Anda di halaman 1dari 11

1223/1

SET 2
1
BAHAGIAN A
(40 MARKAH)
Soalan 1 hingga 20
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan
yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.1.

Boros tergolong dalam bahagian kufur .........

A. Kafir
B. Akhlak
C. Nikmat
D. Hakikat


2.


Antara berikut yang manakah dikatakan sebagai derhaka kepada ibu bapa?

A. Menghantar ibu bapa ke rumah orang tua
B. Menghantar ibu bapa ke pusat pengajian pondok
C. Menasihati ibu bapa yang melakukan perbuatan maksiat
D. Menolak kemahuan ibu bapa yang menyuruh melakukan penipuan


3. Cara yang betul dalam memohon keampunan kepada Allah adalah dengan
melafazkan kalimah....

A. Allahuakbar
B. Astaghfirullah
C. Subhanallah
D. Alhamdulillah


4. Antara berikut yang manakah BUKAN syarat bagi barang yang hendak dijual

A. Bersih dan suci
B. Kepunyaan penjual
C. Barang yang harganya murah
D. Penjual dan pembeli mengetahui jenis

Boros dalam berbelanja merupakan amalan syaitan
Derhaka kepada ibu bapa adalah satu dosa besar
1223/1
SET 2
2
5. Mengikut syariat Islam, binatang yang hendak disembelih mestilah memenuhi
syarat berikut

A. Binatang yang cukup umur
B. Mati dengan sekali sembelihan
C. Niat sembelihan semasa menyembelih
D. Binatang ternakan yang halal dimakan


6.
Tokoh di atas ialah

A. Imam Malik r.a.
B. Imam Muslim r.a.
C. Imam Bukhari r.a.
D. Imam Ahmad bin Hanbal r.a.


7. Imam al-Ghazali digelar sebagai Hujjatul Islam kerana

A Kecerdikan dalam ilmu Usuluddin
B Ada hubungan dengan keluarga Rasulullah s.a.w.
C Keadilannya dalam mengadili orang yang bersalah
D Kemasyhurannya dan kekuatannya membela agama Islam


8. Siapakah Khulafa' al-Rasyidin yang dikenali sebagai "Zu Nurain"?.

A. Abu Bakar al-Siddiq
B. Umar al-Khattab
C. Othman bin Affan
D. Ali bin Abi Talib


9. Islam menggariskan adab ketika bermusafir.
Nyatakan langkah sepatutnya dilakukan sebelum musafir, KECUALI

A. Meminta nasihat dari orang yang berpengalaman
B. Melakukan solat sunat musafir
C. Memohon petunjuk dari Allah
D. Menderma harta
Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164H (780M). Beliau terpaksa
mengambil upah menjual kain dan barang-barang di jalan untuk menyara
hidup. Digelar sebagai Al-Hakim kerana menghafaz lebih 700,000 hadis.
1223/1
SET 2
3
10. Ulamak telah menggariskan peringkat-peringkat jihad, antaranya ialah ..

A. Jihad berkawan syaitan
B. Jihad memperbaiki diri
C. Jihad tingkatkan iman
D. Jihad bersihkan diri


11.


Bagaimanakah cara untuk memperbaiki diri?

A. Kedekut ilmu
B. Mempelajari Islam
C. Berhati-hati menyebarkan Islam
D. Mengamalkan ajaran yang sesuai dengan diri


12. Namakan tempat kemunculan ajaran Taslim di Malaysia

A. Air Hitam, Pulau Pinang
B. Balik Pulau, Pulau Pinang
C. Bayan Lepas, Pulau Pinang
D. Tanjung Tokong, Pulau Pinang


13. Mengapakah Ibnu Khaldun sering diberikan jawatan penting dalam negara

A. Banyak merantau
B. Cekap dalam pentadbiran
C. Merupakan tokoh yang disegani
D. Berpengetahuan luas tentang sejarah kenegaraan


14. Orang yang bertambah imannya ialah....

i. Selalu berzikir
ii. Menunaikan haji
iii. Mendalami ilmu pengetahuan
iv. Mengucap dua kalimah syahadah

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

Antara jihad yang utama ialah berjihad memperbaiki diri.
1223/1
SET 2
4
15. Berikut adalah perbuatan dosa besar yang menghancurkan umat

i. Mencuri dan merompak
ii. Qazaf, liwat dan musahaqah
iii. Membunuh, riba dan mencuri
iv. Minum arak, menagih dadah dan berzina

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv


16. Terangkan sebab munculnya Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah

i. Berlakunya fitnah dalam masyarakat Islam
ii. Berlakunya perpecahan dalam masyarakat Islam
iii. Berlakunya amalan bid'ah dalam masyarakat Islam
iv. Penentangan terhadap para sahabat Rasulullah s.a.w.

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv


17. Ciri-ciri bakal suami dan isteri yang digariskan oleh Islam ialah ......

i. Berilmu dan bertimbang rasa
ii. Bertaqwa dan beriman
iii. Cantik dan bergaya
iv. Bersopan santun

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv
1223/1
SET 2
5
18. Hikmah seorang lelaki meminang seorang perempuan ialah mendapat....

i. Pasangan yang sesuai
ii. Rahmat daripada Allah
iii. Menjalinkan hubungan mesra
iv. Persetujuan menjadi pasangan hidup

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv
19.Pilih kenyataan yang sesuai bagi kenyataan di atas

i. Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status
ii. Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan
iii. Menggalakkan rakyat menyokong pemerintah
iv. Sifat tawaduk beliau amat jelas

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv


20.


Yang manakah termasuk dalam peringkat ini?

i. Jauhi makanan yang diharuskan
ii. Tidak melakukan kebaikan secara berterusan
iii. Melawan dan menghapuskan keraguan dan was-was
iv. Jauhkan diri dari menurut hawa nafsu dan perkara maksiat

A. i dan ii
B. i dan iii
C. ii dan iv
D. iii dan iv

Antara jihad yang utama ialah jihad melawan syaitan
Umar al-Khattab merupakan seorang pemimpin yang sangat mementingkan
kebajikan rakyatnya.
1223/1
SET 2
6
Soalan 21 hingga 31.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

21. Semasa wukuf jemaah haji dikehendaki berada di __________________
pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

22. _______________ ialah suatu pemberian wajib daripada suami kepada isteri
samada dalam bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah.

23. Dua urat yang wajib di potong semasa sembelihan ialah urat ____________
dan urat halkum.

24. ______________ ertinya tidak percaya kepada Allah S.W.T. serta
mengingkari ajaran yang disampaikan oleh nabi Muhammad s.a.w.

25. Bercakap perkara yang tidak memberi faedah termasuk dalam kategori dosa
________________

26. Perbuatan suami menyamakan isterinya atau mana-mana anggotanya dengan
ibunya atau dengan perempuan yang mahram baginya dinamakan
________________


Soalan 27 32 adadalah berdasarkan peta minda di bawah.

Lengkapkan perkara yang berkaitan dengan akikah dalam petak berikut.


27. _________________

28. _________________

29. _________________
Akikah
27.
Hukum
29.
Agihan
Daging
28.
Jenis
Binatang
1223/1
SET 2
7
Soalan 30 - 32 adalah berdasarkan peta di bawah.Namakan tempat mikat haji tersebut.

30. ________________

31. ________________

32. ________________


Soalan 33 35

Lengkapkan carta di bawah mengenai syarat berpoligami.

33. ________________________

34. ________________________

35. ________________________
Syarat
Berpoligami
33 35
34
1223/1
SET 2
8

Soalan 36 38 adalah berdasarkan pernyataan berikut:

Padankan contoh yang sesuai dengan keterangan berikut.
Tulis nombor sahaja dalam ruangan yang disediakan.

Perkara membatalkan dan merosakkan iman
No.
Soalan
Perkara Jawapan Contoh

36


Syirik Jali

_____

Mengisytiharkan dirinya keluar dari Islam

37


Syirik Khafi

_____

Menunjuk-nunjuk kehebatan diri


38


Murtad

_____

Menyembah bulan atau matahari

Soalan 39 40 adalah berdasarkan carta di bawah.

Isi tempat kosong dengan istilah-istilah yang sesuai.

Rajah di bawah berkaitan dengan jenis kufur.
Namakan istilah bagi kenyataan yang diberikan.
39. _____________________

40. _____________________


Dosa-Dosa Besar
39

Hubungan jenis lelaki
dengan lelaki
40

Hubungan jenis
perempuan dengan
perempuan
1223/1
SET 2
9
Bahagian B
[60 markah]

Jawab tiga soalan saja
Soalan 1 dan 2 WAJIB dijawab dan pilih satu daripada mana-mana soalan 3 atau 4.


1 (a) Taubat wajib bagi mereka yang melakukan dosa.
i. Nyatakan dua sebab manusia disuruh bertaubat
(4 m)
ii. Terangkan syarat-syarat taubat yang diterima Allah S.W.T
(4 m)
iii. Mengapakah orang yang bertaubat berasa tenang dan damai
(4 m)

(b) i. Bagaimanakah cara untuk memperolehi kemanisan iman
(4 m)
ii. Jelaskan dua perkara yang perlu ada pada seseorang untuk mendapat
kemanisan iman
(4 m)

2 (a) Sabda Rasulullah s.a.w :Maksud : Daripada Abdullah bin Amru meriwayatkan bahawa seorang wanita
bertanya : wahai Rasulullah ! sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempat
perlindungan baginy, susuku sebagai minumannya dan ribaku sebagai tempat
dia bermanja. Sesungguhnya bapanya telah menceraikan aku dan mahu
merampasnya daripada aku. Jawab Rasulullah s.a.w: Kamu lebih berhak dengan
anak itu selama mana kamu tidak berkahwin.
(Riwayat Abu Daud)
i. Nyatakan maksud hadhanah(2 m)
ii. Siapakah yang paling berhak memelihara anaknya selepas berlaku
perceraian ?
(1 m,)
iii. Terangkan keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan seseorang hilang
hak hadhanah.
(4 m)
1223/1
SET 2
10
(b) Sabda Rasulullah saw.Maksudnya : Daripada Samrah bin Jundub meriwayatkan daripada Nabi s.a.w
katanya :setiap anak menjadi gadaian sehingga disembelih aqiqahnya pada hari
ketujuh kelahirannya dicukur rambut dan diberi nama.

i. Nyatakan hukum aqiqah dan kadar binatang yang hendak disembelih bagi
bayi lelaki dan perempuan
(3 m)
ii. Terangkan cara-cara penyelenggaraan daging akikah
(3 m)
iii. Jelaskan bagaimana ibadah tersebut boleh meningkatkan silatur rahmi
sesama umat Islam
(4 m)

(c) Sabda Rasulullah s.a.w:
Maksudnya : Daripada Aisyah r.a bahawa sesungguhnya Rasulullah s.a.w
bersabda : Sesungguhnya sebesar-besar keberkatan dalam perkahwinan ialah
yang sederhana maharnya
(Riwayat Ahmad)
i. Nyatakan hukum pemberian mahar.


(1 m)
ii. Mahar dapat mengukuhkan ikatan perkahwinan.
Buktikan pernyataan di atas.
(2 m)
1223/1
SET 2
11
3 (a) Islam menggalakkan umatnya berhias diri.

i. Apakah yang dimaksudkan dengan berhias diri ?
(2 m)
ii. Nyatakan dua adab berhias diri
(4 m)
iii. Terangkan amalan berhias diri yang dilarang syariat.
(4 m)(b) Khulafa al-Rasyidin ialah gelaran kepada empat orang sahabat yang
memegang jawatan dalam Negara Islam selepas kewafatan Rasulullah s.a.w.

i. Jelaskan cara perlantikan khulafa al-Rasyidin
(4 m)
ii. Nyatakan tiga daripada dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin bagi
melicinkan pentadbiran negara.
(6 m)


4 (a) Islam mengharuskan umatnya bermusafir dengan tujuan yang baik
i. Terangkan dua adab bermusafir
(2 m)
ii. Nyatakan dua daripada hukum bermusafir menurut Islam beserta
contohnya.
(4 m)
iii. Terangkan dua kesan positif terhadap seseorang yang beradab ketika
bermusafir
(4 m)

(b) Imam Al-Ghazali adalah salah seorang tokoh pemikir Islam yang tersohor.

i. Jelaskan secara ringkas sejarah pendidikan beliau.
(4 m)
ii. Nyatakan gelaran yang diberikan kepada beliau serta sebabnya.
(2 m)
iii. Terangkan dua daripada sumbangan beliau.
(4 m)

Anda mungkin juga menyukai