Anda di halaman 1dari 9

Nota Serah Tugas

NOTA SERAH
TUGAS
SMK CHUNG HWA WEI SIN
KUALA TERENGGANU
KUALA TERENGGANU
Adalah saya ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL yang memegang
jawatan PENOLONG KANAN HEM di Kementerian/Jabatan/sekolah* SEKOLAH
MENENGAH SULTAN SULAIMAN KUALA TERENGGANU, 20400 KUALA
TERENGGANU dari 1 JANUARI 1997 hingga 31 MEI 2010 bersama-sama ini
menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam melalui surat il! JPA! "#$/%/$-&'()* bertarikh (# J+,A- "#./! disertakan juga
bersama ini 0ail 1eja/1anual Prosedur Kerja/ ,ampiran A*
2isertakan oleh 2isemak oleh
Tandatangan 3 Tandatangan 3
Nama 3ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL Nama: HAJI ZAKARIA B AWANG
'Pegawai yang akan bertukar* 'Ketua ahagian/+nit/Pengetua**
Adalah saya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!yang mengambil
alih jawatan PENOLONG KANAN HEM di Kementerian/Jabatan/Sekolah
SEKOLAH MENENGAH SULTAN SULAIMAN KUALA TERENGGANU, 20400
KUALA TERENGGANU mulai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mengaku telah
menerima satu '"* salinan Nota Serah Tugas4 0ail 1eja/1anual Prosedur Kerja dan
,ampiran A*!
2iterima oleh 2isaksikan oleh
Tandatangan 3 Tandatangan 3
Nama 3 Nama 3
'Pegawai yang akan mengambil alih tugas* 'Pegawai Tadbir Kementerian/
Jabatan/Pengetua**
5atatan 3 '** Potong mana yang tidak berkaitan!
Nota Serah Tugas
SURAT PEN!ERAHAN DAN PENERIMAAN
NOTA SERAH TUGAS
Penolong Kanan 671 bertanggungjawab dalam3
"! 1enguruskan kebajikan murid
a* iasiswa
b* antuan Kumpulan 8ang Amanah Pelajar 1iskin 'K8AP1*
9* Anak yatim piatu/yatim
d* antuan ke9emasan murid
(! 1enguruskan Skim Pinjaman uku Teks
$! Program Sekolah Selamat
&! Pengurusan Asrama
/! Pengurusan 2isiplin 1urid
%! Akti:iti Kelab Pen9egah Jenayah
;! 1enguruskan Program <an9angan -ntegrasi 1urid +ntuk Perpaduan
'<-1+P*
.! Pengurusan Kantin Sekolah
#! 1enguruskan Kesihatan 2iri murid
")! Penda=taran murid / <ekod Kedatangan 1urid
""! 2ata Sistem 1aklumat 1urid 'S11* 2ata Salah ,aku 1urid 'SS21*
"(! 1engajar sebilangan waktu mengikut Pekeliling -khtisas $/%; "#.( 'pindaan*
"$! 1embantu pengetua dalam menguruskan =i>ikal sekolah!
"&! ,ain-lain arahan oleh Pengetua / PP2 / JPNT / KP1
!
Nota Serah Tugas
SENARAI TUGAS
PENOLONG KANAN HEM SMK SULTAN SULAIMAN
KUALA TERENGGANU
BIL PERKARA KUANTITI CATATAN
1 Meja Utama (kayu) 1
2 Kerusi Pegawai Tiggi 1
! Kerusi Pegawai "e#ag 2
$ Ka%iet Re#a& Ber'ermi (Kayu) 1
( Amari Buku (Kayu) 1
) Meja K*m+uter 1
, K*m+uter #eskt*+ 1
- Priter 1
. /&ite%*ar# 1
10 Te1e2* (E3tesi* #a #ire't 1ie) 1
11 "et "*2a (1 4 1) 1
12 5am 6i#ig 1
1! Air C*#iti* 170 &+ 1
1$ Peyagkut Baju 1
1( Ka%iet Besi Ber1a'i Em+at 1
Nota Serah Tugas
SENARAI HARTA BENDA"PERALATAN PEJABAT


'Telah diserahkan kepada Penolong Kanan 671 baru*
Nota Serah Tugas
#AIL MEJA

,aporan Akti:iti Januari ? 1ei ()")
a* 1esyuarat Jawatankuasa 671 kali Pertama telah diadakan pada 2is! ())#
b* 1esyuarat Jawatankuasa 2isiplin tealah diadakan ( kali dan yang terakhir pada
"; 1ei ()")
9* 1esyuarat jawatankuasa Kantin telah telah diadakan sekali bersama dengan
pengusaha kantin
d* Program badan dakwah telah diadakan sebanyak ( kali 4 Sambutan 1aal hijrah
dan Sambutan 1aulidur <asul
e* adan kebajikan pelajar bersama dengan dengan +nit iasiswa berjalan dengan
baik dan dalam proses penyenaraian pelajar % bawah bagi menerima bantuan!
=* Program badan Pengawas berjalan lan9ar
g* SPT berjalan lan9ar!
h* Program asrama setakat ini telah mengadakan ( kem! Program kelas tambahan4
kelas 0ardhu Ain 'bantuan P-@*!
i* Program Kesihatan Pelajar ? program rawatan pergigian berjalan lan9ar! 5eramah
kesihatan telah diadakan untuk pelajar menengah rendah telah diadakan!
j* Peran9angan $K ? @otong <oyong ( kali telah dilaksanakan
P$%&'(&')&' A*+,-,+, HEM J.' / D,0$12$% 2010
&3 ,awatan ermaklumat Pengawas Sekolah ke K, dan @6!
b* 1esyuarat Pengurusan 671 kali ke ( ()")
9* ,aporan ulanan Prestasi Kantin ke PP2
d* ,aporan SS21 '2isiplin* ke PP2AJPNT & kali setahun
e* Program -hya <amadhan A 1ajlis berbuka Puasa bersama dengan PP2 dan
pegawai JPNT serta semua guru di asrama sekolah
=* 1esyuarat menentukan bangunan baru asrama untuk kegunaan Puteri atau
Putera
g* Pemeriksaan SPT kali pertama!
h* 1esyuarat kali pertama dengan Petender Keselamatan Sekolah dan juga
Petender Kebersihan Sekolah!
i* Program Sembahyang 6ajat Perdana anjuran bersama P-@
k* Program Sambutan ulan Kebangsaan '6ari kebangsaan*
l* Kem 1oti:asi Pelajar Kelas Peperiksaan Asrama
m* Kem Kesejahteraan 2iri Pelajar ermasalah 2isiplin ? Kaunselor
n* ilik Akses di asrama baru!
o* Jamuan tahunan asrama
p* Jamuan tahunan Pengawas sekolah
B* 1engenalpasti serta membina lokasi baru penempatan tempat meletak
kenderaan pelajar !
r* 1embaiki pulih laluan pintu pagar lok estari - bertakung!
s* <undingan dengan kontraktor asrama dan JK< bagi membaiki laluan jalan di lok
estari!
Nota Serah Tugas
PERANCANGAN HEM
"! e-mail Kewangan SP
user name 3 kew sester
password 3 >ak&;);
(! sbpeC9ellent
user name 3 smsktrg
password 3 $&/%ruy
$! Kewangan3 www!dmhso=tware!net/sbp/
user name 3 smsktrg
password 3 $&/%ruy
&! Pengambilan Pelajar Tingkatan 7mpat3 apps!emoe!go:!my/s$p
password "3 da=tar sbp)%
password (3 T)(SP"$(
/! S9hool Net
user name 3 S1SKT<@
password 3 S1SKTAP)"
%! Kombinas Kun9i Peti esi3
,angkah "3 () C & kali lawan jam
,angkah (3 $) C $ kali ikut jam
,angkah $3 &) C ( kali lawan jam
,angkah &3 pusing ikut jam sehingga ketat
;! No! Tele=on 'Talian Terus*3 )#- %(% %./&
Nota Serah Tugas
HAL4HAL LAIN
ahawasanya saya ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL KP3 5607314
1146197 mengaku segala apa yang dinyatakan dalam DSurat Penyerahan dan
Akaun Terima Nota Serah TugasE adalah benar dan saya bertanggungjawab
sepenuhnya!
Saya bersedia memberi kerjasama kepada pegawai yang mengambil alih tugas dan
semua pihak yang terlibat sekiranya terdapat perkara-perkara berbangkit yang
memerlukan perjelasan dan laporan sama ada se9ara lisan atau pun bertulis4 juga
jika ber9anggah dengan mana-mana peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan
melalui Arahan Perbendaharaan4 Arahan Perkhidmatan4 Perintah Am dan Surat-
surat Pekekliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa!
*Saksi
Tandatangan Tandatangan
Nama 3 ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL Nama 3
Nota Serah Tugas
LAMPIRAN A
Jawatan 3 P$'898') K&'&' HEM Jawatan 3
SMK S.9+&' S.9&,1&' K.&9& T$%$'))&'.
K.&9& T$%$'))&'.
Tarikh 3 $" 1ei ()") Tarikh 3
Saksi kepada penyerahan tugas ini hendaklah oleh Pegawai Pendidikan 2aerah/
Penolong Pegawai Pendidikan 2aerah
Nota Serah Tugas