Anda di halaman 1dari 3

PENGENALAN

Soalan subjektif, khususnya karangan, boleh menjadi alat pengukuran yang berkesan jika
dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM) yang sesuai, diperiksa oleh
pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa-pemeriksa. PMM, kecekapan
pemeriksa dan penyelarasan pemeriksaan adalah perkara mesti jika ujian itu ialah ujian
pencapaian dan pemeriksanya lebih daripada seorang. Keperluan PMM pula tetap menjadi
perkara mesti bagi soalan esei alaupun pemeriksanya hanya seorang. !erbagai-bagai
faktor di luar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi
kebolehpercayaan pemarkahannya.
Kertas ini membincangkan secara ringkas PMM bagi karangan. "umpuan perbincangan ialah
pada aspek amali pemarkahan karangan. !eberapa contoh PMM karangan dikemukakan.
Pemarkahan karangan peringkat sekolah rendah diberi perhatian istimea dengan harapan
kecemerlangan pendidikan bahasa kita semerbak sejak peringkat sekolah rendah lagi.
!agaimanapun, contoh-contoh PMM yang dikemukakan di sini tidak semestinya sama
dengan PMM dalam ujian sebenar. Sebagai melengkapkan kertas ini, dibincangkan juga
teknik memarkah, penyelarasan dan beberapa isu yang berkaitan dengan pemeriksaan
karangan.
PERATURAN MEMBERI MARKAH
Sebelum memeriksa karangan, kita perlu menyediakan PMM. !agi ujian sumatif seperti #jian
Pencapaian Sekolah $endah (#PS$), PMM telah disediakan oleh pihak yang
bertanggungjaab. %mnya, ada dua teknik membina PMM iaitu teknik global (impresif,
holistik, tanggapan) dan teknik analisis (perincian) (%bdul %&i& ('(()* '++). Pemarkahan
global boleh digabungkan dengan pemarkahan analisis, dan boleh dinamakan teknik
eklektik.
Teknik Global
,lobal atau holistik bermaksud menyeluruh. $asional teknik ini ialah keseluruhan lebih
penting daripada bahagian. !erasaskan rasional ini, pemeriksa melakukan penilaian secara
keseluruhan terhadap sesuatu karangan. Karangan itu dibaca sekali lalu untuk
menganggarkan prestasi calon berasaskan sesuatu skala seperti gred % hingga -. Pemeriksa
meletakkan nilainya sendiri terhadap karangan itu. Katakan pemeriksa memberi gred !.
Karangan itu dibaca sekali lagi untuk mengenal pasti kekuatan-kekuatan dan kesilapan-
kesilapannya pula. Sesudah itu dimuktamadkanlah markahnya.
.ara ini amat subjektif, memerlukan pemeriksa yang cukup mahir dan berkebolehan
membaca secara kritikal. %mat subjektif bermakna kebolehpercayaan pemarkahan amat
rendah. !agaimanapun, kebolehpercayaan pemarkahan pemeriksa itu dapat ditinggikan
sedikit melalui penyelarasan antara para pemeriksa dan penyediaan model jaapan untuk
rujukan bersama.
Satu lagi teknik global dilakukan melalui perbandingan. /engan teknik ini pemeriksa
membaca karangan berkenaan sekali lalu dan menyusunnya mengikut kualiti. Karangan
terbaik diletakkan di atas dan yang paling lemah diletakkan di baah sekali. Kesemua
karangan itu dibaca sekali lagi untuk memastikan kedudukannya. Kemudian ditentukan
peratus %, !, . dan seterusnya. "eknik bandingan ini sesuai untuk memarkah esei panjang
seperti kerja projek. "eknik ini juga sesuai untuk memilih esei, cerpen, sajak, no0el dan lain-
lain bagi sesuatu peraduan, terutamanya pada peringkat saringan. Satu contoh PMM teknik
global diberi dalam Lampiran A.
Teknik Analisis
Markah diberi berdasarkan kriteria tertentu. Sekiranya jaapan calon mempunyai banyak
unsur yang dinyatakan dalam kriteria itu, maka tinggilah markahnya. Pemarkahannya
sistematik dan kebolehpercayaannya tinggi. Pemeriksa pula tidak semestinya pakar dalam
bidang berkenaan. "eknik pemarkahan ini sesuai untuk ujian pencapaian dan boleh juga
digunakan untuk ujian formatif kerana ia boleh digunakan untuk tujuan diagnostik dan
memberi maklumat kembali kepada pelajar dan pengajar.
(a) Perincian Aspek Karangan Biasa
"eknik ini digunakan untuk memarkah karangan berdasarkan peruntukan markah tertentu.
!agi karangan !ahasa Melayu, pembahagian markah mungkin seperti di baah.
1si 2 )34
!ahasa 2 534
,aya dan 6lahan 2 )34
7umlah 2 '334
!agi isi, tetapkan jumlah isi dan gunakan skala global '3 mata atau teknik analisis. 7ika skala
global '3 mata dipilih, kriterianya hendaklah berkaitan dengan isi. 7ika teknik analisis
digunakan, butirkan pembahagian markah dan sertakan contoh-contoh isi. !agi aspek
bahasa, gunakan sistem tolak iaitu tolak satu markah bagi setiap kesalahan bahasa seperti
struktur frasa, struktur ayat, penggunaan kata, ejaan dan sebagainya. !agi gaya dan
pengolahan, gunakan skala global '3 mata. (8ihat Lampiran C.)
Sebenarnya teknik analisis ini boleh dinamakan teknik gabungan kerana jelas dicampurkan
unsur global dengan unsur analisis. "eknik ini amat sesuai digunakan untuk menguji
kemahiran bahasa kerana 934 daripada markah diperuntukkan bagi aspek-aspek bahasa
dan penglahirannya. "eknik ini juga amat berguna untuk tujuan menganalisis kesilapan.
8a&imnya, isi diberi pemberatan separuh atau lebih daripada separuh. Kela&iman itu sesuai
untuk memarkah esei pengajian tinggi seperti mata pelajaran Pengajian %m, Sijil "inggi
Persekolahan dan tugasan-tugasan tertentu bagi Sijil Perguruan Malaysia.
BIBLIOGRAI
%bdul %&i& %bdul "alib, ('(()). Meng!"i Ke#a$iran Ba$asa% Prinsip& Teknik 'an
(on)o$. Kuala 8umpur* /ean !ahasa dan Pustaka.
%bu !akar :ordin, ('(;<). Asas Penilaian Pen'i'ikan. Petaling 7aya* 8ongman.
%&man =an .hik, ('((5). Peng!"ian Ba$asa% Kes Ba$asa Mela*!& E'isi Ke'!a. Kuala
8umpur* /ean !ahasa dan Pustaka.
Mahir Publications, ('((9). Koleksi Ker)as UP+R Ba$asa Mala*sia. Shah %lam* Mahir
Publications Sdn. !hd.
Mohd. 1sa %b. $a&ak, ('(;;). >Soalan Subjektif* "eknik Penggubalan dan Skema
Pemarkahan>. Kertas kerja. Maktab Perguruan $aja Melear, Seremban.
Mokhtar 1smail, ('((+). Penilaian 'i Bilik ,ar"a$. Kuala 8umpur* /ean !ahasa dan
Pustaka.
$aminah ?aji Sabran, ('(('). Penilaian 'an Peng!"ian Ba$asa Mala*sia&
Penerapann*a pa'a Peringka) +ekola$ Ren'a$. Kuala 8umpur* /ean !ahasa dan
Pustaka.
Mo$'- Isa b- Ab- Ra.ak a'ala$ Ke)!a /aba)an& /aba)an Ba$asa& Mak)ab Perg!r!an
Keninga!& +aba$-