Anda di halaman 1dari 52

KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA

RANCANGAN TAHUNAN
DUNIA SENI VISUAL
TAHUN 1
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1 Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk :Rumah
Ak!"!! :Luk!#an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan : gar!#an( ru&a(
)arna( !mbangan dan
ke&elbaga!an* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan luk!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan luk!#an$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
luk!#an$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 'benuk( ru&a( dan )arna*
1.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$1$-$1 Ala 2 &ale( beru# )arna
1$1$-$- 5ahan 2 kera# luk!#an( bahan #emula jad!
'.l,ra* dan )arna a!r aau )arna &,#er aau
em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6a&an 'ba#ah aa# ker!ng*

1." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
1
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7: 7rea!"!! dan !n,"a#!
- Membua C,rak dan
Rekaan
Tema :Alam Semulajad!
Tajuk :H!a#an Tabung
Ak!"!!: Ca&an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! 'un#ur #en! dan &r!n#!&
rekaan: ru&a( )arna( jal!nan(
harm,n!( dan ke#auan* +ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan 6,rak menggunakan
ekn!k 6a&an $
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual meneru#! &enenuan
med!a dan ekn!k dalam
&engha#!lan 6,rak$
2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
-$1$1$- 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak dan #enuh
-$1$- %r!n#!& rekaan
-$1$-$1 Harm,n! 2 ulangan aau #u#unan +ang
#e!mbang
-$1$-$- 7e#auan 2 dalam alam #emula jad!

2.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
2
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 beru#( &ale( dan daun
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
-$-$- Men+aakan ekn!k &enggunaan med!a dalam
&engha#!lan 6,rak ekn!k 6a&an
-$-$-$1 Tekn!k 2 6a&an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$ -$/$1
Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k 6a&an

2.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$ 1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 :7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
/ Membenuk dan Membua
5!naan
Tema: Alam 5enda
Tajuk: 7enderaan
Ak!"!!: M,del
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( benuk(
)arna( dan !mbangan* +ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen! /$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 /D 'k,nkr!*
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
3
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&engha#!lan m,del kenderaan$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan m,del$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
m,del$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #emer!
".2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a$
/$-$1$1 Ala 2 gun!ng
/$-$1$- 5ahan 2 kera# )arna( gam( k,ak dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan
/$-$-$1 Tekn!k 2 membenuk
"." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
/$1$/ Mengeahu! ka!an #en! "!#ual dengan maa
4
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&elajaran la!n
/$1$1 Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
1 Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema: Alam 5enda
Tajuk : 8au 5ulan
Ak!"!!: Me)arna
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan )au
dengan me)arna$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan )au$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan )au$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 '!ada*
1$-$-$- 5ahan 2 lakaran )au &ada kera# A1 (
kra+,n( dan bahan gan!an
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 luk!#an
5
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! -D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
9 Menggambar
Tema: Alam 5enda
Tajuk: Rumah Idamanku
Ak!"!! : Caan
%er#e&#! dan &emahaman baha#a
#en! "!#ual 'un#ur #en! dan &r!n#!&
rekaan : gar!#an( ru&a( )arna dan
harm,n!( dan ke#auan* +ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan luk!#an menggunakan
ekn!k 6aan$
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung 'unuk
lakaran*
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
6
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6aan$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6aan$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 )arna( benuk( ru&a
1$1$-$- 7e#auan 2 &elbaga! un#ur alam #emula jad!
1.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 beru# )arna( &ale( dan #ura khabar
lama
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6aan 'ba#ah aa# ker!ng*
1." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
7
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
: Membua C,rak dan
Rekaan
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk: %embalu 5uku
Ak!"!!: Renj!#an dan
%er6!kan
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( )arna(
jal!nan( k,nra( r!ma( dan harm,n!*
+ang erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan 6,rak menggunakan
ekn!k renj!#an dan &er6!kan$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!(
2.1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k
-$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
-$1$-$1 7,nra 2 )arna
-$1$-$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
-$1$-$/ Harm,n! 2 benuk

2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 beru# g!g!( &ale( dan daun
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era $
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 renj!#an dan &er6!kan '6,rak !dak
eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
8
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k renj!#an dan
&er6!kan
2.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
; Membenuk dan Membua
5!naan
Tema: Alam 5enda
Tajuk: 5aju 7emeja
Ak!"!!: <r!gam!
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( benuk(
)arna( dan !mbangan*+ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan ,r!gam! $
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan ,r!gam!$
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen!
/$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 k,nkr!
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #!mer!
".2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
9
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
,r!gam!$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
/$-$1$1 Ala 2 '!ada*
/$-$1$- 5ahan 2 kera# A1 ber)arna( gam( dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan$
/$-$-$1 Tekn!k 2 l!&aan

"." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &angha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan$
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an$
/$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
10
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
= Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk: An+aman Maa 5!l!#
Ak!"!!: Luk!#an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan an+aman
kelara!$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan
an+aman$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
an+aman$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
$.1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan #elar!
1$1$1$- Ru&a 2 ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak dan #enuh
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
$.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 T!ada
1$-$-$- 5ahan 2 kera# A1 ber&eak
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$/$1 Tekn!k 2 Me)arna kelara!
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran
berbaha#a #en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a
#en! -D$
1$/$1 Mur!d b,leh menga&l!ka#!kan &engeahuan(
ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a #en! "!#ual
dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D
11
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a #en!$
1$/$- Memaham! ekn!k dalam &engha#!lan kra.
$.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan
1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#
1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
TM7
> Menggambar
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk : 3ambangan 5unga
Ak!"!! : Ca&an
1$ 5aha#a #en! "!#ual +ang
erda&a &ada alam 6!&aan Tuhan(
,bjek buaan manu#!a( dan kar+a
#en! 'un#ur #en! dan &r!n#!&
rekaan: gar!#an( ru&a( jal!nan( dan
harm,n!* +ang erda&a &ada ,bjek
buaan manu#!a dan kar+a #en!
dalam &engha#!lan luk!#an
menggunakan ekn!k 6a&an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan luk!#an$
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 'benuk( ru&a( dan )arna*
1.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
12
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
luk!#an$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$1$-$1 Ala 2 &ale( beru# )arna
1$1$-$- 5ahan 2 kera# luk!#an( bahan Semula jad!
'.l,ra*( )arna a!r( )arna &,#er aau em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6a&an 'ba#ah aa# ker!ng*
1." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
1? Membua C,rak dan
Rekaan
Tema : Alam 5enda
Tajuk : %embalu Had!ah
Ak!"!! : T!!#an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual ' un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: )arna( jal!nan(
r!ma( dan &ergerakan( #era
!mbangan* +ang erda&a &ada
2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
13
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6,rak
menggunakan ekn!k !!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman dan baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
-$1$1$- 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
1$-$1$1 Imbangan 2 )arna
1$-$1$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 beru# dan &ale
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 !!#an '6,rak !dak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k !!#an
2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
14
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
1141- Membenuk dan Membua
5!naan
Tema: Alam 5enda
Tajuk: 7a&al Selam
Ak!"!! : M,del
1$ %er#e&#! dan &ermahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur
#en! dan &r!n#!& rekaan*
+ang erda&a &ada ,bjek
buaan manu#!a dan kar+a
#en!$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en!
"!#ual meneru#! &enenuan
med!a dan ekn!k dalam
ak!"!! #en!$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an(
dan ekn,l,g! dalam
&engha#!lan kar+a$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a
#end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en!
"!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
/$1 Persepsi Estetik : Mur!d da&a
mengenal( menamakan( dan memaham! baha#a
#en! "!#ual +ang erda&a &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen!
/$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 /D @ k,nkr! A
/$1$1$/ 8arna 2 %r!mer
/$1$- %r!n#!& Rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 Semer!
/$- Apliksi Se!i : Mur!d da&a
menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en! "!#ual
dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!#
med!a$
/$-$1$1 Alaan 2 Gun!ng( %!#au
/$-$1$- 5ahan 2 5,,l %la#!k( Gam %VA(
Ma#k!ng Ta&e( D,uble S!ded
Ta&e( Sura 7habar(Ca %elaka
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan
/$-$-$1 Tekn!k 2 Memb!na dan Membenuk

"." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a
mengha#!lkan &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam mengha#!lkan
kar+a #en!$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan
15
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#e6ara 7rea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dalam
&engha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
/$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
1/411 Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk: An+aman 7elara!
Ak!"!!: An+aman
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan an+aman
kelara!$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan
an+aman$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
$.1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan #elar!
1$1$1$- Ru&a 2 ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak dan #enuh
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 R!ma dan &ergerakan 2 r!ma b!a#a
$.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
16
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
an+aman$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 gun!ng
1$-$-$- 5ahan 2 dua hela! kera# A1 berla!nan
)arna dan gam
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$/$1 Tekn!k 2 an+aman kelara!
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran
berbaha#a #en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a
#en! /D$
1$/$1 Mur!d b,leh menga&l!ka#!kan &engeahuan(
ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a #en! "!#ual
dalam mengha#!lkan kar+a #en! /D$
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1$/$- Memaham! ekn!k dalam &engha#!lan kra.
1$/$-$1 Tekn!k 2 an+aman kelara!
$.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan
1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#
17
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
19 Menggambar
Tema: Alam 5enda
Tajuk: Rumahku
Ak!"!! : 7,laj
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( )arna(
harm,n!( dan ke#auan* +ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan luk!#an menggunakan
ekn!k k,laj$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan luk!#an$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
luk!#an$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #en!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1.1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
1$1$1$- 8arna 2 beba#
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 ru&a( benuk( dan )arna
1.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$1$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 gun!ng
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an( kera# )arna( dan
gam
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 k,laj
1." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
18
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
1: Membua C,rak dan
Rekaan
Tema: Alam 5enda
Tajuk: C,rak M,!. Huru.
Ak!"!! : Luk!#an
%er#e&#! dan &emahaman baha#a
#en! "!#ual 'un#ur #en! dan &r!n#!&
rekaan: ru&a( )arna( gar!#an(
k,nra( dan !mbangan* +ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan 6,rak menggunakan
ekn!k luk!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
2.1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 Gar!#an 2 ber#!lang
-$1$1$- Ru&a 2 ge,mer!
-$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$- %r!n#!& rekaan
-$1$-$1 7,nra 2 )arna
-$1$-$- Imbangan 2 benuk

2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 '!ada*
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an(kra+,n aau ,!l
&a#el
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
19
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
-$-$-$1 Tekn!k 2 luk!#an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan k kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k luk!#an

2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$ -$1$1
Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
1; Membenuk dan Membua
5!naan
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk: 7enderaan' Ha!)an
7e#a+angan*
Ak!"!!:M,del
1$ %er#e&#! dan &ermahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur
#en! dan &r!n#!& rekaan*
+ang erda&a &ada ,bjek
buaan manu#!a dan kar+a
#en!$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en!
"!#ual meneru#! &enenuan
med!a dan ekn!k dalam
ak!"!! #en!$
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen! /$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 /D 'k,nkr!*
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #emer!
".2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
20
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an(
dan ekn,l,g! dalam
&engha#!lan kar+a$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a
#end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en!
"!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a$
/$-$1$1 Ala 2 gun!ng
/$-$1$- 5ahan 2 kera# )arna( gam( k,ak dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan
/$-$-$1 Tekn!k 2 membenuk
"." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
/$1$/ Mengeahu! ka!an #en! "!#ual dengan maa
&elajaran la!n
/$1$1 Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
21
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1= Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema:Ala %erma!nan
Tajuk:8au
Ak!"!!:L!&aan dan
Gun!ngan
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan )au
dengan me)arna$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan )au$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan )au$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 gun!ng
1$-$-$- 5ahan 2 lakaran la+ang4la+ang &ada kera#
A1 ( kra+,n( dan bahan gen!an(gam (l!d!
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 luk!#an
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
22
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! -D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
TM7
1> Menggambar
Tema: Alam Semula jad!
Tajuk: 5uah4buahan
Ak!"!!: 7,laj
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( )arna(
harm,n!( dan ke#auan* +ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan luk!#an menggunakan
ekn!k k,laj$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
1.1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$- 8arna 2 beba#
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 ru&a( benuk( dan )arna
1$1$-$- 7e#auan 2 &elbaga! un#ur alam #emula jad!
23
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan luk!#an$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
luk!#an$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #en!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$1$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 gun!ng
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an( kera# )arna( dan
gam
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 k,laj
1." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
TM7
24
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
-? Membua C,rak dan
Rekaan
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk: Ala# %!nggan
Ak!"!!:Luk!#an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual ' un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: )arna( jal!nan(
r!ma( dan &ergerakan( #era
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6,rak
menggunakan ekn!k luk!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman dan baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!$
2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$- 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
1$-$1$1 Imbangan 2 )arna
1$-$1$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 !ada
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan &en#el )arna
aau kra+,n
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 luk!#an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan luk!#an 6,rak eran6ang$
2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
25
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
-1
Membenuk dan Membua
5!naan
Tema: Alam 5enda
Tajuk: 7a&al Terbang
7era#
Ak!"!!:<r!gam!
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( benuk(
)arna( dan !mbangan*+ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan ,r!gam!
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan ,r!gam!$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
,r!gam!$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen!
/$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 k,nkr!
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #!mer!
".2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
/$-$1$1 Ala 2 '!ada*
/$-$1$- 5ahan 2 kera# A1 ber)arna( gam( dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan$
/$-$-$1 Tekn!k 2 l!&aan

26
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#en! "!#ual( #ejarah "." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &angha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan$
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an$
/$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
-- Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema:%erma!nan
Trad!#!,nal
Tajuk:8au
Ak!"!!:Sen#!lan
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
27
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#en! dalam &engha#!lan )au
dengan me)arna$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan )au$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan )au$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 gun!ng
1$-$-$- 5ahan 2 lakaran )au &ada kera# A1 (
kra+,n( dan bahan gen!an(gam (l!d!
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 luk!#an
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! -D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
28
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
TM7
-/ Menggambar
Tema:Alam Semulajad!
Tajuk:A+am
Ak!"!!:Ca&an 3ar!
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan : gar!#an( ru&a(
)arna( !mbangan dan
ke&elbaga!an* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan luk!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan luk!#an$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
luk!#an$
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung 'unuk
lakaran*
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 )arna( benuk( ru&a
1$1$-$- 7e#auan 2 &elbaga! un#ur alam #emula jad!
1.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 beru# )arna( &ale( dan #ura khabar
29
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
lama
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6aan 'ba#ah aa# ker!ng*
1." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
-1 Membenuk dan Membua
5!naan
Tema: Alam 5enda
Tajuk:Ba!l 7era#
Ak!"!!:5!naan Mudah
1$ %er#e&#! dan &ermahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur
#en! dan &r!n#!& rekaan*
+ang erda&a &ada ,bjek
buaan manu#!a dan kar+a
#en!$
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen!
/$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 k,nkr!
30
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en!
"!#ual meneru#! &enenuan
med!a dan ekn!k dalam
ak!"!! #en!$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an(
dan ekn,l,g! dalam
&engha#!lan kar+a$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a
#end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en!
"!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #!mer!
".2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
/$-$1$1 Ala 2 '!ada*
/$-$1$- 5ahan 2 kera# A1 ber)arna( gam( dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan$
/$-$-$1 Tekn!k 2 l!&aan

"." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &angha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
31
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan$
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an$
/$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
-9 Membua C,rak Dan
Rekaan
Tema: Alam Semulajad!
Tajuk: H!a#an Ba!l
Ak!"!!:Luk!#an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual ' un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: )arna( jal!nan(
r!ma( dan &ergerakan( #era
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6,rak
menggunakan ekn!k !!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman dan baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!(
$ 2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$- 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
1$-$1$1 Imbangan 2 )arna
1$-$1$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 !ada
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan &en#el )arna
aau kra+,n
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 luk!#an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
32
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k luk!#an
2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
-: dan -; Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema: Alam Semula jad!
Tajuk:H!a#an D!nd!ng
Ak!"!!: An+aman
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan la+ang4
la+ang dengan me)arna$
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
33
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan la+ang4
la+ang$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
la+ang4la+ang$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 gun!ng
1$-$-$- 5ahan 2 lakaran la+ang4la+ang &ada kera#
A1 ( kra+,n( dan bahan gen!an(gam (l!d!
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 luk!#an
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! -D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
34
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
TM7
-= Menggambar
Tema:Alam Semula jad!
Tajuk:H!du&an Lau
Ak!"!!:7,laj
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan : gar!#an( ru&a(
)arna( !mbangan dan
ke&elbaga!an* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan luk!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan luk!#an$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
luk!#an$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung 'unuk
lakaran*
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 )arna( benuk( ru&a
1$1$-$- 7e#auan 2 &elbaga! un#ur alam #emula jad!
1.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 beru# )arna( &ale( dan #ura khabar
lama
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
35
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
buda+a$ &r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6aan 'ba#ah aa# ker!ng*
1." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
-> Membua C,rak dan
Rekaan
Tema:Alam Semula jad!
Tajuk:7ad U6a&an
Ak!"!!:%er6!kan
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual ' un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: )arna( jal!nan(
r!ma( dan &ergerakan( #era
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6,rak
menggunakan ekn!k !!#an$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
$
2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$- 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
1$-$1$1 Imbangan 2 )arna
1$-$1$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
.
36
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
ke.ahaman dan baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!(
2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 !ada
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan &en#el )arna
aau kra+,n
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 luk!#an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k luk!#an
2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
37
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/? Membenuk dan Membua
5!naan
Tema:Alam 5enda
Tajuk:D,m&e 7era#
Ak!"!!:<r!gam!
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( benuk(
)arna( dan !mbangan*+ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan ,r!gam!
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan ,r!gam!$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
,r!gam!$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen!
/$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 k,nkr!
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #!mer!
".2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
/$-$1$1 Ala 2 '!ada*
/$-$1$- 5ahan 2 kera# A1 ber)arna( gam( dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan$
/$-$-$1 Tekn!k 2 l!&aan

"." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
38
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
dalam &angha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan$
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an$
/$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
/1 Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema:Alam Semula jad!
Tajuk:Tudung Saj!
Ak!"!!:Mengan+am dan
Membenuk
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dalam
mengha#!lkan udung #aj!$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan udung
#aj!$
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru#
1$1$1$- Ru&a 2 ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
39
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
udung #aj!$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 gun!ng
1$-$-$- 5ahan 2 kera# A1 aau kera# luk!#an (
kra+,n( dan bahan gen!an(gam
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 an+aman dan membenuk
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! /D$
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! /D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
40
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
7eu#aha)anan
TM7
/- Menggambar
Tema:Alam Semula jad!
Tajuk:Rama4rama
Ak!"!!:Caan
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan : gar!#an( ru&a(
)arna( !mbangan dan
ke&elbaga!an* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6aan$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6aan$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6aan$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung 'unuk
lakaran*
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
1$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 )arna( benuk( ru&a
1$1$-$- 7e#auan 2 &elbaga! un#ur alam #emula jad!
1.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 beru# )arna( &ale( dan #ura khabar
lama
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6aan 'ba#ah aa# ker!ng*
1." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
41
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
// Membua C,rak dan
Rekaan
Tema:Alam 5enda
Tajuk:5enuk Ge,mer!
Ak!"!!:Sen#!lan ' 6,rak
eran6ang*
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual ' un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: )arna( jal!nan(
r!ma( dan &ergerakan( #era
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6,rak
menggunakan ekn!k #en#!lan$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman dan baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$- 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
1$-$1$1 Imbangan 2 )arna
1$-$1$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 mag!6 #ha&e aau em&le kera#$
42
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan &en#el )arna
aau 6ra+,n
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 luk!#an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k luk!#an
2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
/1 Membenuk dan Membua
5!naan
Tema:Alam 5enda
Tajuk:5eka# %en#el
Ak!"!!:M,del
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( benuk(
)arna( dan !mbangan*+ang
erda&a &ada ,bjek buaan
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen! /$1$1$1 Ru&a 2 m,del
/$1$1$- 5enuk 2 /D 'k,nkr!*
43
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan m,del$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan m,del$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan
m,del$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #emer!
".2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a$
/$-$1$1 Ala 2 gun!ng
/$-$1$- 5ahan 2 kera# )arna( gam( k,ak dan
magic pen
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan
/$-$-$1 Tekn!k 2 membenuk
"." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
44
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
/$1$/ Mengeahu! ka!an #en! "!#ual dengan maa
&elajaran la!n
/$1$1 Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
/9 Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema:Alam 5enda
Tajuk: 8au
Ak!"!!:%er!#!an Gra.!k
'%a!n*
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan )au
menggunakan &er!#!an gra.!k$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan )au$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan )au$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2luru# dan melengkung
1$1$1$- Ru&a 2 ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan )au$
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 6,m&uer' &a!n*( &r!ner
1$-$-$- 5ahan 2 kera# A1$
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 %er!#!an Gra.!k'&a!n*
45
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D$
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! -D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
TM7
/: Mengggambar
Tema: Alam Semula jad!
Tajuk: Ha!)an 7e#a+angan
Ak!"!!:Caan
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan : gar!#an( ru&a(
)arna( !mbangan dan
ke&elbaga!an* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
1.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru# dan melengkung 'unuk
lakaran*
1$1$1$- Ru&a 2 ,rgan!k dan ge,mer!
46
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
#en! dalam &engha#!lan 6aan$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6aan$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6aan$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 Harm,n! 2 )arna( benuk( ru&a
1$1$-$- 7e#auan 2 &elbaga! un#ur alam #emula jad!
1.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
1$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$1$1 Ala 2 beru# )arna( &ale( dan #ura khabar
1$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan )arna a!r aau
)arna &,#er aau em&era
1$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
1$-$-$1 Tekn!k 2 6aan 'ba#ah aa# ker!ng*
1." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
1$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
krea!.
1$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
1.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
1$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
47
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
/; Membua C,rak dan
Rekaan
Tema:Alam Semula jad!
Tajuk:Ikan
Ak!"!!:Luk!#an 'G,#,kan*
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual ' un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: )arna( jal!nan(
r!ma( dan &ergerakan( #era
!mbangan* +ang erda&a &ada
,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan 6,rak
menggunakan ekn!k g,#,kan$
-$ A&l!ka#! &engeahuan(
ke.ahaman dan baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan 6,rak$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan 6,rak$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
2.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
-$1$1 Un#ur #en!
-$1$1$1 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
-$1$1$- 3al!nan 2 am&ak
-$1$- %r!n#!& rekaan
1$-$1$1 Imbangan 2 )arna
1$-$1$- R!ma dan &ergerakan 2 ra)ak
2.2 Apliksi Se!i :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
-$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
-$-$1$1 Ala 2 Du! #+!ll!ng(Ta&ak ka#u(aau
&ermukaan +ang mem&un+a! jal!nan$
-$-$1$- 5ahan 2 kera# luk!#an dan &en#el )arna
aau kra+,n
-$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a
-$-$-$1 Tekn!k 2 luk!#an '6,rak eran6ang*
2." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
-$/$1 Mem!l!h dan mem&elbaga!kan bahan #e6ara
48
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
krea!.
-$/$- Mengha#!lkan 6,rak ekn!k luk!#an
2.$ Apresisi Se!i :Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
-$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
-$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
-$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
7eu#aha)anan
/=
Membenuk dan Membua
5!naan
Tema:Alam 5enda
Tajuk:R,b,
Ak!"!!:M,del
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: ru&a( benuk(
)arna( dan !mbangan*+ang
erda&a &ada ,bjek buaan
manu#!a dan kar+a #en! dalam
&engha#!lan m,del r,b,$
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan m,del
r,b,$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan m,del
r,b,$
".1 Persepsi Estetik: Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
/$1$1 Un#ur Sen! /$1$1$1 Ru&a 2 ge,mer!
/$1$1$- 5enuk 2 /D 'k,nkr!*
/$1$1$/ 8arna 2 &r!mer dan #ekunder
/$1$- %r!n#!& rekaan
/$1$-$1 Imbangan 2 #emer!
".2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en!$
/$-$1 Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a$
/$-$1$1 Ala 2 gun!ng
/$-$1$- 5ahan 2 kera# )arna( gam( k,ak dan
magic pen ,straw dan bahan erbuang +ang
#e#ua!$
/$-$- Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k( dan
49
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual$
&r,#e# dalam &engha#!lan b!naan m,del
r,b,$
/$-$-$1 Tekn!k 2 membenuk
"." Ekspresi Kreti#: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!$
/$/$1 Mem!l!h dan meman!&ula#!kan bahan #e6ara
krea!.
/$/$- Menggunakan un#ur #en! dan &r!n#!& rekaan
dalam &engha#!lan kar+a
/$/$/ Mengha#!lkan kar+a menggunakan baha#a
#en! "!#ual
".$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
/$1$1 Mem&amerkan kar+a +ang d!ha#!lkan
/$1$- Men6er!akan kar+a #end!r! #e6ara l!#an
/$1$/ Mengeahu! ka!an #en! "!#ual dengan maa
&elajaran la!n
/$1$1 Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan
EM7 : 7rea!"!! dan In,"a#!
/>41? Mengenal 7ra. Trad!#!,nal
Tema:Alam 5enda
Tajuk: H!a#an d!nd!ng
Ak!"!!: An+aman
menggunakan %er!#!an
1$ %er#e&#! dan &emahaman
baha#a #en! "!#ual 'un#ur #en! dan
&r!n#!& rekaan: gar!#an ( ru&a(
jal!nan( )arna( k,nra( dan
!mbangan* +ang erda&a &ada
$.1 Persepsi Estetik :Mur!d da&a mengenal(
menamakan( dan memaham! baha#a #en! "!#ual
+ang ada &ada kar+a #en!$
1$1$1 Un#ur #en!
1$1$1$1 Gar!#an 2 luru#
50
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
Gra.!k '&a!n* ,bjek buaan manu#!a dan kar+a
#en! dalam &engha#!lan an+aman
dengan %er!#!an Gra.!k ' &a!n* $
-$ A&l!ka#! &engeahuan dan
ke.ahaman baha#a #en! "!#ual
meneru#! &enenuan med!a dan
ekn!k dalam &engha#!lan h!a#an
d!nd!ng menggunakan %er!#!an
Gra.!k$
/$ %en0ah!ran !dea melalu!
&elbaga! #umber( kaj!an( dan
ekn,l,g! dalam &engha#!lan kar+a
#en!$
1$ A&re#!a#! erhada& kar+a #end!r!
dan rakan ber&andukan baha#a
#en! "!#ual( #ejarah #en!( dan
buda+a$
1$1$1$- Ru&a 2 ge,mer!
1$1$1$/ 3al!nan 2 am&ak
1$1$1$1 8arna 2 &r!mer
1$1$- %r!n#!& rekaan
1$1$-$1 7,nra 2 )arna
1$1$-$- Imbangan 2 #!mer!
$.2 Apliksi Se!i: Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan meneru#! &enggunaan med!a dan
ekn!k dalam ak!"!! #en!$
1$-$1 Menga&l!ka#!kan &engeahuan baha#a #en!
"!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en!
1$-$- Mengenal dan men+aakan jen!#4jen!# med!a
1$-$-$1 Ala 2 6,m&uer( &r!ner(me#!n lam!na!ng$
1$-$-$- 5ahan 2 kera# A1$&la#!k lum!na#!(b!ngka!
dar!&ada kera# m,un!ng ber)arna$
1$-$/ Mengeahu! &enggunaan med!a( ekn!k dan
&r,#e# dalam &engha#!lan kar+a$
1$-$/$1 Tekn!k 2 An+aman menggunakan %er!#!an
Gra.!k$
$." Ekspresi Kreti# :Mur!d da&a menga&l!ka#!kan
&engeahuan( ke.ahaman( dan kemah!ran baha#a
#en! "!#ual dalam mengha#!lkan kar+a #en! -D dan
/D$
1$/$1 Menga&l!ka#! &engeahuan( ke.ahaman( dan
kemah!ran baha#a #en! "!#ual dalam
mengha#!lkan kar+a #en! -D
1$/$1$1 Mem!l!h dan meman!&ula#! bahan #e6ara
51
KSSR TAHUN 1 JPN MELAKA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
krea!.
1$/$1$- Mengha#!lkan kar+a #en! berda#arkan
&eran6angan &r,#e# kerja
$.$ Apresisi Se!i: Mur!d da&a membua
a&re#!a#! erhada& kar+a #end!r! dan rakan
ber&andukan baha#a #en! "!#ual$
1$1$1 Mem&amerkan kar+a #en! +ang d!ha#!lkan$
1$1$- Men6er!akan kar+a #en! #end!r! #e6ara l!#an
aau berul!#$
1$1$/ Mengharga! kar+a #end!r! dan rakan$
EM7 : 7rea!. dan In,"a#!
7eu#aha)anan
TM7
52
Nota: Masukka u!"a #a $ut"%$ut" &'("kut tak)"& *a( #"t'ta+ka,EMK *a( #"&asukka #a-a& RPT "" s'ka#a.
$a#a(a,/u.u +a"t"a
0o-'1 &'(u0a1 EMK &'("kut k's'sua"a to+"k #a +'((uaa*a,