Anda di halaman 1dari 4

KELAINAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TULANG RAHANG (DISGNATI)

Pendahuluan
Laju pertumuhan !e depan dan !e a"ah ma!#$la dan mand$ula #ama den%an
laju pertumuhan tuuh &a$tu men'apa$ pun'a! !et$!a lah$r( menurun tajam pada
ma#a pertumuhan( m$n$mal pada prapuerta#( men'apa$ pun'a! pada puerta#(
!emal$ menurun dan a!h$rn&a erhent$ pada a!h$r remaja)
Daerah pertumuhan !art$la%u# !epala*
+) S$n!,ndr,#$# #-en,,#$p$tal$#
.) Septum h$dun%
/) K,nd$l mand$ula
Pertumuhan ma!#$la le$h lamat dar$ t$n%%$ tuuh #edan%!an mand$ula teru#
erlanjut dua tahun le$h lama dar$ ma!#$la)
K,mp,nen tulan% rahan%*
+) Tulan% a#al erhuun%an den%an ner0u#( art&er$( dan 0ena al0e,lar$# dan
t$da! er%antun% pada ada t$da!n&a %$%$)
.) Tulan% pen&an%%a
/) Tulan% al0e,lar tumuh #ea%a$ ja"aan terhadap erup#$ %$%$
per!eman%ann&a d$pen%aruh$ ,leh entu! dan leta! %$%$
Terd$r$ ata#*
a) Tulan% al0e,lar pendu!un% (#upp,rt$n% al0e,lar ,ne)
) Lam$na dura al0e,lar ,ne pr,per)
St,mat,%nat$ #uatu #&#tem &an% #e'ara anat,m$# mel$put$ ,r%an1,r%an &an%
erperan dalam pr,#e# *
+) Pen%u'apan dan $'ara( terd$r$ ata# $$r( palatum durum dan m,le( u0ula
#eta l$dah
.) Pen%un&ahan dan penelanan( mel$put$ ma2$lla( dan mand$ula( %$%$( ,t,t1,t,t
ma#t$!a#$( TM3( palatum dan l$dah)
D$#%nat$ #uatu #$ndr,m !ela$nan dent,-a#$al d$mana huun%an rahan% e#eta %$%$
antara ma!#$la atau mand$ula dan4atau anatara rahan% den%an tulan% -a#$al
maupun jar$n%an luna! t$da! #e$man% #e'ara -un%#$,nal maupun e#tet$!)
Tujuan memper,leh %amaran #e-al,metr$*
+) menentu!an jen$# d$#%nat$)
.) Menentu!an jen$# pera"atan
/) Menetu!an pr,%n,#a
Kla#$5!a#$ !l$n$#*
A) DISGNATI ANTER61P6STERI6R( terd$r$ ata# / t$pe*
+) Retr,%nat$
a) T$pe +
G$%$ ata# pr,tu#$-( d$a#tema anatara %$%$ anter$,r( d$#t,!lu#$
S!eletal d$men#$ rahan% a"ah !e'$l4 retrognati murni
Ma!#$la dapat n,rmal atau le$h e#ar dar$ n,rmald$#%nat$ &an%
e!#tr$m
D$perparah ,pen$te( h$p,pla#$a mand$ula atau m$!r,%nat$)
) T$pe .
Keadaan %$%$ t$pe #atu ma!#$la e#ar( mad$ula n,rmal #e'ara !l$n$#
#e,lah1,lah mand$ula terl$hat mundur) retrognani relative h&perpla#$a
ma!#$la atau retr,%nat$ mand$ula)
') Tpe /
Keadaan %$%$ dan len%!un% !ela# I an%le
U!uran dan entu! rahan% ma#$h dalam n,rmal
U!uran da%u4pr,##e#u# mental$# !e'$l (m$'r,%en$a) p,#$#$ rahan%
a"ah terl$hat le$h !e d,r#al retrognati relative
H$p,pla#$a da%u
.) Pr,,%nat$
a) T$pe +
G$%$ a"ah dapat rata( erjejal( atau la$,0er#$
S!eletal d$men#$ mand$ula n,rmal tetap$ ma!#$la atau tulan%1
tulan% -a#$al terutama tulan% p$p$ (Os malar) atatu a%$an ten%ah
"ajah men%alamn$ h$,pla#$a h$p,pla#$a ma!#$la
) T$pe .
G$%$ ata# dapat rata atau erjejal( %$%$ a"ah dapat rata( erjejal( atau
la$,0er#$
Ser$n% ,0er$te dan ,0erjet dalam
Den%an #e-al,metr$ d$men#$ mand$ula le$h e#ar
Ma!#$la dapat ,rmal atau le$h !e'$l 7 prognati murni
H&perpla#$a mand$ula
') T$pe /
Kedudu!an( len%!un%( dan huun%an len%!un% ata# a"ah a$! tap$ u!uran
da%u meme#ar4panjan% (pt,t$' 'h$n)( terleta! 'entral #eh$n%%a #e'ara !l$n$#
terl$hat pr,%nat$ relat$0e 7 h&perpla#$a da%u atau ma!r,%en$a
B) D$#%nat$ Super$,r1In-er$,r
Men%ena$ +4/ "ah
Terd$r$ dar$*
+) H$perpla#$a ma!#$la4mand$ula
.) H$p,pla#$a ma!#$la4mand$ula
/) H$perpla#$ da%u
8) H$p,pla#$a da%u
9) D$#%nat$ Med$,1lateral
Pen&$mpan%an entu!( u!uran( dan d$men#$ rahan% arah med$,1lateral
M$!r,%en$ dan ma!r,%en$ da%u atau m$!r,%nat$
D) K,m$na#$
ETIOLOGI DISGNATI
+) K,n%ent$nal
Sepert$ 'elah $$r atau 'elah lan%$t1lan%$t( #$ndr,m 9rau:,n( #$ndr,m P$erre
R,$n( S$ndr,m Trea'her 9,ll$n#( a%ene#$# %$%$ #erta apla#$a !,nd$lu# $a#an&a
d$#erta$ !ela$nan dent,-a#$al)
.) Gan%%uan pada ma#a pertumuhan
a) Pen&a!$t( radan% atau $n-e!#$ (,#te,m$el$t$#( rheumat,$d arthr$t$#(n,ma)(
%an%%uan neur,mu#!uler( %an%%uan -un%#$ pen%un&ahan (!eh$lan%an %$%$
%el$%$ #e'ara d$n$) meruah d$men#$ dan u!uran rahan%
) Trauma( pa#'a lu!a jar$n%an luna! dan atau !era#( pa#'a edah la$,1
palat,#'h$:$#( trauma 5#$! atau -ra!tur ma#a (prenatal( ma#a ana!1ana!
dan ma#a remaja)
') Ke$a#aan uru!( men%h$#ap jemp,l( men%h$#ap ,t,l #u#u atau
men%%una!an #u#u)
/) Hered$ter
Per$la!u men%&n&ah( men%%$%$t( #erta entu! dan u!uran %$%$ dan rahan%
&an% d$turun!an dar$ ,ran%tua !e ana!)
PERA;ATAN DISGNATI
+) Pera"atan ,rth,d,nt$ d$mana pertumuhan rahan% ma#$h dapat
d$m,d$5!a#$ h$n%%a u#$a +.1+8 tahun)
.) Pera"atan ,rth,d,nt$ d$mana pertumuhan t$da! dapat la%$ d$m,d$5!a#$
tetap$ ma#$h dapat d$la!u!an !,mpr,m$ atau !amu<a#e !,mpen#a#$
dental pada !et$da!mampuan #!eletal (!,re!t$-)
/) K,m$na#$ antara pera"atan ,rth,d,nt$ den%an edah (edah ,rth,%nat$
atau Sur%$'al 6rth,%nat$'#)
Bedah Orthognatipera"atan ,rth,d,nt$ untu! mempera$!$ len%!un%(
#u#unan( dan an%ula#$ %$%$ #edan%!an pemedahan untu! mempera$!$
u!ura( leta! dan huun%an rahan%)
Ind$!a#$*
D$#,!lu#$
Kela$nan TM3
Ke#ul$tan $'ara ,pen $te atau pr,tru#$0e e!#tr$m
Pre pr,#tet$! rela#$ ma!#$la1mand$ula &an% jauh
=a't,r p#$!,l,%$#
=a't,r e#tet$#
K,ntra Ind$!a#$*
U#$a d$a"ah +> tahun
Latarela!an% !e$n%$nan dan harapan pa#$en &an% t$da! real$#t$#)
Pemer$!#aan
+) Kl$n$#* E!#tra ,ral dan $ntra ,ral
.) Pemer$!#aan rad$,l,%$# anal$#$# #e-al,metr$
/) Anal$#a m,del
8) Anal$#a pr,5l
3ENIS13ENIS PEMBEDAHAN PADA BEDAH 6RTH6GNATI
+) 6STE6T6MI MANDIBULA mand$ula d$p,t,n% untu! men%%e#er !e
0entral atau d,r#al( terd$r$ ata#*
o Sa%$tal #pl$t ,#te,t,m&( te!n$! ?mand$ular ad0an'ement@
men%%e#er mand$ula !e 0entral
o Aert$'al rumu# ,#te,t,m&( te!n$! ?mand$ular #eta'!@ men%%e#er
mand$ula !e d,r#al
o Se%mental ,#te,t,m&( mand$ula d$p,t,n% pada daerah prem,lar dan
#e'ara h,r$:,ntal pada #u ap$'al( !emud$an d$%e#er
o Gen$,pla#t& 'h$npla#t&( da%u dapat d$perpende!( d$perpanjan% atau
d$%e#er)
.) 6STE6T6MI MAKSILA pemedahan untu! men%%era!!an #eluruh
pr,##e#u# al0e,lar$# rahan% ata# dan palatum #ea%a$ #atu !e#atuan a%ar
p,#$#$n&a dapat d$pera$!$( terd$r$ ata#*
Le -,rt I ,#te,t,m&
Le -,rt II ,#te,t,m&
Le -,rt III ,#te,t,m&
K6MPLIKASI PEMBEDAHAN
+) Perdarahan
Ma!#$la dar$ ple2u# pter&%,$deu# dan ar&er$ palat$ne# ma&u# mand$ula dar$
arter$ mand$ular)
.) Para#te#$
Pada pemedahan Le -,rt pada daerah #uper$,r dar$ $$r ata# #ampa$ u!al
d$la!u!ann&a %en$,pla#t& d$ re%$,n mental$# dan er#$-at re0er#$le)
/) In-e!#$ heat
Men%%an%%u pr,#e# pen&atuan daerah e!a# ,pera#$( a$! tulan% ataupun
mu!,#an&a)
8) Ne!r,#$# tulan%
D$#ea!an terputu#n&a #upla$ darah pada #$#$ &an% ter!ena melalu$ adan&a
-ra!tur &an% t$da! terdete!#$( pemutaran per$,#teum &an% erle$h(
%an%%uan pada #umer #upla$ arter$ &an% pent$n% !e%a%alan #$r!ula#$
!,lateral atau !,m$na#$