Anda di halaman 1dari 9

Refleksi & RPH Sains Tahun 4 ke-4

Mata Pelajaran : Sains


Tahun : Tahun 4
Bilangan Murid : 10 orang
Tarikh : 20 April 2011
Tema : Menyiasat Alam Kehidupan
Bidang Pembelajaran : Hidupan Dan Proses Hidup
Objektif Pembelajaran : Memahami cara tumbuhan membiak.
Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat
i. Menyatakan 6 cara tumbuhan membiak dan contohnya dengan
betul.
ii. Memadankan tumbuhan dengan cara pembiakannya dengan
betul.
Pendekatan : Konstruktivisme, Pembelajaran Masteri
Kaedah : Perbincangan
Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, mengelaskan, meramalkan, memerhatikan
KBKK : Menjana idea, membandingkan dan membezakan, menghubungkaitkan
Bahan, peralatan dan bahan sumber :
a) Gambar-gambar tumbuhan
b) Nota di slaid powerpoint
c) Bahan maujud ( anak pokok rambutan, daun paku pakis, anak buluh, daun setawar, ubi
kentang yang sudah bercambah, batang ubi kayu )
d) kad manila
e) Marker
f) blue tag
Langkah berjaga-jaga : berjaga-jaga semasa memegang anak buluh kerana bulunya boleh menyebabkan kulit kita
berasa gatal.
Pengetahuan Sedia Ada :
Murid telah mengenal tumbuhan boleh membiak mengikut Sukatan Sains Tahun 2. Murid
tahu biji benih boleh bercambah menjadi tumbuhan. Dan kebanyakan pekerjaan ibubapa
mereka adalah petani dan mereka selalu melihat ibubapa mereka menanam buah-buahan dan
sayur-sayuran.

Fasa Isi
Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan /
Mencungkil
Idea
( 5 minit )
Menyatakan
tumbuhan
membiak
1. Guru
menayangkan
video
percambahan
biji benih
2. Guru menanya
murid.
a. Apa yang kamu
nampak?
b. Apakah yang
terjadi kepada
biji benih itu?
c. Apakah cara
pembiakan bagi
tumbuhan
tersebut?
3. Guru
mencungkil
idea murid
tentang cara
pembiakan
tumbuhan yang
mereka tahu.
1. Murid melihat
video yang
ditayangkan
oleh guru.
2. Murid
menjawab
soalan guru.
Contoh
jawapan:
a. Biji benih
b. Biji benih
bercambah
menjadi
tumbuhan baru.
c. Biji benih
3. Murid
menyatakan
cara pembiakan
tumbuhan yang
mereka tahu.

Contoh
jawapan :
- Biji benih,
sulur, daun,
keratan batang,
batang bawah
tanah dan spora.
Strategi / Teknik :
Soal jawab
keseluruhan kelas

KBKK
Meramalkan

KPS :
Berkomunikasi,
Memerhatikan

BBM :
Video

Nilai murni :
Berani mencuba,
Bekerjasama
Menstruktur/
Menstruktur
Semua
Meramal
tumbuhan dan
cara
1. Guru
mengagihkan
murid kepada 2
1. Murid membuat
perbincangan
dengan ahli
KPS:
Membuat
pemerhatian,
( 40 minit ) pembiakannya
Mengenal
pasti cara
pembiakan
tumbuhan
kumpulan.
2. Guru
mengedarkan
kad manila dan
keratan
gamabar kepada
setiap kumpulan
sperti bunga
matahari, tebu,
bunga raya,
rambutan,
cendawan,
paku-pakis,
pokok pisang,
buluh, halia,
ubi kentang,
setawar,
begonia.
3. Guru
menanyangkan
powerpoint
slide show
untuk
menunjukkan
cara-cara
tumbuhan
membiak.
4. Guru memberi
arahan kepada
murid kepada
untuk bergerak
ke stesen yang
ditetapkan.
kumpulan dan
mengelaskan
gambar
mengikut cara
pembiakan.
2. Murid melihat
side show yang
ditayangkan dan
mendengar
penerangan
guru.
3. Murid bergerak
stesen ke stesen
mengikut araha
guru.
a. Stesen 1 ( biji
benih )
Anak pokok
rambutan

b. Stesen 2
( spora )
Daun paku
pakisc. Stesen 3
( sulur )
Anak buluh

d. Stesen 4
( daun )
Daun setawar
Membanding dan
membeza
Berkominikasi

KBKK:
Membandingkan
dan membezakan,
Menghubungkaitkan

Nilai murni:
Minat dan bersifat
ingin tahun tentang
alam sekeliling,
Jujur,
Mensyukuri nikmat
yang dikurniakan
Tuhan

BBM :
Gambar-gambar
tumbuhan, kad
manila, blue tag,
nota di slaid
powerpoint, marker,
bahan maujud
5. Guru menyuruh
setiap kumpulan
menyemak cara
pengelasan
keratan gambar.
6. Guru menyuruh
membentangka
n hasil
pengelasan
kumpulan
mereka

yang sedang
tumbuh anak
pokok

e. Stesen 5
(batang bawah
tanah )
Ubi kentang
yang sudah
bercambah

f. Stesen 6
( keratan
batang )
Batang ubi kayu

1. Murid
menyemak
pengelasan
keratan gambar
dalam
kumpulan
masing-masing.
2. Murid
membentangkan
hasil pengelasan
mengikut
kumpulan.

Aplikasi Idea
( 10 minit )
Mengenal
pasti cara
pembiakan
tunbuhan
1. Biji benih
1. Guru
mengedarkan
latihan
penilaian
megikut aras
1. Murid
menyiapakan
latihan
penilaian.
KPS :
Berkomunikasi,
Membanding dan
membeza

2. Spora
3. Sulur
4. Daun
5. Batang bawah
tanah
6. Keratan
batang
murid.
2. Guru
berbincang
jawapan dengan
murid.
3. Guru
mengukuhkan
hasil
perbincangan
dan memberi
contoh lain.

KBKK :
Menghubungkaitkan
Menjana idea

Nilai murni:
Jujur

BBM :
Lembaran Kerja 4.1,
4.2, 4.3

Refleksi /
Penutup
( 5 minit )
Peta minda 1. Guru menyuruh
murid
melengkapakn
peta minda
mengenai cara
pembiakan
tumbuhan.
1. Murid
melengkapkan
peta minda
mengenai 6 cara
pembiakan
tumbuhan.

BBM :
Peta minda

Refleksi :
Saya berasa sangat gembira kerana objektif pembelajaran pada hari ini mencapai 90%, hanya seorang murid
sahaja masih memerlukan bimbingan bagi memperkukuhkan kefahaman dia tentang cara pembiakan tumbuhan.
Kekuatan : Murid-murid tertarik dengan video pencambahan benih yang ditanyangkan. Mereka juga
menunjukkan sikap bekerjasama semasa menjalankan perbincangan.
Kelemahan : Kawalan kelas kurang baik, terdapat dua orang murid tidak mengikut kumpulan masing-masing
untuk bergerak dari satu stesen ke stesen yang lain.
Tindakan Susulan : Saya akan memberi bimbingan khas kepada murid yang belum menguasai kemahiran ini dan
asingkan dua orang murid yang tidak memberi kerjasama semasa menjalankan aktiviti itu dalam kumpulan yang
berlainan.

BBM : Video RPH Sains Ke-4
Lembaran kerja 4.1 : ( untuk murid yang lemah )

Nama: _____________________ Tarikh: ________________ Tahun: ___________
Tandakan pada jawapan yang betul pada ruangan yang disediakan.

Tumbuhan
Cara tumbuhan membiak
Spora
Biji
benih
Sulur/
anak
pokok
Keratan
batang
daun
Batang
bawah
tanah

Pokok
betikPokok
bunga rayaPokok
nanasHaliapaku pakisPokok
setawar

Lembaran Kerja 4.2 : ( untuk murid yang sederhana )

Nama: __________________ Tarikh: ______________ Tahun: ___________
Tandakan pada jawapan yang betul pada ruangan yang disediakan.

Tumbuhan
Cara tumbuhan membiak
Spora Biji benih
Sulur/
anak
pokok
Keratan
batang
daun
Batang
bawah
tanah

Pokok betikPokok
bunga rayaPokok
nanasHaliapaku pakisPokok
setawarPokok
pisangPohon tebuPokok
nangkaLumut

Lembaran kerja 4.3 : ( untuk murid yang pandai )

Nama: __________________ Tarikh: ______________ Tahun: ___________
Kelaskan nama tumbuhan di bawah berdasarkan cara-cara pembiakan dengan betul.

Pokok Betik Pokok Halia Lumut Pokok Kaktus

Pokok Bunga Raya Pokok Paku-pakis Pokok Pisang Ubi Kentang

Pokok Nanas Cendawan Pokok Durian Pokok Tebu

Cara- Cara Pembiakan Tumbuhan
Biji Spora Sulur
Keratan
Batang
Daun
Batang
Bawah
Tanah


Kesimpulan :

_________ dan __________ membiak melalui spora.

_________ dan __________ membiak melalui bijih benih.

_________ dan __________ membiak melalui keratan batang.

_________ dan __________ membiak melalui keratan batang.

_________ dan __________ membiak melalui daun.

_________ dan __________ membiak melalui batang bawah tanah.