Anda di halaman 1dari 1

Peta Minda Bab 6

Pergurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah


Pastoral Care
Pastoral care merupakan
satu bentuk bimbingan yang
diberikan oleh guru untuk
menjaga kebajikan murid-
muridnya.
Ia ialah elemen sokongan
selain daripada tugas guru
dalam bidang akademik.
Dalam pastoral care, murid
diberikan pendidikan yang
menyeluruh serta berfokus
kepada pembangunan
keyakinan diri dan disiplin
kendiri.
Penerapan nilai-nilai murni,
moral dan agama diberikan
peneguhan yang sesuai.
Bimbingan dan kausenling
Bimbangan boleh dilakukan
oleh semua guru kepada
murid-muridnya .
Cara ini dirancang dan
digunakan oleh guru untuk
membantu murid-muridnya
mengetahui dan menyedari
tentang kebolehan diri.
Melalui bimbingan, potensi
murid akan dikembangkan
secara maksimum supaya
murid memperoleh kejayaan
dalam kehidupannya.
auseling adalah satu
bentuk perkhidmatan yang
professional dilakukan oleh
guru kauselor yang
bertauliah.
Teknik Modifikasi Tingkah Laku
!eknik ini menggunakan
prinsip peneguhan.
"ieraki peneguhan
#. Prinsip #
$uru dinasihatkan
hanya menggunakan
peneguhan peringat
rendah
%. Prinsip %
Peneguhan perlu ada
kesinambungan
&istem modifikasi tingkah
laku yang berstruktur.
#. &istem kontrak tingkah
laku
%. &istem token
Pelan inter'ensi pergurusan
kendiri tingkah laku murid.
Inter'ensi dalam menangani masalah disiplin