Anda di halaman 1dari 14

Ruj.

Kami : XBA 3145/600-9/04(01)


Tarikh : 27 Ju 2012
K!"a#a$
T. %j. Raji# B. A& Ra'hi#
(uru B!'ar
)K )aha&a* 2
+aha# ,a*u
Tua$ Tua$
MEMOHON PERUNTUKAN WANG PEMAKANAN UNTUK PERBELANJAAN MENGURUS MAJLIS MEMOHON PERUNTUKAN WANG PEMAKANAN UNTUK PERBELANJAAN MENGURUS MAJLIS
SAMBUTAN HARI LAHIR MURID PRASEKOLAH SAMBUTAN HARI LAHIR MURID PRASEKOLAH
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka )am&u*a %ari +ahir 3uri#
-ra'!k1.ah )K )aha&a* 2 "a#a 05 Ju.ai 2012 &!r'amaa hari Khami'.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua a2ar #a"a*
m!.u.u'ka "!rm1h1a u*uk m!22uaka 0a2 "!rka"i*a &a2i *ujua m!m&!.i K!k u*uk muri#
-ra'!k1.ah '!&a5ak R3240.00.
05. K!rja'ama #a k!.u.u'a "ihak *ua #a.am m!ja5aka maj.i' ii ama*.ah #ihar2ai #a #i#ahu.ui
#!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
6B7RK%4,3AT 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( RABIAH BINTI HUSEN)
(8R8 -RA)7K;+A%
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/05 (02)
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
(uru B!'ar$
-!1.122-"!1.12 Kaa
(uru #a --3 -ra'!k1.ah
)K )aha&a* 2$
+aha# ,a*u
Tua/-ua Tua/-ua
JEMPUTAN MESYUARAT PENGURUSAN BAKI KEWANGAN PRASEKOLAH JEMPUTAN MESYUARAT PENGURUSAN BAKI KEWANGAN PRASEKOLAH
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka 'a*u m!'5uara* &!rkai*a
"!2uru'a &aki k!0a2a kum"u.a 0a2 k!rajaa ("ra'!k1.ah) "a#a k!*!*a"a &!riku*:
Tarikh/%ari : 01 ;21' 2012/ )!.a'a
3a'a/T!m"a* : 11.30 "a2i/ Bi.ik (!raka )K )aha&a* 2
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
ha#ir "a#a m!'5uara* *!r'!&u*.
05. K!rja'ama #a k!ha#ira *ua/"ua #a.am m!'5uara* ii ama*.ah #ihar2ai #a #i#ahu.ui #!2a
u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
6B7RK%4,3AT 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04 (02)
Tarikh : A"ri. 2014
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
K!"a#a$
-!2!ru'i
JKKR <!.#a )aha&a* 2$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON PINJAM KANOPI SEMPENA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM DI SK SAHABAT II. MEMOHON PINJAM KANOPI SEMPENA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM DI SK SAHABAT II.
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka "!rkh!maha ui* &!rui=1rm
5a2 aka #ia#aka #i )K )aha&a* 44 "a#a 2 > 3 3!i 2014.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!mijamka '!&uah ka1"i '!&a2ai kh!mah uru'!*ia "!rkh!mha &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka
"!rkh!maha *!r'!&u*.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka "!rkh!maha ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
-!2!ru'i
K1"!ra'i -!!r1ka <!.#a )aha&a* 1$
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON
TUNGKU DI SK SAHABAT II TUNGKU DI SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah
"!ri2ka* @1 *u2ku "a#a 21 3!i 2013 &!r*!m"a* #i )K )aha&a* 44.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a 0a2 a*au air mi!ra. &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. <ai'a. Bi Jamaru '!&!.um a*au "a#a 20 3!i 2013.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04(04)
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
-!2!ru'i
K1"!ra'i -!!r1ka <!.#a )aha&a* 2$
+aha# ,a*u
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT DI SK MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT DI SK
SAHABAT II SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah
-!ri2ka* A1 Tu2ku 5a2 &!r*!m"a* #i )K )aha&a* 44 "a#a 21 3!i 2013.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* ii i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a 0a2 a*au"u air mi!ra. &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. <ai@a. &i Jamaru '!&!.um a*au "a#a 20 3!i 2013.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
-ua 3a@ah$
-!2uru' ,B3ar*
<!.#a )aha&a* 2.
Tua/-ua $ Tua/-ua $
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
MEMOHON SUMBANGAN WANG ATAU HAMPER SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK MEMOHON SUMBANGAN WANG ATAU HAMPER SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK
SAHABAT II SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah
-!ri2ka* A1 Tu2ku 5a2 &!r*!m"a* #i )K )aha&a* 44
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a 0a2 a*au ham"!r &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. <ai@a. Bi Jamaru '!&!.um a*au "a#a 20 3!i 2013.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k. :<ai.
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04 (02)
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
-!2uru'
)*!'! 3i5ak )h!..$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON
TUNGKU DI SK SAHABAT II TUNGKU DI SK SAHABAT II
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah
-!ri2ka* A1 Tu2ku 5am2 &!r*!m"a* #i )K )aha&a* 44 "a#a 21 3!i 2013.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a 0a2 a*au air mi!ra. &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. <ai@a. Bi Jamaru '!&!.um a*au "a#a 20 3!i 2013.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04 (02)
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
-!2uru'
<!.#a )aha&a* 2$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON
TUNGKU DI SK SAHABAT II TUNGKU DI SK SAHABAT II
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah
-!ri2ka* A1 Tu2ku 5a2 &!r*!m"a* #i )K )aha&a* 44.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a 0a2 a*au air mi!ra. &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. <ai@a. Bi Jamaru '!&!.um a*au "a#a 20 3!i 2013.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/700-9/04 (02)
Tarikh : A-R4+ 2013
K!"a#a$
-!2uru'
<!.#a )aha&a* 1$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH PERINGKAT ZON
TUNGKU DI SK SAHABAT II TUNGKU DI SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah
-!ri2ka* A1 Tu2ku 5a2 &!r*!m"a* #i )K )aha&a* 44 "a#a 21 3!i 2013.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a 0a2 &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. <ai@a. Bi Jamaru '!&!.um a*au "a#a 20 3!i 2013
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/600-9/04 (02)
Tarikh : 19 A-R4+ 2012
K!"a#a$
-!2uru'
B.1k <!.#a Aju2 T!#uh$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah Ka.i 1
"a#a 2C A"ri. 2012.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a ham"!r &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. Ja.hari B. 9a''ari '!&!.um a*au "a#a 26 A"ri. 2012.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/600-9/04 (02)
Tarikh : 19 A-R4+ 2012
K!"a#a$
-!2uru'
)5arika* Ajam 7*!r"ri'!$
<!.#a )aha&a* 2
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah Ka.i 1
"a#a 2C A"ri. 2012.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a ham"!r &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. Ja.hari B. 9a''ari '!&!.um a*au "a#a 26 A"ri. 2012.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/600-9/04 (02)
Tarikh : 19 A-R4+ 2012
K!"a#a$
-!2uru'
)5arika* 3D 7*!r"ri'!$
<!.#a )aha&a* +aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah Ka.i 1
"a#a 2C A"ri. 2012.
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a ham"!r &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. Ja.hari B. 9a''ari '!&!.um a*au "a#a 26 A"ri. 2012.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/600-9/04 (02)
Tarikh : 19 A-R4+ 2012
K!"a#a$
7. 3!1r %a.im
<!.#a )aha&a* 1$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah Ka.i 1
"a#a 2C A"ri. 2012.
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a ham"!r &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. Ja.hari B. 9a''ari '!&!.um a*au "a#a 26 A"ri. 2012.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
Ruj. Kami : XBA 3145/600-9/04 (02)
Tarikh : 19 A-R4+ 2012
K!"a#a$
7. Du'1= %j %a&&a$
<!.#a )aha&a* 1$
+aha# ,a*u
Tua/-ua $ Tua/-ua $
MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II MEMOHON SUMBANGAN WANG SEMPENA KARNIVAL SUKAN PRASEKOLAH SK SAHABAT II
-!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk. -!rkara #i a*a' a#a.ah #irujuk.
02. )uka/i*a #imak.umka &aha0a "ihak '!k1.ah aka m!2a#aka Kari?a. )uka -ra'!k1.ah Ka.i 1
"a#a 2C A"ri. 2012.
03. )!hu&u2a i*u$ "ihak "ra'!k1.ah )K )aha&a* 44 i2i m!m1h1 ja'a &aik *ua/"ua a2ar #a"a*
m!2hu.urka 'um&a2a ham"!r &a2i m!.i/ika #a m!ja5aka kari?a. *!r'!&u*.
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.
04. )um&a2a *!r'!&u* &1.!h #i'a.urka *!ru' k!"a#a -!2!ru'i Ja0a*akua'a -!rmua=aka*a
-ra'!k1.ah$ T. %j. Raji# B. A&. Ra'hi# ((uru B!'ar) a*au Tim&a.a -!2!ru'i -!rmua=aka*a -ra'!k1.ah$
7. Ja.hari B. 9a''ari '!&!.um a*au "a#a 26 A"ri. 2012.
05. K!rja'ama #a k!"riha*ia "ihak *ua #a.am m!ja5aka kari?a. ii ama*.ah #ihar2ai #a
#i#ahu.ui #!2a u/a"a *!rima ka'ih.
)!kia.
63AJ8+A% )8KA9 89T8K 97(ARA:
)a5a 5a2 m!uru* "!ri*ah$
( TN. HJ RAJID BIN AB RASHID)
(8R8 B7)AR
).K )A%ABAT 44$
+A%A, ,AT8.
'.k : <ai..
SEKOLAH KEBANGSAAN SAHABAT II
PETI SURAT 61700
91125 LAHAD DATU.