliti masing-masing&
4& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM $ TA&UN !1( BIDANG KURIKULUM %SPM'
%J)*+ t)+,+ ,-*u.e/t+0)/1e2+1-r+/'
N+.+ Pr-3r+. BIMBINGAN KASI& SPM %JADUAL ANJAL PEMULI&AN SPM'
Te.1-h
L+*0+/+:
+g!s -%eptember 2013
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus %PM sehingga melebihi AA dan $P% %PM tidak melebihi 5&45 menjelang 2013
Pe.+/t+u+/
1. Ada murid kurang berm!ti4asi dan tidak mahu membuat tugasan yang diberi !leh guru&
2& 3erdapat beberapa !rang murid yang p!nteng kelas semasa pr!gram&
Ke*+/3+/
$#MP dan #etua Panitia sentiasa memantau keberkesanan pr!gram dengan melihat keputusan ujian" peperiksaan
dan per(ubaan %PM&
Pe/)2+)+/
1& Pr!gram ini banyak memberi pendedahan dan berkesan kepada murid yang lemah dan mahu belajar &
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50& $red purata sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan %PM meningkat
melebihi 50 iaitu 6&50&
Pe/+.b+h#b+)*+/
1& Murid diberi m!ti4asi se(ara berkala dan murid didedahkan dengan kaedah belajar yang betul dan sesuai
dengan pers!naliti masing-masing&
2& Pr!gram diteruskan pada tahun 2014&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
Re*-, Keber*e0+/+/ Pr-3r+. !1( B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/
++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+/
Pe/)2+)+/ Keber*e0+/+/ Pr-3r+.
C+,+/3+/
Pe/+.b+hb+)
*+/
C+t+t+/
1
PERKAMPUNGAN
ILMU %MOTI4ASI
DAN TEKNIK
MENJA5AB SPM'
24 Mei
26 Mei
2013
24 Mei" 25 Mei
dan 26 Mei 2013
1& Penyampaian )asilitat!r mudah di)ahami& Murid
juga didedahkan dengan teknik menja*ab
s!alan %PM&
2& +bjekti) pr!gram ter(apai apabila peserta
pr!gram lebih berkeyakinan menja*ab s!alan
ujian bulanan 2 dan $red purata sek!lah dalam
Peperiksaan Per(ubaan %PM melebihi 50 iaitu
6&50&
Makanan dan
minuman
perlu
disediakan
untuk peserta
pr!gram&
Pr!gram
diteruskan
pada
tahun
2014&
2
8STRAIG&T A9 SPM
%PENGA:AAN'
,ulai
hingga
%eptemb
er 2013
%elepas 5jian
.ulanan 2 dan
Peperiksaan
Per(ubaan %PM
2013
1& .ahan yang diberi merupakan s!alan latih tubi
pelbagai aras kemahiran dan telah disampaikan
!leh guru-guru berpengalaman&
2& /alaupun masih tiada peserta pr!gram yang
memper!leh semua A dalam Peperiksaan
Per(ubaan %PM" namun lebih 50 peserta
pr!gram menunjukkan peningkatan dalam
Peperiksaan Per(ubaan PMR dan $red purata
sek!lah dalam Peperiksaan Per(ubaan %PM
meningkat sehingga melebihi 50 iaitu 6&50&
.ilangan
murid perlu
dike(ilkan
kepada
beberapa
kelas supaya
tumpuan
dapat
diberikan
kepada
setiap murid&
Pr!gram
diteruskan
pada
tahun
2014&
3
&ALUS GEMILANG
PMR %PEMULI&AN'
,ulai
hingga
%eptemb
er 2013
%elepas 5jian
.ulanan 2 dan
Peperiksaan
Per(ubaan %PM
2013
1. .ahan yang diberi merupakan s!alan yang
mudah di)ahami dan amat sesuai untuk murid
yang mempunyai aras kemahiran yang rendah
bagi memudahkan murid memper!leh markah
dalam peperiksaan %PM& 2a juga telah
disampaikan !leh guru-guru berpengalaman&
2& +bjekti) pr!gram tidak ter(apai&
3iada
Pr!gram
tidak
diteruskan
pada
tahun
2014&
P
a
g
e
1
3
Re*-, Keber*e0+/+/ Pr-3r+. !1( B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/++
/
T+r)*h
Pe.+/t+u+
/
Pe/)2+)+/
Keber*e0+/+/
Pr-3r+.
C+,+/3+/ Pe/+.b+hb+)*+/ C+t+t+/
4
KILAUAN
EMAS SPM
%JADUAL
ANJAL
PENGA:AAN
SPM'
+g!s
-%eptember
2013
%elepas
Peperiksaan
Per(ubaan
%PM 2013
1& Pr!gram ini banyak
memberi
pendedahan kepada
murid dan sangat
berkesan&
2& +bjekti) ter(apai
melebihi 50
dengan $red purata
sek!lah dalam
Peperiksaan
Per(ubaan %PM
meningkat melebihi
50 iaitu 6&50&
4& #etua panitia dan $#MP memaklumkan nama
guru yang tidak menjalankan tugas dengan
baik kepada pengetua dan pen!l!ng kanan&
5& Pentadbir sentiasa memberi peringatan
kepada semua guru tentang tanggugja*ab
sebagai guru dan sebagai guru ganti agar
markah prestasi guru tidak terjejas akibat
ketidakakuran guru menjalankan tugas yang
diberi&
6& 3eknik yang dipelajari akan didedahkan
kepada murid kelas sederhana mengikut
kesesuaian& Murid juga diberi m!ti4asi se(ara
berkala dan murid didedahkan dengan
kaedah belajar yang betul dan sesuai dengan
pers!naliti masing-masing&
Pr!gram
diteruskan
pada tahun
2014&
5
JEJAK
BERPANDU
SPM
%JADUAL
ANJAL
PENGUKU&A
N SPM'
+g!s
-%eptember
2013
%elepas
Peperiksaan
Per(ubaan
%PM 2013
1. Penyampaian
)asilitat!r mudah
di)ahami dan
meliputi semua
t!pik mata
pelajaran& Murid
juga didedahkan
dengan teknik
menja*ab s!alan
%PM&
4& #etua panitia dan $#MP memaklumkan nama
guru yang tidak menjalankan tugas dengan
baik kepada pengetua dan pen!l!ng kanan&
5& Pentadbir sentiasa memberi peringatan
kepada semua guru tentang tanggugja*ab
sebagai guru dan sebagai guru ganti agar
markah prestasi guru tidak terjejas akibat
ketidakakuran guru menjalankan tugas yang
diberi&
Pr!gram
diteruskan
pada tahun
2014&
P
a
g
e
1
3
Re*-, Keber*e0+/+/ Pr-3r+. !1( B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+/
Pe/)2+)+/ Keber*e0+/+/
Pr-3r+.
C+,+/3+/ Pe/+.b+hb+)*+/ C+t+t+/
2& +bjekti) ter(apai melebihi 50
& $red purata sek!lah
dalam Peperiksaan Per(ubaan
%PM meningkat melebihi 50
iaitu 6&50&
6. Murid diberi m!ti4asi se(ara
berkala dan murid sentiasa
didedahkan dengan kaedah
belajar yang betul dan sesuai
dengan pers!naliti masing-
masing&
6
BIMBINGAN
KASI& SPM
%JADUAL
ANJAL
PEMULI&AN
SPM'
+g!s
-%eptember
2013
%elepas
Peperiksaan
Per(ubaan
%PM 2013
1& Pr!gram ini banyak memberi
pendedahan dan berkesan
kepada murid yang lemah dan
mahu belajar &
2& +bjekti) ter(apai melebihi
50& $red purata sek!lah
dalam Peperiksaan Per(ubaan
%PM meningkat melebihi 50
iaitu 6&50&
Murid diberi m!ti4asi se(ara berkala
dan murid didedahkan dengan
kaedah belajar yang betul dan sesuai
dengan pers!naliti masing-masing&
Pr!gram
diteruska
n pada
tahun
2014&
P
a
g
e
1
3
T+/,+t+/3+/ PK :
N+.+ PK :
T+r)*h :
Pe/)2+)+/ ,+/ M+*2u. B+2+0 Pre0t+0) Pe2+*0+/++/ Str+te3) !11#!1( B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'
MA36AMA3;+.,9#32<
KEY
PERFOMANCE
INDICATORS
=#P2>
%A%ARA7 PR9%3A%2
272%2A32<;
327'A#A7
PR9%3A%2 %9.97AR
3+? 2011 2012 2013 2011 2012 2013 @atatan
Meningkatkan peratus
murid yang mendapat A
dalam semua mata
pelajaran %PM sehingga
melebihi 2 menjelang
2013
murid
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
%PM
0&0 0&2 0&00 5&41
Anugerah
t!k!h
murid
mengikut
kateg!ri
0&20 0&41
Meningkatkan peratus
murid lulus %PM sehingga
melebihi AA dan $P%
%PM tidak melebihi 5&45
menjelang 2013
murid lulus dan
$P% %PM
A2&A
A5&2
dan
5&40
A0&10
dan
5&44
AA&00
dan
4&A1
Anugerah
murid
terbaik
setiap
kelas
A5&1
dan
5&54
A6&10
dan
5&14
P
a
g
e
1
3
56A%A78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6AP+RA7 '2%9'2A#A7 +69:8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
R+/c+/3+/ Pe.+6u+/ Se*-2+h<RPS
%F-r.+t JNJK +t+u SKPM ('
Analisis Persekitaran =3+/%BC%/+3;@+/%BC%/+@ Matriks> B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

D+2+.+/

Lu+r+/
%S'KEKUATAN8
15 guru mempunyai
pengalaman lebih 5 tahun
10 guru berbudaya kerja
p!siti)
$uru bersedia untuk
mengadakan kelas tambahan
Prasarana sek!lah men(ukupi
%5'KELEMA&AN8
Peratus pen(apaian %PM dari segi semua A
belum ter(apai
Pen(apaian $P% %PM hanya memuaskan
%egelintir guru tidak bersikap inisiati)
3idak (ukup guru !psyen dan guru
terlatih terutamanya guru bahasa Melayu
%O'PELUANG8
%!k!ngan ke*angan daripada P2.$
%!k!ngan daripada k!lej s*asta berdekatan
%!k!ngan daripada k!muniti setempat" $+
Str+te3) SO
6& Meningkatkan pen(apaian
akademik dengan kerjasama
Str+te3) 5O
0& Meningkatkan pen(apaian peratus A melalui
pengiktira)an dan insenti) !leh P2.$ dan 7$+
P
a
g
e
1
3
dan 7$+ antara guru" P2.$" k!muniti
setempat" $+ dan 7$+
1& Meningkatkan penggunaan 2@3 semasa
PFP dan melaksanakan pr!gram
perkembangan sta)
A& Meningkatkan m!ti4asi murid se(ara berkala
%C'CABARAN8
9kspektasi ibu bapa;penjaga terhadap
sek!lah tinggi dengan menyerahkan anak
mereka 100 kepada sek!lah
Pengaruh pusat permainan 4ide! dan D(yber
(a)eE
Ada 2bu bapa;penjaga kurang mementingkan
pelajaran anak-anak mereka
60 murid tidak mementingkan pelajaran dan
5 murid bekerja selepas *aktu
persek!lahan
Str+te3) SC
10& Memastikan PdP dijalankan
dengan berkesan melalui
perk!ngsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan
guru
Str+te3) 5C
0& Meningkatkan pen(apaian akademik
murid dengan mengadakan pr!gram
bersama ibu bapa;penjaga
?
K
e
1
u
t
u
0
+
/
terb+)* SPM t)3+ t+hu/ ter*)/)
PELAN STRATEGIK BIDANG KURIKULUM %SPM'
SMK JALAN KEBUN TA&UN !1"#!1$
NKRA: Me.1er2u+0*+/ 1e2u+/3 1e/,),)*+/ =+/3 ber*u+2)t) ,+/ ber*e.+.1u+/
Sub NKRA: LINUS< SBT ,+/ T+>+r+/ B+ru
I0u M+0+2+h M+t2+.+t Str+te3)
I/,)*+t-r
Pe/c+1+)+/
S+0+r+/ %ETR'
?TO4 !1 " !1; !1$
Prestasi
akademik
kurang
(emerlang
Peratus
murid yang
mendapat A
dalam
semua mata
pelajaran
tidak
melebihi 1
dalam %PM
Meningkatkan
peratus murid
yang mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
%PM sehingga
melebihi 15
menjelang 2016
1& Meningkatkan pen(apaian
akademik dengan kerjasama
antara guru" P2.$" k!muniti
setempat" $+ dan 7$+
2& Meningkatkan pen(apaian
peratus A melalui
pengiktira)an dan insenti)
!leh P2.$ dan 7$+
peratus
murid
mendapat A
dalam
semua mata
pelajaran
%PM
0&41 5&41 10&41 15&41
Peratus
murid lulus
tidak
melebihi A1
dan $P%
melebihi
5&53 dalam
%PM
Meningkatkan
peratus murid
lulus %PM
sehingga
men(apai 100
dan $P% %PM
tidak melebihi
4&65 menjelang
2016
3& Memastikan PdP dijalankan
dengan berkesan melalui
perk!ngsian kemahiran dan
pengalaman dalam kalangan
guru
4& Meningkatkan penggunaan
2@3 semasa PFP dan
melaksanakan pr!gram
perkembangan sta)
5& Meningkatkan m!ti4asi murid
se(ara berkala
6& Meningkatkan pen(apaian
akademik murid dengan
mengadakan pr!gram bersama
ibu bapa;penjaga
peratus
murid lulus
dan $P%
%PM
A6&15
dan
5&54
100
dan
5&24
100
dan
4&A4
100
dan
4&64
P
a
g
e
1
3
PELAN TAKTIKAL
UNIT KURIKULUM
SMK JALAN KEBUN
!1"
%PBS MENENGA& RENDA& DAN SPM'
P
a
g
e
1
3
PELAN TAKTIKAL !1"
B),+/3 Kur)*u2u. %PBS MENENGA& RENDA&'
NKRA: Me.1er2u+0*+/ 1e2u+/3 1e/,),)*+/ =+/3 ber*u+2)t) ,+/ ber*e.+.1u+/
Sub NKRA: LINUS< SBT ,+/ T+>+r+/ B+ru
B)2@ Pr-3r+. Ob6e*t)7 T+/33u/36+>+b Te.1-h K-0/ Su.ber
I/,)*+t-r
Pe/c+1+)+/
TO4 ETR
1
PERMATA
&ATI PBS
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 6
dalam semua mata pelajaran
sehingga melebihi 6
menjelang 2014
$&#&.idang"
#&Panitia dan
guru mata
pelajaran
Mei
2014
RM3000
%emua
panitia mata
pelajaran
%PM dan P2.$
peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran
0 0
2
GELIGA
SAKTI PBS
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 6
dalam semua mata pelajaran
sehingga melebihi 6
menjelang 2014
$&#&.idang"
#&Panitia dan
guru mata
pelajaran
<ebruari
%eptember
2014
RM3000
%emua
panitia mata
pelajaran
%PM dan P2.$
peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran
0 0
3
STANDING
ON T&E
E:ES PBS
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 6
dalam semua mata pelajaran
sehingga melebihi 6
menjelang 2014
$&#&.idang"
#&Panitia dan
guru mata
pelajaran
<ebruari
%eptember
2014
RM3000
%emua
panitia mata
pelajaran
%PM dan P2.$
peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran
0 0
4
IT9S EAS:
PBS
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 3 ke
atas dalam semua mata
pelajaran sehingga melebihi
16 menjelang 2014
$&#&.idang"
#&Panitia dan
guru mata
pelajaran
<ebruari
%eptember
2014
RM 3000
%emua
panitia mata
pelajaran
%PM
peratus murid
mendapat band
3 ke atas dalam
semua mata
pelajaran
10 10
5
:ES I CAN
PBS
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat band 3 ke
atas dalam semua mata
pelajaran sehingga melebihi
16 menjelang 2014
$&#&.idang"
#&Panitia dan
guru mata
pelajaran
<ebruari
%eptember
2014
RM 3000
%emua
panitia mata
pelajaran
%PM
peratus murid
mendapat band
3 ke atas dalam
semua mata
pelajaran
10 10
P
a
g
e
1
3
PELAN TAKTIKAL !1"
B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'
NKRA: Me.1er2u+0*+/ 1e2u+/3 1e/,),)*+/ =+/3 ber*u+2)t) ,+/ ber*e.+.1u+/
Sub NKRA: LINUS< SBT ,+/ T+>+r+/ B+ru
B)2@ Pr-3r+. Ob6e*t)7 T+/33u/36+>+b Te.1-h K-0/ Su.ber
I/,)*+t-r
Pe/c+1+)+/
TO4 ETR
1
PERMATA
&ATI SPM
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat A dalam
semua mata pelajaran %PM
sehingga melebihi 5
menjelang 2014
$&#&.idang" #etua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
Mei
2014
RM3000
%emua panitia
mata pelajaran
%PM dan P2.$
Peratus
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
%PM
0&41 5&41
2
GELIGA
SAKTI
SPM
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat A dalam
semua mata pelajaran %PM
sehingga melebihi 5
menjelang 2014
$&#&.idang"
#aunsel!r" #etua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
<ebruari
+kt!ber
2014
RM3000
%emua panitia
mata pelajaran
%PM dan P2.$
Peratus
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
%PM
0&41 5&41
3
STANDING
ON T&E
E:ES
%SPM'
Meningkatkan peratus murid
yang mendapat A dalam
semua mata pelajaran %PM
sehingga melebihi 5
menjelang 2014
$&#&.idang"
#aunsel!r" #etua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
+g!s
+kt!ber
2014
RM3000
%emua panitia
mata pelajaran
%PM dan P2.$
Peratus
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
%PM
0&41 5&41
4
IT9S EAS:
%SPM'
Meningkatkan peratus
murid lulus %PM sehingga
men(apai 100 dan $P%
%PM tidak melebihi 5&24
menjelang 2014
$&#&.idang" #etua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
+g!s
+kt!ber
2014
RM 3000
%emua panitia
mata pelajaran
%PM
Peratus murid
lulus dan $P%
%PM
A6&15
dan
5&54
100
dan
5&24
5
:ES I CAN
%SPM'
Meningkatkan peratus
murid lulus %PM sehingga
men(apai 100 dan $P%
%PM tidak melebihi 5&24
menjelang 2014
$&#&.idang" #etua
panitia dan guru
panitia mata
pelajaran
+g!s
+kt!ber
2014
RM 3000
%emua panitia
mata pelajaran
%PM
Peratus murid
lulus dan $P%
%PM
A6&15
dan
5&54
100
dan
5&24
P
a
g
e
1
3
PELAN OPERASI
UNIT KURIKULUM
SMK JALAN KEBUN
!1"
%PBS MENENGA& RENDA& DAN SPM'
P
a
g
e
1
3
Pe2+/ O1er+0) 1 B),+/3 Kur)*u2u. %PBS Me/e/3+h Re/,+h'

N+.+ Pr-3r+. PERMATA &ATI PBS
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6 menjelang
2014
Te.1-h Mei 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
20 murid tingkatan 3 yang memper!leh band 3 ke atas dalam P.% 2013
Guru Ter2)b+t #aunsel!r dan guru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada a*al bulan Mei 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada P.% 2013
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
Pe2+/ O1er+0) B),+/3 Kur)*u2u. %PBS Me/e/3+h Re/,+h'

N+.+ Pr-3r+. GELIGA SAKTI PBS
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6 menjelang
2014
Te.1-h <ebruari+kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
20 murid tingkatan 3 yang memper!leh band 3 ke atas dalam P.% 2013
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,anuari 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada P.% 2013
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
Pe2+/ O1er+0) ( B),+/3 Kur)*u2u. %PBS Me/e/3+h Re/,+h'

N+.+ Pr-3r+. STANDING ON T&E E:ES %PBS'
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 6 dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 6 menjelang
2014
Te.1-h +g!s +kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
20 murid tingkatan 3 yang memper!leh band 3 ke atas dalam P.% pada pertengahan tahun 2014
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,ulai 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada P.% pada pertengahan tahun 2014
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) " B),+/3 Kur)*u2u. %PBS Me/e/3+h Re/,+h'
P
a
g
e
1
3

N+.+ Pr-3r+. IT9S EAS: %PBS'
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 3 ke atas dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 16
menjelang 2014
Te.1-h +g!s +kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
50 murid tingkatan 3 yang memper!leh band 3 ke ba*ah dalam P.% pada pertengahan tahun 2014
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,ulai 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada P.% pada pertengahan tahun 2014
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) ; B),+/3 Kur)*u2u. %PBS Me/e/3+h Re/,+h'

P
a
g
e
1
3
N+.+ Pr-3r+. :ES I CAN %PBS'
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat band 3 ke atas dalam semua mata pelajaran sehingga melebihi 16
menjelang 2014
Te.1-h +g!s +kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
50 murid tingkatan 3 yang memper!leh band 3 ke ba*ah dalam P.% pada pertengahan tahun 2014
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,ulai 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada P.% pada pertengahan tahun 2014
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) 1 B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

P
a
g
e
1
3
N+.+ Pr-3r+. PERMATA &ATI SPM
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran %PM sehingga melebihi 5 menjelang
2014
Te.1-h Mei 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
10 murid tingkatan 5 yang memper!leh A". dan @ dalam PP3 2014
Guru Ter2)b+t #aunsel!r dan guru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan Mei 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada PP3
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

P
a
g
e
1
3
N+.+ Pr-3r+. GELIGA SAKTI SPM
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran %PM sehingga melebihi 5 menjelang
2014
Te.1-h <ebruari+kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
10 murid tingkatan 5 yang memper!leh A". dan @ dalam PA3 tingkatan 4 tahun 2013
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,anuari 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada PA3
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) ( B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

P
a
g
e
1
3
N+.+ Pr-3r+. STANDING ON T&E E:ES %SPM'
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid yang mendapat A dalam semua mata pelajaran %PM sehingga melebihi 5 menjelang
2014
Te.1-h +g!s +kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
10 murid tingkatan 5 yang memper!leh A". dan @ dalam PP3 2014
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,ulai 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada PP3
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) " B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

P
a
g
e
1
3
N+.+ Pr-3r+. IT9S EAS: %SPM'
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus %PM sehingga men(apai 100 dan $P% %PM tidak melebihi 4&65 menjelang 2016
Te.1-h +g!s +kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
Murid tingkatan 5 yang memper!leh '" 9 dan $ dalam PP3 2014
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,ulai 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada PP3
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Pe2+/ O1er+0) ; B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

P
a
g
e
1
3
N+.+ Pr-3r+. :ES I CAN %SPM'
Ob6e*t)7 Meningkatkan peratus murid lulus %PM sehingga men(apai 100 dan $P% %PM tidak melebihi 4&65 menjelang 2016
Te.1-h +g!s +kt!ber 2014
Ku.1u2+/
S+0+r+/
Murid tingkatan 5 yang memper!leh '" 9 dan $ dalam PP3 2014
Guru Ter2)b+t $uru panitia mata pelajaran
Pr-0e0 Ker6+ 1& 3aklimat pr!gram pada bulan ,ulai 2014
2& #enal pasti kumpulan sasaran daripada PP3
3& Perbin(angan pelaksanaan
4& Pelaksanaan akti4iti =,adual>
5& .ahan keperluan dan set s!alan
,umlah G RM3000&
P
a
g
e
1
3
#ekangan =3ulis masalah semasa atau selepas pr!gram dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang pr!gram>
Pemantauan =+leh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan 0et)+1 bu2+/>
Penilaian =%elepas pr!gram dilaksanakan& .ergantung kepada pen(apaian !bjekti)nya>
Penambahbaikan .erdasarkan hasil penilaian;pemerhatian" nyatakan penambahbaikan setiap t)3+ bu2+/ =mengikut keadaan>
untuk meningkatkan keberkesanan pr!gram =semasa dan akan datang>&
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
Re*-, Pe2+*0+/++/ ,+/ Pe/)2+)+/ Pr-3r+. !1" B),+/3 Kur)*u2u. %PBS MENENGA& RENDA&'
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+/
Pe/)2+)+/ Keber*e0+/+/
Pr-3r+.
C+,+/3+/ Pe/+.b+hb+)*+/ C+t+t+/
1
PERMATA
&ATI PBS
2
GELIGA SAKTI
PBS
3
STANDING ON
T&E E:ES
%PBS'
4
IT9S EAS:
%PBS'
5
:ES I CAN
%PBS'
P
a
g
e
1
3
T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
P
a
g
e
1
3
Pe/)2+)+/ ,+/ M+*2u. B+2+0 Pre0t+0) Pe2+*0+/++/ Str+te3) !1"#!1$ B),+/3 Kur)*u2u. %PBS MENENGA& RENDA&'

56A%A78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6AP+RA7 '2%9'2A#A7 +69:8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Re*-, Pe2+*0+/++/ ,+/ Pe/)2+)+/ Pr-3r+. !1" B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'
MA36AMA3;+.,9#32<
KEY
PERFOMANCE
INDICATORS
=#P2>
%A%ARA7 PR9%3A%2
272%2A32<;327'A#A7
PR9%3A%2 %9.97AR
3+? 2014 2015 2016 2014 2015 2016 @atatan
Meningkatkan peratus
murid yang mendapat
band 6 dalam semua
mata pelajaran
sehingga melebihi 11
menjelang 2016
peratus murid
mendapat band
6 dalam semua
mata pelajaran
0 0 13 1A
Meningkatkan peratus
murid yang mendapat
band 3 ke atas dalam
semua mata pelajaran
sehingga melebihi 30
menjelang 2016
peratus murid
mendapat band
3 ke atas dalam
semua mata
pelajaran
10 10 24 32
P
a
g
e
1
3

T+/,+t+/3+/ Pe/)2+) :
N+.+ Pe/)2+) :
T+r)*h :
B)2 Pr-3r+.
Te.1-h
Pe2+*0+/++/
T+r)*h
Pe.+/t+u+/
Pe/)2+)+/ Keber*e0+/+/
Pr-3r+.
C+,+/3+/ Pe/+.b+hb+)*+/ C+t+t+/
1
PERMATA
&ATI SPM
2
GELIGA
SAKTI SPM
3
STANDING
ON T&E E:ES
%SPM'
4
IT9S EAS:
%SPM'
5
:ES I CAN
%SPM'
1
PERMATA
&ATI SPM
P
a
g
e
1
3
Pe/)2+)+/ ,+/ M+*2u. B+2+0 Pre0t+0) Pe2+*0+/++/ Str+te3) !1"#!1$ B),+/3 Kur)*u2u. %SPM'

56A%A78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6AP+RA7 '2%9'2A#A7 +69:8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MA36AMA3;+.,9#32<
KEY PERFOMANCE
INDICATORS =#P2>
%A%ARA7 PR9%3A%2
272%2A32<;327'A#A7
PR9%3A%2 %9.97AR
3+? 2014 2015 2016 2014 2015 2016 @atatan
Meningkatkan peratus
murid yang mendapat
A dalam semua mata
pelajaran %PM
sehingga melebihi 15
menjelang 2016
peratus murid
mendapat A
dalam semua
mata pelajaran
%PM
0&41

5&41

10&4
1
15&4
1
Meningkatkan peratus
murid lulus %PM
sehingga men(apai
100 dan $P% %PM
tidak melebihi 4&65
menjelang 2016
peratus murid
lulus dan $P%
%PM
A6&1
5
dan
5&54
100

dan
5&24
100

dan
4&A4
100

dan
4&64
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM !1"#!1$
55