Anda di halaman 1dari 7

1. Apakah itu Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

Pendidikan di malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
Dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di negara Malaysia. Berdasarkan FP, setiap aktiviti
pendidikan diadakan bg mencapai intipati utama dlm FP iaitu melahirkan insan seimbang dari segi jasmani,
emosi, rohani dan intelektual.
2. Apa itu PBS?
!atu bentuk pentaksiran yang bersi"at holistik iaitu menilai aspek kogniti" #intelek$, a"ekti" #emosi dan
rohani$ dan psikomotor #jasmani$ selaras dengan FP dan !!%. PB! mentaksir bidang akademik dan
bukan akademik.
3. Perbezaan KBSR dan KSSR?
Perbandingan antara B!% dan !!% boleh dibuat berdasarkan perkaitan berikut & reka bentuk kurikulum,
organisasi kurikulum, proses pengajaran dan pembelajaran, pembahagian masa, bahan kurikulum, "okus
kurikulum dan penilaian.
I. Reka bentuk kurikulu.
B!% direka dengan hanya mempunyai tiga bidang utama iaitu bidang omunikasi, Manusia dan 'lam
!ekelilingnya serta bidang Perkembangan Diri (ndividu. )iga bidang ini direka bagi memastikan
perkembangan murid secara menyeluruh untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang
kukuh serta intergrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik.
Manakala, !!% pula telah direka dengan penambahbaikkan daripada B!%. *nam tunjang iaitu
omunikasi& erohanian, !ikap dan +ilai& emanusiaan& Perkembangan Fi,ikal dan *stetika& !ains dan
)eknologi dan tunjang eterampilan Diri menjadi bidang utama dalam !!%.
Penambahanbaikan reka bentuk dalam !!%, bermatlamat untuk memperluaskan skop pembelajaran murid
di peringkat sekolah rendah dan memberi banyak peluang kepada mereka untuk menjalani -independent
learning. .
%eka bentuk B!% adalah bersi"at linear yang bermaksud kurikulum yang disampaikan adalah mengikut
turutan misalnya bermula daripada kandungan, hasil pembelajaran dan seterusnya cadangan dan aktiviti
pembelajaran. Berlainan dengan !!% di mana dibentuk secara modular yang merupakan satu kurikulum
yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang
dinamakan sebagai modul.
II. Bahan Kurikulu
/usteru dengan perubahan yang berlaku dalam reka bentuk kurikulum, ia juga membawa perubahan kepada
bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran guru semasa B!% adalah
berdasarkan !ukatan Pelajaran dan 0uraian !ukatan Pelajaran sebagai panduan. Pembelajaran murid
berlangsung mengikut perancangan yang dibuat oleh guru berdasarkan kedua1dua dokumen itu. Bagi !!%
yang digubal secara pernyataan standard maka dengan itu, bahan yang dirujuk oleh guru1guru ialah Dokumen
!tandard urikulum yang mengandungi Dokumen !tandard andungan dan Dokumen !tandard
Pembelajaran. !egala perubahan ini telah menyebabkan para guru perlu untuk membuat perubahan dalam
pengajaran masing1masing sama ada daripada segi kaedah, strategi serta teknik mengajar.
III. !rganisasi Kurikulu
B!% dan !!% masih lagi mengekalkan organisasi kurikulum yang sama iaitu membe,akan murid
mengikut tahap iaitu tahap 2 untuk murid tahun 2 hingga tahun 3 dan tahap 4 untuk murid tahun 5 hingga
tahun 6 namun terdapat perbe,aan dalam penstrukturan mata pelajaran.
Murid tahap 2 dan 4 perlu diajar dengan mata pelajaran teras, wajib dan tambahan dalam B!%
.!emasa B!% diguna pakai, selain bahan1bahan daripada buku teks, bahan1bahan lain yang relevan
di"ikirkan dan disediakan oleh guru sevagai bahan pembelajaran di dalam kelas. +amun dalam !!%, tahap
2 diajar melalui Modul )eras 'sas, Modul )eras )ema dan Modul *lekti", berbe,a dengan pengajaran kepada
murid tahap 4 di mana murid1murid ini diajar dalam matapelajaran teras dan elekti". Perlaksanaan !!%
yang berasaskan modular telah menggunakan bahan1bahan pembelajaran yang menggiatkan pelajar belajar
secara interakti" dan hands1on.
I". F#kus Kurikulu.
Perbe,aan antara dua kurikulum ini juga dapat dilihat melalui "okus setiap kurikulum. (ni dapat dilihat dalam
kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid.B!% memberi penegasan kepada penguasaan murid dalam
kemahiran asas iaitu kemahiran 3M yang membawa maksud kemahiran membaca, menulis dan mengira,
manakala dalam !!% pula, telah ditambah satu lagi kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid
menjadikannya empat kemahiran asas. emahiran asas yang telah ditambah ke dalam !!% ialah kemahiran
menaakul. emahiran Menaakul adalah keupayaan membuat pertimbangan dan penilaian dengan
menggunakan akal atau logik. Di tahap 2, tumpuan adalah kepada penguasaan asas 5M manakala di tahap 4,
"okus adalah terhadap pengukuhan dan aplikasi 5M.
". $leen %erentas Kurikulu &$%K'
*lemen Merentas urikulum ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran selain yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. *M diperkenalkan semasa
dalam perlaksanaan B!% yang mana hanya menerapkan kemahiran ber"ikir secara kreati" dan kritis.
Berbe,a pula dalam perlaksanaan !!% yang mempunyai penyepaduan tiga elemen iaitu *lemen reati" dan
(novasi, eusahawanan dan )eknologi Maklumat dan omunikasi. *lemen ini diperkenalkan dalam !!%
sebagai pelengkap kepada usaha memantapkan kualiti perlaksanaan kurikulum terkini. Penambahan tiga
elemen ini diharapkan dapat memenuhi keperkuan murid dalam membangunkan modal insane yang holistik,
berpengetahuan, ber"ikiran kreati", kritis dan berinovasi serta berkeperibadian mulia.
"I. Kaedah Penilaian.
Perubahan dalam reka bentuk kurikulum juga telah membawa kepada perubahan kaedah penilaian
!emasa B!%, penilaian dikendalikan guru di sekolah adalah secara "ormati" dan sumati". Penilaian berpusat
oleh 7embaga Peperiksaan Malaysia pula adalah secara sumati" iaitu melalui UP!%. Penilaian sumati" adalah
amat ditekankan semasa B!% berbanding pernilaian "ormati".
Penilaian !!% pula berbe,a dengan penilaian dalam B!%. !!% menekankan penilaian "ormati" yang
bertujuan menilai perkembangan proses pembelajaran murid. Penilaian dilakukan secara berterusan
sepanjang tempoh pembelajaran murid. Dalam !!%, guru1guru menilai murid melalui komponen
Pentaksiran Berasaskan !ekolah #PB!$ di mana melibatkan proses mengumpul maklumat yang autentik dan
boleh diharap secara "ormati" dan sumati". Pentaksiran ini adalah penilaian yang dilakukan di peringkat
sekolah seperti kerja praktikal, tugasan bertulis, ujian, kajian dan lain1lain tugasan.
B!% dan !!% mempunyai ciri kekuatan masing1masing. +amun perubahan1perubahan yang berlaku
disebabkan rasional1rasional atau alasan yang kukuh serta mengikut kehendak perubahan waktu dan selaras
dengan cabaran semasa, maka trans"ormasi perlu dilakukan. !egala penambahbaikkan dalam kurikulum ini
perlu dilakukan bagi menyediakan warga negara kita untuk menghadapi arus kemodenan dalam menentang
cabaran abad ke142.
(ni jelas dapat dilihat dalam objekti" !!% yang lebih ber"okuskan ke arah kemahiran1kemahiran seperti
mengira, ber"ikir, belajar, sainti"ik dan teknikal. emahiran1kemahiran ini meliputi skop yang lebih luas
seperti kemahiran dalam teknologi dan maklumat. emahiran1kemahiran dalam !!% juga diperlukan bagi
menyiapkan diri menghadapi cabaran masa hadapan dan mempertingkatkan lagi jati diri daripada peringkat
akar lagi.
(. ) akses PPP%?
'kses daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 4848 2889 enrolmen merentas semua
peringkat pendidikan
ualiti +egara dalam kelompok sepertiga teratas dalampentaksiran antarabangsa seperti )(M!! dan P(!'
dalam tempoh 2: tahun
*kuiti #bandar1luar bandar, sosioekonomi, gender$ menjelang tahun 4848
:89 pengurangan dalam jurang pencapaian
Perpaduan
!istem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak1kanak dengan
menghargai kepelbagaian
ecekapan !istem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
). 11 an*akan PPP%?
2 1 menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertara" antarabangsa
4 1 memastikan setiap murid pro"isien dalam bahasa malaysia dan bahasa inggeris
3 1 melahirkan rakyat malaysia dengan penghayatan nilai
5 1 trans"ormasi keguruan sebagai pro"esion pilihan
: 1 memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah
6 1 mengupaya /P+, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
; 1 meman"aatkan (<) bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di malaysia
= 1 mentrans"ormasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian
> 1 bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
28 1 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
22 1 meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.
+. ) prinsip Rukun ,egara?
a' epercayaan kepada tuhan
b' esetiaan kepada raja dan negara
-' eluhuran perlembangaan
d' edaulatan undang1undang
e' esopanan dan kesusilaan
.. Apakah penilaian Suatif?
Penilaian Formati" Penilaian !umati"
Pengertian !atu jenis ujian "ormal atau tak "ormal untuk
mengesan tahap penguasaan dan kemajuan murid di
dalam kelas.
!atu jenis ujian "ormal untuk mengesan
tahap pencapaian dalam sesuatu tap
persekolahan.
)ujuan Mengesan penguasaan dan kemajuan murid untuk
membaiki kelemahan dengan kada segera.
Mengesan pencapaian murid berdasarkan
beberapa unit pembelajaran dan
pemeringkatan gred murid di dalam kelas.
'ktiviti Menjalankan ujian "ormal atau tidak "ormal semasa
sesi pengajaran dan pembelajaran sama ada dibuat
secara individu, kumpulan atau menyeluruh.
Menjalankan ujian "ormal dalam beberapa
waktu berdasarkan ketetapan jadual secara
individu mengikut kelas.
Masa
!emasa sesi pengajaran dilakukan atau setiap
hujung bulan.
!emasa semester pertama #pertengahan
tahun$ dan semester kedua #akhir tahun$.
Bentuk Ujian tidak "ormal #pemerhatian dan sesi
soaljawab$, atau "ormal #ujian bulan$ melibatkan
ujian kertas pensel dam masa yang singkat.
Ujian "ormal adalah ujian kertas pensel
atau ujian, lisan dalam jangka masa yang
ditetapkan mengikut kesesuaiannya.
!asaran !ecara individu, secara kumpulan atau kelas. !ecara kelas
7iputan
Meliputi sesuatu kemahiran #ujian tidak "ormal$
atau beberapa kemahiran #ujian "ormal$
Meliputi beberapa unit pembelajaran atau
sesuatu tahap persekolahan
%ekod )iada #bagi ujian tidak "ormal$ dan penggunaan
senarai semak atau rekod prestasi #bagi ujian
"ormal$
Penggunaan rekod pro"il atau pensijilan.
)indakan Membetulkan kelemahan dengan kadar segera atau
menjalankan aktiviti pengayaan atau pemulihan di
dalam kelas.
Menempatkan murid kumpulan atau
kelas yang sesuai.
Merancan g dan mengubahsuai
pelajaran atau kurikulum.
Memberi sijil berdasarkan pencapaian
dalam peperiksaan.
/. K#nsep 1 %ala0sia?
2Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang
kaum, berteraskan beberapa nilai1nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.
(a bukan satu dasar baru yang terpisah dari dasar1dasar kerajaan Barisan +asional sebelum ini,sebaliknya
ia merupakan pelengkap kepada pendekatan1pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi
perpaduan bagi menjamin kestabilan, ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi
bagi rakyat dan negara Malaysia.
1. Apa 0ang anda paha dengan 2aks#n#i Bl##?
)aksonomi Bloom adalah struktur hierarkhi yang mengidenti"ikasikan skills mulai dari tingkat yang
rendah hingga yang tinggi. )entunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus
dipenuhi lebih dulu. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi tiga
domain.
13. 4asar Pandang ke 2iur5 kenapa diperkenalkan?
untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan
masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai1nilai dan etika kerja yang positi" untuk meninggikan
kemajuan negara.
11. Apa itu P$R%A2A negara?
Program P*%M')' +egara merupakan Program 'suhan dan Didikan 'wal kepada anak1kanak yang
menawarkan pendekatan alternati" dalam bidang asuhan dan didikan awal khusus untuk kanak1kanak di
bawah umur 5 tahun.
1
12. Beri 3 Standard 6uru %ala0sia?
!tandard 2? 'malan +ilai Pro"esionalisme eguruan
!tandard ini memperincikan kompetensi amalan nilai pro"esionalisme keguruan berdasarkan domain diri,
pro"esion dan sosial, yang patut ada pada seseorang guru.
!tandard 4? Pengetahuan dan e"ahaman
!tandard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan ke"ahaman tentang subjek pengkhususan,
ilmu pendidikan, kurikulum dan kokurikulum yang patut ada pada seseorang guru.
!tandard 3? emahiran Pembelajaran dan Pembelajaran
!tandard ini memperincikan kompetensi kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai
oleh seseorang guru.
13. Kenapa Sek#lah Kluster diperkenalkan?
!ekolah luster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem pendidikan
Malaysia.
1(. Apakah 7isi dan isi IP6%?
"isi 8 (P@ peneraju kecemerlangan pendidikan guru
%isi 8 (nstitut Pendidikan @uru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program
pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertara" dunia.
1). 9uraikan 2ea 9ari 6uru untuk 231(?
4825 1 guru pencetus kreativiti penjana inovasi
1+. Apa 0ang kau tahu berkenaan ,KRA?
BI4A,6 K$B$R9ASI:A, ;2A%A ,$6ARA
1.. 2erangkan engenai 4asar 1 %urid 1 Sukan?
i. Dasar 2Murid 2!ukan #2M 2!$ mewajibkan setiap murid menyertai sekurang1kurangnya satu aktiviti
sukan di sekolah.
ii. !etiap murid dikehendaki melibatkan diri secara akti" dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang
tahun.
1/. Apa pendapat kau berkenaan 6S2?
!aya tidak mempunyai apa4 pendapat, tetapi saya berpendapat bahawa kerajaan semestinya mempunyai
matlamat yang baik demi kepentingan dalam melaksanakan @!) ini.
ami guru Malaysia
Berikrar dan berjanji
Mendidik dan memimpin
Putra putri negara kita
Pada !eri Paduka
ami tumpahkan setia
%ukun +egara kita
Panduan hidup kami semua
Di bidang pembangunan
(nstitut Pendidikan @uru
ami sentiasa bersedia
Menjulang etika kerja
Berkorban jiwa raga
Menjunjung aspirasii
Masa +egara tercinta
Berwibawa, berintegriti
eunggulan peribadi
Beteraskan keimanan
Mendidik anak bangsa
ami bangga menjadi guru
erjaya di hormati
)idak jemu menimba ilmu
Bakti setulus haati yang murni
(pg Malaysia berikrar
Membentuk guru berkualiti
Penyayang, berakhlak mulia
Mendukung visi, misi ipg
ami tetap bersama
Membantu, membina
+egara yang tercinta
'manah yang diberi
ami tak persiakan
'pa yang kami janji
)unai tetap kami tunaikan