Anda di halaman 1dari 4

ISL 10 (Minggu 10)

Topik 11 :Nyatakan konsep web 1.0, 2.0, dan 3.0. e!ikan pe!be"aan di atas.
Web 1.0
Web 1.0 adalah peringat awal evolusi web (world wide web) yang menggunakan
pendekatan secara antara muka ( interfaces). Pengguna hanya boleh melihat
kandungan laman web. Menurut Cormode, G. dan rishnamurthy kandungan
dalam web 1.0 ada agak kurang berbanding dengan !umlah pengguna yang
ramai. "ecara teknikal, web 1.0 merupakan laman web yang lebih tertutup dan
tidak melibatkan penambahbaikan dalaman. #leh sebab itu, in$ormasi web 1.0
ini tidak dinamik kerana hanya pemilik web itu saha!a yang boleh melakukan
kemas kini serta penambahbaikan. Web 1.0 adalah bersi$at read-only.
Maksudnya pengguna hanya melakukan pencarian maklumat. ekurangan atau
keterbatasan web 1.0 ini adalah pengguna %pengun!ung web& harus melayari
website tersebut dan perlu melihat satu persatu kandungan yang ada.
Ciri-Ciri Web 1.0
'ersi$at statik dan tidak dinamik
Penggunaan $rameset
Menggunakan ()M*
Menggunakan Online Guestbook
'utang G+, bersai- ../01 pi/el dalam ukuran web untuk mempromosikan
produk
Web 2.0
Web 1.0 adalah hasil cetusan idea #23eilly dan Media*ive +nternational. +a !uga
dikenali sebagai web semantik. elebihan web 1.0 adalah ia membolehkan
pengguna internet untuk terlibat bersama4sama untuk membangun web. "atu
kriteria utama web ini ialah pengun!ung atau pengguna boleh membuat
membuat penyelenggaraan dan penambahbaikan web ini. +novasi dalam dunia
web semakin hari semakin berkembang pesat dan hasilnya muncul web 1.0 yang
telah berkembang pada se!ak tahun 1005 dan telah digunakan secara meluas
pada masa sekarang ini. Web ini merupakan teknologi yang menyatukan
teknologi yang sedia ada iaitu dari web 1.0. Penyatuan dan penggabungan ini
adalah terdiri dari ()M*, C"", 6ava"cript, 7M* dan 8687. Perkembangan web 1.0
lebih menekankan kepada perubahan corak ber9kir dalam menyampaikan
kandungan dan persembahan dalam sebuah laman web. Web ini lebih men!urus
kepada read and write. (asil daripada inovasi dan penambahbaikan telah
men!adikan web 1.0 ini lebih baik daripada web sebelumnya. Web 1.0
mempunyai inovasi dan ciri khas yang terbaru iaitu pengguna %pengun!ung web&
boleh melihat suatu kandungan laman web tanpa harus mengun!ungi kesemua
halaman untuk melihat satu persatu kandungan yang ada. Perkembangan web
1.0 merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan aplikasi dalaman seperti
Windows. Contoh web 1.0 adalah $acebook, )witter, ,lickr, :ropbo/, ;vernote,
i)unes, "kype dan sebagainya.
Ciri-Ciri Web 2.0
<=uibitious teknologi> Mengandungi aplikasi web yang mempunyai ciri4ciri
dan ber$ungsi komputer desktop. +a boleh digunakan terus melalui web
browser dan tidak memerlukan muat turun pada komputer. Contoh seperti
aplikasi !avascript, !ava applets, dan yang sebagainya.
User-generated content (interactivity): Membolehkan pengun!ung
memberi pandangan, komen, menulis artikel seperti yang boleh didapati
dalam blog, $orum, ,riendster, My"pace, "=uidoo dan sebagainya. :alam
web 1.0, penggun!ung boleh men!adi pelanggan %subscriber) dan
penyubang (contributor).
Membolehkan pengguna berhubung antara satu sama lain. Plat$orm yang
digunakan termasuklah !y"log#og, untuk blogs, atau men!emput rakan
%add-a-friend) seperti pada ,riendster atau !y$pace.
Penggunaan 3"" $eed> 'oleh memberi maklumat secara cepat kepada
pengun!ung apabila laman dikemas kini. Pengun!ung tidak perlu menaip
<3* dan memeriksa website setiap hari sekiranya penulis telah menulis
artikel baru.
Penggunaan skrip Open $ource (O$)% sama ada secara keseluruhannya
atau hanya sebahagian #". "krip pada wordpress.org% wiki% o&illa%
sourceforge dan sebagainya.
Penggunaan ,olksonomy seperti tagging, tag clouds dan sebagainya untuk
memberi kategori kepada webpage% links dan gambar.
Web 3.0
Web ini boleh dikatakan sebagai sebuah web yang bersi$at intelektual ('rti(cial
intelligence). 8plikasi dalam talian menerusi laman web saling berinteraksi
antara satu sama lain. :alam erti kata lain, web 0.0 seolah4olah seperti
pembantu peribadi. Web berupaya memahami keperluan manusia dan boleh
memberi cadangan atau nasihat untuk menyediakan keperluan yang diinginkan.
:engan menggunakan teknologi animasi 0:, kita boleh membuat pro9l avatar
yang sesuai dan kemudian melakukan aktiviti di dalam dunia maya seperti yang
berlaku dalam dunia nyata. "ering disebut bahawa web 0.0 ialah seantic web.
+stilah seantic web sendiri merupakan perkembangan web yang mana
kandungannya bukan saha!a disampaikan dalam $ormat bahasa manusia
%natural language&, tetapi !uga dalam $ormat yang dapat dibaca dan digunakan
oleh mesin %software&. Contohnya, ketika kita hendak mencari maklumat
mengenai sebuah buku maka kita boleh mencari pada searc) engine hingga
ber!aya mendapatkan in$o tentang buku tersebut.
Ciri-ciri web 3.0
"#8P
$iple Ob*ect 'ccess +rotocol merupakan kaedah untuk bertukar4tukar idea
berdasarkan 7M* melalui !aringan komputer untuk ke program yang lain.
3;")
,epresentational state transfer adalah satu cara pembangun web untuk
membahagikan hypermedia seperti WWW.
W":*
,ormat 7M* yang diterbitkan untuk menerangkan perkhidmatan web.
W::7
-eb .istributed .ata /0c)ange merupakan satu mekanisme pertukaran data
dari sumber yang berbe-a.
,ealisasi $eantic -eb
"emantic web merupakan bentuk baru web 0.0. yang menggunakan kaedah
buatan, web 0.0 diharapkan akan merealisasikan konsep seantic web men!adi
generasi selan!utnya dari WWW.
-eb $ebagai .atabase
:atabase menggabungkan in$ormasi yang banyak dalam pelbagai laman web ,
yang kemudian di integrasikan antara satu dengan yang lain dengan cara 3:,.
esannya ,data semakin banyak dan !uga pengguna dapat menerima in$o
secara spesi9k serta tepat daripada data pengguna dari web yang lain.
:apat disimpulkan untuk mewu!udkan web 0.0, haruslah disokong oleh
teknologi yang mengintegrasikan in$ormasi. +a !uga memiliki kemampuan
interaksi antara web dalam menyimpan data. +nteraksi tidak hanya ter!adi
antara pengun!ung web sa!a, tetapi !uga diantara website itu sendiri.