Anda di halaman 1dari 7

Noratiqah

Fatiha
Adila
Adibah
Kamus Dewan (2005) : Cara hidup
manusia yang dibentuk supaya dapat
berinteraksi dan menyesuaikan diri
dan masyarakat dan alam sekitar.
Mohd Taib Osman (1988) : Himpunan
kelengkapan intelektual dan
kebendaan yang mampu memenuhi
kehendak biologi
E.B Taylor : keseluruhan kompleks
yang mengandungi ilmu dan
kepercayaan, keseniaan, moral,
undang-undang dan adat.
Perbincangan Simulasi Main peranan
Lawatan sambil
Belajar
Kajian Kes
Program Anak
Angkat
Berkomunikasi
melalui email
Bertukar
berita,foto dan
projek
Memperbanyakkan
program bersama
Penerapan
nilai murni
(pendidika
n moral)
Sejarah
dan
perkemban
gan negara
(Sejarah)
Penggunaan
Bahasa
Melayu
sebagai
bahasa
pengantar
Penghayata
n prinsip
rukun
negara
(PSK)
Bangsa
Mengajar
tidak
membezakan
bangsa
Kelas sosial
Tidak
mengajar
mengikut
kelas
kepentingan
sosial
Jantina
Peka kepada
keperluan
gender
Nilai
Membantu
murid
memahami
tingkah laku
yang baik
Kepercayaan
Tidak
menyentuh
sensitiviti
agama
Bahasa
Jurang
bahasa
dialek
Menjadi guru terkini.
Meningkat diri dalam profesion keguruan.
Profesional dalam kerjaya
Ketepatan masa dijadikan amalan yang dicontohi
murid.