Anda di halaman 1dari 4

2.

0 Analisis Masalah Pembelajaran Matematik


2.4 Wang
Soalan 26
Tahap : 2 Tahun : 6
Tajuk : 5 Wang
i!ang Pembelajaran : Wang "ingga #M$0 juta
%bjekti& Pembelajaran :
2.0 Mengguna !an mengaplikasi sebarang nombor !alam
kehi!upan seharian melibatkan 'ang
"asil Pembelajaran :
(i) Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai 'ang
hingga #M$0 juta
Analisis Masalah :
Muri! lupa tentang *ae!ah %+MAS. *ae!ah BODMAS ialah peraturan tentang operasi
mana ,ang hen!ak !i!ahulukan !alam men,elesaikan masalah ,ang berkaitan !engan
operasi ber-ampur.
+i mana muri! harus !arab (Multipli-ation) !ulu !an !iikuti oleh tolak (Subtra-tion)
2.0 Analisis Masalah Pembelajaran Matematik
2.5 Peratus
Soalan 2.
Tahap : 2 Tahun : 6
Tajuk : 4 Peratus
i!ang Pembelajaran : "ubungan antara peratus/ pe-ahan !an perpuluhan
%bjekti& Pembelajaran : $.0 Perkaitan antara pe-ahan !an perpuluhan kepa!a peratus
"asil Pembelajaran :
(i0) Men,elesaikan masalah harian melibatkan hubungan !i
antara peratus/ pe-ahan !an perpuluhan .
Analisis Masalah :
Muri! ti!ak memahami kehen!ak soalan.
+i mana/ soalan ini !ikehen!aki men-ari harga jual. 1a!i/ muri! membuat kesilapan
!engan han,a men!arab 'ang ringgit !engan pe-ahan peratus sahaja.
1a'apan a!alah salah kerana muri! ti!ak menambahkan ja'apan ,ang !i-ari !engan
hargas kos.
2.0 Analisis Masalah Pembelajaran Matematik
2.5 Peratus
Soalan 22
Tahap : 2 Tahun : 6
Tajuk : 4 Peratus
i!ang Pembelajaran : "ubungan antara peratus/ pe-ahan !an perpuluhan
%bjekti& Pembelajaran : $.0 Perkaitan antara pe-ahan !an perpuluhan kepa!a peratus
"asil Pembelajaran :
(i0) Men,elesaikan masalah harian melibatkan hubungan !i
antara peratus/ pe-ahan !an perpuluhan .
Analisis Masalah :
Muri! membuat kesalahan kerana -uai.
+i mana muri! ti!ak memba-a soalan !engan teliti. +i mana 35 4 !aripa!a epal hijau
,ang !ijual. Soalan !ikehen!aki men-ari bilangan epal merah ,ang !ijaul.
*esalahan ,ang !ilakukan oleh muri! ialah muri! ti!ak menolak selepas nombor bulat
!arab !engan pe-ahan peratus
2.0 Analisis Masalah Pembelajaran Matematik
2.5 Peratus
Soalan 25
Tahap : 2 Tahun : 6
Tajuk : 4 Peratus
i!ang Pembelajaran : "ubungan antara peratus/ pe-ahan !an perpuluhan
%bjekti& Pembelajaran : $.0 Perkaitan antara pe-ahan !an perpuluhan kepa!a peratus
"asil Pembelajaran : (iii) Men-ari nilai !aripa!a peratus ,ang !iberi
Analisis Masalah :
Muri! membuat kesalahan.
+i mana/ ke!u!ukan titik perpuluhana a!alah salah . *esilapan ini sering !ilakukan oleh
muri!6muri! ti!ak &aham tentang tempat titik perpuluhan !i bera!a.