Anda di halaman 1dari 5

PROSODI DAN SUPRASEGMENTAL

Pengertian Prosodi dan Suprasegmental :


Definisi prosodi sangat luas, bergantung kepada cara ia berperanan dalam
bahasa. Dalam linguistik prosodi menjelaskan segala perkara yang berkaitan
bentuk bunyi bahasa yang dapat didengar di telinga, iaitu yang tidak dapat dijelaskan
melalui simbol tulisan. Prosodi berfokus kapada ujaran, iaitu yang berkaitan dengan
intonasi dan rima.
Prosodi turut melihat perubahan kepada kepanjangan suku kata, kelantangan nada
dan beberapa perkara yang berkaitan dengan struktur bunyi ujaran yang
dilafazkan. Dalam tulisan tanda baca seperti tanda noktah, koma, noktah bertindih,
koma bernoktah, tanda seru, tanda soal dan sebagainya untuk menandakan sesuatu
supaya pembaca peka terhadap keperluan tertentu dalam teks yang dibaca. Dalam
bahasa lisan pula kita menggunakan bunyi-bunyi tertentu pada kata, frasa, klausa
dan ayat untuk mendapatkan perhatian pendengar.
Bunyi-bunyi ini bukan ciri-ciri ujaran peringkat indiidu, tetapi digunakan
dalam !acana lisan secara keseluruhan.Bunyi-bunyi ini dinamakan suprasegmental
atau bunyi bukan segmental. "ntara kesan bunyi-bunyi tersebut ialah
tekanan,intonasi, tempo dan rima yang semuanya dikenali sebagai ciri-ciri prosodi.
#iri-ciri prosodi bagi sesuatu unit ujaran seperti suku kata, kata, frasa, dan
klausa lazimnya dipanggil ciri-ciri suprasegmental. $ni bermakna prosodi dan
suprasegmental mempunyai ciri yang dikongsi bersama.
Sesetengah ahli bahasa menganggap kedua-duanya sama sahaja kerana
berkaitan dengan aspek yang bukan segmental seperti fonetik dan fonologi. #iri-ciri
prosodi yang digunakan untuk menandakan ujaran adalah seperti berikut:
a%&ekanan
&ekanan merujuk kepada bunyi kata yang diucapkan lebih lantang daripada yang lain
atau pengucapan kata yang dikuatkan.&ekanan digunakan untuk menyampaikan
sesuatu maksud seperti hairan atau rasa marah atau sebagai desakan kepada
pendengar.&ekanan juga merupkan suatu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat
dengan memberi penekanan pada tempat tertentu, terutama pada suku kata dengan
tujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan.
#ontohnya:
' Prog res
bermaksud kemajuan (kata nama%
' Pro gres
bermaksud memajukan (katakerja% Dengan perkataan conduct insult
Semuanya boleh memba!a maksud yang berbeza dalam bahasa $nggeris apabila
dipakai tekanan pada suku kata yang berbeza. )ambang bagi tekanan ialah * + ,.
-isalnya *bu.dak,, *ker.tas,, *me.ja, dan lain-lain.Dalam bahasa -elayu tekanan tidak
membezakan bunyi sebagaimana dalam bahasa $nggeris.
&ujuan tekanan adalah untuk :
i. menyedapkan percakapan atau bacaan seperti dalam deklamasi sajak dan
pengucapan dialog.

ii. menandakan tempat atau aspek yang perlu diberi perhatian.
b% $ntonasi dan nada

$ntonasi merupakan keadaan turun naik bunyi atau tinggi rendah suara semasa
bercakap. /uga disebut sebagai ariasai nada ketika bertutur. Dalam bahasa -elayu
intonasi berperanan dalam menetukan jenis ayat yang diujarkan. #ontohnya, ayat
penyata atau penyampai berita mempunyai intonasi menurun pada bahagian akhir
ayat, sementara ayat tanya pula mengunakan intonasinya meninggi pada akhir ayat.
$ntonasi juga disebut lagu bahasa. Bahasa -elayu terdapat pelbagai intonasi atau
lagu yang terdapat dalam ayat. #ontohnya ayat berita yang menurun pada akhir
ayat, ayat tanya pula meninggi apabila diakhir ayat.
&ingkat nada dalam intonasi ditandai oleh angka seperti berikut:

"yat penyata biasanya dimulakan dengan nada 0 iaitu bagi menunjukan terdapat
permulaan ujaran. 1emudian nada itu akan menaik bila ada tekanan dan turun
hingga nada atau angka 2. #ontohnya, saya hendak balik. Sehubungan dengan itu,
dalam bahasa melayu juga terdapat nada yang tidak fonemik. 3al ini bermaksud
baha!a, nada tidak mempunyai sifat-sifat bunyi seperti penghasilan sesuatu fonem
Dalam bahasa -elayu nada tidak bersifat fonemik sebagaimana dalam bahasa #ina,
sebagaimana contoh berikut:
ma 2 -- bererti kuda
ma 0 4 bererti emak
ma 5 4 bererti jerami
c%&empo
&empo merujuk kepada kadar cepat atau lambat sesuatu percakapan, untuk tujuan
atau sebab-sebab yang tertentu. $a berlaku kerana sesorang itu berhadapan dengan
situasi yang menghendaki dia melafazkan ujaran sedemikian rupa. #ontohnya
apabila sesorang membuat ulasan selari sesuatu pertandingan memerlukan penutur
bercakap cepat dengan ujaran yang padat dalam tempoh yang singkat.
Dalam keadaan tertentu tempo memberi kesan kepada sesuatu makna, iaitu
untuk memberi rangsangan dan mendapatkan perhatian.
d% 6ima
6ima terhasil daripada penggunaan pola tekanan,tempo dan nada. Secara formal
rima terdapat dalam bidang puisi dan muzik. 7amun dalam pertuturan biasa juga ada
rima, cuma kuarang diberi perhatian. -alah ahli bahasa mengatakan semua ujaran
ada rima. #ontohnya apabila ujaran itu diulang-ulang dengan menggunakan pola
yang sama. #ontoh lain, dalam pantun, sajak mahupun syair rima akhir adalah
berbeza. #ontoh pantun rima akhir mestilah a,b,a,b atau berselang seli contoh :
Dua,tiga kucing berlari,
-ana nak sama sikucing belang,
Dua,tiga boleh kucari,
-ana nak sama cik adik seorang.
e% -ora
-ora juga disebut panjang pendek yang merujuk kepada kadar sesuatu bunyi itu
diucapkan. 1onsepnya sama dengan +harakat. dalam bahasa "rab. )ambang bagi
unsur ini ialah *:, dan disebut mora. )ambang *::, bermaksud dua mora, manakala
lambang *., bermaksud setengah mora. Dalam bahasa -elayu mora kurang
berperanan dan tidak membezakan makna sebagaimana dalam bahasa $nggeris dan
bahasa "rab. Penggunaan unsur ini lebih ketara dalam bahasa inggeris, misalnya :
Pendek Panjang
*sit, 4 sit (duduk% *si:t, 4 seat ( tempat duduk%
*full, 4 full (penuh% *fu:l, 4 fool ( bodoh %
f% /eda
/eda disebut sebagai persendian. 8nsur ini digunakan untuk memisahkan elemen-
elemen linguistik seperti perkataan, rangkai kata atau ayat. Dalam ujaran, jeda
digunakan sebagai hentian sebentar. )ambang jeda ialah *9, dan apabila digunakan
jeda boleh memba!a makna yang berbeza. )ambang jeda yang digunakan bagi
menunjukkan pemisahan antara suku kata atau perkataan ialah *:,. Dalam bahasa
-elayu, lambang ini juga berfungsi bagi membezakan makna.
Dalam ujaran atau pertuturan jeda berperanan sebagai hentian sebentar. )ambang
jeda ialah *;,. Sebagai contoh lihat ayat berikut
i. *; saya minum susu lembu ;,
(Bermakna orang yang bercakap itu memberi tahu dia minum susu lembu%
ii. *; saya minum susu ; lembu,
iii. (Bermakna orang yang bercakap itu memberitahu orang yang dila!an
bercakap, iaitu lembu baha!a dia minum susu%
)ambang jeda untuk memisahkansuku kata atau perkataan ialah *:, . Dalam bahasa
-elayu lambang ini berfungsi membezakan makna. #ontohnya:
Berikan: ber : ikan (bermaksud mempunyai ikan%
beri : kan (bermaksud menyerahkan%
1epentingan Suprasegmental dalam Pengajaran 1emahiran )isan
-emahami fungsi suprasegmental dalam pengajaran kemahiran lisan amat penting
bagi para guru agar dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para murid dan
seterusnya menjadikan system pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan agar
apa yang disampaikan oleh guru dapat difahami dan murid boleh menggunakan cirri-
ciri suprasegmental yang betul dalam penggunaan penuturan bahasa -elayu. "ntara
kepentingan suprasegmental dalam Pengajaran 1emahiran )isan adalah seperti
berikut<
a. -emahami penggunaan intonasi
-emahami penggunaan intonasi yang betul apabila bercakap atau berucap di
kalangan orang ramai mengikut kesesuaian apa yang ingin diujarkan. #ontohnya
tekanan merujuk bagaimana seseorang indiidu itu dapat menggunakan intonasi 4
intonasi yang betul ketika bercakap atau berucap berkenaan dengan sesuatu
perkara.
)azimnya ucapan yang berunsur pengajaran biasanaya menggunakan intonasi yang
lembut dan tidak keras. -anakala, dalam ucapan berunsur politik umpamanya
biasanya menggunakan ujaran 4 ujaran yang agar keras intonasinya kerana
penyampaiannya agenda dan perkara yang ingin disampaikan perlu ditekankan
dengan lebih baik lagi.
b. &atabahasa
-elalui pengajaran tatabahasa fonem suprasegmental amat penting terutamanya
untuk membezakan maksud ayat. #ontohnya seperti ayat di ba!ah
i. 9 =mak makan nasi adik 9
ii. 9 =mak makan nasi 9 adik
-elalui kedua-dua ayat yang diberikan di atas,!alaupun ayatnya adalah sama tetapi
dengan penggunaan lambang jeda ( 9 %menjadikan ayat tersebut mempunyai
maksud yang berbeza. "yat pertama 9 =mak makan nasi adik 9 bermaksud emak
makan nasi kepunyaan adik iaitu ayat penyata. -anakala bagi ayat kedua pula iaitu
9 =mak makan nasi 9 adik bermaksud memberitahu adik baha!a emak sedang
makan nasi iaitu kata kerja.
c. -embezakan makna ayat
$anya juga merupakan kepentingan suprasegmental dalam pengajaran lisan. $ni
bermakna para murid akan diberi kefahaman tentang perbezaan perkataan yang
lazimnya mempunyai makna yang berbeza tetapi mempunyai sebutan dan ejaan
yang sama. #ontohnya perkataan >mereka? merujuk kepada beberapa orang,
manakala dengan ejaan yang sama >mereka? juga memba!a makna mencipta
sesuatu yang baru. Dengan mempelajari suprasegmental dalam bahasa akan
memudahkan penyampaian makna yang ingin disampaikan.
d. 1elancaran
1elancaran bermaksud boleh bertutur atau bercakap dengan baik dan kemas.
Seseorang murid itu tidak akan menghadapi sebarang masalah atau gangguan
semasa percakapan itu 52 berlangsung. -urid boleh mengeluarkan idea, pendapat,
dan pandangan dengan baik dan menuturkan idea, pendapat, dan pandangan itu
dalam bahasa yang kemas, licin, dan teratur.
e. 1efasihan
1efasihan bererti boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas, teratur,
dan lancar tetapi boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan yang dituturkan
itu secara tepat dan jelas. Pada peringkat rendah lagi murid-murid telah diajar
mengenal bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata, dan ayat. -ereka
kemudian dilatih menyebut aspek-aspek tersebut.Semua ini bertujuan untuk melatih
murid-murid supaya dapat menyebut sesuatu dengan tepat dan seperti yang
sepautnya.-ereka harus boleh menyebut dengan betul mengikut bunyi, ejaan, dan
makna.
f. -emudahkan kefahaman murid
Dalam pengajaran dan pembelajaran apabila mereka dapat mengetahui dan
memahami perbezaan 4 perbezaan yang !ujud dalam sistem bahasa itu sendiri
secara khusus.
g. )aras Bahasa
Bagi laras bahasa pula fonem suprasegmental amat penting untuk membezakan
jenis-jenis laras bahasa yang digunakan. #iri fonem suprasegmental iaitu intonasi
boleh digunakan untuk mengajar laras bahasa yang berbeza. #ontohnya untuk
mengajar pantun, puisi, dan sajak."pabila seseorang itu berbicara, ia akan
menggunakan bahasa sebagai alat menyatakan perasaannya seperti suka, kasih
sayang,marah, benci dan lain-lain. Dalam hal ini penggunaan nada suara itu penting
seperti intonasi, tekanan dan jeda.Pada aspek keindahan pula, seseorang itu
menggunakan bahasa untuk menyampaikan nyanyian, puisi, pantun dansebagainya
dalam bahasa yang puitis.