Anda di halaman 1dari 7

BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
(1 enter @ enter ke-2 selepas tajuk)
Bab ini akan membincangkan secara keseluruhan kajian dan permasalahan kajian.
Seterusnya akan melihat tujuan kajian dan persoalan kajian. Akhir sekali bab ini akan
melihat kepentingan dan batasan kajian yang dijalankan. Kerangka
(1 enter @ enter ke-2 selepas ayat terakhir di atas)
Dalam beberapa kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian elajaran
!alaysia mendapati golongan berpendapatan baha"a ##sd#sk#as#$gpj%js&gpj
gpapgjpgpg pdgjdjb'lbj'tjp as#dd#psd#p adkadlj# s#kl#jsd sd#kkjasjatjl%l'%
dlgjgjjdgldgl
Ensotan / indent
1.25cm (TAB 1 kali)
4 kali enter atau enter yang ke 5 dari ayat terakhir @ 4.cm
4 kali enter atau enter yang ke 5 dari ayat terakhir @ 4.cm
2 kali enter ! mula menai" di #enter$ ke % @ 5.cm
Set ( )*+,*-. dan
(B/0D.
&erenggan
"ertama tidak
"erlu di TAB
Tekan 'utang
TAB 1 kali
Ta(uk "erlu
B)*+
1
1.1 Kajian rintis
1 kali enter @ enter ke-2 selepas tajuk
Dra# pertama senarai semak (0ampiran A ms.12) dikemukakan leh penyelidik dan
kajian rintis telah dijalankan di beberapa buah sekolah sekitar Kuala 0umpur dan
+egeri Sembilan unutk menguji kemampuan instrument tersebut mengutip dana yang
dikehendaki. Selepas beberapa pemerhatian dilakukan dan pemurnian dilakukan
sehinggalah terhasilnya senarai semak yang sesuai dan memenuhi keperluan
penyelidikan di kemukakan (0ampiran B)......................................................
(1 kali enter @ enter ke-2 selepas ayat terakhir di atas)
Kesalahan dilakukan dengan meminta beberapa orang guru biologi
berpengalaman dan pensyarah uni%ersiti untuk membaca dan memberi komen.
Senarai semak yang dibina juga telah disemak dari segi bahasanya oleh pakar bahasa
di sebuah uni%ersiti tempatan.
1.2 Kesahan dan kebolehpercaaan
1 kali enter @ enter ke-2 selepas tajuk
3jian kebolehpercayaan juga dilakukan tehadap senarai semak selepas kaji dijalankan
dengan menggunakan program SSS.+ilai alpha bagi senarai semak yang atau yang
dipakai dalam kajian (0ampiran B ms.14) adalah alpha 5.6 dan senarai semak yang
sebelumnya (0ampiran A) adalah alpha 5.7.
&astikan sekurang,kurangnya
mengandungi dua 'aris yang lengka" di
tai". -ika tidak! ia "erlu dimulakan "ada
muka surat 'aharu.
.u'ta(uk 'aharu , 2 kali enter atau enter yang ke % dari
ayat terakhir
2
FORMAT TESIS/DISERTASI (TEMPLATE)
1. Birai (Margin)
2. .ai/ kertas
Tepi sebelah atas :3.0sm @ 1.15 inci
Tepi sebelah bawah :2.5sm @ 1 inci
Tepi sebelah kiri :3.8sm @ 1.5 inci
Tepi sebelah kanan :2.5sm @ 1 inci
1
1
2
4
2. *angkauan (spacing) 0 double spacing
1ertas A4
1
1
2
7
4. 2uru3 0 Times New Roman saiz 12
5. 4uka surat
1
1
6
5. 4uka surat "ertama setia" 'a' tidak dicetak nom'or muka surat
2 , .ila klik disini
1 1
2
4 8 Atas sebelah kanan
1
%
9
6. .antak teks , -usit3y
1
1