Anda di halaman 1dari 58

Bab 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1
1. Makna tamadun dalam Bahasa Arab iaitu ________________, ________________,
dan __________________.
2. Madana bermaksud _________________ dan ____________________.
3. Konsep tamadun menurut pandangan Barat, tamadun bermaksud pembangunan
______________ terutama hal-hal kebudayaan seperti ________________,
____________, ______________ dan __________________.
4. Menurut pandangan slam, tamadun merangkumi pembangunan _____________ dan
________________.
2
1. Masyarakat tidak lagi berpindah randah ! _______________________
2. Mengatur "ara hidup manusia untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran
kehidupan mereka ! _____________________________
3. #eseorang pemimpin atau ra$a sebagai %akil tuhan demi mendapatkan
pengiktira&an sebagai ketua pemerintahan ! _____________________
4. Barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu !
__________________
'. Keper"ayaan animisme, agama (oliteisme ! _____________________
). *ierogli&, +unei&orm dan deogram ! _______________________
1. ,hinis -. .iraun
2. Memphis /. Bangsa%an
3. ,hebes 10. (enenunan
4. .iraun 11. ,embikar
'. Bangsa%an 12. (oliteisme
). 1akyat bebas 13. Alam
2. *amba 14. *ierogli&
1. (iramid 2. *ierogli&
1 (iramid 2 *ierogli&
12. 3333333.
13. 3333333.
14. 333333333.
3
+iri-"iri ,amadun Mesopotamia
(usat pentadbiran
1. 333 2. 333
3. 333
4rganisasi #osial
4
'
)
2
#istem pemerintahan (engkhususan peker$aan
Ketua 333 - (embantu 3. 3../
Agama dan
keper"ayaan
,ulisan
+iri-"iri ,amadun Mesir (urba ialah penyatuan kesemua nome men$adi sebuah kera$aan dan
mengasaskan pusat pentadbirannya di 33333, 333333. dan 333333.. Kehidupan
berorganisasi masyarakat Mesir di ketuai 333333 #elepas itu ialah 33333333.. diikuti
33333333. dan ba%ah sekali ialah 33333333.
#istem pemerintahan Mesir diketuai 3333333, dibantu oleh 33333333..
(engkhususan peker$aan mereka ialah33333333. dan membuat barangan 3333333..
4rang Mesir per"aya kepada konsep 33333333. serta ,uhan yang dikaitkan dengan unsur
3333333. seperti 1e dan Amun. ,amadun Mesir $uga mempunyai sistem tulisan yang dikenali
sebagai 33333333
10. 3333.
11. 3333
2. Batu - bata -. Batu
3. Keluarga atasan /. (engamal perubatan
4. 1umah ibadat 10. Memumiakan mayat
'. 5urutulis 11. Matematik
). Matematik 12. Astronomi
13. (engairan
#umbangan ,amadun Mesir (urba
4
#eni Bina
3333.......
33333...
#eni Bina
3333.......
33333...
Kertas
1.
3333333.
Kertas
1.
3333333.
(endidikan
333333.
333333.
333333.
333333.
(endidikan
333333.
333333.
333333.
333333.
lmu pengetahuan
33333.....
333333.
333333.
lmu pengetahuan
33333.....
333333.
333333.
,ulisan
33333..
33333..
,ulisan
33333..
33333..
(erubatan
33333......
333333..
(erubatan
33333......
333333..
1. 6ua bahagian ).Ka%asan perumahan
2. ,embok 2.Blok-blok
3. (usat pentadbiran -.5alan raya
4.Bangunan pentadbiran /. Kumbahan
'.,empat mandi a%am 10. #ungai
'
#umbangan ,amadun Mesir (urba ialah dalam bidang senibina iaitu pembinaan333333
hasil ilham mhotep serta pembinaan bangunan menggunakan333333333333333.
Mesir $uga men"ipta33333333..daripada pokok papyrus. (en"iptaan
tulisan333333.yang terpahat pada makam dan3333333333
Kera$aan Mesir $uga memperkenalkan pendidikan untuk kanak-kanak dari 333333. yang
di$alankan di 3333333333. ,u$uan utama pendidikan adalah untuk melahirkan pega%ai
kera$aan terutama3333333.. lmu3333333, dan sains dia$ar.
Mesir $uga melahirkan333333333..serta teknik33333333333dalam
bidang perubatan.
(erkembangan ilmu3333333333.dan3333333333telah membolehkan
,amadun Mesir untuk menga%al ban$ir di #ungai 7il melalui pembinaan sistem333333333.
+iri-+iri Bandar ,eran"ang
2. 6i kelilingi 3333333.
1. ,erbahagi 33333333
). Bahagian kedua
3333333333.
)
+iri-"iri bandar teran"ang ialah terbahagi kepada 333333333dan dikelilingi 3333.
Bahagian utama ialah3333333 menempatkan 3333333. dan 3333333333
Bahagian kedua 3 33333. Bandar-bandar disusun berasaskan3333333..
Berbentuk segiempat. #etiap blok dipisahkan 333333333.yang lurus dan bersambung antara satu
sama lain.
#etiap bandar mempunyai sistem333333333. Bandar $uga dihubungi oleh 33333333

3. Bahagian utama
333333333.
4. '.
'. '. '. '. '.
2.
6isusun
333
3.
-.
6ipisahk
an
333
33.
/.
#istem
10.
6ihubungi
3333.
2
1. #istem pemerintahan ___________________ telah diteruskan hingga 8aman
6inasti +hing
2. 9ntuk membangunkan pertanian, sistem ________________ dan __________
telah dibina bagi menga%al ban$ir
3. ,eknologi pemba$akan dan per"iptaan alatan pertanian seperti _____________
dan _____________ bagi menggantikan peralatan kayu kepada besi.
4. ,ulisan berbentuk simbol atau ______________ merupakan tulisan yang
digunakan dalam ,amadun *%ang *o.
'. Konsep _________________ serta _______________ merupakan dua daripada
keper"ayaan yang penting yang masih %u$ud dalam atau +hina sehingga hari
ini.
1. :in ; :ang '. (engairan
2. .eng shui ). #aliran
3. deogram 2. Monarki
4. +angkul
BAB 2 < (=77>KA,A7 ,AMA697
SOALAN < 5elaskan peningkatan tamadun aspek bahasa dan kesusasteraan dalam
tamadun :unani,
1om, +hina dan ndia.
1 *esiod
2 *omer
3 ?irgil
4 6ra@idia
' Mahabharata
) 1amayana
2 #su-ma +hein
- Ai (o
Peningkatan Tamadun
Aspek Bahasa &
Kesusasteraan
ROM
YUNANI
INDIA
CINA
(enyair
1.3333
lliad ;
4dyssey
2. 33.
(enya$ak
patriotisme
3. 333.
,okoh puisi
-. 333.
Bahasa
,elegu
4. 33
#astera
prosa
2. 333.
=pik
'. 33..
). 33..
-

BAB 2 : (=77>KA,A7 ,AMA697
SOALAN : *uraikan peningkatan tamadun dari aspek seni bina dalam tamadun
:unani, 1om, +hina
dan ndia.
1. (eri"les
2. Keagamaan
3. ABuedu"t
4. ,eater
'. #tupa Besar
). Kuil
2. Kubu
- Kota Aarangan
/
(eningkatan tamadun dari segi aspek bahasa dan kesusasteraan ,amadun :unani , C 1D _________
merupakan penyair dan penulis puisi.C 2 ____________ menghasilkan iliad dan 4dyssey. +i"ero dan
C 3 D ____________ ialah penya$ak patriotisme ,amadun 1om. Manakala dalam ,amadun ndia, Bahasa ,elegu
dan Malayalam digunakan oleh masyarakat C 4 D _______________ . =pik C ' D ________________ dan C ) D
___________________ ialah mengenai tentera baik dan tentera $ahat. 6alam ,amadun +hina, sastera prosa
E#hih +hiF telah dihasilkan oleh C 2 D _____________________ . ,okoh puisi semasa 6inasti ,ang ialah ,u .u
dan C - D ____________________ .
!"NIN#KATAN
TAMADUN AS!"K
S"NI BINA
ROM
3. ________
4. ________
YUNANI
1. ________
2. ________
INDIA
'. __________
). __________
CINA
2. ___________
-. __________
Seni bina Acropolis dan ( 1 ) _______________ dalam Tamadun Yunani adalah untuk
tujuan ( 2 ) ____________ dan pusat kegiatan. Binaan ( ) _______________ dalam
Tamadun !om ber"ungsi sebagai bekalan air manakala #olloseum ber"ungsi sebagai
tempat pahla$an !om bertarung dan juga ( % ) ________________ .
( & ) ____________________ adalah seni bina Tamadun 'ndia (ang bertujuan
keagamaan. )ompleks ( * ) ________________ di +ua Ajantha dan +ua ,llora bercirikan
agama Budhha-.indu. Tembok Besar #hina ber"ungsi sebagai kubu ( / )
______________ . 'stana maharaja (ang ban(ak de$an dan taman dikenali sebagai ( 0 )
________________ .
BAB 2 : (=77>KA,A7 ,AMA697
SOALAN : *uraikan peningkatan tamadun dari aspek #ains dan ,eknologi dalam
tamadun :unani,
1om, +hina dan ndia
1 ,hales
2 (erubatan
3 Matematik
4 Astronomi
' :in :ang
) 1ig ?eda
2 .isiologiGyoga
10
!"NIN#KATAN
TAMADUN AS!"K SAINS
$ T"KNOLO#I
YUNANI
ROM
INDIA
CINA
1. ______________
2. ______________
3. __________
4. ______________
'. ______________
). _________
2. _________
Bab 2 < (eningkatan ,amadun
#oalan < *uraikan sumbangan ,amadun :unani dan 1om kepada dunia
hari ini.
#umbangan tamadun :unani
6an 1om
un
,amadun :unani mengamalkan pemerintahan berbentuk C1D 333333333333 Aristotle,
#o"rates dan (lato men$adi ru$ukan C2D 3333333 moden.C3D 33333.. Matematik dan
#ains masih diterima pakai. ,amadun 1om me%ariskan sistem pemerintahan C4D 3333333.
iaitu sistem dua konsul.ABuedu"t, +olloseum men$adi sumber C'D 3333333 .
C)D333333333.. latin digunakan agama Kristian. #ukan C2D 333333333
terus diadakan empat tahun sekali sehingga kini.
1. demokrasi
2. &alsa&ah
3. ,eknologi
4. repbulik
'. pelan"ongan
). bahasa
2. olimpik
11
C1D_____________ mengembangkan ilmu geometri Mesir (urba. *ippo"rates adalah bapa C2D
__________ ,amadun :unani. Boethius dalam ,amadun 1om mengaitkan C3D ______________ dengan
mu8ik, geometrid an astronomi. ,amadun +hina menganggap C4D_____________ ialah sains 7egara. Konsep
C'D _____________ ialah ilmu perubatan yang berkaitan keseimbangan yang membolehkan manusia sihat.
lmu astronomi dalam ,amadun ndia diambil daripada kitab C)D ___________. 6an ilmu perubatan berkait
dengan C2D __________ .
2.
3.
4. republik
).
1. demokrasi
'.
2.
#oalan 2 < 5elaskan sumbangan ,amadun ndia dan +hina
kepada dunia hari ini.
-.
2. .
1. +on&u"ianisme )
#umbangan ,amadun +hina
6an ndia
2 '. *indu
C1D3333333333.. dan ,aoisme men$adi amalan hingga kini. C2D 333333.
Besar
+hina men$adi sumber pelan"ongan. ,amadun +hina me%ariskan C3D 33333333333
kertas
dan tembikar. #istem C4D 33333333. a%am diteruskan dan diubahsuai.
Agama C'D 33333. dan Buddha men$adi amalan hingga kini. #tupa, C)D
3333333..
dan pagoda men$adi sumber pelan"ongan. Bahasa C2D 3333.. digunakan dalam keagamaan *indu
dan Buddha.
Karya 1amayana C-D 333333 masih diba"a dan di$adikan ru$ukan sehingga hari ini.
1. +on&u"ianisme
2. ,embok
3. ,eknologi
4. (eperiksaan
'. *indu
). +andi
2. #anskrit
-. Mahabharata
12
4.
3.
).
,a$uk < Kemun"ulan agama dan a$aran utama dunia.
#oalan < Aengkapkan $adual di ba%ah.
Aao ,8e
7abi Muhammad
#iddharta >autama
+on&u"ius
5esus +hrist
Agama (engasas
Buddha
Kristian
slam
+on&u"ianisme
,aoisme
13
#oalan 2< ,erangkan "iri-"iri agama *indu.
Agama *indu mempunyai kitab C1D33333333333 .Agama ini per"aya
baha%a C2D 33333333. mempunyai 3 &ungsi utama iaitu men"ipta CBrahmanD,
memelihara C?ishnuD dan membinasa C?isaD. Agama ini mempunyai C3D
3333333.. aliran iaitu #ai@isme, ?aisha@isme, #aktham, >anapathyam,
?eda
,uhan
=nam
Brahmin
Karma
2.
'.
4.
3.
1.
+iri-"iri agama *indu
14
Kaumaram dan #aura.*indu didominasi golongan C4D33333333. 6an
memper"ayai adanya *ukum C'D 33333333.. .
#oalan 4< Apa yang anda &aham tentang Agama Buddha.
#"LAM !T
#-#idharta #autama " H "mpat L- Lapan A HAsoka M- Maurya
! H !ali T% Tripika
1. Agama Buddha diasaskan oleh #iddharta >autama
2. a mempunyai asas empat kebenaran mulia
3. Agama ini boleh di"apai melalui lapan $alan lapis mulia
4. Kegemilangan agama ini ketika 8aman Asoka
'. Men$adi agama rasmi kera$aan Maurya
). Agama ini menggunakan bahasa (ali dan kitab ,ripika
#oalan ' < Apa yang anda &aham tentang Agama Kristian
&"NABI !AR
&"- &esus +hrist NA-Natal BI-Bible !A-!agan R-Rom
1. Agama Kristian diasaskan oleh 5esus +hrist
2. 2' 6isember dianggap *ari 7atal
3. Kitab su"inya dikenali sebagai Bible
4. Agama ini mendapat tentangan orang =ropah kerana ma$oritinya adalah pagan
Ctiada agamaD
'. 6iterima pada 8aman 1om semasa pemerintahan +onstantine
1'
,ing < 4
Bab < /
,a$uk < (erkembangan 6i =ropah
A' Keadaan mas(a)a*a+ "),-a. -ada /aman #ela-0
1)
(ada Iaman >elap,
kehidupan masyarat
tidak selamat
BD Kesan-kesan 1enaissan"e
(erlindungan
Ju$ud golongan
*AMBA
!"TANI
Bayar "ukai
CmampuD
#erah tanah
Ctidak mampuD
BORON
Bayar "ukai
(erkhidmatan
RA&A1BAN#SA
2AN
(emilik tanah
mutlak
7aungan istana
,umpuan < #=K,41 (=1,A7A7
#istem tukar barang
>angguan orang >asar
(engaruh >ere$a
Katolik
12
Kesan-kesan
1enaissan"e
!,li+i*
____________
____________
____________
____________
"*,n,mi
_____________
_____________
S,sial
_______________
_______________
_______________
_______________
Monarki baru
Kera$aan pusat
Bayaran "ukai
Kuasa ra$a semakin kurang
#ara diri
(erdagangan tempatan dan
antarabangsa
Berani men8ahirkan emosi melalui
mu8ik dan lukisan.
Melahirkan budaya yakin diri
Menekankan pemikiran logi" dan
sainti&ik
Kepelbagaian bidang ilmu bagi
mema$ukan manusia.
+D Maksud 1e&ormation.
Berasal < 1 _ . _ 1 _
1-
1/
Maksud < 1D Melaksanakan _________________ atau _________________
terhadap

sesuatu untuk
________________ sesuatu yang lebih ______________
atau untuk _______________ sesuatu yang _____________ .
6D Kesan-kesan 1e&ormation.
AK ! Agama Kristian ( ! (erang ,o ! ,oleransi K> ! Kuasa >ere$a
1. (erpe"ahan Agama Kristian.
- Khatolik dan (rotestant
2. (erang Keagamaan
3. Kesan $angka masa pan$ang H ,oleransi antara penganut ma8hab
4. Kuasa gere$a di"abar se"ara terbuka dan semakin berkurang.
perubahan menghasilkan membentuk
pembaharuan baik baru
20
=D 7yatakan sebab-sebab pen$ela$ahan kuasa-kuasa Barat.
>AAAKA7 (=M=17,A*
#=MA7>A, K=BA7>>A7
A>AMA
=K474M
21
#epanyol H 1atu
sabella dan
.erdanand
Aragon.
(ortugal H (utera
*enry
=ngland H 1atu
=li8abeth l
-
(ersaingan untuk kemasyuran dan
kebanggan.
Menyebarkan agama Kristian
Menguasai
barangan
emas,sutera,remp
ah ratus.
Meme"ahkan
monopoli
pedagang slam.
22
=D 7yatakan kesan-kesan pen$ela$ahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat setempat.
"KONOMI
Ka%asan luar =ropah
men$adi pembekal
kepada keperluan
masyarakat =ropah
!OLITIK
(enguasa tempatan
terpaksa membuat
per$an$ian dengan
%akil =ropah.
SOSIAL
(enyebaran agama
Kristian.
=ksploitasi buruh.
(enghi$rahan
Kesan
+e).ada-
mas(a)a*a+
se+em-a+
23
#oalan < &elas*an -e)*emban3an -e)+anian sebelum Re4,lusi "),-a. 5
1. ke"il-ke"ilan
2. i. tanah persendirian
ii. tanah a%am
3. orang kaya
4. tanah a%am
24
4. ,anah a%am milik
_______________
(erkembangan pertanian
sebelum 1e@olusi (ertanian
3. ,anah persendirian milik
_____________________
1. (engeluaran makanan
se"ara _____________
2. 6ua sistem pemilihan tanah
i. ____________________
ii. ____________________
(engeluaran makanan se"ara C1D ____________. 6ua sistem pemilikan tanah iaitu C2D tanah
____________ dan tanah __________. ,anah persendirian milik C3D _______________. ,anah
a%am milik C4D _____________ tetapi rakyat boleh ber"u"uk tanam.
#oalan < N(a+a*an -)insi-%-)insi- A*+a !ema3a)an
1. besar-besaran, pertambahan
2. besar-besaran, tanah a%am
3. ladang
4. luas
'. buruh, kilang
2'
Akta
(emagaran
'. Akibatnya rakyat terpaksa men$adi
________________ dan terpaksa ke
bandar beker$a di ______________
4. Ka%asan yang
____________ untuk
membuka ladang
1. (engeluaran makanan se"ara
_____________ kerana
_______________ penduduk
2. ,uan tanah men$alankan
pertanian se"ara _____________
menggunakan _______________
3. *arga gandum
meningkat, tuan tanah
membuka _____________
#oalan < u)ai*an *aeda. dan -enci-+aan *e+i*a Re4,lusi !e)+anian
2)
Kaedah G +iptaan *uraian
1. _________________________________ 1. (eladang menanam tanaman berbe8a
mengikut musim sepan$ang tahun.
Bertu$uan tanah sentiasa ________________.
2. ,anaman baru 2. #eperti ______________________ dan
____________________.
3. (eralatan baru 3. ______________________ men"ipta alat
menggali dan menugal untuk diper"epatkan
penanaman benih.
4. (ertanian _______________________ 4. Kuantiti hasil dipertimbangkan dengan
pengenalan ___________________ asli yang
menyuburkan tanah.
#oalan < &elas*an sumban3an Re4,lusi !e)+anian *e-ada Re4,lusi -e)indus+)ian
1. modal
2. makanan
3. Britian
22
5a%apan <
1. (enanaman bergilir, subur
2. ,urnip dan ubi kentang
3. 5ethro ,ull
4. Komersial, ba$a
#oalan < u)ai*an )e*aan sains dan +e*n,l,3i Re4,lusi Re)indus+)ian
1. modal
2. makanan
3. Britian
4. import
2-
#umbangan 1e@olusi (ertanian
1. menyediakan
______________
2. _________________
men"ukupi menampung
permintaan
3. ___________ tidak
bergantung kepada import
makanan luar.
1e@olusi (ertanian menyediakan C1D _____________________ dalam 1e@olusi
(erindustrian. C2D ___________________ makanan men"ukupi menampung permintaan
peker$a kilang. C3D ____________________ tidak bergantung kepada C4D ________________
makanan luar. mport digunakan untuk pelaburan industri.
#oalan < &elas*an -en33unaan +e*n,l,3i *e+i*a Re4,lusi !e)indus+)ian0
2/
1ekaan #ains
;
,eknologi
'. #ebelum 1e@olusi ndustri
produk menggunakan tenaga
____________, kemudian ke
rekaan __________________
4. ____________________
men"ipta mesin pemintal
benang.
3. 1. Ark%right men"ipta alat
pemintal benang
menggunakan en$in
berkuasa ______________
2. __________________
mengeluarkan en$in
berkuasa ___________
1. 5ames Jatt menbaiki
en$in rekaan _________
5ames Jatt membaiki en$in rekaan C1D _________________. C2D ________________
mengeluarkan en$in berkuasa %ap. 1. Ark%right men"ipta alat pemintal benang menggunakan
en$in berkuasa C3D______________. C4D ______________ men"ipta alat pemintal benang
menggunakan en$in berkuasa %ap. #ebelum re@olusi ndustri produk menggunakan tenaga C'D
_________________ kemudian ke rekaan __________.
5a%apan <
1. ,homas 7e%"omen
2. 5ames Jatt ; Boultan
3. Jap
4. 5. *argrea@es
'. Manusia, sains
1. #ebelum pengenalan en$in
%ap, tenaga _____________
dan __________ digunakan.
'. Kuasa %ap daripada
arang batu digunakan
dalam ____________
seperti keretapi dan
kapal laut.
#oalan : &elasa*an *esan )e4,lusi -e)+anian dan )e4,lusi -e)indus+)ian di "),-a. 5
5a%apan <
1. manusia, binatang
2. %ap
3. pengeluaran
4. arang
'. sistem pengangkutan
30
(enggunaan ,eknologi
2. (enggunaa mesin berkuasa
_______________
menghasilkan barangan
yang banyak dan mudah
________________
3. Kemasukan ke pasaran
antarabangsa
menguntungkan dapat
mempertingkatkan
_____________ dan
perdagangan.
4. (enghasilan tenaga
%ap menghasilkan
____________ batu
yang banyak.
#ebelum pengenalan en$in berkuasa %ap tenaga C1D_____________ dan C2D_______________
digunakan. (engenalan mesin berkuasa C3D__________ menghasilkan barangan yang banyak dan
murah serta mudah ke pasaran luar. Kemasukan ke pasaran antarabangsa akan menguntungkan
usaha%an, keuntungan ini akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi C4D_____________________
dan perdagangan.
(enghasilan tenaga %ap melalui proses pembakaran arang batu, Britain amat beruntung kerana
mempunyai C'D______________ batu yang banyak. 7e%"omen telah men"ipta mesin berkuasa %ap
yang memudahkan perlombongan arang batu. Kuasa %ap daripada arang batu $uga digunakan dalam
sistem pengangkutan seperti kereta api dan kapal laut.
- (ertanian 1.____________
- 2.________ ke luar 7egara
- #umber G bahan 3.__________
- 4._________ kilang ; pengusaha
Kilang
- (embinaan '.______________
- Kereta )._________ diperkenal
- Kapal 2._______ berkuasa %ap
Kema$uan sektor pertanian telah memberi kesan kepada re@olusi perindustrian.
(ertanian telah men$adi pun"a ekonomi. (ertanian komersial atau perladangan se"ara
besar-besaran telah %u$ud peladang-peladang telah men$adi pedagang antarabanga dan
mengeksport lebihan pertanian ke luar 7egara.
#elain itu sektor pertanian telah menyediakan sumber makanan kepada buruh
kilang ataupun industri. Kema$uan sektor perindustrian pula telah menyebabkan petani-
petani men$adi buruh kilang dan pengusaha kilang men$adi tokoh ekonomi
menggantikan pengusaha ladang.
1e@olusi pertanian dan perindustrian $uga memberi kesan kepaada kema$uan
pengangkutan. (ada mulanya Britain menggunakan kereta kuda ba$ sebagai
pengangkutan kemudian $alan raya dan kereta api diperkenalkan. #eterusnya kapal laut
berkuasa %ap telah digunakan sebagai sumber pengangkutan laut.
31
K"SAN R"6OLUSI !"RTANIAN $
R"6OLUSI !"RINDUSTRIAN
K"SAN
R"6OLUSI !"RTANIAN $
R"6OLUSI !"RINDUSTRIAN
!"N#AN#KUTAN
"KONOMI
1. Komersial
2. =ksport
3. Makanan
4. Buruh
'. 5alan raya
). Api
2. Aaut
- 1._________ ladang beker$a dengan tuan tanah
- Buruh 2._________ untuk mengendalikan
mesin-mesin
- #istem 3.____________________
- (ergerakan 4. ______________
- Akata membela peker$a seperti '.___________,
).________________ dan _2.________________.
1e@olusi pertanian dan re@olusi perindustrian telah meningkatkan akti@iti
perdagangan antarabangsa "ontohnya ,7egara Britain mudah memperdagangkan lebihan
hasil pertanian dan perindustriannya kerana ia adalah negara pen$a$ah . 7egara Britain
$uga memerlukan bahan mentah untuk mengembangkan perindustriannya daripada tanah
$a$ahan . 7egara ini $uga turut mengembangkan penggunaan kapal laut untuk berdagang.
6isamping itu Britain mengeksport modal ke seberang laut .
1e@olusi (ertanian dan (erindustrin $uga memberi kesan kepada kemun"ulan
golongan buruh dan ma$ikan. =konomi, pertanian dan perindustrian yang di$alankan
se"ara besar-besaran menyebabkan mun"ul golongan buruh ladang dan kilang. (ada
peringkat a%al re@olusi buruh tidak dilayan dengan baik kemahiran mereka tidak
diperlukan lagi selepas pen"iptaan mesin baru seperti mesin membuat stoking dan
pakaian di"ipta. (eker$a mahir seperti penenun dan tukang $ahit memprotes dan
memusnahkan mesin-mesin "ontohnya dalam (ergerakan Auddite. Akibatnya Akta Anti
(engabungan diperkenalkan untuk melarang peker$a bergabung mendapatkan ga$i dan
layanan yang baik daripada ma$ikan. #elain daripada itu Akta lombong , Akta (arlimen
dan Akta #epuluh 5am Beker$a diperkenalkan untuk membela nasib peker$a.
#oalan : N(a+a*an ma*sud im-e)ialisme dan +u7uann(a 5
32
K"MUNCULAN #OLON#AN
BURU $ MA&IKAN
!"NIN#KATAN !"RDA#AN#AN
ANTARABAN#SA
1. Buruh -. =ksport
2. Kilang /. mport
3. (erkilangan
4. Auddite
'. Akta (arlimen
). Akta Aombong
2. Akta #epuluh $am
IM!"RIALISM"
- Akti@iti -.______________
bahan ke luar negara.
- Akti@it /._______________
bahan mentah ke dalam negara.
1._____________________
2._____________________
3._____________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
#oalan : &elas*an *esan%*esan im-e)ialisme +e).ada- Asia Ten33a)a0
(emerintah tempatan menerima 1._____________ dan
2._____________________ barat. #istem politik peribumi ditukar kepada
3.____________________. =konomi berdasarkan keperluan industri barat seperti
4.________________________ dan getah. #istem '. ________________diperkenal.
Kemasukan ).___________________ menyebabkan terbentuknya pelbagai kaum dan
tiada keharmonian.
#oalan< &elas*an 8a*+,)%8a*+,) *eda+an3an *uasa Ba)a+ men7a7a. Asia
1 Bahan mentah
2 (asaran
3 (engangkutan
4 +epat
' kedatangan
1.
Bahan
mentah
33
TU&UAN
MAKSUD
!OLITIK
BURU ASIN#
"KONOMI
!"NDIDIKAN
K"SAN IM!"RIALISM"
T"RADA! ASIA T"N##ARA
1. (enasihat 4. Bi$ih timah
2. (entadbir '. (endidikan nggeris
3. #istem barat ). Buruh asing
Kuasa Barat datang ke Asia kerana &aktor untuk mendapatkan 1_____________.
Mereka $uga men$a$ah untuk mendapatkan 2_____________________ bagi barang
perindustrian mereka.
#istem 3_____________________ seperti $alan raya, kereta api dan kapal %ap
pula membantu 4________________________ per$alanan dan '
______________________ kuasa Barat men$a$ah Asia.
#oalan< &elas*an 8a*+,)%8a*+,) *eda+an3an *uasa Ba)a+ men7a7a. Asia
) Menyebarkan
2 Budaya
- Agama
/ #tatus
10 ,ari&&
Kuasa Barat datang ke Asia $uga kerana )_______________________ tamadun
mereka yang dianggap tinggi. Mereka turut menyebarkan 2 ________________________
dan - _______________________Kristian.
Kuasa Barat $uga berebut-rebut men$a$ah 7egara-negara Asia kerana simbol
/_________________________ kuasa yang kuat.
(engenalan peraturan 10 _________________________ oleh 7egara Barat dan
Amerika #yarikat menyebabkan 7egara Britain tambah terdesak men"ari pasaran baru.
'.
kedatangan
4.
"epat
3.
(engangkut-
an
2.
pasaran
1.
Bahan
mentah
9a*+,)%8a*+,)
*eda+an3an
Ba)a+
men7a7a.
Asia
.aktor-&aktor
kedatangan
kuasa Barat
men$a$ah Asia
).
Menyebar
2.
Budaya
-.
agama
/.
status
10.
,ari&
34
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
a. =konomi ,radisional
10 Be)s*ala Kecil
20 Te*n,l,3i Muda.
:0 M,dal Kecil
;0&umla. Bu)u. Te).ad
<0 !asa)an Kecil
#enaraikan "iri-"iri ekonomi tradisionalK
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
'._______________________
+iri- +iri =konomi
,radisional 23333
.
333333
.
433333
.
'3333
133333
3'
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
b. =konomi 6agangan
10 Be)s*ala Besa)
20 Te*n,l,3i Tin33i
:0 M,dal Besa)
;0&umla. Bu)u.
Ban(a*
<0 !asa)an Luas
#enaraikan "iri-"iri ekonomi daganganK
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
'._______________________
+iri- +iri =konomi
6agangan 23333
.
333333
.
433333
.
'3333
133333
3)
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
10 #e+a.
20 !e)l,mb,n3an
:0 !e)+anian K,me)sial
7yatakan $enis- $enis ekonomi daganganK
1._______________________
2._______________________
3._______________________
5enis-5enis =konomi
6agangan 23333
.
33333
133333
32
Bab 10 < 6A#A1 B1,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6A#A1 B1,#* ,=1*A6A( (=19#A*A7 >=,A*
M4#=,A 7(A
MO= -em,dal asin3 S"= sewa +ana. TA=+a)i8 cu*ai IN=in8)as+)u*+u)
!A=-e*e)7a asin3
10 6asar British memberikan galakan kepada -em,dal asin3
20 (ihak British menyediakan sewa +ana. $ +a)i8 cu*ai yang rendah kepada
peladang
:0 Membina kemudahan in8)as+)u*+u) seperti $alan raya ; $alan kereta api untuk
menghubungkan ka%asan pertanian komersial dengan pelabuhan ; pusat
pentadbiran.
;0 memba%a masuk -e*e)7a asin3 untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga
peker$a.
3-
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
10 M,dal
20 In+ensi8 M,dal
:0 "na*men dan undan3%
undan3
;0 Tena3a Bu)u.
<0 #ala*an B)i+is.
6asar British
,erhadap
(erlombongan
23333
.
333333
.
433333
.
'3333
133333
3/
(ada a%al abad ke-20, industri perlombongan i$ih timah mula dikuasai oleh
pelombong dari =ropah.. (emodal dari =ropah berupaya bersaing dengan pemodal
dari +hina kerana kemampuan mereka menyediakan33333.C1D bagi
penggunaan teknologi kapal korek yang memerlukan akti@iti perlombongan
di$alankan se"ara besar-besaran.
(erusahaan bi$i timah berubah daripada intensi& buruk
kepada3333333C2D.
6i samping itu, beberapa333333..C3D telah digubal dan diluluskan
bagi me%u$udkan penguasaan kera$aan kolonial British pada semua peringkat
perusahaan melombong bi$ih timah.
(ihak British telah memba%a masuk 333333..C4Ddari luar untuk
beker$a dalam se"tor pertanian mahupun perlombongan.
#elain itu, 3333333..C'Dagar mereka berhi$rah ke ,anah Melayu dan
penghi$rahan mereka $uga tidak ditentang oleh orang Melayu.
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
10 Kemuda.an !in7aman
20 9aeda. Tin33i
:0 Dana Lua) Ne3a)a
;0"7en !emba(a)
(eranan nstitusi
Ke%angan 13333
.
23333. 333333
.
43333
40
nstitusi ke%angan berperanan menyediakan33333333C1D kepada
pelabor yang kemudiannya mema$ukan industri bi$ih timah dan getah.
Bank memperkenalkan kaedah baru yang berorientasikan keuntungan
berasaskan kadar333333.C2D.
Bank $uga menyebabkan saluran 3333333..C3D dapat disalurkan
terus ke ,anah Melayu dengan "epat dan mudah.
Bank telah bertindak sebagai333333C4D kepada pengeksport dan
pengimport serta meli"inkan perdagangan antarabangsa "ontohnya, Mer"antile
Bank.
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
10 Sis+em Ti*e+ K)edi+
20 Sis+em !en3ambilan
Ka*i+an3an
:0 Sis+em Ruma. K,n3si
+ara Kemasukan
migran +ina 23333
.
33333
133333
41
Kemasukkan buruh dari +hina ke ,anah Melayu telah berlaku melalui
beberapa "ara seperti #istem33333333..C1D iaitu bakal imigran ke ,anah
Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh seorang ketua yang akan dibayar
dengan se$umlah %ang.
Manakala #istem33333333..C2D adalah ma$ikan yang memerlukan
buruh akan menghantar pega%ainya ke +hina dan segala pembiayaan perbelan$aan
buruh tersebut ditanggung oleh ma$ikan.
#elain itu, pengambilan buruh dilakukan oleh pega%ai di negara +hina yang
dilantik oleh sebuah rumah Kongsi. (ega%ai tersebut akan membiayai perbelan$aan
buruh tersebut sehingga sampai ke rumah kongsi dikenali sebagai
#istem3333333C3D.
BAB 10 < ,7>KA,A7 4
DASAR BRITIS DAN K"SANNYA T"RADA! "KONOMI N"#ARA
10 Sis+em Bebas1 Me)de*a
20 Sis+em K,n+)a*
:0 Sis+em Kan3ani
+ara Kemasukan
migran ndia 23333
.
33333
133333
42
Buruh dari ndia yang memasuki ,anah Melayu melalui
#istem3333333..C1D iaitu datang dengan sendiri dengan pembiayaan
masing-masing dan diuruskan oleh orang atau kumpulan tertentu.
#elain itu, terdapat ma$ikan yang akan membiayai tambang imigran ndia ke
,anah Melayu dan sebagai balasan imigran tersebut perlu beker$a dengannya untuk
$angka masa tertentu dikenali sebagai #istem.............................C2D.
#istem................................C3D pula melibatkan seorang ketua diberi
keper"ayaan oleh ma$ikan dan diberi lesen untuk men"ari tenaga buruh.
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
#enaraikan 9ndang-undang ,anah yang diperkenalkan oleh British.
1.Akta ,anah #impanan Melayu
2. Aand 4rder
3. Aand #ettlement 4rder
4. (roklamasi (erelindungan
*ak (ribumi
1 ........... 2.Aand 4rder
9ndang-9ndang ,anah
3 ..............
'. (roklamasi 111
(erlindungan *ak (ribumi

9ndang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh kera$aan British di ,anah
Melayu, #abah dan #ara%ak ialah C1DAkta ,anah #impanan Melayu 1/13 C ,anah
MelayuD, C2D__________C #ara%akD, C3DAand #ettlement 4rder 1/33 C#ara%akD, dan
C4D________________C#abahD.
43
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan sebab-sebab Akta #impanan ,anah Melayu 1/13 diperkenalkanK
1. men$amin
2. mengelakkan
3. mengisytiharkan
4.menyelamatkan
'.kepentingan
).komersial
Akta #impanan ,anah Melayu
1. men$amin
2.........

)....... 3........
'.......
4...........
Akta #impanan ,anah Melayu 1/13 diperkenalkan untuk C1D____________
kelangsungan masa depan ekonomi,sosial dan politik ,anah Melayu. ni bertu$uan C2D
mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. #elain itu,
1esiden berkuasa C3D _____________ mana-mana tanah orang Melayu sebagai ,anah
#impanan Melayu. Akta ini bagi C4D ____________ tanah simpanan melayu daripada
di$ual, dipa$ak gadai atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. #elain itu, dapat
men$amin C'D kepentingan ekonomi kera$aan British. ni menyebabkan orang Melayu
tidak dibenarkan sama sekali menanam sebarang tanaman C)D ___________ di ,anah
#impanan Melayu.
44
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan sebab Aand 4rder diperkenalkan.
1.melindungi
2. di"eroboh
Aand 4rder diperkenalkan untuk C1D ________________ hak milik tanah pribumi dan
milik komuniti C2D ____________ oleh pengusaha dari +hina untuk tu$uan pertanian.
5elaskan sebab Aand #ettlement 4rder dikuatkuasakan.
1. perlindungan
2. pemindahan
3.per%arisan
Aand #ettlement 4rder dikuatkuasakan untuk memberi C1D ____________ kepada tanah
milik pribumi. Melalui undang-undang ini C2D _______________ hak milik tanah hanya
boleh dilakukan melalui C3D _______________ untuk mengelakkan berlakunya
pema$akan,peme"ahan dan pen$ualan tanah kepada orang luar.
7yatakan pembahagian tanah dalam undang-undang Aand 4rder 1/4- di #ara%ak.
1. "ampuran
2. simpanan
3. pedalaman
9ndang-undang Aand 4rder 1/4- telah membahagikan tanah di #ara%ak kepada tiga
ka%asan iaitu
1D ka%asan tanah C1D_________________
2D ka%asan tanah C2D _________________
3D ka%asan tanah C3D _________________
4'
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
Apakah tu$uan (roklamasi (erlindungan *ak (ribumi diperkenalkan di #abah K
1. melindungi
2. kepentingan
3. pega%ai daerah
4. urusniaga
'. ketua
). menuntut
1D melindungi 2. kepentingan 3.
(roklamasi (erlindungan *ak (ribumi
). ________ 4. __________
'. __________
9ndang-undang ini C1D melindungi kepentingan pribumi yang telah di%artakan oleh
kera$aan British pada 1--/. (eraturan ini menetapkan baha%a C2D ____________ hak
milik tanah pribumi adalah di ba%ah kuasa C3D _____________. #egala C4D __________
tanah dengan orang =ropah perlu dimaklumkan kepada C'D _________ pribumi. 4leh itu
penduduk pribumi berhak C)D ___________ ganti rugi terhadap tanah yang di$ual kepada
orang asing.
4)
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan dasar British terhadap pekebun ke"il getahK
1. mengekalkan
2. melarang
3. permohonan
4. tanah baru
'. perlindungan
).menghadkan
1. _______________
2. _________
).___________
6asar British terhadap
pekebun ke"il getah

'.__________ 3.__________
4. ____________

6asar British ialah mahu C1D ________________ orang Melayu sebagai petani . =nakmen
,anah (adi diperkenalkan bagi C2D ___________________ pekebun ke"il menanam getah
di ka%asan penanaman padi. (remium untuk C3D _____________ tanah baru dinaikkan .
British melarang pembukaan C4D ______________ untuk penanaman getah. Apabila
harga getah $atuh, British memberi C'D ____________ kepada pengusaha =ropah. British
C)D _____________ pengeluaran getah melalui ran"angan yang diperkenalkan seperti
1an"angan #ekatan #te@enson dan 1an"angan (eraturan >etah Antarabangsa.
42
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan dasar British terhadap pekebun ke"il padiK
1. berminat
2. bergantung
3. bekalan
4. tidak
'. menubuhkan
).membaiki
1. _______________
2. _________
).___________
6asar British terhadap
pekebun ke"il padi

'.__________ 3.__________
4. ____________

1akyat tempatan tidak C1D _________ untuk menger$akan sa%ah padi. ni menyebabkan
,anah Melayu begitu C2D ____________ kepada pengimportan beras dari luar negara
seperti dari ,hailand, ndo"hina dan Myanmar. ni kerana C3D __________ beras dari luar
negara tidak sentiasa ter$amin. ni menyebabkan British C4D ____________ membenarkan
pekebun ke"il menanam getah di tanah sa%ah. Kemudian, British telah C'D ___________
$abatan (arit dan ,ali Air pada tahun 1/30. ni untuk C)D ___________ sistem perparitan
dan tali air demi membantu kegiatan penanaman padi.
4-
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
#ebab-sebab British memperkenalkan undang-9ndang berhubung dengan tanah.
1. rekod bertulis
2. digunakan
3. "agaran
4. undang-undang
'. dibahagikan
). "ukai
1. _______________
2. _________
).___________
#ebab-sebab British
Memperkenalkan undang-
9ndang ,anah

'.__________ 3.__________
4. ____________

Bagi pihak British elemen penting dalam mengesahkan hak pemilikan tanah ialah C1D
____________. 1ekod ini C2D ____________ dalam urusan pentadbiran seperti "ukai dan
urusniaga terhadap tanah. ,anah dilihat sebagai_____________________C3D untuk
mendapatkan modal.___________________C4D tanah pertama yang diperkenalkan ialah
(eraturan ,anah (erak. #elain itu, tanah_________________C'D mengikut nilai komersial
seperti tanah ladang. 4leh itu, kadar_______________C)D tanah bergantung kepada $enis
tanah yang dimiliki.
4/
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun ke"il.

1. _________
'.___________
Kesan 6asar British
,erhadap (ekebun Ke"il4.__________ 2.__________
3. ____________

Kesan dasar British terhadap pekebun ke"il ialah memba%a kepada perkembangan
sistem_______________C1D di kalangan masyarakat Melayu. 4rang Melayu mesti
membayar_____________C2D yang dikenakan terhadap hasil hutan. #emua
____________C3D di$ual beli seperti barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan
%ang. Bagi mereka yang tinggal di ka%asan luar bandar terpaksa bergantung
kepada________________C4D untuk memin$am %ang. Kesannya, orang Melayu terpaksa
men$ual tanah mereka untuk menyelesaikan________________C'D.
1. ekonomi %ang
2. "ukai
3. urusan
4. orang tengah
'. hutang
'0
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
#enaraikan 9ndang-undang ,anah yang diperkenalkan oleh British.
1.Akta ,anah #impanan Melayu
2. Aand 4rder
3. Aand #ettlement 4rder
4. (roklamasi (erelindungan
*ak (ribumi
1 ........... 2.Aand 4rder
9ndang-9ndang ,anah
3 ..............
'. (roklamasi 111
(erlindungan *ak (ribumi

9ndang-undang berhubung tanah yang diperkenalkan oleh kera$aan British di ,anah
Melayu, #abah dan #ara%ak ialah C1DAkta ,anah #impanan Melayu 1/13 C ,anah
MelayuD, C2D__________C #ara%akD, C3DAand #ettlement 4rder 1/33 C#ara%akD, dan
C4D________________C#abahD.
'1
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan sebab-sebab Akta #impanan ,anah Melayu 1/13 diperkenalkanK
1. men$amin
2. mengelakkan
3. mengisytiharkan
4.menyelamatkan
'.kepentingan
).komersial
Akta #impanan ,anah Melayu
2. men$amin
2.........

)....... 3........
'.......
4...........
Akta #impanan ,anah Melayu 1/13 diperkenalkan untuk C1D____________
kelangsungan masa depan ekonomi,sosial dan politik ,anah Melayu. ni bertu$uan C2D
mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. #elain itu,
1esiden berkuasa C3D _____________ mana-mana tanah orang Melayu sebagai ,anah
#impanan Melayu. Akta ini bagi C4D ____________ tanah simpanan melayu daripada
di$ual, dipa$ak gadai atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. #elain itu, dapat
men$amin C'D kepentingan ekonomi kera$aan British. ni menyebabkan orang Melayu
tidak dibenarkan sama sekali menanam sebarang tanaman C)D ___________ di ,anah
#impanan Melayu.
'2
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan sebab Aand 4rder diperkenalkan.
1.melindungi
2. di"eroboh
Aand 4rder diperkenalkan untuk C1D ________________ hak milik tanah pribumi dan
milik komuniti C2D ____________ oleh pengusaha dari +hina untuk tu$uan pertanian.
5elaskan sebab Aand #ettlement 4rder dikuatkuasakan.
1. perlindungan
2. pemindahan
3.per%arisan
Aand #ettlement 4rder dikuatkuasakan untuk memberi C1D ____________ kepada tanah
milik pribumi. Melalui undang-undang ini C2D _______________ hak milik tanah hanya
boleh dilakukan melalui C3D _______________ untuk mengelakkan berlakunya
pema$akan,peme"ahan dan pen$ualan tanah kepada orang luar.
7yatakan pembahagian tanah dalam undang-undang Aand 4rder 1/4- di #ara%ak.
1. "ampuran
2. simpanan
3. pedalaman
9ndang-undang Aand 4rder 1/4- telah membahagikan tanah di #ara%ak kepada tiga
ka%asan iaitu
4D ka%asan tanah C1D_________________
'D ka%asan tanah C2D _________________
)D ka%asan tanah C3D _________________
'3
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
Apakah tu$uan (roklamasi (erlindungan *ak (ribumi diperkenalkan di #abah K
1. melindungi
2. kepentingan
3. pega%ai daerah
4. urusniaga
'. ketua
). menuntut
1D melindungi 2. kepentingan 3.
(roklamasi (erlindungan *ak (ribumi
). ________ 4. __________
'. __________
9ndang-undang ini C1D melindungi kepentingan pribumi yang telah di%artakan oleh
kera$aan British pada 1--/. (eraturan ini menetapkan baha%a C2D ____________ hak
milik tanah pribumi adalah di ba%ah kuasa C3D _____________. #egala C4D __________
tanah dengan orang =ropah perlu dimaklumkan kepada C'D _________ pribumi. 4leh itu
penduduk pribumi berhak C)D ___________ ganti rugi terhadap tanah yang di$ual kepada
orang asing.
'4
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan dasar British terhadap pekebun ke"il getahK
1. mengekalkan
2. melarang
3. permohonan
4. tanah baru
'. perlindungan
).menghadkan
1. _______________
2. _________
).___________
6asar British terhadap
pekebun ke"il getah

'.__________ 3.__________
4. ____________

6asar British ialah mahu C1D ________________ orang Melayu sebagai petani . =nakmen
,anah (adi diperkenalkan bagi C2D ___________________ pekebun ke"il menanam getah
di ka%asan penanaman padi. (remium untuk C3D _____________ tanah baru dinaikkan .
British melarang pembukaan C4D ______________ untuk penanaman getah. Apabila
harga getah $atuh, British memberi C'D ____________ kepada pengusaha =ropah. British
C)D _____________ pengeluaran getah melalui ran"angan yang diperkenalkan seperti
1an"angan #ekatan #te@enson dan 1an"angan (eraturan >etah Antarabangsa.
''
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan dasar British terhadap pekebun ke"il padiK
1. berminat
2. bergantung
3. bekalan
4. tidak
'. menubuhkan
).membaiki
1. _______________
2. _________
).___________
6asar British terhadap
pekebun ke"il padi

'.__________ 3.__________
4. ____________

1akyat tempatan tidak C1D _________ untuk menger$akan sa%ah padi. ni menyebabkan
,anah Melayu begitu C2D ____________ kepada pengimportan beras dari luar negara
seperti dari ,hailand, ndo"hina dan Myanmar. ni kerana C3D __________ beras dari luar
negara tidak sentiasa ter$amin. ni menyebabkan British C4D ____________ membenarkan
pekebun ke"il menanam getah di tanah sa%ah. Kemudian, British telah C'D ___________
$abatan (arit dan ,ali Air pada tahun 1/30. ni untuk C)D ___________ sistem perparitan
dan tali air demi membantu kegiatan penanaman padi.
')
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
#ebab-sebab British memperkenalkan undang-9ndang berhubung dengan tanah.
1. rekod bertulis
2. digunakan
3. "agaran
4. undang-undang
'. dibahagikan
). "ukai
1. _______________
2. _________
).___________
#ebab-sebab British
Memperkenalkan undang-
9ndang ,anah

'.__________ 3.__________
4. ____________

Bagi pihak British elemen penting dalam mengesahkan hak pemilikan tanah ialah C1D
____________. 1ekod ini C2D ____________ dalam urusan pentadbiran seperti "ukai dan
urusniaga terhadap tanah. ,anah dilihat sebagai_____________________C3D untuk
mendapatkan modal.___________________C4D tanah pertama yang diperkenalkan ialah
(eraturan ,anah (erak. #elain itu, tanah_________________C'D mengikut nilai komersial
seperti tanah ladang. 4leh itu, kadar_______________C)D tanah bergantung kepada $enis
tanah yang dimiliki.
'2
,=MA /
BAB 10- 6A#A1 B,#* 6A7 K=#A77:A ,=1*A6A( =K474M 7=>A1A
6asar British terhadap (ertanian
7yatakan kesan-kesan dasar British terhadap pekebun ke"il.

1. _________
'.___________
Kesan 6asar British
,erhadap (ekebun Ke"il4.__________ 2.__________
3. ____________

Kesan dasar British terhadap pekebun ke"il ialah memba%a kepada perkembangan
sistem_______________C1D di kalangan masyarakat Melayu. 4rang Melayu mesti
membayar_____________C2D yang dikenakan terhadap hasil hutan. #emua
____________C3D di$ual beli seperti barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan
%ang. Bagi mereka yang tinggal di ka%asan luar bandar terpaksa bergantung
kepada________________C4D untuk memin$am %ang. Kesannya, orang Melayu terpaksa
men$ual tanah mereka untuk menyelesaikan________________C'D.
1. ekonomi %ang
2. "ukai
3. urusan
4. orang tengah
'. hutang
'-