Anda di halaman 1dari 37

FORMAT DAN ASPEK

PENTING PENULISAN
Wacana dan
Pemerengganan

UNIT 6
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda akan dapat mempelajari:
1. Wacana dan pemerengganan.
Mod Wacana

Setiap penulisan seperti karangan, esei, artikel,


laporan, minit mesyuarat dan seumpamanya
mempunyai tujuan tertentu.

Tujuan sesuatu penyediaan penulisan ialah


menggambarkan sesuatu, menceritakan atau
melaporkan sesuatu, memberi pandangan atau
pendapat tentang sesuatu, atau membincang dan
membahas tentang sesuatu tajuk atau perkara.

Mod wacana (mode of discourse) digunakan bagi


menyampaikan isi mesej dan maksud! sesuatu
penulisan.

"alam penulisan prosa, terdapat mod wacana


berbentuk :
1. narati#
$. deskripti#
%. eksposisi
&. perbincangan'perbahasan

Tugas utama para guru bahasa yang mengajar


penulisan ialah menerangkan kepada pelajar(pelajar
tujuan penulisan dan mod(mod wacana yang
berkaitan dengan penulisan tersebut.
Pemerengganan

Perenggan ialah sekumpulan unit idea.

Tiap(tiap perenggan hendaklah mengandungi satu


idea sahaja.

Perenggan disusun mengikut jalinan idea.

"ari satu segi, perenggan ialah esei yang kecil.

Tiap(tiap perenggan mempunyai pembukaan,


badan dan penutupnya sendiri. )dea(idea yang
terkandung dalam sesuatu perenggan boleh
di#ahami dengan tidak bergantung pada perenggan
lain.

Perenggan memiliki idea utama dan idea


sampingan.

"alam perenggan tersebut, idea utama terkandung


dalam ayat pertama dan kedua.

)dea(idea sampingan terdapat dalam ayat lain yang


mengandungi contoh yang menyokong idea utama.

Perenggan ditakri#kan dalam Kamus Dewan


sebagai bahagian daripada muka atau bab dalam
buku, rencana yang terdiri daripada beberapa baris
dan perenggan.

"alam penulisan, perenggan merupakan unit


karangan yang mengandungi beberapa ayat, yang
antara satu dengan lainnya mempunyai hubungan
makna dan tatabahasa.

Pemerengganan penting untuk menyampaikan idea(


idea yang konkrit dan tersusun supaya idea tersebut
dapat disampaikan dengan lebih jelas dan tersusun.

Perkembangan dari satu perenggan ke satu


perenggan yang lain atau dari satu isi ke satu isi!
hendaklah dilakukan secara sistematik dan logik
supaya terlihat pertalian antara idea dan isi tersebut.

Setiap perenggan merupakan ayat yang


membicarakan satu idea yang dikenali sebagai
topik perenggan.

*aris pertama setiap perenggan bermula jauh


sedikit daripada garisan sebelah kiri jika
dibandingkan dengan baris(baris lain dalam
sesuatu perenggan.

Setiap perenggan yang baik mestilah mempunyai


pertalian antara satu sama lain iaitu
berkesinambungan untuk membentuk satu
kesatuan yang jitu sebagai sebuah penulisan.

)si yang dibentangkan dalam setiap perenggan


mestilah mempunyai pertalian yang erat dengan
judul yang menjadi #okus perbincangan.

Setiap perenggan juga haruslah mempunyai


pernyataan tesis'idea utama dan diikuti dengan
idea(idea sokongan untuk memperkukuh idea
utama itu.

"alam perenggan mengandungi beberapa ayat,


yang antara satu dengan lainnya mempunyai
hubungan dari segi makna dan tatabahasa,
akhirnya membentuk sebuah karangan.
IRI!IRI
PEMERENGGANAN
"r"!c"r"
Pemerengganan
Ke#a$%an
Per$a%$an
Pene&anan
'( Ke#a$%an

+esatuan dimaksudkan sebagai tumpuan atau


pemusatan keseluruhan penulisan kepada judul
dominan yang merupakan #okus perbincangan
penulisan itu.

,al ini bermakna penulis mestilah menyusun


dengan kemas, rapi dan berkesinambungan akan
bahan(bahan yang ditulisnya dalam satu kesatuan
yang mantap dan jitu.

"engan perkataan lain, dapat dikatakan bahawa


ciri(ciri kesatuan merujuk ketepatan isi yang
dikemukakan yang ber#okus pada tajuk atau isi
yang diketengahkan oleh penulisnya.
) &aeda* %n$%& mem+er&%&%*
c"r"!c"r" &e#a$%an
a! Penulis hendaklah mentakri#kan pengertian
atau maksud judul dengan jelas.
b! Penulis haruslah memikirkan isi(isi yang
mempunyai kaitan erat dengan judul.
c! )si(isi yang bukan isi utama hendaklah
didominasikan ke dalam isi utama dan diberi #ungsi
untuk memperkukuh isi utama.
,( Per$a%$an

Pertautan ialah pertalian antara satu unsur dengan


unsur lain yang terdapat dalam sesuatu penulisan.

Setiap isi yang hendak dikemukakan harus


mempunyai hubungan erat dengan judul. *egitu
juga antara satu ayat dengan ayat yang lainnya.

Setiap unsur mestilah mempunyai kesinambungan


yang logik dan jelas.

Tidak dapat dina#ikan bahawa antara kesatuan


dengan pertautan memang ada persamaan
TETAPI sesebuah karangan yang mempunyai ciri(
ciri kesatuan tidak semestinya dapat juga
memperlihatkan ciri(ciri pertautan.

-ontohnya . isi yang dikemukakan ber#okus pada


judul utama tetapi mungkin isi itu tidak
dipertautkan dengan kukuh dan mantap antara
satu sama lain menyebabkan penulisan menjadi
longgar dan tidak mempunyai kesinambungan.

-ara untuk mempertautkan antara satu ayat


dengan ayat yang lainnya atau antara satu
perenggan dengan perenggan yang lainnya dalam
sesebuah penulisan adalah dengan menggunakan
+enanda -acana yang sesuai.

Terdapat & jenis pertautan dalam sesuatu penulisan iaitu :

logik

waktu

ruang

emosi
Log"&

Memperlihatkan hubungan yang munasabah dari


segi logik antara satu unsur dengan unsur yang
lain.

,ubungan itu mungkin berbentuk :

sebab dan akibat

bukti dan kesimpulan

#akta dan ulasan

Satu penyataan dengan penyataan yang seterusnya


itu dipertautkan oleh penggunaan penanda
wacana.

-ontoh: oleh yang demikian,


walau bagaimanapun,
namun begitu,
berhubung dengan itu,
Wa&$%

Pertautan yang dapat memperlihatkan


kesinambungan antara satu peristiwa dengan
peristiwa yang lain dari segi masa.

-ontoh: pada masa dahulu


sebelum itu
kini
lantas
selepas itu
kemudian
R%ang

/rutan yang memperlihatkan pertalian kedudukan


benda(benda yang terdapat dalam ruang alam ini.

0a1imnya, penulisan berbentuk penceritaan.

-ontoh: di dalam, di atas, di belakang, di kiri,


ke kanan, di samping, ke sana,
ke hujung, di belakang.
Emo#"

Pertautan yang dapat memperlihatkan hubungan


perasaan terhadap sesuatu peristiwa yang dialami.

Penulisan berbentuk penceritaan.

-ontoh: dengan perasaan marah,


terlalu geram, amat sedih,
begitu jemu

Seseorang pengarang itu mestilah cekap memilih


perkataan yang tepat untuk menggambarkan
perasaan yang sesuai dengan sesuatu peristiwa
yang diutaranya.
)( Pene&anan

Penekanan ialah penyusunan semua unsur dalam


sesebuah penulisan dengan cara yang paling
sesuai.

Sekiranya penulis ingin menonjolkan sesuatu, dia


mestilah memberi penekanan yang sewajamya
pada bahagian yang ingin ditonjolkannya.
"r"!c"r" Pemerengganan E#e"
1. Sesuatu unsur yang hendak diberikan
penekanan itu mestilah dinyatakan dengan tegas,
jelas dan terus terang dalam karangan tersebut.
$. Penekanan boleh dilakukan pada bahagian awal
atau bahagian akhir akan dapat menarik
perhatian dan tumpuan pembaca.
%. Memberikan ruang yang luas pada unsur yang
ingin ditonjolkan dalam penulisan itu.
&. Mengulang sebut idea yang hendak ditekankan
itu, khususnya pada bahagian penutup.
2. Mempersembahkan unsur tersebut dengan cara
yang paling menarik, dengan hujah yang amat
menyakinkan dan dengan menggunakan gaya
bahasa yang mempesonakan.
3. Mengemukakan isi yang hendak ditonjolkan itu
dalam perenggan yang pendek dan terpisah
seperti dalam laporan atau berita pada dada( dada
akhbar.
T45)M6 +6S),