Anda di halaman 1dari 19

1

RASM UTHMANI DAN DOBT AL-QURAN SERTA APLIKASINYA


SINOPSIS:
Tajuk ini bertujuan mendedahkan kepada pelajar tentang asas-asas penguasaan
ilmu resm atau penulisan dan Dobt (penandaan) al-Quran bagi riwayat hafs Torik
Syatibi. a merangkumi tajuk-tajuk definasi ! sejarah! kelebihan dan kaedah-kaedah
resm dan Dobt. Di samping memberi penekanan kepada aspek-aspek teori ia juga
membina kemahiran pelajar mengaplikasikan kaedah-kaedah resm dan Dobt di
dalam ayat-ayat "l-Quran yang berkaitan.
Hasil Pembelajaran.
Di akhir modul ini peserta dapat:
. #endefinasikan $esm dan Dobt "l-Quran.
!. #enyusur galur se%ara ringkas sejarah penulisan atau $esm serta Dobt
(penandaan) "l-Quran
". #enyenaraikan kelebihan dan kepentingan pemeliharaan penulisan (resm)
dan penandaan (Dobt) "l-Quran.
#. #engaplikasikan kaedah-kaedah penulisan $esm &thmani dan tanda-tanda
ba%aan (dobt) dalam ayat-ayat Quran berkaitan.
Tajuk ini sangat penting untuk seorang guru kerana ia berkaitan dengan keagungan
al-Quran sendiri. &ntuk memelihara kemuliaannya tuhan memperturunkan juga
melalui malaikat jibril kaedah-kaedah penulisannya. Diharapkan melalui kaedah-
kaedah tersebut kesu%ian al-Quran terpelihara keseluruhannya sehingga hari kiamat'
$... De%inisi.
Sudah menjadi sunnah ilmu dipelihara dikawal dan dijaga melalui kedua-dua %ara
iaitu se%ara lisan dan penulisan. (egitu juga dengan "l-Quran. (ersama-sama
RASM UTHMANI DAN DOBT AL-QURAN SERTA APLIKASINYA &' jam(
-De%inasi
!- Sejara) Rasm U*)mani.
"- Kelebi)an Rasm U*)mani
#- Kae+a)-,ae+a) Rasm U*)mani
$- De%inasi +an Sejara) D-b* Al-Q.ran
'- Kelebi)an +an Ke/en*in0an D-b* Al-Q.ran.
2
bentuk-bentuk ba%aan mutawatir yang diiturunkan melalui #alaikat )ibril "llah juga
menentukan kaedah-kaedah tertentu membentuk kalimah-kalimah "l-Quran. &lama-
ulama "l-Quran telah mengesan beberapa kaedah penulisan kalimah-kalimah "l-
Quran dan kaedah-kaedah tersebut dinamakan kaedah $esm &thmani.
#elalui kaedah-kaedah penulisan tersebut suatu kesimpulan dapat dirumuskan
bahawa kaedah-kaedah tersebut sangat unik. )ika ia bukan bersumberkan
$asulullah dan para sahabat tentunya kaedah ini tidak digunakan untuk menulis
kalimah-kalimah *itab yang paling agung. +ang jelas dan nyata banyak rahsia yang
tersirat melalui kaedah-kaedah tersebut sehingga $asulullah dan sahabat-
sahabatnya sangat mengambil berat terhadapnya.
Rasm +an Rasm U*)mani.
$asm ialah pembentukan (taswir) kalimah melalui huruf-huruf ,ijaiyah. $asm
&thmani pula ialah bentuk-bentuk tulisan "l-Quran yang digunakan dan dipersetujui
Saidina &thman ketika penulisan dan penyalinan "l-Quran. "da yang mentakrifkan
sebarang bentuk penulisan yang berlainan dengan %ara penulisan lafa--lafa- "l-
Quran. ni disebabkan adanya penambahan! pembuangan! penggantian dan
sebagainya dalam struktur kalimah tertentu "l-Quran. Dr Syaaban #ohd smail
memperin%ikan sebagai suatu keterangan yang membin%angkan mengenai %ara
penulisan mushaf-mushaf pada -aman saidina &thman.
a juga dikenali dengan $asm stilahi kerana dinisbahkan kepada sahabat-sahabat
yang bertanggungjawab menulis #ushaf-#ushaf dengan menggunakan kaedah-
kaedah tertentu. a juga dinamakan $asm Tau.ifi kerana kebanyakan ulama
berpendapat bahawa $asm tersebut merupakan manifestasi kaedah-kaedah yang
diajarkan oleh $asulullah dan bagindalah juga memerintahkan supaya digunakan di
dalam penulisan "l-Quran *etika itu.
$ujuk pada mana-mana kitab &lum Quran dan %atatkan bukti-bukti
daripada hadith-hadith sahih yang menunjukkan $asm "l-Quran adalah
$asm Tau.ifi dan bukan $asm jtihadi.
3
Sejara) Rasm U*)mani
Pen.lisan .
&mum diketahui bangsa "rab adalah bangsa &mmiy tidak mengenal tulisan.
*eadaan ini berlaku di kalangan Qurais ke%uali beberapa orang yang belajar menulis
menjelang kedatangan slam. ,al ini juga menjadi isyarat daripada "llah mengenai
akan datang seorang nabi iaitu /abi #ohd s.a.w mengukuhkan slam dan
mempersiapkan dokumentasi yang dia akan turunkan kepadanya. #edia tulisan
merupakan media penjagaan yang lebih teliti dan berkemungkinan minima
mengalami perubahan.
0ara sejarawan hampir bersepakat bahawa kaum Qurais di #akkah tidak mengambil
tulisan ke%uali melalui ,arb b &maiyah bn "bi Syam. #ereka %uma berbe-a
pendapat mengenai daripada siapa ia mempelajarinya. Dari sumber inilah dijumpai
sejumlah orang yang mampu menulis menjelang kedatangan slam. )umlah mereka
sangat sedikit dibanding dengan sekian besar jumlah yang masih buta huruf.
"dapun warga #adinah ada di antara mereka terdapat sejumlah ahli *itab yang
mampu menulis. *etika nabi memasuki #adinah terdapat sebilangan orang +ahudi
yang mengajar anak-anaknya menulis. Di sini juga terdapat dua puluh orang yang
pandai menulis antaranya #un-ir ibn "mr! &bay ibn 1ahb! "mr ibn Said! 2aid b
Thabit yang kesemuanya belajar tulis menulis daripada kalangan +ahudi atas
perintah /abi s.a.w.
Rasm Uthmani.
Tulisan asal Al-Quran yang
diwahyukan kepada Rasulullah
Rasm yang digunakan
sahabat-sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran
Dinisbahkan kepada Saidina Uthman kerana
beliau mengarahkan Al-Quran disalin semula

*emudian datanglah slam. a memerangi butahuruf bangsa "rab! dan


menghapuskannya demi mempertingkatkan martabat mereka. "yat-ayat 3 dan 4-5
surah "l-"la. dan ayat-ayat 3-6 surah "l-Qalam membuktikan keadaan tersebut.
0eringatan melalui ayat-ayat tersebut membuktikan keperluan penulisan dalam
mengangkat martabat umat islam. 7leh sebab itu $asul s.a.w sangat menggalakkan
sahabatnya untuk belajar manulis. a menyedia berbagai media untuk men%apai
hasrat tersebut. Tawanan perang badar yang pandai menulis diarahkan mengajar
sepuluh sahabat nabi sebagai bahan tebusan. Sedikit demi sedikit hilangnya buta
huruf dan digantikan dengan %elik huruf. ni membuktikan bahawa islam adalah
agama ilmiah! berbudaya dan bertamadun.
Pen.lisan Al-Q.ran
$asulullah mengambil berat terhadap penulisan "l-Quran. ni dibuktikan melalui
perlantikan nabi s.a.w terhadap para penulis wahyu antaranya keempat-empat
*halifah rasyidah! #uawiyah! "bbas b Said! *halid b 1alid! &bai b *aab! 2aid b
Thabit! Thabit b Qais! "r.am ibn &bai dan lain-lain sahabat.Setiap kali ada wahyu
turun beliau menyuruh menulisnya demi memperkukuh dokumentasinya!di samping
menambah keper%ayaan dan kehati-hatian terhadap *itab "llah sehingga
penulisannya mendukung hafa-an. #ereka men%atat tulisan-tulisan "l-Quran
menggunakan pelbagai sumber yang ada pada masa itu yang juga menunjukkan
besarnya perhatian mereka terhadap penulisan "l-Quran. *emudian tulisan-tulisan
itu disimpan di rumah $asulullah s.a.w. )adi di masa kenabian "l-Quran telah
dihimpun sempurna melalui %ara seperti itu. ,anya ia belum ditulis dalam sahifah-
sahifah atau mushaf-mushaf. a tertulis berserakan di atas tulang-tulang dan media-
media lain yang seumpamanya.
Pen.lisan /a+a masa Sai+ina Ab. Ba,ar.
"bu bakar menjalankan urusan slam sesudah kewafatan $asulullah. a menghadapi
masalah kemurtadan sebahagian orang arab. 0eperangan yamamah mensyahidkan
ramai para hafi- "l-Quran dan saidina &mar melahirkan kebimbangan terhadap "l-
Quran. Setelah saidina &mar memujuk saidina "bu (akar dan juga "llah membuka
hati "bu (akar 2aid b Thabit mengumpul "l-Quran. a menjalankan tugas tersebut
berdasarkan hafa-an yang ada dalam hati para Qurra dan %atatan-%atatan yang ada
pada para penulis. *emudian lembaran-lembaran itu disimpan di tangan "bu (akar!
seterusnya Saidina &mar dan kemudian berpindah ke tangan ,afsah (anak saidina
&mar).
!
Pen.lisan Q.ran /a+a masa Sai+ina U*)man.
0enyebaran islam bertambah luas dan para Qurra tersebar di pelbagai wilayah! dan
penduduk di setiap wilayah mempelajari .iraat daripada Qari yang dikirim kepada
mereka. 8ara pemba%aan mereka berbe-a-be-a seiring dengan perbe-aan 9huruf:
yang dengannya "l-Quran diturunkan. "pabila mereka berkumpul di suatu
pertemuan sebahagian mereka merasa heran perbe-aan-perbe-aan Qiraat tersebut.
0erbe-aan-perbe-aan tersebut semakin ketara setelah terjadi peperangan "rmenia
dan "-arbaijan. Sebahagian .iraat-.iraat tersebut ber%ampur dengan kesalahan.
0ara sahabat perihatin terhadap masalah ini kerana takut kalau perbe-aan ini
menimbulkan penyimpangan dan perubahan. #ereka bersepakat menyalin
lembaran-lembaran pertama yang ada pada "bu (akar dan menyatukan umat slam
pada lembaran itu dengan ba%aan yang tetap pada satu huruf. "l-imam "bu "bdillah
al-#uhasiby dalam kitabnya 9fahm as-sunan: menjelaskan 9"bu (akar
memerintahkan menyalinnya dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu media ke
media lain se%ara kolektif. #edia yang digunakannya ibarat media yang digunakan
oleh rasulullah s.a.w yang masih berserakan ! kemudian ia mengumpulkannya dan
mengikatnya dengan benang sehingga tidak ada yang terabai:.
Pen.lisann1a +imasa Sai+ina U*)man.
Semasanya kawasan slam semakin luas dan kaum muslimin bertaburan diberbagai
daerah. &mat islam jauh daripada masa kerasulan dan turunnya wahyu. #asing-
masing daerah islam mengambil .iraat sahabat terkenal daripada kalangan mereka.
Di antara mereka terjadi perbe-aan wajah-wajah .iraat yang memungkinkan
timbulnya pertikaian dan perpe%ahan. 0ertikaian itu menjadi sengit kerana mereka
telah jauh daripada masa kenabian. *eadaan itu semakin parah sehingga saling
mengkafirkan antara sesama sendiri. 0ertikaian itu merebak ke darah-daerah lain
seperti ,ija- dan #adinah.
*erana peristiwa-peristiwa tersebut saidina &thman mengumpulkan para pakar untuk
menyelesaikannya. #ereka akhirnya bersepakat untuk menyalin beberapa mushaf
untuk dikirimkan di daerah dan mengeluarkan perintah agar selainnya dibakar dan
hanya bertumpu kepadanya.
&thman melaksanakan kesepakatan bistari itu sekitar akhir tahun kedua puluh empat
dan awal tahun kedua puluh lima ,ijriah. &ntuk menyalin "l-Quran mereka dibantu
oleh beberapa sahabat pilihan yang berkepakaran dalam bidang "l-Quran antaranya
"
2aid b Thabit! 2aid b "l-"sh dan "bdurrahman ibn "l-,aris. "khirnya terhasillah
beberapa naskhah mushaf &thmani dan di hantar naskhah tersebut ke beberapa
daerah slam bersama seorang Qari yang mewakili Qiraat-.iraat tertentu. #ushaf-
mushaf &thmani memilikki kaedah-kaedah penulisan tertentu. 0ara pakar di bidang
ini meringkaskan kaedah-kaedah tersebut ke dalam enam kaedah dasar. *aedah-
kaedah tersebut akan diperin%ikan kemudian.
,asilkan rajah yang menggambarkan perbe-aan pengumpulan "l-Quran
di -aman /abi s.a.w.! -aman Saiyyidina "bu (akar dan -aman
Saiyyidina &thman.

Kelebi)an Rasm U*)mani
Daripada beberapa takrifan di atas menunjukkan bahawa $asm &thmani sangat
perlu diambil berat dan didalami keilmuannya khususnya apabila hendak menulis
dan memba%a kitab su%i "l-Quran.
Terdapat pelbagai faktor daripada pelbagai sudut yang dijadikan sandaran ulama-
ulama untuk memperkukuhkan kenyataan tersebut. "ntara terpenting ialah
penulisannya bersifat Tau.ifi.
Rasm U*)mani *a.2i%i.
a bermaksud kaedah-kaedah tersebut adalah daripada $asulullah. ;ebih jelas ia
bermaksud $asm tersebut datang daripada "llah dan sudah pasti dimaklumi
$asulullah tidak mengajar sesuatu kepda sahabatnya melainkan setelah mendapat
wahyu daripada "llah.
<akta tersebut adalah pegangan kebanyakan ulama samada Salaf atau *halaf
semenjak dulu hinggalah sekarang. a diyakini lagi melalui pegangan sahabat-
sahabat dan mereka tidak pernah sama sekali mengingkarinya. 1alaupun ada
beberapa pendapat yang berbe-a dengan kenyataan di atas pendapat ini perlu
ditolak kerana kaedah penulisannya terdedah kepada kesilapan kerana tiada
sandaran kaedah yang mantap. *aedah-kaedah lain juga sering berubah dan
#
sekiranya berlaku kepada "l-Quran pasti berlaku penyelewengan yang merosakkan
kefahaman "l-Quran.
<akta yang perlu jelas disedari juga ialah setiap huruf "l-Quran mempunyai mukji-at
tersendiri yang sebahagiannya diketahui dan sebahagian lagi hanya diketahui oleh
"llah. Sebarang pengurangan penambahan dan penyesuiaan akan mengurangkan
keagungan dan mukji-at "l-Quran.
Rasm U*)mani sala) sa*. r.,.n ba3aan Al-Q.ran.
&lama bersepakat rukun ba%aan "l-Quran ada tiga dan salah satunya ba%aannya
menepati salah satu daripada mushaf-mushaf &thmani samada yang dihantar ke
#ekah! #adinah! *ufah! (asrah! Syam atau pun mushaf imam yang disimpan oleh
beliau sendiri.
Meran0,.mi *.j.) ).r.%.
"ntara faktor mendasar sehingga menjadikan rasm &thmani perlu diberi keutamaan
ialah berkaitan tujuh huruf "l-Quran dan ini menjadikannya bertepatan dengan
wajah .iraat yang diajarkan rasulullah kepada sahabat-sahabatnya.
Terdapat banyak hadith berkaitan tujuh huruf dan pelbagai pendapat ulama
mengenai maksudnya. Salah satu pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama
ialah tujuh %ara ba%aan yang merangkumi kata nama samada ia mufrad! mutahanna
atau jamak dan samada ia mu-akar atau muannas! perselisihan pada %ara ikrab!
perselisihan %ara tasrif! perselisihan mendahulu atau mentakhir huruf atau kalimah!
perselisihan dari segi ibdal! perselisihan dari segi menambah atau mengurangkan
sesuatu huruf atau kalimah dan perselisihan pada lahjah samada tebal atau nipis!
imalah! tashil! ismam dan sebagainya.
Sekiranya rasm &thmani tidak digunakan dalam penulisan "l-Quran pasti mushaf
yang dihasilkan tidak meliputi semua huruf dan seterusnya menjadi mushaf itu terhad
dan sesuai digunakan untuk memba%a .iraat mutawatiroh tertentu sahaja dan tidak
bagi .iraat-.iraat mutawatiroh yang lain.
$
Ber*e/a*an +en0an /emben*an0an ba3aan Al-Q.ran *era,)ir.
<aktor ini juga penting kerana seperti dimaklumi se%ara pasti melalui sejarah islam
rasul melakukan semakan terakhir "l-Quran dengan malaikat )ibril dan 2aid b Thabit
seorang sahabat yang sangat rapat dengannya turut berada bersamanya. Dengan
keadaan tersebut 2aid b Tahbit diberi tanggungjawab untuk menulis dan mengumpul
"l-Quran oleh dua khulafak "r-$asidin saidina "bu (akar dan Sadina &thman. a
menulis berdasarkan kepada pembentangan tersebut.
7leh itu beliau meyakini bahawa kesemua ayat "l-Quran yang diturunkan semasa
hayat nabi tetapi tidak dibentangkan semasa pembentangan terakhir adalah sebagai
ayat yang dimansuhkan tulisannya dan beliau tidak menulisnya di mushaf tersebut.
(egitu juga apa yang terkandung dalam #ushaf-mushaf para sahabat seperti
#ushaf Saidina "isyah! &mar! &bai b *aab dan lain-lain sahabat kerana
sebahagiannya tidak terdapat semasa pembentangan terakhir.
Kae+a) /en.lisan 1an0 is*ime4a.
#engikut penelitian dan pengkajian ulama "l-Quran sebenarnya $asm &thmani
banyak keistimewaan yang tidak terdapat pada $asm lain. "ntaranya
3. keistimewaan pada huruf-huruf -iyadah.
Selain daripada mengandungi mukji-at yang hanya diketahui oleh "llah
sahaja! huruf-huruf -iyadah mempunyai beberapa keistimewaan antaranya=
a. mengetahui baris asal sesuatu huruf. 8ontohnya 9>?@ABC: ditambah
huruf ya selepas huruf ham-ah untuk menunjukkan ham-ah
sebelumnya berbaris kasrah! 9DEBFGHI: ditambah huruf wau selepas
huruf ham-ah menunjukkan baris huruf ham-ah ialah dhommah! 9
JKLMGJNG: pula ditambah alif selepas ham-ah untuk menunjukkan
bahawa ham-ah berbaris fathah.
b. #enggambarkan sesuatu makna. 8ontohnya -iyadah huruf ya pada
kalimah 9OPBHQ: untuk memperteguhkan lagi mengenai kebesaran dan
kekuasaan "llah yang men%ipta langit atau %akarwala dengan begitu
kukuh dan sempurna.
6. keistimewaan huruf-huruf bdal.
a. 0anduan mengetahui kata asalRakar sesuatu kalimah. 8ontohnya
kalimah 9SKTUVJ: (jamak 9WJKTUVJ:) dan seumpamanya dituliskan dengan
%
huruf wau menggantikan huruf alif disebabkan wau merupakan
sebahagian daripada huruf dalam struktur asal kalimah tersebut.
(egitu juga kalimah 9XYTAZ [J\ ]O^VJ: ditulis dengan huruf ya
menggantikan huruf alif disebabkan huruf ya adalah huruf asal
daripada kalimah tersebut.
_. keistimewaan ha-af.
a. 0etunjuk dua atau lebih wajah Qiraat. 8ontohnya 9 `LTa JbC cdeVJ ]fgG
FGhg iPdPVJ WJb D^j^k il : kalimah FGhg diba%a dengan tiga wajah (Fm G
n
Jhg oFGhp g
FGhp g [J\) .
b. #empunyai maksud tertentu yang khusus. 8ontohnya diha-af wau
pada kalimah qirstJ uOBGq untuk memperkukuhkan kenyataan bahawa
doa seoarng hamba sangat mudah dan %epat sampai kepada "llah.
4. keistimewaan wasl (berangkai) dan fasl (berpisah).
a. *alimah-kalimah "l-Quran yang diba%a sama ada yang ditulis se%ara
terpisah dan ada yang berangkai. a juga mempunyai keistimewaan
tersendiri. Dari segi makna terdapat perbe-aan %ontohnya 9XedB ivw:
dengan 9[KEB iv xw: apabila ditulis terpisah bermakna 9yQ: tetapi jika
bersambung bermakna qGw
#elalui beberapa %ontoh di atas $asm &thmani mempunyai keunikan tersendiri
sehinggakan sukar diperkatakan. ,anya pengkaji-pengkaji yang mendalaminya
akan dapat mentafsirkan sebahagian daripada keunikannya.
(erdasarkan realiti dan apa yang dikaji oleh ulama maka sebahagian besar di
kalangan mereka berpendapat bahawa $asm &thmani adalah kaedah penulisan
yang wajib dan dipelihara dan diamalkan.
1alaupun pendapat mengatakan kaedah $asm &thmani tidak wajib diamalkan
namun pendapat tersebut berbentuk minoriti dan ditolak oleh kebanyakan ulama
kerana ia boleh membawa perubahan atau pengurangan huruf-huruf "l-Quran dan
dalam jangka panjang mendedahkan "l-Quran kepada perubahan.
*emukakan ;#" buah ,adith Sohih yang menjelaskan maksud Tujuh
,uruf di dalam pengajian "l-Quran.
1&
Kae+a)-,ae+a) Rasm U*)mani
. ,ae+a) /emb.an0an a*a. /en0.ran0an &Ha5a%(
ha-af bermaksud membuang atau menggugurkan huruf-huruf hijaiah tertentu
dalam struktur kalimah tertentu "l-Quran. ,uruf-huruf tersebut ialah
alif!wau!ya!lam nun dan huruf-huruf alif! wau dan ya pada kata permulaan
(fawatih) surah tertentu "l-Quran
a. ha-af alif pada tempat-tempat dan keadaan-keadaan berikut:
i. alif pada kalimah 9basmalah: samada lengkap atau tidakii. alif 9"l-Takrif: yang didahului huruf lam untuk tazkid atau 9jar:

iii. kalimah-kalimah di awalnya ham-ah Qataz yang berfungsi


sebagai pertanyaan dan disusuli selepasnya ham-ah wasal
atau Qataz %ontohnya=


' (unus !1 )

' (unus !% )
11

' Al-*a+arah 1## )


' Al-*a+arah 3! )
i{. alif fiel "mr yang didahului huruf wau atau fa %ontohnya=

' Al-Anbiyaa &&# )' (usu, &$2 )' Al--uminun 113 )
{. alif ya kata seruan (ya al-nidaz) %ontohnya

' Al-*a+arah &21 )' Al-*a+arah &33 )

' A.-/umar &!3 )


{i. alif kalimah aiyuha pada tiga tempat

' An-0ur &31 )
12

' A.-/ukhru, &% )' Ar-Rahman &31 )
{ii. alif 9domir marfuk: yang bersambung dengan 9domir maful:
%ontohnya=
!"' Al-*a+arah &!& )
#$

' (a-Sin &"% )


%!"&!
'

' Al-1a+i2a &3! )
{iii. alif kata bilangan dua (muthanna) %ontohnya=
!"

' An-0isaa &1" )


(%

' Ta-3a &"3 )
)!

' Al-Qasas &32 )
i|. kebanyakan alif pada kalimah jamak mu-akkar salim
%ontohnya=
$*
'

' Al-4atiha &&2 )
+,
'

' Al-*a+arah 1!3 )
*+
13
' ' Al-*a+arah &3 )
|. semua alif jamak mu-akkar salim %ontohnya=
-.$
/

' An-0isaa &2! )
0,
/

' An-0isaa &3 )


W@}Z@~

' An-0isaa &3 )


|i. alif pada kata nama bilangan ("smak "l-"dad) %ontohnya=
1232

' Al-*a+arah 1%" )
'232
' Al-A2ra, 12 )
1!$2
' Al-3a++a &&# )
|ii. alif baris dua di atas (fathatain) yang didahuluinya ham-ah
%ontohnya
4-
' Al-*a+arah &22 )
456
' Al-A5la &&! )
4
' Al-i-56mran 113 )
|iii. alif bagi 9ha peringatan: (ha tanbih) %ontohnya=
(%
' Al-*a+arah &2! )
%
' An-0aml &2 )
1
7!%
' -uhammad &3$ )
|i{. "lif kata penunjuk (isim isyarah) %ontohnya=
)(
' Al-*a+arah &&2 )

)
7
89
' (usu, &!" )
)8
' Al-*a+arah &&! )
|{. "lif kata nama penyambung (asmak al-#ausulah) %ontohnya=
3

' An-0isaa &1! )


83

' At-Tala+ && )


|{i. "lif ditengah-tengah ejaan nama ajam (bkn arab) dan nama-
nama yang sering digunakan %ontohnya=
9%

' Al-Anbiyaa &$ )


$' Al-*a+arah 13" )
0
:


' Al-*a+arah 13" )
1!
|{ii. "lif selepas wau yang asal pada fiel hanya terdapat pada satu
tempat sahaja dalam "l-Quran=
:
' An-0isaa &%% )
|{iii. "lif ham-ah pada semua perkataan 9al an: %ontohnya
;<=

' Al-*a+arah &#1 )
>e?uali ayat sembilan suran al-@in
|i|. "lif pada kalimah 9DgwFJ\@Z: %ontohnya =
AB=C:DEF

' Al-*a+arah &#2


||. Dua alif yang berturut-turut iaitu=
G=C
' Al-An5am &## )
>e?uali di dua tempat surah al-0aHm ayat 11dan 1$
||i. "lif wau jamak pada dua huruf yang asal yang dibuang iaitu 9
G?@Q [J\ G?@: pada=

)Al-i-56mran 1$'
4;

)Al-*a+arah &"1'
4
(egitu juga pada empat tempat berikut=
4
' Al-*a+arah 22" )
7
' Al-4ur+an &21 )
*
' Saba &&! )
4
1"
' Al-3ashr &&% )

*emukakan petikan-petikan ayat-ayat "l-Quran yang berkaitan dengan
ha-af 1au dengan +a.

!. Kae+a) 5i1a+a) a*a. *amba)an.
2iyadah bermaksud menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah
tertentu "l-Quran. ,uruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua
keadaan pada ba%aan. ,uruf-huruf tambahan tersebut ialah alif! wau dan ya.
a. 2iyadah huruf wau pada =
i. *alimah 9DEBFGHI: pada

(Al-Araf 145)
ii. (egitu juga pada kalimah-kalimah berikut dalam surah-surah
di bawah =

' Al-An,al &#! )

' At-Tala+ && )

' Al-i-56mran 11% )

' Al-*a+arah &&! )

' Al-Qamar &3 )
b. 2iyadah ya pada kalimah-kalimah dan surah-surah berikut=

' Al-i-6mran 1 )

' Al-Anbiyaa &3 )

1#
' Ta-3a 13& )

' Ash-Shura &!1 )

' A.-/ariyat &# )

' Al-Qalam &&" )

' Al-An5am &3 )

' (unus &1! )
(egitu juga pada kalimah (malaz) pada surah berikut

' 3ud &%# )
". Kae+a) Pen00an*ian a*a. /er*.,aran &ib+al.(
ia bererti pertukaran huruf-huruf tertentu dengan huruf-huruf tertentu pada
kalimah-kalimah tertentu "l-Quran. 0ertukaran tersebut berlaku dalam lima
keadaan berikut iaitu=
a. 0ertukaran huruf alif kepada wau
b. 0ertukaran alif kepada ya
%. 0ertukaran nun kepada alif
d. 0ertukaran ta simpul kepada ta terbuka
e. 0ertukaran thulathi wau kepada alif.
i. 0ertukaran huruf wau kepada alif berlaku pada lapan kalimah-
berikut 9 SKTUVJ ! :SKVJq !:SKEedkq ! :SGOVJq !:SKPVJ9 ! :SKQfVJ9 ! :SKkhVJ9 !:
SKdVJq:
ii. 0ertukaran tersebut tidak berlaku pada tempat-tempat tertentu
di dalam "l-Quran. 8ontohnya ayat _5 surah "l-"nfal ditulis
dengan alif pada kalimah qD^gq .
La*i)an :

$ujuk kepada kitab-kitab &lum "l-Quran yang sesuai dan kemukakan
ayat-ayat "l-Quran yang berkaitan dengan penggantian huruf alif
kepada ya dan nun kepada alif .
1$
#. Kae+a) Beran0,ai &Al-6asl( a*a. ber/isa).&Al-7asl(
berangkai ialah penggabungan penulisan sesuatu lafa- dengan lafa- lain
yang la-imnya dipisahkan manakala pemisahan bermaksud pemisahan
penulisan dengan lafa- yang lain yang la-imnya ditulis se%ara berangkai.
8ontohnya penggabungan penulisan lafa- 9an: dengan 9lan: pada ayat _
surah "l-Qiyamah dan pada ayat 4 surah "l-*ahf dan pemisahan penulisan
lafa- 9anna: dengan 9ma: pada surah lu.man ayat _ dan "l-,aj ayat 6.
$. Kae+a) /en.lisan ,alima)-,alima) 1an0 mem/.n1ai 2iraa* berbe5a.
Dalam kaedah ini bila memungkinkan sesuatu kalimah yang mempunyai
wajah-wajah .iraat tertentu ditulis dalam bentuk tulisan yang sama maka pola
penulisannya sama dalam setiap mushaf 7thmani. 8ontohnya kalimah
9maliki: dalam surah fatihah. )ika tidak memungkinkan kalimah tersebut
ditulis dalam pola yang sama maka ditulis dalam mushaf &thmani dalam
bentuk $asm mushaf yang berbe-a. 8ontohnya kalimah 9XGG: pada ayat
3_6 surah ba.arah pada sebahagian mushaf ditulis qXGwGq dan pada
sebahagian mushaf lain ditulis dan diba%a qXGGq
'. Kae+a) /en.lisan ).r.% )am5a).
kaedah penulisan huruf ham-ah menurut $asm &thmani tidak begitu ketara
ke%uali ham-ah-ham-ah di awal kalimah. 8ontohnya ham-ah wasal dibuang
bentuknya apabila ham-ah wasal terletak pada 9fiel: selepas stifham pada
tujuh tempat iaitu=
' < )
' Al-*a+arah &$& )

)Al--aryam #$'

' Saba $ )

' Sa,,at 1!3 )

' Sad "3 )
1%

' Sad #! )


' Al--una,i+un " )
La*i)an :
3. (e-akan antara ,am-ah 1asal dan ,am-ah Qata
6. /yatakan %ara penulisan huruf ,am-ah ketika berada di
tengah-tengah kalimah.
_. "pakah hikmah perbe-aan kedudukan ,am-ah dalam kalimah-
kalimah "l-Quran.