Anda di halaman 1dari 67

DAFTAR ISI

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA


ANTARA
ARSITEK DENGAN PENGGUNA JASA
KATA PENGANTAR
MUKADIMAH
BAB 1 PENGERTIAN DAN BATASAN
Pasal 1 Arsitek
Pasal 2 Profesi Arsitek
Pasal 3 Kode Etik dan Kaidah Tata Laku
Pasal 4 Perencanaan Perancangan Arsitektur
Pasal 5 Pengawasan
Pasal 6 Manae!en Kostruksi " MK
Pasal # Manae!en Pro$ek " MP
Pasal % Pro$ek &Pe!'angunan(
Pasal ) Pengguna *asa
Pasal 1+ Pe!ilik " Owner
Pasal 11 Pe!akai " User
Pasal 12 Pengelola Pro$ek
Pasal 13 Arsitek La,angan " Resident Architect
Pasal 14 Pengawas - .taf Pengawas
Pasal 15 Pelaksana Konstruksi
Pasal 16 .u' Pelaksana Konstruksi
Pasal 1# Pe!asok " Supplier
Pasal 1% /u'ungan Kera
Pasal 1) Peranian Kera
Pasal 2+ 0!'alan *asa
Pasal 21 1ia$a Langsung Personil " Remuneration
Pasal 22 1ia$a Langsung 2on Personil " Reimbursable Cost
Pasal 23 1ia$a Lumpsum
Pasal 24 .tandar
Pasal 25 Pe!ugaran dan Pelestarian
Pasal 26 Asuransi

BAB 2 PENGIKATAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 2# Ketentuan 3!u!
Pasal 2% Kewai'an dan /ak Arsitek
Pasal 2) Kewai'an dan /ak Pengguna *asa
Pasal 3+ Pe!'atalan Peranian Kera Konstruksi
Pasal 31 /ak atas Keka$aan 0ntelektual
Pasal 32 Penafsiran " 0nter,restasi

BAB 3 LAYANAN PENDAHULUAN JASA ARSITEK
Pasal 33 Lingku, Tugas " Pekeraan
Pasal 34 .aran Pendahuluan
Pasal 35 Kela$akan Perencanaan Perancangan
Pasal 36 Ke'utuhan 4ata
Pasal 3# Pengauan untuk !enda,atkan Keterangan 5encana " Advis Planning
Pasal 3% Ke'utuhan Tenaga Ahli lain
Pasal 3) Ke'utuhan Tenaga Arsitek La,angan " Resident Architect
BAB 4 LAYANAN UTAMA JASA ARSITEK
Pasal 4+ Lingku, Tugas " Pekeraan
Pasal 41 Pelaksanaan Taha,an
Pasal 42 Taha, Konse,si Perencanaan Perancangan
Pasal 43 Taha, Pra65ancangan
Pasal 44 Taha, Penge!'angan 5ancangan dan 7a!'ar Kera
Pasal 45 Taha, Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan - Proses Pelelangan
Pasal 46 Taha, Pengawasan 1erkala
BAB 5 LAYANAN TAMBAHAN JASA ARSITEK
Pasal 4# Lingku, Tugas " Pekeraan
Pasal 4% .aran atas Ta,ak " Site
Pasal 4) 0ns,eksi 1angunan Eksisting
Pasal 5+ 3,a$a !e!,eroleh kese,akatan
Pasal 51 Peru'ahan ,enugasan
Pasal 52 La$anan Lainn$a
Pasal 53 Keterla!'atan
BAB 6 LAYANAN KHUSUS JASA ARSITEK
Pasal 54 Lingku, Tugas " Pekeraan
Pasal 55 Perencanaan Kota " 4aerah " 5egional
Pasal 56 Pe!ugaran dan Pelestarian
Pasal 5# Perencanaan Perancangan 0nterior dan Lanseka,
Pasal 5% Konsultansi " Pe!'erian nasehat
Pasal 5) Manae!en Konstruksi " MK
Pasal 6+ Manae!en Pro$ek " MP
Pasal 61 Pengawasan Ter,adu
BAB 7 KETENTUAN IMBALAN JASA LAYANAN UTAMA
Pasal 62 Ketentuan 3!u!
Pasal 63 4asar6dasar Perhitungan
Pasal 64 0!'alan *asa Perencanaan Perancangan 1angunan
Pasal 65 0!'alan *asa Perencanaan Perancangan 5u!ah Tinggal .ederhana
secara seri atau,un tunggal
Pasal 66 Peneta,an Kategori 1angunan
Pasal 6# 1ia$a 1angunan
Pasal 6% 1ia$a 1angunan $ang terla!,aui
Pasal 6) 3ang Muka dan Angsuran Pe!'a$aran
Pasal #+ 7anti 5ugi untuk keterla!'atan
Pasal #1 Penugasan Ter'atas
Pasal #2 Pekeraan tidak diwuudkan dan atau dilaksanakan secara swakelola
Pasal #3 Perwuudan 5ancangan 1angunan secara 'erulang
Pasal #4 Perwuudan ulangan dengan ,eru'ahan se'agian
Pasal #5 Perancangan Peru'ahan dan ,er'aikan 1angunan
Pasal #6 4ua Arsitek untuk satu Pekeraan
Pasal ## Peru'ahan 5ancangan
Pasal #% Le'ih dari satu 5ancangan untuk satu tugas
Pasal #) Penggantian 8ngkos Peralanan dan 3ang /arian
Pasal %+ Pe!'atalan Tugas
Pasal %1 Pengguna *asa !eninggal dunia
Pasal %2 Penge!'alian Tugas
Pasal %3 Arsitek !eninggal dunia
Pasal %4 1ia$a6'ia$a selain 0!'alan *asa
BAB 8 KETENTUAN IMBALAN JASA LAYANAN LAINNYA
Pasal %5 0!'alan *asa La$anan Pendahuluan
Pasal %6 0!'alan *asa La$anan Ta!'ahan
Pasal %# 0!'alan *asa La$anan Khusus

BAB 9 STANDAR HASIL KARYA PERENCANAAN PERANCANGAN
ARSITEKTUR
Pasal %% Pengertian
Pasal %) /asil Kar$a Taha, Konse,si Perencanaan Perancangan
Pasal )+ /asil Kar$a Taha, Pra65ancangan
Pasal )1 /asil Kar$a Taha, Penge!'angan 5ancangan dan 7a!'ar Kera
Pasal )2 /asil Kar$a Taha, Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan - Proses
Pelelangan
Pasal )3 /asil Kar$a Pengawasan 1erkala
BAB 10 LAMPIRAN
La!,iran 1
.tandar"9or!at Peranian Kera Pekeraan Perencanaan Perancangan:
La!,iran 2
.urat Ke,utusan " .K 0A0 2o!or ;< tanggal ;:< tentang ;;;;;;;;
A: Ta'el Perhitungan 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan:
1: Ta'el Perhitungan 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan 5u!ah Tinggal
.ederhana secara seri:
=: 7rafik Perhitungan 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan:
4: 7rafik dan Ta'el 1ia$a Langsung Personil " 5e!uneration 'agi Arsitek 'ila tidak
da,at ditentukan dengan ta'el ,rosentase:
4:1: Ta'el ,er a!
4:2: Ta'el ,er hari
4:3: Ta'el ,er 'ulan
KATA PENGANTAR
Asosiasi Profesi !e!,un$ai fungsi uta!a !enegakkan aturan serta standar kinera ke,rofesian
'agi anggota dan !as$arakat ,engguna asa:
Ikatan Ar!t"k In#$n"!a %IAI& "'a(a! a)a* at+ a$!a! ,r$-"! .an( +#a* /+k+,
0a,an 0"0,+n.a! k$0!t0"n +nt+k 0")akanakan -+n(! t"r"'+t "'a!k1'a!kn.a2
T"nt+ a3a at+ran 0a+,+n tan#ar k!n"r3a k",r$-"!an #a,at #!t"(akkan a,a'!)a 0"n#a,at
#+k+n(an ","n+*n.a #ar! ")+r+* an(($ta #"n(an #!!,)!n k"r3a .an( t!n((! "rta
,"n(*$r0atan ata "t!ka k",r$-"!an2
S"t")a* 10 ta*+n % 1991 4 5001 & B+k+ P"#$0an H+'+n(an K"r3a !n! 0.ar! t!#ak
0"n(a)a0! ,"r'a!kan6,"n."0,+rnaan7 0aka ,a#a ta*+n 5001 !n! P"n(+r+ IAI
'"rk"t"ta,an t"ntan( ,"r)+n.a #!)ak+kan ,"n."0,+rnaan ata B+k+ P"#$0an !n!2
P"n."0,+rnaan !! B+k+ P"#$0an !n! 0")!,+t! antara )a!n 8
6 Pen$esuaian istilah6istilah $ang di,ergunakan agar sealan dengan ,engertian dan ,enafsiran
di dala! 33 *asa Konstruksi 2o: 1% tahun 1))):
6 1esaran serta 'atasan nilai ru,iah disesuaikan dengan ,erke!'angan $ang teradi ,ada saat
ini:
6 Per'aikan redaksional< dll
P"n(+r+ IAI '"rk"t"ta,an +nt+k "nant!aa "/ara '"rka)a #an '"rk"!na0'+n(an
0"n."0,+rnakan !! B+k+ P"#$0an !n! "'a(a! a)a* at+ !ka, k","#+)!an t"r*a#a,
Pr$-"! Ar!t"k7 Ar!t"k "rta P"n((+na Jaa Ar!t"k2
*akarta< ;;;;;; 2++1
0KATA2 A5.0TEK 02482E.0A
Prof: 45: 0r: .andi A: .iregar< M:Arch< 0A0
Ketua 3!u!
MUKADIMAH
ARSITEK DALAM MENGEMBAN TUGAS PR9:ESINYA SEBAGAIMANA
YANG DIMAKSUDKAN DALAM KETENTUAN PEDOMAN HUBUNGAN
KERJA ARSITEK DENGAN PENGGUNA JASA ADALAH 8
AHLI YANG MEMPUNYAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN TINGGI
ARSITEKTUR ATAU YANG SETARA DAN MEMPUNYAI KUALI:IKASI
YANG DIAKUI DAN SESUAI KETETAPAN 9RGANISASI PR9:ESI SERTA
MEMILIKI SERTI:IKAT IAI2
YANG MENJUJUNG TINGGI K9DE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA
LAKU PR9:ESI ARSITEK DENGAN TERTIB2
YANG TERPERCAYA DALAM MENDAMPINGI DAN ATAU ME;AKILI
PENGGUNA JASA ATAU PEMILIK2
YANG BERKEPRIBADIAN LUHUR7 JUJUR SERTA BERDEDIKASI
TERHADAP PR9:ESINYA2
YANG ADIL DAN BIJAKSANA DALAM MENENTUKAN
PERTIMBANGAN SEHINGGA TIDAK MERUGIKAN PIHAK LAIN
MAUPUN KEPENTINGAN UMUM2
YANG BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN KEAHLIAN DENGAN
SEMANGAT KERJASAMA7 KETERBUKAAN DAN ITIKAD YANG
SEBAIK1BAIKNYA7 UNTUK KEPENTINGAN SEMUA PIHAK YANG
TERLIBAT DALAM PEMBANGUNAN2
BAB 1
PENGERTIAN DAN BATASAN
Kata atau istia!"istia! $ang di,ergunakan dala! ketentuan 'uku ,edo!an ini !e!,un$ai arti
dan ,engertian se'agai 'erikut >
Pasa 1
A # s i t $ %
A#sit$% adalah se'utan ahli $ang !e!,un$ai latar 'elakang atau dasar ,endidikan tinggi
Arsitektur dan atau $ang setara serta !e!,un$ai ko!,etensi $ang diakui< !elakukan ,raktek
Profesi Arsitek< sesuai ketentuan organisasi ,rofesi arsitek 6 I%ata& A#sit$% I&'(&$sia &$ang
selanutn$a dise'ut IAI( serta telah !e!iliki S$#ti)i%at IAI:
Pasa 2
P#()$si A#sit$%
P#()$si A#sit$% adalah %$a!ia& dan %$*a*+ua& +$&$#a+a& di'idang ,erencanaan
,erancangan arsitektur dan ,engelolaan ,roses ,e!'angunan lingkungan 'inaan $ang di,eroleh
!elalui ,endidikan tinggi arsitektur dan atau $ang diakui oleh 8rganisasi serta dari ,engala!an
,enera,an ,engetahuan il!u dan seni terse'ut< $ang !enadi &a)%a! dan ditekuni secara terus6
!enerus dan ,$#%$si&a*,u&-a&:
Pasa 3
K('$ Eti% 'a& Kai'a! Tata La%u
4ala! !elakukan ,raktek ,rofesin$a a#sit$% terikat dan wai' tunduk ,ada K('$ Eti% A#sit$% 'a&
Kai'a! Tata La%u P#()$si A#sit$% serta ketentuan 0A0 dan ketentuan lainn$a $ang 'erlaku:
Pasa .
P$#$&/a&aa&"P$#a&/a&-a& A#sit$%tu#
P$#$&/a&aa&"P$#a&/a&-a& A#sit$%tu# adalah se,erangkat kegiatan $ang !eru,akan ,roses
,e!ikiran seak taha, ,ena'aran kerangka acuan kera &KAK( " Term of Reference (TOR(<
,en$usunan ,rogra!< konse,si ,erencanaan ,erancangan sa!,ai ter'entukn$a kar$a ci,ta
Li&-%u&-a& Bi&aa&0 A#sit$%tu#0 Ba&-u&a& secara !en$eluruh serta rinci dala! wuud uraian
tertulis< terga!'ar !au,un dala! wuud !odel tri!atra sesuai ke'utuhan< 'aik untuk ,roses
,eriinan !au,un ,roses ,elaksanaan konstruksi:
Pasa 1
P$&-a2asa&
P$&-a2asa& adalah se,erangkat kegiatan ,e!eriksaan dan ,engecekan alann$a ,roses
,elaksanaan ,e!'angunan" konstruksi sesuai dengan ,erencanaan ,erancangan konstruksi atau
rancangan 'angunan: Pekeraan Pengawasan terdiri dari >
&1( P$&-a2asa& B$#%aa A#sit$%tu# adalah ,engawasan ,ekeraan arsitektur< $ang !eru,akan 'agian $ang tidak
ter,isahkan atau se'agai kelanutan tugas ,erencanaan ,erancangan arsitektur< untuk !e$akinkan 'ahwa
rancangann$a dilaksanakan sesuai $ang di!aksud" rancangan 'angunan: Pengawasan 1erkala dilakukan secara
'erkala sesuai dengan taha,an ,roses ,elaksanaan konstruksi:
&2( P$&-a2asa& T$#+a'u adalah ,engawasan ,elaksanaan konstruksi secara !en$eluruh 'idang6'idang keahlian
arsitektur< struktur< !ekanikal dan elektrikal serta 'idang keahlian lainn$a< $ang dilakukan seak awal
Pelaksanaan Konstruksi atau seak ,roses ,elelangan sa!,ai selesain$a ,roses ,elaksanaan konstruksi 2
Pasa 3
Ma&a4$*$& K(&st#u%si 0 MK
Ma&a4$*$& K(&st#u%si " MK adalah ,engelolaan dan ,engawasan ,ekeraan ,elaksanaan
,e!'angunan"konstruksi secara !en$eluruh dengan cara !engorganisasikan dan
!engkoordinasikan se!ua kontraktor",elaksana konstruksi s,esialis<,e!asok"su,,lier serta
!engarahkan ,elaksanaan ,e!'angunan"konstruksi:
Pasa 7
Ma&a4$*$& P#(5$% 0 MP
Ma&a4$*$& P#(5$% 0 MP adalah ,engelolaan alann$a ,roses ,e!'angunan " konstruksi secara
!en$eluruh $ang di!ulai seak ,roses taha, ,ersia,an< inisiatif ,ro$ek $aitu taha, ,eru!usan
ke'utuhan atau gagasan ,ro$ek< ,en$usunan anggaran dan adwal ,e!'angunan secara
keseluruhan sa!,ai dengan selesain$a ,roses ,elaksanaan ,e!'angunan " konstruksi ter!asuk
!asa ,e!eliharaan serta ,engadaan " proccurement ,eralatan dan ,erlengka,an 'angunan:
Pasa 8
P#(5$% P$*,a&-u&a&
P#(5$% P$*,a&-u&a& adalah suatu rangkaian ,roses kegiatan ,e!'angunan dala! rangka
!enca,ai tuuan !e!'angun lingkungan 'inaan " arsitektur " 'angunan< di!ulai dari taha,
,erencanaan ,erancangan< taha, ,elaksanaan konstruksi sa!,ai selesain$a ,e!'angunan $ang
sesuai ,ers$aratan dan !e!enuhi 'atasan !utu< waktu dan 'ia$a $ang ditentukan:
Pasa 6
P$&--u&a Jasa
P$&--u&a Jasa adalah ,erorangan< kelo!,ok orang atau suatu 'adan usaha $ang !e!'erikan
,enugasan " ,e!'erian tugas ke,ada Arsitek< untuk !elakukan suatu kegiatan atau ,ekeraan
,erencanaan ,erancangan arsitektur dan atau ,engawasan ,e!'angunan " ,engelolaan ,roses
,e!'angunan lingkungan 'inaan " arsitektur:
Pasa 17
P$*ii% " Owner
P$*ii% " Owner adalah ,erorangan< kelo!,ok orang atau suatu 'adan $ang !e!iliki ,ro$ek
,e!'angunan:
Pasa 11
P$*a%ai " User
P$*a%ai " User adalah ,erorangan< kelo!,ok orang atau 'adan usaha $ang !e!akai dan
!enggunakan fasilitas 'angunan:
Pasa 12
P$&-$(a P#(5$%
P$&-$(a P#(5$% adalah Arsitek " Ahli atau sekelo!,ok Arsitek " Ahli atas na!a ,erorangan atau
'adan usaha $ang ditunuk oleh Pengguna *asa untuk !engelola alann$a suatu ,roses
,e!'angunan" lingkungan 'inaan:
Pasa 13
A#sit$% La+a&-a& " Owners Architect
A#sit$% La+a&-a& " Owners Architect adalah Arsitek $ang ditunuk oleh Pengguna *asa atas
na!a dan !e!'antu Pengguna *asa untuk !elakukan tugas6tugas ,engawasan alann$a ,roses
,elaksanaan konstruksi sehari6hari: Penunukan Arsitek La,angan wai' dilakukan sesuai dengan
,ers$aratan $ang direko!endasikan oleh Arsitek Perencana Perancang:
Pasa 1.
P$&-a2as 'a& Sta) P$&-a2as
P$&-a2as 'a& Sta) P$&-a2as adalah ,erorangan< kelo!,ok orang atau 'adan usaha $ang
!enda,at tugas untuk !engawasi alann$a ,roses ,elaksanaan konstruksi< da,at ditunuk dan
'erindak atas na!a Pengguna *asa dala! tugas Pengawasan Ter,adu dan atau Manae!en
Konstruksi:
Pasa 11
P$a%sa&a K(&st#u%si
P$a%sa&a K(&st#u%si adalah ,erorangan atau 'adan usaha $ang din$atakan ahli dan !a!,u
!elakukan ,ekeraan ,elaksanaan konstruksi $ang 'erdasarkan doku!en ,erencanaan
,erancangan:
Pasa 13
Su, P$a%sa&a K(&st#u%si
Su, P$a%sa&a K(&st#u%si adalah ,erorangan atau 'adan usaha $ang din$atakan ahli dan
!a!,u untuk !elakukan ,ekeraan s,esialisasi dala! 'idang khusus " tertentu ,e!'angunan
konstruksi serta !enda,atkan tugas dari atau di'awah koordinasi Pelaksana Konstruksi:
Pasa 17
P$*as(% 0 Supplier
P$*as(% " Supplier adalah ,erorangan atau 'adan usaha $ang !e!asok 'arang6'arang "
!aterial " ,eralatan atau ,erlengka,an 'angunan $ang di'utuhkan dala! ,roses ,elaksanaan
konstruksi:
Pasa 18
Hu,u&-a& K$#4a
Hu,u&-a& K$#4a adalah suatu hu'ungan $ang teralin aki'at adan$a ,enugasan dan kese,akatan
antara dua ,ihak: .uatu hu'ungan kera teradi seak adan$a suatu ,enugasan dari ,ihak kesatu
atau Pengguna *asa ke,ada ,ihak kedua atau Pen$edia *asa " Arsitek $ang dituangkan dala!
.urat Penugasan" Perintah Kera secara lisan atau,un secara tertulis:
Pasa 16
P$#4a&4ia& K$#4a
P$#4a&4ia& K$#4a adalah suatu ikatan hu'ungan kera secara tertulis $ang !e!,un$ai kekuatan
huku! antara ,ihak Pengguna *asa dan Arsitek $ang !enalin hu'ungan kera< di!ana
didala!n$a diterangkan dengan elas dan tegas sekurang6kurangn$a tentang lingku, ,ekeraan
atau tugas dan uraiann$a< serta ,eneta,an 'atasan waktu dan anggaran< serta 0!'alan *asa
!au,un 'ia$a ,enggantian serta tata cara ,e!'a$arann$a< $ang sesuai dan !angacu serta tidak
'oleh 'ertentangan dengan 3ndang6undang *asa Konstruksi dan Peraturan Pe!erintah tentang
Pen$elenggaraan Konstruksi dan atau !engikuti ketentuan .tandar Peranian Kera Konstruksi
untuk asa Perencanaan6Perancangan $ang diter'itkan oleh 0A0:
Pasa 27
I*,aa& Jasa
I*,aa& Jasa adalah i!'alan atas la$anan asa keahlian atau tugas ,rofesional $ang telah
dilakukan Arsitek " Ahli< dala! 'entuk uang atau 'entuk lain $ang setara sesuai dengan asa" tugas
$ang die!'ann$a dan kese,akatan 'ersa!a: Kecuali dise,akati lain !aka 'esar 0!'alan *asa
terse'ut !engikuti ketentuan $ang direko!endasikan oleh 0A0:
Pasa 21
Bia5a La&-su&- P$#s(&i " Remuneration
Bia5a La&-su&- P$#s(&i " Remuneration adalah standar tarif i!'alan asa arsitek" tenaga ahli
,er6satuan waktu< a!"hari"'ulan< 'erdasarkan kualifikasi Arsitek atau Ahli:
Kecuali dise,akati lain< !aka standar 1ia$a Langsung Personil terse'ut !engikuti ketentuan $ang
direko!endasikan oleh 0A0 dan atau ketentuan lain $ang 'erlaku:
Pasa 22
Bia5a La&-su&- N(& P$#s(&i " Reimbursable Cost
Bia5a La&-su&- N(& P$#s(&i " Reimbursable Cost adalah 'ia$a $ang wai' diganti"di'a$ar oleh
Pengguna *asa atas 'ia$a6'ia$a $ang tidak ter!asuk dala! 0!'alan *asa Arsitek< !eli,uti 'ia$a6
'ia$a $ang dikeluarkan oleh Arsitek " Tenaga Ahli 'agi kegiatan6kegiatan $ang diteta,kan
sehu'ungan dengan tugas Arsitek " Ahli:
Pasa 23
Bia5a Lu*+su*
Bia5a Lumpsum !eru,akan 'ia$a !en$eluruh dan ,asti 'erdasarkan ,enu!lahan seluruh unsur
'ia$a< u,ah ,ekeraan dan 'ahan:
Pasa 2.
Sta&'a#
&1( Sta&'a# %i&$#4a " ,erfor!ance adalah ,ers$aratan !ini!al hasil kar$a la$anan asa $ang
wai' dica,ai dan di,enuhi:
&2( Sta&'a# I*,aa& Jasa adalah u!lah !ini!al i!'alan asa $ang wai' di'a$ar oleh
,engguna asa atas la$anan asa $ang dihasilkan oleh ,en$edia asa sesuai standar kinera:
Pasa 21
P$*u-a#a& 'a& P$$sta#ia&
P$*u-a#a& adalah se!ua enis kegiatan $ang tertuu ,ada P$$sta#ia& se'uah lingkungan atau
'enda $ang telah diteta,kan oleh Pe!erintah 5e,u'lik 0ndonesia se'agai o'$ek cagar6'uda$a
!elalui ,eraturan ,erundang6undangan $ang 'erlaku:
Ter!asuk dala! kegiatan Pe!ugaran adalah kegiatan6kegiatan >
&1( P#$s$#8asi< adalah kegiatan !erawat suatu lingkungan atau 'enda cagar6'uda$a agar teta,
dala! kondisi $ang sa!a dengan saat ketika dite!ukan:
&2( K(&s$#8asi< adalah kegiatan !enga!ankan suatu lingkungan atau 'enda cagar6'uda$a dari
segala 'entuk gangguan $ang 'er,otensi !enggagalkan kegiatan Preser?asi:
&3( R$st(#asi< adalah kegiatan !enge!'alikan suatu lingkungan atau 'enda cagar6'uda$a ke
kondisi awaln$a secara lengka, dan utuh untuk ,e!akaian $ang sa!a se,erti se!ula:
&4( R$&(8asi< adalah kegiatan !e!'angun6ke!'ali suatu lingkungan atau 'enda cagar6'uda$a
ke kondisi $ang !en$eru,ai awaln$a untuk ,e!akaian $ang 'er'eda dari se!ula:
&5( R$8itaisasi< adalah kegiatan !e!odifikasi suatu lingkungan atau 'enda cagar6'uda$a untuk
,e!akaian 'aru:
&6( G$&t#i)i%asi< adalah kegiatan !enghidu,kan6ke!'ali kegiatan di suatu lingkungan $ang telah
ditinggalkan ,enghunin$a:
&#( R$!a,iitasi< adalah kegiatan !enghidu,an6ke!'ali kegiatan asli di suatu lingkungan $ang
telah ditinggalkan ,enghunin$a:
&%( R$%(&st#u%si< adalah kegiatan !e!'angun6ke!'ali suatu lingkungan atau 'enda cagar6
'uda$a $ang se'agian 'esar telah hancur tidak 'er'entuk lagi
Pasa 23
Asu#a&si
Asuransi a#a)a* "(a)a 0a/a0 a+ran! .an( #!,"r)+kan +nt+k 0"n+t+, r!!k$ k"(a(a)an
'an(+nan .an( #!ak!'atkan k"a)a*an r"n/ana1ran/an(an .an( #!'+at ar!t"k "'a(a!
,"r"n/ana ,"ran/an( 'an(+nan7","rt! antara )a!n 8 indemnity proffesional liability
insurance #an )a!n1)a!nn.a2
BAB 2
PENGIKATAN HUBUNGAN KERJA
Pasa 27
K$t$&tua& U*u*
&1( A,a'ila telah teradi suatu hu'ungan kera antara Arsitek dan Pengguna *asa $ang
dituangkan secara tertulis dala! surat ,enugasan atau surat ,erintah kera atau,un secara
lisan !aka selanutn$a Arsitek akan !en$atakan kesediaann$a secara res!i dan tertulis
!eneri!a ,enugasan terse'ut dengan !ela!,irkan 'uku Pedo!an /u'ungan Kera antara
Arsitek dan Pengguna *asa se'agai acuan landasan Peranian Kera untuk ,ekeraan
Perencanaan6Perancangan Arsitektur $ang dise,akati oleh kedua 'elah ,ihak:
&2( 1uku Pedo!an /u'ungan Kera Arsitek dan Pengguna *asa terse'ut 'erlaku 'agi setia,
,enugasan di!ana Arsitek se'agai Pen$edia *asa Perencanaan Perancangan !engadakan
Peranian Kera untuk !elakukan La$anan *asa keahliann$a atas ,enugasan dari ,ihak
Pengguna *asa< 'aik atas na!a ,erorangan< kelo!,ok arsitek atau 'adan usaha:
&3( /al6hal $ang 'erkaitan dengan ketentuan ,engikatan ,ara ,ihak Peranian Kera<
,erencanaan ,erancangan< ,en$elenggaraan ,ekeraan konstruksi< kegagalan 'angunan<
,en$elesaian sengketa< sanksi antara Arsitek se'agai Pen$edia *asa" ,erencana konstruksi
dengan Pengguna *asa 'erlandaskan dan tidak di,erkenankan 'ertentangan dengan >
1 3ndang6undang 5e,u'lik 0ndonesia 2o: 1% tahun 1))) tentang *asa Konstruksi tanggal #
Mei 1)))
1 Peraturan Pe!erintah 2o: 2% tahun 2+++< tentang 3saha dan Peran Mas$arakat *asa
Konstruksi
1 Peraturan Pe!erintah 2o: 2) tahun 2+++< tentang Pen$elenggaraan *asa Konstruksi
1 Peraturan Pe!erintah 2o: 3+ tahun 2+++< tentang Pen$elenggaraan Pe!'inaan *asa
Konstruksi
Pasa 28
K$2a4i,a& 'a& Ha% A#sit$%
&1( K$2a4i,a& dan Ta&--u&-4a2a, A#sit$%
4ala! !elakukan tugas ,rofesi< !aka arsitek !e!,un$ai kewai'an antara lain se'agai
'erikut >
a: Me!'erikan keahlian dan ke!a!,uann$a sesuai dengan standar kinera keahlian arsitek
'ersertifikat 0A0 serta wai' tunduk ,ada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi
Arsitek:
': Me!enuhi s$arat6s$arat Kerangka Acuan Kera" KAK Perencanaan Perancangan $ang
ditentukan oleh Pengguna *asa ,ada setia, taha, ,ekeraan< kecuali a,a'ila s$arat6s$arat
terse'ut tidak da,at dilaksanakan oleh Arsitek dan !engenai hal terse'ut telah
di'eritahukan ke,ada Pengguna *asa se'elu! atau ,ada waktu ,elaksanaan ,ekeraan:
c: Mengindahkan dan !enguasai ,eraturan dan ,erundang6undangan $ang 'erlaku 'agi
terlaksanann$a ,en$elenggaraan konstruksi:
d: Melakukan tugas koordinasi ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan dengan ahli atau
sekelo!,ok ahli" konsultan lainn$a< 'aik $ang ditunuk langsung oleh Pengguna *asa
atau,un oleh Arsitek< agar ,roses ,erencanaan ,erancangan da,at !e!enuhi sasaran
!utu< waktu dan 'ia$a:
e: Ketidakse!,urnaan" kesalahan ,ekeraan dala! 'idang ,erencanaan ,erancangan
!enadi tanggungawa' !asing6!asing ahli" konsultan 'idang $ang 'ersangkutan:
f: Melakukan ,engawasan 'erkala atau ,e!eriksaan konstruksi< agar konstruksi
dilaksanakan sesuai dengan ga!'ar6ga!'ar ,erencanan ,erancangan< 5encana Kera
dan .$arat6s$arat " 5K. serta ketentuan6ketentuan lain $ang 'erlaku:
&2( Ha% 'a& 9$2$&a&- A#sit$%
4ala! !elakukan tugas ,rofesionaln$a< !aka Arsitek 'erhak dan 'erwenang >
a: Menda,atkan 0!'alan *asa atas la$anan asa ,rofesional $ang telah dikerakan sesuai
ketentuan $ang 'erlaku
': Menda,atkan 0!'alan *asa ta!'ahan a,a'ila Pengguna *asa !elakukan ,ena!'ahan
,enugasan atau !elakukan ,er!intaan ,eru'ahan ,erencanaan ,erancangan atas
rancangan $ang telah disetuui se'elu!n$a:
c: Menolak segala 'entuk ,enilaian estetika atas hasil kar$an$a oleh Pengawas Ter,adu
atau,un oleh Pengguna *asa:
d: Menge!'alikan ,enugasan $ang telah di'erikan ke,adan$a karena alasan6alasan >
1 Perti!'angan dala! dirin$a
1 Aki'at hal $ang diluar kekuasaan kedua 'elah ,ihak (force !a"eure#
1 Aki'at kelalaian Pengguna *asa
Pen$elesaian aki'at6aki'at $ang ti!'ul dari ,enge!'alian tugas terse'ut diatur dala!
1a' Ketentuan 0!'alan *asa:
e: Mengaukan ,eru'ahan ,erencanaan ,erancangan dan !enga!'il tindakan6tindakan
$ang diangga, ,erlu untuk !e!enuhi ,ers$aratan konstruksi dan segera
!enginfor!asikan ke,ada Pengguna *asa atas ,eru'ahan terse'ut< ter!asuk ,eru'ahan
waktu dan 'ia$a $ang diaki'atkan atas ,eru'ahan terse'ut $ang akan !enadi 'e'an
,ihak Pengguna *asa:
f: 4ala! ,engawasan 'erkala arsitektur< !aka Arsitek !e!,un$ai hak dan wewenang
untuk >
1 Me!erintahkan Pelaksana Konstruksi secara tertulis !elalui Pengawas Ter,adu untuk !elakukan ,ekeraan terse'ut dengan
,ersetuuan terle'ih dahulu dari Pengguna *asa< dengan s$arat u!lah 'ia$a ,ekeraan ta!'ahan terse'ut tidak !ele'ihi 'ia$a
$ang telah dialokasikan untuk ,ekeraan terse'ut< dan atau tidak !ele'ihi 'ia$a $ang dialokasikan untuk ,ekeraan tidak terduga<
dan atau tidak !ele'ihi 1+ @ dari 'ia$a konstruksi:
1 Menilai ,e!'a$aran angsuran taha, ,ekeraan konstruksi $ang telah diselesaikan dan !enadi hak Pelaksana Konstruksi<
sesuai dengan ,enilaian 'esarn$a 'o'ot ,restasi ,ekeraan $ang telah dilaksanakan sa!,ai dengan waktu tertentu< $ang
ke!udian direko!endasikan ke,ada Pengguna *asa untuk !elaksanakan ,e!'a$aran angsuran ,ekeraan ,elaksanaan
konstruksi:
Pasa 26
K$2a4i,a& 'a& Ha% P$&--u&a Jasa
&1( K$2a4i,a& P$&--u&a Jasa
Atas ,enugasan ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan arsitektur $ang di'erikan ke,ada
Arsitek< !aka Pengguna *asa !e!,un$ai tanggungawa' dan kewai'an !eli,uti >
a: Me!'erikan kerangka acuan kera $ang !eru,akan ,edo!an dan dasar ,ekeraan
,erencanaan ,erancangan arsitektur< serta !enadi 'agian $ang tidak ter,isahkan dan
dila!,irkan ,ada .urat Peranian Kera Arsitek dan Pengguna *asa:
Kerangka acuan kera !encaku, keterangan dan uraian $ang elas !engenai !aksud dan tuuan ,enugasan $ang !eli,uti ,rogra!
dan ,ers$aratan ter!asuk enis dan luas 'angunan< 'atasan dana $ang tersedia serta waktu ,elaksanaan konstruksi $ang dis$aratkan
Pengguna *asa:
': Me!'erikan infor!asi< uraian dan diskri,si !engenai ,ro$ek $ang di!aksud !eli,uti
antara lain >
1 Pers$aratan ,ekeraan< data kondisi lahan dan tanah serta lingkungan:
1 Pengadaan data ,ri!er" hasil sur?ai $ang di,erlukan oleh ,ro$ek< antara lain
,en$elidikan tanah< ,e!etaan tanah dan lain6lain $ang dilaksanakan oleh Ahli $ang
direko!endasikan oleh Arsitek atau ditunuk 'erdasarkan s$arat6s$arat Pelaksanaan
Pekeraan $ang disia,kan oleh Arsitek:
1 .eluruh 'ia$a untuk !enda,atkan data" infor!asi dan doku!en terse'ut !enadi
tanggungawa' Pengguna *asa:
c: Me!'erikan ke,utusan dan ,ersetuuan $ang di,erlukan oleh Arsitek guna !elanutkan
tugasn$a dala! waktu $ang telah dise,akati atau sela!'at6la!'atn$a tidak !ele'ihi
waktu 1 &satu( 'ulan untuk tia,6tia, taha, ,enugasan:
d: Me!aha!i seluruh doku!en $ang diserahkan dan atau ,ertan$aan6,ertan$aan $ang
diaukan ke,adan$a atau kuasan$a oleh Arsitek dala! kaitann$a dengan ,ekeraan serta
!e!'erikan ke,utusan segera untuk tidak !engha!'at ,ekeraan Arsitek:
e: Tidak !engeluarkan instruksi a,a,un secara langsung ke,ada Pelaksana Konstruksi dan
atau .u' Pelaksana Konstruksi sela!a Pelaksanaan Konstruksi !elainkan han$a !elalui
Arsitek:
f: Me!'a$ar 'ia$a6'ia$a ,eriinan $ang di,erlukan dan ,ungutan6,ungutan lain dala!
Pelaksanaan Konstruksi:
g: Me!'erikan 0!'alan *asa ke,ada Arsitek atas ,enugasan ke,adan$a< !eli,uti 0!'alan
*asa ,erencanaan ,erancangan dan 'ia$a6'ia$a lain " 1ia$a Langsung 2on Personil "
Reimbursable $ang dikeluarkan 'erkenaan dengan ,ro$ek sesuai Ketentuan 0!'alan *asa
dan 'ia$a ,enggantian:
h: Mena!in kea!anan te!,at kera< !enutu, asuransi ,ertanggungan atas kegagalan
'angunan dan ,ertanggungan atas kesela!atan u!u!< 'aik atas 'e'an sendiri !au,un
'ersa!a6sa!a dengan Pelaksana Konstruksi:
i: Menunuk seorang kuasa $ang 'ertindak atas na!an$a sela!a Pengguna *asa tidak
'erada dite!,at: A,a'ila Pengguna *asa atau kuasan$a tidak 'erada dite!,at< Arsitek
da,at 'ertindak atau !enga!'il ke,utusan atas na!a Pengguna *asa secara 'iaksana:
&2( Ha% P$&--u&a Jasa
a: Pengguna *asa 'erhak !enda,atkan 3 &tiga( salinan doku!en ,erencanaan
,erancangan secara cu!a6cu!a< selanutn$a sa!,ai dengan 5 &li!a( tahun setelah
selesain$a ,enugasan< Pengguna *asa 'erhak !enda,atkan ta!'ahan dengan 'ia$a
,enggantian:
': Pengguna *asa 'erhak !e!inta Arsitek untuk !eru'ah Pra65ancangan $ang telah
disetuuin$a< se'an$ak6'an$akn$a 2 &dua( kali dengan 0!'alan *asa ta!'ahan sesuai
Ketentuan 0!'alan *asa:
c: Pengguna *asa 'erhak !enuntut ganti rugi ke,ada Arsitek 'ila!ana teradi kela!'atan
,en$elesaian tugasn$a $ang se!ata6!ata dise'a'kan oleh kelalaian" kela!'atan Arsitek:
Pasa 37
P$*,ataa& P$#4a&4ia& K$#4a
&1( Peranian Kera $ang di'uat antara Pengguna *asa dan Arsitek< da,at di'atalkan setia, saat
oleh !asing6!asing ,ihak dengan s$arat sekurang6kurangn$a 1 &satu( 'ulan se'elu!n$a
!e!'eritahukan ke,ada ,ihak lain:
&2( .ehu'ungan dengan ,e!'atalan kontrak kera se,erti terse'ut diatas< !aka >
a: Pengguna *asa wai' !e!'a$ar ke,ada Arsitek kekurangan 0!'alan *asa $ang harus
diteri!a 'eserta seluruh tagihan 'ia$a ,engganti $ang telah dikeluarkan oleh Arsitek:
': Arsitek harus !ener'itkan surat ,ersetuuan dan !en$erahkan ga!'ar" doku!en asli
ke,ada Pengguna *asa agar da,at !enunuk Arsitek lain guna !eneruskan ,ekeraan<
setelah 0!'alan *asa dan 'ia$a ,engganti diteri!a: .e'elu! segala ,e!'a$aran terse'ut
di,enuhi< Arsitek tidak 'erkewai'an !ener'itkan surat ,ersetuuan ,e!'atalan tugas
$ang di!aksud:
Pasa 31
Ha% Mii% 'a& Ha% Atas K$%a5aa& I&t$$%tua
&1( Ha% Mii%
a: /ak ke,e!ilikan atas setia, doku!en Perencanaan Perancangan $ang telah di'uat oleh
Arsitek< dala! setia, kondisi akan teta, 'erada ,ada Arsitek< ter!asuk setelah
,en$elesaian ,ro$ek atau setelah ,e!utusan hu'ungan kera< atau,un 'ila ,erencanaan
,erancangan telah diselesaikan terse'ut tidak direalisasikan:
': 4oku!en Perencanaan Perancangan terse'ut 'aik se'agian !au,un keseluruhan tidak
di,erkenankan digunakan oleh Pengguna *asa untuk ,ro$ek lain atau,un dita!'ahkan
,ada ,ro$ek $ang 'ersangkutan kecuali dengan suatu ,ersetuuan tertulis dari Arsitek<
dan dengan kese,akatan ,ena!'ahan 0!'alan *asa atas ,enggunaan doku!en terse'ut
sesuai dengan Ketentuan 0!'alan *asa:
&2( Ha% P$#2u4u'a& Ra&/a&-a&
a: /ak ,erwuudan adalah hak untuk !erealisasikan" !ewuudkan suatu rancangan
arsitektur !enadi suatu kar$a arsitektur:
': Pengguna *asa !enda,atkan hak ,erwuudan rancangan se'an$ak 1 &satu( kali setealh
!e!enuhi kewai'an !e!'a$ar i!'alan asa atas ,enugasan untuk ,e!'uatan
,erencanaan ,erancangan arsitektur dan segala sesuatu $ang !en$angkut ,enugasan
terse'ut ke,ada arsitek:
c: Perwuudan ulang 'erdasarkan rancangan arsitektur dengan atau tan,a ,eru'ahan
a,a,un< wai' !e!'eritahukan dan dengan ,ersetuuan tertulis dari arsitek dan dengan
i!'alan asa sesuai ketentuan 0!'alan *asa ,erwuudan ulang rancangan arsitektur $ang
'erlaku:
&3( Ta&'a Na*a
Arsitek 'erhak untuk !e!'u'uhkan tanda na!a atau tanda na!a ,erencana ,erancang
dengan s$arat tata letak ,ene!,atan na!a itu tidak !erusak ,andangan atau fungsi dari
,erwuudan kar$a arsitektur terse'ut:
&4( Ha% D(%u*$&tasi 'a& Ha% P$&--a&'aa&
a: Arsitek !e!iliki hak doku!entasi" !e!'uat ga!'ar6ga!'ar" foto6foto !au,un reka!an
dala! 'entuk lainn$a 'aik keadaan didala! !au,un diluar 'angunan hasil rancangann$a:
': /an$a Arsitek $ang !e!iliki hak ,enggandaan atas ga!'ar6ga!'ar ,erencanaan
,erancangan arsitektur $ang di'uatn$a:
&5( Ha% atas %$%a5aa& i&t$$%tua *$i+uti !a%"!a% 'iatas 'iatu# s$suai 'a& ti'a%
,$#t$&ta&-a& '$&-a& :
a: 3ndang63ndang Pe!erintah 2o: 12 tahun 1))# tentang Peru'ahan Atas 33 2o: 6 tahun
1)%2 tentang /ak =i,ta se'agai telah diu'ah dengan 33 2o: # tahun 1)%# dan
': 33 Pe!erintah 2o: ;: Tahun ;: tentang /ak Milik:
Pasa 32
P$&a)si#a& " $nterpretasi
A,a'ila teradi ketidak sa!aan ,e!aha!an atas ketentuan ,engikatan hu'ungan kera ini setia,
saat Pengguna *asa !au,un Arsitek secara 'ersa!a atau sendiri6sendiri da,at !engaukan
,ertan$aan ke,ada 0katan Arsitek 0ndonesia untuk !enda,atkan ,enelasan dan ,enafsiran:
BAB 3
LAYANAN PENDAHULUAN JASA ARSITEK
Pasa 33
Li&-%u+ Tu-as 0 P$%$#4aa&
La$anan Pendahuluan !eru,akan asa",ekeraan $ang dilakukan se'agai ,endahuluan se'elu!
dan agar La$anan 3ta!a *asa Arsitek da,at dilaksanakan dengan 'aik< !eli,uti ,ekeraan antara
lain >
.aran Pendahuluan
Kela$akan Perencanaan Perancangan
Ke'utuhan 4ata Pri!er dan .ekunder
Pengauan untuk !enda,atkan Keterangan 5encana
Ke'utuhan Tenaga Ahli lain
Ke'utuhan Arsitek La,angan
Pasa 3.
Sa#a& P$&'a!uua&
&1( Me!'erikan saran" nasehat u!u! !engenai segala sesuatu $ang harus ditindak lanuti oleh
Pengguna *asa< 'erdasarkan ,enelasan dan Kerangka Acuan Kera ,ro$ek $ang di'erikan
Pengguna *asa:
&2( 3,a$a !enda,atkan infor!asi dari Pengguna *asa !engenai status dan hak6hak
ke,e!ilikan tanah" ,en$ewa" ,enghuni atau ,e!akai dan hal6hal lian $ang !en$angkut
'angunan $ang ada< !eli,uti > keadaan 'angunan &'ila ada(< 'atas ke,e!ilikan" 'atas ta,ak<
'atas ,agar< hak dan ,eraturan $ang 'erkaitan dengan ta,ak< keadaan" kondisi ta,ak 'aik
diatas !au,un di'awah tanah atau hal6hal lain $ang 'erkaitan dengan ta,ak:
&3( Meninau keadaan lahan dan !elakukan ,enilaian ,endahuluan serta !e!'erikan saran"
,e!ikiran $ang sesuai tentang ke!ungkinan6ke!ungkinan ,enge!'angan $ang sesuai:
Pasa 31
K$a5a%a& P$#$&/a&aa&"P$#a&/a&-a&
A,a'ila dinilai ,erlu untuk !enindak6lanuti ke'utuhan< !aksud dan tuuan ,enugasan Pengguna
*asa< !aka Arsitek !elakukan ,engkaian terhada, ,endekatan gagasan rancangan dan
konstruksi dari Pengguna *asa serta !e!'eri saran6saran dala! !e!,eroleh iAin ,erencanaan
dan ,ersetuuan ,e!'angunan dari ,ihak $ang 'erwenang atau ,ihak6,ihak terkait lainn$a:
Pasa 33
K$,utu!a& Data
M"0"r!ka #an 0"n!)a! "rta 0"n.arankan k",a#a P"n((+na Jaa7 akan k"'+t+*an #ata
"k+n#"r 0a+,+n ,r!0"r .an( #!,"r)+kan 'a(! ,"n.")"a!an t+(a P"r"n/anaan
P"ran/an(an Pr$."k2
Pasa 37
P$&-a4ua& u&tu% *$&'a+at%a& K$t$#a&-a& R$&/a&a
Me!,ersia,kan dan !engaukan ,er!ohonan ke,ada ,ihak $ang 'erwenang untuk !enda,atkan
keterangan rencana $ang 'ersangkutan sesuai dengan 5encana 0nduk" !aster Plan Kota se'agai
acuan ,erencanaan ,erancangan 'agi ,ro$ek $ang di!aksud:
Pasa 38
K$,utu!a& T$&a-a A!i Lai&
Me!'eri ,engertian ke,ada Pengguna *asa akan ke'utuhan Tenaga Ahli disi,lin lain< dala!
,en$elesaian ,ro$ek se,erti Ahli .ur?ai Kuantitas " %uantit& Surve&or< .truktur" .i,il< Mekanikal<
Elektrikal dan atau ahli lainn$a: La$anan Tenaga Ahli lainn$a terse'ut !eru,akan La$anan
Ta!'ahan disa!,ing La$anan 3ta!a *asa Arsitek:
Pasa 36
K$,utu!a& T$&a-a A#sit$% La+a&-a&
Me!'eri ,engertian dan saran ke,ada Pengguna *asa akan ke'utuhan Tenaga Arsitek
La,angan " Resident Architect selaku wakil Pengguna *asa dala! !e!'antu ,en$elesaian
,ro$ek: La$anan Tenaga Arsitek La,angan terse'ut !eru,akan tanggung awa' ,engguna *asa'
BAB .
LAYANAN UTAMA JASA ARSITEK
Pasa .7
Li&-%u+ Tu-as 0 P$%$#4aa&
La$anan 3ta!a *asa Arsitek !eru,akan Pekeraan Perencanaan Perancangan Arsitektur dan
,engelolaan ,roses ,e!'angunan " lingkungan 'inaan $ang dilaksanakan dala! taha,an
,ekeraan se'agai 'erikut >
i( Konse,si Perencanaan Perancangan
ii( Pra65ancangan " Schematic (esign
iii( Penge!'angan 5ancangan dan 7a!'ar Kera
i?( Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan
?( Pelelangan
?i( Pengawasan 1erkala
Pasa .1
P$a%sa&aa& P$%$#4aa& P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a&
Pelaksanaan taha,an6taha,an ,ekeraan P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& A#sit$%tu# dilaksanakan
se'agai 'erikut >
&1( .etia, taha,an ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan da,at dilaksanakan ika taha, ,ekeraan
se'elu!n$a telah !enda,at ,ersetuuan Pengguna *asa:
&2( .uatu tugas ,erencanaan ,erancangan da,at terdiri dari satu taha, ,ekeraan ,erencanaan
,erancangan atau le'ih< dan atau !en$eluruh:
Pasa .2
Ta!a+ K(&s$+si P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a&
&1( .e'elu! kegiatan Perencanaan Perancangan Arsitektur da,at di!ulai< ,erlu ada keelasan
seluruh data dan infor!asi dari Pengguna *asa !au,un ,ihak lain $ang terkait tentang
ke'utuhan dan ,ers$aratan ,e!'angunan agar su,a$a !aksud dan tuuan ,e!'angunan
da,at ter,enuhi dengan se!,urna:
&2( Pada taha, ini arsitek !elakukan ,ersia,an Perencanaan Perancangan !eli,uti ,e!eriksaan
seluruh data serta infor!asi $ang diteri!a< !e!'uat analisa dan ,engolahan data $ang
!enghasilkan >
a: P#(-#a* P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& $ang disusun Arsitek 'erdasarkan ,engolahan
data ,ri!er !au,un sekunder serta infor!asi lain untuk !enca,ai 'atasan tuuan ,ro$ek
serta kendala ,ers$aratan" ketentuan ,e!'angunan $ang 'erlaku:
.etelah Progra! Perencanaan Perancangan di,eriksa dan !enda,at ,ersetuuan
Pengguna *asa< selanutn$a digunakan se'agai dasar atau konse, ,erencanaan
,erancangan:
': K(&s$+si P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& $ang !eru,akan dasar ,e!ikiran dan
,erti!'angan 6 ,erti!'angan se!ua 'idang $ang !elandasi ,erwuudan gagasan
rancangan $ang !ena!,ung se!ua as,ek< ke'utuhan< tuuan dan kendala ,ro$ek:
.etelah !enda,atkan ,ersetuuan dari Pengguna *asa konse, ,erencanaan ,erencangan
ini !eru,akan dasar ,erencanaan ,erancangan taha, selanutn$a:
Pasa .3
Ta!a+ P#a Ra&/a&-a&
&1( P#a"Ra&/a&-a&
Pada taha, ini 'erdasarkan Konse,si Perencanaan Perancangan $ang ,aling sesuai dan da,at !e!enuhi
,ers$aratan Progra! Perencanaan Perancangan< Arsitek !en$usun ,ola dan gu'ahan 'entuk arsitektur $ang
diwuudkan dala! ga!'ar6ga!'ar: .edangkan nilai fungsional dala! 'entuk diagra!6diagra!: As,ek kualitatif
lainn$a serta as,ek kuantitatif se,erti ,erkiraan luas lantai< 0nfor!asi ,enggunaan 'ahan< siste! konstruksi< 'ia$a
dan waktu ,elaksanaan ,e!'angunan disaikan dala! 'entuk la,oran tertulis !au,un ga!'ar6ga!'ar:
.etelah di,eriksa dan !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa< Arsitek akan !elakukan kegiatan taha,
selanutn$a:
&2( .asaran taha, ini adalah untuk >
a: Me!'antu Pengguna *asa dala! !e!,eroleh ,engertian $ang te,at atas Progra! dan
Konse, 5ancangan $ang telah diru!uskan Arsitek:
': Menda,atkan ,ola dan gu'ahan 'entuk rancangan $ang te,at< waktu ,e!'angunan
$ang ,aling singkat< serta 'ia$a $ang ,aling ekono!is:
c: Me!,eroleh kesesuaian ,engertian $ang le'ih te,at atas konse,si ,erencanaan
,erancangan serta ,engaruhn$a terhada, kela$akan lingkungan:
d: Menunukkan keselarasan dan keter,aduan konse, Perencanaan Perancangan terhada,
ketentuan 5encana Tata Kota dala! rangka ,eriAinan:
Pasa ..
Ta!a+ P$&-$*,a&-a& Ra&/a&-a& 'a& Ga*,a# K$#4a
&1( Pada taha, P$&-$*,a&-a& Ra&/a&-a& 'a& Ga*,a# K$#4a< Arsitek akan 'ekera atas dasar Pra65ancangan
$ang telah disetuui oleh Pengguna *asa untuk !enentukan>
a: siste! konstruksi" struktur 'angunan dan siste! !ekanikal6elektrikal dengan !e!,erti!'angkan
kela$akan dan kelaikann$a 'aik ter,isah !au,un secara ter,adu:
': 1ahan 'angunan akan dielaskan secara garis 'esar dengan !e!,erti!'angkan nilai !anfaat<
ketersediaan 'ahan< konstruksi dan nilai ekono!i:
c: Perkiraan 'ia$a konstruksi akan disusun 'erdasarkan siste! 'angunan< kese!uan$a disaikan dala!
'entuk ga!'ar6ga!'ar< diagra!6diagra! siste! dan la,oran tertulis:
.etelah di,eriksa dan !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa< hasil ,enge!'angan rancangan ini diangga,
se'agai rancangan akhir dan digunakan oleh Arsitek se'agai dasar untuk !e!ulai taha, selanutn$a:
&2( .asaran taha, ini adalah >
a: 3ntuk !e!astikan dan !enguraikan ukuran serta wuud karakter 'angunan secara
!en$eluruh< ,asti dan ter,adu:
': 3ntuk !e!atangkan konse,si rancangan secara keseluruhan< teruta!a ditinau dari
keselarasan siste!6siste! $ang terkandung didala!n$a 'aik dari segi kela$akan dan
fungsi< estetika< waktu dan ekono!i 'angunan:
Pasa .1
Ta!a+ P$&5ia+a& D(%u*$& P$$a&-a& ; P#(s$s P$$a&-a&
&1( Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan
Pada taha, ini< Arsitek !entere!ahkan konse,si rancangan $ang terkandung didala!
,enge!'angan rancangan dan 7a!'ar Kera ke dala! 'entuk for!at 4oku!en Pelelangan
$ang dilengka,i dengana Tulisan uraian 5encana Kera dan .$arat6s$arat teknis ,elaksanaan
,ekeraan6&5K.( serta 5encana Anggaran 1ia$a &5A1( ter!asuk 4aftar Bolu!e &1ill of
Cuantit$"1C(:
.ehingga secara tersendiri !au,un keseluruhan da,at !endukung ,roses >
a: Pe!ilihan ,elaksana konstruksi
': Penugasan ,elaksana konstruksi
c: Pengawasan ,elaksanaan konstruksi
d: Perhitungan 'esaran luas dan ?olu!e serta 'ia$a ,elaksanaan ,e!'angunan $ang elas:
&2( .asaran taha, Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan ini adalah >
a: 3ntuk !enda,atkan keelasan akan teknik ,elaksanaan ,e!'angunan< agar su,a$a
konse, rancangan $ang terga!'ar dan di!aksud dala! rancangan akhir da,at
diwuudkan secara fisik dengan !utu $ang 'aik:
': 3ntuk !e!,eroleh keelasan kuantitatif< agar 'esaran 'ia$a dan waktu konstruksi da,at
dihitung secara seksa!a dan da,at di,ertanggung awa'kan:
c: 3ntuk !enda,at keelasan dala! 'idang ad!inistrasi konstruksi dan !e!enuhi
,ers$aratan legalitas $ang terkandung dala! doku!en ,elelangan dan doku!en
,eranian" kontrak kera konstruksi:
&3( Pada Taha, Pelelangan Arsitek !e!'antu Pengguna *asa secara !en$eluruh atau secara
se'agian dala! >
a: Me!,ersia,kan 4oku!en PelelanganD
': Melakukan ,ra6kualifikasi seleksi Pelaksana KonstruksiD
c: Me!'agikan 4oku!en Pelelangan ke,ada ,eserta"lelangD
d: Me!'erikan ,enelasan teknis dan lingku, ,ekeraanD
e: Meneri!a ,enawaran 'ia$a dari Pelaksana KonstruksiD
f: Melakukan ,enilaian atas ,enawaran terse'utD
g: Me!'erikan nasehat dan reko!endasi ,e!ilihan Pelaksanaan Konstruksi ke,ada
Pengguna *asa
h: Men$usun Peranian Kera Konstruksi antara Pengguna *asa dan Pelaksana Konstruksi
&4( .asaran taha, Proses Pelelangan ini adalah >
3ntuk !e!,eroleh +$&a2a#a& ,ia5a dan 2a%tu %(&st#u%si $ang waar dan !e!enuhi
,ers$aratan teknis ,elaksanaan ,ekeraan sehingga Konstruksi da,at di,ertanggung awa'kan
dan dilaksanakan dengan 'aik dan 'enar:
Pasa .3
Ta!a+ P$&-a2asa& B$#%aa
&1( 4ala! taha, ini<
a: Arsitek !elakukan ,eninauan dan ,engawasan secara 'erkala di la,angan dan
!engadakan ,erte!uan secara teratur dengan Pengguna *asa dan Pelaksana
Pengawasan Ter,adu atau MK $ang ditunuk oleh Pengguna *asa:
': 4ala! hal ini< Arsitek tidak terli'at dala! kegiatan ,engawasan harian atau !enerus:
c: Penanganan Pekeraan Pengawasan 1erkala dilakukan ,aling 'an$ak 1 &satu( kali dala!
2 &dua( !inggu atau sekurang6kurangn$a 1 &satu( kali dala! se'ulan:
&2( A,a'ila lokasi ,e!'angunan 'erada diluar kota te!,at kedia!an Arsitek< !aka 'ia$a6'ia$a
$ang dikeluarkan sehu'ungan dengan ,eralanan Arsitek ke lokasi ,e!'angunan< wai'
diganti oleh Pengguna *asa sesuai dengan ketentuan $ang 'erlaku atau $ang diteta,kan dan
dise,akati 'ersa!a se'elu!n$a:
&3( .asaran taha, ini adalah >
a: 3ntuk !e!'antu Pengguna *asa dala! !eru!uskan ke'iaksanaan dan !e!'erikan
,erti!'angan6,erti!'angan untuk !enda,atkan ke,utusan tindakan ,ada waktu
,elaksanaan konstruksi< khususn$a !asalah6!asalah $ang erat hu'ungann$a dengan
rancangan $ang di'uat oleh Arsitek:
': 3ntuk !e!'antu Pengawas Ter,adu atau MK khususn$a dala! !enanggulangi
!asalah6!asalah konstruksi $ang 'erhu'ungan dengan rancangan $ang di'uat oleh
Arsitek:
c: 3ntuk turut !e!astikan 'ahwa ,elaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan
ketentuan !utu $ang terkandung dala! rancangan $ang di'uat oleh Arsitek:
BAB 1
LAYANAN TAMBAHAN JASA ARSITEK
Pasa .7
J$&is Tu-as 'a& Li&-%u+ P$%$#4aa&
A,a'ila di'utuhkan oleh ,engguna asa arsitek da,at !elakukan tugas ta!'ahan $ang
!eru,akan tugas di 'idang $ang !elengka,i tugas uta!an$a dan tidak ter!asuk La$anan 3ta!a
*asa Arsitek< !eli,uti antara lain >
.aran atas Ta,ak " Site
0ns,eksi 1angunan Eksisting
3,a$a !e!,eroleh Kese,akatan
Peru'ahan Penugasan
Keterla!'atan:
4an lain6lain
Pasa .8
Sa#a& atas Ta+a% 0 Site
.etelah !eneri!a dan !e!eriksa 'erkas ,enugasa dan Kerangka Acuan Kera dari Pengguna
*asa< !aka arsitek da,at >
a: Melakukan ,eninauan dan ,engkaian terhada, ,e!ilihan ta,ak:
': Turut !e!'antu" !e!'erikan ,erti!'angan dala! ,enca,aian kese,akatan tentang hal6
hal $ang 'erkaitan dengan ta,ak terse'ut::
c: A,a'ila dinilai di,erlukan ,ro$ek arsitek !e!'uat acuan dan s,esifikasi teknis
,ers$aratan ,elaksanaan ,ekeraan ,engukuran dan ,e!etaan lahan< ,ekeraan
,en$elidikan tanah 'erdasarkan rancangan Arsitek:
Pasa .6
I&s+$%si Ba&-u&a& E%sisti&-
Melakukan ,eninauan dan !e!'uat la,oran serta !e!'erikan saran dan reko!endasi atas
keadaan 'angunan6'angunan $ang ada" e)sisting diatas lokasi" ta,ak:
Pasa 17
U+a5a *$*+$#($! %$s$+a%ata&
Me!'antu ,engguna asa dala! u,a$a untuk !enda,atkan ,ersetuuan dan kese,akatan dengan
,ihak6,ihak terkait sehu'ungan dengan ,engauan iAin ,erencanaan ,erancangan 'angunan dan
atau ,er!ohonan ,eru'ahan status ta,ak< antara lain Tata 7una Tanah " Land 3se< ,eruntukan
lahan " Aoning atau se!aca!n$a:
Pasa 11
P$#u,a!a& +$&u-asa&
A,a'ila ,engguna asa !enghendaki ,eru'ahan atas se'agian atau seluruh isi< lingku, rancangan
'angunan setelah !e!'erikan ,ersetuuan atas rancangan 'angunan $ang telah diselesaikan
,erencana konstruksi" arsitek ,ada tia,6tia, taha, ,erencanaan ,erancangan se'elu!n$a< !aka
tugas ,eru'ahan rancangan terse'ut !eru,akan la$anan ta!'ahan asa arsitek atas ,enugasan
se'elu!n$a $ang telah di'erikan ke,ada arsitek:
Pasa 12
La5a&a& ai&&5a
A,a'ila terda,at data " infor!asi $ang di'utuhkan untuk ,elaksanaan ,erencanaan ,erancangan
,ro$ek atau ,elaksanaan la$anan asa uta!a arsitek dan tidak da,at disediakan oleh Pengguna
*asa dan ke!udian Arsitek di!inta untuk !elakukan tugas ,engu!,ulan data sur?ai< !aka untuk
,enugasan ini dilaksanakan !elalui suatu ,enugasan tersendiri $ang !eru,akan La$anan
Ta!'ahan *asa Arsitek:
Pasa 13
K$t$#a*,ata&
A,a'ila ,ekeraan Arsitek terha!'at aki'at keterla!'atan ,e!'erian ke,utusan dari Pengguna
*asa atau keterla!'atan dari ,ihak lain< dengan adan$a huru6hara< ,e!ogokan< force ma"eure
atau hal6hal $ang diluar 'atas ke!a!,uan arsitek< !aka la$anan $ang teradi se'agai aki'at
keterla!'atan terse'ut se'agai La$anan Ta!'ahan asa arsitek:
4ala! hal ini< !aka Arsitek hendakn$a !e!'eritahukan dan !enelaskan se'a'6se'a'
keterla!'atan terse'ut ke,ada Pengguna *asa
BAB 3
LAYANAN KHUSUS JASA ARSITEK
Pasa 1.
J$&is Tu-as 'a& Li&-%u+ P$%$#4aa&
A,a'ila di'utuhkan Pengguna *asa< !aka Arsitek da,at !elakukan La5a&a& K!usus Jasa
A#sit$%< $ang !eru,akan tugas la$anan 'idang6'idang khusus atau s,esialisasi $ang terkait dan
di'utuhkan dala! ,en$elesaian ,e!'angunan ,ro$ek"konstruksi< disa!,ing La$anan 3ta!a *asa
Arsitek $ang !eli,uti antara lain se'agai 'erikut >
Perencanaan Kota " 4aerah " Regional
Perencanaan ,erancangan ,elestarian !onu!en"kawasan
Perencanaan Perancangan 5uang 4ala! " $nterior< Tata 5uang Luar"Lanseka,:
Konsultansi " Penasehat
Manae!en Konstruksi " MK
Manae!en Pro$ek " MP
Pengawasan Ter,adu
4an lain6lain
Pasa 11
P$#$&/a&aa& K(ta 0 Da$#a! 0 Regional Planning
Pekeraan" tugas $ang 'erkaitan dengan ,erencanaan ,erancangan< ,enge!'angan fisik< Tata
5uang Kota " 4aerah " 5egional:
Pasa 13
P$*u-a#a& 'a& P$$sta#ia&
Tugas Perencanaan ,erancangan $ang 'ersifat ,elestarian 'angunan " !onu!en " situs "
kawasan $ang dilindungi !elalui ,reser?asi 'aik secara restorasi !au,un rekonstruksi< atau
konser?asi dengan cara reno?asi< reha'ilitasi atau,un gentrifikasi:
Pasa 17
P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& I&t$#i(# 'a& La&s$%a+
&1( Perencanaan Perancangan 0nterior !eru,akan tugas $ang 'erkaitan dengan ,erencanaan
,erancangan gu'ahan tata ruang dala!< dengan !enentukan te!a rancangan< tata letak<
fungsi< ,erlengka,an interior dan ,engawasan ,elaksanaan ,ekeraan interior terse'ut:
&2( Perencanaan Perancangan Lanseka, !eru,akan tugas $ang 'erkaitan dengan ,erencanaan
,erancangan tata ruang luar< dengan !elakukan dan !e!'uat gu'ahan tata letak ruang
ter'uka< ,enghiauan !enentukan !aterial ,en$elesaian ,er!ukaan lahan< enis ,ohon dan
tata letak ele!en ruang luar lainn$a:
Pasa 18
K(&suta&si 0 P$*,$#ia& Nas$!at
4ala! ka,asitas se'agai ,enasehat ahli< Arsitek !e!'erikan la$anan asan$a atas ,enugasan
,engguna asa untuk hal6hal khusus !en$angkut !asalah ,e!'angunan" konstruksi< !eli,uti >
a: Ke'utuhan akan ,erti!'angan dan nesehat dala! ,eru!usan gagasan" inisiatif< ,rogra!
,e!'angunan suatu ,ro$ek:
': Ke'utuhan akan saran6saran dala! ,eru!usan tuuan" sasaran ,e!'angunan ,ro$ek:
c: Ke'utuhan akan saran dan nasehat untuk ,en$elesaian !asalah6!asalah khusus $ang
ti!'ul dala! ,e!'angunan ,ro$ek:
Pasa 16
Ma&a4$*$& K(&st#u%si 0 MK
&1( Manae!en Konstruksi !eru,akan tugas" ,ekeraan ,engelolaan dan ,engawasan
,elaksanaan ,e!'angunan" konstruksi secara lengka, di 'idang6'idang keahlian arsitektur<
struktur< !ekanikal< elektrikal serta lain6lain< !ulai seak taha,:
a: Proses ,erencanaan ,erancangan
': Proses ,elaksanaan ,e!'angunan" konstruksi
c: Masa ,e!eliharaan
d: Pengadaan ,eralatan dan ,erlengka,an 'angunan secara !en$eluruh sa!,ai dengan
'ero,erasin$a 'angunan terse'ut sesuai rancangan
&2( 4ala! ,enanganan tugas !anae!en konstruksi< a,a'ila di,erlukan ahli lainn$a di!ana
!ereka tidak 'ekera se'agai anggota staf arsitek< 'aik se'agai ,erorangan< kelo!,ok atau
se'agai 'adan usaha< da,at ditunuk atas ,ersetuuan dan reko!endasi arsitek selaku
koordinator !anae!en konstruksi:
Pasa 37
Ma&a4$*$& P#(5$% 0 MP
&1( Manae!en Pro$ek !eru,akan tugas ,engelolaan ,e!'angunan secara !en$eluruh dan
lengka, di 'idang6'idang keahlian arsitektur< struktur< !ekanikal< elektrikal dan lain6lain !ulai
seak taha, Proses ,eru!usan inisiatif" gagasan ,ro$ek sa!,ai dengan 'ero,erasin$a
seluruh siste! 'angunan dengan se!,urna:
&2( 4ala! ,enanganan tugas !anae!en ,ro$ek< a,a'ila di,erlukan ahli lainn$a di!ana !ereka
tidak 'ekera se'agai anggota staf arsitek< 'aik se'agai ,erorangan< kelo!,ok atau se'agai
'adan usaha< da,at ditunuk atas ,ersetuuan dan reko!endasi Arsitek $ang 'ertindak selaku
koordinator !anae!en ,ro$ek:
Pasa 31
Ta!a+ P$&-a2asa& T$#+a'u
A,a'ila Pengguna *asa !enghendaki Arsitek !elakukan ,enugasan taha,an Pekeraan
,erencanaan ,erancangan secara !en$eluruh< !aka arsitek da,at dan wai' !elaksanakan
P$&-a2asa& T$#+a'u< dengan !e!'entuk organisasi $ang dilengka,i ahli 'idang6'idang $ang
'ersangkutan se'agai .taf Pengawas $ang dikoordinir oleh Arsitek:
&1( Pengelolaan Pengawasan Ter,adu terdiri dari :
a: Me!,elaari dan !e!eriksa doku!en ,eranian kera konstruksi antara Pengguna *asa
dan Pelaksana Kostruksi $ang akan diadikan ,edo!an dala! !engawasi ,roses dan
hasil ,ekeraan $ang dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi:
': Melakukan ,engawasan u!u! atas ,elaksanaan ,ekeraan $ang dilaksanakan oleh
Pelaksana Konstruksi sehari6hari: Pengelolaan didala! organisasi Pelaksana Konstruksi
'ukan !enadi tanggung awa' Pengawas Ter,adu:
c: Melakukan ,engesahan kualifikasi .u'6Pelaksana Konstruksi !eli,uti ,enelitian
ke!a!,uan teknis< ke!a!,uan keuangan !au,un ad!inistrasi:
d: Meneta,kan< !en$ediakan dan !engkoordinir tenaga ahli khusus" 'idang6'idang
keahlian $ang di,erlukan untuk !elaksanakan tugas Pengawas Ter,adu terse'ut:
e: Me!inta ke,utusan6ke,utusan Arsitek Perencana Perancang atas hal6hal $ang
!en$angkut estetika dan ,eru'ahan6,eru'ahan ,erencanaan ,erancangan $ang ,erlu
dilakukan:
f: Me!inta ,enelasan tentang hal6hal $ang kurang elas dala! rancangan ke,ada
,erencana ,erancang" Arsitek atau,un ahli6ahli lain$a:
g: Mengadakan konsultasi dan atau !e!'ahas ,ersoalan6,ersoalan $ang ti!'ul ,ada
!asa Pelaksana Konstruksi< dengan Pengguna *asa:
h: Me!,elaari dan !en$etuui doku!en $ang diaukan Pelaksana Konstruksi !eli,uti >
1 *adwal kera<
1 Shop (rawings dan ga!'ar6ga!'ar ta!'ahan<
1 Perhitungan6,erhitungan:
i: Men$ia,kan ,etunuk6,etunuk< ,erintah untuk !elakukan re?isi" ,ena!'ahan atau
,engurangan ,ekeraan 'erdasarkan rancangan atau ,eru'ahan rancangan dari
,erencana ,erancang< dan harus !en$a!,aikan ke,ada Pelaksana Konstruksi secara
langsung dan tan,a kela!'atan setelah !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa:
: Menga!'il langkah6langkah untuk ke,entingan Pengguna *asa dala! keadaan darurat
atau ika teradi hal6hal $ang da,at !erugikan Pengguna *asa:
k: Mengadakan ,erte!uan sekurang6kurangn$a satu kali dala! 1 &satu( 'ulan dengan
Pengguna *asa 'ersa!a dengan Pelaksana Konstruksi $ang 'ertuuan untuk
!e!'icarakan !asalah6!asalah $ang ti!'ul:
l: Me!'erikan la,oran dan saran" nasehat6nasehat ke,ada Pengguna *asa tentang>
1 Bolu!e< ,rosentase dan nilai dari 'agian6'agian atau seluruh ,ekeraan $ang telah
dilaksanakan dan di'andingkan terhada, a,a $ang tercantu! dala! doku!en
,eranian kera konstruksi:
1 Ke!auan ,restasi ,ekeraan di'andingkan dengan adwal $ang telah disetuui:
1 1ahan6'ahan 'angunan< u!lah tenaga dan alat6alat: 'antu $ang digunakan:
&2( Ad!inistrasi Pengawasan Ter,adu !eli,uti >
a: Men$elenggarakan surat !en$urat $ang 'ersangkutan dengan ,elaksanaan konstruksi:
': Me!'uat La,oran 1erkala 'agi Pengguna *asa se'an$ak6'an$akn$a sekali dala! satu
'ulan $ang 'erisikan kegiatan6kegiatan ,engawasan $ang dilakukan disertai ,enilaian
ke!auan ,ekeraan:
c: Mencatat dan !enghitung se!ua ,ekeraan ta!'ah< ,erluasan atau,un ,engurangan
,ekeraan:
d: Mener'itkan 1erita6'erita Acara Pe!eriksaan Pekeraan< Pe!'a$aran Angsuran dan
.erah Teri!a Pekeraan:
e: Me!erintahkan dan !enentukan cara ,e!'uatan foto6foto doku!entasi $ang di,erlukan
dala! ,elaksanaan konstruksi:
&3( Pengawasan Teknik
a: Melakukan ,engawasan !utu kualitas atas 'ahan< tenaga< ,eralatan< hasil ,ekeraan<
serta waktu dan cara6cara ,elaksanaan konstruksi sesuai dengan ,eranian kera
konstruksi:
': Melakukan ,engawasan kuantitas atas 'agian6'agian ,ekeraan sesuai dengan
,eranian kera konstruksi:
BAB 7
KETENTUAN IMBALAN JASA LAYANAN UTAMA
Pasa 32
K$t$&tua& U*u*
&1( Eang diatur dala! 1A1 ini adalah 0!'alan *asa dan Penggantian 1ia$a Langsung 2on6
,ersonil La5a&a& Uta*a Jasa A#sit$% saa:
&2( 0!'alan *asa dan 1ia$a Langsung 2on6,ersonil La5a&a& P$&'a!uua&< La5a&a&
Ta*,a!a& dan La5a&a& K!usus Jasa A#sit$% diatur secara ter,isah 'erdasarkan dan
!engikuti ketentuan organisasi ,rofesi $ang 'ersangkutan:
Pasa 33
Dasa#"'asa# P$#!itu&-a&
&1( 1esarn$a i!'alan asa ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan arsitektur" 'angunan ditentukan
'erdasarkan ko!,onen6ko!,onen > 1ia$a 1angunan< Kategori 1angunan serta Lingku, dan
Taha, Penugasan
a: Bia5a Ba&-u&a&
i( Adalah 'ia$a6'ia$a untuk !ewuudkan rancangan 'angunan< $ang terdiri dari 'ia$a6
'ia$a >
ii( 1ahan 'erikut u,ah >
Pekeraan .truktur
Pekeraan Arsitektur
iii( Peralatan 'erikut u,ah ,engadaan dan ,e!asangan siste!6siste! >
Pekeraan Elektrikal
Pekeraan Mekanikal
i?( 1ia$a6'ia$a kera $ang tidak langsung antara lain >
.ewa ,eralatan6,eralatan kera<
1ia$a ,engelolaan
dan se'again$a:
?( Keuntungan Pelaksana Konstruksi
?i( Paak Perta!'ahan 2ilai &PP2(:
': Kat$-(#i Ba&-u&a&
7una ke,erluan ,enghitungan 'esarn$a 0!'alan *asa $ang 'erdasar ,ada ,rosentase
terhada, 'ia$a konstruksi< 1angunan dikelo!,okkan ke dala! 4 kategori se'agai 'erikut >
i( Kat$-(#i S(sia< 'angunan " lingkungan 'inaan $ang !e!iliki !isi khusus dan atau
social >
1angunan6'angunan sosial $ang tidak 'ersifat ko!ersial< se,erti !asid< gerea
dan te!,at ,eri'adatan lainn$a< ru!ah ,ena!,ungan $ati! ,iatu< 'angunan
,ela$anan !as$arakat $ang kese!uan$a dengan luas 'angunan !aksi!al 25+
!2:
1angunan ru!ah tinggal " ,eru!ahan dengan luas !aksi!al 36 !2:
ii( Kat$-(#i 1< 'angunan " lingkungan 'inaan dengan karakter sederhana serta !e!iliki
ko!,leksitas dan tingkat kesulitan $ang rendah< dengan contoh antara lain >
Ti,e Ko!ersial > Te!,at Parkir< 1angunan6'angunan tidak 'ertingkat
Ti,e 0ndustri > 7udang< 1engkel
Ti,e 5esidential > Asra!a< /ostel
iii( Kat$-(#i 2< 'angunan " lingkungan 'inaan dengan karakter< ko!,leksitas dan
tingkat kesulitan rata6rata< dengan contoh antara lain >
Ti,e Ko!ersial > Kantor"Perkantoran< Toko"Pusat Per'elanaan< Pasar<
5estoran"Kafetaria< /anggar< .tasiun"Ter!inal< 5uko"5ukan< 1angunan Parkir
'ertingkat< .u,er'lok"9ungsi ca!,uran
Ti,e Ko!unitas > Auditoriu!< 1iosko,< 5uang Pa!eran< 5uang Konferensi<
5uang .er'aguna< 5uang Perte!uan< Per,ustakaan< Penara< Kantor Pela$anan
3!u!:
Ti,e Edukasi > .ekolah< Te!,at Perawatan
Ti,e 0ndustri > 7udang Pendingin< Pa'rik< 7ardu Pe!'angkit Listrik
Ti,e Pela$anan Medis > Klinik 3!u!< Klinik .,esialis< 5u!ah *o!,o
Ti,e 5ekreasi > 7$!nasiu!< Ta!an 3!u!< 7edung 8lah 5aga " .tadion< Kola!
5enang
Ti,e 5esidential > Kondo!iniu!< A,arte!en< Ko!,lek Peru!ahan
i?( Kat$-(#i 3< 'angunan " lingkungan 'inaan dengan karakter khusus serta !e!iliki
ko!,leksitas dan tingkat kesulitan tinggi< dengan contoh antara lain>
Ti,e Ko!ersial > 1andara< /otel
Ti,e Ko!unitas"1angunan 3!u! > 7aleri< 5uang Konser< Museu!< Monu!en<
0stana
Ti,e Edukasi > Ka!,us< Pusat Penelitian"5iset< La'oratoriu!
Ti,e Pela$anan Medis > 5u!ah .akit< .anatoriu!
Ti,e 1angunan Peri'adatan > Mesid< 7erea< Klenteng< dll $ang luasn$a le'ih
dari 25+ !2
Ti,e 5esidential > 5u!ah Tinggal Pri?at
Ti,e Lain > Kantor Kedutaan< Kantor Le!'aga Tinggi 2egara< 1angunan dengan
dekorasi khusus< Pe!ugaran< 5eno?asi
c: Li&-%u+ 'a& Ta!a+ P$&u-asa&
i( Lingku, ,enugasan $ang di!aksud dala! 1A1 ini !eru,akan lingku, la$anan asa
$ang ter!asuk dala! La$anan 3ta!a *asa Arsitek:
ii( Taha, ,ekeraan adalah 'agian ,ekeraan se,erti se'agai!ana terse'ut dala!
taha,an La$anan 3ta!a *asa Arsitek" 1A1 4:
iii( Pe!'agian i!'alan asa taha, ,ekeraan terse'ut din$atakan dala! ,rosentase
untuk !enilai 'o'ot !asing6!asing ,ekeraan serta dala! !enentukan ,engaturan
angsuran ,e!'a$aran i!'alan asa:
&2( Ta,$ S%aa P#(s$&tas$ I*,aa& Jasa
a: P#(s$&tas$ adalah angka $ang !eru,akan ,ara!eter untuk ,enentuan skala 0!'alan
*asa Arsitek dan di!ana 'esar keciln$a di,engaruhi oleh 'ia$a 'angunan dan kategori
'angunan:
': P$#!itu&-a& i&t$#+(asi
*ika 'ia$a 'angunan terletak antara dua u!lah 'ia$a $ang tercantu! dala! kolo!
,erta!a dari la!,iran Ta,$ G#a)i% P$#!itu&-a& I*,aa& Jasa P$#$&/a&aa&
P$#a&/a&-a& Ba&-u&a& dan G#a)i% P$#!itu&-a& I*,aa& Jasa P$%$#4aa&
P$&-a2asa& T$#+a'u< !aka i!'alan asa dihitung dengan inter,olasi garis lurus:
&3( Ta,$ Bia5a La&-su&- P$#s(&i (Remuneration#
A,a'ila 0!'alan *asa tidak da,at dihitung dengan ,erhitungan ,rosentase< !aka 0!'alan
*asa dihitung dengan ,erhitungan 1ia$a Langsung Personil sesuai waktu $ang di,ergunakan
&dala! satuan a!< hari< 'ulan(:
Pasa 3.
I*,aa& Jasa P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a&
&1( *ika ,enugasan ,erencanaan ,erancangan !eli,uti taha, ,e!'uatan konse,si Perencanaan Perancangan< Pra6
5ancangan< Penge!'angan 5ancangan< Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan< Pelelangan dan Pengawasan 1erkala
untuk suatu 'angunan gedung< !aka 0!'alan *asa dihitung 'erdasarkan ,rosentase terhada, 'ia$a 'angunan
sesuai kategorin$a:
&2( 1esar ,rosentase ditentukan !enurut ta'el dala! la!,iran 2:A dari 'uku ini:
&3( 1o'ot Prosentase 'agian6'agian taha, ,ekeraan< ditentukan se'agai 'erikut> >
Taha, Pekeraan 1o'ot Prosentase
a: Konse,si Perencanaan Perancangan 1+ @
': Pra65ancangan 25 @
c: Penge!'angan 5ancangan dan
7a!'ar Kera
45 @
d: Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan dan
Proses Pelelangan
1+ @
e: Pengawasan 1erkala 1+ @
*u!lah F 1++ @
Pasa 31
I*,aa& Jasa P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a&
Ru*a! Ti&--a S$'$#!a&a s$/a#a s$#i atau+u& tu&--a=
&1( *ika ,enugasan !eli,uti taha, Konse,si Perencanaan Perancangan< Pra65ancangan<
Penge!'angan 5ancangan< Pe!'uatan 4oku!en Pelaksanaan dan Pelelangan untuk le'ih
dari satu ru!ah tinggal sederhana $ang tidak 'er'eda< sehingga untuk setia, ru!ah tinggal
sederhana tidak ,erlu diadakan lagi ,e!ikiran dari ,ersoalan6,ersoalan dan cuku, satu
standar rancangan ru!ah dan 'e'era,a ga!'ar detail $ang sederhana< !aka 0!'alan *asa
dihitung 'erdasarkan luas dari satu ru!ah dan u!lah ru!ah:
&2( Luas dari satu ru!ah $ang di!aksudkan adalah luas $ang dihitung dengan ukuran as ke as
dinding dari se!ua ruangan dala! ru!ah ter!asuk sera!'i6sera!'i tertutu,: 3ntuk sera!'i6
sera!'i ter'uka $ang tidak di'atasi dinding di e!,at sisi< luasn$a dihitung se,arohn$a &5+
@(: Teras6teras cucuran ata, tidak di,erhitungkan luasn$a:
&3( 0!'alan *asa untuk ,erencanaan ,erancangan ru!ah tinggal sederhana $ang di'angun
secara seri dihitung dengan ta'el dala! La!,iran 3:1:
&4( 4an untuk Pengawasan 1erkala 0!a'alan *asa dihitung ,enuh untuk !asing6!asing ru!ah:
&5( 0!'alan *asa untuk ,erencanaan ,erancangan satu 'uah ru!ah tinggal sederhana $ang
di'angun secara ,erorangan oleh ,e!ilikn$a sendir" ,enghuni ru!ah terse'ut serta tidak
untuk di,erdagangkan dihitung dengan ta'el dala! La!,iran 3:A:
Pasa 33
P$&$ta+a& Kat$-(#i Ba&-u&a&
Peneta,an kategori 'angunan< harus diteta,kan ,ada saat teradin$a hu'ungan kera dan dicantu!kan dala!
Peranian Kera arsitek dan ,engguna asa 'erdasarkan Pasal 4asar6dasar ,erhitungan a$at &1( ':
Pasa 37
Bia5a Ba&-u&a&
1ia$a 'angunan $ang digunakan dala! ,enentuan 0!'alan *asa Arsitek adalah !eru,akan
keseluruhan 'ia$a konstruksi fisik $ang harus di'a$ar oleh Pengguna *asa< untuk !elaksanakan
rancangan 'angunan se,erti terurai dala! Pasal G 4asar6dasar Perhitungan a$at &1(a: /arga
terse'ut di,eroleh antara lain dari 'ia$a konstruksi fisik hasil ,elelangan ,ekeraan konstruksi atau
$ang dise,akati 'ersa!a dengan Pelaksana Konstruksi $ang ditunuk & tan,a lelang (:
Pasa 38
Bia5a Ba&-u&a& 5a&- t$#a*+aui
A,a'ila anggaran 'ia$a 'angunan $ang telah dise,akati 'ersa!a tern$ata hasil lelangn$a dan atau dala!
,elaksanaann$a !ele'ihi 'ia$a $ang diteta,kan< !aka Arsitek 'erkewai'an untuk 'ersa!a6sa!a Pengguna *asa
!eru'ah rancangan sede!ikian ru,a sehingga da,at dilaksanakan dengan 'ia$a !aksi!u! $ang telah diteta,kan:
3ntuk ,ekeraan itu Arsitek tidak 'oleh !e!inta ,e!'a$aran 0!'alan *asa Ta!'ahan< kecuali ika da,at
!e!'uktikan 'ahwa dila!,auin$a anggaran 'ia$a 'angunan dise'a'kan oleh hal6hal $ang 'erada diluar kekuasaan
serta tanggungawa'n$a:
Pasa 36
A&-su#a& P$*,a5a#a&
&1( Pe!'a$aran 0!'alan *asa dilaksanakan secara 'ertaha, dala! angsuran $ang dise,akati
arsitek dan ,engguna asa !eli,uti >
a: *u!lah taha,an angsuran
': *enis dan 'esar setia, angsuran
&2( *u!lah taha,an angsuran da,at !eli,uti >
a: Taha, angsuran ,erta!a $ang !eru,akan angsuran uang !uka:
': Taha, angsuran kedua dan selanutn$a sesuai kese,akatan !engikuti setia, atau
'e'era,a taha, ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan:
c: Taha, angsuran terakhir $ang !eru,akan angsuran 0!'alan *asa $ang ditahan sa!,ai
dengan serah teri!a ,ekeraan selesai:
&3( 1esar dan enis taha,an angsuran 0!'alan *asa ditentukan sesuai kese,akatan dan
se'anding dengan nilai" 'o'ot ,rosentasi taha,an ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan $ang
ditentukan dan tercaku, dala! tia, taha,an angsuran:
a: A,a'ila dise,akati adan$a angsuran uang !uka $ang !eru,akan taha, angsuran
,erta!a< !aka uang !uka terse'ut sekurang6kurangn$a se'esar 1+@ dan se'esar6
'esarn$a 25@ dari nilai 0!'alan *asa: 3ang !uka akan dike!'alikan ,ada taha,an6
taha,an angsuran selanutn$a dan harus lunas ,ada saat angsuran terakhir 0!'alan *asa
,ekeraan ,erencanaan ,erancangan:
': 1esar angsuran taha, selanutn$a adalah se'anding dengan nilai" 'o'ot ,rosentasi
0!'alan *asa tia, atau 'e'era,a taha, ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan $ang
tercaku, dan dise,akati dala! tia, taha,an angsuran:
c: 1esar angsuran taha, terakhir sekurang6kurangn$a se'esar 5@ dan se'esar6'esarn$a
1+@ dari nilai 0!'alan *asa se'agian atau seluruh taha,an ,ekeraan ,erencanaan
,erancangan $ang tercaku, dala! taha, angsuran terakhir:
&4( Pelaksanaan angusran 0!'alan *asa
Angsuran wai' di'a$ar Pengguna *asa ke,ada Arsitek setelah ,restasi ,ekeraan
dilaksanakan oleh arsitek sesuai taha, angsuran $ang dise,akati dan diteri!a 'aik oleh ,ihak
Pengguna *asa $ang din$atakan dala! 1erita Acara .erah Teri!a Pekeraan $ang
ditandatangani oleh kedua 'elah ,ihak:
&5( 1ia$a Langsung 2on Personil !eru,akan 'ia$a $ang tidak ter!asuk dala! 0!'alan *asa<
!eli,uti 'ia$a6'ia$a $ang digunakan untuk ,eralanan< ako!odasi dite!,at" ,ro$ek dan uang
harian< wai' di'a$arkan sela!'at6la!'atn$a 2 &dua( !inggu setelah tagihan diaukan oleh
Arsitek ke,ada ,ihak Pengguna *asa:
Pasa 77
Ga&ti Ru-i u&tu% K$t$#a*,ata&
*ika ,en$elesaian tugas Arsitek !engala!i keterla!'atan< $ang dise'a'kan oleh Ahli6ahli diluar
tanggung awa' Arsitek< !aka Pengguna *asa wai' !e!'a$ar se!ua ongkos dan kerugian $ang
dise'a'kan oleh keterla!'atan terse'ut atas 0!'alan *asa $ang sudah di!ufakati 'agi ,ekeraan
$ang telah dikerakan na!un 0!'alan *asan$a 'elu! diteri!a:
Pasa 71
P$&u-asa& T$#,atas
*ika Pengguna *asa !enugaskan se'agian dari taha, ,ekeraan se'agai!ana terse'ut dala!
Pasal Taha,an La$anan< !aka 0!'alan *asan$a harus di,erhitungkan sesuai dengan 'o'ot
taha,an ,erencanaan ,erancangan $ang ditugaskan sesuai Pasal 0!'alan *asa Perencanaan
Perancangan 1angunan a$at 3< dita!'ah se,aruh" 5+@ dari 0!'alan *asa taha, ,ekeraan
sisan$a< dengan catatan ta!'ahan terse'ut se'an$ak6'an$an$a 2+@ dari seluruh 0!'alan *asa
,erencanaan ,erancangan:
Pasa 72
P$%$#4aa& ti'a% 'i2u4u'%a& 'a& atau 'ia%sa&a%a& s$/a#a s2a%$(a
*ika hasil rancangan akan dilaksanakan sendiri"swakelola oleh Pengguna *asa atau tidak adi
diwuudkan< !aka 0!'alan *asa atas ,erencanaan ,erancangan $ang telah diselesaikan sesuai
,erhitungan 'erdasarkan ,erkiraan" rencana 'ia$a $ang di'uat oleh Arsitek:
Pasa 73
P$#2u4u'a& Ra&/a&-a& Ba&-u&a& s$/a#a ,$#ua&-
&1( *ika suatu rancangan 'angunan diwuudkan le'ih dari satu kali secara !en$eluruh< !aka
i!'alan *asa ,erencanaan ,erancangan untuk >
a: Perwuudan ,erta!a< adalah 1++@<
': Perwuudan kedua< adalah #5@<
c: Perwuudan ketiga dan 'erikutn$a !asing6!asing se'esar 5+@:
&2( Pengawasan 1erkala dala! ,erwuudan 'angunan 'erulang dihitung secara ,enuh untuk
setia, ,erwuudan 'angunan: Pasal ini tidak 'erlaku untuk 5u!ah Tinggal sederhana $ang
di'angun secara seri se,erti terse'ut ,ada La!,iran 3:=:
Pasa 7.
P$#2u4u'a& ua&- '$&-a& +$#u,a!a& s$,a-ia&
*ika elas 'ahwa suatu ,erwuudan !eru,akan ulangan dari rancangan $ang ,ernah diwuudkan
teta,i dengan ,eru'ahan< !aka 0!'alan *asa untuk ,erwuudan ulangan dihitung 'erdasarkan
Pasal Peruwuudan 5ancangan 1angunan secara 'erulang dan untuk ,ekeraan ,eru'ahan
dihitung ,enuh terhada, harga 'agian ,ekeraan $ang diu'ah:
Pasa 71
P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& P$#,ai%a& 'a& P$#u,a!a& Ba&-u&a&
Mengingat sulit dan ru!itn$a ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan ,er'aikan" ,eru'ahan atau
$ang 'ersifat reno?asi< reha'ilitasi< restorasi 'angunan< !aka 0!'alan *asa ,erencanaan
,erancangan ,er'aikan 'angunan !enadi satu setengah kali atau 15+@ dari i!'alan asa
standar:
Pasa 73
Dua A#sit$% u&tu% satu P$%$#4aa&
*ika dua Arsitek $ang !asing6!asing 'erdiri sendiri !enda,atkan satu tugas $ang harus
dikerakan 'ersa!a< !aka u!lah 0!'alan *asa dita!'ah satu se,erli!a kali atau 12+@ dari
0!'alan *asa standar:
Pasa 77
P$#u,a!a& Ra&/a&-a&
0!'alan *asa untuk ,eru'ahan rancangan $ang tidak dise'a'kan oleh Arsitek dihitung se'agai
'erikut >
Ba(!an1'a(!an .an( +#a* #!k"r3akan ran/an(ann.a #an t!#ak #a,at #!,"r(+nakan )"'!*
)an3+t t"ta, #!'a.arkan 0"n+r+t k"t"nt+an tan#ar2
S!a 'a(!an ,"k"r3aan ,"r"n/anaan ,"ran/an(an .an( #a,at #!,"r(+nakan7 '"r!k+t
,"k"r3aan ,"r"n/anaan ,"ran/an(an .an( 0a!* *ar+ #!k"r3akan 0"r+,akan +at+
,"n+(aan 'ar+ .an( !0'a)an 3aan.a #!'a.arkan 0"n+r+t k"t"nt+an tan#ar2
Pasa 78
L$,i! 'a#i satu #a&/a&-a& u&tu% satu tu-as
*ika Pengguna *asa !enghendaki le'ih dari 2 &dua( alternatif Pra65ancangan untuk satu tugas
$ang sa!a< !aka 0!'alan *asa untuk Pra65ancangan ,erta!a dan kedua dihitung ,enuh sedang
0!'alan *asa untuk tia, Pra65ancangan 'erikutn$a dihitung se'esar 6+@ dari 0!'alan *asa Pra6
5ancangan:
Pada taha,6taha, sesudah Pra65ancangan< !aka a,a'ila ,engguna asa !enghendaki le'ih dari
satu alternatif rancangan< !aka 0!'alan *asa rancangan $ang ,erta!a dihitung ,enuh dan untuk
tia,6tia, ta!'ahan alternatif rancangan terse'ut i!'alan asa ta!'ahan dihitung ,enuh sesuai
ketentuan standar:
Pasa 76
P$&--a&tia& O&-%(s P$#4aa&a& 'a& Ua&- Ha#ia&
&1( A,a'ila Arsitek dala! !elaksanakan tugasn$a harus !elakukan ,eralanan ke lokasi ,ro$ek
dengan arak le'ih dari 5+ k!< !aka disa!,ing 0!'alan *asa Arsitek $ang telah ditentukan<
ke,adan$a di'a$ar ,ula ua&- !a#ia& se'agai +$&--a&ti ,ia5a terhada, waktu $ang di,akai
sela!a dala! ,eralanan terse'ut 'erdasarkan 0!'alan *asa !ini!u! $ang dicantu!kan
,ada La!,iran 3:9 6 Ta'el 1ia$a Langsung Personil< serta ,ia5a +$#4aa&a& !encaku, 'ia$a
ako!odasi dan angkutan:
&2( 5encana dan taksiran 'ia$a ,eralanan dan 'ia$a lain harus dise,akati oleh kedua 'elah
,ihak: 4engan ketentuan tia, hari ,eralanan di,erhitungkan # &tuuh( a! kera:
Kecuali a,a'ila tern$ata tugas $ang harus diselesaikan !ele'ihi 'atas waktu kera ,erhari
terse'ut< !aka kele'ihan waktu terse'ut dihitung se'agai ta!'ahan u!lah hari:
Pasa 87
P$*,ataa& Tu-as
&1( .uatu ,enugasan da,at di'atalkan Pengguna *asa dengan s$arat 0!'alan *asa $ang
seharusn$a diteri!a Arsitek untuk !en$elesaikan seluruh tugas terse'ut wai' di'a$ar
seluruhn$a< 'erikut ,enggantian se!ua 'ia$a $ang telah dikeluarkan untuk ,en$elesaian
tugas terse'ut:
&2( A,a'ila Pengguna *asa da,at !e!'uktikan 'ahwa ,e!'atalan tugas dise'a'kan oleh
karena hal6hal diluar kehendak Pengguna *asa serta waar dan atau aki'at relasi6relasi
keran$a< !aka Pengguna *asa $ang wai' di'a$ar Pengguna *asa !eli,uti 0!'alan *asa
,ekeraan $ang telah diselesaikan dan 'ia$a6'ia$a lain $ang telah dikeluarkan oleh Arsitek:
&3( A,a'ila Pengguna *asa da,at !e!'uktikan 'ahwa ,e!'atalan tugas adalah ter,aksa
dilakukan< dise'kan ketidak !a!,uan Arsitek dala! !e!enuhi s$arat6s$arat ,elaksanaan
tugas atau Arsitek !elanggar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek atau
se,erti terse'ut dala! surat ,eranian kera $ang telah dise,akati 'ersa!a< !aka Pengguna
*asa da,at tidak wai' !e!'a$ar a,a,un ke,ada Arsitek asalkan segala hasil kera Arsitek
$ang telah diserahkan dike!'alikan serta tidak akan digunakan oleh Pengguna *asa untuk
ke,entingan a,a,un:
Pasa 81
P$&--u&a Jasa M$&i&--a Du&ia
&1( A,a'ila Pengguna asa !eninggal dunia< !aka tugas $ang di'erikan ke,ada seorang Arsitek
tidak 'atal: /ak dan kewai'an Pengguna *asa dilanutkan oleh ahli warisn$a:
&2( Ke,utusan tentang ,e!'u'aran 'adan huku! ,ihak Pengguna *asa dengan sendirin$a
!engaki'atkan ,e!'atalan tugas secara se,ihak se,erti terse'ut dala! Pasal Pe!'atalan
Tugas a$at 1:
&3( Kehilangan status 'adan huku! dari 'adan Pengguna *asa 'erarti uga ,e!'atalan tugas
secara se,ihak se,erti terse'ut dala! Pasal Pe!'atalan Tugas a$at &1(:
Pasa 82
P$&-$*,aia& Tu-as
&1( Arsitek da,at !enge!'alikan tugas $ang telah di'erikan ke,adan$a< $ang 'erarti Arsitek
!ele,askan hak !enda,atkan 0!'alan *asa untuk ,ekeraan6,ekeraan $ang telah
dilaksanakan 'erikut ,enggantian dari se!ua 'ia$a $ang telah dikeluarkan:
&2( A,a'ila Arsitek da,at !enelaskan 'ahwa ,enge!'alian tugasn$a adalah 'eralasan dan
dise'a'kan oleh karena hal6hal diluar kehendak Arsitek dan atau relasi keran$a< !aka Arsitek
'erhak !eneri!a 0!'alan *asa $ang !enadi hakn$a atas ,ekeraan $ang telah
diselesaikann$a 'erikut 'ia$a6'ia$a lian $ang telah di'a$ar oleh Arsitek ke,ada relasi keran$a
se'agai aki'at ,eranian6,eranian $ang di'uat oleh Arsitek untuk ke,entingan ,en$elesaian
tugas:
&3( A,a'ila tugas dike!'alikan aki'at Pengguna *asa !elakukan kelalaian terhada, Arsitek<
!aka Pengguna *asa harus !e!'a$ar ke,ada Arsitek 0!'alan *asa 'erikut se!ua 'ia$a
$ang !enadi kewai'ann$a:
Pasa 83
A#sit$% M$&i&--a Du&ia
&1( A,a'ila Arsitek !eninggal dunia< !aka tugas $ang telah di'erikan ke,ada Arsitek dengan
sendirin$a gugur< dan ke,ada ahli warisn$a teta, wai' di'a$arkan 0!'alan *asa atas
,ekeraan $ang telah diselesaikan oleh Arsitek< 'erikut se!ua 'ia$a $ang telah dikeluarkan
oleh Arsitek se'agai aki'at ,eranian $ang di'uat Arsitek dengan relasi keran$a untuk
ke,entingan ,en$elesaian tugas:
&2( 3ntuk ,elaksanaan ,ekeraan ,erencanaan ,erancangan atau !elanutkan rancangan $ang
telah di'uat oleh Arsitek $ang !eninggal< wai' ada iAin tertulis dari ahli waris Arsitek a,a'ila
i!'alan asa 'elu! diselesaikan ,e!'a$arann$a:
&3( A,a'ila Arsitek 'ertindak atas na!a" !eru,akan suatau 1adan 3saha !aka tanggungawa'
Arsitek !enadi tanggungawa' 'adan usaha terse'ut:
&4( A,a'ila teradi ke,utusan ,e!'u'aran 1adan 3saha Arsitek< !aka 'eraki'at teradin$a
,enge!'alian tugas oleh Arsitek se,erti terse'ut dala! Pasal Penge!'alian Tugas a$at &2(:
&5( A,a'ila teradi kehilangan status 1adan /uku! dari 1adan 3saha Arsitek< !aka akan
!engaki'atkan ,enge!'alian tugas oleh Arsitek se,erti terse'ut dala! Pasal Penge!'alian
Tugas a$at &2(:
Pasa 8.
Bia5a",ia5a s$ai& I*,aa& Jasa
1ia$a6'ia$a $ang tidak ter!asuk dala! 0!'alan *asa dan di'e'ankan ke,ada Pengguna *asa
!eli,uti >
a: 1ia$a6'ia$a untuk !e!eriksa< !e!,eroleh dan !e!'uat salinan6salinan dari surat6
surat< doku!en6doku!en dan akte6akte $ang di,erlukan untuk ,e!'ikinan rancangan
se,erti sertifikat tanah dan se'again$a:
': 1ia$a6'ia$a $ang di,erlukan untuk ,e!'ongkaran< ,engukuran untuk ,e!'angunan 'aru
atau ,er'aikan" ,ero!'akan< ,en$elidikan tanah< ,e!eriksaan dan ,engetesan konstruksi
dan siste! 'angunan $ang ada diatas hala!an ,ro$ek atau hala!an $ang 'er'atasan<
,e!eriksaan hak6hak atas tanah< ,enge'oran< ,e!eriksaan 'ahan6'ahan dan lain6lain:
c: 1ia$a6'ia$a untuk urusan Pengadilan dan Ar'itrase $ang tidak secara langsung
!en$angkut ,enugasann$a:
d: 1ia$a6'ia$a untuk !e!,er'an$ak ga!'ar6ga!'ar< uraian dan s$arat6s$arat
,elaksanaan< risalah ,enunukkan dan la!,iran6la!,iran lain untuk Peranian Kera<
selain dari,ada u!lah 3 &tiga( co,$ untuk Pengguna *asa $ang !enadi kewai'an Arsitek
serta ke'utuhan sendiri:
e: 1ia$a !en$ewa ruangan untuk ,elelangan dan $ang 'erhu'ungan dengan itu< 'ia$a
,e!'uatan kontrak< 'ia$a untuk uru sita< 'ia$a untuk !e!,eroleh ,eriinan dan 0in
Mendirikan 1angunan< 'ia$a ,e!'uatan doku!entasi dan se'again$a:
f: 1ia$a ,e!'uatan ga!'ar6ga!'ar re?isi< ga!'ar6ga!'ar ulang< ,enggandaan doku!en
dan lain se'again$a:
g: 1ia$a ,e!'uatan !aket atau ,en$aian dala! 'entuk lain !isaln$a foto< ga!'ar
,ers,ektif 'erwarna dan se'again$a:
h: 1ia$a Pre!i Asuransi $ang harus ditutu, oleh Arsitek sesuai ketentuan $ang 'erlaku:
BAB 8
KETENTUAN IMBALAN JASA LAYANAN LAINNYA
Pasa 81
I*,aa& Jasa La5a&a& P$&'a!uua&
0!'alan *asa La$anan Pendahuluan *asa Arsitek dihitung 'erdasarkan 'ia$a langsung ,ersonil
dan non ,ersonil atau lumpsum $ang dise,akati 'ersa!a< dan tidak ter!asuk dala! 0!'alan *asa
la$anan uta!a *asa Arsitek:
Pasa 83
I*,aa& Jasa La5a&a& Ta*,a!a&
0!'alan *asa La$anan Ta!'ahan *asa Arsitek se'agai!ana terse'ut dala! 1A1 La$anan
Ta!'ahan *asa Arsitek< dihitung 'erdasarkan 'ia$a langsung ,ersonil dan non ,ersonil atau
lumpsum $ang dise,akati 'ersa!a< dan tidak ter!asuk dala! 0!'alan *asa la$anan uta!a *asa
Arsitek:
Pasa 87
I*,aa& Jasa La5a&a& K!usus
0!'alan *asa La$anan Khusus *asa Arsitek dihitung secara ter,isah diluar 0!'alan *asa La$anan
3ta!a *asa Arsitek< !engikuti ketentuan >
a: .tandar 0!'alan *asa !asing6!asing enis 'idang keahlian $ang ditentukan oleh
8rganisasi Profesi 'idang keahlian $ang 'ersangkutan &0AP" /400 dan lain6lain(< atau
lumpsum $ang dise,akati 'ersa!a:
': =ara dan waktu ,e!'a$aran hendakn$a 'erdasarkan ,ersetuuan 'ersa!a antara
Arsitek dan ,engguna *asa $ang dituangkan dala! ,eranian" kontrak kera antara Arsitek
dengan Pengguna *asa:
c: 0!'alan asa untuk la$anan khusus ini ditagihkan dan di'a$arkan 'erdasarkan cara
,erhitungan 'ia$a langsung ,ersonil dan non ,ersonil atau lu!,su! $ang dise,akati
'ersa!a:
d: A,a'ila dala! ,enanganan ,ekeraan !anae!en Konstruksi atau Manane!en Pro$ek
ini di,erlukan dan ada ,enugasan ke,ada Tenaga Ahli6tenaga ahli lain se,erti si,il<
struktur< !ekanikal< elektrikal< Huantit$ sur?e$or dan tenaga ahli s,esialis lainn$a dan
!ereka tidak 'ekera di'awah" se'agai staf Arsitek< !aka Pengguna *asa wai'
!e!'a$ar i!'alan asa ta!'ahan" tersendiri sesuai ketentuan ,erhitungan 1ia$a
Langsung Personil &Remuneration( tenaga Ahli $ang 'ersangkutan dan atau sesuai
standar 0!'alan *asa dari Asosiasi Profesi Tenaga Ahli $ang 'ersangkutan:
BAB 6
STANDAR KINERJA 0 HASIL KARYA
PEREN>ANAAN PERAN>ANGAN ARSITEKTUR
Pasa 88
P$&-$#tia&
Pengertian standar Kinera" /asil Kar$a Arsitek >
&1( Kinera" hasil kar$a Arsitek adalah 4oku!en hasil Perencanaan Perancangan Arsitektur $ang
antara lain terdiri dari > ga!'ar6ga!'ar< 5encana Kera dan .$arat6s$arat &5K.(< 5encana
Anggaran 1ia$a &5A1< 4aftar Bolu!e &1ill of Cuantit$( dan la,oran6la,oran lainn$a:
&2( Eang diatur dala! 1A1 ini han$a hasil kar$a $ang 'erkaitan dengan La$anan 3ta!a *asa
Arsitek dengan taha, ,ekeraan se'agai 'erikut >
a: Taha, Konse,si Perencanaan Perancangan
': Taha, Pra65ancangan " .che!atic 4esign
c: Taha, ,enge!'angan 5ancangan
d: Taha, Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan dan Proses Pelelangan
e: Taha, Pengawasan 1erkala
Pasa 86
Hasi Ka#5a Ta!a+ K(&s$+si P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a&
/asil Kar$a Taha, Konse,si Perencanaan Perancangan Arsitektur terdiri dari >
1 Progra! Perencanaan Perancangan
1 Konse, Perencanaan Perancangan
1 .ketsa 7agasan
&1( La,oran Progra! ,erencanaan Perancangan $ang !eru,akan hasil ,engolahan dan analisa
data ,ri!er !au,un sekunder dan infor!asi lain $ang diteri!a dari Pengguna *asa !au,un
,ihak6,ihak lain $ang terkait !e!enuhi 'atasan sasaran" tuuan ,ro$ek dari Pengguna *asa
serta ketentuan" ,ers$aratan ,e!'angunan $ang 'erlaku !encaku, la,oran tentang >
a: Progra! rencana Kera< !enelaskan rencana ,enanganan ,ekeraan ,erencanaan
,erancangan:
': Progra! dan susunan ,ola ruang< !enelasakan susunan ke'utuhan< 'esaran dan enis
ruang serta analisa hu'ungan fungsi ruang:
&2( K(&s$+ P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& !eru,akan uraian $ang !ena!,ung tuuan ,ro$ek dan
,rogra! Perencanaan Perancangan serta ,e!ikiran6,e!ikiran $ang !endasar tentang latar
'elakang dan ,erti!'angan se!ua 'idang< se'agai landasan ,enanganan ,erencanaan
,erancangan $ang diwuudkan dala! uraian tertulis< diagra!6diagra! dan atau ga!'ar:
&3( S%$tsa Ga-asa& !eru,akan ga!'ar sketsa dala! skala $ang !e!adai $ang
!engga!'arkan gagasan Perencanaan Perancangan $ang elas tentang ,ola ,e!'aginan
ruang dan 'entuk 'angunan< se'agai inter,retasi dari tuuan dan ke'utuhan ,ro$ek< ,rogra!
dan Konse, Perencanaan Perancangan:
.etelah !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa< 4oku!en Konse,si Perencanaan
Perancangan ini !eru,akan dasar Perencanaan Perancangan taha, selanutn$a:
Pasa 67
Hasi Ka#5a Ta!a+ P#a Ra&/a&-a&
/asil Kar$a taha, ini adalah ga!'aran !en$eluruh s$ste! 'angunan 'erdasarkan Konse,si
Perencanaan Perancangan $ang telah !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa< $ang disaikan
dala! 'entuk ga!'ar6ga!'ar dan la,oran tertulis< !eli,uti antara lain>
&1( D(%u*$& P#a Ra&/a&-a& !eru,akan ,enge!'angan dari sketsa gagasan ke taha,
selanutn$a untuk !enda,atkan ,ersetuuan rencana dari le!'aga $ang 'erwenang< dala!
skala 1 > 5++< 1 > 2++< 1 > 1++ dan atau $ang !e!adai untuk keelasan infor!asi $ang ingin
dica,ai< antara lain !encaku, dan !enelaskan !engenai hal6hal >
a: Situasi > $ang !enunukan ,osisi 'angunan di dala! ta,ak terhada, lingkungan
'erdasarkan 5encana Tata Kota:
': R$&/a&a Ta+a% > $ang !enunukan hu'ungan denah 'angunan dan Tata 5uang Luar"
Penghiaun didala! kawasan ta,ak:
c: D$&a! > $ang !engga!'arkan susunan Tata 5uang 4ala! 'angunan $ang 'erskala dan
!enerangkan ,eil lantai:
d: Ta*+a% ,a&-u&a& > $ang !enunukan ,andangan ke e!,at sisi " arah 'angunan:
e: P(t(&-a& ,a&-u&a& > secara !elintang dan !e!anang untuk !enunukan secara garis
'esar ,ena!,ang dan siste! struktur 'angunan:
&2( La+(#a& P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a& $ang !eru,akan la,oran teknis $ang !enelaskan
tentang >
a: 7agasan Perencanaan Perancangan
': Pe!ilihan .iste! .truktur 1angunan
c: Pe!ilihan .iste! 0nstalasi Teknik
&3( La,oran Prakiraan 1ia$a $ang !eru,akan la,oran ,erhitungan secara kasar 'ia$a 'angunan
$ang secara lengka, dan !en$eluruh:
.etelah seluruh ga!'ar dan 'erkas la,oran dielaskan< di,eriksa dan !enda,at ,ersetuuan
,engguna *asa< !aka 4oku!en Pra 5ancangan ini da,at digunakan se'agai dasar untuk
Perencanaan Perancangan taha, selanutn$a:
Pasa 61
Hasi Ka#5a Ta!a+ P$&-$*,a&-a& Ra&/a&-a& 'a& Ga*,a# K$#4a
/asil Kar$a taha, ini adalah ,enge!'angan secara le'ih rinci dan terukur dari 4oku!en Pra
5ancangan $ang telah !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa< !eli,uti antara lain >
&1( Ga*,a# P$&-$*,a&-a&< dala! skala $ang !e!adai untuk keelasan infor!asi $ang
di'utuhkan &skala 1 > 5++< 1 > 2++< 1 > 1++< 1 > 5+(< !eli,uti antara lain>
a: Ra&/a&-a& Ta+a% untuk !enunukan hu'ungan6hu'ungan antara lantai dasar
'angunan dan Tata 5uang Luar terhada, garis se!,adan 'angunan< alan dan ketentuan
rencana Tata Kota lainn$a:
': D$&a! $ang !enunukan lantai6lantai dala! 'angunan< susunan tata ruang dala!<
koordinat 'angunan< ,eil lantai< dan ukuran6ukuran ele!en 'angunan serta enis 'ahan
$ang digunakan:
c: Ta*+a% Ba&-u&a&< $ang !enuukan ,andangan ke e!,at arah 'angunan dan 'ahan
'angunan $ang digunakan secara elas:
d: P(t(&-a& Ba&-u&a&< secara !elintang dan !e!anang $ang !enelaskan siste!
struktur< ukuran dan ,eil ele!en 'angunan &Pondasi< lantai< dinding< langit6langit dan ata,(
secara !en$eluruh:
&2( Ga*,a# D$tai
7a!'ar6ga!'ar detail dengan skala $ang sesuai untuk ke'utuhan dila,angan &1>2+< 1>1+ 1>5 dan seterusn$a(< $ang !e!'erikan
,enelasan !engenai >
a: 4etail ,elaksanaan dan ,e!asangan serta ,en$elesaian 'ahan" !aterial dan ele!en "
unsur 'angunan:
': 4etail ,eralatan dan ,erlengka,an 'angunan $ang !elekat langsung ,ada 'angunan:
c: 4etail6detail ,ekeraan lain $ang !e!erlukan ,enelasan $ang le'ih rinci dan elas:
&3( Ga#is B$sa# S+$si)i%asi T$%&is &Outline Specifications( $ang !enelaskan enis< ti,e dan
karakteristik !aterial"'ahan $ang di,ergunakan:
&4( P#a R$&/a&a A&--a#a& Bia5a !encaku, la,oran uraian ,erhitungan 'ia$a $ang !eli,utii
!asing6!asing ele!en arsitektur< struktur< !ekanikal< elektrikal< tata ruang luar " lanseka,
dan lain6lain:
Pasa 62
Hasi Ka#5a Ta!a+ P$&5ia+a& D(%u*$& P$$a&-a& 'a& P#(s$s P$$a&-a&
&1( /asil Kar$a taha, Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan< 'erdasarkan 4oku!en Penge!'angan
5ancangan dan 7a!'ar Kera $ang telah !enda,at ,ersetuuan dari Pengguna *asa<
!eru,akan doku!en untuk ,elelangan dala! 'entuk >
a: Ga*,a#"-a*,a# P$$a&-a&< !eru,akan 'undel doku!en 7a!'ar Kera $ang telah
diseleksi sesuai ke'utuhan untuk Pelelangan 'erdasarkan ,aket6,aket $ang sudah
ditentukan dan disetuui oleh Pengguna *asa
': R$&/a&a K$#4a 'a& S5a#at"s5a#at0RKS
5encana Kera dan .$arat6s$arat terdiri dari 3 &tiga( 'agian $aitu >
i( 3raian 3!u!< sekurang6kurangn$a !encaku, >
Keterangan !engenai enis ,ekeraan
Keterangan !engenai Pengguna *asa
Keterangan !engenai Perencana Perancang
Keterangan !engenai Pengawas Ter,adu
.$arat6s$arat Pelelangan
1entuk .urat Penawaran
ii( .$arat6s$arat Ad!inistrasi< sekurang6kurangn$a !encaku, >
*angka waktu ,elaksanaan
Tanggal ,en$erahan ,ekeraan
.$arat6s$arat ,e!'a$aran
4enda kela!'atan
1esaran a!inan Pelaksanaan
Asuransi
iii( .$arat6s$arat Teknis< sekurang6kurangn$a !encaku, >
Pers$aratan 1ahan dan =ara Pelaksanaan >
&a( *enis dan uraian teknis ,elaksanaan ,ekeraan
&'( *enis dan !utu 'ahan $ang di,ergunakan
&c( Pers$aratan tata cara ,elaksanaan< dan
&d( Pers$aratan Teknis lainn$a:
Persa$aratan Perlengka,an " Peralatan 1angunan atau ele!en " 'agian
'angunan $ang digunakan< !enelaskan tentang >
&a( Pers$aratan !utu " kualitas ,roduk dan kinera " ,erfor!ance:
&'( .tandar acuan $ang digunakan
&c( Tata cara ,enguian
Pers$aratan khusus
1ila!ana ketiga ,ers$aratan $ang terse'ut diatas !asih 'elu! !enelaskan !aksud
,erencana dan diangga, ,erlu< !aka da,at dita!'ahnkan s$arat6s$arat khusus:
Mengingat 'ahwa s$arat6s$arat teknis !e!,un$ai hu'ungan sangat erat dengan ga!'ar6
ga!'ar dan 5encana Anggaran 1ia$a< !aka s$arat6s$arat teknis !eru,akan keterangan
lengka, dari se!ua hal $ang tidak da,at dielaskan secara" !elalui ga!'ar: Karena harus
le'ih teliti dan cer!at agar 5K. atau ga!'ar6ga!'ar tidak satu 'agian,un $ang
'ertentangan satu dengan $ang lainn$a:
c: R$&/a&a A&--a#a& Bia5a ?RAB@
.esuai dengan tata cara ,elelangan 5encana Anggaran 1ia$a di'uat 'erdasarkan uraian
,ekeraan $ang disusun !enurut enis ,ekeraan $ang ada dala! ,elaksanaan konstruksi:
5A1 untuk taha, ini disusun 'erdasarkan ga!'ar kera dan 5K. dengan !e!,erhitungkan
segala 'ia$a ,engadaan 'ahan !au,un alat:
&2( 4oku!en terse'ut diatas !eru,akan dasar untuk ,elaksanaan ,ekeraan teruta!a ga!'ar
kera !au,un 5K.: 8leh karena itu se!ua infor!asi didala!n$a harus difinitif dan tidak
!engandung ,ertentangan atau ,er'edaan satu dengan lainn$a:
&3( Pelelangan !eru,akan kegiatan $ang 'ertuuan untuk !e!,eroleh ,enawaran 'ia$a dan
waktu ,elaksanaan ,e!'angunan $ang waar dan !e!enuhi s$arat6s$arat ,e!'angunan
sehingga ,elaksanaan konstruksi da,at dilakukan dengan 'aik dan 'enar:
&4( Arsitek ,ada Taha, Pelelangan !e!'antu Pengguna *asa secara keseluruhan atau se'agian
dala! >
a: Me!,ersia,kan 4oku!en Pelelangan
': Me!'erikan ,enilaian atas ,enawaran as,ek teknis
c: Me!'erikan saran" nasehat serta reko!endasi ,e!ilihan Pelaksana Konstruksi
Pasa 63
Hasi Ka#5a Ta!a+ P$&-a2asa& B$#%aa
Arsitek se'agai Perencana ,erancang dala! taha, ,elaksanaan konstruksi dan 'ukan se'agai
Pe!i!,in Pro$ek atau Pengawas Ter,adu !elakukan Pengawasan 1erkala !ewakili Pengguna
*asa dala! hal6hal $ang !en$angkut teknik ,elaksanaan Konstruksi< $ang !eli,uti >
&1( Me!'erikan ,enelasan ta!'ahan untuk !e!,erelas !aksud dan ,engertian $ang telah
diteta,kan dala! doku!en ,elaksanaan " doku!en ,eranian " kontrak kera konstruksi:
&2( Me!'uat ga!'ar6ga!'ar dan atau s$arat6s$arat ta!'ahan untuk !en$esuaikan dengan
keadaan la,angan< 'ila diangga, ,erlu untuk !e!,erelas hal6hal $ang kurang elas dala!
doku!en ,elaksanaan " doku!en ,eranian" kontrak kera konstruksi:
&3( Me!eriksa dan a,a'ila di,erlukan !e!,er'aiki atau !e!erintahkan untuk !e!,er'aiki
ga!'ar 'engkel " shop drawing $ang di'uat oleh Pelaksana Konstruksi dan atau ,ihak ketiga
untuk Pelaksanaan Konstruksi:
&4( Pe!eriksaan Pelaksanaan Pekeraan sekurang6kurangn$a 4 &e!,at( !inggu sekali< atau
se'an$ak6'an$akn$a 2 &dua( !inggu sekali:
BAB 10
L a * + i # a & 1
Sta&'a#0F(#*at P$#4a&4ia& K$#4a
P$%$#4aa& P$#$&/a&aa& P$#a&/a&-a&
PERJANJIAN KERJA
PEKERJAAN PEREN>ANAAN PERAN>ANGAN
2o: > ;;;;;;;;;;;;;;
Peranian ini di'uat ,ada hari :::::::::::::::::: tanggal :::::::::::::::::::::: 'ulan ::::::::::::::::::::::::::::::
tahun :::::::::::::::::::::::::::::::::::::< antara >
A: 2 a ! a > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*a'atan > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ala!at > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.elanutn$a dise'ut P0/AK PE5TAMA:
1: 2 a ! a > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*a'atan > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ala!at > :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.elanutn$a dise'ut P0/AK KE43A:
PIHAK PERTAMA 0"n+(a! PIHAK KEDUA +nt+k 0")akanakan ,"k"r3aan
P"r"n/anaan P"ran/an(an
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .an(
'"r)$ka! #!
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
.elanutn$a dise'ut P58EEK:
KEDUA BELAH PIHAK ",akat +nt+k 0"n(a#akan P"r3an3!an K"r3a .an( a)!n(
0"n(!kat7 "+a! #"n(an k"t"nt+an #an .arat1.arat "'a(a!0ana t"r/ant+0 #a)a0 ,aa)1
,aa) "'a(a! '"r!k+t 8
Pasa 1
DASAR PERJANJIAN KERJA
&1( Kerangka Acuan Kera &KAK( " Ter! of 5eference &T85(
&2( Pedo!an /u'ungan Kera antara Arsitek dengan Pengguna *asa< tahun 2++1< $ang
dikeluarkan oleh 0katan Arsitek 0ndonesia &0A0(:
&3( .urat Penawaran P0/AK KE43A $ang disetuui oleh P0/AK PE5TAMA:
&4( .urat Perintah Kera &.PK( P0/AK PE5TAMA ke,ada P0/AK KE43A< 2o!or ;;;;;;:
Tanggal ;;;;;:
Pasa 2
TUGAS PEKERJAAN
&1( P0/AK PE5TAMA !enugasi P0/AK KE43A untuk !elaksanakan Pekeraan Perencanaan
Perancangan ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: $ang 'erlokasi di
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
&2( 5incian Tugas Perencanaan Perancangan adalah se'agai 'erikut >
a: Konse,si Perencanaan Perancangan
': Pra 5ancangan " .che!atic 4esign
c: Penge!'angan 5ancangan dan 7a!'ar Kera
d: Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan dan Proses Pelelangan
e: Pengawasan 1erkala " Periodic 0ns,ection

Pasa 3
JANGKA 9AKTU PELAKSANAAN TUGAS
*angka waktu ,elaksanaan tugas Perencanaan Perancangan adalah se'agai 'erikut >
&1( Pekeraan sesuai Pasal 2 a$at a<' dan c >
Konse,si Perencanaan Perancangan
Pra 5ancangan " .che!atic 4esign
Penge!'angan 5ancangan dan 7a!'ar Kera
4iselesaikan oleh P0/AK KE43A sela!'at6la!'atn$a ;;; &;;( hari kalender terhitung dari tanggal
ditandatanganin$a Peranian Kera ini atau sela!'at6la!'atn$a tanggal ;;;;;;
&2( Pekeraan sesuai Pasal 2 a$at d >
Pen$ia,an 4oku!en Pelelangan dan Proses Pelelangan
4iselesaikan oleh P0/AK KE43A sesuai dengan adwal Pelelangan $ang di'uat dan dise,akati oleh P0/AK
PE5TAMA dan P0/AK KE43A
&3( Pekeraan sesuai Pasal 2 a$at e >
Pengawasan 1erkala " Periodic 0ns,ection
4iselesaikan oleh P0/AK KE43A sesuai dengan adwal waktu ,elaksanaan ,e!'angunan " konstruksi fisik $ang
dise,akati 'ersa!a oleh P0/AK PE5TAMA dengan K82T5AKT85< se,erti $ang tertera ,ada Peranian Kera
Pe!'orongan: Eaitu dihitung dari saat !ulain$a Pekeraan Persia,an sa!,ai 'erakhirn$a Pelaksanaan
Pe!'angunan " Konstruksi 9isik &,restasi ,elaksanaan 1++@(
Pasa .
KE9AJIBAN DAN TANGGUNG JA9AB PIHAK KEDUA
&1( P0/AK KE43A 'ertanggung awa' atas hasil ,erencanaan ,erancangan Arsitektur $ang
di'uatn$a:
&2( P0/AK KE43A wai' !elaksanakan tugasn$a dengan segala ke!a!,uan< keahlian dan
,engala!an $ang di!ilikin$a sehingga ,elaksanaan ,ekeraan Perencanaan Perancangan
sesuai dengan Pedo!an " Pers$aratan dan ketentuan6ketentuan $ang 'erlaku:
&3( P0/AK KE43A wai' !enga!ankan ke,entingan P0/AK PE5TAMA dan 'erusaha !enca,ai
hasil Perencanaan Perancangan $ang ter'aik dala! angka waktu dan anggaran 'ia$a $ang
tersedia:
&4( P0/AK KE43A wai' !e!,erhatikan se!ua ,eraturan dan undang6undang $ang 'erlaku
sehu'ungan dengan ,elaksanaan ,ekeraan ini< ter!asuk ke'iasaan< tradisi dan tata laksana
$ang laAi! 'erlaku:
&5( P0/AK KE43A tidak di,erkenankan !engalihkan tugas $ang diteri!an$a ke,ada ,ihak lain<
kecuali dengan ,ersetuuan P0/AK PE5TAMA
&6( P0/AK KE43A harus 'ersedia !e!'erikan cetakan6cetakan dari doku!en ,ekeraan
Perencanaan Perancangan $ang telah dikerakann$a ke,ada P0/AK PE5TAMA a,a'ila
sewaktu6waktu di'utuhkan< diluar kewai'an $ang harus di'erikan oleh P0/AK KE43A sesui
$ang terse'ut ,ada Pasal 6 a$at &2( Peranian ini< dengan tanggungan 'ia$a oleh P0/AK
PE5TAMA:
&#( P0/AK KE43A wai' !enaga kerahasiaan ,ro$ek ini dan ikut !e!astikan agar infor!asi
,ro$ek tidak disalahgunakan oleh ,ihak6,ihak $ang tidak 'erke,entingan:
&%( P0/AK KE43A harus da,at 'ekera sa!a dengan P0/AK PE5TAMA dan ,ihak6,ihak lain
$ang ditunuk oleh P0/AK PE5TAMA sehu'ungan dengan ,ro$ek ini:
&)( P0/AK KE43A wai' !enunuk wakiln$a $ang 'er,engala!an untuk ,elaksanaan tugas
dala! ,ro$ek ini se'agai wakil dari P0/AK KE43A dan 'ekera untuk dan atas na!a P0/AK
KE43A:
3ntuk P0/AK KE43A >
2a!a > ;;;;;;;;;;;;;::
*a'atan > ;;;;;;;;;;;;;::
Tele,on 2o: > ;;;;;;;;;;;;;::
9aI 2o: > ;;;;;;;;;;;;;::
Paa) 5
KE;AJIBAN DAN TANGGUNG JA;AB PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA =a3!' 0"0'"r!kan ,"t+n3+k .an( 3")a k",a#a PIHAK KEDUA
t"ntan( 0ak+#7 t+3+an "rta tata )akana ,"0'an(+nan .an( #!!n(!nkan7 t"r0a+k
3a#=a) #an an((aran '!a.a ,"0'an(+nan "rta ,r$(ra0 ,"0'an(+nan '"r+,a K"ran(ka
A/+an K"r3a %KAK& 6 T"r0 $- R"-"r"n/" %T9R&2
PIHAK PERTAMA =a3!' 0"n.!a,kan #an 0"0'"r!kan #ata7 !n-$r0a!7 r"k$0"n#a!
#an ata+ 0"n(a0'!) t!n#akan1t!n#akan .an( #!,"r)+kan $)"* PIHAK KEDUA +nt+k
k","r)+an 6 k")an/aran Pr$."k2
PIHAK PERTAMA =a3!' 0")ak+kan ,"0"r!kaan #an 0"0'"r!kan ,"r"t+3+an ata
*a!) ,"k"r3aan PIHAK KEDUA ")a0'at1)a0'atn.a #a)a0 3an(ka =akt+ 14 %"0,at
'")a& *ar! k"r3a "t")a* (a0'ar1(a0'ar #an ata+ #$k+0"n1#$k+0"n #!"ra*kan #an
#!3")akan $)"* PIHAK KEDUA2
PIHAK PERTAMA =a3!' 0"0'"r!kan -a!)!ta "/+k+,n.a k",a#a PIHAK KEDUA
#a)a0 ran(ka ,")akanaan ,"k"r3aan !n!7 t"r0a+k ,"0'"r!an !3!n +nt+k "t!a, =akt+
0a+k k" )$ka! ,r$."k #an ,"0'"r!an +rat ,"n(antar #a)a0 ran(ka 0"n(*+'+n(!
!ntan!1!ntan! .an( '"ran(k+tan2
PIHAK PERTAMA =a3!' 0"0'a.ar I0'a)an Jaa "*+'+n(an #"n(an ,"k"r3aan
P"r"n/anaan P"ran/an(an !n! k",a#a PIHAK KEDUA "+a! .an( t"r"'+t #a)a0 Paa) 6
P"r3an3!an K"r3a !n!2
PIHAK PERTAMA =a3!' +nt+k 0"n+n3+k =ak!)1=ak!)n.a .an( #!'"r! ="="nan( +nt+k
0"=ak!)! PIHAK PERTAMA #"n(an *ak 0"n3a)ankan 6 0"n$)ak k",+t+an 6
,"r"t+3+an +nt+k #an ata na0a PIHAK PERTAMA "*+'+n(an #"n(an #!'+atn.a
P"r3an3!an K"r3a !n! +nt+k k","nt!n(an Pr$."k #!0ana =ak!) t"r"'+t '"rt+(a +nt+k
0"0'!na *+'+n(an k"r3a .an( 'a!k #"n(an PIHAK KEDUA "rta ,!*ak1,!*ak )a!n .an(
'"ran(k+tan #a)a0 Pr$."k2
Unt+k PIHAK PERTAMA 8
2a!a > ;;;;;;;;;;;;;::
*a'atan > ;;;;;;;;;;;;;::
Tele,on 2o: > ;;;;;;;;;;;;;::
9aI 2o: > ;;;;;;;;;;;;;::
Pasa 3
BIAYA PEREN>ANAAN PERAN>ANGAN

&1( 1esarn$a 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan adalah 5,: ;;;;;;
&;;;;;;;;;:: ru,iah(< tidak ter!asuk PP2 1+@:
&2( /al6hal $ang ter!asuk di dala! 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan adalah >
a: Paak Penghasilan &PP/( atas 0!'alan *asa P0/AK KE43A:
': 7ai< honorariu! dari ,ersonil $ang ditugaskan langsung !au,un tidak langsung ,ada
Pro$ek:
c: 1ia$a cetak 3 &tiga( co,$ untuk doku!en lelang:
d: .egala 'entuk asuransi $ang harus di,enuhi P0/AK KE43A sehu'ungan dengan
,ekeraann$a:
&3( /al6hal $ang tidak ter!asuk dala! 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan dan
!enadi tanggungan atau diganti oleh P0/AK PE5TAMA adalah >
a: PP2 &Paak Perta!'ahan 2ilai(:
': 1ia$a ,er'an$akan doku!en 'aik cetak 'iru dan foto co,$ diluar 3 &tiga( co,$ $ang !enadi
kewai'an P0/AK KE43A:
c: 1ia$a ,e!'uatan doku!en ta!'ahan untuk ke,entingan Marketing:
d: 1ia$a sur?e$ ke luar kota " negeri:
e: 1ia$a re,roduksi doku!en koordinasi antar disi,lin dala! rangka ,en$elesaian ,ro$ek:
Pasa 7
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Pelaksanaan ,e!'a$aran 0!'alan *asa " 1ia$a Perencanaan Perancangan oleh P0/AK
PE5TAMA ke,ada P0/AK KE43A diatur dengan angsuran se'agai 'erikut >
&1( Angsuran Perta!a >
;;@ dari *u!lah 'ia$a Perencanaan Perancangan< atau se'esar 5,:;::::::::::::::::::::::::
&::::::::::::::::::::::::::::::::::: ru,iah( setelah ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
&2( Angsuran Kedua >
;;@ dari *u!lah 'ia$a Perencanaan Perancangan< atau se'esar 5,:;::::::::::::::::::::::::
&::::::::::::::::::::::::::::::::::: ru,iah( di'a$ar setelah ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
&3( dan seterusn$a
Pasa 8
PEKERJAAN TAMBAH KURANG
3ntuk ,ekeraan ta!'ah dan kurang selain dari ,aket ,ekeraan se,erti tercantu! dala! Pasal 2
Peranian Kera ini< !aka 0!'alan *asan$a di,erhitungkan 'erdasarkan !us$awarah KE43A
1ELA/ P0/AK atau akan diadakan negosiasi ke!'ali antara P0/AK PE5TAMA dan P0/AK
KE43A $ang akan dituangkan dala! 'entuk ,eranian ta!'ahan &addendu!( $ang !eru,akan
'agian tidak ter,isahkan sari Peranian Kera ini:
Pasa 6
SANKSI DAN DENDA
&1( 1ila P0/AK KE43A terla!'at !en$elesaikan ,ekeraan se,erti terse'ut ,ada ,asal 3 diatas<
!aka ke,ada P0/AK KE43A akan dikenakan denda se'esar ;:@ dari u!lah 'ia$a
Perencanaan Perancangan untuk setia, hari keterla!'atan:
&2( *u!lah denda !aksi!al adalah se'esar 5@ dari u!lah 'ia$a Perencanaan Perancangan
atau se'esar 5,: ;;;;;;; &;;;;;;;;;;;;;;: 5u,aih(:
Pasa 17
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
1ila denda telah !enca,ai !aksi!al< dan P0/AK KE43A tidak da,at !e!'eri alas an $ang da,at
di,ertanggungawa'kan< !aka P0/AK PE5TAMA da,at !e!utuskan hu'ungan kera secara
se,ihak dengan P0/AK KE43A dan da,at !enunuk Konsultan lain untuk !elanutkan ,ekeraan
terse'ut:
3ntuk seterusn$a segala sesuatu !engenai ,e!utusan hu'ungan kera ini diatur !enurut
Pedo!an /u'ungan Kera antara Arsitek dengan Pengguna *asa tahun 2++1 $ang dikeluarkan
oleh 0katan Arsitek 0ndonesia &0A0(:
Pasa 11
FOR>E MAJEURE
&1( Ketentuan untuk !elaksanakan asa sesuai dengan adwal se,erti diatur dala! Pasal 3
Peranian kera ini tidak 'erlaku 'ila teradi Keadaan Me!aksa " 9orce Maeure:
Eang di!aksud dengan Keadaan Me!aksa " 9orce Maeure !enurut Peranian Kera ini
adalah > 1encana ala!< Perang< Pe!ogokan u!u!< .a'otase< Ja'ah< Ke'akaran< 1lokade<
5e?olusi dan /uru6hara atau keadaan $ang secara waar tidak da,at dihindari serta 'erada
diluar ke!a!,uan !anusia< ke'iaksanaan " ,eraturan ,e!erintah di 'idang !oneter< dll:
&2( .egera setelah !engetahui adan$a 9orce Maeure< P0/AK KE43A akan !en$a!,aikan
ke,ada P0/AK PE5TAMA secara tertulis tentang hal terse'ut sela!'at6la!'atn$a dala! #
&tuuh( hari kalender< untuk da,at diadakan ,e!ecahan oleh ,ihak6,ihak $ang 'erke,entingan:
Pasa 12
PERSELISIHAN
&1( Pada dasarn$a 'ila teradi ,erselisihan antara KE43A 1ELA/ P0/AK akan diselesaikan
secara !us$awarah:
&2( 1ila dengan !us$awarah tidak !enca,ai kese,akatan< !aka ,ersoalann$a akan diserahkan
ke,ada Panitia Penda!ai: 1ia$a ,engadaan Panitia Penda!ai ditanggung oleh P0/AK
PE5TAMA dan P0/AK KE43A secara ,rorata:
&3( 1ila Panitia Penda!ai terse'ut tidak da,at !en$elesaikan ,erselisihan< !aka ,erkaran$a
akan diteruskan ke,ada Pengadilan 2egeri $ang 'erwenang untuk !e!utuskann$a:
Pasa 13
P E N U T U P
1: Peranian Kera ini di'uat dala! rangka, ::::::: &::::::::::( dan 'erlaku seak ditandatangani oleh
KE43A 1ELA/ P0/AK:
2: 1ila teradi kekeliruan atau ,eru'ahan atas Peranian Kera ini< !aka atas ,ersetuuan KE43A
1ELA/ P0/AK da,at di'uat Peranian Kera Ta!'ahan " Addendu!:
P0/AK KE43A P0/AK PE5TAMA
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L a * + i # a & 2
.urat Ke,utusan &.K( 0A0 2o: ;:< tgl ;;:: tahun ;;:< tentang ;;;;;:
LAMPIRAN 2 A
TABEL PERHITUNGAN IMBALAN JASA
PEREN>ANAAN PERAN>ANGAN BANGUNAN GEDUNG
1ia$a 1angunan
sa!,ai
Kategori 1angunan
Khusus 1 2 3
Kurang
5,
2++ uta 2:5+@ 6:5+@ #:++@ %:++@
5, 2++ uta 2:5+@ 6:5+@ #:++@ %:++@
5, 2:+++ uta 2:5+@ 5:55@ 6:+5@ 6:)5@
5, 4:+++ uta 4:%2@ 5:32@ 6:12@
5, 2+:+++ uta 4:2%@ 4:#%@ 5:4%@
5, 4+:+++ uta 3:%6@ 4:36@ 4:)6@
5, 6+:+++ uta 3:54@ 4:+4@ 4:54@
5, %+:+++ uta 3:3+@ 3:%+@ 4:3+@
5, 1++:+++ uta 3:12@ 3:62@ 4:12@
5, 12+:+++ uta 2:)%@ 3:4%@ 3:)%@
5, 14+:+++ uta 2:%#@ 3:3#@ 3:%#@
5, 16+:+++ uta 2:#%@ 3:2%@ 3:#%@
5, 1%+:+++ uta 2:#1@ 3:21@ 3:#1@
5, 2++:+++ uta 2:65@ 3:15@ 3:65@
5, 22+:+++ uta 2:6+@ 3:1+@ 3:6+@
5, 24+:+++ uta 2:56@ 3:+6@ 3:56@
5, 26+:+++ uta 2:53@ 3:+3@ 3:53@
5, 2%+:+++ uta 2:51@ 3:+1@ 3:51@
5, 3++:+++ uta 2:5+@ 3:++@ 3:5+@
Le'ih 5, 3++:+++ uta 2:5+@ 3:++@ 3:5+@
=atatan >
*ika 'ia$a 'angunan terletak antara dua u!lah 'ia$a $ang tercantu! dala! kolo! ,erta!a ta'el
terse'ut diatas< !aka ,rosentase i!'alan asa dengan inter,olasi garis lurus:
LAMPIRAN 2 B
TABEL PERHITUNGAN IMBALAN JASA
PEREN>ANAAN PERAN>ANGAN RUMAH TINGGAL SEDERHANA SE>ARA SERI
*u!lah Luas .atu 5u!ah &dala! !eter ,ersegi(
5u!ah &1++6%+( &%+6#+( &#+666( &66661( &5+661( &55651( &4+645( &4563#( &36 ke'awah(
2 G 5
6 G 1+
11 G 15
16 G 2+
21 G 3+
31 G 4+
41 G 5+
51 G #5
#6 G 1++
1+1 G 15+
3:14
2:25
2:++
1:#5
1:6%
1:4#
1:3#
1:24
1:12
1:+2
3:26
2:44
2:12
1:33
1:6%
1:55
1:43
1:31
1:2+
1:1+
3:32
3:4%
2:1%
1:)5
1:#3
1:5)
1:46
1:34
1:24
1:14
3:35
2:5+
2:21
1:)%
1:#6
1:61
1:4%
1:36
1:26
1:46
1:+#
+:)5
+:%#
+:%+
3:3%
2:52
2:24
2:+1
1:#%
1:63
1:5+
1:3%
1:2%
1:1%
3:41
2:5#
2:2#
2:+5
1:%1
1:65
1:52
1:4+
1:3+
1:2+
3:44
2:5#
2:3+
2:+%
1:%3
1:6#
1:53
1:42
1:31
1:21
3:4#
2:5)
2:33
2:1+
1:%6
1:6)
1:55
1:44
1:33
1:23
3:5+
2:61
2:36
2:14
1:%%
1:#1
1:56
1:45
1:35
1:25
151 G 2++
2+1 G 3++
3+1 G 4++
4+1 6 5++
+:)4
+:%1
+:#+
+:62
1:+1
+:%)
+:#)
+:#2
1:+6
+:)3
+:%1
+:##
1:+)
+:)#
+:%+
+:%2
1:11
+:))
+:)1
+:%5
1:12
+:+1
+:)3
+:%#
1:14
1:+3
+:)6
+:)+
1:16
1:+5
+:)%
+:)2
=atatan >
0!'alan asa untuk 1 ru!ah se'agai tercantu!< han$a 'erlaku untuk ,e!ilik $ang !enghuni
ru!ah dan 'ukan untuk diual dengan !elalui ,enelitian 0A0:
Prosentase i!'alan asa Perencanaan ,erancangan untuk 1 'uah ru!ah sesuai dengan "
da,at dilihat ,ada Ta'el La!,iran 3 1:
LAMPIRAN 2 D
TABEL BIAYA LANGSUNG PERSONIL0REMUNERATION BAGI ARSITEK
BILA TIDAK DAPAT DITENTUKAN DENGAN TABEL PROSENTASE
D=1= TABEL PER JAM
A5.0TEK
4E27A2 PE27ALAMA2
TA509 PE5 *AM
Le'ih dari 35 th 5,: 525:+++
25 6 35 th 5,: 454:+++
2+ 6 25 th 5,: 314:+++
15 6 2+ th 5,: 1%6:+++
12 6 15 th 5,: 134:+++
) 6 12 th 5,: )6:+++
6 6 ) th 5,: 6#:+++
3 6 6 th 5,: 4#:+++
+ 6 3 th 5,: 35:+++
D=2= TABEL PER HARI
A5.0TEK
4E27A2 PE27ALAMA2
TA509 PE5 /A50
Le'ih dari 35 th 5,: 2:625:+++
25 6 35 th 5,: 2:26%:+++
2+ 6 25 th 5,: 1:56):+++
15 6 2+ th 5,: )2#:+++
12 6 15 th 5,: 6#+:+++
) 6 12 th 5,: 4#6:+++
6 6 ) th 5,: 333:+++
3 6 6 th 5,: 234:+++
+ 6 3 th 5,: 1#5:+++

D=3= TABEL PER BULAN
A5.0TEK
4E27A2 PE27ALAMA2
TA509 PE5 13LA2
Le'ih dari 35 th 5,: 45:+++:+++
3+ 6 35 th 5,: 43:%3):+++
25 6 3+ th 5,: 3%:%#3:+++
2+ 6 25 th 5,: 26:%)3:+++
15 6 2+ th 5,: 15:%%%:+++
12 6 15 th 5,: 11:4#5:+++
) 6 12 th 5,: %:144:+++
6 6 ) th 5,: 5:6)2:+++
3 6 6 th 5,: 4:+++:+++
+ 6 3 th 5,: 3:+++:+++