Anda di halaman 1dari 8

SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA

Batu 21, Jalan Air Hitam,


Kulai, Johor
NOTA SERAH TUGAS
EN AZMAN BIN SAFII
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SMK TUNKU ABUL RAHMAN PUTRA,
KULAI, JOHOR!
KEPADA
EN MASAUD BIN BAHAROM
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM BARU
SMK TUNKU ABUL RAHMAN PUTRA,
KULAI, JOHOR!
SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA
Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor
Tel : 07-6631387
1. SURAT PENYERAHAN DAN AKAUN TERIMA SURAT SERAH TUGAS
a) Adalah saya AZMAN BIN SAFII yang memegang jawatan Penolong Kanan
Kokurkulu!" SMK Tunku A#$ul Ra%!an Pu&ra" Kula" 'o%or dan telah
menjalankan tugas mulai 1 'anuar ())*, bersama-sama ii menyerahkan Nota
Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Kementerian Peajaran Malaysia melalui
surat Bl.KP+PP,-).)/0).-1+1-, bertarikh ! April ""!#
$iserahkan oleh% $isemak oleh%
Tandatangan % ################################## Tandatangan % ##############################
Nama % AZMAN BIN SAFII Nama %
b) Adalah saya MASA2UD BIN BAHAR3M yang mengambilalih tugas jawatan
Penolong Kanan Kokurkulu!" SMK Tunku A#$ul Ra%!an Pu&ra" Kula"
'o%or mulai 1 3go4 ())5 mengaku telah menerima satu &) salinan Nota Serah
Tugas#
$iserahkan oleh% $isaksikan oleh%
Tandatangan % ################################## Tandatangan % ##############################
Nama % MASA2UD BIN BAHAR3M Nama %
&Pegawai yang mengambilalih tugas)
I1. SENARAI TUGAS 'A6ATAN
BIDANG TUGAS
# Menjalankan tugas-tugas Pengetua'(uru )esar semasa ketiadaan Pengetua'(uru
)esar, (uru Penolong Kanan * dan (uru Penolong Kanan **#
+# Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua'(uru )esar#
,# )ertanggungjawab kepada Pengetua'(uru )esar di dalam semua aspek
pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang#
-# Menyelia dan menilai akti.iti kokurikulum di sekolah#
/# Membantu Pengetua'(uru )esar di dalam semua aspek peran0angan dan
pengurusan sekolah termasuk sidang petang#
SENARAI TUGAS
# Persatuan $an Kelab
# Meran0ang kegiatan persatuan dan kelab
#+ Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab
#, Menyelia kegiatan persatuan dan kelab
#- Menyelaras akti.iti-akti.iti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah
+# Pasukan Pakaian Seragam
+# Meran0ang kegiatan pasukan pakaian seragam
+#+ Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pasukan pakaian seragam
+#, Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam
+#- Menyelaras akti.iti-akti.iti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar
sekolah#
,# Kelab Sukan $an Permainan
,# Meran0ang kegiatan kelab sukan dan permainan
,#+ Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan
,#, Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan
,#- Menyelaras akti.iti-akti.iti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar
sekolah#
-# Pentadbiran
-# Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana
mengikut Peraturan &-) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan &Persatuan
Sekolah) ""1 seperti dalam 2arta Kerajaan Malaysia 3ilid -+, No# ,
Tambahan No# +, Perundangan &A)% P#4#&A) "5 bertarikh +hb# Mei ""1#
-#+ Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum
sekolah
-#, Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum
-#- Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum
telah diambil#
-#/ Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum#
-#5 )ertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan
mematuhi Peraturan &Melan0ong) Sekolah "/!#
-#! Menyelaras hari-hari perayaan dan upa0ara sekolah &saperti 6ari
Kokurikulum Sekolah)#
-#1 Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta
meningkatkan tahap pen0apaian#
-#" Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum#
-#7 Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar
sesalinan ke Pejabat Pendidikan $aerah dan Pejabat Pendidikan 3ohor##
-# Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang
berhubung dengan kokurikulum#
-#+ Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan
kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka#
-#, Menyelaras pungutan, pembayaran dan tuntutan Skim Taka8ul Malaysia
)erhad
-#- Meran0ang akti.iti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan
semasa 0uti sekolah#
/# Tugas-Tugas 9ain
/# Menganggotai 3awatankuasa-3awatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua
dari masa ke semasa#
/#+ Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh
Pengetua dari masa ke semasa#
III. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS7TUGAS YANG BELUM SELESAI
Bil
Tugas-tugas
yang elum
selesai
Ke!u!u"an
se"arang
Tin!a"an
susulan yang
!i#erlu"an
$u%u"an &ail,
#ega'ai,
%aatan yang
er"aitan
(atatan
Perkhemahan
Perdana
Agihan tugas
dan
mesyuarat
penyelarasan
kali pertama
telah
dijalankan#
Mengadakan
mesyuarat
penyelarasan
kali kedua
perlu
dilaksanakan#
:ail%
:ail
Perkhemahan
Pegawai%
;n Abd
6alim bin
Abd <ahman
;n Mohan a'l
$amodaran
Sila rujuk
kertaskerja
program
Perkhemahan#
+ Penilaian
Kokurikulum
Taklimat
kepada guru-
guru telah
dilaksanakan#
(uru-guru
penasihat
telah diminta
mengambil
dokumen
penilaian
kokurikulum
(uru-guru
penasihat
perlu segara
mengambil
dokumen
penilaian
kokurikulum
daripada PK
Kokurikulum
:ail%
:ail
Penilaian
Kokurikulum
Pegawai%
;n Abd
6alim bin
Abd <ahman
;n Mohan a'l
$amodaran
Pn 6o Tok
9ee
I8. SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN PE'ABAT
Bil) Jenis Harta Ben!a*+eralatan
Tari"h
Amil
Tari"h
+ulang
,o"asi
)uku <ekod Persediaan
Mengajar
##+775 -#1#+775 Pejabat
+ )uku Panduan Tugas (uru ##+77, -#1#+77, Pejabat
, )uku Program <angkaian
Saghabat Pengetua
##+775 -#1#+775 Pejabat
- )uku Panduan Pengurusan
Sekolah Ke Arah Pendidikan
=emerlang
##+775 -#1#+775 Pejabat
/ Meja (uru ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
5 Kerusi ;>e0uti.e ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
! Kerusi (uru ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
1 Meja Komputer ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
" Komputer ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
7 Printer ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
Almari )esi ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
+ <ak )uku Kayu ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
, Kabinet :ail ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
- 2hiteboard )esar ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
/ 2hiteboard Sederhana ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
5 2hiteboard Ke0il ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
! Kipas Siling ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
1 Air0ond ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
" 9ampu ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
+7 Set Kun0i Pejabat ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
+ Set Kun0i Pejabat ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
++ ,7 Kasut Kawat $rill ##+77, -#1#+775 Stor Koku
Asrama
+, ,7 Kasut Kawat Spike ##+77, -#1#+775 Stor Koku
Asrama
+- ,7 )eret ##+77- -#1#+775 Stor Koku
Asrama
+/ ,7 3ambul )eret ##+77- -#1#+775 Stor Koku
Asrama
+5 Sijil-sijil Sekolah ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
+! - 3ilid :ail *nduk ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
+1 ! :ail 4nit )eruni8orm ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
+" +, :ail Persatuan dan Kelab ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,7 :ail Minit Mesyuarat ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
, :ail Kawat Kaki ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,+ :ail Perkhemahan Perdana ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,, , :ail Sukan dan Permainan ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,- :ail-:ail Program Kokurikulum ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,/ :ail Pemantauan
Kokurikulum 6ari Sabtu
##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,5 :ail Pemantauan
kokurikulum 6ari <abu
##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,! :ail Kebenaran *bu bapa ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
,1 :ail *klan Pembekal dan
Katalog Sebutharga
##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
," :ail Pemantauan (uru ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
-7 Kertas-kertas Sijil -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
- )orang-)orang Pengurusan
Kokurikulum
##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
-+ )uku Panduan Pengurusan
kokurikulum
##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
-, Masten Perkhemahan &Periuk) ##+77/ -#1#+775 Stor Koku
-- ,7 Kayu (ajet ##+775 -#1#+775 Stor
Kokurikulum
-/ + ?o0able ##+77/ -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
-5 - Set papan karom +77- -#1#+775 Stor
Kokurikulum
-! 7 Set =atur +775 -#1#+775 )ilik AP$
&Kelab =atur)
-1 Kain Satin 6iasan Tiang Astaka +77- -#1#+775 Stor
Kokurikulum
-" + 6ailer ##+77, -#1#+775 Stor
Kokurikulum
/7 =arta A)M Kokurikulum ##+775 -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
/ )uku Panduan Perkhemahan ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
/+ +7 Kasut Spike @lahraga ##+77/ -#1#+775 (aleri
2arisan &;n
A# 6amid)
/, 7 :ail Klip Keras ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
/- , :<S Two 2ay <adio ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
// + Album (ambar )esar &6ard
=o.er berserta kotak)
+77- -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
/5 Tikar Pelastik ##+77, -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
/! + )endera Sekolah ##+775 -#1#+775 )ilik PK
Kokurikulum
8. KEDUDUKAN KE6ANGAN /AKAUN DAN LAIN7LAIN
Tarikh )utir-)utir
No
<esit
Terimaan
&<M)
)ayaran
&<M)
3umlah
)ayaran
Sehingga
Tarikh
&<M)
)aki
Masih
Ada
&<M)
7,'7'75 )aki tahun lalu --#"/
+-'7,'75 Peruntukan 3PN3 5,777#77 5,--#"/
+-'7,'75 ;n AAman bin
Sa8ii
K+,'75 577#77 577#77 /,/--#"/
+-'7,'75 Kedai )uku dan
Ajensi )udaya
K,5'75 ,5"#77 "5"#77 /,!/#"/
+-'7,'75 AAman bin Sa8ii K51'75 +,/77#77 ,,-5"#77 +,5!/#"/
+-'7,'75 P2< K5"'75 77#77 ,,/5"#77 +,/!/#"/
7,'7/'75 P2< K!,'75 /#7 ,,/!-#7 +,/!7#1/
75'75'75 (aleri )uku S)=
Sdn )hd
K1'75 ,77#17 ,,1!-#7 +,+!7#7/
+'7!'75 AAmi bin Buso8
&Kelab
)olasepak)
K/+'75 ,77#77 -,!-#"7 ,"!7#7/
+'7!'75 Tuan Mohd Nor
bin <aja @mar
&Kelab Silat)
K/,'75 ,77#77 -,-!-#"7 ,5!7#7/
+'7!'75 Kedai )uku dan
Agensi )udaya
K/5'75 +/#77 -,!+/#"7 1"11..)-

Anda mungkin juga menyukai