Anda di halaman 1dari 7

1

SULIT
PJPK
1 jam
Nama : .................................................... Tingkatan: ....................
LEMBAGA PEPERIKSAAN

PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN
Tahun 6
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan
2. Jawab semua soalan
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih
satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang
disediakan.
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak
Hak i!ta Ter!elihara
PKSR 2
PJPK
[ Lihat sebelah]
SULIT
Kecergasan
Soalan 1 hingga 7, pilih jawapan yang betul.
1. Aktiviti tekan tubi dapat menguji tahap . seseorang.

A. kelembutan
B. kardiovaskular
C. kekuatan
D. masa tindak balas
2. Ahmad berupaya melakukan suatu aktiviti dalam jangka masa yang lama tanpa
berasa letih. Ini menunjukkan Ahmad mempunyai tahap daya tahan
yang tinggi.

A. otot
B. kardiovaskular
C. kelembutan
D. ketangkasan
3. ntuk mendapatkan !pendaratan" yang baik dalam a#ara lompat jauh$
seseorang itu memerlukan perlakuan dan kemahiran dalam komponen


A. imbangan
B. kuasa
C. kelenturan
D. kepantasan
%. &eupayaan seseorang bertindak balas dengan #epat di samping dapat
menga'al pergerakannya adalah berkaitan dengan .

A. kepantasan
B. kelenturan
C. keseimbangan
D. masa tindak balas
(. )atihan !*artlek" bermaksud
A. latihan ran#ak diselang+selikan dengan jangka masa rehat yang pendek.
B. latihan dengan iringan mu,ik.
C. suatu aktiviti yang jaaraknya ditetapkan.
D. suatu aktiviti larian yang kelajuannya berubah+ubah.
"
-. &omposisi tubuh badan menggambarkan seseorang.

A. ketinggian
B. ke#ergasan
C. berat dan bentuk badan
D. kekuatan
.. /eseorang yang badan berotot dan tegap menggambarkan bentuk tubuh
badan seseorang yang akti* bersukan. Bentuk badan tersebut dinamakan
..

A. ektomor*
B. endomor*
C. e0tremor*
D. mesomor*
1. /enaman yang kita lakukan dapat memperbaiki 22222222
A. postur badan
B. bentuk tulang
C. otot kaki
D. ketinggian
3. &ebolehan melakukan kegiatan yang pantas dengan daya yang maksimum
dalam masa yang singkat berkaitan dengan 22222222
A. kelenturan
B. kuasa
C. kepantasan
D. ketangkasan
14. Apakah *aedah ke#ergasan 5
i. Boleh melakukan aktiviti tanpa #epat berasa letih
ii. Boleh menjadi seorang yang #ergas
iii. 6empunyai tenaga lebihan untuk bersukan
iv. Dapat menga'al diri ketika berlaku ke#emasan
A. i$ ii dan iii
B. ii$ iii dan iv
C. i$ iii dan iv
D. semua di atas
#
Kemahiran
Bola Keranjang
11. Berapakah bilangan pemain dalam satu pasukan bola keranjang 5
A. 14 orang
C. 1- orang
B. 1% orang
D. 12 orang
12. Di dalam sesuatu pertandingan bola keranjang$ pertukaran pemain boleh
dilakukan .
A. bila+bila masa
B. bila dibenarkan oleh pengadil
C. 'aktu rehat sahaja
D. selepas melakukan kesalahan
13. 6asa dalam sesuatu pertandingan bola keranjang ditentukan oleh .
A. 7engurus 7asukan
B. 7enjaga 6asa
C. 7engadil 7ertandingan
D. 8urulatih
1%. 8aringan yang dilakukan di luar ka'asan 9D" diberikan mata .
A. 2 mata
B. 3 mata
C. 1 mata!
D. % mata
$
GAMBAR 1
1(. &emahiran yang ditunjukkan oleh gambar di atas ialah aktiviti .
A. menjaring
B. mengele#ek
C. menghantar dan menerima
D. melantun
Gaya i!up Sihat "an Selamat
Soalan 1# hingga $%. &ilih jawapan yang betul.
1-. bat yang dibeli daripada *armasi perlu mendapat nasihat.. terlebih
dahulu.

A. guru
B. ibu bapa
C. doktor
D. rakan karib
1.. Bahan+bahan berikut boleh menjejaskan kesihatan yang terdapat dalam rokok
'ecuali ..

A. :ar
B. ;elatin
C. <ikotin
D. :embakau
11. 7erokok mempunyai risiko yang tinggi mendapat kanser paru+paru. 7enyakit
lain akibat merokok ialah.
%

A. asma
B. /A=/
C. rubela
D. tetanus
13. . adalah musuh utama negara yang patut kita perangi.

A. 7ara#etamol
B. Dadah
C. Aerosol
D. 7anadol
24. Berikut adalah jenis+jenis dadah berbahaya 'ecuali

A. pil >#stasy
B. mor*in
C. karbon monoksida
D. heroin
Kebersihan "an Keselamatan &erse'itaran
Soalan $1 hingga $(. Garis'an jawapan yang betul.
21. Air yang bertakung akan menggalakkan ? lalat$ nyamuk$ lipas$ anai+anai @
membiak.
22. 7enyakit demam 6alaria merebak melalui gigitan nyamuk ?Aedes$ :iruk$
Cule0 $ 8antan@.
23. ?AID/$ 7anau$ &udis$ &urap @ adalah penyakit yang paling berbahaya.
6
2%. 7engesahan :anda Aalal barangan makanan dikeluarkan oleh ? 8abatan 7elajaran
<egeri B 87<$ 8abatan &emajuan Islam 6alaysia B 8A&I6$ 8abatan &erja =aya B
8&=$ 7olis Di =aja 6alaysia B 7D=6 @.
2(. 6akanan dan minuman adalah penting dalam kehidupan kerana ? hidup untuk
makan$ memberikan tenaga untuk melakukan kerja harian$ ibu bapa menyuruh kita
makan$ boleh melesukan tubuh badan @.
Soalan $# hingga )%. *eng'ap'an tempat 'osong !engan jawapan yang sesuai.
2-. 6inuman boleh menjejaskan kesihatan.
2.. Crang yang mabuk tidak dapat dengan 'aras dan
mereka juga akan hilang pertimbangan.
21. ;elaran bagi orang yang ketagihan arak ialah .
23. 7ihak polis akan menahan mereka yang memandu dalam
keadaan bagi mengelak ke#elakaan jalan raya.
34. 7engambilan alkohol se#ara berlebihan akan menyebabkan organ+organ
badan kita seperti hati$ sistem sara* dan menjadi rosak.
7