Anda di halaman 1dari 20

1.

0 PENGENALAN
Perkhemahan unif beruniform ini merupakan antara saluran pendidikan luar bilik
darjah yang sangat berkesan. Usaha ini adalah bertujuan menangani masalah gejala
sosial. Perkhemahan ini diharap akan dapat mendidik murid-murid percaya kepada diri
sendiri dan sedar akan kemampuan diri. Melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan,
mereka ini akan didedahkan dengan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang
sukar diperolehi ketika di dalam bilik darjah. Ia menanam sifat keberanian dan
kepercayaan interpersonal dan intrapersonal. Diharapkan program ini akan dapat
memberi peluang kepada murid-murid menonjolkan kemampuan diri mere disamping
mengeratkan hubungan siratulrrahim dikalangan murid dan guru-guru.
2.0 NAMA PROGRAM
PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM SK LKTP KRAU 1
3.0 MATLAMAT
Perkhemahan Perdana Unit eruniform ini diharap dapat membina keyakinan
diri murid apabila berhadapan dengan situasi kehidupan yang mencabar, disamping
menerapkan sikap hormat-menghormati di antara satu sama lain. Ia juga merupakan
satu aktiviti pengukuhan ilmu pendidikan luar serta perkongsian ilmu dan pengalaman
antara unit persatuan !unas "adet #emaja $ekolah dan Puteri Islam.
4.0 OBJEKTIF
Pada akhir program ini, para peserta akan dapat %
&.' Memperolehi pengalaman yang berguna dalam kehidupan seharian.
&.( Menyemai semangat bekerja dalam kumpulan.
&.) Mengukuhkan semangat jati diri.
&.& Membina keyakinan dan ketrampilan diri.
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 1
5.0 BUTIRAN PERKHEMAHAN
*.' !arikh % +*,'',(+'& hingga +-,'',(+'&
*.( !empat % $ekitar "a.asan , Padang $" /"!P "rau '
*.) Masa % 0 pagi
*.& 1urulatih,2asilitator % 3uru-guru $" /"!P "rau '
6.0 SASARAN PENYERTAAN %
&( orang murid-murid tahap dua $" /"!P "rau '
4hli !unas "adet #emaja $ekolah
4hli Puteri Islam
7.0 BAYARAN PENYERTAAN :
$etiap peserta dikenakan bayaran sebanyak RM 20.00 (Dua Puluh Ringgit Sahaja)
ayaran ini adalah untuk menampung perbelanjaan seperti%
i. 4ktiviti
ii. Makan dan minuman peserta
.0 JA!ATANKUASA INDUK
P5635#U$I % Puan #esnani binti #aus
6.P5635#U$I I % 5n.7ishamudin bin Mohammed
6.P5635#U$I II % Pn.2ad8illah binti 4hmad
6.P5635#U$I III % 5n.4hmad #asdi bin Mohammad
$5!I4U$474 % Pn. 6ur 7afi8a binti "amisan
56D474#I % Pn.$iti Meriam binti Ibrahim
47/I 1494!46 "U4$4 % Pn.6urul 4:i8ah binti 4bdullah
Pn $aadah binti $alleh
Pn.Mahmudah binti 4bu akar

".0 JA!ATAN KUASA PELAKSANA :
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 2
"5M ";M46D46 % 5n.2ai8al bin 7assan
P56. "5M ";M46D46 % Pn. 6urul 4:i8ah binti 4bdullah
JA!ATANKUASA KE#IL PELAKSANA
P56D42!4#46 < P5M4743I46
"UMPU/46
5n. 7ishamudin bin Mohammed
5n. 2ai8al bin 7assan
Pn. 6ur 7afi8a binti "amisan
Pn. 6urul 4:i8ah binti 4bdullah
P5#$I4P46 !5MP4! < $I4#4=4 5n. 4inul 48.an bin 48man
Pn. #abeah binti 4bdul 1alil
Pn. Mahmudah binti 4bu akar
PI3
M4"4646 D46 MI6UM46 PI3
74DI47 , >56D5#4 74!I Pn. 2ad8illah binti 4hmad
Pn. ;smi.ati binti ;mar
Pn. $abariah binti 4bd Manan
Pn. 9an Maheran binti Mustaffa
"494/46 "5$5/4M4!46 ?M4/4M@
< "5>5M4$46
>ik $iti $aloma binti Mat 4ris
Pn. /i8a.ati binti Daud
5n. Mohd 6a8mi bin 4bas
I4D47 , "5#;746I46 5n. 4hmad #asdi bin Mohamad
5n. 4bdul asits bin Mohamad Mokhtar
Pn. 6oor 48iyah binti Aakaria
U"U P#;3#4M <
D;"UM56!4$I
Pn. $uhailia binti 7am8ah
Pn. $aadah binti $alleh
Pn. ;h $.ee !ing
JA!ATAN KE#IL AKTI$ITI
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 3
PERMAINAN KIM
Penyelaras %
Pn. 6ur 7afi8a bt "amisan
Pn. /i8a.ati bt Daud
PERTOLONGAN #EMAS
Penyelaras %
5n. Mohd 6a8mi bin 4bas
Pn. 6oor 48iyah binti Aakaria
PERTANDINGAN MEMASAK
Penyelaras %
Pn. $aadah bt $alleh
Pn. 2ad8illah bt 4hmad
Pn. 9an Maheran bin Mustafa
PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN
Penyelaras %
Pn. ;h $.ee !ing
5n. 4hmad #asdi bin Mohamad
Pn. $abariah bt 4bd Manan
GAJET%MEMBUAT !AU
Penyelaras %
Pn.Mahmudah bt 4bu akar
Pn. #abeah bt 4bdul 1alil
5n. 7ishamudin bin Mohammed
JEJAK KOMANDO
Penyelaras %
5n. 4bdul asits bin Mohamad Mokhtar
5n. 4inul 48.an bin 48man
>ik $iti $aloma bt Mat 4ris
SENAMROBIK
Penyelaras %
Pn. ;smi.ati bt ;mar
Pn. $uhailia binti 7am8ah
10. SENARAI TUGAS
10.1 PENGERUSI % KETUA PROJEK
a. Membentuk ja.atankuasa
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 4
b. Mempengerusikan mesyuarat
c. Merujuk kepada penasihat
10.2 SETIAUSAHA
a. Menjalankan tugas-tugas kesetiausahaan
b. Urusan surat menyurat dan borang.
10.3 BENDAHARI
a. Mengutip, menyelaras dan menyediakan penyata ke.angan berkaitan
program.
b. Memastikan segala perbelanjaan berjalan dengan lancar seperti yang
sepatutnya.
10.4 KETUA DAN PENOLONG KOMANDAN PERKHEMAHAN
a. Merancang segala pengisian aktiviti.
b. Memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan selamat.
10.5 PERALATAN % SIARAYA
a. Merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program.
b. Memastikan segala peralatan diba.a ke tapak perkhemahan dan diba.a
pulang ke sekolah dengan keadaan baik seperti asal.
10.6 KESELAMATAN
a. Menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap.
b. Memastikan keselamatan para peserta terjamin di sepanjang aktiviti.
c. Mengambil tindakan a.al dengan pantas sekiranya berlaku kecemasan.
10.7 MAKANAN DAN MINUMAN
a. Merancang dan menentukan menu makanan
b. Merancang jadual makan dan minum peserta, guru dan jurulatih
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 5
c. Memastikan urusan semasa makan berjalan dengan lancar.
10. DOKUMENTASI
a. Mencatat segala aktiviti yang berjalan.
b. mengambil foto untuk setiap aktiviti.
c. Menyediakan laporan perkhemahan dan dokumentasikan.
d. erhubung dengan setiausaha untuk mendapatkan bahan-bahan untuk
didokumentasikan.
10." IBADAH
a. Memimpin para peserta solat berjemaah.
b. Mengelolakan kuliah subuh dan maghrib.
c. Menyelaras dan menjalankan program untuk slot keagamaan,kerohanian.
10.10 HADIAH DAN #ENDERAMATA
a. Menyediakan hadiah dan cenderamata program
10.11 DISIPLIN PESERTA
a. Menga.al disiplin para peserta sepanjang perkhemahan.
10.12 PENGESAHAN PENDAFTARAN
a. Memastikan para peserta sudah berada di tapak perhimpunan
b. $emak kehadiran murid berdasarkan nama yang akan diberikan oleh
setiausaha.
11.0 TENTATIF PROGRAM
TARIKH MASA PERKARA TINDAKAN
8.00 8.30 pg Senamrobik AJK Senamrobik
8.30 10.15 pg Teori dan Amali AJK Pertolongan
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 6
05/11/20
14
(RAB!
"er#olongan $ema% Cemas
10.35 12.35 &emb'a# (a' Semua Guru
2.40 3.00 p#g "enda)#aran pe%er#a di
kan#in
AJK Pendaftaran
3.00 3.30 p#g Taklima# perk*ema*an Kem Komandan
3.30 5.30 p#g +ka#an / min'm pe#ang AJK Kema /
Fasilitator
AJK !akanan "
!inuman
5.30 6.30 p#g &endirikan k*ema* ,
&embina ga-e#
Ketua Kum#ulan
6.30 . /.00 mlm &akan &alam Kem Komandan
/.00 0.00
mlm
"eng'r'%an diri1 %ola#
&ag*rib ber-emaa*1
#a2kira* , %ola# +%3ak
AJK
$bada"Keroanian
/Ketua Kum#ulan
0.00 11.30
mlm
"ermainan 4im AJK $ndoor Game
11.30 12.00
mlm
&in'm &alam AJK !akanan "
!inuman
12.30 5.30
pagi
Tid'r AJK
Keselamatan/Guru
%ertugas
06/11/20
14
(45A&+S!
5.30 8.00 pg "eng'r'%an diri / %ola#
S'b'* / Tak2ira*
AJK
$bada"Keroanian
8.00 8.30 pg Senamrobik AJK Senamrobik
8.30 0.00 pg Sarapan pagi AJK !akanan "
!inuman
0.00 11.00 pg 6e-ak 4omando/Re*ear%al
"akaian Beragam
AJK Je&ak Komando
11.00 12.30
#g*
"er#andingan &ema%ak AJK Pertandingan
!emasak
12.30 1.00
p#g
&akan #enga* *ari AJK !akanan "
!inuman
1.00 2.00 p#g Sola# 7o*or AJK
$bada"Keroanian /
Ketua Kum#ulan
2.00 4.30 p#g "er#andingan &enaikkan
(a'
AJK Ga&et/!embuat
'au
4.30 5.30 p#g Sola# A%ar AJK
$bada"Keroanian /
Ketua Kum#ulan
5.30 6.30 p#g 8a#i*an &lm
"er%emba*an
AJK (adia " Siara)a
6.30 /.30
mlm
"eng'r'%an diri dan %ola#
&ag*rib
AJK
$bada"Keroanian /
Ketua Kum#ulan
/.30 8.30
mlm
&akan malam dan %ola#
+%3ak
AJK !akanan "
!inuman
/ AJK
$bada"Keroanian
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 /
8.30 10.30
mlm
"er%emba*an malam
keb'da3aan
AJK Persembaan
10.30 5.30 pg Tid'r AJK Keselamatan /
Guru %ertugas
0//11/20
14
(6&AAT!
5.30 /.30 pg "eng'r'%an diri dan
%ola# S'b'* / Ta2kira*
AJK
$bada"Keroanian /
Ketua Kum#ulan
/.30 8.00 pg Sarapan pagi AJK !akanan "
!inuman
8.00 10.15 pg "er#andingan "akaian
Beragam Tradi%ional
Semua Guru
10.35 11.35
p#g
Berkema% Kem Komandan
/Ketua Kum#ulan
11.35 12.15
#/*
"en3ampaian *adia* ,
%i-il
&a-li% pen'#'p
AJK (adia " Siara)a
12.15 #.*
Ber%'rai
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 8
12. PERIN#IAN AKTI$ITI
12.1 MENDIRIKAN KHEMAH ? ( jam@
;bjektif % Memberi pengetahuan dan pengalaman baru dalam pemasangan
khemah.
/angkah Perlaksanaan %
!aklimat dan demontrasi pemasangan khemah.
Peserta memasang khemah mengikut kumpulan dan dipantau
fasilitator kumpulan.
. 12.2 PERSEMBAHAN MURID % ? ( jam @
A&'()('( : M*+*, K-./0*1**2
;bjektif % Membina sikap keyakinan diri dan dapat bekerja sebagai satu
pasukan.
/angkah Perlaksanaan %
$etiap kumpulan akan mempersembahkan satu persembahan
berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat di Malaysia
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 0
"hemah yang
digunakan adalah jenis
berbentuk gelembung
dan diperbuat daripada
material yang kalis air.
>iri utama khemah
jenis ini adalah ianya
mudah diba.a, dan
sesuai untuk
perkhemahan di
sekolah.
Diadakan dalam bentuk pertandingan antara kumpulan
12.3 PERMAINAN KIM % ? ( ',( jam @
;bjektif %
Menanamkan sifat inginkan ka.an dalam diri peserta
Menyatukan peserta menjadi satu kelompok yang bersatu
Membina semangat setiaka.an dalam diri peserta
/angkah Perlaksanaan %
Deria /ihat
4latan% pensil, paku, pemadam, duit syiling, pku paying, pin, mancis, pen, kertas, batu,
pisau dll. ?sediakan lebih kurang )+ jenis@
/etakkan objek-objek tersebut di atas meja dan tutup dengan kain atau kertas surat
khabar. $etiap kumpulan diberi masa ) minit untuk memerhati objek-objek yang diberi
?masa boleh disesuaikan@ dan bila sampai masa, patrol itu perlu berbincang dan "etua
kumpulan perlu menyenaraikan objek yang dilihat.
>ara lain ialah dengan mengikat '+ jenis objek di tali dan disimpankan ke dalam
kotak,karung. ila peserta sudah bersedia, mereka dinasihatkan supaya tidak
bercakap. "eluarkan tali itu perlahan-lahan ?pastikan peserta itu tidak
berbincang,bercakap di antara mereka@. $elepas ' atau ( minit, tali itu dimasukkan
semula ke dalam kotak dan peserta itu bolehlah berbincang dan menyenaraikan nama
objek-objek yang dilihat mengikut susunan yang betul.
Deria $entuh,raba
4latan% pensil, pen, pemadam, lencana, paku, skre., batu kecil, botol, duit syiling, kotal
mancis, penutup botol, tali pendik, getah bulat dll.
;bjek-objek tersebut dimasukkan ke dalam karung,beg,kotak dan setiap peserta diberi
masa ' minit untuk menyentuh objek-objek tersebut tanpa melihatnya. $etelah semua
peserta dalam kumpulan tersebut menyentuhnya, mereka dikehendaki berbincang dan
ketua menulis senarai nama objek-objek tersebut.
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 10
Deria Dengar
4latan% Pita rakaman ?pelbagai bunyi misalnya, bunyi enjin, air dibuka, kayu
patah, membuka penutup, laci, pintu, mengheret kerusi, menggoncang dan lain-lain.@
1ika tidak menggunakan pita rakaman, peserta boleh membuat bunyi-bunyian yang
dibuat di luar bilik.
Mainkan pita rakaman untuk didengari oleh peserta. $elepas semua bunyi itu
dimainkan, mereka boleh berbincang dan menyenaraikan bunyi-bunyian yang telah
didengarinya tadi.
Deria 7idu
4latan% Minyak .angi, minyak angin, halia, cuka, kopi, ba.ang, ubat gigi, minyak
rambut dan sebagainya.
Peserta dikehendaki menutup matanya dengan skaf dan menghidu objek-objek itu
bergilir-gilir. "emudian mereka bolehlah berbincang dan menulis ja.apannya.
Deria #asa
4latan% "unyit, garam, gula, lada, bunga cengkih, cili dsb.
Peserta dikehendaki merasa dengan lidah bahan-bahan,serbuk yang disediakan itu
bergilir-gilir. "emudian mereka bolehlah berbincang dan menuliskan ja.apannya.
12.4 TA3KIRAH DAN MORAL ? ' jam @
A&'()('( : S4+*' !*5(.6 K/+(*7 S/./7 0*2 A,*+( 84+*'
;bjektif %
Memberi santapan kerohanian kepada peserta menimba serta
mempraktikkan ilmu dan ibadah untuk kebahgian dunia dan
akhirat.
/angkah Pelaksanaan %
Peserta di.ajibkan mengerjakan solat apabila masuk .aktunya.
Mendengar kuliah subuh selepas solat subuh di surau sekolah.
Peserta dibimbing mempraktikkan amalan solat yang sempurna.
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 11
12.5 MALAYSIA #ERGAS ? ' jam @
A&'()('( : S-2*,94.(&
;bjektif %
Membina kecergasan tubuh badan untuk melakukan aktiviti-aktiviti
fi8ikal.
Membina kecerdasan mental untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti
keilmuan.
/angkah Pelaksanaan %
Peserta berkumpulan di tapak perhimpunan.
4ktiviti senamrobik dikendalikan oleh seorang jurulatih.
12.6 KEMBARA? ' jam @
A&'()('( : J-5*& K4,*204
;bjektif %
Memantapkan diri peserta dengan pelbagai teknik dan kemahiran
usaha hidup.
Menguji tahap ketahanan mental dan fi8ikal peserta.
/angkah Pelaksanaan %
4ktiviti dalam kumpulan besar melalui laluan yang telah dikenalpasti.
4ntaranya cabaran dalam aktiviti %
o Melalui denai kampung
o Mengharungi sungai cetek
. 12.7 KA!AD KAKI ? ' jam @
;bjektif %
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 12
Memberi pendedahan asas ka.ad kaki untuk perbarisan,
Membina kecekapan dan keseragaman dalam pergerakan
perbarisan.
/angkah Pelaksanaan %
Membuat pergerakan dalam kumpulan mengikut persatuan.
Peserta dikehendaki berpakaian lengkap.
12. PERTANDINGAN MEMASAK ? ' B jam @
A&'()('( : P-9'*20(2:*2 0*+*, &/,;/+*2
;bjektif %
Membina keyakinan diri boleh melakukan tugas-tugas memasak.
Memberi peluang untuk menunjukkan bakat yang ada.
Membina semangat berpasukan.
/angkah Pelaksanaan %
Peserta dalam kumpulan dibantu seorang fasilitator.
Peserta memasak menu mengikut bahan-bahan yang telah disediakan.
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 13
13. PERATURAN<PERATURAN PERKHEMAHAN
$emasa perkhemahan, peserta-pesrta hendaklah,
').' Menjalinkan silaturahim, kenal-mengenal dan hormat-menghormat antara
satu sama lain.
').( Mengerjakan solat berjemaah di surau pada .aktu yang ditetapkan.
').) Menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program.
').& Menjaga segala peralatan yang disediakan. Dilarang merosakkan atau
memindahkan peralatan ke tempat lain.
').* Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat di
ka.asan perkhemahan.
').C /elaki tidak dibenarkan masuk ke ka.asan perkhemahan perempuan dan
begitu juga sebaliknya.
').- $entiasa berpakaian kemas dan tidak dibenarkan berselipar kecuali
ber.uduk.
').0 $etiap peserta tidak dibenarkan berkeliaran selepas pukul '(.)+ tengah
malam.
').D !idak dibenarkan membeli makanan dan minuman di luar ka.asan
perkhemahan.
').'+ !idak dibenarkan keluar dari ka.asan perkhemahan kecuali aktiviti rasmi
bersama jurulatih dan fasilitator.
').'' !idak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran pihak
penganjur.
').'( Penjagaan diri,peralatan,harta pensendirian perlu diberi keutamaan.
').') 4ktiviti penggunaan air dan api perlu di ba.ah penyeliaan dan
penga.asan pihak bertanggungja.ab.
').'& Peserta yang melanggar perauran keselamatan ini akan dikenakan
tindakan oleh 1a.atankuasa "eselamatan,Urusetia.
').'* Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari
semasa ke semasa jika difikirkan perlu.
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 14
14.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
''.' DUI! ";"U#I"U/UM % #M *++.++
''.( "U!IP46 MU#ID?#M(+ E &(@ % #M 0&+.++
''.) "U!IP46 3U#U?#M'+ E (+@ % #M (++.++
''.& $UM46346 % #M *++.++
JUMLAH : RM 2040.00
'. HADIAH
PERBELANJAAN HADIAH KESELURUHAN
!empat pertama #MC+.++ C+.++
!empat kedua #M*+.++ *+.++
!empat ketiga #M&+.++ &+.++
JUMLAH 150.00
(. MAKAN MINUM DAN PERALATAN%TEKNIKAL RM1"0.00
15. MENU PERKHEMAHAN
7ari $arapan Makan tengah hari Minum petang Makan malam Minum malam
' -tiada-
Melaporkan diri selepas makan tengah
hari
!eh , !eh F;:
"aripap
- 6asi putih
- 4yam masak merah
- "acang buncis,
- !embikai
- 4ir $irap
Gico
iskut
( "opi F;:
Mi hoon goreng
-6asi putih
-Ikan masak
teoche.
-"angkung
goreng belacan
-!embikai
!eh , !eh F;:
"uih
- 6asi putih
- 4yam masak kicap
- "acang panjang
- etik
- 4ir $irap
Gico
iskut
) "opi F;:
#oti
!elur goreng
Perkhemahan erakhir
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 15
16. PENUTUP
Diharapkan melalui program yang dirancang ini akan dapat melahirkan insan
yang kental ji.anya, bersih dan bersemangat. Mempunyai jati diri dan sifat ingin
berdikari. Pihak ja.atankuasa dengan seberapa daya merancang dan berusaha untuk
merealisasikannya objektif perkhemahan ini. 4pa yang paling penting adalah
kesungguhan para peserta itu sendiri untuk melibatkan diri dengan aktiviti yang telah
disusun untuk mereka. Melalui program ini juga, adalah diharapkan ianya berjaya
dilaksanakan tanpa berlaku sebarang kemalangan dan kecederaan. Dengan
berakhirnya program ini juga nanti, segala bahan dan pengalaman serta segala bentuk
proses yang dilalui akan dapat dijadikan sumber rujukan untuk individu atau kumpulan
seterusnya merancang dan mengelola program seumpama dengan lebih baik.
Disediakan oleh,
HHHHHHHHHHHH
HISHAMUDIN BIN MOHAMMED
Penolong "anan "okurikulum
$" /"!P "rau '
(-C++ #aub,
Pahang Darul Makmur
Disahkan oleh,
HHHHHHHHHHHHH..
RESNANI BINTI RAUS
3U#U 5$4#
$" /"!P "#4U '
(-C++ #4U,
P47463 D4#U/ M4"MU#
LAMPIRAN A
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 16
PERALATAN YANG PERLU DIBA!A OLEH PELAJAR SEMASA PERKHEMAHAN
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 1/
BI
L.
KELENGKAPAN
UNI
T
SEMAK
AN
1 4elengkapan %ola# dan %e-ada* 1
2 ni)orm/"akaian %eragam 3ang lengkap 1
3 "akaian ak#i9i#i : Ba-' T lengan pan-ang/pendek 2
4 "akaian ak#i9i#i : Sel'ar #ra;k pan-ang 2
5 "akaian Tid'r : Ba-' T lengan pan-ang/pendek 1
6 "akaian #id'r : Sel'ar #ra;k pan-ang 1
/ 4a%'# 2
8 S#okin 2
0 Selipar 1
10 T'd'ng/%ka) ("eremp'an! 3
11 Ba-' %e-'k 1
12 8amp' %'l'* 1
13
"inggan , ;a<an pla%#ik
1
%e#
14
S'd' / garp'
1
%e#
15 B'k' log 1
16
T'ala/%ab'n/ber'% gigi/kain ba%a*an/ba#ik
1
%e#
1/
Baldi/;ebok
2
%e#
18
Ala# #'li% : "en%el/pembari%/pemadam
penga%a*/<arna
3
%e#
10
Ban#al ke;il/%elim'#/#ikar
4
%e#
20 Khemah DOME: JIKA ADA 1
21 1 po# bera%
22 1 #in %ardin be%ar
23 2 bi-i ba<ang be%ar
24 Segenggam ikan bili%
SENARAI PERALATAN YANG DILARANG
1 Tele)on bimbi#
2 "erala#an #a-am %eper#i pi%a' , parang
3
Ba*an penggalak kebakaran :
pe#rol/man;i%/mer;'n/b'nga api
4 Apa.apa 3ang dika#egorikan BERBAHAYA
LAMPIRAN B
JADUAL BERTUGAS BERMALAM
MASA HARI GURU BERTUGAS
/.30 &8&
*ingga
/.30 "A=+
RAB
>A+7A8 B+? 5ASA?
AB@8 BAS+TS B+? &A5A&A@ &A45TAR
8+7A(AT+ B+?T+ @A@
?R8 AB+7A5 B+?T+ AB@88A5
?R 5A>+7A B+?T+ 4A&+SA?
AS&+(AT+ B+?T+ A&AR
SABAR+A5 B+?T+ AB@ &A?A?
S+T+ SA8A&A B+?T+ &AT AR+S
45A&+
S
>A+7A8 B+? 5ASA?
A+?8 A7(A? B+? A7&A?
&A5@ ?A7&+ B+? ABAS
RABCA5 B+?T+ AB@8 6A8+8
?AAR A7+DA5 B+?T+ AB@88A5
&A5&@A5 B+?T+ AB BA4AR
S5A+8+A B+?T+ 5A&7A5
A5 S(CC T+?=
SAA@A5 B+?T+ SA88C5
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 18
LAMPIRAN #
SENARAI NAMA PESERTA
PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM SK LKTP KRAU 1
2014
0 NO!EMBER HINGGA 0" NO!EMBER 2014
KUMPULAN 1 KUMPULAN 2
1 A&+R8 ?AE+@+? B+? 7A+@? &A5@ ?A+& B. &.?AR &AS?A(+
2 &A5A&&A@ 5A+4A8 B. SA&+? A7AR8 5+SDA& B. A8+
3 RAS+C A/8 S@+? &A5A&A@ S>DA?
4 &A5@ 5AS+> &A5A&A@ A7A?+7A&
5 &5A&A@ 45A+RA? BA5RA?
A?+S S5A5+RA5 ?A6(A BT
A5&A@
6
?R A8DA ?A6+5A5 BT &A5@
A7&+ ?R A+? ?AB+8A5 BT RAS5+@+
/
S+T+ ?R >ARA5 ?A@5+RA5 BT
7A+@+ ?AR A&+S5A BT A7&+
8 ?R >AT+? +77AT+ ?R8 ?A6+5A
0 (A? ?AR>ARA5A?& ?AAR >AT+5A5
1
0 ?R C88DA?A >AR5A?A S+T+ >AR5A?A
1
1 +?TA8 @CC A/8 SA8C5
KUMPULAN # KUMPULAN 4
1 &A5A&A@ >ARCC7 S5A5R+8
&A5A&A@ A>+E 5A+4A8 B. $5C
&AT
2 &5A&A@ ?R &+7 5A4+&+ RAA+SDA& B. RA7A8+
3 6CCFA? 4&AR A/8 SAS+4&AR 4 A5&A@ A8 5A7+E
4 &A5@ SDA5&+ &5A&A@ A+&A?
5 &5A&A@ A7+7A? &5A&A@ >A+7 5A4+&
6
?+SA 78A+45A BT &A5A&A@
5A>+7+ AR A+SDA5 BT A7+7
/ S+T+ 5&A+RA5 BT ARA? S5A5
S+T+ &+&+ &AR+A?A &@ &A?+R8
+S8A&
8 ?R8 SDAE+RA ?AR SD5A@A BT &@ SA+@
0 ?AR SABARCC?A RA>+?A AR+EA
1
0 S+T+ S5A>+EA5 A4&A8+A5 ?R A7&+?A
1
1 A+@A A/" 5AD?
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 10
Unit Kokurikulum SKFK1/2014 20